29 червня о 18:00Вебінар: Практика вдумливого читання: поради для роботи в початковій школі (і не тільки)

Календарно-тематичне планування "Українська мова (поглиблене вивчення),9 клас"

Про матеріал

Пропоноване календарно-тематичне планування уроків української мови у 9 класі - допомога вчителям, які працюють у класах із поглибленим вивченням української мови.

Додається таблиця фронтальних та індивідуальних видів контрольних робіт.Урахована щосеместрова кількість перевірок мовної теми, контрольних переказів, творів, диктантів, діалог, читання вголос, усний переказ та усний твір. Розраховано час на уроки розвитку мовлення з урахуванням резервного часу (загальна кількість 12 годин).

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

з української мови для 9 класу

(поглиблене вивчення)

(140 год. на рік:  4 год. на тиждень,мовленнєва змістова-48год, з них-6 резервних,мовна змістова-92год., з них-6 резервних)

 

 

 

за програмою, рекомендованою МОНУ:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи / Програму підготували С.О. Караман, О.В. Караман, М.Я.Плющ,  В.І. Тихоша;  за редакцією С.О. Карамана. Програму з української мови для учнів 8-9 класів з поглибленим вивченням української мови укладено відповідно до вимог Закону України ―Про загальну середню освіту‖, Державного стандарту базової і повної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. №1392)

 

 

 

 

 

 

C:\Users\Anna\Desktop\доріжки\узори.jpg

 

 

 

 

Фронтальні та індивідуальні види контрольних робіт

Форми контролю

К-сть годин

за програмою

І семестр

К-сть годин

за програмою

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

4

4

Письмо:

переказ

 

1

 

1

твір

1

1

Правопис: диктант

1

1

Говоріння:

усний переказ

усний твір

діалог

читання вголос

 

1

1

1

1

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І семестр

 

 

п/п

Зміст програмового матеріалу

К-ть год

Дата

пров.

 

Вступ

 

 

1.

Розвиток української мови.Українська мова у світі

 1

 

2.

РМ № 1. Повторення вивченого про мовлення.  Вимоги до мовлення. Мовленнєва ситуація

1

 

3.

Повторення вивченого у 8 класі.

Синтаксис простого речення. Просте неускладнене  й ускладнене речення.Основні правила правопису

1

 

4-5.

Синтаксис простого речення. Просте неускладнене  й ускладнене речення.Основні правила правопису

2

 

6.

РМ № 2. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне, критичне

1

 

 

Пряма і непряма мова. Діалог

 

 

7.

Способи передачі чужого мовлення. Пряма мова.

Культура мовлення. Інтонація речень з прямою мовою

1

 

8.

РМ № 3. Різновиди читання: ознайомлювальне, вивчальне, переглядове.

Переглядове читання (практично)

1

 

9.

Розділові знаки при прямій мові

1

 

10.

Розділові знаки при прямій мові

1

 

11.

Поняття про невласне пряму мову.  Заміна прямої мови непрямою, а непрямої – авторською

1

 

12.

Синоніміка  різних способів передачі прямої мови

1

 

13.

РМ № 4. Навчальне читання мовчки тексту художнього стилю.Складання плану прочитаного

1

 

14.

Цитата. Особливості й способи цитування. Розділові знаки при цитаті

1

 

15.

Діалог. Інтонація речень з діалогом. Розділові знаки при діалозі

1

 

16.

РМ № 5. Складання діалогу відповідно до запропонованої ситуації (неофіційна розмова),розігрування діалогу

1

 

17.

Розділові знаки при прямій мові, діалозі, цитаті

1

 

18.

Контрольна робота №1(тест) . Пряма і непряма мова. Діалог

1

 

19.

РМ № 6. Текст, його основні ознаки. Стилі й типи мовлення

1

 

 

Складне речення і його ознаки

 

 

20.

Складні речення без сполучників, з сурядним та підрядним зв’язком. Засоби зв’язку частин складного речення: сполучники, сполучні слова, інтонація, порядок частин, співвідносність форм дієслів-присудків

1

 

21.

РМ № 7. Тези прочитаного художнього твору

1

 

22.

Типи складних речень. Сурядність і підрядність у складному реченні зі сполучниками. Смислові зв’язки між частинами  складного речення

1

 

23.

Типи складних речень. Сурядність і підрядність у складному реченні зі сполучниками. Смислові зв’язки між частинами  складного речення

1

 

24.

РМ № 8. Тези прочитаної пуб­ліцистичної чи науково-пізнавальної статті

1

 

25.

Розділові знаки між частинами  складного речення

1

 

26.

Розділові знаки між частинами  складного речення

1

 

27.

Контрольна робота №2 (тест).Складне речення і його ознаки

1

 

 

Складносурядне речення

 

 

28.

Складносурядне речення, його основні ознаки. Будова складносурядного речення. Засоби вираження синтаксичних і змістових відношень між частинами складносурядного речення.  Сполучники та смислові відношення між предикативними частинами у складносурядному реченні

1

 

29.

Складносурядне речення, його основні ознаки. Будова складносурядного речення. Засоби вираження синтаксичних і змістових відношень між частинами складносурядного речення.  Сполучники та смислові відношення між предикативними частинами у складносурядному реченні

1

 

30.

Складносурядне речення з єднальними сполучниками. Розділові знаки між частинами  складносурядного речення.

Культура мовлення. Інтонація складносурядних  речень

1

 

31.

РМ № 9. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю за складним планом

1

 

32.

Складносурядне речення з протиставними та зіставними  сполучниками. Розділові знаки між частинами  складносурядного речення

1

 

33.

Складносурядне речення з розділовими сполучниками. Розділові знаки між частинами  складносурядного речення

1

 

34.

Складносурядне речення з градаційними сполучниками. Розділові знаки між частинами  складносурядного речення

1

 

35

Складносурядне речення з приєднувальними сполучниками. Розділові знаки між частинами  складносурядного речення

 

 

36-37.

РМ № 10-11. Контрольний докладний  переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (письмово)

2

 

38.

Синонімічність і антонімічність сполучників сурядності.

1

 

39.

Розрізнення складносурядних речень і простих з однорідними членами та сполучниками

1

 

40.

РМ № 12. Аналіз контрольних переказів

1

 

41.

Розділові знаки між частинами  складносурядного речення

1

 

42.

Контрольна робота №3 (тест). Складносурядне речення

1

 

 

Складнопідрядне речення

 

 

43.

Складнопідрядне речення з одним підрядним. Будова складнопідрядного речення. Головна й підрядна частини. Засоби зв'язку між частинами складнопідрядного речення

1

 

44.

РМ № 13. Усний твір у публіцистичному стилі  на морально-етичну тему

1

 

45.

Місце головної й підрядної частин у складному реченні. Підрядні частини, що залежать від певного члена головного речення і від головної частини загалом

1

 

46-47.

Роль сполучників і сполучних слів у складнопідрядному реченні, їх синонімічність та омонімічність.

Культура мовлення.  Розрізнення сполучників підрядності й сполучних слів

2

 

48-49.

РМ № 14-15. Доповідь на основі двох-трьох джерел на суспільну тему в публіцистичному стилі за складним планом

2

 

50.

Вказівні слова в головній частині. Розділові знаки між головною і підрядною частинами складнопідрядного речення

 

1

 

51.

Розділові знаки між головною і підрядною частинами складнопідрядного речення

 

1

 

52-53.

РМ № 16-17. Контрольний письмовий твір на суспільну тему в публіцистичному стилі

2

 

54.

Основні типи підрядних частин. Складнопідрядні речення нерозчленованої структури. Складнопідрядні приіменниково-означальні речення. Складнопідрядні речення способу дії, міри або ступеня, порівняльні

1

 

55.

РМ № 18. Аналіз контрольного твору

1

 

56.

Означальні підрядні речення, їх структура. Сполучники й сполучні слова в реченнях з означальними підрядними.

Культура мовлення.  Заміна означальних підрядних речень дієприкметниковим зворотом і навпаки

1

 

57.

Займенниково-означальне речення

1

 

58.

Контрольний диктант №1

1

 

59.

Синоніміка  складнопідрядних речень з підрядними означальними  і простих речень з дієприкметниковим зворотом

1

 

60.

З’ясувальні підрядні частини. Сполучники і сполучні слова в складнопідрядних реченнях з підрядними з’ясувальними. Співвідношення членів речення з підрядним  з’ясувальним

1

 

61.

Контрольна робота №4(тест). Складнопідрядне речення з підрядними означальними й з’ясувальними

1

 

62.

Складнопідрядні речення розчленованої структури

1

 

63.

РМ № 19. Виразне читання вголос текстів різних стилів та жанрів мовлення. Вимоги до читання вголос (практично)

1

 

64.

РЗМ №20. Конспектування як різновид стислого переказу почутого.

1

 

 

ІІ семестр

 

№ уроку

 

Зміст програмового матеріалу

К-сть год

Дата пров.

65.

Обставинні підрядні речення, їх різновиди. Складнопідрядні речення з підрядними місця

1

 

66.

РМ № 21. Усний стислий переказ тексту наукового стилю 

1

 

67.

Підрядні речення  часу. Сполучники й сполучні слова в складнопідрядних реченнях  часу

1

 

68.

Складнопідрядні речення способу дії, міри й ступеня

1

 

69-70

Складнопідрядні речення  порівняльні. Розрізнення порівняльних зворотів і  підрядних порівняльних речень

2

 

71.

Підрядні речення причини, мети, умови

1

 

72-73.

РМ № 22-23. Письмовий вибірковий переказ тексту наукового стилю (на основі декількох джерел)

2

 

74.

Підрядні допустові й наслідкові  речення. Сполучники й сполучні слова в складнопідрядних допустових і наслідкових реченнях

1

 

75.

Синонімічність обставинних речень і дієприслівникового звороту. Заміна дієприслівникового звороту підрядним обставинним реченням і навпаки

1

 

76-77

Складнопідрядні речення з кількома підрядними.  Однорідна й неоднорідна супідрядність

2

 

78.

Послідовна підрядність.

1

 

79.

Розділові знаки у складнопідрядному реченні з кількома підрядними частинами

 

1

 

80.

РМ № 24. Аналіз вибіркового переказу  

1

 

81.

Контрольна робота №5(тест). Складнопідрядне речення

1

 

 

Безсполучникове складне речення

 

 

82.

Безсполучникове складне речення.   Смислові відношення і засоби зв’язку між частинами безсполучникового складного речення.

Культура мовлення. Правильне й доречне використання безсполучникових простих речень у зв’язному мовленні

1

 

83.

РМ № 25. Виразне читання вголос текстів різного жанру 

1

 

84-85

Кома і крапка з комою у безсполучниковому складному реченні

2

 

86.

РМ № 26. Усний вибірковий переказ тексту художнього стилю 

1

 

87.

Двокрапка у безсполучниковому складному реченні

1

 

88.

Двокрапка у безсполучниковому складному реченні

1

 

89-90.

РМ № 27-28. Контрольний вибірковий переказ тексту художнього стилю 

2

 

91.

Тире у безсполучниковому складному реченні.

1

 

92.

Безсполучникові складні речення, синонімічні до сполучникових складносурядних і  до сполучникових складнопідрядних речень

1

 

93.

РМ № 29. Аналіз контрольного переказу 

1

 

94.

Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні

1

 

95.

Контрольна робота №6(тест).Безсполучникове складне речення

1

 

 

Складне багатокомпонентне речення

з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку. Лінгвістика тексту

 

 

96.

Складні речення з різними видами зв’язку (сполучниковим і безсполучниковим)

1

 

97-98

Складне  речення з  сурядним і підрядним зв’язком, розділові знаки у ньому

2

 

99-100

Складне  речення із сурядним і безсполучниковим зв’язком, розділові знаки у ньому

2

 

101-102

РМ № 30-31.  Доповідь на  суспільну тему в публіцистичному стилі на основі двох-трьох джерел .

2

 

103

Складне речення із підрядним і безсполучниковим зв’язком, розділові знаки у ньому

1

 

104-105

Складне  речення із сурядним, підрядним і безсполучниковим зв’язком, розділові знаки у ньому

2

 

106-107

РМ № 32-33.  Контрольний письмовий твір на суспільну тему в публіцистичному стилі.

2

 

108

Період. Основні його ознаки. Структурні типи періоду. Особливості інтонації, розділові знаки між частинами періоду

1

 

109

РМ №34.Текст,структурна організація тексту

1

 

110

Складне синтаксичне ціле (ССЦ), його основні ознаки. ССЦ й абзац. Види і засоби міжфразового зв'язку.

1

 

111

РМ № 35. Аналіз контрольного твору 

1

 

112

Актуальне членування речень у висловлюванні: дане і нове

1

 

113-115

Повторення вивчених пунктограм у простому і складному реченнях

 

3

 

116

Контрольна робота №7(тест).Складне багатокомпонентне речення

з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку.Лінгвістика тексту

1

 

117

РМ № 36. Ділові папери.Заява 

 

 

 

Узагальнення і систематизація вивченого у 5-9 класах

 

 

118.

Звуки мови і знаки письма. Вимова голосних і приголосних звуків

1

 

119.

Типи орфограм. Основні орфограми у префіксах

1

 

120.

Основні орфограми у суфіксах

1

 

121-122.

РМ № 37-38. Оповідання на  самостійно вибрану тему

2

 

123.

Уживання м’якого знака, апострофа.

1

 

124.

Слово і його лексичне значення. Групи слів за значенням, походженням і використанням.

Культура мовлення. Точність, багатство і різноманітність мовлення.

1

 

125.

РМ № 39. Аналіз оповідань

1

 

126.

Значущі частини слова. Основні способи словотвору.

1

 

127.

Частини мови. Рід, число іменників. Правопис відмінкових закінчень іменників і прикметників.

Культура мовлення. Морфологічна правильність мовлення.

1

 

128.

Правопис числівників і займенників.

1

 

129.

Дієслово і його особливі форми (дієприкметники і дієприслівники).ю Правопис особових закінчень дієслова.

1

 

130.

Правопис прислівників.

1

 

131.

Правопис складних слів.

1

 

132.

Правопис службових частин мови.

1

 

133.

Букви н, нн у різних частинах мови.

1

 

134.

Не з різними частинами мови.

1

 

135.

Контрольний диктант №2

1

 

136.

Контрольна робота №8(тест). Узагальнення і систематизація вивченого у 5-9 класах

1

 

137.

Словосполучення. Речення і його граматична основа.

1

 

138.

РМ № 40. Складання діалогу відповідно до запропонованої ситуації (офіційна розмова),розігрування діалогу

1

 

139

РМ № 41. Ділові папери. Автобіографія  

1

 

140.

РМ № 42. Ділові папери. Резюме

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Романенко Наталія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Бенедюк Олена Сергіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Костунець Любов
  Дякую. Дуже допомогли
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
10 вересня 2018
Переглядів
9289
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку