20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

конспект уроку у 10 класі з української мови на тему "Виступ проблемного характеру на зборах, семінарах"

Про матеріал

метою уроку є ознайомити учнiв iз вимогами до виступiв, поглибити знання про ораторське мистецтво, удосконалювати вмiння добирати й систематизувати матерiал вiдповiдно до теми висловлювання, будувати логiчно правильне й композицiйно завершене висловлювання; формувати навики аналiзу виступу; удосконалювати вмiння чiтко, аргументовано висловлювати свої думки, вмiння слухати; розвивати логiчне мислення учнiв, умiння аналiзувати, зiставляти, порiвнювати, узагальнювати матерiал, наводити необхiднi приклади, докази, робити висновки; виховувати культуру мовлення

Перегляд файлу

УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ, 10 КЛАС

ТЕМА: Виступ проблемного характеру на зборах, семінарах.

МЕТА: ознайомити учнiв iз вимогами до виступiв, поглибити знання про ораторське мистецтво, удосконалювати вмiння добирати й систематизувати матерiал вiдповiдно до теми висловлювання, будувати логiчно правильне й композицiйно завершене висловлювання; формувати навики аналiзу виступу; удосконалювати вмiння чiтко, аргументовано висловлювати свої думки, вмiння слухати; розвивати логiчне мислення учнiв, умiння аналiзувати, зiставляти, порiвнювати, узагальнювати матерiал, наводити необхiднi приклади, докази, робити висновки; виховувати культуру мовлення.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

І.Органiзацiйний момент.

II. Ознайомлення десятикласникiв iз темою, метою i завданнями уроку.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Вступне слово вчителя.

Ораторське мистецтво зароджувалось у Давній Греції. Риторику величали царицею всіх мистецтв. У в одній із легенд розповідається про найвидатнішого афінського оратора Демосфена, який довго тренувався, намагаючись навчитися проголошувати публічні промови. Першу його промову публіка зустріла зі сміхом і знущаннями: Демосфен був малий на зріст, мав слабкий голос, гаркавив, нервово посмикував плечем. Афіняни не дали йому навіть закінчити промову. І Демосфен вирішив подолати недоліки. Аби навчитися голосно говорити, він ходив по берегу моря, заглушаючи своїм голосом шум хвиль, набравши в рот камінчиків, читав напам’ять уривки поетичних творів. Для того, щоб перебороти свою звичку посмикувати лівим плечем, Демосфен ставав під висячий меч.

У Стародавній Греції риторика була вагомою складовою частиною суспільного життя. З того часу колене століття дарувало людству майстрів публічного виступу. Змінювалися часи і народи, та незмінними умовами успіху ораторів залишалася величезна робота над своїм словом, над наданням йому сили, впливовості та значущості, над удосконаленням вміння виступати перед широким загалом.

Справжнє мистецтво красномовства – це вміння сказати все, що потрібно, не більше, але й не менше. Прикрашають мову образні вислови. Вмілий оратор використовує цікаві порівняння, яскраві метафори, епітети. А застосування крилатих виразів, афоризмів, прислів’їв допомагає утримувати увагу слухачів.

Ознакою культури мовлення є плавність. Не повинно бути невиправданого повторення фраз, мовчання. Потрібно пам’ятати про дикцію. Дикція – чітке, вірне вимовляння звуків. Працюючи над мовленням, потрібно розвивати силу і чистоту звука, гнучкість голосу.

Давньогрецькі оратори виділили п’ять етапів підготовки виступу: 1) підбір матеріалу, фактів і аргументів; 2) складання плану; 3) літературна обробка тексту; 4) вивчення тексту для вільного викладення перед слухачами; 5) відпрацювання художнього виконання, виголошення з відповідною інтонацією, мімікою та жестикуляцією.

М. Ломоносов, А. Коні порівнювали красномовство з поезією й акторською майстерністю. А давньоримський оратор Цицерон писав: „Є два мистецтва, які можуть піднести людину на найвищий шабель пошани: одне – це мистецтво гарного полководця, друге – мистецтво гарного оратора“.

Відомим українським оратором був Феофан ІІрокопович. Прославилися красномовством також І. Франко, О. Довженко, О. Гончар. Справжніми володарями слова сьогодні є Д. Павличко, І. Драч, В. Яворівський та ін.

Мистецтво публiчного виступу — складне мистецтво, але ви повиннi оволодiти його основами, тому що у життi кожної людини часто складаються ситуацiї, коли треба виступити, представити і довести свою точку зору. Тому дуже важливо навчитися прийомам, що роблять промову змiстовною, правильною i красивою. Неможливо стати оратором, не виступаючи, не тренуючись постiйно.

Бесiда за питаннями:

1. Як ви вважаєте, що таке риторика: наука чи мистецтво?

2. Пояснiть слова Цицерона „Ораторами стають, поетами народжуються“.

3. Що, на ваш погляд, найбiльш важливе у виступi: змiст чи манера викладення?

4. Що характеризує підготовлений виступ?

ІV. Заслуховування й аналiз пiдготовлених виступiв-проектів.

ІНТЕЛІГЕНТНІСТЬ

Проаналiзуйте виступи однокласникiв. До попереднiх критерiїв аналiзу виступу слiд додати такi: манера викладання й умiння триматися перед аудиторiєю.

Тематичні питання:    1. Розумова розвиненість. 

                         2. Освіченість. 

                         3. Культура. 

                         4. Інтелігентність інтелігенції.

 Операційна карта з розробки тематичного питання 

РОЗУМОВА РОЗВИНЕНІСТЬ

Розумова розвиненість (із тлумачного словника) – зрілість здатності людини мислити, вищість у відобра женні й пізнанні об’єктивної дійсності, вищий щабель мислення, інтелектуальна досконалість;                                           – складова частина інтелігентності. 

Яку людину можна вважати розумною? Яка це людина? Відповідь ілюструйте прикладами.

У якій залежності знаходяться розумові здібності людини з рівнем її знань? 

   Іноді людина, яка вважається розумною, мало знає. У чому ви вбачаєте причину цього?   

Які мислительні операції ти знаєш? Чи вмієш ти їх здійснювати? Чи вважаєте ти себе розумною людиною? 

Чи залежить розумова розвиненість людини від її фаху, професії? Обґрунтуйте. 

Чи залежить фах, професія людини від рівня її розумової розвиненості? Обґрунтуйте.                                                                                                                    

 Чи вважаєш ти себе розумово розвиненою людиною? Чи хочеш ти бути розумово  розвиненою людиною? Що ти можеш зробити для цього? 

 

Операційна карта з розробки тематичного питання 

ОСВІЧЕНІСТЬ

Освіченість (із тлумачного словника) – рівень освіти, властивість того, хто  отримав освіту, різнобічні знання в процесі навчання;

       – складова частина інтелігентності. 

       Ви здобуваєте освіту, тобто здобуваєте знання в процесі навчання. Для чого це потрібно? Чи потрібно це взагалі? Відповідь ілюструйте прикладами. 

Чи всі знання, які пропонує вам школа, вам потрібні? Чому? 

Ти обрав свій майбутній фах? Чи отримуєш ти в школі фахові знання? Наведи приклади.

Людина, що здобула освіту, отримує документ (атестат, диплом тощо). Чи завжди подібний документ свідчить про ґрунтовність засвоєних знань? Чому? 

Чи отримуєш ти в школі життєві знання? Які це життєві знання? Які навчальні предмети збагачують тебе знаннями життя? 

Чи хочеш ти мати освіченість? Із яких знань, на твою думку вона має складатися?

 

 Операційна карта з розробки тематичного питання 

КУЛЬТУРА

Культура (із тлумачного словника) – освіченість, вихованість (уміння володіти своїми почуттями, уміння добре поводити себе в товаристві; набуття навичок пристойного поводження внаслідок виховання; чемність, ввічливість).    

Охарактеризуйте культурну, на ваш погляд, людину. Яка це людина? Які риси їй притаманні?

Що означає володіти своїми почуттями? Чи відноситься до цієї здатності розсудливість, виваженість, тактовність, стриманість? Яку загрозу для оточуючих становить людина, яка не може володіти своїми почуттями? 

Що означає добре поводження в товаристві? Як це пов’язано з рольовою поведінкою людини?                                                                                                                           

Що таке пристойне поводження? Хто чи що виступає в якості регулятора пристойності? Яке відношення має мораль до проблеми пристойного поводження? 

Що є чемність, ввічливість? Охарактеризуйте чемну, ввічливу людину. У чому ви вбачаєте причини нечемної, неввічливої поведінки своїх однолітків? 

Що ви розумієте під вихованням? Що таке вихованість? Хто (що) виховує сучасну молодь? Чи завжди це позитивний вплив? Як молода людина може вберегтися від негативних впливів?

 

 Операційна карта з розробки тематичного питання 

ІНТЕЛІГЕНТНІСТЬ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ

Інтелігентність (із тлумачного словника) – розумова розвиненість, освіченість, культурність;   

– властивість інтелігента, інтелігенції. 

Інтелігенція (із тлумачного словника) – соціальна група, що складається з освічених людей, яким притаманна велика внутрішня культура, які професійно займаються розумовою працею, розвитком і поширенням культури. 

Інтелігент: 

-людина, яка має інтелігентність;        

- представник інтелігенції.

   Яку людину можна назвати інтелігентом? Охарактеризуйте з точки зору обох трактувань.  

Чи завжди представник інтелігенції має внутрішню інтелігентність? Чому? Яка існує загроза суспільству від подібного явища?                                                                 

Чи часто люди, які не відносяться до інтелігенції за родом занять, є справдніми інтелігентами?

Чи добре це? Чи має так бути? 

Що важливіше: мати інтелігентність як внутрішню духовну рису чи бути представником інтелігенції?  

Чи не заважає інтелігентність досягати успіху в житті? Чи поєднувані інтелігентність і бізнес?                                                                                                     

Ти хочеш мати інтелігентність? Чому? Навіщо тобі ця риса? 

V. Пiдбиття пiдсумкiв уроку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Красоха Наталія Олегівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Трубіцина Світлана Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Налчаджі Сергій Олександрович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Українська мова (академічний рівень) 10 клас (Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.)
Додано
26 лютого 2018
Переглядів
1044
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку