18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Конспект заняття . Тема : "Ділові папери. Загальні вимоги до складання до кумента. Заява.Автобіографія"

Про матеріал

Конспект уроку з української мови для 10класу або першого курсуЗНЗ 1-2 рівня акредитації.Тип уроку-формування комунікативних умінь та навичок. Проблема формування професійної компетентності через цілеспрямований розвиток комунікативної мовленнєвої компетенції. Використано багато корисного та цікавого матеріалу.

Перегляд файлу

1

 

 

Тичина.jpgМіністерство освіти і науки України

комунальний вищий навчальний заклад «Олександрійський педагогічний коледж імені В.О.Сухомлинського»

 

 

Конспект заняття з української

Спеціальність 5.01010201 «Початкова освіта»

 

                        Підготувала викладач

                                      гуманітарних дисциплін

                        Коваленко Н.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. Ділові папери. Загальні вимоги до складання документів. Документи    щодо особового складу. Заява.  Автобіографія

Мета: повторити матеріал про офіційно-діловий стиль мовлення, сфери його застосування, загальні вимоги до складання документів,  визначити, які документи відносяться за призначенням до особового складу, поглибити знання студентів про особливості заяви та автобіографії, їх призначення, вчити укладати  документи за зразком; формувати комунікативну мовну компетенцію, удосконалювати орфографічні та пунктуаційні навички, уміння виправляти помилки в усному та писемному мовленні, збагачувати  словниковий запас, розвивати мислення, культуру мовлення,увагу,спостережливість; сприяти вихованню культури писемного  мовлення.

Наукова проблема заняття : формування професійної компетентності через цілеспрямований розвиток комунікативної мовленнєвої компетенції.

Тип заняття: формування комунікативних умінь і навичок

Обладнання: зразки ділових паперів, роздатковий  матеріал, презентація .

Ключові поняття : документи щодо особового складу,автобіографія,заява, реквізити, формуляр-зразок, адресат, адресант, адреса, дата, підпис,  склад сім’ї.

Література :

Основна: 1.Олійник О.Українська мова:Підручник для 10-11кл.середньої школи.-4-те вид.перероб. і допов.- К.:Вікторія, 2002.-С.276, 391

2.Оперчук О. Факультативний курс :Українське ділове мовлення.-К.: Любисток,2004

Додаткова: 1.АнтонюкТ.М., БорисЛ.М., Стрижаковська О.С.Українська мова (за професійним спрямуванням),Чернівці : Місто,2012.-С

                      2.Великий тлумачний словник української мови.–Київ- Ірпінь,1991-2001

                      3.МозговийВ.і.Українська мова у професійному спілкуванні. –К.:Центр навчальної літератури, 2006.-С. 457, 461

4. Українська мова: Підручник для 10-11кл. шк.. з українською та рос.мовами навчання/О.М. Біляєв,Л.М. Симоненкова, Л.В.Скуратівський, Г.Т. Шелехова. – 4-те вид.-К.: Освіта, 2001.-С.167

Епіграф

                  Документація повинна бути обличчям вашим і вашої
                       компанії. Обличчямнастількивиразним і неповторним,
                       щоб навіть не глянувши на підпис адресат знав би, що
                       це написано Вами.
                                                                                  С.П. Бибик

Хід заняття

І. Організація навчальної діяльності ( Слайд 1)

Привітання. Необхідні матеріали.  Діловод, лінгвіст, студент-практикант     

ІІ. Актуалізація опорних знань

 1. Клоуз-тест (Слайд 2-5)

Мовлення – це (основний спосіб спілкування, процес використання мови)

Основні вимоги до мовлення…( змістовним, правильним, точним, логічним, багатим,виразним, доречним)

Стиль - .. це різновид літературної мови, що обслуговує певну сферу суспільної діяльності мовців і відповідно до цього  має свої особливості добору й використання мовних засобів).

Виділяють такі стилі: розмовний, художній, офіційно-діловий, публіцистичний, науковий, конфесійний, епістолярний).

Сфера використання офіційно-ділового стилю…офіційно-ділова(  дипломатія, юриспруденція, справочинство, економіка, освіта, торгівля).

Документом називають…( від лат. « доказ») – засіб закріплення  інформації  про факти, події, явища дійсності і про діяльність людей).

Основні вимоги до ділових паперів є :  стандартизованість, достовірність та об’єктивність змісту; нейтральність тону; повнота інформації та максимальна стислість.

У школі були вивчені такі документи :оголошення, розписка, протокол, витяг з протоколу, заява, резюме, автобіографія

●Які зних відносяться до особового складу?( Слайд 6 ,таблиця1)

Документи щодо особового складу

        Н/П

 

Назва документа

1.

 

 

Автобіографія

2.

 

Заява

3.

 

Накази з особового складу

4.

 

Резюме

5.

 

Характеристика

 

2.Стилістична селекція(Вибіркова робота) (Слайд  7)

Виберітьіз наведених характеристик стилів те, що стосується офіційно-ділового стилю і складіть монологічне висловлювання про офіційно-діловий стиль мовлення.

Чітке дотримання усталених у суспільстві форм; використання багатозначності слова; уникнення розмовних, просторічних, емоційно забарвлених слів і висловів; використання засобів стилістичного синтаксису (риторичні питання й оклики, інверсія тощо); широке використання усталених зворотів, термінології та абстрактної лексики;точність, ясність, стислість у викладі думок; вживання слів лише в прямому значенні; вживання слів із переносним значенням; використання всіх мовних засобів.

 1. Лексичний практикум (Редагування тексту) (Слайд  8)

Послухайте розповідь  студентки-практикантки, знайдіть лексичні помилки, запишіть на чернетці, виправте їх.

Не забувайтена протязі уроку про правило піднятої руки, давайте вірні відповіді, не бійтеся висказувати  свої власні думки. В кінці уроку проведемо виставку кращих зразкових робіт, робота  самих активних учнів  буде оцінена.

Розкрийте підручник на сторінці 41-ій.

На протязі уроку -протягом уроку,

правило піднятої руки –правило піднесеної руки,

вірні відповіді – правильні відповіді,

висказувати  свої власні думки – висловлювати власні думки, 

кращих зразкових робіткращих робіт, зразкових робіт,

самих активних – найактивніших,

розкрийте підручник – розгорніть підручник.

4.Робота над епіграфом ( Слайд 9 )

                    Документація повинна бути обличчям вашим і вашої
                       компанії. Обличчямнастількивиразним і неповторним,
                       щобнавіть не глянувши на підпис адресат знав би, що
                       це написано Вами.
                                                                                  С.П. Бибик

Світла́наПа́влівнаБи́бик — українськиймовознавець. Доктор філологічних наук (2014 р.). Старшийнауковийспівробітник відділустилістики та культуримовиІнститутуукраїнськоїмови (2009 р.).

- Як ви розумієте цей епіграф?

 

ІІІ.Повідомлення теми і мети заняття. Мотивація навчальної діяльності(Слайд 10)

Слово діловоду (Слайд 11)

При працевлаштуванні подають заяву, автобіографію;

При звільненні з посади, переведенні з однієї посади на іншу, вступі до навчального закладу, наданні відпустки, академічної відпустки, звільненні від навчальних занять, переведенні на заочну форму навчання,  видачі документів -заяву.

Учитель повинен уміти оформляти різні види документів. Знання з цієї теми вам знадобляться в подальшому житті.

ІV. Формування комунікативних умінь і навичок

1.Словникова робота Слайд  12)

Реквізити  (лат.необхідне, потрібне) складові частини документа,обов’язкові вихідні дані для оформлення документа.

Формуляр-зразок – це модель побудови однотипних документів.

Адресат  - той, кому адресується , надсилається лист чи документ.

Адресант - той, хто посилає кому-небудь листа чи телеграму ( автор).

Біографія – розповідь про життєвий шлях людини.

Автобіографія -це документ, у якому особа, що скла­дає його, подає опис свогожиття та діяльності в хро­нологічній послідовності.

3. Техніказворотногозв’язку. (Слайд 13)

Пригадайте все, що ви знаєте зі школи про заяву, за потреби скористайтесь роздатковий матеріалом.

Опрацювання теоретичного матеріалу (роздатковийматеріал)

● Що таке заява?

● Які є типи заяв?

● Назвіть реквізити документа

● Як оформляють заяву?

● Як потрібно оформляти додатки?

 

Формуляр-зразок

 

                                                                           Директорові

                                                                          Херсонської   загальноосвітньої

                                                                           школи І–ІІІ ступенів№1
                                                                               Устиновій Н.В.
                                                                               учня 9-А класу
                                                                              Калюжного Олега Сергійовича

 

ЗАЯВА

 

Прошу видати мені документи про закінчення дев’ятогокласу у зв’язку зі вступом до академічноголіцею при Херсонськомудержавномууніверситеті.

 

28.06.09                                                                                       (підпис)

 

4. Створення моделідокумента(Слайд14 )

5.Лінгвістичнедослідження (робота за 2 варіантами). ( Слайд15)

Для того, щоб правильно оформити адресата, ми виконаємо  наступне завдання.

Записати у формідавальноговідмінкаоднинисполуки, утвореніпрізвищем, іменем та по батькові. Навести граматичніваріанти.

Варіант 1

СеникКостянтинКирилович, Любоницький  Остап Микитович, Товстуха Остап Микитович, Хміль Леон Емільович, Бабич Кузьма Петрович, Сушениця Анатолій Євгенович, Чепінога Лук’ян Петрович, ТихолідІлляЛюбомирович, СмілкоГнат Іванович.

Варіант 2

Сеник Ірина Олександрівна, Любоницька Софія Леонтіївна, Товстуха Яна Павлівна,  Бабич Ніна Терентіївна, Сушениця Ярослава Антонівна, Чепінога Юлія Сергіївна,Хміль Наталія Олегівна,Тихолід Юлія Прокопівна, СмілкоСвітланаВікторівна.

Правильний варіант 1 (Слайд 16 )

Сеник-ові (-у) Костянтин-ові (-у) Кирилович-еві (-у),

Любоницьк-ому  Остап –ові (-у) Микитович-еві (-у) ,

Товстус-іОстап-ові (-у) Микитович-еві (-у),

Хмел-еві (-ю)Леон-ові (-у)Емільович-еві (-у),

Бабич-еві (-у) Кузьмі Петрович-еві (-у),

Сушениц-іАнатолі-єві (-ю)Євгенович-еві (-у),

Чепіноз-іЛук’ян-ові (-у) Петрович-еві (-у),

Тихольод-ові (-у) Ілл-іЛюбомирович-еві (-у),

Смілк-ові (-у)Гнат-ові (-у)Іванович-еві (-у).

Варіант2 (Слайд 17 )

СеникІрин-іОлександрівн-і,

Любоницьк-ійСофі-їЛеонтіївн-і,

Товстус-іЯн-іПавлівн-і,

 Бабич Нін-іТерентіївн-і,

Сушениц-іЯрослав-іАнтонівн-і,

Чепіноз-іЮлі-їСергіївн-і,

Хміль Наталі-їОлегівн-і,

ТихолідЮлі-їПрокопівн-і,

СмілкоСвітлан-іВікторівн-і

- Як  змінюються сполуки, утворені прізвищем, іменем та по батькові?

Запам’ятайте і правильно вживайте!!!

6.Міні-тестування. ( Індивідуальне завдання біля дошки). (Слайд18)

Завдання 1

Оберіть правильний варіант оформлення реквізиту адресату заяві.

а)Директору Олександрійського ЗНЗ  І-ІІІст. №15КравченкуВ.Р.;

б) Директорові  Олександрійського ЗНЗ  І-ІІІст. №15КравченкуВ.Р.;      в) Директорові  Олександрійського ЗНЗ  І-ІІІст. №15  В.Р.Кравченку;

г)Директорові  Олександрійського ЗНЗ  І-ІІІст. №15Кравченкові В.Р.;

Завдання 2. (Слайд 19)

Оберіть правильний варіант оформлення реквізиту адресант у заяві.

а) від учителя математики Пухляк НадіїПетрівни;

б) асистентакафедрипсихологіїО. П. Онищенка;

в) інженеравідділупостачанняОнопрієнкоКостянтинаФедоровича, якийживе по адресу: м. Харків, вул. Сумська, 10

г) БульбиВіктораСергійовича, якиймешкає за адресою:вул. Сонячна,буд. 6, кВ. 34, м. Чернівці, 58000

 • Правильний варіант запишіть у зошит.

7.Навчальнередагування ( Індивідуальна робота біля дошки).( Слайд 20-21).( Запис правильних варіантів у зошит)

Прочитайтефрагментизаяв. Відредагуйтеїх, прокоментуйтедопущеніпомилки.

1. Прошу допустити мене до здачівступнихіспитів на перший курсвокально-хорового факультету.

1.Прошу допустити мене до складання вступних іспитів на перший курс вокально-хорового факультету.

2. Прошу відпустити мене з занять на 3 дні, бо у мене будутьзмагання з плавання в місті КривийРіг.

2. Прошу звільнити мене від  занять з 10.03.2015 до 12.03.2015у зв’язку з участю у змаганнях із плавання, які відбудуться в місті КривийРіг.

3. Прошу прийнятимене на роботуушколуна посаду вчителя початкових класів з 15серпня по 31 серпня 2015року.

3. Прошу зарахувати мене на посаду вчителя початкових класів  з 15серпня  2015року.

4. Прошу надати менівідпустку за власний рахунок з 10 липня до 14липня 2015 року для того, щоб провідати хворого дідуся.

4. Прошу надатименівідпустку за власний рахунок з 10 липнядо 14липня 2015року у зв’язку з сімейними обставинами (хвороба дідуся).

8.Самостійне складання заяви (за 2 варіантами). (Роздатковий матеріал).

 ( Слайд 22).

●Укласти заяву на ім’я директора коледжу з проханням надати академічну відпустку у зв’язку зі станом здоров’я (додати довідку)

● Укласти заяву на ім’я завідуючого відділенням  з проханням звільнити від навчальних занять у зв’язку з сімейними обставинами.

Заслуховування двох варіантів (письмоваіндивідуальнаперевірка)

9.Ознайомлення із зразком автобіографії, визначення особливостей документа, реквізитів (Слайд23)

 

Формуляр-зразок

 

Автобіографія

 

Я, Вовкун Наталія Сергіївна, народилася 15 березня 1992 року в с. Шмидтово Снігурівського району Миколаївськоїобласті.

У 1998 році була зарахована до першого класу Шмидтівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Снігурівського району Миколаївської області. У 2006 році закінчила дев’ять класів цієї ж школи. У цьому ж році вступила до десятого класу математичного профілю фізико-технічного ліцею при Херсонському національному технічному університеті, який закінчила у 2008році.

У 2008 році вступила до Львівського державного університету імені Івана Франка на фізико-математичний факультет за спеціальністю «Менеджмент та економіка». Нині студентка другого курсу. Протягом навчання в школі й університеті виконувала обов’язки старости класу та групи.

Склад сім’ї:

 батько — Вовкун Петро Іванович, 1965 р. н., учитель праці Шмидтівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Снігурівського району Миколаївської області;

 мати — Вовкун (Степанова) Ганна Максимівна, 1968 р. н., лікар-педіатр Снігурівської районної лікарні;

сестра — Вовкун Олена Петрівна, 2002 р. н., учениця третього класу Шмидтівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Снігурівського району Миколаївської області;

Мещкаю за адресою : вул. Зоряна, буд. 5, кВ. 304, м. Харків, 58000

 

 1. р.                                                                              (підпис)

- З яких реквізитів складається автобіографія-документ?

Автобіографія складається з таких  реквізитів:

1. Назва документа.

2.Текст.

Основнимискладовимичастинами тексту автобіографії є:

1. Прізвище, ім’я, по батькові (повністю, у називномувідмінку).

2.Число, місяць, рік і місценародження.

3. Відомості про навчання (роки й місце, одержана освітайспеціальність за дипломом тощо).

4. Відомості про трудовудіяльність (коли, де, наякійпосадіпрацював автор автобіографії, останнємісцероботичинавчання, посада).

5. Відомості про громадську роботу, досягнення, за­охочення, захоплення.

6. Склад сім’ї.Відомості про батьків (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, де й ким працюють, посада або останнє місце роботи).

8. Паспортнідані, домашня адреса, номер телефону

9. Дата.

10.Підпис

 

10.Спостереження за навчальним матеріалом. (Роздатковий матеріал).( Слайд 24)

 

Прочитайтефрагмент автобіографіївідомогоукраїнськогописьменникаГригорія Косинки. Яківідступивідвимогофіційно-ділового стилю міститьцей текст?

Автобіографія - розповідь

 

…Року 1899-го, 17 листопада у селі Щербанівці, на Київщині, уНаталки й Михайла Стрільців знайшлася перша дитина: Я.

…Змалку — така вже доля всіх селянських дітей — я пас влітку скот, а зимою ходив до земської школи — в сусіднє село Красне, звідки родом була мати. Краснянська школа — мій перший університет…

…У вільний час я дуже любив книжки читати, отож завжди надокучав батькові, щоб купили мені в Києві яку-небудь книжку (батько часто на заробітки до Києваїздили — дрова грузити, цеглу на будівлі носити, «лінію» деськопати); батько, бувало, привозили на цілий злотий книжок тих — Шерлок Холмс, Бова Королевич — багато всякого мотлоху…

…Року 1913-го батько одвели мене до сусідського села Трипілля уволость… Довго, пам’ятаю, вони просили волосного писаря, щоб той узяв мене «за мальчика» — копіїслужбовіпереписувати…

-Які відступи відвимого фіційно-ділового стилю містить цей текст?
11. Лінгвістичне дослідження( за 2варіантами). (Роздатковий матеріал ). (Слайд 25)

Для того, щоб правильно записати ім’я по батькові, потрібно знати, як вони утворюються. Наступне завдання нам у цьому допоможе.

Від поданих імен утворити чоловічі та жіночі імена по батькові.  Записати їх.

Варіант 1

Дмитро, Микита, Євген,  Ігор, Еміль,Ілля,Яків,  Кузьма, Сава.

Варіант 2

Тадей, Мефодій, Анатолій, Георгій, Микола, Федір,  Лука, Хома,Юрій.

 Правильний варіант1 .(Слайд26)

Дмитрович, Дмитрівна; Микитович, Микитівна; Євгенович,Євгенівна; Ігорович,Ігорівна; Емільович, Емілівна; Ілліч, Іллівна; Якович, Яківна;  Кузьмович, Кузьмич, Кузьмі'вна, Ку'зьмівна;  Савич, Савович, Савівна.

Варіант 2. (Слайд27 )

Тадейович, Тадеївна; Мефодійович, Мефодіївна;Анатолійович, Анатоліївна; Георгійович, Георгіївна;Миколайович, Миколаївна; Федорович, Федорівна; Лукич, Лукоʹвич, Лукіʹвна; Хоми'ч,Хо'мович, Хомі'вна, Юрійович, Юріївна.

- Як утворюються імена по батькові?

12.Навчальне редагування ( перспективна робота в групі).(Роздатковий матеріал).( Слайд 29)

Виправте помилки у тексті автобіографії та правильно розташуйте реквізити

Автобіографія

Склад сім’ї :

батько – Шевченко Павло Петрович, 1954 року народження, працює лікарем-терапевтом Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги;

мати -  Шевченко Марія Василівна, народилася в 1956 році, лікар-терапевт Чернівецької поліклініки профоглядів;

сестра – Шевченко Ірина Павлівна, 1989 року народження, навчється в  9-му класі середньої школи №36 м. Чернівців.

Я, Шевченко Василина Павлівна , народилася 3 листопада 1978 року в

м. Чернівцях у  родині лікарів.

З 2000 року працюю на посаді програміста відділу договірно-правової роботи концерну « Світ комп’ютерів».

       У 1985 році була зарахована до першого класу середньої  загальноосвітньої школи №9 м.Чернівців.

У 1995 році вступила на навчання до Чернівецького індустріального коледжу за спеціальністю « Розробка програмного забезпечення» .

 12.11. 2007р.                                                                      Підпис

 

Мешкаю за адресою : вул. Першотравнева, буд. 6, кВ. 34, м. Чернівці, 58000

 

 

Автобіографія

 

Я, Шевченко Василина Павлівна , народилася 3 листопада 1978 року в

м. Чернівці  у  родині лікарів.

У 1985 році була зарахована до першого класу середньої  загальноосвітньої школи №9 м. Чернівці.

У 1995 році вступила на навчання до Чернівецького індустріального коледжу за спеціальністю « Розробка програмного забезпечення» .

З 2000 року працюю на посаді програміста відділу договірно-правової роботи концерну « Світ комп’ютерів».

Склад сім’ї :

батько – Шевченко Павло Петрович, 1954 року народження, лікар-терапевт Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги;

мати – Шевченко Марія Василівна, 1956 року народження, лікар-терапевт Чернівецької поліклініки;

сестра – Шевченко Ірина Павлівна, 1989 року народження, учениця 9-го класу середньої школи №36 м. Чернівців.

Мешкаю за адресою : вул. Першотравнева, буд. 6, кВ. 34, м. Чернівці, 58000

 

 

12.11. 2007р.                                                 Підпис

 

 

13.Навчальне редагування (індивідуально біля дошки 3студенти)

Відредагуйте речення із автобіографії. (Слайд 28)

 1. Я, Зелений В.О., народився 22.04.1979р. в м. Умані Черкаської області.

1.Я, Зелений Василь Олександрович, народився 22.04.1979р. в м. Умань Черкаської області.

2. На протязі 1988- 96рр. навчався у середній школі №113м.Кіровограда.

 1. Протягом 1988- 96рр. навчався у середній школі №113м.Кіровоград.
 2. У 1995р. вступила на спеціальність «менеджмент організації» Київського індустріального технікуму.

3.У 1995р. вступила до  Київського індустріального технікуму за спеціальністю «Менеджмент організації».

Відредаговані речення запишіть у зошит.

 

V. Підсумок заняття

1.Бесіда.  (Слайд 30)

● До якого типу документів за призначенням належить заява та автобіографія?

● Що таке заява?

● Які є типи заяв?

● У формі якого відмінка вживається адресат?

● У формі якого відмінка зазначаємо адресанта?

● Що таке автобіографія?

● Від якої особи укладають документ?

● Чи доводилося вам укладати ці документи і коли?

Ми вчилися укладати документи. Я сподіваюся, що документи, які ви будете укладати, будуть  обличчям вашим і вашої компанії, школи. Обличчям  настільки виразним і неповторним, щоб навіть не глянувши на підпис адресат знав би,що це написано Вами.
Продовженням вивчення   курсу української мови є  навчальна дисципліна «Українська мова (за профспрямуванням)», ви будете  продовжувати роботу над укладанням документів.

2. Загальна оцінка роботи групи

3.Індивідуальне оцінювання

4. Домашнє завдання. (Слайд 31)

Середній рівень. Відредагувати автобіографію.

Достатній рівень. Відредагувати автобіографію, правильно розташувавши реквізити.

Високий рівень. Укласти автобіографію.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Кобелєва Віта Валеріївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Українська мова (академічний рівень) 10 клас (Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.)
Додано
12 квітня 2018
Переглядів
4150
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку