10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Контрольна робота з української мови в 10 класі за темою "Стилістичні засоби фонетики"

Про матеріал

Контрольна робота "Стилістичні засоби фонетики"

Перегляд файлу

 

10 клас

Стилістичні засоби фонетики

І варіант

І  РІВЕНЬ

1. Літеру и треба писати в усіх словах іншомовного походження в рядку
     А   т..тан, дец..бел, амбіц..я                    (1 бал)
     Б   трот..л, ініц..атива, корд..натор 
     В   д..летант, категор..чний, логіст..ка 
     Г   абор..ген, нум..змат, д..станція
2. Не відбувається подвоєння в усіх словах іншомовного походження в рядку
     А   ал..ергія, Джульєт..а, інтермец..о
     Б   коміс..ія, ман..а, колон..а
     В   ком..ерція, артил..ерист, Одіс..ея                (1 бал)
     Г   кол..егія, діаграм..а, іл..юзія

3. Позначте рядок, у якому не порушено правила вживання апострофа

А прес-пап’є, Руж’є, пюре, фюзеляж

Б ком’юніке, пів’Європи, п’юпітр, барел’єф

В Хьюстон, Мін’юст, Н’ютон, бюро

Г б’єф, гяур, миш’як, л’юстра.

4. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження треба писати з м’яким знаком

А дел…фін, Рафаел…, катафал…к, Гот…є

Б він…єтка, Нел…сон, ател…є, бул…йон

В марсел…єза, метал…, магістрал…, бракон…єр

Г н…юанс, Ал…яска, кан…йон, рел…єф.

5. Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка

А ненавис..ний, совіс..ний, пропус..ний, вартіс..ний

Б шіс..сот, радіс..ний, пес..ливий, ціліс..ний

В фашис..ський, перс..ня, скатер..ка, швидкіс..ний

Г свис..нути, первіс..ний, прихвос..ні, жаліс..ний

6.Помилки в чергуванні приголосних при їх збігу допущено в рядку

А огородництво, солдатський, латиський, сиваський

Б мангишлацький, кременчуцький, голландський, норвезький

В агентство, гіганський, пісчина, лісництво

Г заводський, Галичина, вотчина, воронезький

ІІ – ІІІ  РІВНІ

7. Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте літери

Ас…ортимент, мас…а, брут…о, абр..евіатура, інтел…ігент, адміністративно-тер…иторіальний, ак…редитація, ім…іграція, тон…а, дис…ертація, ім…ігрант, іл…юзія, Гол…андія, іл…юстративний, шил…інг, ін…оваційнний, кор…упція.                   (2 бали)

8. Запишіть слова у дві колонки: у першу - з ненаголошеним е, у другу - з ненаголошеним и.

Ож..ледиця, др..жати, ож..вати, л..генький, ел..гантний, в..шневий, ж..рненький, кл..котіти, ст..пи, евр..ка, н..зенько, адр..сат, кр..ниця, ож..вати, нап..кти, дал..чінь, р..ве. (2 бали)      

9.Перепишіть, вставляючи на місці крапок букви, якщо в цьому є потреба.

Провіс..ник, невіс..ці, щас..ливий, хвас..ливий, гіган..ський, капос..ний, авапос..ний, чес..ний, піз..ній, бряз..нути, кількіс..ний, курсан..ський. (2 бали)

 

ІV РІВЕНЬ

10. Напишіть міні-твір на тему «Подорож моєї мрії», використовуючи якнайбільше слів іншомовного походження, підкресліть їх. (3 бали) 

 

 

 

 

Стилістичні засоби фонетики

 

 

 

ІІ варіант

І  РІВЕНЬ

1. Літеру и треба писати в усіх словах іншомовного походження в рядку
     А   д..ислокація, конст..туція, в..зажист
     Б   маркет..нг, в..раж, юрисд..кція               
     В   гр..льяж, т..танічний, реж..сер 
     Г   ульт..матум, сп..раль, д..лер
2. Не відбувається подвоєння в усіх словах іншомовного походження в рядку
     А   дис..ертація, ком..юніке, ат..аше
     Б   ак..орд, Мас..андра, ам.лак                     
     В   гал..ерея, іл..юзія, пі.ца
     Г   бал..он, ком..ерція, Рос..іні

3.Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження пишуть з апострофом

А ад…ютант, п…єдестал, кон…юнктура, р…юкзак

Б б…юргер, Руж…є, п.юре, ін….єкція

В Барб…є, Фур…є, комп…ютер, грав…юра

Г прем…єр, ад…ютант, вар…єте, миш…як.

4. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження пишуть з м’яким знаком

А ал…янс, Н…ютон, мал….ярія, конферанс…є

Б ма…йор, д…юна, бул…йон, Рафаел…

В рант…є, бутон…єрка, жен…шень, кан…йон

Г вол…єр, кегел…, н…юанс, барел…єф.

5. Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка

А безвиїз..ний, корис..ний, кореспонден..ський, кіс..лявий

Б облас..ний, волос..ний, бороз..на, цінніс..ний

В радіс..ний, швидкіс..ний, бандурис..ці, очис..ний

Г студен..ство, піз..ній, безсовіс..ний, зліс..ний

6. Помилки в чергуванні приголосних при їх збігу допущено в рядку

А пропагандистський, гігантський, центристський, агентський

Б Мелащин, Палажчин, товариство, Володажченко

В казаський, бучацький, убозство, прагзький

Г Німеччина, Вінничина, козаччина, Туреччина

ІІ – ІІІ  РІВНІ

7.Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте літери.

Колон…а, контр…еволюційний, ан…отація, пас…атіжі, рал…і, груп…а, ас…игнаційний, забал…отований, марок…анець, сум…а, ал…ея, кас…а, барок…о, Ренес…анс, інтермец…о, Шил…ер, хоб…і.              (2 бали)

8. Запишіть слова у дві колонки: у першу - з ненаголошеним е, у другу - з ненаголошеним и.

З..рно, вер..с, л..ман, м..далі, ваз..лін, ш..рокі, вер..сень, п..ніцилін, кр..латої, м..сколиз, чер..да, трен..р, пш..ниця, велос..пед, бр..ніти, н..потріб, вес..ло, ц..ферблат, гл..бочінь, з..рном, б..режу, п..ньок, м..тро. (2 бали)

9. Перепишіть, вставляючи на місці крапок букви, якщо в цьому є потреба.

Влас..ний, артис..ці, гус..нути, умис..ний, кореспондент..ський, безвиїз..ний, корис..ний, кіс..лявий, облас..ний, радіс..ний, зап’яс..ний, контрас..ний. (2 бали)

 

ІV РІВЕНЬ

10 .Напишіть міні-твір на тему «Подорож моєї мрії», використовуючи якнайбільше слів іншомовного походження, підкресліть їх. (3 бали) 

 

 

 

docx
Додано
1 січня 2018
Переглядів
5021
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку