28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

Календарно-темачичне планування з української мови 5 клас

Про матеріал

Календарно-темачичне планування з української мови 5 клас (122 години) (Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)

Перегляд файлу

УКРАЇНСЬКА  МОВА

5 КЛАС

Всього годин – 122, РМ – 24

 

 

Форми контролю

К-сть

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми (контрольна робота)

4

4

Письмо:            переказ

1

1

                           твір

-

-

Правопис:        диктант

1

1

Усний переказ

Інд.

 

Діалог

Інд.

 

                       Усний твір

 

Інд.

                       Читання вголос

 

Інд.

 

Укр.мова 5 кл. – Заболотний О.В. – Генеза, 2018 – 208 с.

№ п/п

 

Тема уроку

К-сть год

 

Дата

 

Примітка

ВСТУП

1

Вступ. Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова — державна мова України

1

 

 

2

Урок мовленнєвого розвитку № 1.  Загальне уявлення про мовлення як діяльність; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їх особливості. Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й писемне, монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення; основні правила спілкування: ввічливість, привітність, доброзичливість, уважність до співрозмовника, стриманість, тактовність (практично)

1

 

 

3

Урок мовленнєвого розвитку № 2. Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з життєвим досвідом учнів (діалог етикетного характеру з використанням етикетних формул)

1

 

 

4

Урок мовленнєвого розвитку № 3.  Читання мовчки та вголос. Відповіді на запитання за змістом прочитаного

 

 

 

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ.  ТЕКСТ. РЕЧЕННЯ. СЛОВО

5

Усні й письмові висловлення, текст.

Зміст, заголовок тексту. План тексту.

Поділ зв’язного висловлення (тексту) на речення. Інтонація речень, різних за метою висловлення. Розділові знаки в кінці речення

1

 

 

6

Слово як компонент речення. Лексичне значення слова. Слово як частина мови. Добір слів для доповнення речення. Складання речень певного змісту

1

 

 

7

Урок мовленнєвого розвитку № 4. Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета, за колективно складеним планом

1

 

 

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

8

Лексичне значення слова. Однозначні та багато­значні слова

1

 

 

9

Уживання багатозначних слів у пря­мому й переносному значеннях.  Тлумачний словник

1

 

 

10

Лексична помилка та її умовне позначення (практично)

1

 

 

11

Синоніми. Ознайомлення зі словником  синонімів

1

 

 

12

Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів

1

 

 

13

Урок мовленнєвого розвитку № 5.  Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини, що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним простим планом)

1

 

 

14

Омоніми. Ознайомлення зі словником омонімів

1

 

 

15

Урок мовленнєвого розвитку № 6.  Докладний письмовий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета (тварини), що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним планом)

1

 

 

16

Урок мовленнєвого розвитку № 7.  Аналіз письмового переказу

1

 

 

17

Пароніми.  Ознайомлення зі словником паронімів

1

 

 

18

Контрольна робота № 1. Повторення вивченого в початкових класах.  Текст. Речення. Слово.  Лексикологія

1

 

 

КР №1

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

19

Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення  — значущі частини слова

1

 

 

20

Корінь. Спільнокореневі слова  й форми слова

1

 

 

21

Корінь. Спільнокореневі слова  й форми слова

1

 

 

22

Суфікс

1

 

 

23

Префікс

1

 

 

24

Незмінні й змінні слова

1

 

 

25

Урок мовленнєвого розвитку №8.    Письмовий твір-опис предмета (тварини) з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності (у художньому стилі)

1

 

 

26

Урок мовленнєвого розвитку №9. Аналіз письмового твору-опису предмета (тварини)

1

 

 

27

Правопис значущих частин слова (повторення)

1

 

 

28

Написання префіксів пре-, при-, прі-

1

 

 

29

Написання префіксів пре-, при-, прі-

1

 

 

30

Контрольна робота №2.  Будова слова. Орфографія

1

 

КР №2

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ЗВУКИ МОВИ Й ЗВУКИ МОВЛЕННЯ

31

 Голосні й приголосні звуки

1

 

 

32

Приголосні тверді й м'які

1

 

 

33

Приголосні  дзвінкі й глухі

1

 

 

34

Вимова звуків, що позначаються буквами ґ і г

1

 

 

35

Урок мовленнєвого розвитку № 10.  Особливості будови розповіді та елементарного роздуму

1

 

 

36

Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв

1

 

 

37

Звукове значення букв я, ю, є, ї  та щ

1

 

 

38

Звукове значення букв я, ю, є, ї  та щ

1

 

 

39

Урок мовленнєвого розвитку №11.  Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

1

 

 

40

Склад. Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів. Орфоепічна помилка (практично)

1

 

 

41

Урок мовленнєвого розвитку №12.  Контрольний переказ

1

 

Конт.переказ

42

Урок мовленнєвого розвитку №13.  Контрольний переказ

1

 

 

43

Вимова  наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів

1

 

 

44

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

1

 

 

45

Позначення  на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та [о] перед складом з наголошеним [у] в коренях слів

1

 

 

46

Позначення  на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та [о] перед складом з наголошеним [у] в коренях слів

1

 

 

47

Урок мовленнєвого розвитку № 14. Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за колективно складеним планом (орієнтовні теми: «Чому людина має бути чемною», «Чому потрібно захищати слабших», «Чому потрібно  вивчати іноземну мову»)

1

 

 

48

Урок мовленнєвого розвитку № 15. Аналіз письмового твору

1

 

 

49

Орфографічний словник. Орфограма (практично). Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення

1

 

 

50

Контрольна робота №3.  Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

1

 

КР №3

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ЗВУКИ МОВИ Й ЗВУКИ МОВЛЕННЯ. НАЙПОШИРЕНІШІ ВИПАДКИ ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

51

Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків

1

 

 

52

Контрольний диктант

1

 

Диктант

53

Вимова і правопис префіксів роз-, без-

1

 

 

54

Урок мовленнєвого розвитку №16.  Есе (розмірковування в довільній формі) про красу й милозвучність української мови

1

 

 

55

Спрощення в групах приголосних

1

 

 

56

Спрощення в групах приголосних

1

 

 

57

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Чергування [о] —[а], [е] —[і], [е] —[и]

1

 

 

58

Чергування  [о],[е] з [і]

1

 

 

59

Чергування [и] – [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів

1

 

 

60

Чергування [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з′], [ц′], [с′]

1

 

 

61

Контрольна робота №4.  Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

1

 

КР №4

 

62-63

Основні випадки чергування у – в, і – й, з – із – зі (правила милозвучності)

2

 

 

64

Вимова і правопис префіксів з- (зі-, с-), роз (розі-)

1

 

Усний переказ

Діалог

65

Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я

1

 

 

66

Основні правила переносу

1

 

 

67

Правила вживання знака м’якшення (повторення й поглиблення)

1

 

 

68

Правила вживання знака м’якшення (повторення й поглиблення)

1

 

 

69

Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом

1

 

 

70

Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом

1

 

 

71

Правила вживання апострофа

1

 

 

72

Правила вживання апострофа

1

 

 

73

Контрольна робота №5.  Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

1

 

КР №5

ВІДОМОСТІ  З СИНТАКСИСУ Й ПУНКТУАЦІЇ.СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ Й РЕЧЕННЯ

74

Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова й речення

1

 

 

75-76

Головне й залежне слово в словосполученні

2

 

 

77-78

Речення, його граматична основа (підмет і присудок)

2

 

 

79

Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення)

1

 

 

80-81

Урок мовленнєвого розвитку №17-18. Письмовий твір-роздум за колективно складеним планом у художньому стилі (теми: «Чого не можна купити за гроші», «Чому потрібно берегти природу»)

2

 

 

82

Урок мовленнєвого розвитку №19.   Аналіз письмового твору

1

 

 

83

Види речень за метою висловлення; за емоційним забарвленням: окличні й неокличні (повторення)

1

 

 

84

Пунктуаційна помилка та її умовне позначення (практично)

1

 

 

85

Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини

1

 

 

86

Другорядні члени речення. Означення

1

 

 

87

Другорядні члени речення. Додаток

1

 

 

88

Другорядні члени речення. Обставина

1

 

 

89-90

Другорядні члени речення

2

 

 

91

Контрольна робота № 6.  Відомості  з синтаксису й пунктуації

1

 

КР №6

ВІДОМОСТІ  З СИНТАКСИСУ Й ПУНКТУАЦІЇ. РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ. ЗВЕРТАННЯ. ВСТАВНІ СЛОВА ТА СПОЛУЧЕННЯ СЛІВ. СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ

92-93

Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами

2

 

 

94

Урок мовленнєвого розвитку №20.  Аудіювання уривка з твору сучасної дитячої літератури, що містить однорідні члени речення

1

 

 

95-96

Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами. Двокрапка й тире при узагальню­вальних словах у реченнях з однорідними членами

2

 

 

97-98

Урок мовленнєвого розвитку №21-22.  Контрольний письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення

2

 

Контрольний переказ

99-100

Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні (повторення)

2

 

 

101

Урок мовленнєвого розвитку №23. Ділові папери. Оформлення конверта (або адреси на поштовій листівці)

1

 

 

102-103

Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів (практично). Виділення вставних слів на письмі комами

2

 

 

104

Урок мовленнєвого розвитку №24. Лист до рідної людини з використанням звертань та вставних слів

1

 

 

105-106

Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком

2

 

 

107

Контрольна робота № 7.  Відомості  з синтаксису й пунктуації

1

 

КР №7

ВІДОМОСТІ  З СИНТАКСИСУ Й ПУНКТУАЦІЇ. ПРЯМА МОВА. ДІАЛОГ

108-109

Пряма мова. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою

2

 

 

110

Відмінність між прямою та непрямою мовою

1

 

 

111-112

Діалог. Тире при діалозі . Розділові знаки в реченнях при діалозі

2

 

 

113

Речення із прямою мовою  (діалогом)

1

 

 

114

Контрольний диктант

1

 

Диктант

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО В КІНЦІ РОКУ

115

Лексикологія

1

 

 

116

Будова слова й орфографія

1

 

 

117

Фонетика й графіка

1

 

 

118

Орфоепія й орфографія

1

 

 

119-120

Синтаксис і пунктуація

2

 

 

121

Контрольна робота №8.  Пряма мова. Діалог. Повторення й узагальнення в кінці року

1

 

КР №8

122

Аналіз контрольної роботи

1

 

Усний твір

Читання вголос

 

doc
Додано
21 жовтня 2018
Переглядів
364
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку