28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Календарне планування з української мови та літератури з 5 по 11 клас на 2017-2018 рр

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з української мови та літератури для 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-го та 11-го класів на 2017-2018 рр складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. (зі змінами, затвердженими наказом МОН № 804 від 07. 06. 2017 р.).

Перегляд файлу

2017/2018 н. р.

ЗМІСТ

 1.     клас

Українська мова .....................................1

Українська література...............................8

 1.     клас

Українська мова....................................15

Українська література..............................22

 1.     клас

Українська мова....................................28

Українська література..............................34

 1.     клас

Українська мова....................................40

Українська література..............................45

 1.     клас

Українська мова....................................51

Українська література..............................56

 1. клас

Українська мова (рівень стандарту)..............63

Українська мова (академічний рівень)...........66

Українська мова (профільний рівень) ............70

Українська література (рівень стандарту,

академічний рівень).......................81

Українська література (профільний рівень) . . . . 88

 1. клас

Українська мова (рівень стандарту) ..............99

Українська мова (академічний рівень)..........102

Українська мова (профільний рівень)...........107

Українська література (рівень стандарту,

академічний рівень).......................117

Українська література (профільний рівень) . . .126


2017/2018 н. р._______________________________________________________________________^^

 1.    к л а с

Українська мова

(122 год, 3,5 год на тиждень)

Календарно-тематичне планування для 5-го класу складено відповідно до

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова: 5-9 класи / Г.Т.Шелехова, М.І.Пентилюк, В.І.Новосьолова, Т.Д.Гнаткович, Н.Б.Коржова, А.С.Пономаренко, К.В.Таранік-Ткачук. - К., 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН № 804 від 07. 06. 2017 р.).

Фронтальні види контрольних робіт


Форми контролю

І семестр

II семестр

Перевірка мовної теми*

4

4

Письмо:

 

 

Переказ

1

1

Твір

-

1

Правопис:

 

 

диктант**

1

1

 


 

* Основною формою перевірки мовної теми є тестові завдання.

** Основною формою перевірки орфографічної і пунктуаційної грамотності є контрольний текстовий диктант.

Контрольна перевірка говоріння (діалог, усний переказ та усний твір) і читання вголос здійснюється індивідуально. Для цих видів робіт не відводять окремого уроку, а оцінки виводять один раз на рік, виставляють у колонки без дати й ураховують у найближчу тематичну.

У примітках, окрім зазначених усних видів контролю, учитель-словесник може вказати методи, прийоми і форми роботи, що їх використовує на тому чи іншому уроці.

І с е м е с т р

Пор.

Дата

Зміст програмового матеріалу

Примітки

Вступ

1

 

Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова - державна мова України.

 

2

 

Розкриття значення прослуханих та прочитаних прислів’їв, афоризмів, влучних висловів про роль мови в житті людини і суспільства та значення державної мови для громадян України (усно).

 

3

 

Урок мовленнєвого розвитку. Загальне уявлення про мовлення як діяльність; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), особливості їх.

 

 


 


 

 

Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й писемне, монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення; основні правила спілкування: ввічливість, привітність, доброзичливість, уважність до співрозмовника, стриманість, тактовність (практично).

 

Повторення вивченого в початкових класах. Текст. Речення. Слово

4

 

Усні й письмові висловлення, текст. Зміст, заголовок тексту. План тексту. Поділ зв’язного висловлення (тексту) на речення. Інтонація речень, різних за метою висловлення. Розділові знаки в кінці речення.

 

5-6

 

Слово як компонент речення. Лексичне значення слова. Слово як частина мови. Добір слів для доповнення речення. Складання речень певного змісту.

Складання тексту-розповіді про свою школу (клас) із використанням запропонованих (самостійно дібраних) прислів’їв.

 

7

 

Урок мовленнєвого розвитку. Читання мовчки та вголос. Відповіді на запитання за змістом прочитаного.

 

8

 

Контрольний диктант.

 

9

 

Урок мовленнєвого розвитку. Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з життєвим досвідом учнів (діалог етикетного характеру з використанням етикетних формул).

 

Лексикологія

10

 

Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова (повторення).

 

11

 

Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення). Аудіювання й читання тексту, у якому використано слова, вжиті в переносному значенні.

 

12

 

Лексична помилка та умовне позначення її (практично).

 

13

 

Урок мовленнєвого розвитку. Текст. Змістова й композиційна єдність, зв’язність тексту. Тема, основна думка тексту, мікротема. Простий план тексту. Будова тексту (зачин, основна частина, кінцівка); абзац. Ключові слова в тексті. Усна й письмова форми тексту (висловлення).

 

14

 

Тлумачний словник.

 

15

 

Урок мовленнєвого розвитку. Типи мовлення: розповідь, опис, роздум. Особливості будови опису предмета (тварини).

 

16

 

Групи слів за значенням. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів.

Робота з деформованим текстом (заміна повторюваних слів

 

 


 

 

 

синонімами, використання синонімів як засобу зв’язку речень у тексті).

 

17

 

Групи слів за значенням. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів.

 

18

 

Урок мовленнєвого розвитку. Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини, що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним простим планом).

 

19

 

Урок мовленнєвого розвитку. Контрольний докладний письмовий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису тварини, що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним планом).

 

20

 

Групи слів за значенням. Омоніми. Ознайомлення зі словником омонімів.

 

21

 

Групи слів за значенням. Пароніми. Ознайомлення зі словником паронімів.

 

22

 

Урок мовленнєвого розвитку. Аналіз письмового переказу.

 

23

 

Узагальнення й систематизація вивченого з теми « Лексикологія».

 

24

 

Контрольна робота. Лексикологія (тестування).

 

Будова слова. Орфографія

25

 

Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення - значущі частини слова (повторення й поглиблення відомостей).

 

26­

27

 

Спільнокореневі слова й форми слова.

 

28

 

Редагування речень, що містять спільнокореневі слова й форми одного слова.

 

29

 

Урок мовленнєвого розвитку. Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета, за колективно складеним планом.

 

30­

31

 

Незмінні й змінні слова.

 

32

 

Урок мовленнєвого розвитку. Письмовий твір-опис предмета з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності (у художньому стилі).

 

33­

34

 

Правопис значущих частин слова (повторення). Написання префіксів пре-, при-, прі-. Конструювання речень- компліментів (для привітання з днем народження, святом) з використанням слів із префіксом пре-.

 

35

 

Урок мовленнєвого розвитку. Аналіз письмового твору- опису предмета.

 

36

 

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Будова слова. Орфографія».

 

 


 

37

 

Контрольна робота. Будова слова. Орфографія (тестування).

 

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

38

 

Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки.

 

39

 

Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі (повторення); вимова звуків, що позначаються літерами ґ і г.

 

40­

41

 

Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука).

Упорядкування за абеткою імен героїв улюблених мультфільмів.

 

42­

43

 

Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ (повторення).

 

44

 

Урок мовленнєвого розвитку. Есей (розмірковування в довільній формі) про красу й милозвучність української мови.

 

45

 

Контрольна робота. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія (І частина) (тестування).

 

46­

47

 

Склад. Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів.

 

48

 

Колективне укладання переліку часто вживаних слів, у наголошуванні яких трапляються помилки. Проговорювання скоромовок, виконання артикуляційних вправ.

 

49

 

Орфоепічна помилка (практично).

 

50­

51

 

Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів.

 

52

 

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.

 

53­

54

 

Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та [о] перед складом з наголошеним [у] в коренях слів.

 

55

 

Контрольна робота. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія (ІІ частина) (тестування).

 

56

 

Повторення та узагальнення вивченого.

 

 


 

ІІ с е м е с т р


57

 

Орфографічний словник. Орфограма (практично).

 

58

 

Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення.

 

59

 

Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків. Вимова префіксів з-, с-.

 

60

 

Вимова і правопис префіксів роз-, без-.

 

61

 

Спрощення в групах приголосних.

 

62­

63

 

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків (практично). Чергування [о] - [а], [е] - [і], [е] - [и];              [о], [е]              з              [і];              [и]              -              [і] після              [ж],              [ч], [ш],              [шч] та

[г], [к], [х] у коренях слів; [г], [к], [х] - [ж], [ч], [ш] - [з'],

[ц'], [с'].

 

 


 

64

 

Укладання пам’ятки щодо дотримання найпоширеніших чергувань приголосних звуків.

 

65

 

Основні випадки чергування у - в, і - й, з - із - зі (правила милозвучності).

 

66

 

Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я.

 

67

 

Правила вживання знака м’якшення (повторення й поглиблення).

 

68­

69

 

Правила вживання апострофа.

 

70

 

Основні правила переносу.

 

71

 

Контрольна робота. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія (ІІІ частина) (тестування).

 

тл •   и •••

Відомості із синтаксису и пунктуації

72

 

Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова й речення.

 

73

 

Головне й залежне слово в словосполученні.

 

74­

75

 

Речення, його граматична основа (підмет і присудок).

 

76­

77

 

Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення).

 

78

 

Види речень за метою висловлення; за емоційним забарвленням: окличні й неокличні (повторення).

 

79

 

Аудіозапис для шкільної радіогазети повідомлення, що містить окличні й неокличні речення.

 

80

 

Урок мовленнєвого розвитку. Особливості будови розповіді та елементарного роздуму.

 

81

 

Пунктуаційна помилка та її умовне позначення (практично).

 

82

 

Контрольний диктант.

 

83

 

Другорядні члени речення. Додаток.

 

84

 

Другорядні члени речення. Означення.

 

85

 

Другорядні члени речення. Обставина.

 

86

 

Тренувальні вправи на визначення другорядних членів речення.

 

87

 

Контрольна робота. Словосполучення. Речення, його граматична основа. Другорядні члени речення (тестування).

 

88

 

Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і).

 

89

 

Урок мовленнєвого розвитку. Письмовий твір-роздум за колективно складеним планом у художньому стилі (орієнтовні теми: «Чому необхідно знати історію свого народу», «Чому потрібно знати звичаї свого народу»,

 

 


 

 

 

«Чого не можна купити за гроші», «Чому потрібно берегти природу»).

 

90

 

Кома між однорідними членами.

 

91

 

Урок мовленнєвого розвитку. Аналіз письмового твору.

 

92

 

Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами. Двокрапка при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.

 

93

 

Урок мовленнєвого розвитку. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.

 

94

 

Тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.

 

95­

96

 

Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення.

 

97

 

Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні (повторення).

 

98

 

Урок мовленнєвого розвитку. Аналіз письмового переказу.

 

99

 

Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів (практично).

 

100

 

Виділення вставних слів на письмі комами.

 

101

 

Складання інформаційного повідомлення до шкільного веб-сайта про цікавий випадок із життя класу (з використанням вставних слів і словосполучень).

 

102

 

Урок мовленнєвого розвитку. Ділові папери. Оформлення конверта (або адреси на поштовій листівці).

 

103

 

Урок мовленнєвого розвитку. Лист до рідної людини з використанням звертань та вставних слів.

 

104

 

Контрольна робота. Речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова та сполучення слів (тестування).

 

105

 

Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.

 

106­

107

 

Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.

 

108­

109

 

Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний письмовий твір-роздум на тему, пов ’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за колективно складеним планом (орієнтовні теми: « Чому людина має бути чемною», «Чому потрібно захищати слабших», «Чому потрібно вивчати іноземну мову»).

 

110­

111

 

Пряма мова. Діалог. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою.

 

112

 

Урок мовленнєвого розвитку. Аналіз письмового твору.

 

113­

114

 

Діалог. Тире при діалозі.

 

 115

 

Інсценування байки, текст якої містить діалог.

 

116

 

Контрольна робота. Складні речення. Пряма мова. Діалог (тестування).

 

Повторення в кінці року

117

 

Лексикологія.

 

118

 

Будова слова й орфографія.

 

119

 

Фонетика й графіка.

 

120

 

Орфоепія й орфографія.

 

121

 

Синтаксис і пунктуація.

 

122

 

Підсумковий урок.

 

 


 


2017/2018 н. р._______________________________________________________________________^^

 1.    к л а с

Українська література

(70 год, 2 год на тиждень)

Календарно-тематичне планування для 5-го класу складено відповідно до

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська література: 5-9 класи / К.В.Таранік-Ткачук, М.П.Бондар, О.М.Івасюк, С.А.Кочерга, Л.І.Кавун, О.І.Неживий, Н.В.Михайлова, Р.В.Мовчан (керівник групи). - К., 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН № 804 від 07.06.2017 р.).

Обов’язкова кількість видів контролю


 

І семестр

ІІ семестр

Контрольні роботи у формі:

2

3

• контрольного класного твору;

-

1

• інших завдань (тестів, відповідей

2

2

на запитання тощо)

 

 

Уроки мовленнєвого розвитку*

2 (у+п)

2 (у+п)

Уроки позакласного читання

2

2

Уроки літератури рідного краю

2

2

Уроки виразного читання

1

1

Перевірка зошитів

4

5

 


 

*У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків мовленнєвого розвитку: усного й письмового. Умовне позначення у таблиці - (у+п).

Орієнтовні види контрольних робіт:

 • тест;
 • відповіді на запитання;
 • контрольний літературний диктант;
 • анкета головного героя;
 • комбінована контрольна робота тощо;
 • письмові контрольні твори.

Орієнтовні види робіт із розвитку мовлення:

 • складання оповідання (казки) за прислів’ям;
 • добір прислів’їв, крилатих виразів, фразеологічних зворотів, що виражають головну ідею твору;
 • введення власних описів в інтер’єр, портрет, пейзаж у прочитаний твір;
 • усний переказ оповідання, епізоду твору;
 • твір-характеристика персонажа;
 • написання асоціативного етюду, викликаного певним художнім образом;
 • написання вітального слова на честь літературного героя, автора тощо;
 • твір-опис за картиною;
 • складання тез літературно-критичної статті (параграфа підручника);
 • підготовка проекту (з можливим використанням мультимедійних технологій) - індивідуального чи колективного - з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань письменника тощо;
 • складання анкети головного героя, цитатних характеристик, конспекту, рецензії, анотації;

 •       написання реферату;
 •       ідейно-художній аналіз поетичного чи прозового твору;
 •       написання листа авторові улюбленої книжки;
 •       інсценізація твору (конкурс на кращу інсценізацію уривка твору) тощо.

І с е м е с т р


Пор.

Дата

Зміст програмового матеріалу

Примітки

Вступ

1

 

Слово в житті людини. Образне слово - першоелемент літератури. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва.

 

Світ фантазії та мудрості

2-4

 

Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи. Міфи й легенди українців. Первісні уявлення про всесвіт і людину, реальні та фантастичні елементи людської поведінки. Добро і зло, роль їх у житті. «Про зоряний Віз», «Чому пес живе коло людини?», «Берегиня»

(за С. Плачиндою), «Дажбог», «Неопалима купина»

(за Є. Шморгуном), «Як виникли Карпати», «Чому в морі є перли і мушлі» (5 творів на вибір учителя).

ТЛ: фольклор, міф, легенда (повторення).

 

5

 

Народні перекази. «Прийом у запорожці». Звичаї та традиції запорозьких козаків.

ТЛ: переказ.

 

6

 

Урок позакласного читання. Народні перекази: «Звідки пішло прізвище Богдана Хмельницького», «Як Сірко переміг татар», «Олекса Довбуш».

 

7

 

Народні казки, тематика їх, різновиди, побудова. Казка «Яйце-райце». Світогляд народу, його морально-етичні принципи в казці; зв’язок із міфами.

ТЛ: народна казка, тема.

 

8

 

«Про правду і кривду» або «Мудра дівчина» (на вибір учителя). Яскравий національний колорит казки. Народне уявлення про добро і зло в казці.

 

9

 

«Ох» або «Летючий корабель» (на вибір учителя). Фантастичне і реальне, смішне і страшне, красиве і потворне в казках.

ТЛ: гіпербола.

 

10

 

Урок мовленнєвого розвитку. Конкурс на найкращу інсценізацію уривків казок.

 

11

 

Контрольна робота. Вступ. Міфи, легенди, перекази українців. Народні казки (літературний диктант і розгорнуті відповіді на запитання).

 

12

 

Літературні казки. Іван Франкоэ Дитинство письменника. І. Франко - казкар (збірка «Коли ще звірі говорили»).

 

 


 


13

 

Зміст казки «Фарбований Лис». Особливості літературної казки, її відмінність від народної. Головні та другорядні персонажі.

ТЛ: літературна казка.

 

14

 

Образ Лиса, риси його характеру.

ТЛ: мова автора і мова персонажів, прозова мова.

 

15

 

Урок літератури рідного краю. Ознайомлення з творчістю письменників-земляків.

 

16

 

Василь Королів-Старий. Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки. Добро і зло в казці «Хуха-Моховинка».

 

17

 

Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору. Наскрізний гуманізм казки. Аналіз зовнішності казкових істот.

ТЛ: портрет.

 

18

 

Василь Симоненко. Цікаві сторінки з життя митця. Казка «Цар Плаксій та Лоскотон».

ТЛ: віршована мова (рима, строфа, ритм), порівняння, епітети.

 

19

 

Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона (песимістична і оптимістична), риси характеру героїв.

 

20

 

Проблематика казки. Казкова історія і сучасне життя.

 

21

 

Урок виразного читання. Конкурс на найкращого декламатора уривків казки «Цар Плаксій та Лоскотон», які найбільше сподобалися.

 

22

 

Галина Малик. Коротко про письменницю. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії» - повість-казка сучасної дитячої письменниці.

ТЛ: повість-казка (повторення).

 

23

 

Жанрово-композиційна своєрідність повісті. Елементи незвичайного в творі.

 

24

 

Символіка країни Недоладії та її мешканців. Морально- етичні проблеми в казці.

 

25

 

Характеристика образів повісті-казки. Особливості мови твору, роль діалогів у ньому.

 

26

 

Урок позакласного читання. Галина Пагутяк. «Лялечка і Мацько».

 

27

 

Із народної мудрості. Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту й форми загадок. Види загадок (про людей, їхнє життя, про природу та її явища, про рослин, тварин).

ТЛ: загадка, метафора.

 

28

 

Прислів’я та приказки. Народне уявлення про довколишній світ та оцінка його в прислів’ях та приказках. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості.

 

 


 

 

 

ТЛ: прислів’я, приказка.

 

29

 

Урок мовленнєвого розвитку. Складання оповідання (казки) за прислів’ям (письмово).

 

30

 

Контрольна робота. Літературні казки. Загадки. Прислів’я (тестування).

 

31

 

Урок літератури рідного краю. Ознайомлення з творчістю письменників-земляків.

 

32

 

Повторення та узагальнення вивченого.

 

 


 

II с е м е с т р


Пор.

Дата

Зміст програмового матеріалу

Примітки

33

 

Леонід Глібов. Відомий український поет і байкар. «Химерний, маленький...», «Що за птиця?». Фольклорна основа його віршованих загадок.

ТЛ: акровірш (повторення).

 

34

 

«Хто вона?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?». Особливості поетичних загадок Л. Глібова, роль у них казкових елементів, фольклорної основи, гумору, пестливих слів.

 

Історичне минуле нашого народу

35­

37

 

«Повість минулих літ» - найдавніший літопис нашого народу. Літописні оповіді (у переказі В. Близнеця): «Три брати - Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь», «Святослав укладає мир з греками.», «Володимир вибирає віру», «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам». Любов руських (українських) князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, рішучість, вірність тощо. Казкові та історичні мотиви літописних сюжетів. Значення літописання для нащадків (3 твори на вибір учителя).

ТЛ: літопис.

 

38­

39

 

Олександр Олесь. Стисло про поета. Поезії з книжки «Княжа Україна», зв’язок їх із літописами. «Заспів», «Україна в старовину», «Похід на Царгород», «Ярослав Мудрий». Поетична оповідь про минуле нашого народу, князів Русі-України, їхню мудрість, благородство, хоробрість, любов до рідної землі. Зміст заповіту Ярослава Мудрого і його актуальність нині (2 поезії на вибір учителя).

 

40

 

«Микита Кожум’яка» - драматичний твір на тему народної казки. Найнапруженіші епізоди у творі.

ТЛ: драматичний твір і його побудова.

 

41

 

Зв’язок у драмі-казці історичного минулого з сучасністю.

 

42

 

Зірка Мензатюк. Стисло про письменницю. «Таємниця

 

  

 

козацької шаблі». Пригодницька повість про мандрівку історичними місцями сучасної України. Фантастичне і реальне в ній.

ТЛ: епічний твір.

 

43

 

Історичне минуле нашого народу в житті сучасної людини. Образи козаків та символіка козацької шаблі у творі.

 

44

 

Екзотика старовинних українських замків. Проблематика твору. Образ Наталочки Руснак.

 

45

 

Значення історичного минулого для сучасної людини. Створення ілюстрацій / буктрейлера до твору.

 

46

 

Урок літератури рідного краю. Ознайомлення з творчістю письменників-земляків.

 

47

 

Контрольна робота. Леонід Глібов, літописні оповіді, Олександр Олесь, Зірка Мензатюк (розгорнуті відповіді на запитання).

 

48

 

Урок позакласного читання. Марина Павленко. «Миколчині історії».

 

Рідна Україна. Світ природи

49­

50

 

Тарас Шевченко. Україна часів поета. Степан Васильченко, «В бур’янах» або Оксана Іваненко, «Тарасові шляхи». Розповідь про поета, його дитинство (на основі твору Степана Васильченка або Оксани Іваненко).

 

51

 

Картини довколишнього світу, природи в поезіях Т. Шевченка - художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови. «За сонцем хмаронька пливе».

ТЛ: персоніфікація, ліричний твір.

Вивчити

напам’ять.

52

 

«Садок вишневий коло хати...» - перлина української та світової ліричної поезії.

Вивчити

напам’ять.

53

 

Павло Тичина. Коротко про поета і край, де він народився. Майстерне відтворення краси природи, яка надихає ліричного героя й зміцнює його патріотичні почуття. «Не бував ти у наших краях!»

ТЛ: ліричний герой.

Вивчити напам’ять одну поезію (на вибір).

54

 

«Гаї шумлять...», «Блакить мою душу обвіяла...». Мелодійність віршів П. Тичини.

55

 

Євген Гуцало. Основні відомості про письменника. Вічне протистояння добра і зла - наскрізна тема світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні «Лось».

ТЛ: оповідання.

 

56

 

Співчуття, милосердя - шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань.

 

57

 

Контрольна робота. Тарас Шевченко, Павло Тичина, Євген Гуцало (тестування).

 

 


 

58

 

Максим Рильський. Основні відомості про поета. Краса рідної природи й відтворення її засобами поетичної мови. «Дощ» («Благодатний, довгожданий...»).

Вивчити напам’ять одну поезію (на вибір).

59

 

Єдність людини і природи, зв’язок між станом людської душі та довкіллям. «Осінь-маляр із палітрою пишною.».

60

 

Урок мовленнєвого розвитку. Художній етюд про природу (письмово).

 

61

 

Григір Тютюнник. Коротко про письменника. «Дивак».

Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини. Паралельність і єдність двох світів - природи і людини, зображені в оповіданні. Точність і лаконізм описів природи.

 

62

 

Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, уміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості.

 

63

 

Урок виразного читання. Читання прозового уривка з оповідання «Дивак».

 

64

 

Микола Вінграновський. Основні відомості про письменника. «Сіроманець». Захоплива і драматична історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії людини й природи. Гуманізм повісті.

 

65

 

Переказування найцікавіших епізодів повісті. Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції.

 

66

 

Урок мовленнєвого розвитку. Складання власної версії закінчення повісті.

 

67

 

Урок позакласного читання. Валентин Чемерис. «Аравійська пустеля».

 

68

 

Контрольна робота. Письмовий твір «Мій улюблений літературний герой».

 

69

 

Урок літератури рідного краю. Ознайомлення з творчістю письменників-земляків.

 

70

 

Підсумковий урок.

 

 


 


2017/2018 н. р._______________________________________________________________________^

 1.    к л а с

Українська мова

(122 год, 3,5 год на тиждень)

Календарно-тематичне планування для 6-го класу складено відповідно до

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова: 5-9 класи / Г.Т.Шелехова, М.І.Пентилюк, В.І.Новосьолова, Т.Д.Гнаткович, Н.Б.Коржова, А.С.Пономаренко, К.В.Таранік-Ткачук. - К., 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН № 804 від 07. 06. 2017 р.).

Фронтальні види контрольних робіт


Форми контролю

І семестр

II семестр

Перевірка мовної теми

4

4

Письмо:

 

 

переказ

1

1

твір

-

1

Правопис:

 

 

диктант

1

1

 


 

І с е м е с т р


Пор.

Дата

Зміст програмового матеріалу

Примітки

Вступ

1

 

Краса і багатство української мови.

 

2

 

Урок мовленнєвого розвитку. Види мовленнєвої діяльності (повторення й поглиблення вивченого). Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складники: адресант мовлення (той, хто говорить або пише), адресат мовлення (той, до кого спрямоване мовлення), тема та основна думка висловлення, мета й місце спілкування (практично).

 

Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого

3

 

Словосполучення й речення. Г оловні члени речення. Просте речення.

 

4

 

Звертання, вставні слова, однорідні члени речення в простому реченні. Складання листа до осені з використанням риторичних звертань та однорідних членів речення (письмово).

 

5

 

Урок мовленнєвого розвитку. Повторення вивченого про стилі і типи мовлення. Аудіювання текстів діалогічного й монологічного характеру, у яких поєднано різні типи

 

 


 

 

 

мовлення (розповідь, опис, елементи роздуму).

 

6

 

Складне речення. Розділові знаки у складному реченні.

 

7

 

Пряма мова. Діалог. Основні орфограми та пунктограми (за вибором учителя).

 

8

 

Контрольний диктант.

 

9

 

Урок мовленнєвого розвитку. Складання й розігрування діалогу етикетного характеру відповідно до запропонованої ситуації спілкування (вітання, знайомство й представлення, пропозиція допомоги людині, що опинилася в скрутній ситуації).

Складання й розігрування діалогу відповідно до ситуації спілкування, пов’язаної з обміном думками, життєвим досвідом учнів щодо безпеки спілкування телефоном та в мережі інтернет.

Складання й розігрування діалогів (телефонних розмов), що передбачають уникання небажаного й небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам.

 

Лексикологія

10

 

Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів.

 

11

 

Лексична помилка (тавтологія, калькування, вживання слів у невластивих значеннях тощо) та умовне позначення її (практично). Редагування речень і текстів, у яких допущено лексичні помилки.

 

12

 

Написання слів, що ввійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): букви и, і. Правопис знака м’якшення у словах іншомовного походження.

 

13

 

Урок мовленнєвого розвитку. Повторення вивченого про текст, його основні ознаки, особливості будови тексту, використання мовних засобів зв’язку між його частинами. Основні джерела матеріалу для твору (практично).

 

14

 

Правопис апострофа у словах іншомовного походження. Подвоєння букв у загальних і власних назвах іншомовного походження. Добирання українських відповідників до вжитих у реченнях (текстах) іншомовних слів.

 

15

 

Урок мовленнєвого розвитку. Складний план прослуханого або прочитаного тексту; простий план власного висловлення. Будова елементарного роздуму.

 

16

 

Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми.

 

17

 

Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова, діалектні слова.

 

18

 

Професійні слова й терміни, просторічні слова.

 

19

 

Узагальнення й систематизація вивченого з теми

 

 « Лексикологія».


20

 

Контрольна робота. Лексикологія (тестування).

 

Фразеологія

21

 

Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення.

 

22

 

Джерела українських фразеологізмів. Ознайомлення із фразеологічним словником.

 

23

 

Урок мовленнєвого розвитку. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.

 

24

 

Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів.

 

25

 

Урок мовленнєвого розвитку. Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі (орієнтовні теми: «Чому я пишаюся своїм товаришем», «Який вчинок можна вважати героїчним», «У яких вчинках виявляється людська шляхетність») з використанням фразеологізмів.

 

26

 

Фразеологізми в ролі членів речення. Редагування речень і текстів, у яких неправильно вжито фразеологізми.

 

27

 

Урок мовленнєвого розвитку. Аналіз письмового твору.

 

28

 

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Фразеологія».

 

29

 

Контрольна робота. Фразеологія (тестування).

 

Словотвір. Орфографія

30

 

Змінювання і творення слів. Твірне слово.

 

31

 

Основні способи словотворення: префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, безафіксний (відкидання від твірного слова префіксів, суфіксів і закінчення), складання основ (або слів), абревіатури, перехід слів з однієї частини мови в іншу.

 

32

 

Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова.

 

33

 

Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький; буквосполученням -чн- (-шн-). Створення оповідання про віртуальну мандрівку Україною з використанням іменників, утворених від поданих прикметників (наприклад: полтавський - Полтавщина; вінницький - Вінниччина та ін.).

 

34

 

Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами

-ств(о), -зтв(о), -цтв(о).

 

35

 

Складні слова. Сполучні о, е в складних словах.

 

36

 

Творення складноскорочених слів, правопис

 

 


 

 

 

складноскорочених слів.

 

37

 

Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів з пів-.

 

38

 

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Словотвір. Орфографія».

 

39

 

Контрольна робота. Словотвір. Орфографія (тестування).

 

Іменник

40

 

Повторення вивченого про самостійні частини мови в попередніх класах. Загальна характеристика частин мови. Граматична помилка, умовне позначення її (практично).

 

41

 

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 

42

 

Урок мовленнєвого розвитку. Будова опису приміщення.

 

43

 

Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні (повторення й поглиблення). Велика буква та лапки у власних назвах. Складання інформаційного допису до шкільної газети або шкільного веб-сайта про подію з життя класу з використанням іменників - власних назв (імен і прізвищ однокласників, географічних назв і т. ін.).

 

44

 

Збірні іменники. Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду.

 

45­

46

 

Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний письмовий вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис приміщення.

 

47

 

Число іменників (повторення). Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини.

 

48

 

Відмінки іменників. Кличний відмінок. Особливості написання іменників у кличному відмінку.

 

49

 

Урок мовленнєвого розвитку. Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень або за картиною в художньому стилі. Визначення ролі іменників в описі приміщення.

 

50

 

Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни й групи.

 

51

 

Відмінювання іменників І відміни.

 

52­

53

 

Відмінювання іменників ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви -а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду II відміни.

 

54

 

Відмінювання іменників ІІІ - IV відмін.

 

55

 

Контрольна робота. Іменник (І частина) (тестування).

 

56

 

Повторення та узагальнення вивченого.

 

 


 

II с е м е с т р


57-

 

Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників.

 

 


 

58

 

 

 

59

 

Відмінювання іменників, що мають лише форму множини.

 

60

 

Написання й відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові. Складання власного родоводу з додержанням правил написання чоловічих та жіночих імен по батькові.

 

61

 

Не з іменниками.

 

62

 

Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн(я), -ення(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о).

 

63­

64

 

Правопис складних іменників (повторення й поглиблення).

 

65

 

Контрольний диктант.

 

66

 

Урок мовленнєвого розвитку. Поняття про офіційно- діловий стиль.

 

67

 

Урок мовленнєвого розвитку. Ділові папери. Оголошення для розміщення на шкільному веб-сайті (на шкільній дошці оголошень) про очікувану подію (екскурсію учнів до музею, відвідання театру, організацію поїздки до Канівського музею Тараса Шевченка на території Шевченківського національного заповідника та ін.).

 

68

 

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Іменник».

 

69

 

Контрольна робота. Іменник (ІІ частина) (тестування).

 

Прикметник

70

 

Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 

71

 

Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників з однієї групи в іншу.

 

72

 

Ступені порівняння якісних прикметників, творення їх.

 

73

 

Урок мовленнєвого розвитку. Особливості будови опису природи. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення (розповіді й опису). Читання мовчки прозових і поетичних текстів, що містять описи природи, визначення в них прикметників, з’ясування їхньої ролі в описах.

 

74

 

Відмінювання прикметників.

 

75

 

Прикметники твердої й м’якої груп.

 

76

 

Перехід прикметників в іменники.

 

77

 

Творення прикметників (практично).

 

78

 

Урок мовленнєвого розвитку. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.

 

79

 

Написання прикметників із суфіксами: -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-.

 

80

 

Букви е, о, и в прикметникових суфіксах -ев-(-єв-), -ов-(-йов-, -ьов-), -ин-,-ін-, -ичн-.

 

 81

 

Урок мовленнєвого розвитку. Контрольний докладний письмовий переказ тексту, що містить опис природи.

 

82

 

Написання не з прикметниками.

 

83

 

Урок мовленнєвого розвитку. Аналіз письмового переказу.

 

84

 

Написання -н- і -нн- у прикметниках. Створення мікротексту з висловленням захоплення, схвалення вчинку знайомої людини (знаменної події), з використанням прикметників типу несказанний, незрівнянний, неоціненний.

 

85­

86

 

Написання складних прикметників разом і через дефіс.

 

87

 

Написання прізвищ прикметникової форми.

 

88

 

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Прикметник».

 

89

 

Контрольна робота. Прикметник (тестування).

 

Числівник

90

 

Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 

91

 

Числівники кількісні (на позначення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові.

 

92

 

Числівники прості, складні й складені.

 

93

 

Урок мовленнєвого розвитку. Контрольний письмовий твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень або за картиною на матеріалі відомих полотен українських пейзажистів А. Куїнджі,

С. Васильківського, І. Айвазовського та ін.

 

94­

95

 

Відмінювання числівників.

 

96

 

Урок мовленнєвого розвитку. Аналіз письмового твору.

 

97

 

Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках.

 

98

 

Роздільне написання складених числівників.

 

99

 

Написання разом порядкових числівників з -тисячний.

 

100

 

Узгодження числівників з іменниками.

 

101

 

Правильне вживання числівників на позначення дат і часу. Створення інформаційного допису типу оголошення про певну подію з використанням числівників на позначення дат і часу для розміщення в соцмережі.

 

102

 

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Числівник».

 

103

 

Контрольна робота. Числівник (тестування).

 

Займенник

104

 

Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 

105

 

Розряди займенників за значенням: особові, зворотний,

 

 


 

 

 

присвійні, вказівні; питальні й відносні; заперечні; означальні й неозначені (ознайомлення).

 

106

 

Урок мовленнєвого розвитку. Письмовий твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі (орієнтовні теми: «Що я роблю для здійснення своєї мрії», «У чому полягає гідність людини», «Що важливіше - наполегливість чи скромність») з використанням займенників, що належать до різних розрядів.

 

107­

108

 

Відмінювання займенників усіх розрядів.

 

109

 

Урок мовленнєвого розвитку. Аналіз письмового твору.

 

110

 

Приставний н у формах особових і вказівних займенників.

 

111

 

Написання разом і через дефіс неозначених займенників.

 

112

 

Правопис заперечних займенників.

 

113­

114

 

Написання займенників із прийменниками окремо.

 

115

 

Урок мовленнєвого розвитку. Есей світоглядного змісту (орієнтовні теми: «Кого можна назвати патріотом рідної землі», «У чому полягає життєвий успіх»)

 

116

 

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Займенник».

 

117

 

Контрольна робота. Займенник (тестування).

 

Повторення в кінці року

118

 

Лексикологія. Редагування речень (текстів), у яких допущено лексичні та граматичні помилки.

 

119

 

Фразеологія.

 

120

 

Словотвір та орфографія.

 

121

 

Морфологія й орфографія.

 

122

 

Підсумковий урок.

 

 


 


2017/2018 н. р._______________________________________________________________________^

 1.    к л а с

Українська література

(70 год, 2 год на тиждень)

Календарно-тематичне планування для 6-го класу складено відповідно до

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська література: 5-9 класи. К.В.Таранік-Ткачук, М.П.Бондар, О.М.Івасюк, С.А.Кочерга, Л.І.Кавун, О.І.Неживий, Н.В.Михайлова, Р.В.Мовчан (керівник групи). - К., 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН № 804 від 07.06.2017 р.).

Обов’язкова кількість видів контролю


 

І семестр

ІІ семестр

Контрольні роботи у формі:

3

3

• контрольного класного твору;

1

1

• інших завдань (тестів, відповідей на

2

2

запитання тощо)

 

 

Уроки мовленнєвого розвитку

2 (у+п)

2 (у+п)

Уроки позакласного читання

2

2

Уроки літератури рідного краю

2

2

Уроки виразного читання

1

1

Перевірка зошитів

4

5

 


 

І с е м е с т р


Пор.

Дата

Зміст програмового матеріалу

Примітки

Вступ

1

 

Книжка в житті людини. Творча майстерня автора від давнини до сьогодення. Зміни формату книжки впродовж віків. Сучасний читач і його роль у новому «житті» твору.

 

Загадково прекрасна і славна давнина України

2

 

Календарно-обрядові пісні. Роль і місце пісні в житті українців. Основні календарні обряди. Народна обрядова пісня, її різновиди.

ТЛ: народна пісня.

Вивчити напам’ять 2 пісні (на вибір).

3

 

Пісні літнього циклу: «У ржі на межі», «Ой біжить, біжить мала дівчина», «Проведу я русалочки до бору» (русальні), «Заплету віночок», «Ой вінку мій, вінку», «Купайло, купайло» (купальські), «Маяло житечко, маяло», «Там у полі криниченька» (жниварські) (на вибір).

4

 

Пісні зимового циклу: «Ой хто, хто Миколая любить», «Засівна», «Нова радість стала», «Добрий вечір тобі, пане господарю!», «Щедрик, щедрик, щедрівочка» (на вибір).

 


 


5

 

Веснянки: «Ой весна, весна - днем красна», «Ой кувала зозуленька», «Кривий танець» (на вибір).

ТЛ: рефрен, анафора.

 

6

 

Народні колискові пісні. «Ой ти, коте, коточок», «Ой ну, люлі, дитя, спать». Провідні мотиви колискових, лексичні особливості їх.

ТЛ: колискова.

 

7

 

Урок мовленнєвого розвитку. Усний твір-роздум «Пісня - душа народу».

 

8

 

Контрольна робота. Вступ. Календарно-обрядові пісні. (розгорнуті відповіді на запитання).

 

9

 

Урок літератури рідного краю Ознайомлення з творчістю письменників-земляків.

 

10

 

Пісні літературного походження. «Ще не вмерла Україна» П. Чубинського, М. Вербицького - Національний гімн нашої держави.

ТЛ: гімн.

 

11

 

Легенда про дівчину-Україну, яку Г осподь обдарував піснею, та її зв’язок із «Молитвою» О. Кониського й М. Лисенка, духовним гімном України.

Вивчити напам’ять одну пісню (на вибір).

12

 

«Ой у лузі червона калина похилилася» С. Чарнецького і Г. Труха. Патріотичні мотиви пісень літературного походження.

13

 

Микола Вороний. Коротко про письменника. Патріотичні почуття й толерантне ставлення до інших народів у поемі «Євшан-зілля». Роль слова, пісні, історії в житті будь-якої людини.

ТЛ: ліричний герой (повторення), ліро-епічний твір, поема.

 

14

 

Краса природи рідного краю в поемі. Образи та художні засоби твору. Актуальність поеми.

 

15

 

Урок позакласного читання. Євген Гуцало. «До Танаськи по молоко».

 

16

 

Тарас Шевченко. Відомості про перебування поета в Санкт-Петербурзі. Провідний мотив вірша «Думка» («Тече вода в синє море...»).

Вивчити

напам’ять.

17

 

Історична основа поеми «Іван Підкова». Патріотичні мотиви, героїчний пафос твору.

 

18

 

Героїзм та відвага козаків та їхнього ватажка. Художні особливості поеми.

 

19

 

Урок виразного читання. Конкурс на найкращого декламатора улюбленої поезії Тараса Шевченка.

 

20

 

Контрольна робота. Пісні літературного походження, Микола Вороний, Тарас Шевченко (тестування).

 

21

 

Володимир Рутківський. Коротко про письменника.

 

 


 

 

 

«Джури козака Швайки» («На козацьких островах»). Твір про волелюбних, сміливих героїв, які вміють вистояти у складних ситуаціях. Історична основа твору. Тема боротьби українських козаків проти татарської орди.

 

22

 

Поєднання у творі фантастичного і реального. Проблеми, порушені у творі.

 

23

 

Образи козака-характерника Швайки та його юних помічників Грицика та Санька. Засудження підступності, жорстокості та підлості зрадників. Аналіз художніх засобів.

 

24

 

Урок мовленнєвого розвитку. Написання вітального слова на честь літературного героя.

 

Я і світ

25

 

Леся Українка. Дитинство поетеси, роль родини в її вихованні. Неповторний світ дитинства в поезії «Мрії».

 

26

 

Образ мужньої, сильної духом дівчинки, її життєрадісний погляд на світ, вільнолюбство, впевненість, розвинена уява у вірші «Як дитиною, бувало...».

Вивчити напам’ять «Як дитиною, бувало...».

27

 

«Тиша морська» - пейзажно-мариністичний малюнок.

 

28

 

Урок позакласного читання. Оксана Іваненко. «Друкар книжок небачених».

 

29­

30

 

Контрольна робота. Письмовий твір на одну з тем: «Наша слава - козацька звитяга» (за твором В. Рутківського «Джури козака Швайки»), «Неповторний світ дитинства в поезіях Лесі Українки».

 

31

 

Урок літератури рідного краю. Ознайомлення з творчістю письменників-земляків.

 

32

 

Повторення та узагальнення вивченого.

 

 


 

II с е м е с т р


Я і світ (продовження)

33

 

Володимир Винниченко. Дитинство письменника. «Федько-халамидник». Художня розповідь про Федька, його життя, стосунки з однолітками.

 

34

 

Щедрий на добро внутрішній світ героя. Федько як особистість.

ТЛ: головний герой, другорядні герої.

 

35

 

Роль художніх засобів у творі. Портрет, пейзаж, діалоги у творі.

 

36

 

Урок позакласного читання. Володимир Винниченко. «Кумедія з Костем».

 

37

 

Станіслав Чернілевський. Стисло про письменника.

 

 


 

 

 

«Теплота родинного інтиму...», «Забула внучка в баби черевички...». Настрої і почуття, висвітлені в поезіях (любов, доброта, висока духовність).

Образ рідної людини та важливість родинних цінностей.

 

38

 

Ірина Жиленко. Основні відомості про письменницю. Поєднання реального і фантастичного в поезії «Жар- Птиця».

 

39

 

«Підкова», «Гном у буфеті». Поетичні роздуми про дружбу, доброту, красу, про людське щастя і шляхи до нього, про те, що може врятувати сучасний світ.

 

40

 

Ігор Калинець. Талановитий український поет, автор віршів для дітей. «Стежечка», «Блискавка», «Веселка», «Криничка», «Дим» зі збірки «Дивосвіт» (на вибір). Своєрідність форми його поезій. Персоніфіковані образи природних явищ - дивовижне й незвичайне в повсякденному житті. Гармонія людини і природи.

Вивчити напам’ять одну поезію (на вибір).

41

 

Емма Андієвська. Сучасна українська письменниця і художниця. Її казки-притчі. «Казка про яян». Прихований повчальний зміст твору. Добро й любов до світу.

ТЛ: притча.

 

42

 

«Говорюща риба». Принципи толерантного ставлення до інших, вірності мріям, прагнення гармонії зі світом.

 

43

 

Порушення питань моралі, дружби, сили слова у казці- притчі. Образи твору.

 

44

 

Урок позакласного читання. Емма Андієвська. «Казка про двох пальців».

 

45

 

Контрольна робота. Володимир Винниченко, Станіслав Чернілевський, Ірина Жиленко, Ігор Калинець, Емма Андієвська (розгорнуті відповіді на запитання).

 

46

 

Урок літератури рідного краю. Ознайомлення з творчістю письменників-земляків.

 

Пригоди і романтика

47

 

Всеволод Нестайко - визнаний у світі український дитячий письменник. «Тореадори з Васюківки» (скорочено). Пригодницький захопливий сюжет твору.

ТЛ: повість, пригодницький твір.

 

48

 

Мрія і дійсність, романтичне у повісті.

 

49

 

Смішне і комічне у творі. Проблематика повісті.

 

50

 

Світ природи у творі. Образи Яви Реня та Павлуші Завгороднього. Характеристика улюбленого героя.

 

51

 

Урок мовленнєвого розвитку. Усний переказ епізодів повісті з докладним цитуванням авторського тексту.

 

52

 

Ярослав Стельмах. Основні відомості про письменника. «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера». Таємничі, веселі й незвичайні події в повісті, передані

 

 


 

 

 

образним словом.

 

53

 

Уява, фантазія і романтичність у житті сучасної людини. Реальні (звичайні) та пригодницькі події в повісті.

 

54

 

Характеристика образів Сергія і Митька. Допитливість, винахідливість, кмітливість хлопчиків.

 

55

 

Урок виразного читання. Читання прозового уривка з повісті «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера».

 

56

 

Леся Воронина - сучасна письменниця, авторка багатьох книжок для дітей. «Таємне Товариство боягузів, або Засіб від переляку № 9» - фантастична, романтична повість про виховання гідності та мужності.

ТЛ: сюжет, його елементи.

 

57

 

Робота над змістом твору. Проблеми сміливості й боягузтва в повісті.

 

58

 

Роль сім’ї у формуванні життєвих переконань людини. Стосунки між різними поколіннями в родині.

 

59

 

Клим Джура - рятівник світу. Його друзі й вороги. Еволюція Клима від боягуза до супергероя.

 

60

 

Контрольна робота. Письмовий твір «Безсмертя і добро, вічність і краса - основа життя людини на землі» (за вивченими творами).

 

Гумористичні твори

61

 

Гумористичне й сатиричне зображення. Жанрова різноманітність гумористичних творів. Роль гумору в житті українців. Леонід Глібов - визначний український байкар, поет. Сатиричне змалювання сучасної авторові судової системи у байці «Щука». Побудова байки.

ТЛ: гумор (повторення), сатира, байка (повторення), алегорія, мораль.

 

62

 

«Муха і Бджола». Зневага до надокучливих, ледачих людей, що живуть за рахунок інших. Викриття дурості й пихатості в байці «Жаба і Віл».

 

63

 

Урок мовленнєвого розвитку. Написання листа авторові байок Леонідові Глібову.

 

64

 

Степан Руданський. Коротко про письменника. Співомовки С. Руданського - унікальне явище у світовому письменстві. Показ кмітливості народу у співомовці «Добре торгувалось».

ТЛ: гумореска, співомовка.

 

65

 

«Запорожці у короля». Висміювання моральних вад, негативних рис характеру, авторська симпатія до простої людини, до її розуму, кмітливості, почуття гумору, уміння посміятися над власною безпорадністю та відстояти свою гідність.

 

 66­

67

 

Павло Глазовий. Стисло про письменника. «Еволюція», «Найважча роль», «Заморські гості», «Похвала», «Кухлик» (2-3 твори на вибір). Іронічно-пародійна, викривальна спрямованість гумористичних і сатиричних творів.

Вивчити

напам’ять

одну

гумореску (на вибір).

68

 

Контрольна робота. Леонід Глібов, Степан Руданський, Павло Глазовий (тестування).

 

69

 

Урок літератури рідного краю. Ознайомлення з творчістю письменників-земляків.

 

70

 

Підсумковий урок.

 

 


 


2017/2018 н. р._______________________________________________________________________^

 1.    к л а с

Українська мова

(88 год, 2,5 год на тиждень)

Календарно-тематичне планування для 7-го класу складено відповідно до

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова: 5-9 класи / Г.Т.Шелехова, М.І.Пентилюк, В.І.Новосьолова, Т.Д.Гнаткович, Н.Б.Коржова, А.С.Пономаренко, К.В.Таранік-Ткачук. - К., 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН № 804 від 07. 06. 2017 р.).

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю

І семестр

II семестр

Перевірка мовної теми

3

3

Письмо:

переказ

1

1

твір

-

1

Правопис:

диктант

1

1

 


 

І с е м е с т р


Пор.

Дата

Зміст програмового матеріалу

Примітки

Вступ

1

 

Літературна норма української мови. Колективне укладання переліку цікавих українськомовних сайтів для школярів.

 

2

 

Урок мовленнєвого розвитку. Відомості про мовлення. Повторення й поглиблення вивченого про текст, його структурні особливості, мовні засоби зв’язку речень у тексті. Мікротема тексту (практично).

 

Повторення та узагальнення вивченого

3

 

Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях.

 

4-5

 

Вивчені частини мови, правопис їх.

 

6

 

Урок мовленнєвого розвитку. Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль. Аудіювання тексту публіцистичного стилю.

 

7

 

Урок мовленнєвого розвитку. Написання есея (орієнтовні теми: «Гармонія людини і природи як велика духовна цінність», «Земле барвінкова, дай мені здоров’я!») в публіцистичному стилі з використанням речень зі звертаннями та вставними словами.

 

 Морфологія. Орфографія. Дієслово


8

 

Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 

9

 

Форми дієслова (загальне ознайомлення). Складання тексту для руханки (гасла спортивної команди, девізу команди, що братиме участь у присвяченому певній суспільній події флешмобі) з використанням різних особових форм дієслів.

 

10

 

Неозначена форма (інфінітив). Доконаний і недоконаний види дієслова.

 

11

 

Урок мовленнєвого розвитку. Контрольний стислий письмовий переказ розповідного тексту в художньому стилі про виконання певних дій.

 

12

 

Часи дієслова. Теперішній час.

 

13

 

Урок мовленнєвого розвитку. Аналіз письмового переказу.

 

14

 

Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі.

 

15

 

Майбутній час.

 

16

 

Дієслова І і II дієвідміни. Букви е, и в особових закінченнях дієслів І і II дієвідмін (повторення).

 

17

 

Контрольна робота. Дієслово (І частина) (тестування).

 

18

 

Дієвідмінювання дієслів теперішнього й майбутнього часу.

 

19

 

Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий).

 

20

 

Творення дієслів умовного і наказового способу. Знак м’якшення в дієсловах наказового способу.

 

21

 

Безособові дієслова. Способи творення дієслів.

 

22

 

Урок мовленнєвого розвитку. Особливості будови опису зовнішності людини. Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини (за складним планом).

 

23

 

Не з дієсловами. Правопис -ться, -шся в дієсловах (повторення).

 

24

 

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Дієслово».

 

25

 

Контрольна робота. Дієслово (ІІ частина) (тестування).

 

Дієприкметник

26

 

Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 

27

 

Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки в реченнях з дієприкметниковими зворотами.

 

28

 

Урок мовленнєвого розвитку. Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною українського художника (Т. Шевченка, М. Пимоненка, О. Мурашка та ін.) у художньому стилі з використанням дієприкметників і дієприкметникових зворотів (за складним планом).

 

29

 

Активні й пасивні дієприкметники. Творення,

 

 


 

 

 

відмінювання і правопис активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу.

 

30

 

Урок мовленнєвого розвитку. Аналіз письмового твору.

 

31

 

Правопис відмінкових закінчень дієприкметників. Дієслівні форми на -но, -то.

 

32

 

Урок мовленнєвого розвитку. Ділові папери. Складання звіту про виконану роботу (оформлення в школі зимового саду; створення класного блога і т.ін.) в офіційно-діловому стилі з використанням безособових дієслівних форм на

-но, -то.

 

33

 

Контрольний диктант.

 

34

 

Обмеженість уживання форм активних дієприкметників теперішнього часу в сучасній українській мові, способи заміни їх.

 

35

 

-Н- у дієприкметниках та -нн- у прикметниках дієприкметникового походження.

 

36

 

Не з дієприкметниками.

 

37

 

Урок мовленнєвого розвитку. Складання й розігрування діалогів відповідно до ситуації, пов’язаної з характеристикою людей, з використанням дієприкметників (наприклад: освічений, розвинений, упевнений, натруджені (руки), досягнутий (успіх), докладені (зусилля), заслужена (перемога).

Складання й розігрування діалогів, що характеризують психічні стани людей, із використанням фразеологізмів, які містять дієприкметники (наприклад: як водою облитий; як ошпарений; як громом прибитий).

 

38

 

Узагальнення й систематизація вивченого з теми « Дієприкметник».

 

39

 

Контрольна робота. Дієприкметник (тестування).

 

40

 

Повторення та узагальнення вивченого.

 

 


 

II с е м е с т р


Дієприслівник

41

 

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 

42­

43

 

Дієприслівниковий зворот. Розділові знаки при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові. Редагування речень і текстів, у яких допущено помилки у вживанні дієприслівникових зворотів.

 

44

 

Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного й доконаного виду, творення їх.

 

45

 

Урок мовленнєвого розвитку. Усний твір розповідного характеру в художньому стилі про виконання певних дій

 

 


 

 

 

на основі власних спостережень з використанням дієприслівникових зворотів (за складним планом).

 

46

 

Не з дієприслівниками.

 

47­

48

 

Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний письмовий твір розповідного характеру про виконання автором улюбленої справи в художньому стилі (орієнтовні теми: «Душу я у вишивку вкладаю», «Як я створюю прикраси з бісеру», «У гуртку оригамі», «Збирання моделей човнів - улюблене заняття чоловіків нашої родини», «Як наш клас готує контент для заповнення блога»).

 

49

 

Узагальнення й систематизація вивченого з теми « Дієприслівник».

 

50

 

Урок мовленнєвого розвитку. Аналіз письмового твору.

 

51

 

Контрольна робота. Дієприслівник (тестування).

 

Прислівник

52

 

Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 

53

 

Розряди прислівників (практично).

 

54

 

Ступені порівняння прислівників.

 

55

 

Творення й правопис прислівників. Букви -н- та -нн- у прислівниках.

 

56

 

Не і ні з прислівниками.

 

57

 

И та і в кінці прислівників.

 

58

 

Правопис прислівників на -о, -е утворених від прикметників і дієприкметників. Читання мовчки тексту, що містить прислівники, з’ясування ролі прислівників у мовленні.

 

59

 

Урок мовленнєвого розвитку. Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування з елементами зауважень, пропозицій із використанням у реченнях-репліках дієприкметникових зворотів (наприклад: не розв ’язані вчасно; не виконані належним чином; не звірені за словником, не згаяний (час) та ін.).

 

60­

61

 

Написання прислівників окремо, разом, через дефіс. Складання тексту рекламного буклета молодіжного вбрання з використанням прислівникових сполук до лиця, до смаку, не до речі, не до вподоби, на вибір, в міру.

 

62­

63

 

Написання прислівникових словосполучень типу: раз у раз, з дня на день.

 

64­

65

 

Уроки мовленнєвого розвитку. Складання анотації на книжку з використанням прислівників.

 

66

 

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Прислівник».

 

67

 

Контрольна робота. Прислівник (тестування).

 

 Прийменник


68

 

Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні й реченні. Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника. Види прийменників за будовою.

 

69

 

Урок мовленнєвого розвитку. Портретний нарис у публіцистичному стилі.

 

70

 

Непохідні й похідні прийменники. Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс.

 

71

 

Синонімічні й антонімічні прийменники. Прийменниково- іменникові конструкції в ролі членів речення. Редагування речень, у яких допущено помилки у вживанні прийменників (у три години дня; консультація по фізиці; не прийшов із-за хвороби).

 

72

 

Контрольний диктант.

 

Сполучник

73

 

Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою, походженням. Використання сполучників у простому і складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності.

 

74

 

Написання сполучників разом та окремо.

 

75

 

Урок мовленнєвого розвитку. Докладний усний переказ тексту публіцистичного стилю з елементами роздуму (за простим планом).

 

76

 

Розрізнення сполучників й однозвучних слів. Синонімічні й антонімічні сполучники. Складання пам’ятки «Як відрізнити сполучники й однозвучні з ними інші частини мови з прийменниками та частками (проте - про те, зате - за те, якби - як би та ін.)».

 

Частка

77

 

Частка як службова частина мови. Частки формотворчі та словотворчі.

 

78

 

Частки, що надають слову або реченню додаткових відтінків (практично).

 

79

 

Урок мовленнєвого розвитку. Контрольний докладний письмовий переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в публіцистичному стилі.

 

80

 

Правопис часток не і ні з різними частинами мови (узагальнення). Складання проекту логотипа рідного міста (села, школи, класу) з використанням у його описі різних частин мови з часткою не і префіксом не.

 

81

 

Урок мовленнєвого розвитку. Аналіз письмового переказу.

 

82

 

Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки.

 

 


 

Вигук


83

 

Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням. Виразне читання текстів з вигуками.

 

84

 

Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках.

 

85

 

Контрольна робота. Прийменник, сполучник, частка, вигук (тестування).

 

Узагальнення й систематизація вивченого

86­

87

 

Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови, правопис і використання їх у мовленні.

 

88

 

Підсумковий урок.

 

 


 


2017/2018 н. р._______________________________________________________________________^

 1.    к л а с

Українська література

(70 год, 2 год на тиждень)

Календарно-тематичне планування для 7-го класу складено відповідно до

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська література: 5-9 класи. К.В.Таранік-Ткачук, М.П.Бондар, О.М.Івасюк, С.А.Кочерга, Л.І.Кавун, О.І.Неживий, Н.В.Михайлова, Р.В.Мовчан (керівник групи). - К., 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН № 804 від 07.06.2017 р.).

Обов’язкова кількість видів контролю

 

І семестр

ІІ семестр

Контрольні роботи у формі:

3

3

• контрольного класного твору;

1

1

• інших завдань (тестів, відповідей на

2

2

запитання тощо)

 

 

Уроки мовленнєвого розвитку

2 (у+п)

2 (у+п)

Уроки позакласного читання

2

2

Уроки літератури рідного краю

2

2

Уроки виразного читання

1

1

Перевірка зошитів

4

5

 


 

І с е м е с т р


Пор.

Дата

Зміст програмового матеріалу

Примітки

Вступ

1

 

Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником. Його особливість і значення. Функції мистецтва.

 

Із пісенних скарбів

2

 

Жанрово-тематичне розмаїття пісень (суспільно-побутові: козацькі, чумацькі, кріпацькі, рекрутські та солдатські, бурлацькі, наймитські й заробітчанські тощо). Ідейно- художнє багатство їх. Висловлювання відомих людей про українські народні пісні.

ТЛ: суспільно-побутові пісні.

 

3-4

 

«Ой на горі та женці жнуть», «Стоїть явір над водою»,

«Г омін, гомін по діброві», «Ой у степу криниченька»

(2 пісні на вибір учителя). Трагізм і героїзм у козацьких і чумацьких піснях.

Вивчити напам’ять одну пісню (на вибір).

 5

 

Коломийки. «Дозвілля молоді», «Жартівливі коломийки» - «перли розсипаного намиста». Особливість жанру і його життєвість. Побудова, ритм коломийок. Гумор і любов до життя.

ТЛ: коломийки.

 

6

 

Урок мовленнєвого розвитку. Складання коломийок на тему шкільного життя (усно).

 

Про минулі часи

7

 

Іван Франко. Короткі відомості про митця і його багатогранну творчість. «Захар Беркут». Історична основа повісті.

ТЛ: історична повість.

 

8

 

Змалювання героїчної боротьби русичів-українців проти монголо-татарських нападників у повісті. Образ тухольської громади; роль і місце кожного в суспільному житті.

 

9

 

Патріотична ідея у творі. Уславлення сміливості, патріотизму, вірності в образах Максима і Мирослави.

 

10

 

Проблема вибору людини у вирішальній ситуації. Лідерські якості Захара Беркута. Характеристика образу Тугара Вовка.

 

11

 

Художні засоби, особливості мови повісті. Роль діалектизмів у творі. Значення повісті.

 

12

 

Урок виразного читання. Читання прозового уривка з повісті «Захар Беркут».

 

13

 

Контрольна робота. Суспільно-побутові пісні. Коломийки. Іван Франко (розгорнуті відповіді на запитання).

 

14

 

Урок літератури рідного краю. Ознайомлення з творчістю письменників-земляків.

 

15

 

Тарас Шевченко. Життєпис поета (викуп з неволі, навчання в Петербурзькій академії мистецтв, збірка «Кобзар»). Мотив усеперемагаючого життєлюбства, доброти, любові. Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому і складному світі («Мені тринадцятий минало...»).

 

16

 

Ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності («Тополя»).

ТЛ: балада, метаморфоза.

 

17

 

«Заповіт (“Як умру, то поховайте.”)» - твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє. Історія його написання. Ідея єднання з рідною землею. Мрія про щасливе майбутнє свого народу, віра в нього.

ТЛ: ідея.

Вивчити

напам’ять.

18

 

Андрій Чайковський. Коротко про митця. «За сестрою».

 

 


 

 

 

Відтворення історичних подій із позицій гуманізму. Напружений динамічний сюжет повісті.

ТЛ: героїко-романтична повість, композиція.

 

19

 

Образ Павлуся як утілення благородства і лицарства, сміливості й винахідливості. Родинні цінності й патріотизм у творі.

 

20

 

Благородство, відповідальність, мужність, вірність, життєлюбство запорозьких козаків.

 

21