Календарно-тематичне планування

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з Літературного читання для 3 класу за підручником О.Я. Савченко.
Перегляд файлу

ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ

119 година

І СЕМЕСТР – 57 години (3 години на тиждень)

ІІ семестр – 64 години (4 години на тиждень)

(за підручником: Савченко О. Я. Літературне читання. Підруч. для 3 кл. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013)

Дата за планом

Скориг. дата

Зміст уроку

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Примітки

                                                                         Тема. Цікава книга природи

1

 

 

Вступ до розділу «Цікава книга природи». На порозі чарівниця осінь. «Перший подих осені»

(за Алевтиною Волковою)

Коло читання

Учень/учениця:

співвідносить вивчені твори з відповідними жанрами: казка, вірш, оповідання, байка, п’єса;

розрізняє фольклорні і авторські твори; твори за емоційним забарвленням;

називає основні теми читання; прізвища, імена українських письменників-класиків, найвідоміших письменників-казкарів та їхні твори, з якими ознайомились під час навчання;

знає сюжети 4–5 фольклорних казок; напам’ять 7–8 віршів, прізвища, імена їхніх авторів; 5–6 прислів’їв;

усвідомлює значення книжки в житті людини

Літературознавча пропедевтика

Учень/учениця:

усвідомлює та самостійно визначає тему твору; основну думку — з допомогою вчителя;

знаходить у структурі тексту художні описи природи, зовнішності людини, інших живих істот;пояснює їх роль у творі; називає ьучасників діалогу;розуміє зміст діалогу;

визначає у структурі епічного твору початок, основну частину, кінцівку; пояснює їх взаємозв’язок (після аналізу твору);

самостійно визначає головного і другорядного персонажів;

пояснює, хто з персонажів є позитивним, хто — негативним (самостійно та з допомогою вчителя);

пояснює, що той чи інший письменник є автором низки творів, низки книжок на певну тему, наводить приклади; має елементарне уявлення про авторську позицію: як автор ставиться до зображуваних подій і персонажів (із допомогою вчителя);

розповідає епізоди з життя і діяльності письменників, із творами яких ознайомлювались під час навчання;

виділяє у художньому тексті та вживає у своєму мовленні під час характеристики персонажів творів, опису природи яскраві, образні вислови із твору;пояснює їх роль у тексті;

правильно називає та розрізняє практично жанри творів, з якими ознайомлювалися під час навчання;

самостійно визначає жанрові ознаки казок про тварин, віршів, оповідань; героїко-фантастичних казок, байок, п’єс (із допомогою вчителя)

Досвід читацької діяльності:

Учень/учениця:

усвідомлює, називає основні ознаки героїко-фантастичних казок: зачаровані, незвичайні предмети, істоти, дивовижні перетворення, надзвичайна сила героїв та ін.;

правильно визначає, називає героїв чарівних казок; пояснює, якими рисами наділені позитивні і негативні герої; висловлює

свою оцінку поведінки, вчинків персонажів; робить висновок, що добро у таких казках перемагає зло (з допомогою вчителя); розпізнає прислів’я і приказкиз-поміж інших літературних жанрів; називає теми прислів’їв (наприклад, про працю, навчання);правильно вибирає з низки прислів’їв таке, що найточніше відображує основну

думку твору (на прикладі прислів’їв, які побутують у мовленні переважно у прямому значенні);

вміє самостійно назвати основні ознаки вірша(наявність рими, ритму, поділ на строфи — без вживання терміну); наводить кілька прикладів віршів, різних за емоційним забарвленням; пояснює, які почуття висловлює поет у творі; називає основні теми дитячих віршів, які опрацьову-

валися на уроках; практично розрізняє акровірш;називає

його основну відмінність від інших творів; називаєосновні ознаки оповідання як жанру, наводить кілька прикладів; пояснює, хто є героями (персонажами) оповідань; називає основні теми дитячих оповідань, які опрацьовувалися під час навчання; має уявленняпро умовність подій у літературному творі (з допомогою вчителя); пояснює, що відображені події у тому чи іншому оповіданні не є точною копією з реального життя; має початкове уявлення про жанрові особливості байки як невеликого, здебільшого віршованого твору, де в алегоричній формі висміюються негативні риси характеру,

вчинки людей; правильно називає героїв байок;

практично розрізняє повість, повість-казку; пояснюєїх відмінність від оповідання та казки; правильно називає героїв повістей, повістей-казок (на прикладі програмових

творів); має уявлення про основні жанрові ознаки п’єси, її відмінність від інших жанрів; визначає у п’єсі діалоги, монологи, слова автора, дії (картини);вміє брати участь у постановці дитячих п’єс

Учень/учениця:

уміє знаходити і пояснювати зв’язки між реченнями, абзацами і частинами тексту;

самостійно визначає послідовність подій у творі;

самостійно складає план до невеликих за обсягом і нескладних за будовою художніх і науково-художніх текстів;

уміє користуватися планом і малюнками для переказу прочитаного (детально, стисло, вибірково);

уміє самостійно формулювати запитання до тексту;

уміє з допомогою вчителя і самостійно аналізуватитексти, виділяти ознаки описуваних предметів, явищ, подій; вчинки дійових осіб;

висловлює здогадки щодо можливого розвитку подій;

уміє з допомогою вчителя і самостійновстановлювати причиново-наслідкові зв’язки, визначати головне, узагальнювати, доводити свою думку;

вміє визначати у творах елементи розповіді, описи, міркування

Учень/учениця:

уміє знаходити у тексті самостійно і з допомогою вчителя порівняння, епітети, метафори (без вживання терміну);

пояснювати їх роль у тексті;

самостійно знаходити у тексті слова, що мають переносне значення;

використовувати у власному мовленні образні засоби (розповідь, переказ);

з допомогою вчителя визначати настрій, загальну тональність твору;

висловлювати оцінні судження морального і естетичного характеру про події, вчинки персонажів, описи у художньому творі, своє ставлення до прочитаного

Формування і розвиток навички читання:

Учень/учениця:

читає наприкінці I семестру вголос у темпі 65–70 слів за хвилину; наприкінці навчального року вголос правильно, свідомо, виразно, цілими словами та групами слів у темпі 75–80 слів за хвилину;

оволодіває продуктивними способами читання мовчки (самостійно та з допомогою вчителя);

вибирає та застосовує під час читання мовленнєві засоби виразності (тон, темп, гучність, логічний наголос) — самостійно та з допомогою вчителя;

застосовує вправи різних видів, спрямовані на розвиток артикуляційного апарату, розширення оперативного поля зору, розвиток смислової здогадки (антиципації), розвиток темпу читання вголос і мовчки; розвиток уваги і пам’яті у процесі сприймання

Робота з науково-художніми творами

Учень/учениця:

усвідомлює сюжет, виявляє розуміння вчинків, подій, знаходить у тексті пояснює слова-терміни, визначаєсмислові частини, встановлює між ними зв’язки,виокремлює (з допомогою вчителя) науково-пізнавальний матеріал, складає словесний, малюнковий план, визначає основну думку,

переказує зміст;

розрізняє твори (за наявністю чи відсутністю наукової інформації)

Робота з дитячою книжкою; робота з інформацією

Учень/учениця:

самостійно виділяє у книжці, правильно називає її структурні елементи: титульний аркуш, прикнижна анотація, відомості про письменника; пояснює їх призначення;

самостійно ознайомлюється з новою дитячою книжкою з опорою на зміст обкладинки, титульний аркуш, прикнижну анотацію, передмову; прогнозує її орієнтовний зміст;

самостійно добирає і читає дитячі книжки на рекомендовану вчителем тему читання;

будує зв’язне висловлювання за змістом твору (творів);

розглядає дитячі книжки на книжковій виставці;висловлюється щодо орієнтовного змісту книжок, їх тематики;

здійснює пошук потрібної книжки у відкритому фонді бібліотеки;

складає найпростішу анотацію на прочитану книжку (усно, з допомогою вчителя);

усвідомлює призначення довідкової літератури;самостійно користується нею для пошуку потрібної інформації, розширення та поповнення своїх знань;

виділяє, правильно називає у дитячому журналі число журналу, рік видання; пояснює значення понять: «примірник журналу», «комплект» (з допомогою вчителя); бере участь у колективному обговоренні змісту самостійно прочитаних книжок:уважно слухає думки, міркування однокласників;висловлює власні міркування щодо прочитаного;виявляє толерантність, повагу до однолітків під час діалогу, колективної дискусії

Розвиток творчої діяльності на основі прочитаного:

Учень/учениця:

уміє самостійно і з допомогою вчителя доповнювати і змінювати тексти; уміє самостійно і в співпраці з учнями творчо переказувати, складати твори-мініатюри про казкових героїв, інсценізувати;

уміє складати твори за власними спостереженнями; малюнками;

уміє з допомогою вчителя і самостійно (з використанням опорних слів, малюнків) складати казки, загадки, лічилки, доповнювати рими;

бере участь в інсценізації прочитаних творів

 

2

 

 

Листки тендітні та сумні летять, кружляючи крилато. Катерина Перелісна «Осінні танці».

 

3

 

 

Осінь, ось вона, осінь! Ліна Костенко «Вже брами літа замикає осінь» (напам’ять)

 

4

 

 

Осінь, ось вона, осінь! Ліна Костенко «Шипшина важко віддає плоди» (напам’ять)

 

5

 

 

Де лісова гілка — там і білка. Микола Сингаївський «Осіння гра»

 

6

 

 

Урок позакласного читання. У золото вбралась земля…

 

7

 

 

Ми кожну річку і горбок від лиха зберегти повинні. Ганна Черінь «Чи ми з природою єдині».

Василь Сухомлинський «Соромно перед соловейком»

 

8

 

 

Як же гарно, чудово, привітно, ніби в казці, в осінньому лісі. Олесь Донченко «Лісовою

стежкою»

 

9

 

 

Образи природних явищ. «Листопад — ворота зими» (за Алевтиною Волковою)

 

10

 

 

Підсумковий урок за розділом «Цікава книга природи».  Тестова робота

 

Розділ: Від слова — до книги

Тема. Мова — дивний скарб

 

11

 

 

Вступ до розділу «Від слова — до книги». Мови нема без народу, і народу без мови нема.

«Наша мова» (за Аллою Коваль)

 

12

 

 

Урок позакласного читання. Українські народні загадки

 

13

 

 

Мови нема без народу, і народу без мови нема.

«Наша мова» (за Аллою Коваль)

 

14

 

 

Кожну літеру цінуй! Дмитро Білоус «Кожну літеру ціни»

 

15

 

 

Мова барвиста, мова багата. Ігор Січовик «Мова»

 

16

 

 

Привчайтеся працювати зі словниками. Олександра Савченко «Привчайтеся працювати зі словниками»

 

17

 

 

Мова — безцінний скарб. Дмитро Білоус «Дивне розмаїття»

 

18

 

 

Урок позакласного читання. Мої перші енциклопедії

 

19

 

 

Знайомі незнайомці. Нузет Умеров «Диктант»

 

20

 

 

Узагальнення знань учнів за темою «Мова — дивний скарб» 

Перевірна робота №1: Аудіювання

 

Тема. Похвала книгам!

 

21

 

 

Вступ до теми «Похвала книгам!». Як з’явилася книга. «Як з’явилася друкована книга»

(за Віктором Дацкевичем)

 

22

 

 

Книги в Київській Русі. «Як жила книга за часів Київської Русі» (за Олександром Єфімовим)

 

23

 

 

Перший український майстер книгодрукування. «Друкар книг, перед тим небачених»

(за Олександром Єфімовим)

 

24

 

 

Урок позакласного читання. З книгою подружишся – розуму наберешся.

 

25

 

 

Сонце — джерело світла, а книга — знань. Дмитро Павличко «Соняшник»

 

26

 

 

Книга не пряник, а дітей до себе манить. Лідія Повх «У бібліотеці»

 

27

 

 

Будь допитливим. Олександра Савченко «Чи любиш ти читати журнали?»

 

28

 

 

Місто твоїх друзів. «Бібліотека — затишний дім для зустрічі читача з книгою»

(за матеріалами Державної бібліотеки України для дітей)

 

29

 

 

Підсумковий урок з розділу «Від слова — до книги».

Перевірна робота №2: Навичка читання мовчки

 

Розділ: З чистого джерела народної творчості

Тема. Чарівні казки

 

30

 

 

Урок позакласного читання. «Казка — це диво, сповнене краси»

 

31

 

 

Вступ до розділу «З чистого джерела народної творчості». Прославлення героїзму в чарівних

казках. «Кирило Кожум’яка» (українська народна казка)

 

32

 

 

За добро добром платять. «Кривенька качечка» (українська народна казка)

 

Тема. Народні пісні

 

33

 

 

Вступ до теми «Народні пісні». «Два півники» (українська дитяча пісенька) «Грицю, Грицю» (жартівлива народна пісня)

 

34

 

 

Традиції українського народу. «Пісенька житнього віночка» (українська народна пісня)

 

35

 

 

Золоті зернята народної мудрості. Прислів’я. Скоромовки. Загадки

 

36

 

 

Урок позакласного читання. Роде наш красний…

 

37

 

 

Підсумковий урок за розділом «З чистого джерела народної творчості»

Перевірна робота №3: Усний переказ твору

 

Тема. Літературні казки й п’єса-казка

 

38

 

 

Вступ до розділу «Літературні казки й п’єса-казка».Валентин Бичко «Казка-вигадка».

 

39

 

 

Раз добром налите серце — ввік не прохолоне. Анатолій Дімаров «Для чого людині серце»

 

40

 

 

Залізо іржа роз’їдає, заздрісний від заздрощів погибає. Вадим Скомаровський

«Чому в морі вода солона?»

 

41

 

 

Урок позакласного читання. Казки українських письменників

 

42

 

 

На чужий труд ласий не будь. Юрій Ярмиш «Місто дружних майстрів» (І-ІІ частини)

 

43

 

 

На чужий труд ласий не будь. Юрій Ярмиш «Місто дружних майстрів» (продовження)

 

44

 

 

Не смійся з другого, щоб тобі не було того.

 Всеволод Нестайко «Суд у цирку»

 

45

 

 

Не гостри зубів на чуже.

 Олександр Олесь «Бабусина пригода»

 

46

 

 

Ми в театрі.

Наталя Забіла «У дитячому театрі»

 

47

 

 

Урок позакласного читання. Наталя Забіла - дітям

 

48

 

 

Підсумковий урок за розділом «Літературні казки й п’єса-казка».

Перевірна робота№4: Навичка читання вголос

 

Тема: У світі літературної казки

 

50

 

 

Коли золото випливає, правда потопає. За Олександром Зимою «Закляття золота й вогню».

Я люблю читати

51

 

 

Злагода дім будує, а незгода руйнує. Юрій Ярмиш «Музична історія»

Я люблю читати

52

 

 

Як з'явились квіти незабудки?

І. Калинець«Про що розповіли незабудки?»

Я люблю читати

Тема: Байки

 

53

 

 

Вступ до розділу «Байки».

Що таке байка, і хто такий байкар? Леонід Глібов «Лебідь, Щука і Рак» (напам’ять)

 

54

 

 

Тяжко тому жити, хто не хоче робити. Леонід Глібов «Коник-стрибунець»

 

55

 

 

Не смійся з другого, щоб тобі не було того.

 Леонід Глібов «Чиж та Голуб» (напам’ять)

 

56

 

 

Урок позакласного читання. Байки Л. І. Глібова – чудова скарбниця мудрості.

 

57

 

 

Підсумковий урок за розділом «Байки».

 Тестова робота

 

Розділ: Світ дитинства у поезії і прозі

Тема: Поетичні твори

 

58

 

 

Вступ до розділу «Світ дитинства у поезії і прозі».

Леся Українка «Як дитиною, бувало...»

 

59

 

 

Творчість Лесі Українки. Леся Українка «Мамо, іде вже зима»

 

60

 

 

Серцем розуміти картини природи. Олександр Олесь

«Згадую: так я в дитинстві любив...»

 

61

 

 

Настрій. Олександр Олесь «Серед краси» (напам’ять)

 

62

 

 

Дмитро Павличко — дітям. «Дмитро Павличко» (про нього).

Дмитро Павличко «Мрія»

 

63

 

 

Сила уяви. Дмитро Павличко «Гном»

 

64

 

 

Грицько Бойко — майстер веселого цеху. Грицько Бойко «Як невдаха виступав», «Сашко»

 

65

 

 

Урок позакласного читання. Прочитай, посміхнись і… задумайся

 

66

 

 

Особливий і неповторний світ віршів Анатолія Качана.

Анатолій Качан «Дівчинка і море»

 

67

 

 

Чарівний персонаж. Анатолій Качан «Біля тихого Дунаю»

 

68

 

 

Руки малі та до роботи вмілі. Степан Жупанин «Оленчині вишивки»

 

69

 

 

Кожному знайдеться діло до душі. Степан Жупанин «Сім вітрів»

 

70

 

 

Підсумковий урок за темою «Поетичні твори». Тестова робота

 

Розділ: Світ дитинства у поезії і прозі 

Тема: Прозові твори

 

71

 

 

Вступ до теми «Прозові твори». Людина красна не словами, а добрими ділами. Василь Сухомлинський «Красиві слова і красиве діло»

 

72

 

 

Урок позакласного читання. За творами Василя Сухомлинського

 

73

 

 

Приятеля легше знайти, ніж зберегти. Василь Сухомлинський «Кінь утік»

 

74

 

 

Все так цікаво навкруги. Олег Буцень «Наше відкриття»

 

75

 

 

Сам себе перехитрив. Ярослав Стельмах «Ловись, рибко!»

(уривок з повісті «Найкращий намет»)

 

76

 

 

Підсумковий урок за розділом. «Світ дитинства у поезії і прозі»

 

Тема: Тарас Шевченко: сторінки життя і творчості

 

77

 

 

Вступ до розділу «Тарас Шевченко: сторінки життя і творчості». Тарас Шевченко «Не цурайтесь того слова...»

 

78

 

 

Дитинство Тараса Шевченка. Антон Лотоцький «Малий Тарас чумакує»

 

79

 

 

Тяжко-важко в світі жити сироті без роду. Оксана Іваненко «Тарас у наймах»

 

80

 

 

Урок позакласного читання. «Т. Г. Шевченко — великий співець України»

 

81

 

 

Вчитайся, вслухайся у Шевченкове слово. Тарас Шевченко «Село! І серце одпочине...» (напам’ять), «І досі сниться: під горою...»

 

82

 

 

Пейзажна лірика. Тарас Шевченко «Тече вода із-за гаю» (напам’ять). Василь Сухомлинський «Сонце заходить»

 

83

 

 

Підсумковий урок за розділом «Тарас Шевченко: сторінки життя і творчості».

Перевірна робота №5: Аудіювання

 

Тема: Про дитинство славетних українців

 

84

 

 

Малий Кобзарик. Оксана Іваненко «Чабан»

Я люблю читати

85

 

 

Мрії юної поетеси. Оксана Крушельницька «Мамин дарунок»

Я люблю читати

86

 

 

Дитинство музиканта. Леонтіна Бас «Видатний музикант»

Я люблю читати

87

 

 

Дівчинка з маленького села. Ірен Роздобудько «Про те, як Катруся розмовляла з квітами»

Я люблю читати

88

 

 

Урок позакласного читання. Країна дитячих журналів

 

Тема: Із скарбниці казкарів світу

 

89

 

 

Вступ до розділу «Із скарбниці казкарів світу». Брати Якоб і Вільгельм Грімм «Шипшинка» (скорочено). (Переклад з німецької Євгена Поповича)

 

90

 

 

Весела дерев’яна лялька, яку знає весь світ. Карло Коллоді «Пригоди Піноккіо»

 

91

 

 

Найкращий у світі літун, машиніст і моторист — Карлсон, що живе на даху. Астрід Ліндгрен «Про Карлсона, що живе на даху»

 

92

 

 

Розумник у чоботях. Шарль Перро «Кіт у чоботях»

Я люблю читати

93

 

 

Нічого приховати не можна. Божена Нємцова « У царя Трояна цапині вуха»

Я люблю читати

94

 

 

Дружба хлопчика й кота. Едуард Успенський «Дядя Федір»

Я люблю читати

95

 

 

Підсумковий урок за розділом «Із скарбниці казкарів світу». 

Перевірна робота №6: Навичка читання мовчки

 

96

 

 

Урок позакласного читання. Казки Олександра Пушкіна

 

        Тема: Прийди, весно, з радістю!

 

97

 

 

Вступ до розділу «Прийди, весно, з радістю!» «Благослови, мати, весну зустрічати» (за Василем Скуратівським)

 

98

 

 

Казка живої природи. Тамара Коломієць «Березень»

 

99

 

 

Рідний край — земний рай. Михайло Стельмах «Гуси-лебеді летять»

 

100

 

 

Прокинулись луки, ліси і поля. Валентина Ткаченко «Квітень». Андрій М’ястківський «Розмова з одудом». Леся Українка «Уже весняне сонце припікає» (напам'ять)

 

101

 

 

Травень квітами багатий. Микола Сингаївський «На врожай»,  «Вийшов травень з лісу» (напам’ять)

 

102

 

 

Улюблена пташка українців. Марія Познанська «Співай, соловейку!». «Як співає соловейко?» (за Борисом Комаром).

 

103

 

 

Кожна пташка свою пісню співає. Микола Сингаївський «Я люблю свою синицю». Дмитро Павличко «Птиця»

Я люблю читати

104

 

 

Урок позакласного читання. Весна іде!

 

105

 

 

Краса землі і праці. «Квітує земля» (за Юрієм Смоличем)

Я люблю читати

106

 

 

Народження нового дня. Василь Сухомлинський «Скільки ж ранків я проспав!»

Я люблю читати

107

 

 

Підсумковий урок за розділом «Прийди, весно, з радістю!» 

Перевірна робота №7: Робота з літературним твором

 

Тема: Кожна пригода – для роздумів нагода

 

108

 

 

Слово чемне кожному приємне. Анатолій Костецький «Контакт»

Я люблю читати

109

 

 

Люди навколо тебе. Василь Сухомлинський «Ой, як же я берегтиму тебе!», «Як Сергійко навчився жаліти»

Я люблю читати

110

 

 

Перемога над собою. Михайло Слабошпицький «Хата, де жили страхи»

Я люблю читати

111

 

 

Відчути іншого. Анатолій Григорук «Гра в шашки»

Я люблю читати

112

 

 

Відповідальність. Пилип Бабанський «Обіцянка»

Я люблю читати

113

 

 

Урок позакласного читання. Читаємо твори Віктора Кави

 

Тема: Візьму перо і спробую

 

114

 

 

Вступ до розділу «Візьму перо і спробую». Анатолій Костецький «Імена»

 

115

 

 

Мабуть, буде він поетом?! Анатолій Костецький «Дивна звичка»

 

116

 

 

Чи легко стати поетом? Микола Носов «Як Незнайко складав вірші»

 

117

 

 

Умій у звичайному побачити незвичайне. Тамара Коломієць «Чоловічки». Леся Мовчун «Загадки - добавлянки». Іван Світличний «Слухала Лисичка Солов’я»

 

118

 

 

Диво-квітка. Василь Сухомлинський «Сергійкова квітка»

 

119

 

 

Сила уяви. Галина Кирпа «Чого я другу не сказав?». Підсумок за розділом «Візьму перо і спробую».  

Перевірна робота №8: Навичка читання вголос

 

120

 

 

Урок позакласного читання. «Літо красне зустрічаймо!»

 

*В коло читання не внесені оновлені програмою зміни щодо переліку авторів, оскільки він має рекомендований характер і може бути змінений учителем з урахуванням читацьких інтересів учнів та авторами чи укладачами підручників, зважаючи на авторську концепцію підручника, а надруковані державою підручники не передбачають твори цих авторів.

 

 

 

docx
Додано
19 червня
Переглядів
493
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку