23 жовтня о 18:00Вебінар: Алгоритм побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти: від теорії до практики

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ. УКРАЇНСЬКА МОВА 5 кл. І семестр. 2018-2019 н.р

Про матеріал

Календарно-тематичне планування для 5-го класу складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Українська мова: 5– 9 класи / Г.Т. Шелехова, М.Я. Пентилюк, В.І. Новосьолова, Т.Д. Гнаткович, К.В. Тараннік-Ткачук, Н.Б. Коржова Н. К.: Освіта, 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

Підручник: Заболотний О.В. Українська мова. 5 кл: підручник для закл. заг. серед. освіти. загальноосвітн.навч. закл. / О.В.Заболотний, В.В.Заболотний – Київ: Генеза, 2018. – 208с.

У першому семестрі 4 год. на тиждень, у другому - 3 год.

Перегляд файлу

 

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора

з навчальної роботи

___________________

«___» ________ 2018 року

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

з української мови

5 клас

на 2018-2019 навчальний рік

(І семестр)

 

 

 

 

Вчитель: Кабак Надія Олександрівна


УКРАЇНСЬКА МОВА

 5 КЛАС

3.5 год. на тиждень (122 години на рік)

Календарно-тематичне  планування для 5-го класу складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Українська мова: 59 класи / Г.Т. Шелехова, М.Я. Пентилюк, В.І. Новосьолова, Т.Д. Гнаткович, К.В. Тараннік-Ткачук, Н.Б. Коржова Н. К.: Освіта, 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

Підручник: Заболотний О.В. Українська мова. 5 кл: підручник для закл. заг. серед. освіти. загальноосвітн.навч. закл. / О.В.Заболотний, В.В.Заболотний – Київ: Генеза, 2018. – 208с.

 

ОБОВ’ЯЗКОВА КІЛЬКІСТЬ ВИДІВ КОНТРОЛЮ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У 5 КЛАСІ

Форми контролю

І семестр

4 год.

63 год.

ІІ семестр

3 год.

59 год.

 

Фронтальні види контрольних робіт

 

Перевірка мовної теми (контрольна робота)

4

4

Письмо

Переказ

1

1

Твір

 

 

Правопис

Диктант

1

1

Індивідуальні види контрольних робіт

Говоріння

Усний переказ

1

 

Діалог

1

 

Усний твір

 

1

Читання вголос

 

1

РМ

24

Перевірка зошитів

4

5

 

 

Дата

 

Зміст програмового матеріалу

 

Примітки

 

І СЕМЕСТР

 

ВСТУП (1 година)

1

04.09

 

Вступ. Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова — державна мова України.

 

2

05.09

 

РМ № 1. Загальне уявлення про мовлення як діяльність; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їх особливості. Читання мовчки  та вголос. Відповіді на запитання за змістом прочитаного.

РМ № 1

3

06.09

 

РМ № 2.  Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й писемне, монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення; основні правила спілкування: ввічливість, привітність, доброзичливість, уважність до співрозмовника, стриманість, тактовність (практично).

РМ № 2

4

07.09

 

РМ № 3. Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з життєвим досвідом учнів (діалог етикетного характеру з використанням етикетних формул).

РМ № 3

Діалог

колонка

 

Повторення вивченого в початкових класах.  

Текст. Речення. Слово. (2 години)

 

5

11.09

 

Усні й письмові висловлення, текст. Зміст, заголовок тексту. План тексту. Поділ зв’язного висловлення (тексту) на речення. Інтонація речень, різних за метою висловлення. Розділові знаки в кінці речення.

 

6

12.09

 

Слово як компонент речення. Лексичне значення слова. Слово як частина мови. Добір слів для доповнення речення. Складання речень певного змісту.

 

7

13.09

 

РМ № 4. Текст. Змістова й композиційна єдність, зв’язність тексту. Тема, основна думка тексту, мікротема. Простий план тексту. Будова тексту (зачин, основна частина, кінцівка); абзац. Ключові слова в тексті. Добір заголовка тексту. Колективне складання простого плану прослуханого або прочитаного тексту.

РМ № 4.

8

14.09

 

РМ № 5. Усна й письмова форми тексту (висловлення). Типи мовлення: розповідь, опис, роздум, оцінка предмета (явища).

РМ № 5

9

18.09

 

РМ № 6. Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета, за колективно складеним планом. Особливості будови опису предмета (тварини).

РМ №6

УП

Колонка

10

19.09

КР  1. «Повторення вивченого в початкових класах. Текст. Речення. Слово». Діагностичний контрольний диктант.

 

КР1

ТО1

 

 

Лексикологія (8 год + 1 год. на повторення)

 

11

20.09

 

Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова.

 

12

21.09

 

Уживання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення).  Тлумачний словник.

 

13

25.09

 

Лексична помилка та її умовне позначення (практично).

 

14

26.09

 

Гупи слів за значенням. Синоніми. (повторення й поглиблення). Ознайомлення зі словником  синонімів.

Складання й розігрування діалогу етикетного характеру з використанням  синонімічних етикетних формул вітання, прохання, вдячності (у музеї, бібліотеці, магазині, спортзалі та ін.) з урахуванням віку та статусу співрозмовника.

 

 

15

27.09

 

Антоніми.  (повторення й поглиблення). Ознайомлення зі словником антонімів.

 

16

28.09

 

Омоніми. (повторення й поглиблення). Ознайомлення зі словником омонімів. Лексичний розбір слова.

 

17

02.10

 

Пароніми. Ознайомлення зі словником паронімів.

 

18

03.10

 

Узагальнення вивченого з розділу  «Лексикологія». Тренувальні вправи на повторення. Робота з деформованим текстом (заміна повторюваних слів синонімами, використання синонімів як засобу зв’язку речень у тексті).

 

 

19

04.10

 

КР №2 Лексикологія (тестування).

Аудіювання й читання тексту, у якому використано слова, вжиті в переносному значенні.

КР2

 

20

05.10

 

РМ № 7. Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини, що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним простим планом).

 

21

09.10

 

РМ № 8. Контрольний докладний письмовий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета (тварини), що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним планом).

 

22

10.10

РМ № 9.  Аналіз письмового переказу.

ТО2

 

 

Будова слова. Орфографія.  (9 год. + 1 год. на повторення)

23

11.10

Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова (повторення й поглиблення відомостей).

 

24

12.10

 

Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення − значущі частини слова (повторення й поглиблення відомостей). Змінні слова й незмінні слова.

Створення розповіді про відвідування зоопарку з використанням незмінних слів (назв тварин).

 

25

16.10

 

Корінь слова. Спільнокореневі слова й форми слова.

 

 

26

17.10

 

Корінь слова. Спільнокореневі слова й форми слова. Редагування речень, що містять спільнокореневі слова й форми одного слова.

 

 

27

18.10

 

Префікс.

 

 

28

19.10

 

Суфікс. Визначення в реченнях (текстах)і добір слів, що містять антонімічні суфікси та префікси. Створення казки, текст якої містить слова, що надають слову значення збільшеності та згрубілості.

 

 

29

23.10

 

Орфограми в значущих частинах слова.

 

 

30

24.10

 

Написання префіксів пре-, при-, прі-.

 

 

31

25.10

 

Написання префіксів пре-, при-, прі-.  Конструювання речень-компліментів (для привітання з днем народження, святом) з використанням слів із префіксом пре-.

 

 

32

26.10

Тренувальні вправи.

 

 

33

06.11

 

КР№ 3. Будова слова.  Орфографія: тестування, виконання різнорівневих завдань.

 

КР3

34

07.11

РМ № 10. Письмовий твір-опис предмета (тварини) з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності (у художньому стилі).

 

35

08.11

РМ № 11. Аналіз письмового твору-опису предмета (тварини)

 

ТО3

 

 

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.

(30 год. + 2 год. на повторення)

 

36

09.11

Звуки мови й звуки мовлення.

 

Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки. Фонетична транскрипція.

 

37

13.11

Приголосні тверді й м’які (повторення)

 

38

14.11

Приголосні дзвінкі й глухі (повторення);

 

39

15.11

ї

Вимова звуків, що позначаються літерами ґ і г.

Проговорювання скоромовок, виконання артикуляційних вправ.

 

40

16.11

Позначення звуків мовлення на письмі.

Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Позначення звуків мовлення на письмі.

 

41

20.11

Позначення звуків мовлення на письмі.

Упорядкування за абеткою імен героїв улюблених мультфільмів.

 

42

21.11

Звукове значення букв я, ю, є, ї  та щ (повторення).

 

43

22.11

 

Співвідношення звуків і букв.  Звукове значення букв я, ю, є, ї  та щ (повторення).

 

 

44

23.11

Склад. Наголос.

 

Склад. Види складів: відкриті і закриті. Основні правила переносу слів.

 

 

45

27.11

Основні правила переносу слів.

 

46

28.11

 

Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів. Колективне укладання переліку часто вживаних слів, у наголошуванні яких трапляються помилки.

 

47

29.11

 

Орфоепічна помилка (практично).

Виявлення й аналіз помилок у наголошуванні слів у своєму мовленні та мовленні інших людей. Запис аудіолиста-привітання з дотриманням правил орфоепії.

 

48

30.11

 

Орфограма. Основні правила переносу слова з рядка в рядок.

 

 

49

04.12

 

Орфографічний словник. Орфограма (практично). Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення.

 

 

50

05.12

Контрольний диктант №1

 

 

51

 

06.12

Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та [о] перед складом з наголошеним [у] в коренях слів.

 

52

07.12

 

Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів.

 

53

11.12

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.

 

54

12.12

 

Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків.

 

 

55

13.12

 

Уподібнення приголосних звуків. Вимова і правопис префіксів роз-, без-.

 

 

56

14.12

Спрощення в групах приголосних.

 

57

18.12

Спрощення в групах приголосних.

 

58

19.12

Тренувальні вправи на повторення.

 

59

20.12

 

КР№4 «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» (тестування, виконання завдань)

 

60

21.12

РМ № 13 Есе (розмірковування в довільній формі) про красу й милозвучність української мови.

 

61

26.12

 

РМ № 14 Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.

 

 

62

27.12

 

РМ № 15. Особливості будови розповіді та елементарного роздуму.

 

63

28.12

Повторення та узагальнення вивченого за І семестр.

 

ТО4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Ларинська.школа Михайло-
  Доброго дня! А чи є на сайті продовження на ІІ семестр?
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Дудка Інна Петрівна
  Оригінально. Практично. Зручно. Дякую!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Бурбела Людмила Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Alexandr
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
docx
Пов’язані теми
Українська мова, Планування
Додано
7 вересня 2018
Переглядів
6412
Оцінка розробки
5.0 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку