Календарно-тематичне планування "Основи християнської етики. 6 клас"

Про матеріал

Календарно-тематичне планування "Основи християнської етики. 6 клас" складено по підручнику Г. Сохань "Основи християнської етики. 6 клас", згідно програми, затвердженої МОН..

Перегляд файлу

 

Календарно-тематичне планування

 на 2018-2019 н. р.

 

 

Основи християнської етики

6 клас

 

  Христові притчі

 

C:\Documents and Settings\User\Мои документы\Мои рисунки\325792817.jpg

 

 

 

І семестр

 

з/п

     Дата проведення

 

Зміст

 навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

                                               Розділ І.

 Новий Завіт – джерело християнської моралі

1

 

Євангеліє – Добра Новина.

 Євангеліє – дороговказ доско - 

 налого життя.

Учень / учениця:

- знає, як працювати з текстом Но -

   вого Завіту.

- розуміє значення понять "учень 

  Ісуса Христа"; "Апостол"; "Єван -

  геліст";

- пояснює, чому Євангеліє є осно -

  вою етики християнина.

2

 

Євангеліє – Добра Новина.

 Євангеліє – дороговказ доско - 

 налого життя.

Учень / учениця:

- знає, як працювати з текстом Но -

   вого Завіту.

- розуміє значення понять "учень 

  Ісуса Христа"; "Апостол"; "Єван -

  геліст";

- пояснює, чому Євангеліє є осно -

  вою етики християнина.

3

 

Ісус Христос – Учитель.

- Наука Ісуса Христа.

- Служіння з любов’ю до людей

Учень / учениця:

- знає суть учення Ісуса Христа;

- розрізняє форми, якими навчав

  Ісус: бесіда, проповідь, притча;

- наводить приклади служіння

  Христа людям та знає зміст основ-

  них заповідей християнства.

4

 

Ісус Христос – Учитель.

- Наука Ісуса Христа.

- Служіння з любов’ю до людей

Учень / учениця:

- знає суть учення Ісуса Христа;

- розрізняє форми, якими навчав

  Ісус: бесіда, проповідь, притча;

- наводить приклади служіння

  Христа людям та знає зміст основ-

  них заповідей християнства.

5

 

Ісус навчає притчами.

- Поняття притчі.

- Педагогічна  цінність Христо -

  вих притч.

Учень / учениця:

- знає зміст поняття "притча",

- розуміє відмінність між Христо -

  вими притчами та притчею як лі -

  тературним жанром;

- уміє пояснити виховний зміст

  притчі;

- переказує Євангельські тексти.

 

 

6

 

Мета людського життя та за -

соби її досягнення.

- Притча про багатія (Лк. 12:15-

  21).

 

Учень / учениця:

- учень розуміє важливість вибору

  мети життя на основі християн -

  ської моралі;

- розуміє сенс життя християнина;

- обґрунтовує тезу про те, що життя – це постійна праця над собою.

7

 

Правильна основа життя.

- Притча про дім на камені

  (Лк. 6: 47-49).

Учень / учениця:

- розуміє, на яких принципах базує-

  ться життя за Євангелієм;

- усвідомлює відповідальність за

  власне життя.

8

 

       Узагальнюючий  урок «Новий Завіт – джерело християнської моралі»

 

Розділ II.

Слово Боже виховує нас

9

 

Вибір цінностей.

- Притча про скарб і перлину

  (Мт. 13:  44-45).

Учень / учениця:

- розуміє суть понять "духовні цін -

  ності" та "матеріальні цінності", 

  пояснює перевагу духовних цін -

  ностей над матеріальними;

- усвідомлює власну відповідаль -

  ність у виборі найголовнішого в 

  житті.

10

 

Слухати і приймати слова правди.

- Притча про сіяча (Лк. 8: 5-15).

Учень / учениця:

- пояснює вплив Божого слова на

  поведінку людини;

- розуміє важливість виконання

  мудрого і правдивого слова;

- характеризує стани людської душі

  за євангельською притчею про сі -

  яча.

11

 

Гординя та смирення.

- Притча про митаря та фарисея

  (Лк. 18: 10-14).

Учень / учениця:

- пояснює зміст понять "гординя",

  "смирення";

- усвідомлює прояви гордині у 

  власній поведінці;

- шукає шляхи подолання гордині

  та самолюбства.

12

 

Терпіння і справедливість.

- Притча про багатія і Лазаря

  (Лк. 16: 19-31).

Учень / учениця:

- знає та може переказати притчу;

- оцінює різноманітні події з пози -

  ції справедливості;

- наводить приклади справедливого

  й несправедливого в житті.

 

 

13

 

Відповідальність за вчинки.

- Притча про кукіль (Мт. 13: 24-

  30, 36-39).

Учень / учениця:

- знає, що покарання за зло немину-

  че та справедливе;

- розуміє, що людина несе відпові -

  дальність за кожен свій вчинок.

 

14

 

Працелюбність. Винагорода за працю.

- Притча про робітників у вино-

  граднику (Мт. 20: 1-16).

Учень / учениця:

- розуміє важливість відповідально-

  го ставлення до праці;

- усвідомлює, що заздрість негатив-

  но впливає на стосунки між людь-

  ми.

15

 

Плекаймо свої таланти.

- Притча про таланти (Мт. 25: 

  14-29).

Учень / учениця:

- розуміє, що кожна людина наділе-

  на талантами;

- здатен виявити таланти в собі та 

  оточуючих;

- називає шляхи розвитку талантів;

- усвідомлює відповідальність за

  розвиток власних здібностей, та -

  лантів.

16

 

Послух і непослух.

- Притча про слухняного та не -

  слухняного сина (Мт. 21: 28-

  32).

Учень / учениця:

- знає та розуміє поняття "послух";

- вміє розрізняти послух і непо -

  слух;

- усвідомлює важливість послуху

  батькам;

- моделює відповідні ситуації та ви-

  рішує їх.

17

 

Узагальнюючий  урок

«Слово Боже виховує нас»

 

18

 

Підведення підсумків вивчено-

го за І семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

 

№з/п

 

Дата

проведення

Зміст

навчального матеріалу

 Державні вимоги до рівня  

  загальноосвітньої підготовки учнів

 

 

Розділ III.

Етика людських взаємин у світлі

Христового вчення

19

 

Повага до людей.

- Притча про заблукану вівцю 

  (Мт. 18: 12-14; Лк. 15: 3-7).

Учень / учениця:

- розуміє значущість кожної люди –

  ни як особистості;

- усвідомлює необхідність турботи

  про менших та слабших;

- наводить приклади взаємодопо -

  моги й поваги в учнівському ко -

  лективі.

20

 

Співчуття та милосердя.

- Притча про милосердного са -

  марянина (Лк. 10: 29-37).

Учень / учениця:

- знає суть поняття "милосердя",

  "співчуття";

- обґрунтовує важливість насліду -

  вання євангельського ідеалу у

  ставленні до ближнього;

- наводить приклади вияву мило –

  сердя у вчинках.

21

 

Вміння прощати.

- Притча про блудного сина

  (Лк. 15: 11-32).

Учень / учениця:

- розуміє суть любові та прощення;

- усвідомлює, що Бог прощає нам,

  коли ми прощаємо ближньому;

- розповідає про прояви любові та

  прощення в житті.

22

 

Цінність добрих справ.

- Притча про зерно гірчиці

  (Мт. 13: 31-32; Мр. 4: 30-34).

              Учень / учениця:

- знає, що кожна добра справа є 

  цінною перед Богом та людьми;

- оцінює значення добрих вчинків

  для розбудови суспільства.

23

 

Універсальний моральний за-

кон.

- Золоте правило  (Мт. 7: 12;

  Лк. 6: 31).

Учень / учениця:

- знає про моральні цінності світо -

  вих релігій;

- розуміє, що людям властивий по -

  шук істини, добра;

- поважає представників інших ре -

  лігій.

24

 

Узагальнюючий урок

«Етика людських взаємин у світлі  Христового вчення»

 

 

Розділ IV.

Основи морального життя

25

 

Поширення добра у світі.

- Притча про закваску

  (Мт. 13: 33; Лк. 13: 20-21).

Учень / учениця:

- знає та може пояснити, що таке

  добро;

- усвідомлює необхідність поши - 

  рення добра кожною людиною у 

  світі.

26

 

Основа радості.

- Притча про загублену драхму

  (Лк. 15: 8-10).

Учень / учениця:

- вчиться знаходити радість у жит -

  ті;

- розуміє позитивний вплив радості

  на душевний стан людини;

- вміє радіти разом з іншими.

 

27

 

Відповідальне ставлення до життя.

- Притча про вірного та невір  -

  ного рабів (Мт. 24: 45- 51;

  Лк. 12: 35-48).

Учень / учениця:

- розуміє, що кожна людина повин-

  на цінувати життя та відповідати 

  за власні вчинки;

- вміє обирати найцінніше у житті;

- усвідомлює сенс життя.

28

 

Наполегливість у добрих справах.

- Притча про несправедливого

  суддю та вдову (Лк. 18: 1-8).

Учень / учениця:

- знає, що не слід втрачати надії у

  досягненні доброї мети;

- вчиться бути наполегливим у доб-

  рих справах.

29

 

Щедрість і захланність.

- Притча про жорстокого борж-

  ника (Мт. 18: 23-25).

Учень / учениця:

- знає зміст понять "щедрість" і "за-

  хланність";

- уміє бачити переваги щедрості

  над захланністю;

- наводить життєві приклади щед -

рості та захланності.

30

 

Справедливість та виснагоро-

да.

- Притча про виноградарів

  (Мт. 21: 33-46; Мр. 12: 1-11;

  Лк. 20: 9-19).

Учень / учениця:

- знає зміст поняття "справедли -

   вість";

- усвідомлює, що за справедливі

  вчинки належить винагорода, а за

  злі – покарання.

31

 

Остаточна перемога добра над злом.

-  Притча про невід (Мт. 13: 47-

   52).

Учень / учениця:

- розуміє різницю між добром і

  злом;

- розрізняє прояви добра і зла у сві-

  ті;

- усвідомлює, що за добрі вчинки

  чекає нагорода, за злі – покарання.

32

 

Світло для світу.

- Притча про свічку та свічник

  (Мт. 5: 15-16; Мр. 4: 21-23)..

Учень / учениця:

- розуміє необхідність бути зразком

  для оточуючих;

- усвідомлює власну відповідаль -

  ність за духовне та моральне здо -

  ров’я наступного покоління.

33

 

Молодь – майбутнє України

 

34

 

Узагальнюючий урок

«Основи морального життя»

 

35

 

Підведення підсумків вивчено-

го за І рік

 

 

 

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Етика, 6 клас, Планування
Додано
6 серпня 2018
Переглядів
6669
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку