28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

Календарно тематичне планування з української мови у 8 класі за 2018-2019 н.р.

Про матеріал

Календарно-тематичне планування за редакцією Л.Т.Коваленко (Відповідно до навчальної програми: Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804)

Перегляд файлу

УКРАЇНСЬКА  МОВА

8 КЛАС

(Відповідно до  навчальної  програми:  Українська  мова.  5-9 класи. 

Програма  для  загальноосвітніх  навчальних  закладів  з  українською

мовою  навчання.    К.:  Видавничий  дім  «Освіта»,  2013 

(зі  змінами, затвердженими наказом МОН  України  від 07.06.2017 №804)

 

2 год на тиждень (70 годин на рік)

І семестр – 32 год

ІІ семестр – 38 год

 

 

Форми контролю

 

І семестр

 

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

 

2

2

Письмо:

 переказ

 

1

 

1

 твір

1

 

1

Правопис:

диктант

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Говоріння:

І семестр

ІІ семестр

діалог – 1

читання вголос – 1

усний переказ – 1

усний твір – 1

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

 

Тема уроку

К-сть год

 

Дата

 

Примітка

Вступ

 

1

                               І семестр

Вступ. Мова – найважливіший засіб спілкування, пізнання та впливу

 

1

 

 

 Повторення та узагальнення вивченого 

2

Лексикологія. Фразеологія

 

Складання розповіді з елементами роздуму «Яким я уявляю своє майбутнє» з використанням фразеологізмів (наприклад: докласти сил, показати себе на ділі; виросли крила і под.)

1

 

 

3

Морфологія й орфографія

1

 

 

4

Основні правила правопису

 

Складання інструкції щодо користування електронними мовними словниками

1

 

 

5

КР № 1. Контрольний  диктант

1

 

 

 Синтаксис. Пунктуація

Словосполучення й речення

6

Словосполучення. Будова й види словосполучень за способами вираження головного слова

1

 

 

7

РМ  № 1. Конспект прочитаного науково-навчального тексту; тематичні виписки

1

 

 

8

РМ  № 2. Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне, критичне. Особливості будови опису пам’ятки історії й культури

1

 

 

9

Речення прості й складні (повторення), двоскладні й односкладні

1

 

 

10

РМ  № 3. Вибірковий усний переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії й культури в художньому стилі

1

 

 

11

РМ  № 4. Складання й розігрування діалогу – обміну думками та враженнями від телепередач (матеріалів  відеохостинга YouTube), присвячених вивченню та збереженню пам’яток історії та культури

1

 

 

12

Граматична помилка та її  умовне позначення

 

Редагування словосполучень, речень, текстів, у яких допущено граматичні помилки

1

 

 

13

КР № 2. Вступ. Повторення та узагальнення вивченого. Синтаксис. Пунктуація. Різнорівневі тести

1

 

 

 Просте речення. Двоскладне речення 

14

Головні й другорядні члени речення. Речення поширені й непоширені. Підмет і присудок. Способи вираження підмета. Тире між підметом і присудком

1

 

 

15

РМ  № 5. Ділові папери. План роботи. Складання плану роботи над проектом. Оформлення рубрик, стислих описів етапів роботи, аналіз результатів діяльності

1

 

 

16

Способи вираження присудка. Простий і складений присудок (іменний і дієслівний)

 

Створення висловлення про відомого науковця-дослідника (педагога, митця), що містить речення, граматичні основи яких включають  іменний складений присудок (наприклад: став першим, вважається першовідкривачем, був працьовитий)

1

 

 

17

РМ  № 6. Контрольний письмовий твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень або за картиною в художньому стилі (за складним планом)

1

 

 

18

Узгодження головних членів речення. Порядок слів у реченні. Логічний наголос

1

 

 

19

РМ  № 7. Повідомлення на тему про мову (наприклад: дієслівний та іменний складений присудки), що вима­гає зіставлення й узагальнення матеріалу в науково­му стилі

1

 

 

20

Означення, додаток й обставини як другорядні члени речення

1

 

 

21

Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок че­рез дефіс; прикладки, що беруться в лапки

1

 

 

 

22

РМ № 8.  Стислий письмовий  переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі (за складним планом)

1

 

 

23

РМ  № 9. Контрольний докладний письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії й культури в публіцистичному стилі (за простим або складним планом) з використанням прикладок

1

 

 

24

Види обставин (за значенням), способи вираження їх

1

 

 

25

Порівняльний зворот. Ви­ділення порівняльних зворотів комами

1

 

 

26

РМ  № 10. Аналіз письмового твору. Усний твір-опис пам’ятки історії й культури за картиною в публіцистичному стилі (за простим або складним планом) з використанням порівняльних зворотів

1

 

 

27

КР№ 3. Синтаксис. Пунктуація. Тести, завдання

1

 

 

 Односкладне речення

28

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Означено-особові речення

1

 

 

29

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Неозначено-особові речення

1

 

 

30

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Узагальнено-особові речення

 

Складання та розігрування діалогу дискусійного характеру в розмовному стилі з використанням прислів’їв — узагальнено-особових речень

1

 

Усний переказ

Діалог

31

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Безособові речення

1

 

 

32

Односкладні прості речення з головним членом у формі підмета. Називні речення

1

 

 

 

 

33

                       ІІ семестр

 

РМ  № 11. Усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі (за складним планом) з використанням називних речень для позначен­ня місця

1

 

 

34

Односкладне речення як частини складного речення

1

 

 

35

Повні й неповні речення.

1

 

 

36

Тире в неповних реченнях

1

 

 

37

РМ  № 12. Складання та розігрування діалогу-розпитування або домовляння (телефонної розмови) з використанням неповних речень та односкладних речень

1

 

 

38

КР № 4. Синтаксис. Пунктуація

1

 

 

 

Просте ускладнене речення.

Речення з однорідними членами

 

 

 

39

Однорідні члени речення зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком. Кома між однорід­ними членами речення

 

Читання мовчки текстів різних стилів, що містять однорідні члени речення

1

 

 

40

Поширені й непоширені однорідні члени речення. Смислові відношення між однорідними членами речення (єднальні, протиставні, розділові)

 

Створення висловлення-роздуму «Кого з літературних героїв я маю за зразок» з використанням речень, ускладнених однорідними членами

1

 

 

41

РМ  № 13. Контрольний письмовий твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень або за картиною в художньому стилі (за складним планом) з використанням речень, ускладнених однорідними  членами речення             

1

 

 

42

Речення з кількома рядами однорідних членів

 

Складання переліку необхідних для вашої родини закупівель (продуктів харчування, промислових товарів тощо) на поточний місяць із використанням узагальнювальних слів при однорідних членах речення

1

 

 

43

Однорідні й неоднорідні означення

1

 

 

44

 

Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами.

1

 

 

 

45

Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

1

 

 

 

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

 

 

 

46

 

Звертання непоширені й поширені

1

 

 

47

Розділові знаки при звертаннях. Риторичне звертання

Виразне читання речень, що містять звертання

1

 

 

48

РМ  № 14. Інтерв’ю в публіцистичному стилі

1

 

 

49

РМ  № 15. Контрольний стислий письмовий  переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі (за складним планом)   

1

 

 

50

Вставні слова, словосполучення, речення. Розділові знаки при вставних словах

1

 

 

51-52

Групи вставних слів і словосполучень за  значенням

2

 

 

53

КР № 4. Синтаксис. Пунктуація. Різнорівневі тести

1

 

 

 

Речення з відокремленими членами

 

 

 

54

Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення

1

 

 

55

Відокремлені означення

 

1

 

 

 

56

Розділові знаки при відокремлених означеннях

1

 

 

57

КР № 5. Контрольний диктант

 

1

 

 

58

 

Відокремлені прикладки

 

1

 

 

59

Розділові знаки при відокремлених прикладках

Створення висловлення-роздуму «Кого із сучасників я вважаю успішною людиною» з використанням відокремлених означень (у т. ч. відокремлених прикладок)

1

 

 

60

 

Відокремлені обставини

 

1

 

 

 

61

Розділові знаки при відокремлених обставинах

1

 

 

62

РМ  № 16. Письмовий твір-опис пам’ятки історії й культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі (з використанням відокремлених означень та обставин)

1

 

 

63

 

Відокремлені додатки

 

1

 

 

  64

Розділові знаки при відокремлених додатках

1

 

 

 

65-66

Уточнювальні члени речення

 

Створення висловлення «Родина — це вся Україна з глибоким корінням, високим гіллям» з використанням речень, ускладнених відокремленими уточнювальними прикладками зі словами на ім’я, на прізвище

2

 

 

67

КР № 6. Синтаксис. Пунктуація. Тести, завдання

1

 

 

 

Повторення в кінці року

 

 

 

68

Словосполучення

 

Редагування словосполучень, у яких допущено граматичні помилки

1

 

 

69

 

Просте речення. Двоскладне й односкладне речення.

 

1

 

Читання вголос

Усний твір

  70

 Просте ускладнене речення

Редагування  речень, у яких допущено граматичні помилки

   1

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
31 серпня 2018
Переглядів
846
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку