22 серпня о 18:00Вебінар: Як зробити урок цікавим: перевірені лайфхаки

Календарно-тематичне планування з геометрії для 9 класу (програма ЗПР, інд. форма навчання, 1 год)

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з геометрії для 9 класу. У відповідності до програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 5-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку). “Математика. Алгебра. Геометрія». Укладачі: Сак Т.В., Прохоренко Л.І., Ващенко В.М. 2016. Індивідуальна форма навчання. 1 година на тиждень.
Перегляд файлу

Геометрія

Усього – 35 годин

1 година на тиждень

(У відповідності до програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 5-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку). “Математика. Алгебра. Геометрія». Укладачі: Сак Т.В., Прохоренко Л.І., Ващенко В.М. 2016.)

№ уро-

ку

Тема уроку

Вимоги до рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

К-сть

год

Дата прове -

дення

Примітки

І семестр

Тема 1. Метод координат на площині

1.

Синус, косинус, тангенс кутів від 0˚до 180˚

Учень (учениця): наводить приклади співвідношень, указаних у змісті; має уявлення:

що таке: синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°; рівняння фігури; як можна задати на координатній площині: пряму; коло;

записує: основні тотожності для sin α, cos α і tg α (пояснює їх за допомогою вчителя);

формули координат середини відрізка, відстані між двома точками; рівняння кола, прямої;

зображує та знаходить на малюнках геометричну фігуру (пряму, коло) за її рівнянням у заданій системі координат; будує систему координат у певному розміщенні відносно заданої фігури (за допомогою вчителя); обчислює: синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180° (за зразком);координати середини відрізка; відстань між двома точками, заданих своїми координатами (за зразком);

застосовує вивчені формули й рівняння фігур до розв’язування задач (за зразком).

Розвиток математичного мислення.

Вчити перекладати завдання на координатну (аналітичну) мову; застосовувати метод координат для розв’язання завдань.

Пізнавальний розвиток.

Розширювати знання про синус, косинус, тангенс кутів;

вчити застосовувати вивчені формули до розв’язування математичних задач;

формувати вміння: оптимально вибирати систему координат, так, щоб найпростіше знаходити координати даних точок; обчислювати координати заданих точок; знаходити відстань між двома точками, за даними координатами; виконувати перетворення алгебраїчних виразів. 

Мовленнєвий розвиток.

Вчити: пояснювати поняття: синус, косинус, тангенс кутів від 0˚до 180˚;   пояснювати алгоритм їх розв’язування; використовувати засвоєні терміни під час відповідей.

1

 

 

2-3.

Тотожності: sin²ά+cos²ά=1; sin(180˚–ά)= –sinά; cos(180˚–ά)= –cosά; sin(90˚– ά)= cosά; cos(90˚– ά)= sinά

2

 

 

 

4

Координати середини відрізка

1

 

 

 

5.

Відстань між двома точками із заданими координатами

1

 

 

 

6.

Рівняння кола і прямої

1

 

 

7.

Контрольна робота №1

1

 

 

Тема 2. Розв’язування трикутників

8.

Теорема косинусів

Учень/учениця: пояснює: що означає «розв’язати трикутник» (за допомогою вчителя);основні алгоритми розв’язування трикутників;

записує та пояснює формули площі трикутника (за допомогою вчителя);

Вчити: описувати основні випадки розв’язування трикутників; використовувати теореми косинусів і синусів їх під час розв’язування прикладних задач; вправляти у засвоєнні основних випадків розв’язування трикутників та алгоритму їх розв’язування;

1

 

 

9.

Теорема синусів

1

 

 

10.

Розв’язування трикутників

1

 

 

11.

Формули для знаходження площі трикутника

зображує та знаходить на малюнках елементи трикутника, необхідні для обчислення його невідомих елементів; обчислює: довжини відрізків та градусні міри кутів у трикутниках; площі трикутників (за зразком);

розв’язує трикутники;

застосовує вивчені формули й властивості до розв’язування задач (за зразком).

вправляти: вміння розв’язувати основні задачі на знаходження елементів довільних трикутників; у знаннях й уміннях, які необхідні для дослідження математичних моделей, використовуваних у різних дисциплінах.

1

 

 

12.

Розв’язування вправ

1

 

 

Тема 3. Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга

 

 

 

 

09.10

13.

Правильні многокутники. Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників  

Учень: усвідомлює поняття вектора, модуля і напряму вектора, абсолютної величини вектора; описує координати вектора і дії над вектором; відкладає вектор, рівний даному, вектор, рівний сумі (різниці) векторів; знає властивості дій над векторами; формулює означення скалярного добутку векторів, його властивості; розв’язує задачі використовуючи під час розв’язування вивчені ознаки і властивості.   Учень (учениця): знає означення правильного многокутника; читає і пояснює теореми про відношення довжини кола до його діаметра, про площу круга; записує і використовує під час розв’язання формули будує правильний трикутник, чотирикутник, шестикутник; розв’язує задачі

Пізнавальний розвиток.

Розширювати та систематизувати відомості про многокутники і коло; розвивати вміння і навички обчислювати значення геометричних величин: елементів многокутника, довжини кола, площі круга; вправляти у засвоєнні способів побудови правильного вписаного чотирикутника (квадрата), описаного многокутника; вчити застосовувати вивчені означення, формули і властивості до розв’язання задач.

 

1

 

 

 

14.

Побудова правильних многокутників

1

 

 

15.

Довжина кола. Довжина дуги кола

1

 

 

16.

Площа круга та його частин

1

 

 

ІІ семестр

Тема 4. Вектори на площині

17.

Вектор. Модуль і напрям вектора. Рівність векторів

Учень (учениця): має уявлення про поняття вектора, модуля і напряму вектора, абсолютної величини вектора; називає координати вектора і властивості дій над векторами; відкладає вектор, рівний даному, вектор, рівний сумі (різниці) векторів (за зразком); формулює означення скалярного добутку векторів, його властивості; розв’язує задачі

Сенсомоторний розвиток.

Вчити: відкладати вектор і його паралельне перенесення. 

Розвиток математичного мислення.

Спрямовувати мисленнєву діяльність на використання векторного методу: вчити перекладати відношення між фігурами з геометричної мови на мову векторів і обернену дію; виконувати дії (операції) над векторами; перетворювати векторні рівності, переходити від співвідношень між векторами до співвідношень між їхніми довжинами.

1

 

 

18.

Координати вектора. Додавання і віднімання векторів

1

 

 

19.

Множення вектора на число. Колінеарні вектори

1

 

 

20.

Скалярний добуток векторів

1

 

 

21.

Контрольна робота №2

1

 

 

Тема 5. Геометричні перетворення

22.

Переміщення та його властивості

 Учень (учениця):

має уявлення про перетворення; розуміє поняття рівності фігур; описує симетрію відносно точки і прямої; знає означення понять, зазначених у змісті програми;

розв’язує прості задачі застосовуючи засвоєні означення і властивості (за  зразком / інструкцією вчителя).

Пізнавальний розвиток.

Вчити: описувати перетворення подібності й гомотетію; будувати фігури, у які переходять дані фігури при перетвореннях подібності; формулювати властивості перетворення подібності; застосовувати вивчені властивості й означення до розв’язування задач.

 

1

 

 

23.

Симетрія відносно точки. Симетрія відносно прямої

1

 

 

24.

Поворот. Паралельне перенесення і його властивості

1

 

 

25.

Рівність фігур. Перетворення подібності та його властивості

1

 

 

26.

Гомотетія. Подібність фігур. Площі подібних фігур

1

 

 

Тема 6. Початкові відомості з стереометрії

27.

Взаємне розташування прямих у просторі. Взаємне розташування площин. Взаємне розташування прямої і площини

Учень (учениця):

має уявлення про взаємне розташування прямих у просторі; будує перпендикуляр до площини (за зразком); має уявлення про прямі призму, циліндр, розгортку поверхні призми і циліндра; будує основу і висоту циліндра, призми (за зразком); розв’язує задачі на знаходження площі поверхні та об’єму призми і піраміди (за зразком / допомогою вчителя); записує і пояснює формули площ поверхонь і об’ємів зазначених у програмі геометричних фігур (за допомогою вчителя).

Сенсомоторний розвиток.

Удосконалювати необхідні вміння побудови геометричних фігур заданих темою.  Розвиток математичного мислення.

Розвивати конструктивні вміння: виконувати малюнки геометричних фігур; уявляти геометричні тіла; розкладати їх на частини; розглядати геометричне тіло з різних позицій; будувати розгортки геометричних тіл і виготовляти моделі; розв’язувати конструктивні задачі. Пізнавальний розвиток. вправляти у вміннях обчислювати поверхню і об’єм многогранника і тіла обертання; вчити застосовувати вивчені означення, формули і властивості до розв’язування задач; знайомити із задачами які за формою та змістом відносяться до різних питань техніки, виробництва

1

 

 

28.

Перпендикуляр до площини. Пряма призма. 

1

 

 

29.

Площа поверхні та об’єм призми

1

 

 

30.

Піраміда. Площа поверхні та об’єм піраміди

1

 

 

31.

Циліндр. Конус. Куля.

1

 

 

32.

Площі поверхонь і об’єми циліндра, конуса і кулі

1

 

 

33.

Контрольна робота №4

1

 

 

34.

Розв’язування задач

1

 

 

35.

Підсумкове повторення та оцінювання за рік

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Геометрія, 9 клас, Планування
Інкл
До підручника
Геометрія 9 клас (Бурда М.І., Тарасенкова Н.А.)
Додано
8 квітня
Переглядів
84
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку