24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Календарно-тематичне планування з української мови. 5 клас

Про матеріал

Розроблено планування з української мови, 5 клас, відповідно до вимог програми, затвердженої наказом МОНУ від 07.06.2017 № 804. Виділено уроки розвитку зв"язного мовлення, контрольних робіт, аналізу контрольних робіт, уроки тренувальних вправ.

Перегляд файлу

Українська мова. 5 клас

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

 

№ уроку

Зміст програмового матеріалу

Дата

 

Вступ  (1 год)

«Українська мова -  один із найважливіших складників української культури»

1

Значення мови в житті людини і суспільства.  Українська мова – державна мова України.

Відповіді на запитання за змістом прослуханих висловлень. Розкриття значень прослуханих та прочитаних прислів’їв, афоризмів, влучних висловів про роль мови в житті людини і суспільства та значення державної мови для громадян України (усно). Записування речень, висловлень.

 

2

Зв’язне мовлення № 1. Загальне уявлення про мовлення як діяльність; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їх особливості. Навчальне читання мовчки. Читання вголос. Відповіді на запитання за змістом прочитаного.

 

3

Зв’язне мовлення № 2.  Різновиди мовленнєвого спілкування: усне і писемне, монологічне і діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення, основні правила спілкування (практично): ввічливість, привітність, доброзичливість, уважність до співрозмовника, стриманість, тактовність.

Складання висловлення  за ілюстрацією (або коміксом). Продовження висловлення за  поданим початком. Складання розповіді на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, «Чим запам’яталося мені літо».

 

4

Зв’язне мовлення № 3. Складання і розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з життєвим досвідом учнів (діалог етикетного характеру  з використанням етикетних формул).

 Колективне складання словничка найпоширеніших етикетних формул (привітання, прощання, вибачення, висловлення вдячності та інше). Складання і розігрування діалогів (телефонних розмов), що передбачають  уникання небажаного і небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам.

 

Повторення вивченого в початкових класах  (4 год)

«Культурна спадщина України»

5

Текст. Речення. Слово.

Усні і письмові висловлення, текст. Зміст,  заголовок тексту. План тексту. Поділ зв’язного висловлення (тексту)  на речення. Інтонація речень, різних за метою висловлення. Розділові знаки в кінці речення.

Складання висловлення (тексту)  за змістом прислів’я.

 

6

Слово як компонент речення. Лексичне значення слова. Слово як частина мови. Добір слів для доповнення речення. Складання речень певного змісту.

Доповнення речення самостійно дібраними словами. Складання речень за опорними словами.

 

7

Зв’язне мовлення № 4. Текст. Змістова і композиційна єдність, зв’язність тексту. Тема, основна думка тексту, мікротеми. Будова тексту (зачин, основна частина, кінцівка); абзац. Ключові слова в тексті. Простий план тексту.

Добір заголовка тексту. Колективне складання простого плану прослуханого або прочитаного тексту.

 

 

8

 

Зв’язне мовлення № 5. Усна і письмова форма тексту (висловлювання).Типи мовлення: розповідь, опис, роздум. Оцінка предмета (явища). Особливості будови опису предмета (тварини). Складання тексту-розповіді про свою школу (клас) із використанням запропонованих (самостійно дібраних) прислів’їв.

 

9

Зв’язне мовлення № 6.  Усний вибірковий переказ художнього  тексту, що містить опис предмета,  за колективно складеним планом «Хустка як мистецький твір» (народознавчий збірник, с. 9).

 

10

Тренувальні вправи.

 

11

Контрольна робота № 1 з теми «Вступ. Повторення вивченого в початкових класах: текст, речення, слово». Тести.

 

12

Аналіз контрольних робіт. Питання до теми.

«Тематична»

 

Лексикологія (10 год)

«Дивовижний світ української природи»

 

13

Повторення вивченого: лексичне значення слова; однозначні і багатозначні слова; використання багатозначних слів у прямому і переносному значеннях; синоніми, антоніми, омоніми.

Аудіювання і читання тексту, в якому використано слова, вжиті в переносному значенні.

 

14

Лексична помилка та умовне позначення її (практично). Тлумачний словник. Ознайомлення зі словниками антонімів, синонімів, омонімів, паронімів.

Складання усного опису предмета  за картиною (квітки, куща калини, осіннього листя і т.д).

 

15

Тренувальні вправи.

Робота з деформованим текстом (заміна повторюваних слів синонімами, використання синонімів як засобу зв’язку речень у тексті).

 

16

Тренувальні вправи.

Робота з деформованим текстом (заміна повторюваних слів синонімами, використання синонімів як засобу зв’язку речень у тексті).

 

17

Зв’язне мовлення № 7. Усний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини, що містить синоніми та антоніми «Сонечко» (за колективно складеним планом) (народознавчий збірник, с. 17).

 

18

19

Зв’язне мовлення № 8-9. Контрольний письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру  з елементами опису предмета (тварини), що містить синоніми та антоніми (за колективно складеними планом) «Український віночок» (народознавчий збірник, с. 9).

 

20

Зв’язне мовлення № 10. Аналіз письмового переказу.

 

21

Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми. Пароніми.

 

22

Тренувальні вправи.

Складання і розігрування діалогу-розпитування про корисність різних видів спорту  з використанням запропонованих або самостійно дібраних синонімів, антонімів.

 

23

 

Тренувальні вправи.

Складання і розігрування діалогу-розпитування про правила користування мобільним телефоном із використанням запропонованих або самостійно дібраних синонімів, антонімів.

 

24

Тренувальні вправи.

Складання і розігрування діалогу етикетного характеру з використанням синонімічних етикетних формул вітання,  прохання, вдячності ( у музеї, бібліотеці, спортзалі і т.д.) з урахуванням  віку та статусу співрозмовника.

 

 

25

 

Контрольна робота № 2 з теми  «Лексикологія». Тести.

 

26

Аналіз контрольних робіт. Питання до теми 

«Діалог»

«Тематична»

 

 

 

 

Будова слова. Орфографія (10 год)

«Український фольклор»

27

Повторення відомостей про основу слова, корінь, суфікс, префікс і закінчення – значущі частини слова. Правопис значущих частин слова. Поглиблення відомостей про основу слова, корінь, суфікс, префікс і закінчення – значущі частини слова.

 

28

Тренувальні вправи.

Визначення  в реченнях (текстах)  і добір слів, що містять антонімічні суфікси і префікси. Аудіювання текстів фольклорних творів (колискових пісень, забавлянок, утішок), що містять слова із суфіксами зменшуваності і пестливості.

 

29

30

Зв’язне мовлення № 11-12. Письмовий твір-опис предмета (тварин) з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення і виразності (у художньому стилі) «Мій собака».

 

31

Зв’язне мовлення № 13. Аналіз письмового твору-опису предметів (тварин).

 

32

Спільнокореневі слова і форми слова. Незмінні і змінні слова.

 

33

Тренувальні вправи.

Редагування речень, що містять спільнокореневі слова і форми одного слова.

 

34

Тренувальні вправи.

Створення казки, текст якої містить слова із суфіксами  збільшеності і згрубілості. Складання опису тварини для Вікіпедії та опису тварини  як героя оповідання (усно). Порівняння складених висловлень.

 

35

Написання префіксів пре-, при-, прі-.

 

36

Тренувальні вправи.

 Конструювання речень-компліментів (для привітання з днем народження, святом) з використанням префікса пре-. Створення розповіді про відвідини зоопарку з використанням незмінних слів (назв тварин).

 

37

Контрольна робота № 3 з теми «Будова слова. Орфографія». Тести.

 

38

Контрольна робота.  Диктант 1.

 

39

Аналіз контрольних робіт. Питання до теми.

«Тематична»

 

Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія  (12)

«Мова – найцінніший скарб, мудра берегиня роду»

40

Повторення: звуки мови і звуки мовлення; голосні та приголосні звуки; приголосні тверді та м’які, дзвінкі і глухі; вимова звуків, що позначаються літерами г, ґ.

 

41

Зв’язне мовлення № 14. Особливості побудови  розповіді та елементарного роздуму.

 

 

 

 

 

 

42

 

 

 

 

 

Повторення: позначення звуків мовлення на письмі; алфавіт (абетка, азбука);  співвідношення звуків і букв; звукове значення букв я, ю, є, ї та щ.

 

43

Тренувальні вправи.

Упорядкування за абеткою імен героїв улюблених мультфільмів.

 

44

 

Зв’язне мовлення № 15. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму  «Що таке страх?» (збірник, с. 17).

 

45

Тренувальні вправи.

Виразне читання з дотриманням правил орфоепії. Колективне укладання переліку часто вживаних слів, у наголошуванні  яких трапляються помилки.

 

46

Склад. Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів. Орфоепічна помилка (практично).

 

47

Тренувальні вправи.

.Виявлення й аналіз помилок у наголошуванні слів  у своєму мовленні та мовленні інших людей. Складання і розігрування діалогів з використанням слів, у вимові яких часто трапляються помилки (випадок, черговий, вимова, запитання, завдання і т. д.).

 

48

Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом. Ненаголошені голосні е, и, о в коренях слів.

 

49

Тренувальні вправи.

Проговорювання скоромовок, виконання артикуляційних вправ. Запис аудіолиста-привітання з дотриманням правил орфоепії.

 

50

Позначення на письмі ненаголошених голосних е, и та о перед складом із наголошеним у в коренях слів. Орфографічний словник. Орфограма (практично). Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення.

 

51

Тренувальні вправи.

 

52

Контрольна робота № 4 з теми «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія». Тести.

 

53

Аналіз контрольних робіт. Питання до теми.

«Усний переказ»

«Тематична»

 

Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія (11год)

«Традиції народного виховання»

54

Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків.

 

55

Тренувальні вправи.

Складання речень, мікротекстів, що містять слова, у вимові яких трапляються помилки.

 

56

Вимова і правопис  префіксів роз-, без-. Спрощення в групах приголосних.

 

57

Тренувальні вправи.

Складання речень, мікротекстів, що містять слова, у вимові яких трапляються помилки.

 

58

59

Зв’язне мовлення №  16-17. Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з  життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за колективно складеним планом «Чому людина має бути чемною?».

 

60

Зв’язне мовлення  № 18. Аналіз письмового твору.

 

 

 

 

61

 

 

 

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків (практично). Чергування о-а; е-і; е-и; о, е з і;  и – і після ж, ш, ч, шч та г, к, х у коренях слів; г, к, х – ж, ш, ч - з’, сʹ, цʹ.

 

62

Основні випадки чергування у-в, і-й, з-із-зі (правила милозвучності).

 

63

Тренувальні вправи.

Укладання пам’ятки щодо дотримання найпоширеніших чергувань приголосних звуків.

 

64

Вимова і правопис префіксів з-, с-, зі-, роз-, розі-.

 

65

Тренувальні вправи.

 

66

Контрольна робота № 5 з теми  «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія». Тести.

 

67

Аналіз контрольних робіт. Питання до теми.

«Тематична»

 

Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія (10 год)

«Мова – найцінніший скарб, мудра берегиня роду»

 

 

 

68

Позначення м’якості приголосних на письмі буквами  ь, і, є, ю, я. Правила вживання знака м’якшення.

 

69

Тренувальні вправи.

 

70

Правила вживання апострофа.

 

71

Тренувальні вправи.

 

72

Зв’язне мовлення № 19. Есе (розмірковування в довільній формі) про красу і милозвучність української мови.

 

73

Основні правила переносу.

 

74

Тренувальні вправи.

 

75

Тренувальні вправи.

 

76

Контрольна робота № 6 з теми  «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія». Тести.

 

77

Контрольний робота.  Диктант 2.

 

78

Аналіз контрольних робіт. Питання до теми.

«Тематична»

 

                                Відомості з синтаксису і пунктуації (7 год)

«Національні  звичаї, традиції та обряди – віковічні духовні засади розвитку народу»

79

Повторення: види речень за метою висловлення, за емоційним забарвленням: окличні і неокличні.

 

80

Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова  і речення. Головне і залежне слово в словосполученні.

 

81

Тренувальні вправи.

Складання висловлення з використанням опорних словосполучень (наприклад: улюблені книжки, відповіді на запитання, запам’ятаю назавжди).

 

82

Тренувальні вправи.

Складання висловлення з використанням опорних словосполучень (наприклад: улюблені книжки, відповіді на запитання, запам’ятаю назавжди).

 

83

84

Зв’язне мовлення № 20-21. Контрольний письмовий твір –роздум за колективно складеним планом у художньому стилі «Чому потрібно знати звичаї свого народу?».

 

85

Зв’язне мовлення № 22. Аналіз письмового твору.

 

 

86

 

Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення). Пунктуаційна помилка та її умовне позначення (практично).

 

87

Тренувальні вправи.

Створення тексту інформації для шкільного веб-сайту або шкільної газети про цікавий  випадок із життя  класу з використанням різних за метою висловлення речень.

 

88

Тренувальні вправи.

Аудіозапис для шкільної  радіогазети , повідомлення, що містить окличні і неокличні речення.

 

89

Контрольна робота. Аудіювання.

 

 

Відомості із синтаксису і пунктуації (6 год)

«Національна державна символіка України»

90

Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина.

 

91

Тренувальні вправи.

Діалог-розпитування з використанням  речень-реплік, що містять означення  «Домашня тварина, про яку ти мрієш».

 

92

Тренувальні вправи.

Діалог-розпитування з використанням речень-реплік, що містять додатки «Твоє улюблене заняття».

 

93

Тренувальні вправи.

Діалог-розпитування з використанням речень-реплік, що містять обставини «Як пройти до музею».

 

94

Контрольна робота № 7 з теми  «Відомості із синтаксису і пунктуації». Тести.

 

95

Аналіз контрольних робіт. Питання до теми.

«Усний твір»

«Тематична»

 

Відомості з синтаксису і пунктуації (16 год)

«Батько і мати – два сонця гарячих»

96

Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами.

 

97

Узагальнююче слово в реченні з однорідними членами.  Двокрапка і тире при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами.

 

98

Тренувальні вправи.

Аудіювання уривка твору  сучасної дитячої літератури, що містить однорідні члени. Формулювання відповідей на запитання  за змістом прослуханого уривка з використанням однорідних членів. Складання висловлень «Мої улюблені квіти» («Шкільний сад», «Що ми побачили в лісі») з використанням узагальнювальних слів при однорідних членах речення.

 

99

Тренувальні вправи.

Аудіювання уривка твору  сучасної дитячої літератури, що містить однорідні члени. Формулювання відповідей на запитання  за змістом прослуханого уривка з використанням однорідних членів. Складання висловлень «Мої улюблені квіти» («Шкільний сад», «Що ми побачили в лісі») з використанням узагальнювальних слів при однорідних членах речення.

 

100

101

Зв’язне мовлення № 23-24. Контрольний письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення «Чому потрібно берегти природу?» (народознавчий збірник, с. 22).

 

102

Зв’язне мовлення 25. Аналіз письмового переказу.

 

103

Звертання. Непоширені і поширенні звертання. Розділові знаки при звертанні (повторення).

 

 

104

 

Тренувальні вправи.

Складання тексту вітальної листівки до Дня матері з використанням звертань.

 

105

Зв’язне мовлення № 26. Лист до рідної людини з використанням  звертань і вставних слів.

 

106

Зв’язне мовлення № 27. Ділові папери. Оформлення конверта (або адреси на поштовій листівці).

 

107

Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами і сполученнями слів (практично). Виділення вставних слів на письмі комами.

 

108

Тренувальні вправи.

Складання інформації до шкільного веб-сайту про цікавий випадок із життя класу (з використанням вставних слів і словосполучень).

 

109

Складні речення з безсполучниковим та сполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим  і сполучниковим зв’язком.

 

110

Тренувальні вправи.

 

111

Пряма мова. Діалог. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою.

 

112

Тренувальні вправи.

Складання розповіді «Мудрі батькові поради» («Улюблені пісні моєї мами», «Чого навчив мене мій тренер») з використанням речень, що містять пряму мову.

 

113

Діалог. Тире при діалозі.

 

114

Тренувальні вправи.

Інсценування байки, текст якої містить діалог.

 

115

Контрольна робота №  8 з теми «Відомості із синтаксису і пунктуації». Тести.

 

116

Аналіз контрольних робіт.

 

 

 

Повторення та узагальнення вивченого (6 год)

«Покликання людини. Видатні українці»

 

117

Лексикологія.

Тлумачення лексичного значення ужитих у реченнях (текстах) слів, добір синонімів, антонімів.

 

118

Будова слова. Орфографія.

 

119

Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія.

 

120

Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія.

 

121

Синтаксис і пунктуація.

Читання речень (текстів) із дотриманням  правил вимови слів та  інтонування речень.

 

122

Синтаксис і пунктуація.

Написання речень і текстів  із поясненням написання слів та вживання розділових знаків.

«Читання вголос»

«Тематична»

 

 

 

1

 

doc
Додано
1 липня 2018
Переглядів
1280
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку