9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ з алгебри та геометрії ( академічний рівень) для учнів 11 класів за оновленою програмою на 2017

Про матеріал

Календарне планування з алгери та геометрії у 11 класі (академічний рівень)

Перегляд файлу

11 клас         ГЕОМЕТРІЯ (академічний рівень )

                       (2 год., всього 70 год.)

 Навчальна програма: Математика. 10–11 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 № 826).

Навчальний підручник:   Геометрія : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / А.Г.Апостолова . – К :   «Генеза», 2011.

 

 

№ уроку

Дата провед

Т Е М А     У Р О К У

Кільк. годин

При-мітка

                                                        Повторення

2

 

1.

 

 Інструктаж з ТБ.Узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок навчального матеріалу за курс 10 класу з теми: «Паралельність прямих і площин у просторі»

1

 

2.

 

Узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок навчального матеріалу за курс 6 класу з теми: «Перпендикулярність прямих і площин  у просторі»

1

 

                                                              Многогранникн

16

 

3-4

 

Корекція знань, умінь та навичок з теми: «Координати та вектори в просторі». Двогранні кути. Лінійний кут двогранного кута. Многогранні кути

2

 

5

 

Двогранні кути. Лінійний кут двогранного кута. Многогранні кути

1

 

6

 

Многогранник та його елемен­ти. Опуклі мно­гогранники

1

 

7

 

Призма. Пряма і правильна призми

1

 

8

 

Площі бічної та повної повер­хонь призми

1

 

9

 

Площі бічної та повної повер­хонь призми

1

 

10

 

Паралелепіпед

1

 

11

 

Паралелепіпед

1

 

12

 

Піраміда. Пра­вильна піра­міда

1

 

13

 

Піраміда. Пра­вильна піра­міда

1

 

14

 

Площі бічної та повної повер­хонь піраміди

1

 

15

 

Площі бічної та повної повер­хонь піраміди

1

 

16

 

Правильні многогранники

1

 

17

 

Контрольна робота №2

1

 

18

 

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми: «Многогранники»

1

 

                                                            Тіла обертання

14

 

19

 

Корекція знань, умінь та навичок з теми: «Многогранники». Тіла і поверхні обертання

1

 

20

 

Циліндр, його елементи

1

 

21

 

Циліндр, його елементи

1

 

22

 

Перерізи ци­ліндра площи­нами (осьові та площиною, паралельною до основи)

1

 

23

 

Перерізи ци­ліндра площи­нами(осьові та площиною, паралельною до основи)

1

 

24

 

Конус, зрізаний конус, їх елементи

1

 

25

 

Конус, зрізаний конус, їх елементи

1

 

26

 

Перерізи кону­са (осьові та площиною, паралельною до основи)

1

 

27

 

Перерізи кону­са (осьові та площиною, паралельною до основи)

1

 

28

 

Куля і сфера. Переріз кулі площиною. Площина, дотична до сфери

1

 

29

 

Куля і сфера. Переріз кулі площиною. Площина, дотична до сфери

1

 

30

 

Куля і сфера. Переріз кулі площиною. Площина, дотична до сфери

1

 

31

 

Узагальнення і систематизація зна­нь, умінь та навичок учнів із теми:  «Тіла обертання»

1

 

32

 

Контрольна ро­бота № 3 (комбінована).

 Тема. Тіла обертання

1

 

                         Об'єми та площі поверхонь геометричних тіл

14

 

33

 

Корекція знань, умінь та навичок з теми: «Тіла обертання». Поняття про об’єм тіла. Основні влас­тивості об’ємів. Об’єм парале­лепіпеда

1

 

34

 

Поняття про об’єм тіла. Основні влас­тивості об’ємів. Об’єм парале­лепіпеда

1

 

35

 

Об’єм призми

1

 

36

 

Об’єм циліндра

1

 

37

 

Об’єм піраміди

1

 

38

 

Об’єм конуса

1

 

39

 

Об’єм конуса

1

 

40

 

Об’єм кулі

1

 

41

 

Об’єм кулі

1

 

42

 

Об’єми призми, паралелепіпеда, піраміди. Об’єми тіл обертання: циліндра, конуса, кулі

1

 

43

 

Площа бічної та повної по­верхонь циліндра, конуса, площа сфери

1

 

44

 

Площа бічної та повної по­верхонь циліндра, конуса, площа сфери

1

 

45

 

Узагальнення і систематизація зна­нь, умінь та навичок учнів із теми: «Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл»

1

 

46

 

Контрольна ро­бота № 4(комбінована).  Тема. Об'єми та площі поверхонь геометричних тіл

1

 

                                                        Повторення

23

 

47

 

Корекція знань, умінь та навичок з теми: «Об'єми та площі поверхонь геометричних тіл». Повторення взаємного розмі­щення прямих і площин у про­сторі. Розв’язування вправ.

3

 

48

 

Повторення перпендику­лярності пря­мих і площин у просторі . Розв’язування вправ.

4

 

49

 

Повторення координати та векторів у про­сторі . Розв’язування вправ.

3

 

50

 

Розв’язування задач на обчислення об’ємів та площ поверхонь многогранників . Розв’язування вправ.

6

 

51

 

Розв’язування задач на обчислення об’ємів та площ поверхонь тіл обертання . Розв’язування вправ.

5

 

52

 

Контрольна робота № 5 (під­сумкова).

Тема. Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу

1

 

53

 

Підсумковий урок

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Алгебри та початки аналізу   11 клас

(академічний рівень)(3  год )  .Всього 105 год

 Навчальна програма: Математика. 10–11 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 № 826).

Навчальний підручник:   Алгебра : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / А.Г. Мерзляк . – Х :   «Гімназія», 2012.

 

 

 

№ уроку

Дата провед

Т Е М А     У Р О К У

Кільк. годин

При-мітка

                                                                   Вступ

3

 

1.

 

  Інструктаж з ТБ. Узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок навчального матеріалу за курс 10 класу з тем: «Функції, рівняння і нерівності. Степенева функція»

1

 

2.

 

Узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок навчального матеріалу за курс 10 класу з теми: «Тригонометричні рівняння і нерівності»

1

 

3.

 

Діагностична контрольна робота №1 за курс 10 класу з тем: «Функції, рівняння і нерівності. Степенева функція. Тригонометричні рівняння і нерівності»  .

1

 

                         Показникова  та логарифмічна функції

22

 

4

 

Корекція знань, умінь та навичок з теми: «Застосування похідної до дослідження функції». [Степінь з довільним показником]

1

 

5

 

Властивості та графік показникової функції

1

 

6

 

Властивості та графік показникової функції

1

 

7

 

Показникові рівняння

1

 

8

 

Показникові рівняння

1

 

9

 

Показникові рівняння

1

 

10

 

Показникові нерівності

1

 

11

 

Показникові нерівності

1

 

12

 

Показникові нерівності

1

 

13

 

Узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок з теми: «Показникова функція»

1

 

14

 

Контрольна робота №2  .

 

 

 

15

 

Корекція знань, умінь та навичок з теми: «Показникова функція». Логарифми та їх властивості. [Натуральний логарифм]

1

 

16

 

Логарифми та їх властивості. [Натуральний логарифм]

1

 

17

 

Властивості та графік логарифмічної функції

1

 

18

 

Логарифмічні рівняння

1

 

19

 

Логарифмічні рівняння

1

 

20

 

Логарифмічні нерівності

1

 

21

 

Логарифмічні нерівності

1

 

  22

 

Похідні показникової та логарифмічної функцій

1

 

23

 

Похідні показникової та логарифмічної функцій

1

 

24

 

Узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок з теми: «Логарифмічна функція»

1

 

25

 

Контрольна робота № 3 

1

 

 

                                    Теорія ймовірностей. Комбінаторика.

12

 

26

 

Корекція знань, умінь та навичок з теми: «Логарифмічна функції». Елементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми та добутку

1

 

27

 

[Перестановки, розміщення,комбінації]

1

 

 

 

[Перестановки, розміщення,комбінації]

1

 

28

 

Випадковий дослід та випадкова подія. Ймовірність події. Відносна частота події

1

 

29

 

Випадковий дослід та випадкова подія. Ймовірність події. Відносна частота події

1

 

30

 

Випадковий дослід та випадкова подія. Ймовірність події. Відносна частота події

1

 

31

 

Випадковий дослід та випадкова подія.  .Ймовірність події. Відносна частота події .Розв’язування вправ.

1

 

32

 

Вибіркові характеристики: розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення

1

 

33

 

Вибіркові характеристики: розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення

1

 

34

 

Графічне представлення інформації про вибірку Розв’язування вправ..

1

 

35

 

Узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок з теми: «Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики»

1

 

36

 

Контрольна робота № 4

1

 

 

37

 

Корекція знань, умінь та навичок з теми: «Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики». Первісна та її властивості. Таблиця первісних

1

 

 

 

Первісна та її властивості. Таблиця первісних

1

 

38

 

Первісна та її властивості. Таблиця первісних . Розв’язування вправ.

1

 

39

 

Первісна та її властивості. Таблиця первісних

1

 

40

 

Визначений інтеграл, його геометри-ний зміст. Формула Ньютона-Лейбніца

1

 

41

 

Визначений інтеграл, його геометри-ний зміст. Формула Ньютона-Лейбніца

1

 

42

 

Визначений інтеграл, його геометри-ний зміст. Формула Ньютона-Лейбніца . Розв’язування вправ.

1

 

43

 

Визначений інтеграл, його геометри-ний зміст. Формула Ньютона-Лейбніца.С\р

1

 

44

 

Визначений інтеграл, його геометри-ний зміст. Формула Ньютона-Лейбніца

1

 

45

 

Обчислення площ плоских фігур

1

 

46

 

Обчислення площ плоских фігур

1

 

47

 

Обчислення площ плоских фігур . Розв’язування вправ.

1

 

48

 

Обчислення площ плоских фігур

1

 

49

 

[Обчислення об’ємів тіл]

1

 

50

 

[Обчислення об’ємів тіл]

1

 

51

 

Застосування інтеграла до розв’язування прикладних задач

1

 

52

 

Застосування інтеграла до розв’язування прикладних задач

1

 

53

 

Застосування інтеграла до розв’язування прикладних задач . Розв’язування вправ.

1

 

54

 

Узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок 

1

 

55

 

Контрольна робота № 5  . 

1

 

                           Повторення курсу алгебри і початків аналізу

50

 

56

 

Корекція знань, умінь та навичок з теми: « Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики». Повторення означення функції, видів функцій, їх властивостей та графіків . Розв’язування вправ.

3

 

57

 

Повторення функцій, їх властивостей та графіків .Розв’язування вправ.

2

 

58

 

Повторення степеневої функції. Корінь п-го степеня. Степінь із раціональним показником . Розв’язування вправ.

2

 

59

 

Повторення способів розв’язування ірраціональних рівнянь та нерівностей         К\р № 6

3

 

60

 

Повторення тригонометричних функцій та їх властивостей Розв’язування вправ..

2

 

61

 

Повторення формул додавання для тригонометричних функцій та наслідків з них . Розв’язування вправ.

1

 

62

 

Розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь

2

 

63

 

Розв’язування тригонометричних рівнянь

1

 

64

 

Повторення тригонометричних нерівностей . Розв’язування вправ.

2

 

65

 

Повторення властивостей та графіка показникової функції . Розв’язування вправ.

3

 

66

 

Повторення показникових рівнянь та нерівностей . Розв’язування вправ.

3

 

67

 

Повторення властивостей та графіка логарифмічної функції . Розв’язування вправ.

1

 

68

 

Повторення логарифмічних рівнянь та нерівностей . Розв’язування вправ.

3

 

69

 

Повторення похідної функції

3

 

70

 

Застосування похідної до дослідження функцій . Розв’язування вправ.

4

 

71

 

Повторення інтеграла та його застосування . Розв’язування вправ.

3

 

72

 

Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики

1

 

73

 

Контрольна робота № 7 (Розв’язування вправ..підсумкова). Тема. Повторення курсу алгебри та початків аналізу

1

 

74

 

Узагальнення навчального матеріалу з курсу алгебри та початків аналізу

1

 

75

 

Повторення поняття відсотка. Задачі на відсотки . Розв’язування вправ.

2

 

76

 

Повторення найбільш поширених способів розв’язання рівнянь та нерівностей

4

 

77

 

Повторення основних способів розв’язання систем рівнянь

3

 

 

doc
Пов’язані теми
Алгебра, 11 клас, Планування
Додано
10 січня 2018
Переглядів
1727
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку