22 серпня о 18:00Вебінар: Як зробити урок цікавим: перевірені лайфхаки

Календарно-тематичне планування уроків з української мови

Про матеріал

На ваш розсуд представлено календарно-тематичне планування уроків з української мови для учнів 5 класу. Планування складено відповідно до чинної програми (Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами,затвердженими наказомМОН України від 07.06.2017 №804 )

Перегляд файлу

Календарне планування уроків української мови у 5   класі ,

складене відповідно до модифікованої навчальної програми  (4 години на тиждень)

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами,   затвердженими наказом  МОН України від 07.06.2017 №804 (електронний ресурс: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html);

( 4 год. на тиждень)

 

Форми контролю

 

 

  5

І

ІІ

Перевірка мовної теми*

 

 4

6

Письмо:

 Переказ

 

1

 

1

 Твір

-

 

1

Правопис:

диктант**

1

1

 

І семестр

 

ІІ семестр

діалог — 1

усний переказ – 1

 

читання вголос – 1

усний твір – 1

 

 

 

 

 

№ з/п

Дата

Примітки

Тема уроку

К-сть годин

1.

 

 

Вступ. Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова – державна мова України.

1

2.

 

 

Урок мовленнєвого розвитку №1. Загальне уявлення про мовлення як діяльність; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їх особливості.

1

Повторення вивченого в початкових класах (10 год)

3.

 

 

Усні й письмові висловлювання, текст.

1

4.

 

 

Зміст, заголовок тексту. План тексту.

1

5.

 

 

Поділ зв᾽язного висловлювання( тексту) на речення.

1

6.

 

 

Урок мовленнєвого розвитку №2. Спілкування як важливий складник культури людини. Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й письмове, монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення; основні правила спілкування (практично)

1

7.

 

 

Інтонація речень, різних за метою висловлювання. Розділові знаки в кінці речення.

1

8.

 

 

Слово як компонент речення.

1

9.

 

 

Лексичне значення слова.

1

10.

 

 

Урок мовленнєвого розвитку №3. Текст як продукт мовленнєвої діяльності. Змістова й композиційна єдність, зв'язність тексту. Тема, комунікативна спрямованість, основна думка тексту, мікротема. Структура тексту (вступ, основна частина, кінцівка); абзац. Ключові слова в тексті. Простий план готового тексту.

1

11.

 

 

Урок мовленнєвого розвитку №4. Усна й письмова форма тексту (висловлювання). Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета, за колективно складеним планом.

1

12.

 

 

Слово як частина мови.

1

13.

 

 

Добір слів для доповнення речення.

1

14.

 

 

Складання речень певного змісту.

1

15.

 

 

Урок мовленнєвого розвитку №5. Належність тексту до певного стилю: розмовного, наукового, художнього, публіцистичного, офіційно-ділового.

1

16.

 

 

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Повторення вивченого в початкових класах»

1

17.

 

 

Тематична контрольна робота №1. Тестування. Повторення вивченого в початкових класах.

1

Лексикологія (8)

18.

 

 

Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова (повторення).

1

19.

 

 

Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення)

1

20.

 

 

Лексична помилка та умовне її позначення. (практично). Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками

1

21.

 

 

Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова

1

22.

 

 

Урок мовленнєвого розвитку №6. Контрольний докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета (підготовча робота)

1

23.

 

 

Урок мовленнєвого розвитку №7. Контрольний докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета (виконання роботи)

1

24.

 

 

Групи слів за значенням. Синоніми. Ознайомлення зі словниками синонімів

1

25.

 

 

Групи слів за значенням. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів Аналіз контрольного переказу.

1

26.

 

 

Урок мовленнєвого розвитку №8. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини, що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним простим планом)

1

27.

 

 

Групи слів за значенням. Омоніми. Ознайомлення зі словником омонімів

1

28.

 

 

Пароніми. Використання слів відповідно до їх значення.

1

29.

 

 

Походження (етимологія) слова. Етимологічний словник української мови

1

30.

 

 

Тематична контрольна робота №2. Тестування. Лексикологія

1

Будова слова. Орфографія (12)

31.

 

 

Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення – значущі частини слова (повторення і поглиблення відомостей)

1

32.

 

 

Тренувальні вправи.

1

33.

 

 

Незмінні й змінні слова

1

34.

 

 

Спільнокореневі слова й форми слова.

1

35.

 

 

Тренувальні вправи

1

36.

 

 

Правопис значущих частин слова (повторення).

1

37.

 

 

Урок мовленнєвого розвитку№9. Письмовий твір-опис тварини з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності (у художньому стилі)

1

38.

 

 

Вимова префіксів пре-, при-, прі-

1

39.

 

 

Написання префіксів пре-, при-, прі-

1

40.

 

 

Тренувальні вправи. Аналіз письмового твору-опису тварини.

1

41.

 

 

Написання префіксів з-( зі-, с-)

1

42.

 

 

Вивчені орфограми в значущих частинах слова (повторення). Написання префіксів роз-, без-

1

43.

 

 

Тренувальні вправи

1

44.

 

 

Урок мовленнєвого розвитку№10. Створення казки, текст якої містить слова, що надають слову значення збільшеності та згрубілості.

1

45.

 

 

Тренувальні вправи. Контрольний диктант №1

1

46.

 

 

Тематична контрольна робота №3. Тестування. Будова слова. Орфографія

1

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія (35)

47.

 

 

Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки

1

48.

 

 

Приголосні тверді й м'які, дзвінкі й глухі; вимова звуків, що позначаються буквами τ і г

1

49.

 

 

Тренувальні вправи. Удосконалення вміння правильної вимови голосних і приголосних звуків

1

50.

 

 

Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є,ї та щ. Фонетична транскрипція.

1

51.

 

 

Урок мовленнєвого розвитку№11. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.

1

52.

 

 

Склад. Основні правила переносу

1

53.

 

 

Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів. Орфоепічна помилка (практично)

1

54.

 

 

Урок мовленнєвого розвитку №12. Письмовий твір-роздум на тему, пов᾽язану з життєвим досвідом учнів,  у художньому стилі за колективно складеним планом.

1

55.

 

 

Урок мовленнєвого розвитку №13. Письмовий твір-роздум на тему, пов᾽язану з життєвим досвідом учнів,  у художньому стилі за колективно складеним планом.

1

56.

 

 

Використання логічного наголосу для виділення у вимові смислового навантаження. Аналіз твору.

1

57.

 

 

Тематична контрольна робота №4. Тестування Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.

1

58.

 

 

Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] у коренях слів. Ненаголошені голосні, ще не перевіряються наголосом.

1

59.

 

 

Тренувальні вправи.

1

60.

 

 

Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и], [о] перед складом з наголошеним (у) у коренях слів. Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення

1

61.

 

 

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом. Орфографічний словник

1

62.

 

 

Тренувальні вправи. Фонетичний розбір слова

1

63.

 

 

Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків

1

64.

 

 

Уподібнення приголосних звуків

1

65.

 

 

Вимова префіксів з-(зі-, с-), роз, без. Тренувальні вправи.

1

66.

 

 

Спрощення в групах приголосних

1

67.

 

 

Спрощення в групах приголосних

1

68.

 

 

Урок мовленнєвого розвитку №14. Написання есе (розмірковування в довільній формі) про красу й милозвучність української мови.

1

69.

 

 

Тематична контрольна робота №5. Тестування. Орфоепія. Орфографія

1

70.

 

 

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків (практично). Чергування [0] [а], [е] - [і], [е] - [и]; [о], [е] з [і]; [е] - [о] після [ж],[ч],[ш].

1

71.

 

 

Чергування [и],[і] після [ж],[ч],[ш], [шч] та [г], [к],[х], у коренях слів; [г], [к],[х] - [ж],[ч],[ш]  - [з´], [ц´], [с´]

1

72.

 

 

Основні випадки чергування у – в.

1

73.

 

 

Основні випадки чергування і – й

1

74.

 

 

Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Сполучення ьо, йо.

1

75.

 

 

Правила вживання знака м'якшення.

1

76.

 

 

Правила вживання знака м'якшення.

1

77.

 

 

Тренувальні вправи

1

78.

 

 

Правила вживання апострофа. Правильна вимова слів з апострофом

1

79.

 

 

Правильне написання слів з апострофом

1

80.

 

 

Тренувальні вправи. Навчальне читання мовчки

1

81.

 

 

Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних

1

82.

 

 

Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних звуків

1

83.

 

 

Тренувальні вправи

1

84.

 

 

Урок мовленнєвого розвитку №15. Замітка в газету (із шкільного життя) інформаційного характеру

1

85.

 

 

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»

1

86.

 

 

Тематична контрольна робота №6. Тестування. Орфоепія. Орфографія

1

Відомості з синтаксису й пунктуації (22)

87.

 

 

Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми й речення.

1

88.

 

 

Головне й залежне слово в словосполученні

1

89.

 

 

Урок мовленнєвого розвитку №16. Письмовий твір-роздум за колективно складеним планом у художньому стилі на тему «Чого не можна купити за гроші»

1

90.

 

 

Речення, його граматична основа (підмет і присудок).

1

91.

 

 

Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення).

1

92.

 

 

Види речень за метою висловлювання; за емоційним забарвленням: окличні й неокличні (повторення).

1

93

 

 

Пунктуаційна помилка та її умовне позначення (практично).

1

94.

 

 

Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини.

1

95.

 

 

Другорядні члени речення. Означення. Способи вираження означень.

1

96.

 

 

Другорядні члени речення. Додаток. Способи вираження додатків. Засвоєння складних випадків слововживання.

1

97.

 

 

Другорядні члени речення. Обставина. Способи вираження обставин.

1

98.

 

 

Тренувальні вправи на визначення другорядних членів речення.

1

99.

 

 

Урок мовленнєвого розвитку №17. Складання й розігрування діалогу-розпитування з використанням реплік-речень, що містять другорядні члени речення.

1

100.

 

 

Тематична контрольна робота №7. Тестування. Словосполучення й речення.

1

101.

 

 

Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами.

1

102.

 

 

Кома між однорідними членами.(тренувальні вправи)

1

103.

 

 

Узагальнююче слово при однорідних членах речення. Двокрапка при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами.

1

104.

 

 

Тире при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами.

1

105.

 

 

Тренувальні вправи

1

106.

 

 

Урок мовленнєвого розвитку №18. Складання висловлювання «Шкільний сад» з використанням узагальнюючих слів при однорідних членах речення.

1

107.

 

 

Звертання. Роль звертань у реченні (практично). Розділові знаки при звертанні (повторення).

1

108.

 

 

Урок мовленнєвого розвитку №19. Лист до рідної людини з використанням звертань та вставних слів.

1

109.

 

 

Урок мовленнєвого розвитку №20. Ділові папери. Оформлення конверта (або адреси на поштовій листівці).

1

110.

 

 

Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами (практично).

1

111.

 

 

Виділення вставних слів на письмі комами.

1

112.

 

 

Урок мовленнєвого розвитку №21. Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення.

1

113.

 

 

Тематична контрольна робота №8. Тестування. Просте ускладнене речення

1

114.

 

 

Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим зв'язком.

1

115.

 

 

Кома між частинами складного речення, з'єднаними безсполучниковим і сполучниковим  зв'язком.

1

116.

 

 

Урок мовленнєвого розвитку №22. Контрольний письмовий твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі

1

117.

 

 

Урок мовленнєвого розвитку №23. Контрольний письмовий твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі

1

118.

 

 

Тренувальні вправи. Аналіз контрольного твору.

1

Пряма мова. Діалог.

119.

 

 

Пряма мова

1

120.

 

 

Розділові знаки при прямій мові

1

121.

 

 

Тренувальні вправи.

1

122.

 

 

Синонімічність речень із прямою й непрямою мовою

1

123.

 

 

Діалог. Тире при діалозі

1

124.

 

 

Урок мовленнєвого розвитку №24. Інсценування байки, текст якої містить діалог.

1

125.

 

 

Тренувальні вправи. Контрольний диктант №2

1

126.

 

 

Урок мовленнєвого розвитку №25. Складання й розігрування діалогів з використанням слів, у вимові яких часто трапляються помилки

1

127.

 

 

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Складне речення. Пряма мова. Діалог»

1

128.

 

 

Тематична контрольна робота №.9 Тестування. «Складне речення. Пряма мова. Діалог»

1

Повторення й узагальнення в кінці року

129.

 

 

Синтаксис і пунктуація

1

130.

 

 

Лексикологія

1

131.

 

 

Будова слова й орфографія.

1

132.

 

 

Фонетика й графіка

1

133.

 

 

Урок мовленнєвого розвитку №26. Контрольний письмовий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису тварини (підготовча робота)

1

134.

 

 

Урок мовленнєвого розвитку №27.

Контрольний письмовий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису тварини (написання переказу)

1

135.

 

 

Урок мовленнєвого розвитку №28.  Аналіз переказу

1

136.

 

 

Орфоепія й орфографія

1

137.

 

 

Лексикологія

1

138.

 

 

Тематична контрольна робота №10. Тестування. Узагальнення вивченого за рік

1

139.

 

 

Аналіз контрольної роботи

1

140.

 

 

Підсумково-узагальнюючий урок

1

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
14 липня 2018
Переглядів
483
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку