Календарно-тематичне планування уроків української мови для 8 класу

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків української мови для учнів 8 класу на 2018-2019 н.р. Розрахунок - 3 години на тиждень. На 2 семестри. По дві колонки для дати та номеру уроку

Перегляд файлу

 

УКРАЇНСЬКА МОВА

8 КЛАС

За програмою - 70 год. 2 год на тиждень.

За навчальним планом – 105 год. 3 год на тиждень.

 

Програма: Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта» 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України 07.06.2017 № 804).

 

Контрольні роботи

 

Форми              контролю

І семестр

Дата

ІІ семестр

Дата

Фронтальні види контрольних робіт

Перевірка мовної теми*

2+1

 

2+1

 

Письмо:

переказ

 

1

 

 

1

 

твір

1

 

1

 

Правопис:

диктант

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Читання мовчки

1

 

-

 

Індивідуальні види контрольних робіт

Говоріння:

діалог

 

-

 

 

1

 

усний переказ

1

 

-

 

усний твір

-

 

1

 

Читання вголос

-

 

1

 

Перевірка

зошитів

4

 

5

 

 

 

І СЕМЕСТР

К-ть год

Дата

Тема уроку

Прим.

1

 

 

 

Тема №1. Вступ. Повторення та узагальнення вивченого. Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення й речення.

Вступ. Мова – найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу.

 

2

 

 

 

Повторення та узагальнення    вивченого. Пунктуація.

Лексикологія. Групи слів за їх походженням. Активна й пасивна лексика української мови.

 

3

 

 

 

Фразеологія. Прислів’я,  приказки,  крилаті  вислови, афоризми як різновиди фразеологізмів.

 

4

 

 

 

Основні правила правопису.

 

5

 

 

 

РМ №1. Повторення відомостей про мовлення, текст, стилі, жанри й типи мовлення. Різновиди аудіювання. Навчальне аудіювання тексту художнього стилю (п).

РМ№1

«Добрий дух лугу і риби» (п)

6

 

 

 

РМ №2. Вивчальне читання (практично). Робота з книжкою: передмова в книжці. Навчальне читання мовчки тексту публіцистичного стилю (п).

РМ№2

«І лине пісня крізь роки» (п)

7

 

 

 

Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення й речення.

Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова.

 

8

 

 

 

Практичне  використання  словосполучень  різних  видів  у конструюванні простих і складних речень, розділові знаки в них.

 

9

 

 

 

Речення. Види речень за метою висловлювання (повторення). Речення прості й складні (повторення). Розділові знаки в кінці речення (повторення).

 

10

 

 

 

Односкладні та двоскладні речення. Конструювання речень різних видів.

 

11

 

 

 

Контрольна робота №1 (діагностична) за темою «Вступ. Повторення та узагальнення вивченого. Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення й речення» (диктант).

 

ТЕМАТИЧНА

КР №1

12

 

 

 

Тема №2. Просте речення. Двоскладне речення. Головні й другорядні члени речення. Аналіз контрольної роботи №1.

 

13

 

 

 

Підмет і присудок. Способи вираження підмета.

 

14

 

 

 

РМ №3. Контрольний усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю (зокрема на основі прослуханих  телепередач).

РМ№3

«Велика таємниця самоствердження» (п)

15

 

 

 

РМ №3. Контрольний усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю (зокрема на основі прослуханих  телепередач).

РМ№3

16

 

 

 

Простий і складений присудок (іменний і дієслівний).

 

17

 

 

 

Простий і складений присудок (іменний і дієслівний). Способи вираження присудка.

 

18

 

 

 

Тире між підметом і присудком. Узгодження головних членів речення.

 

19

 

 

 

Речення поширені і непоширені (повторення). Порядок слів у реченні. Логічний наголос.

 

20

 

 

 

РМ №4. Контрольний письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі.

РМ№4

«На пасіці» (п)

21

 

 

 

РМ №4. Контрольний письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі.

 

22

 

 

 

Другорядні члени речення. Додаток. (повторення).

 

23

 

 

 

Означення (повторення). Аналіз контрольного переказу.

 

24

 

 

 

Прикладка як різновид означення.

 

25

 

 

 

Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки.

 

26

 

 

 

Обставина. Види обставин (за значенням).

 

27

 

 

 

Способи вираження обставин.

 

28

 

 

 

Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами.

 

29

 

 

 

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Просте двоскладне речення».

 

30

 

 

 

Контрольна робота №2 за темою «Просте речення. Двоскладне речення» (тестові завдання). Контрольне читання мовчки тексту публіцистичного стилю.

 

ТЕМАТИЧНА

КР№2

«Іван Їжакевич» (п)

31

 

 

 

Тема №3. Односкладне речення.

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Аналіз контрольної роботи №2.

 

32

 

 

 

РМ №5. Особливості побудови опису місцевості. Усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі.

РМ №5

 

33

 

 

 

Означено-особові  речення.

 

34

 

 

 

Неозначено-особові речення.

 

35

 

 

 

Узагальнено-особові речення.

 

36

 

 

 

РМ №6. Контрольний письмовий твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі.

РМ №6

«Моє село»

37

 

 

 

РМ №6. Контрольний письмовий твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі.

 

38

 

 

 

Безособові речення.

 

39

 

 

 

РМ №7. Повідомлення на тему про мову, що потребує зіставлення й узагальнення матеріалу в науковому стилі (у).

РМ №7

«Односкладні речення»

40

 

 

 

Односкладні прості речення з головним членом у формі підмета (називні). Аналіз контрольного твору.

 

41

 

 

 

Односкладні речення як частини складного речення. Навчальний диктант.

 

42

 

 

 

Повні й неповні речення. Тире в неповних реченнях.

 

43

 

 

 

Незакінчені речення, їх стилістичні функції.

 

44

 

 

 

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Односкладні речення».

 

45

 

 

 

Контрольна робота №3 за темою «Односкладні речення» (тестові завдання).

КР №3

46

 

 

 

Контрольний диктант за І семестр.

«Одвічні людські символи» (п)

47

 

 

 

Аналіз контрольної роботи № та контрольного диктанту.

 

48

 

 

 

Повторення вивченого про словосполучення й речення.

 

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

І СЕМЕСТР

СКОРИГОВАНО

 

ІІ СЕМЕСТР

49

 

 

 

Тема №4.  Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами. Однорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком).

 

50

 

 

 

Поширені і непоширені однорідні члени речення.

 

51

 

 

 

РМ №8. Виразне читання вголос тексту публіцистичної статті (у).

РМ №8

«Іван Мазепа»

52

 

 

 

Смислові відношення між однорідними членами речення (єднальні, протиставні, розділові). Кома між однорідними членами речення.

 

53

 

 

 

Речення з кількома рядами однорідних членів.

 

54

 

 

 

РМ №9. Інтерв’ю в публіцистичному стилі (п).

РМ №9

55

 

 

 

РМ №10. Ділові папери. Протокол. Витяг із протоколу (п).

РМ №10

56

 

 

 

Однорідні й неоднорідні означення.

 

57

 

 

 

Однорідні й неоднорідні означення. Практичне спрямування.

 

58

 

 

 

РМ №11. Контрольний діалог, складений відповідно до створеної ситуації спілкування.

РМ№11

Земля не вибачає байдужості (обл. рек.)

59

 

 

 

Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами (повторення й поглиблення).

 

60

 

 

 

Двокрапка і тире при узагальнювальних словах  у реченнях з однорідними членами.

 

61

 

 

 

РМ №12. Особливості побудови опису пам’яток історії і культури.  Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в художньому стилі.

РМ №12

«Пам’ятник Богдану Хмельницькому» (п)

62

 

 

 

Практичне конструювання речень з однорідними членами з різними типами зв’язку між ними, зокрема з парними сполучниками, узагальнювальними словами при однорідних членах

 

63

 

 

 

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Однорідні члени речення».

 

64

 

 

 

Контрольна робота №4 з теми «Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами».

 

ТЕМАТИЧНА

КР№ 4

65

 

 

 

Тема №5. Речення із звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями). Звертання непоширені й поширені. Аналіз контрольної роботи №4.

 

66

 

 

 

Розділові знаки при звертанні.

 

67

 

 

 

Риторичне звертання, його стилістична роль.

 

68

 

 

 

РМ №13. Контрольний письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в публіцистичному стилі.

РМ№13

«Скіфська пектораль» (п)

69

 

 

 

Аналіз контрольного переказу.

 

70

 

 

 

Вставні слова.

 

71

 

 

 

Вставні словосполучення і речення.

 

72

 

 

 

Групи вставних слів і словосполучень за  значенням.

 

73

 

 

 

РМ №14. Контрольний усний твір-опис пам’яток історії і культури за картиною в публіцистичному стилі.

РМ №14

О Волненко. «Софія Київська» (п)

74

 

 

 

РМ №14. Контрольний усний твір-опис пам’яток історії і культури за картиною в публіцистичному стилі.

 

75

 

 

 

Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях, реченнях.

 

76

 

 

 

РМ №15. Конспект прочитаного науково-навчального тексту (п).

РМ№15

77

 

 

 

РМ №16.  Тематичні виписки (п).

РМ№16

78

 

 

 

Узагальнення вивченого з теми «Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)».

 

79

 

 

 

Контрольна робота №5 з теми «Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями) (тестові завдання)».

 

ТЕМАТИЧНА

КР №5

80

 

 

 

Тема №6. Речення з відокремленими членами. Поняття про відокремлення.

 

81

 

 

 

Відокремлені другорядні члени речення. Розділові знаки при відокремлених членах.

 

82

 

 

 

Відокремлені означення. Умови відокремлення означень, їхня роль у мовленні.

 

83

 

 

 

Відокремлені означення. Розділові знаки при відокремлених означеннях.

 

84

 

 

 

РМ №17. Контрольний письмовий твір-опис пам’яток історії і культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі.

РМ №17

«Святомихайлівська церква»

85

 

 

 

РМ №17. Контрольний письмовий твір-опис пам’яток історії і культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі.

 

86

 

 

 

Відокремлені прикладки. Розділові знаки при відокремлених прикладках.

 

87

 

 

 

Відокремлення прикладок із ЯК, МОВ, НЕМОВ, НАЧЕ. Аналіз контрольного твору.

 

88

 

 

 

Відокремлені додатки. Умови відокремлення додатків, їхня роль у мовленні.

 

89

 

 

 

Відокремлені додатки. Розділові знаки при відокремлених додатках.

 

90

 

 

 

Відокремлені обставини. Умови відокремлення обставин, їхня роль у мовленні.

 

91

 

 

 

Відокремлені обставини. Розділові знаки при відокремлених обставинах.

 

92

 

 

 

Синонімічність простих речень із відокремленими членами  й складних речень. Правильна будова речень із дієприкметниковими й дієприслівниковими зворотами.

 

93

 

 

 

Узагальнення вивченого про розділові знаки в реченнях із відокремленими членами. Навчальний диктант.

 

94

 

 

 

Відокремлені уточнювальні члени речення. Умови відокремлення, їхня роль у мовленні.

 

95

 

 

 

Відокремлені уточнювальні члени речення. Умови відокремлення, їхня роль у мовленні. Практичне спрямування.

 

96

 

 

 

Контрольне читання вголос тексту художнього стилю.

О. Довженко. «Ніч перед боєм» (обл. рек.)

97

 

 

 

Відокремлені уточнювальні члени речення. Розділові знаки при відокремлених уточнювальних членах речення.

 

98

 

 

 

Використання  конструкцій  із  відокремленням  у  текстах наукового стилю. Синтаксичний розбір речень з відокремленими членами.

 

99

 

 

 

Узагальнення вивченого з теми «Відокремлені уточнювальні члени речення».

 

100

 

 

 

Контрольна робота №6 з теми «Речення з відокремленими членами» (тестові завдання).

 

101

 

 

 

Контрольний диктант за ІІ семестр.

«Гірськими стежками»

102

 

 

 

Аналіз контрольної роботи №6, контрольного диктанту.

 

103

 

 

 

Повторення відомостей про просте речення. Речення з однорідними членами.

 

104

 

 

 

Повторення відомостей про просте речення. Речення із звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями), з відокремленими членами.

 

105

 

 

 

Підсумковий урок.

 

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

ІІ СЕМЕСТР

СКОРИГОВАНО

РІЧНА

Звірено з програмою,

вказаною у плануванні ______________

1

 

 

docx
Додано
16 вересня 2018
Переглядів
4900
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку