19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

Календарно-тематичне планування уроків української мови для 5 класу

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків української мови для 5 класу на 2018-2019 н.р. Розрахунок - 4 години на тиждень. На 2 семестри. По дві колонки для дати та номеру уроку.

Перегляд файлу

 

УКРАЇНСЬКА МОВА

5 КЛАС

За програмою - 122 год, 3,5 год на тиждень.

За навчальним планом – 140 год, 4 год на тиждень.

 

Мовленнєва змістова лінія – 24+4 год

 

Програма : Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів» (затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України

від 07.06.2017 №804 зі змінами).

 

 

 

Контрольні роботи

Об'єкти і форми контролю

І семестр

 

ІІ семестр

 

Фронтальні види контрольних робіт

Перевірка мовної теми

4

 

5

 

Письмо:

переказ

 

1

 

 

1

 

твір

-

 

1

 

Правопис:

диктант

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Читання

мовчки

1

 

-

 

Індивідуальні види контрольних робіт

Говоріння:

діалог

 

-

 

 

1

 

переказ

1

 

-

 

твір

-

 

1

 

Читання вголос

-

 

1

 

Перевірка

зошитів

4

 

5

 

 

 

І СЕМЕСТР

Дата

Тема уроку

Примітки

1

 

 

 

Тема №1. Вступ. Значення мови в житті суспільства. Поняття державної мови. Українська мова — державна мова України.

 

2

 

 

 

Повторення вивченого в початкових класах. Частини мови; основні способи їх розпізнавання.

 

 

3

 

 

 

РМ №1. Загальне уявлення про мовлення як діяльність; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо),   їх особливості. Навчальне аудіювання тексту художнього стилю (п).

РМ №1

4

 

 

 

Іменник. Велика літера і лапки в іменниках. Голосні у відмінкових закінченнях іменників.

 

5

 

 

 

Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях при­кметників.

 

6

 

 

 

РМ №2. Спілкування як важливий складник культури людини. Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й письмове,   монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення; основні правила спілкування (практично). Навчальне читання мовчки тексту художнього стилю (п).

РМ №2

Читання мовчки

7

 

 

 

Числівник.

 

8

 

 

 

Займенник. Особові займенники.

 

9

 

 

 

РМ №3. Текст як продукт мовленнєвої діяльності. Тема, комунікативна спрямованість,  основна думка тексту,  мікротема. Структура тексту; абзац. Ключові слова в тексті. Усна й письмова форми тексту (висловлювання). Простий план готового тексту (у).

РМ №3

10

 

 

 

Дієслово. Голосні в особових закінченнях дієслів.

 

11

 

 

 

Не з дієсловами. Правопис -шся, -ться у кінці дієслів.

 

12

 

 

 

Прислівник. Правопис вивчених прислівників.

 

13

 

 

 

Систематизація і узагальнення знань

 

14

 

 

 

РМ №4. Належність тексту до певного стилю. Ознайомлення із розмовним, науковим і художнім стилями, сферою  їх використання. Усний докладний переказ тексту наукового сти­лю.

РМ №4

15

 

 

 

Прийменник. Написання прийменників з інши­ми частинами мови. Сполучник. Використання  прийменників та сполучників і, та, й, а, але для зв'язку слів у реченні.

 

16

 

 

 

Апостроф. Мякий знак.

 

17

 

 

 

Контрольна робота №1 (діагностична)  за темою «Повторення ви­вченого в початкових класах» (диктант). Аналіз контрольного диктанту.

 

КР №1

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

18

 

 

 

Тема №2. Відомості з синтаксису і пунктуації. Словосполучення. Речення, його граматична основа. Другорядні члени речення.

 Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми і речення. Головне та залежне сло­во в словосполученні.

 

19

 

 

 

Словосполучення лексичні та фразеологічні (практич­но). Граматична помилка та її умовне позначення (практично).

 

20

 

 

 

РМ №5. Типи мовлення (різновиди текстів): розповідь, опис, роздум. Особливості побудови розповіді. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру.

РМ №5

21

 

 

 

Речення, його граматична основа (підмет і присудок).

 

22

 

 

 

Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення).

 

23

 

 

 

Види речень за метою висловлювання: розповідні, пи­тальні, спонукальні (повторення). Окличні речення (по­вторення). Розділові знаки в кінці речень (повторення). Пунктуаційна помилка та її умовне позначення (прак­тично).

 

24

 

 

 

РМ №6.  Контрольний усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру.

РМ №6

25

 

 

 

РМ №7.  Контрольний усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру.

РМ №7

26

 

 

 

Другорядні члени речення: додаток, означення, обста­вина.

 

27

 

 

 

Другорядні члени речення. Додаток. Способи вираження додатків. Засвоєння складних випадків слововживання.

 

28

 

 

 

Другорядні члени речення. Означення. Способи вираження означень.

 

29

 

 

 

РМ №8. Особливості побудови опису предмета. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета.

РМ №8

30

 

 

 

Другорядні члени речення. Обставина. Способи вираження обставин.

 

31

 

 

 

Другорядні члени речення. Обставина. Способи вираження обставин.

 

32

 

 

 

Другорядні члени речення. Вправи на визначення другорядних членів речення.

 

33

 

 

 

Контрольна робота №2  за темою «Відомості з синтаксису і пунктуації. Словосполучення. Речення, його граматична основа. Другорядні члени речення» (тестові завдання). Аналіз письмового переказу з елементами опису предмета.

 

КР №2

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

34

 

 

 

Тема №3. Відомості з синтаксису і пунктуації. Ре­чення з однорідними членами. Звертан­ня. Вставні слова. Речення з однорідними членами (без сполуч­ників і зі сполучниками а, але, і).

 

35

 

 

 

Кома між однорід­ними членами речення. Правильне інтонування речень з однорідними членами. 

 

36

 

 

 

РМ №9. Ознайомлення з вимогами до мовлення. Помилки в змісті й побудові висловлювання (практично). Робота над помилками, допущеними в докладному переказі художнього тексту розповідного характеру (п).

РМ №9

37

 

 

 

Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.

 

38

 

 

 

Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.

 

39

 

 

 

РМ №10. Контрольний письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру  з елементами опису предмета.

РМ №10

40

 

 

 

РМ №11. Контрольний письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру  з елементами опису предмета.

РМ №11

41

 

 

 

Звертання. Роль  звертань у реченні (практично).

 

42

 

 

 

Розділові знаки при звертанні (повторення). Правильне інтонування речень зі звертаннями.

 

43

 

 

 

Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами  (практично). Виділення вставних слів на письмі комами.

 

44

 

 

 

Використання звертань і вставних слів у розмов­ному й художньому стилях мовлення. Складання діалогів зі звертаннями та вставними словами.

 

45

 

 

 

Узагальнення й систематизація знань за темою «Речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова».

 

46

 

 

 

Контрольна робота №3  за темою „Відомості з синтаксису і пунктуації. Речення з однорідними членами. Звертан­ня. Вставні слова» (тестові завдання). Контрольне читання мовчки тексту художнього стилю.

 

КР №3

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

47

 

 

 

Тема №4. Відомості з синтаксису і пунктуації. Складне речення. Пряма мова. Діалог. Складне речення із сполучниковим та безсполучнико­вим зв'язком.

 

48

 

 

 

Кома між частинами складного речення,  з’єднаних безсполучниковим   і сполучниковим зв’язком.

 

49

 

 

 

Синонімічність складних речень, складних і простих речень. Навчальний диктант.

 

50

 

 

 

РМ №12. Усний твір-опис предмета в художньому стилі.

РМ №12

51

 

 

 

РМ №13. Письмовий твір-опис предмета в художньому стилі.

РМ №13

52

 

 

 

Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові.

 

53

 

 

 

Пряма мова. Синонімічність речень із прямою й непрямою мовою.

 

54

 

 

 

РМ №14. Ділові папери. Лист рідним, друзям. Адреса (п).

РМ №14

55

 

 

 

Діалог. Тире при діалозі.

 

56

 

 

 

Узагальнення й систематизація знань за темою «Складне речення. Пряма мова. Діалог».

 

57

 

 

 

Контрольна робота №4 (тестові завдання) за темою „ Відомості з синтаксису і пунктуації. Складне речення. Пряма мова. Діалог". Аналіз твору-опису предмета в художньому стилі.

КР №4

58

 

 

 

Контрольний диктант за І семестр.

 

 

Диктант

59

 

 

 

Тема №5. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфо­графія. Звуки мови і звуки мовлення.

 

60

 

 

 

Голосні й приголосні звуки.

 

61

 

 

 

Приголосні тверді й м'які, дзвінкі й глухі.

 

62

 

 

 

Вимова зву­ків, що позначаються буквами ґ і г.

 

63

 

 

 

РМ №15. Усна відповідь на уроках української мови та інших предметів (за даним планом або таблицею) в науковому стилі. Відгук про висловлювання товариша.

РМ №15

64

 

 

 

Узагальнення й систематизація вивченого за І семестр.

 

 

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

І СЕМЕСТР

СКОРИГОВАНО

 

 

 

 

                                                            ІІ СЕМЕСТР

 

 

65

 

 

 

Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка).

 

66

 

 

 

Спів­відношення звуків і букв. Звукове позначення букв я, ю, є,ї та щ.

 

67

 

 

 

Спів­відношення звуків і букв. Звукове позначення букв я, ю, є,ї та щ.

 

68

 

 

 

РМ №16. Особливості опису тварини. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру  з елементами опису тварини.

РМ №16

69

 

 

 

РМ №17. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру  з елементами опису тварини.

РМ №17

70

 

 

 

Склад. Основні правила переносу. Наголос.

 

71

 

 

 

Узагальнення й систематизація знань з теми «Звуки мови й звуки мовлення».

 

72

 

 

 

Контрольна робота №5  за темою „Фонетика. Графіка. Ор­фоепія. Орфографія" (тестові завдання). Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації.

 

КР №5

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

73

 

 

 

Тема №6. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфо­графія (продовження).

Орфограма (практично). Орфографічна помилка (практично), її умовне по­значення. Орфографіч­ний словник.

 

74

 

 

 

Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Орфоепічна помилка (практично). Орфоепічний словник і словник наголосів.

 

75

 

 

 

Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів.

 

76

 

 

 

Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та (о) перед складом з наголошеним (у) у коренях слів.

 

77

 

 

 

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.

 

78

 

 

 

РМ №18. Контрольний усний твір-опис тварини за картиною в художньому стилі.

РМ №18

79

 

 

 

РМ №19. Контрольний усний твір-опис тварини за картиною в художньому стилі.

РМ №19

80

 

 

 

Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків.

 

81

 

 

 

Фонетична транскрипція  (повторення). Вимова і правопис префіксів з-(зі-, с-).

 

82

 

 

 

Вимова і правопис префіксів роз-, без-.

 

83

 

 

 

Спрощення в групах приголосних.

 

84

 

 

 

Найпоширеніші випадки чергування голосних і при­голосних звуків. Чергування [о]-[а], [е]-[і], [е]-[и].

 

85

 

 

 

Чергування [о], [е] з [і].

 

86

 

 

 

Чергування [е]-[о] після [ж], [ч], [ш].

 

87

 

 

 

Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів.

 

88

 

 

 

Чергування приголосних [г], [к], [х] - [ж], [ч], [ш] -[з'], [ц'], '].

 

89

 

 

 

РМ №20. Контрольний письмовий твір-опис тварини в науковому стилі.

РМ №20

90

 

 

 

Чергування приголосних у коренях дієслів.

 

91

 

 

 

Основні випадки чергування у - в, і - й.

 

92

 

 

 

Контрольна робота №6  за темою «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфо­графія» (тестові завдання, запитання). Аналіз контрольного твору-опису тварини в науковому стилі.

 

 

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

93

 

 

 

Тема №7. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфо­графія (продовження). Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я.

 

94

 

 

 

Правила вживання знака м’якшення.

 

95

 

 

 

Сполучення йо, ьо.

 

96

 

 

 

Правила вживання апострофа.

 

97

 

 

 

Правильна вимова та написання слів з апострофом.

 

98

 

 

 

РМ №21. Особливості побудови роздуму. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.

РМ №21

99

 

 

 

Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків.

 

100

 

 

 

Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків.

 

101

 

 

 

РМ №22. Контрольний письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.

РМ №22

102

 

 

 

РМ №23. Контрольний письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.

РМ №23

103

 

 

 

Написання слів іншомовного походження: букви и, і; подвоєння букв у загальних і власних назвах. Сло­вник іншомовних слів.

 

104

 

 

 

Написання слів іншомовного походження: правопис знака м’якшення й апострофа.

 

105

 

 

 

Узагальнення й систематизація знань з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфо­графія».

 

106

 

 

 

Контрольна робота №7  за темою «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфо­графія» (тестові завдання, запитання). Розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної із життєвим досвідом учнів. 

 

КР №7

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

107

 

 

 

Тема №8. Лексикологія. Лексичне значення слова. Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками.

 

108

 

 

 

Однозначні і багатозначні слова (повторення). Використання  багатозначних слів у пря­мому й переносному значеннях (повторення). Лексична помилка (практично).

 

109

 

 

 

РМ №24. Контрольний діалог до запропонованої ситуації.

РМ №24

110

 

 

 

Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова.

 

111

 

 

 

Групи слів за значенням. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів.

 

112

 

 

 

РМ №25. Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом у художньому стилі.

РМ №25

113

 

 

 

Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів.

 

114

 

 

 

Омоніми.

 

115

 

 

 

РМ №26. Замітка в газету (зі шкільного життя) інформаційного характеру (письмово).

РМ №26

116

 

 

 

Походження (етимологія) слова. Етимологічний словник української мови.

 

117

 

 

 

Узагальнення й систематизація знань з теми «Лексикологія».

 

118

 

 

 

Контрольна робота №8  за темою «Лексикологія» (тестові завдання, запитання). Контрольне аудіювання тексту художнього стилю.

 

КР №8

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

119

 

 

 

Тема №9. Будова слова. Орфографія. Основа слова і закінчення — значущі частини слова (повторення і поглиблення відомостей).

 

120

 

 

 

Корінь, суфікс, префікс — значущі частини слова (повторення і поглиблення відомостей).

 

121

 

 

 

РМ №27. Усний твір-оповідання про випадок із життя.

РМ №27

122

 

 

 

РМ №28. Письмовий твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі.

РМ №28

123

 

 

 

Спільнокореневі слова й форми слова. Спільнокореневі слова як за­сіб зв'язку речень у тексті.

 

124

 

 

 

Незмінні й змінні слова.

 

125

 

 

 

Використання в мовленні слів із суфіксами й  префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності.

 

126

 

 

 

Контрольне читання вголос тексту-оповідання.

Читання вголос

127

 

 

 

Вимова й написання префікса з-, (зі-, с-).

 

128

 

 

 

Вимова й написання префікса з-, (зі-, с-). Навчальний диктант.

 

129

 

 

 

Вимова й написання префіксів роз-, без-.

 

130

 

 

 

Вимова й написання префіксів пре-, при-, прі-.

 

131

 

 

 

Вимова й написання префіксів пре-, при-, прі-.

 

132

 

 

 

РМ №29. Складання розповіді «Улюблені пісні моєї мами».

 

РМ №29

133

 

 

 

Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Будова слова й орфографія».

 

 

134

 

 

 

Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Фонетика й графіка».

 

135

 

 

 

Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Орфоепія й орфографія».

 

136

 

 

 

РМ №30. Написання речень і текстів з поясненням написання слів та вживання розділових знаків.

 

РМ №30

137

 

 

 

Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Синтаксис. Пунктуація».

 

138

 

 

 

Контрольна робота №9 (тестові завдання) за темою «Будова слова. Орфографія».

КР №9

139

 

 

 

Контрольний диктант за ІІ семестр.

Диктант

140

 

 

 

Повторення й узагальнення в кінці року.

 

 

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

ІІ СЕМЕСТР

СКОРИГОВАНО

РІЧНА

 

 

 

Звірено з програмою,

вказаною у плануванні: ___________

docx
Додано
17 вересня 2018
Переглядів
575
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку