14 квітня о 15:00Вебінар: Дистанційне навчання: від побудови системи до зміни цінностей

Конкурс «Правовий квест»

Про матеріал
Викладено методику проведення учнівського інтерактивного конкурсу з правової тематики, який має форму правового квесту з елементами інтерактивного навчання. Виховний захід розрахований для трьох студентських груп з викладачами та рекомендовано до використання на виховних годинах з правової тематики, декадах правових знань, вікторинах, тощо.
Перегляд файлу

1

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІКО - МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОЛЕДЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

 

«Проект студентського інтерактивного конкурсу з правової тематики»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маріуполь

2016

Зотова О. О., Дубініна Г.М., Барковська Г.О.  Методична розробка «Проект студентського інтерактивного конкурсу з правової тематики»

 

 

 

                  Викладено методику проведення студентського інтерактивного конкурсу з правової тематики,  який має форму правового квесту з елементами інтерактивного навчання. Виховний захід розрахований для трьох студентських груп з викладачами та рекомендовано до використання на виховних годинах з правової тематики, декадах правових знань, вікторинах, тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні предметної комісії

соціально-природничих дисциплін і фізичного виховання

Протокол №   від  «__»  ____________     

Голова комісії ________ О.О. Зотова

 

 

Зміст

 

 

Вступ…………………………………………………………………….……………….. 4

Сценарій  інтерактивного конкурсу з правової тематики …………………………….5

Висновки ………………………………………………………………………….…......12

Додатки…………………………………………………………………………….…….13

Перелік використаних джерел…………………………………………………………..16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Одним із аспектів усебічного розвитку особистості є висока правова культура. Адже не можна вважати фізично здорову людину гармонійно розвиненою, коли вона, маючи широкі знання, добре працюючи або навчаючись, порушує закони, права. Здатність людини розуміти правила співжиття і вимоги законів та відповідним чином поводитися не є вродженою, вона формується під впливом спеціальних виховних заходів, є наслідком спілкування з іншими людьми, участі в різних видах діяльності.

 

Правове виховання — виховна діяльність навчальних закладів, сім'ї, правоохоронних органів, спрямована на формування правової свідомості та навичок і звичок правомірної поведінки студентів.

 

Необхідність організації правового виховання студентської молоді зумовлена розбудовою Української держави, існування якої немислиме без відповідного рівня правової культури її громадян, інтенсивною трансформацією правової системи, необхідністю подолання правового нігілізму та правової неграмотності.

 

Соціально-економічна ситуація початку XXI ст. в суспільстві не сприяє формуванню належного морального середовища для виховання дітей і молоді. Несприятливе побутове оточення, важке матеріальне становище сімей і погіршення на цьому ґрунті внутрісімейних стосунків, недоліки в організації шкільного виховання — все це призводить до збільшення числа дітей і підлітків, поведінка яких виходить за межі моральних і правових норм. Швидко збільшується кількість підлітків, які не вчаться і не працюють. Зростає злочинність неповнолітніх.

 

Мета правового виховання студентів — формування в них правової культури громадянина України, що складається передусім зі свідомого ставлення до своїх прав і обов'язків перед суспільством і державою, закріплених у Конституції України, з глибокої поваги до законів і правил людського співжиття, готовності дотримуватися й виконувати закріплені в них вимоги, що виражають волю та інтереси народу, активної участі в управлінні державними справами, рішучої боротьби з порушниками законів.

 

Представлена методична розробка «Проект студентського інтерактивного конкурсу з правової тематики» спрямована на активізацію пізнавальної та дослідницької діяльності студентів з питань правознавства і працює відразу у декількох напрямках:

 • розвиток логіки та інтелекту, навичок роботи у команді, швидкості та ефективності мислення;
 • виховання правової культури студентів, культури взаємовідносин, поваги до закону и прав людини; 
 • глибоке засвоєння теоретичних питань права, яке підкріплене творчими практичними завданнями на розв’язування логічних правових завдань, а також  зверненням до власного правового досвіду та набутих в процесі навчання знань студентів.

 

Відповідно до представленої методики виховний захід залучає до участі велику кількість студентів, створює умови для мозкового штурму, творчої командної роботи. Однієї з переваг інтерактивного конкурсу є його нестандартність та ігрова форма, що обумовлює ефективну мотивацію студентів.

 

Прилучення студентської молоді до правової культури збагачує її духовне життя. Водночас знання нею своїх прав і обов'язків розширює можливості їх реалізації, зокрема й у власних інтересах. Правове виховання зміцнює життєву позицію, підвищує громадянську активність, загострює почуття непримиренності до негативних явищ.

 

 

 

 

 

 

Хід інтерактивного конкурсу.

 

Необхідно:

1. Завдання для правової «розминки» у вигляді нескладного бліц опиту (Додаток А).

2. П’ять карток с завданнями правової тематики для кожної команди (Додаток Б).

3. Схема слідування кожної команди з пункту в пункт, відповідно сценарію квеста (Додаток В).

4. Нескладні завдання для  отримання «ключів» на випадок, якщо команді не під силу вирішити завдання самотужки. «Ключі» - Конституція України, Цивільний кодекс, правовий бюлетень тощо.

5. Питання вікторини для «студії» (Додаток Д).

6. Атрибутика: беджі учасників, картонні відзнаки вірних відповідей до розминки, грамоти переможцям тощо.

 

Одночасно, на заздалегідь визначеному занятті або виховній класній годині, кожен з трьох викладачів в своїй групі після вступного слова (пояснення правил квесту), проводить "правову розминку" (Додаток А). З числа студентів, що найбільш активно брали участь у розминці та надали більшу кількість вірних відповідей, формується команда з декількох гравців (4-5 чоловік). Ці команди є активною частиною заходу – «активісти»,  а студенти, що залишилися, пасивною частиною – «студія». Таким чином, усього з трьох груп формуються три команди. Кожна з команд, отримує своє завдання (Додаток Б) і прямує на пошук його вирішення. Перша відгадка приводить команду в пункт 1,   в якому студентська команда отримує наступне завдання, розв’язання якого приведе студентів в пункт 2. На випадок, коли команді «активістів» важко виконати завдання квесту, вони можуть скористатися так званими «ключами», які можна заробить вирішив більш просте питання або задачку. Таким чином, учасники квеста слідують з пункту в пункт за схемою представленою в Додатку В.

Серед пунктів квесту є кабінети у якому залишаються студенти групи – так звана «студія». Їхня функція представлять завдання «активістам», коли вони прибувають к ним до кабінету, як до пункту квеста. У паузах між цим, викладач може запропонувати їм вікторину (Додаток Д), або диспут з правових питань.

Додаток А

Разминка

 

Вопрос:

Ответ:

1

Какая страна является родиной юридического образования?

Древний Рим.

2

Как называется основной закон страны?

Конституция.

3

Человек, получивший от народа право на высшую исполнительную власть.

Президент.

4

До какого возраста в Украине человек считается ребенком?

До 18 лет

5

Кто такая Фемида?

Богиня правосудия в греческой мифологии.

6

Человек, получивший от народа право на законодательную  власть.

Депутат

7

Как называется изображение-символ, которое показывает исторические традиции города, государства, семьи, отдельного лица?

Герб

8

Какой принцип, действующий в уголовном праве, определяет, что человек считается преступником и несет уголовную ответственность только после того, как его вина доказана в суде?

Презумпция невиновности.

9

Что такое алиби?

В уголовном процессе - обстоятельство, оправдывающее обвиняемого, если он в момент совершения преступления находился в другом месте.

10

Народное голосование, которое проводится по самым важным вопросам жизни государства.

Референдум

11

Подлежат ли наказанию дети, которые не заботятся о своих престарелых родителях

Да.

12

Решение суда о виновности или невиновности подсудимого.

Приговор.

13

Лицо, приглашаемое для участия в производстве осмотра, обыска, выемки или других следственных действий.

Понятой.

14

Какие символы государства вы знаете?

Герб, гимн, флаг.

15

Лицо, обращающееся в суд за защитой своего нарушенного или оспариваемого права.

Истец.

16

Полное или частичное освобождение от наказания лиц, совершивших преступление, либо смягчение наказания.

Амнистия.

17

С какого возраста человек официально считается гражданином государства?

С момента рождения

18

Как называется форма правления, при которой власть передается по наследству?

Монархия

19

В каком году была принята Конституция Украины?

1996г.

20

Достоинство личности охраняется самой личностью, обществом или государством.

Государством

 

Додаток Б

 

№ пунктів

Завдання

Вірна відповідь

№ 1

1)Учащиеся 7 класса перед уроком физкультуры находились в раздевалке. После звонка все ушли в спортивный зал, а Дима задержался и похитил мобильный телефон у своего одноклассника. Какое преступление совершил подросток? С какого возраста наступает ответственность за это правонарушение?

 

 2)Рома и Петя 16 лет ехали в автобусе, громко разговаривали, смеялись, нецензурно выражались, агрессивно реагировали на замечания окружающих. Есть ли в поступках ребят правонарушение и какое наказание они могут понести?

Мелкое хуліганство.

3) В каждой школе найдутся лентяи, которым не хочется учиться. Звонок в милицию «В школе заложена бомба!». После оказалось, что это была шутка, чтобы сорвать контрольную. Как вы оцените этот поступок? Это преступление или шутка?

Такие действия классифицируются как «телефонный терорризм» (сейчас — штраф до 20 тыс. грн либо полгода ареста), за повторную ложь, либо если она повлекла тяжелые последствия — от 4 до 8 лет. За звонок ребенка (до 16 лет) ответственность будут нести родители.

Група підлітків віком від 13 до 17 років вночі, зламавши замок, проникла до сільського магазину і вкрала товарів на суму 5000 грн.

 

Відповідь. Злочин скоєно, до кримінальної відповідальності будуть притягнуті підлітки, які досягли 14 років, щодо молодших можуть бути вжиті примусові заходи виховного характеру.

№ 2

 

1   Водій  автомобіля  зупинився  на  заміській  дорозі  за  сигналом хлопців. Дізнавшись, що потрібна допомога у транспортуванні пораненого хлопця до медичної установи, відмовився її надати. Друзі хлопця силою відібрали машину й відвезли пораненого до лікарні.

 

Відповідь. Хлопців не притягатимуть до кримінальної відповідальності,  оскільки  вони  діяли  у  стані  крайньої  необхідності (Ст. 39 Кримінального кодексу України).

2. 8 Група молодиків уночі намагалася відкрити автомобіль з метою його викрадення. їх було затримано нарядом патрульно-постової служби міліції.

 

Відповідь Йдеться про замах на злочин, винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

№ 3

Фермер побачив, як двоє чоловіків, погрожуючи ножами, намагаються заволодіти трактором, і вистрілив зі своєї рушниці. Нападники отримали поранення.

 

 Фермер діяв у стані необхідної оборони (Ст. 36 Кримінального кодексу України). Враховуючи груповий  характер  нападу  та  наявність  холодної  зброї  (ножі), застосування зброї правомірне.

На сімейне свято до громадянина К. завітали кілька друзів. Час минав непомітно, невдовзі декілька гостей разом з господарем зайшли до однієї з кімнат, де господар вирішив похвалитися колекцією вогнепальної зброї різних часів. Гості зацікавлено роздивлялися на зброю, часом зазираючи у стволи, натискаючи на спускові гачки. Раптом з одного з мушкетів, який здавався небоєздатним від віку, пролунав постріл, куля влучила в гостя, що стояв навпроти. Незважаючи на надану допомогу, постраждалий помер.

 

Відповідь Сталося вбивство з необережності. Винний — гість, який здійснив постріл, буде притягнутий до кримінальної відповідальності. Можливе також притягнення до відповідальності і господаря — за незаконне зберігання вогнепальної зброї (якщо він не мав дозволу на зберігання зброї) або за недбале зберігання зброї, якщо такий дозвіл був.

№ 4

Приведите в соответствие следующие утверждения:

1. Порвал учебник одноклассника (Г)

2. Появление подростка на улице в нетрезвом виде (А)

3. Избил одноклассника (У)

4. Совершил кражу мобильного телефона (У)

5. Совершил прогул в школе (Д)

6. Переходил дорогу в неположенном месте. (А)

7. Разбил мячом окно. (Г)

 8.Нецензурно выражался в общественном месте. (А)

Виды нарушений:

Виды ответственности:

1. Порвал учебник одноклассника

2. Появление подростка на улице в нетрезвом виде

3. Избил одноклассника

4. Совершил кражу мобильного телефона

5. Совершил прогул в школе

6. Переходил дорогу в неположенном месте.

7. Разбил мячом окно.

 8. Нецензурно выражался в общественном месте.

А- административная

Г – гражданско-правовая.

У- уголовная

Д - дисциплинарная

№5

Распределите конституционные права человека и гражданина по типам – личные(Л), политические (П), экономические (Э), социальные (С), культурные (К).

 

 • Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя.
 • Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини.

 

 • Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.
 • Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.
 • Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.

 

 • Стаття 36. Громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.

 

 • Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів.

 

 • Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

 

 • Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

 

 • Стаття 42. Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

 

 • Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

 

 • Стаття 45. Кожен, хто працює, має право на відпочинок.

 

 • Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.

 

 • Стаття 53. Кожен має право на освіту.

 

 • Стаття 54. Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав

 

 

 

 

docx
Додав(-ла)
Зотова Елена
Додано
18 листопада 2019
Переглядів
726
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку