2 грудня о 18:00Вебінар: Предмет «Захист України» у школі: теоретичні засади, цікаві ідеї, поради для дистанційного навчання

Календарно-тематичне планування уроків української мови в 10 класі. Профільний рівень "Українська філологія"

Про матеріал
Календарно-тематичне планування уроків української мови в 10 класі. Профільний рівень "Українська філологія" складено відповідно до чинної програми з української мови; 140 годин, 4 уроки на тиждень
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування уроків                                   української мови у 10 класі (профільний рівень, профіль – українська філологія)

(140 год, 4 год на тиждень)

№ з/п

Дата

Зміст програмового матеріалу

Примітка

І семестр                                                                                                                           Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні

(2 год.)

 1.  

 

Мова як знакова система і суспільне явище. Мова і держава. Українське законодавство про мову. Мовна ситуація в державі. Мовнi обов’язки громадян. «Мовний суржик», його причини. Проблеми екології української мови

 

 1.  

 

Українська мова як одна з індоєвропейських мов. Українська мова в колі слов’янських мов. Ознаки самобутності української мови. Культура усного й писемного мовлення. Питання культури мовлення в оцінці видатних громадських діячів, учених, письменників.

 

 1.  

 

       Види мовленнєвої діяльності. Навчальне аудіювання текстів діалогічного й монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення.

 

 

З історії розвитку української мови

 (4 год.)

 1.  

 

Основні етапи формування і розвитку української національної мови.

 

 1.  

 

Поява писемності у східних слов’ян. Створення слов’янського алфавіту.  Роль Кирила і Мефодія у становленні слов’янської писемності. Кирилиця як основа для розвитку слов’янських систем письма. Види письма в період Київської Русі.

 

 1.  

 

Короткі відомості з історії української писемності. «Граматика словенська» Мелетія Смотрицького (1619 р.). Перша рукописна граматика української мови Івана Ужевича (1643 р.).

 

 1.  

 

        Поняття про колорит мовлення. Словник-довідник з культури української мови. Комунікативні ознаки мовлення.

 

 1.  

 

Особливості розвитку української мови на сучасному етапі.

 

 

Сучасна українська мова як вища форма існування національної мови

(4 год.)

 1.  

 

Форми існування мови (загальнонародна мова, літературна мова, просторіччя, діалект, професійні різновиди, жаргон, арго).

 

 1.  

 

Писемна і усна форми літературної мови.

 

 

 1.  

 

Діалекти як історична база літературних мов. Територіальні  і соціальні діалекти.

 

 1.  

 

Мова міста. Мова села.

 

 1.  

 

         Вільне есе.

 

 1.  

 

Контрольна робота №1. (тест).

 

 

Узагальнення і систематизація найважливіших відомостей з орфоепії, фонетики, лексикології, фразеології, будови слова, словотвору, морфології, стилістики.                                                                                                             Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему      (8 год.)

 1.  

 

Місце фонетики та орфоепії в системі мови. З історії української фонетики

 

 1.  

 

Класифікація голосних і приголосних звуків. Звук мовлення і фонема. Інваріант, позиційний варіант фонеми

 

 1.  

 

        Мовленнєве спілкування. Стилістика і культура мовлення. Офіційне і неофіційне, публічне і непублічне мовленнєве спілкування. Мовленнєва ситуація. Мовленнєві ролі, тактика.

 

 1.  

 

Зміни голосних і приголосних у мовному потоці. Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовження, спрощення у групах приголосних.

 

 1.  

 

Відбиття цих явищ на письмі. Приставні приголосні. Метатеза. Тренувальні вправи.

 

 1.  

 

          Контрольний докладний письмовий переказ тексту художнього стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв та ін.)

 

 1.  

 

Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні

 

 1.  

 

Чергування [о] та [е] з [і].  Чергування [о] і [е] з нулем звука.  Чергування [о] з [е]  після [ж], [ч], [ш], [͡дж], та [й]

 

 1.  

 

Чергування [г],[к],[х] із  [ж],[ч], [ш] та [з], [͡ц],[с]. Основні випадки чергування у-в, і-й, з-із-зі(зо).

 

 1.  

 

          Аналіз творчих робіт

 

 1.  

 

Стилістичні засоби фонетики. Милозвучність української мови. Правильна артикуляція і дикція. Експресивні можливості звуків української мови. Звукопис.

 

 1.  

 

Контрольна робота №2. (тест).

 

Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної вимови

(4 год.)

 1.  

 

Основні норми сучасної літературної вимови. Особливості вимови голосних, деяких приголосних звуків та їх сполучень (гортанного і проривного звуків [г] і [ґ], сонорних, [͡дж], [͡дз],  шиплячих [ж], [ч], [ш], задньоязикових [г], [к], [х], груп приголосних (уподібнення, спрощення), м’яких і пом’якшених, а також подовжених приголосних).

 

 1.  

 

Повноголосся як одна із основних характеристик української вимови. Вимова слів з апострофом.

 

 

 

 1.  

 

Соціолінгвістичні фактори, що впливають на вимову людини. Основні джерела нормативного мовлення. Мова мас-медіа. Сценічна мова. Особливості вимови імен та по батькові.

 

 

 

 

 

 1.  

 

Інтонаційні особливості українського мовлення. Наголос в українській мові, його види, роль у розрізненні слів та їх форм. Паралельне наголошування. Семантико-граматична диференціація лексем за допомогою наголосу.

 

 1.  

 

Навчальний диктант.

 

 

Українська графіка. Українська  орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів

(8 год.)

 1.  

 

З історії становлення і розвитку української орфографії. Основні принципи української орфографії

 

 1.  

 

Cкладні випадки уживання м’якого знака,  апострофа

 

 1.  

 

Вживання великої літери. Лапки у власних назвах

 

 1.  

 

Написання складних слів разом, окремо, через дефіс. Правопис складноскорочених слів. Написання чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ.

 

 1.  

 

Складоподіл і правила переносу слів з рядка в рядок. Графічне скорочення слів. Правопис географічних назв.

 

 1.  

 

        Науковий  стиль, сфери використання і призначення. Основні ознаки, жанри наукового стилю.

 

 1.  

 

       Бібліографія. Анотація

 

 1.  

 

Написання слів іншомовного походження. Історичний коментар до різних мовних явищ.

 

 1.  

 

Основні орфографічні норми. Типові помилки, зумовлені відхиленням від орфографічної норми. Нововведення в українському правописі.

 

 1.  

 

Редагування тексту з орфографічними помилками. Використання орфографічного словника для перевірки написання слів та їх форм. Словник іншомовних слів.

 

 1.  

 

Контрольна робота №3 (тест).

 

 

Лексикологія української мови

(10  год.)

 1.  

 

Слово як основна одиниця мови. Слово і поняття. Системні відношення в лексиці української мови. Семасіологія як учення про значення слів і виразів. Оцінні властивості слів на позначення слуху,зору, дотику.

 

 1.  

 

       Тематичні виписки, план (складний), тези.

 

 1.  

 

Багатозначні й однозначні слова. Пряме і переносне значення. Використання тлумачного словника. Словник символів.

 

 1.  

 

        Конспект прочитаного/ї (художнього твору, публіцистичної та науково-популярної статті).

 

 1.  

 

Омоніми, їх види: омоформи, омофони, омографи, міжмовні омоніми. Повні і неповні омоніми. Поняття про пароніми. Словник омонімів та паронімів.

 

 1.  

 

Синоніми, їх види, уживання. Синонімічний ряд. Словник синонімів.

 

 1.  

 

Антоніми, їх види, уживання. Словник антонімів.

 

 1.  

 

        Усний переказ твору на суспільно-політичну тему.

 

 1.  

 

        Контрольний твір-роздум на суспільно-політичну тему публіцистичному стилі.

 

 1.  

 

Лексика української мови за походженням. Власне українська лексика. Слова, успадковані з індоєвропейських  та східнослов’янських мовних спільностей. Українізми в лексичному складі інших мов.

 

 1.  

 

Запозичена лексика як джерело збагачення лексичного складу мови. Причини і джерела лексичних запозичень. Слова іншомовного походження та інтернаціоналізми у складі української мови. Нові іншомовні запозичення. Кальки. Варваризми. Старослов’янізми, їх ознаки, роль.

 

 1.  

 

           Правильне й доречне вживання іншомовних слів в українській мові.

 

 1.  

 

          Аналіз творчих робіт.

 

 1.  

 

Лексика української мови за сферою її використання, стилістичною диференціацією. Загальновживані слова. Лексичне багатство діалектної лексики. Топоніміка й ономастика. Етимологія. Розмовна , просторічна, емоційно забарвлена лексика. Молодіжний сленг. Екзотизми. Пуризми. Робота з діалектним словником.

 

 1.  

 

Наукова лексика. Філологічні, лінгвістичні, літературознавчі терміни. Канцеляризми. Штампи, їх стилістичне використання. Причини порушень лексичних норм. Явище мовної інтерференції. Словник лінгвістичних термінів.

 

 1.  

 

Застарілі слова та їх різновиди. Архаїзми, історизми. Неологізми. Загальномовні та авторські неологізми.

 

 1.  

 

          Особливості монологічного і діалогічного мовлення в різних сферах спілкування. Контрольний діалог.

 

 

Фразеологія як розділ мовознавства

(6 год.)

 1.  

 

Фразеологічні одиниці української мови. Основні ознаки фразеологізмів.

 

 1.  

 

Джерела української фразеології. Національна специфіка української фразеології.

 

 1.  

 

Прислів’я і приказки, крилаті вислови. Стійкі народні порівняння. Побажання приповідки, каламбури, їх оцінний зміст.

 

 1.  

 

Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів.

 

 1.  

 

Фразеологія власне українського походження. Фразеологізми з античної міфології.

 

 1.  

 

Фразеологія наукова, публіцистична, офіційно-ділова. Фразеологізми з професійної мови.

 

 1.  

 

            Вживання фразеологізмів. Робота з фразеологічними словниками і довідниками.

 

 

Українська лексикографія

 (4 год.)

 1.  

 

Словники як відображення історії і культури українського народу. Загальні відомості про словники

 

 1.  

 

Основні типи словників, особливості їх побудови. Енциклопедичні, лінгвістичні (одномовні, двомовні, перекладні) словники. Відмінність словникових статей у різних словниках

 

 1.  

 

З історії лексикографії. Словник Лаврентія Зизанія          (1596 р.), «Лексикон» Памво Беринди (1627 р.).

 

 1.  

 

Сучасні словники української мови. Українські електронні словники.

 

 1.  

 

Контрольна робота № 4. (тест).

 

 

 

Морфеміка і словотвір української мови                                                                              як учення про будову і творення слів

(8 год.)

 1.  

 

Морфемна і словотвірна структура слова. Основа похідна і непохідна. Твірна основа.

 

 1.  

 

Основні способи словотвору в сучасній українській мові: морфологічні. Морфемний словник.

 

 1.  

 

Основні способи словотвору в сучасній українській мові: неморфологічні.

 

 1.  

 

             Ділові папери: звіт про виконану роботу.

 

 1.  

 

Історичні зміни в морфемному складі слова. Етимологія як учення про походження слів.

 

 1.  

 

Словотвір іменників на позначення назв жителів певного населеного пункту.

 

 1.  

 

Творення присвійних прикметників та прикметникових форм від різних географічних назв.

 

 1.  

 

             Особливості вживання осново- і словоскладання, абревіатур, їх правильна вимова. Усунення помилок, пов’язаних із порушенням норм українського словотвору.

 

 1.  

 

Основні способи творення дієслів, прислівників.

 

 1.  

 

Складні, складноскорочені слова, способи їх творення та написання.

 

 1.  

 

              Стаття в газету на морально-етичну, професійну тему.

 

 1.  

 

Контрольна робота № 5 (тест).

 

 1.  

 

             Аналіз творчих робіт

 

 

Українська морфологія як розділ мовознавства  про частини мови

(30  год.)

 1.  

 

Морфологічні норми. Морфологічні засоби виразності. Граматичні категорії, граматичні значення і граматичні форми. Основні способи вираження граматичних значень. Основні поняття морфології. Словозміна. Парадигма. Словоформа.

 

 1.  

 

Повнозначні та службові частини мови. Вигуки і модальні слова. Взаємоперехід частин мови. З історії вивчення частин мови.

 

 1.  

 

Іменник як частина мови. Лексико-граматичні розряди іменників. Граматичні категорії іменника

 

 1.  

 

Граматичні категорії іменника. Число  іменників. Особливості роду іменників.

 

 1.  

 

Словозмінні паралелі іменників. Їх стилістичні особливості. Форми іменника О.в. і М.в. з прийменниками на позначення руху у просторі, Н.в. зі сполучниками як, мов, неначе.

 

 

 

 

 

 1.  

 

Відмінювання іменників ІІ відміни. Родовий відмінок іменників ІІ відміни. Невідмінювані іменники.

 

 1.  

 

Стилістичне використання кличного відмінка. Стилістичні особливості форм числа іменників. Порушення норм відмінювання іменників у художньому мовленні.

 

 1.  

 

                 Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням.

 

 1.  

 

Прикметник як частина мови. Лексико-граматичні розряди прикметників, їх особливості і функціонування в мовленні. Перехід відносних прикметників у якісні, присвійних у якісні і відносні.

 

 1.  

 

Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення. Зміни приголосних при творенні ступенів порівняння. Повні і короткі форми прикметників, стягнені і нестягнені форми повних прикметників, особливості їх функціонування в сучасній українській мові.

 

 

 

 1.  

 

       Творення відносних і присвійних прикметників. Відмінювання прикметників.      

 

 1.  

 

              Аналіз творчих робіт

 

 1.  

 

               Розмовний стиль, сфера його використання.  Дебати як форма дискусій.

 

 1.  

 

Числівник як частина мови. Формування числівника як частини мови. Число і числівник. Розряди числівників за значенням, їх характеристика. Групи числівників за будовою.

 

 1.  

 

Відмінювання числівників. Паралельне використання відмінкових форм числа.

 

 1.                    

 

Паралельне вживання числівників з іменниками у непрямих відмінках. Синтаксичні функції числівників.

 

 1.                    

 

Написання числівників і від числівникових слів.

 

 1.                    

 

             Стилістичне використання якісних, відносних, присвійних прикметників. Словник епітетів української мови. Аналіз творчих робіт

 

 1.                    

 

Своєрідність займенника як частини мови.  Розряди займенників за значенням, їх характеристика. Групи займенників.

 

 1.                    

 

Відмінювання займенників. Явище прономіналізації.

 

 1.                    

 

Правопис займенників. Написання заперечних, неозначених займенників. Перехід займенників в інші частини мови.

 

 1.                    

 

            Контрольна робота. Формальне есе

 

 1.                    

 

Дієслово як частина мови. Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані, незмінні. Зміни звуків в особових формах дієслів. Безособові дієслова.

 

 1.                    

 

Особливості семантики, граматичні ознаки дієслів. Дві основи дієслова. Поділ дієслів на дієвідміни. Словозміна дієслів І та ІІ дієвідміни

 

 1.                    

 

Види, часи та способи дієслів, їх творення. Вживання одного виду у значенні іншого.

 

 

 

 1.                    

 

Особові, родові, числові форми дієслів. Перехідні і неперехідні дієслова. Стан дієслова. Зворотні дієслова.

 

 1.                    

 

Чергування приголосних в особових формах дієслів теперішнього та майбутнього часу. Тренувальні вправи.

 

 1.                    

 

         Аналіз творчих робіт

 

 1.                    

 

Дієприкметник. Дієслівні та прикметникові характеристики дієприкметників. Активні та пасивні дієприкметники, їх відмінювання. Творення і правопис дієприкметників. Відмінювання і вживання дієприкметників.

 

 1.                    

 

Дієприкметниковий зворот. Перехід дієприкметників у прикметники. Безособові форми на -но, -то.

 

 1.                    

 

Дієприслівник. Дієприслівники доконаного і недоконаного виду. Дієприслівниковий зворот. Творення і вживання дієприслівників

 

 1.                    

 

Прислівник як частина мови. Розряди прислівників за значенням: обставинні й означальні.

 

 1.                    

 

Морфологічні типи прислівників. Ступені порівняння означальних прислівників.

 

 1.                    

 

Правопис прислівників і прислівникових сполучень. Прислівники за походженням.

 

 1.                    

 

Тренувальні вправи

 

 1.                    

 

Написання не з прислівниками.

 

 1.                    

 

Навчальний диктант   

 

 1.                    

 

                Електронний лист. Смс-повідомлення.

 

 

Службові частини мови, їх загальна характеристика

(6 год.)

 1.                    

 

Прийменник, його особливості. Групи за походженням та морфологічним складом

 

 1.                    

 

Правопис прийменників. Особливості вживання деяких прийменників. Синонімія прийменників. Перехід повнозначних слів у прийменники.

 

 1.                    

 

Сполучники сурядності та підрядності. Морфологічні типи сполучників.

 

 1.                    

 

Правопис сполучників. Особливості вживання деяких сполучників. Перехід повнозначних слів у сполучники.

 

 1.                    

 

                  Синонімія прийменникових конструкцій. Повторення прийменників сполучників як засіб увиразнення мовлення.

 

 1.                    

 

                Поняття про текст як продукт мовленнєвої діяльності. Інформаційна переробка текстів різних функціональниї стилів. Усний твір.

 

 1.                    

 

Частка, їх функції, групи за значенням.

 

 1.                    

 

Правопис заперечних часток. Функції модальних, заперечних часток.

 

 1.                    

 

                   Контрольний письмовий твір-роздум на морально-етичну тему в художньому стилі.

 

 1.                    

 

Зв’язка. Вигуки, їх ознаки та розряди. Правопис вигуків і особливості їх вживання. Розділові знаки у реченнях з вигуками. Звуконаслідувальні слова.

 

 1.                    

 

                  Естетична цінність часток і звуконаслідувань. Національні етикетні вигуки.

 

 1.                    

 

Контрольна робота №6 (тест).  

 

 1.                    

 

                 Аналіз творчих робіт

 

 1.                    

 

              Навчальне читання мовчки текстів діалогічного й монологіного характеру, в т.ч. електронного, різних стилів, типів і жанрів мовлення.

 

 

 

 

 1.                    

 

Узагальнення і систематизація вивченого. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія.

 

 1.                    

 

Узагальнення і систематизація вивченого. Лексикологія і фразеологія.

 

 1.                    

 

Узагальнення і систематизація вивченого. Морфеміка і словотвір.

 

 1.                    

 

Узагальнення і систематизація вивченого. Морфологія.              Урок-підсумок.

 

 

doc
До підручника
Українська мова (профільний рівень) 10 клас (Плющ М.Я. та ін.)
Додано
17 лютого
Переглядів
1421
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку