Календарно-тематичне планування уроків української мови для 3 класу за підручником М.С. Вашуленко

Про матеріал
Календарно-тематичне планування розраховане на 5 год на тиждень, враховано всі види перевірок та уроки розвитку мовлення згідно чинної програми
Перегляд файлу

         

УКРАЇНСЬКА МОВА

 

140 годин

4 години на тиждень;

За підручником – Вашуленко М.С.Українська мова, 3 клас.-  

                        К.:Видавничий дім «Освіта», 2013

 

Дата

 

Тема уроку

Вправи за

підруч-ником

 

Мова і мовлення

 

1

Розширення відомостей про мову як засіб людського спілкування. Державна і рідна мова. Український алфавіт

1-9

 

2

Культура усного і писемного мовлення.

10-19

 

3

Культура спілкування. Слова ввічливості, їх уживання в різних ситуаціях.

20-23

Текст

 

4

Розширення уявлень про текст та його будову.

24-28

 

5

Типи текстів: розповідь, опис, есе; їх характерні ознаки. Тема і мета висловлювання у текстах різних типів. Частини тексту

29-35

 

6

Текст-розповідь. Складання усної розповіді за малюнками.

36-40

 

7

Спостереження за найголовнішими ознаками текстів різних типів і стилів.

41-46

 

8

Урок  розвитку мовлення №1. Текст-розповідь « Мої літні канікули»

 

 

9

 Текст –есе. Характерні ознаки тексту-есе.

47-52

 

 

Закріплення вивченого .Самостійна робота. Тема

 

 

10

План тексту. Поділ тексту на логічно завершені частини за планом і без нього. Складання плану прочитаного тексту.

53-56

 

11

Засоби змістового зв’язку між реченнями в тексті, вироблення уміння використовувати їх у власних висловлюваннях.

57-59

 

12

Абзац. Роль абзаців у тексті. Необхідність дотримання абзаців при оформленні творчих завдань, переказів.

60-64

 

13

Складання  художніх та науково-популярних текстів (без уживання терміну), за поданими зразками, з урахуванням ситуації мовлення.

65-67

 

14

Особливості текстів-листів, привітань, запрошення. Правила написання адреси. Складання листа.

68-74

 

15

Урок  розвитку мовлення №2. Письмовий переказ тексту за складеним планом.

 

 

16

Контрольна робота : письмовий переказ

 

 

17

Аналіз контрольної  роботи. Тема

 

Речення

 

18

 Закріплення й узагальнення вивченого про речення в 1-2 класах.

75-79

 

19-20

 

Речення, різні за метою висловлювання та інтонацією (розповідні, питальні, спонукальні; окличні та неокличні). Інтонування речень під час голосного читання, зв’язних висловлювань та усного діалогу.

80-84

 

 

21

Використання різних видів речень у висловлюваннях, створених на основі навчальних ситуацій. Розділові знаки в кінці речень

 

85-87

 

22-23

Звертання, розділові знаки при них.

88-92

 

24

Головні члени речення (підмет і присудок). Зв’язок слів у реченні. Поняття про словосполучення. Самостійна робота. Тема

93-97

 

25

Зв'язок слів у реченні. Словосполучення. Головне і залежне слово в словосполученні.

98-102

 

26

Урок  розвитку мовлення №3. Написання листа.

 

 

27-28

Закріплення знань про головні члени  речення. Встановлення зв’язку слів у реченні.

103-107

 

29

Побудова речень. Встановлення зв’язку слів у реченні.

 

 

30

 Контрольна робота: списування. 

 

 

31

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань за темою.  Тема

 

Слово. Значення слова.

 

32

Значення слів, пряме і переносне значення. Багатозані слова.

108-115

 

33

Слова, що звучать і пишуться однаково , але мають різні значеня.

116-120

 

34

Синоніми, добір синонімів з метою увиразнення висловленої думки та уникнення невиправданих повторів того самого слова. Роль синонімів у тексті.

121-125

 

35

 

Ознайомлення з деякими найпоширенішими фразеологізмами.

126-128

 

36

Урок  розвитку мовлення №4. Текст-міркування. Побудова текстів-міркувань.

 

 

37

Слова, протилежні за значенням (антоніми).

129-134

 

38

Контрольна робота: діалог (усно)

Тема

 

Будова слова

 

39

Поняття про закінчення слова. Роль закінчення. Визначення закінчення способом змінювання слів за питаннями.

135-140

 

40

Поняття про основу слова.

141-146

 

41

Частини основи: корінь, префікс, суфікс. Розбір слів за будовою.

147-151

 

42

Корінь. Спільнокореневі слова. Аналіз будови слова.

152-155

 

43

Розрізнення спільнокореневих та різнокореневих слів.

156-159

 

44

Урок  розвитку мовлення №5. " Пограємо в слова". Синоніми, антоніми, багатозначні слова. Складання загадок.

 

 

45

Розрізнення слів із коренями, що звучать однаково, але мають різне значення

160-163

 

46

Чергування голосних [о], [е] з [і] у коренях слів .

164-168

 

47

Чергування приголосних [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] і [з’], [ц’], [с’] у коренях слів.

169-173

 

48

Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях слова, що перевіряється наголосом. Поняття «орфограма».

174-178

 

49

Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в корені слова, які не перевіряються наголосом.

179-183

 

50

Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в корені слова, які не перевіряються наголосом. Робота з орфографічними словниками..

184-189

 

51

Контрольна робота: перевірка  мовних знань і вмінь з теми  Слово.Значення слова.Будова слова»

 

 

52

Аналіз контрольної роботи.Узагальнення і систематизація знань. Тема

 

 

53

Урок  розвитку мовлення №6. Тема і мета тексту. Складання оповідання за опорними словами

 

 

54

 

Поглиблення знань про дзвінкі та глухі приголосні (парні й непарні).

190-193

 

55-56

Вимова і правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими.

194-197

 

57

Правильна вимова  слів із глухими приголосними .

198-209

 

58

Префікс. Словотворча роль префіксів.

210-214

 

59

Творення слів з найуживанішими префіксами, складання з ними словосполучень і речень. З’ясування значення слів з різними префіксами.

 

 

60

Префікси, співзвучні з прийменниками (спостереження за звучанням і написанням).

215-219

 

61

Закріплення вивченого. Самостійна робота.  Тема

 

 

62

Урок  розвитку мовлення №7.  Письмовий переказ оповідання   за планом.

 

 

63

Правопис префіксів роз-, без-. Перенос слів із префіксами. Спостереження за збігом однакових приголосних звуків на межі префікса і кореня

220-224

 

64

Практичне ознайомлення з написанням префіксів з- (с-).

225-228

 

65

Збіг однакових приголосних звуків на межі префікса і кореня.

229-232

 

66

Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї.

233-236

 

67

Перенос слів із префіксами.

237-240

 

68

Суфікс. Спостереження за роллю суфіксів на прикладі спільнокореневих слів, які належать до тієї самої частини мови.

241-252

 

69

Творення слів з найуживанішими суфіксами, введення їх у речення,  текст.

 

 

70

Урок  розвитку мовлення №8. Переказ тексту - розповіді за колективно складеним планом

 

 

71

Закріплення вивченого матеріалу

 

 

72

Контрольна робота : диктант

 

 

73

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань. Тема

252-255

 

 

 

 

 

 

 

Частини мови

 

 

74

Спостереження за словами, що відповідають на питання, а також за службовими словами, до яких не можна поставити питання (і, та, на, від, до, але тощо). Розпізнавання таких слів.

259-262

 

75

Логічні вправи на розрізнення слів за родовими і видовими ознаками та за смисловими групами у межах кожної частини мови.

263-266

 

76

Спостереження і добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови.

267-275

 

77

Урок  розвитку мовлення №9.  «Виправляємо текст». Редагування тексту «Зимовий ліс».

 

Іменник

 

78

Загальне поняття про іменник. Іменники, що означають назви істот та неістот .

276-279

 

 

79

Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках.

284-287

 

80-81

Закріплення навичок правопису власних і загальних іменників. Самостійна робота. Тема

288-293

 

 82

Формування поняття предметності на прикладах іменників, які означають опредмечені якості.

 

 

 

294-297

 

83

Формування поняття предметності на прикладах іменників, які означають опредмечені  дії.

298-303

 

84

Вживання іменників у прямому і переносному значеннях.

 

 

85

Урок  розвитку мовлення №10. Складання привітання.

 

 

86-87

Закріплення вивченого матеріалу.

 

 

88

Контрольна  робота : списування

 

 

89

Аналіз перевірної роботи. Узагальнення і систематизація знань

Тема

 

 

90

 Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній. Приналежність  слова до одного з родів.

304-307

 

91

 

Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній. Приналежність  слова до одного з родів.

308-312

 

92

Змінювання іменників за числами (однина і множина).

313-317

318-321

 

93

Практичне ознайомлення з відмінками іменника (назви відмінків, відмінкові питання).

322-325

 

 

94

Урок  розвитку мовлення №11. Навчальний переказ.

 

 

95

Спостереження за змінюванням (у таблиці) іменників за відмінками. Форма слова. Спостереження за влучним уживанням іменників-синонімів, іменників-антонімів у тексті.

326-330

 

96-97

Закріплення вивченого матеріалу

 

 

98

Контрольна робота:  диктант.

 

 

99

Аналіз контрольної  роботи. Узагальнення і систематизація знань.Тема

 

Прикметник

 

100

Загальне поняття про прикметник.

331- 335

 

 

101

 Встановлення зв’язку прикметників з іменниками за допомогою питань від іменника до прикметника.

336 -340

 

102

Урок  розвитку мовлення №12. Навчальний переказ

 

 

103

Змінювання прикметників за числами.

346-350

 

104

Закріплення вміння змінювати прикметники за числами, ставити питання до прикметника, редагувати текст.

351-355

 

105

Змінювання прикметників за родами  Родові закінчення прикметників: -ий, -ій, -а, -я, -е, -є. Розпізнавання форм прикметників за родовими закінченнями та іменниками, від яких залежать прикметники.

356-359

 

106

Визначення роду і числа прикметників за іменниками. Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Використання їх у зв’язних висловлюваннях.

360-369

 

107

 

Закріплення вивченого. Повний аналіз прикметника як частини мови.

365-369

 

108

Урок  розвитку мовлення №13. Навчальний переказ

 

 

109

Вживання прикметників у прямому і переносному значеннях. Спостереження за вживанням прикметників у загадках.

369-378

 

110

Вправи на засвоєння різних форм прикметників у сполученні з іменниками. Закріплення й узагальнення знань про прикметник.

379-387

 

111

 

Контрольна робота: перевірка  мовних знань і вмінь з теми  «Іменник. Прикметник».

 

 

112

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знаньз теми. Тема

 

 

 

Дієслово

 

 

113

 Загальне поняття (питання, роль у реченні). Зв’язок дієслова з іменником у реченні.

388-391

 

114

Урок  розвитку мовлення 14. Навчальний переказ.

 

 

115

Зв'язок дієслова з іменником у реченні.

392-394

395-398

 

116

Дієслова-синоніми. Удосконалення висло-влювань шляхом добирання дієслівних синонімів.

399-403

 

117

Дієслова-антоніми.

404-407

 

118

 

Вживання дієслів у переносному значенні. Самостійна робота. Тема

408-412

 

 

119

Змінювання дієслів за часами.

418-422

 

120

Урок  розвитку мовлення №15. Робота з деформованим текстом

 

 

121

Розпізнавання часових форм дієслів у тексті. Використання їх у власних висловлюваннях.

423-426

 

122

Дієслова завершеної і незавершеної дії.

427-431

 

123

Закріплення знань і вмінь про часові форми дієслова.

432-440

 

124

Правило написання не з дієсловами. Використання дієслів з не в монологічному та діалогічному мовленні

441-445

 

 

125

 

Урок  розвитку мовлення №16.  Робота з деформованим текстом

 

 

126

Закріплення знань про дієслово

 

 

127

Контрольна робота: перевірка  мовних знань і вмінь з теми «Дієслово»

 

 

128

Аналіз перевірної роботи. Узагальнення і систематизація знань з теми. Тема

 

Повторення вивченого за рік

 

129

 

Повторення вивченого про звуки і букви.  Українська абетка (алфавіт). Букви на позначення голосних і приголосних звуків. Способи позначення м’якості приголосних на письмі.

450-456

 

130

Повторення вивченого про текст і речення.

457-461

 

131

Повторення вивченого про частини мови.

462-466

 

132-133

Повторення вивчених орфографічних правил

 

 

134

Урок  розвитку мовлення №17 Складання розповіді «А вже літо»

 

 

135

Контрольна робота:  диктант

 

 

136

Аналіз перевірної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів. Тема

 

 

 

137

Підсумковий урок за рік

 

 

Слова, значення, вимову і написання яких учні мають запам’ятати: абрикóс, адрéса, áйстра, акваріум,   апельси́н, апети́т, асфáльт, вдячний,    велосипéд,  вóгнище, вокзал ,внесок, гармонія,горизóнт, гримі́ти,  депутáт, децимéтр, дирéктор, елéктрика, кипі́ти, кишéня, колекти́в, комбáйн,   коридóр, космонáвт, крини́ця,  минýлий, милосердний, очерет,  пирі́г, приязний, президéнт, пшени́ця,  сантимéтр, секýнда,  тривóга, фéрмер, хвили́на, черéмха, черéшня (40 слів).

doc
Додано
2 вересня
Переглядів
515
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку