27 травня о 18:00Вебінар: Цифрові технології для формувального оцінювання в НУШ

Контрольна робота з екології в 11 класі І семестр

Про матеріал

Контрольна робота з екології для учнів 11 класу на І семестр. У роботі представлені різнорівневі завдання. Даний матеріал буде корисний вчителям які викладають екологію в 11 класі.

Перегляд файлу

Контрольна робота № 1

Варіант І

Частина І.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

 1.       Потепління клімату Землі пов’язане із:

 1.                зростанням народонаселення;
 2.               руйнуванням озонового шару;
 3.                зростанням великих міст;
 4.               збільшенням концентрації С02 в атмосфері.

 1.       Ерозія ґрунтів — це:

 1.           відкладання солей на поверхні ґрунту;
 2. зменшення родючого шару;
 3.           знищення корисних мешканців ґрунту;
 4.          вирубування лісів

 1.       Випадання кислотних дощів пов’язано з потраплянням в атмосферу:

фреонів;

 1. метеоритних частин;
 2. оксидів Нітрогену і Сульфуру;
 3. вуглекислого газу в надмірній кількості.
 1.       Деградація середовища — це:
 1. ліквідація радіоактивного забруднення з поверхні ґрунту, з предметів;
 2. кількісне і якісне визначення хімічних речовин в об’єктах навколишнього середовища;
 3. погіршення якості природних умов і соціального середовища життя людини;
 4. природне знешкодження забруднення в середовищі у результаті фізичних, хімічних і біологічних процесів.
 1.       Рекультивація — це:
 1. штучне відновлення родючості грунтів і рослинного покриву після техногенного порушення природи;
 2. зміна ландшафтів під впливом виробничої діяльності людини;
 3. використання енергії і речовин, вилучення корисних компонентів з побутових і промислових відходів;
 4. відновлення здоров’я і працездатності шляхом від­починку на лоні природи.
 1.       Стійкість природної системи визначається:
 1. здатністю природної системи до відновлення вну­трішніх параметрів і структур після будь-яких при­родних або антропогенних змін;
 2. суворою послідовністю явищ у природних системах, яка зумовлює виникнення фізіологічно однорідного функціонально єдиного складу;
 3. станом динамічного балансу безперервного речо­винно-енергетичного поновлення з відносним збе­реженням якісно-кількісних характеристик;
 4. здатністю природної системи протистояти зовніш­ньому впливу та повертатись до попереднього стану, не змінюючи при цьому своєї структури.
 1.       Аерозоль — це завислі в газоподібному стані частинки:

 1. твердих і рідких речовин;
 2. тільки твердих;
 3. тільки рідких;
 4. мікроорганізмів.

8. Антропогенні зміни — зміни, які відбуваються у при­роді в результаті:

 1. впливу природних процесів і людської діяльності;
 2. господарської діяльності людини;
 3. впливу зовнішніх чинників;
 4. саморозвитку.

Частина II.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей.

 1. Вкажіть неправильні твердження щодо біосферного заповідника:
 1. природоохоронна науково-дослідна установа між­народного значення;
 2. спеціальний маршрут для проведення екскурсій у природі;
 3. створений з метою збереження у природному стані природних комплексів біосфери;
 4. порушені в процесі ерозії земельні угіддя, що втра­тили частину природної родючості.
 1. Вкажіть причини деградації водного середовища:
 1. газове, аерозольне, пилове, шумове, радіаційне, електромагнітне забруднення;
 2. прояв несприятливих природно-антропогенних про­цесів: ерозій, засолення, заболочення;
 3. механічне, фізичне і хімічне забруднення;
 4. потрапляння зі стічними водами різних мікроорганіз­мів (бактерій, вірусів), спор грибків, яєць червів тощо.

3. У процесах ґрунтоутворення активну участь беруть:


 1. гриби;
 2. бактерії;
 3. дощові черв’яки;
 4. птахи.

4. Біосфера — це:

 1. жива оболонка Землі;
 2. розумова оболонка Землі;
 3. частина оболонок Землі, населена живими організ­мами;
 4. єдина глобальна екосистема Землі.

Частина III.

Завдання на встановлення відповідності.

 1. Установіть відповідність між терміном і його визна­ченням:

 1. деградація;
 2. гумус;
 3. ерозія;
 4. ГДК.

 1. концентрація шкідливої речовини у воді, яка не по­винна чинити негативної дії на організм людини протягом усього її життя;
 2. погіршення окремих природних компонентів;
 3. гранично допустима концентрація шкідливої речови­ни в одиниці об’єму окремих компонентів природи;
 4. руйнування і знос поверхневих найбільш родючих горизонтів ґрунту;
 5. складова частина ґрунту, що надає йому темного кольору.
 1. Установіть відповідність між формулами речовин — за­бруднювачів природного середовища та їх назвами:

1.Н2S;   А)метан;

2.СО;  Б) сульфур (IV) оксид;

3.NO2; В)гідроген сульфід;

4.СН4; Г)чадний газ;

                Д) нітроген (V) оксид.

Частина IV.

Завдання на встановлення логічної послідовності.

 1. Проаналізуйте ступінь антропогенної перетвореності ландшафтних зон України та розташуйте їх у порядку зрос­тання цього показника:

 1. сильно перетворені;
 2. слабо перетворені;
 3. дуже сильно перетворені;
 4. перетворені;
 5. середньо перетворені.

 1.      Розташуйте складові частини повітря відповідно до їх процентного вмісту:

 1. вуглекислий газ (СО,);
 2. водяна пара (Н,0);
 3. кисень (02);
 4. азот (N2);
 5. аргон (Аr).

Частина V.

Завдання відкритого типу.

 1. Рішення яких двох стратегічних завдань дасть змогу людині і природі розвиватись гармонійно?
 2.      Поясніть, чому окремі компоненти природного середо­вища належать до стійких, а деякі — до нестійких стосовно антропогенних впливів?

Контрольна робота № 1

Варіант II

Частина І.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

 1. Найменш стійкими компонентами природного середо­вища до деградаційних процесів вважаються:

 1. атмосфера;
 2. рослинний і тваринний світ;
 3. ґрунт;
 4. водне середовище.

 1.     Наслідком деградації ґрунтів є:
 1. руйнування озонового екрану;
 2. зменшення вмісту гумусу в ґрунтах;
 3. погіршення прозорості атмосфери;
 4. самовідновлення і саморегуляція геосистем.
 1.     Оксиди Сульфуру і Нітрогену викидаються в атмосферу внаслідок роботи:

 1. ТЕС;
 2. ГЕС;
 3. АЕС;
 4. вітрових електростанцій.

 1.     Однією з причин утворення озонових дір є потрапляння в атмосферу:

 1. чадного газу (СО);
 2. вуглекислого газу (СО2);
 3. фреонів;
 4. метеоритних часток.

 1.     Парникові гази це;
 1. продукти радіоактивного розпаду, які випадають на Землю з дощем або снігом;
 2. озоновий шар в атмосфері;
 3. хімічно активні продукти, виділення рослин, що ростуть в парниках;
 4. гази, які здатні поглинати і затримувати теплове ви­промінювання планети.
 1.     Ноосфера, як сфера розуму, пов’язана із:
 1. виникненням і становленням цивілізованого сус­пільства;
 2. передбаченням можливої поведінки природних сис­тем унаслідок впливу природних процесів і людської діяльності;
 3. місце існування угруповання;
 4. частина біосферного заповідника, яка призначена для збереження найбільш цінних природних комплексів.

7. Укажіть, який вчений вперше запропонував термін біосфера:


 1. Ж.-Б. Ламарк;
 2. Е. Зюсс;
 3. В.В. Докучаєв;
 4. В.І. Вернадський

8. До нестійких компонентів навколишнього середовища відносять:


 1. літогенну основу ландшафту;
 2. атмосферу;
 3. ґрунтовий покрив;
 4. водне середовище.

Частина II.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей.

 1.       Інтенсивність ерозійних процесів ґрунтів залежить від:

 1. природних чинників;
 2. антропогенних впливів;
 3. складу ґрунту;
 4. поверхні місцевості.

 1.       Форми стійкості геосистем до антропогенних наван­тажень:

 1. інертність;
 2. відновлюваність;
 3. активність;
 4. пластичність.

 1.       Вкажіть джерела забруднення природного середовища України:

 1. промислові підприємства;
 2. транспорт;
 3. комунальне господарство;
 4. сільське господарство.

 1.       Вкажіть наслідки деградації атмосфери:

 1. погіршення прозорості;
 2. зміна газового складу;
 3. руйнування озонового екрану;
 4. зміна теплового балансу.

Частина III.

Завдання на встановлення відповідності.

1. Установіть відповідність між терміном і його визна­ченням:

 1. забруднення;
 2. забруднювачі;
 3. водна ерозія грунтів;
 4. канцероген.
 1. речовина або фізичний агент, які пригнічуюче діють на еритроцити крові і сприяють розвитку злоякісних утворень;
 2. збільшення концентрації тих чи інших речовин за природні межі норм;
 3. руйнування грунтів тимчасовими водними потоками;
 4. руйнування і знос поверхневих найбільш родючих горизонтів і підстиляючих їх порід вітром;
 5. речовини та інші агенти, які, потрапляючи в ком­поненти природного середовища, змінюють їхні хімічний склад і властивості, погіршують якість, призводять до їхньої деградації, руйнування.

2. Знайдіть відповідність між причиною деградаційного процесу та географічним середовищем, в якому відбувається деградація.


 1. електромагнітне забруднення;
 2. наявність займистих речовин;
 3. засолення;
 4. вирубування лісів.

 

 1. рослинний і тваринний світ;
 2. літосфера;
 3. водне середовище;
 4. атмосфера;
 5. грунт.

Частина IV.

Завдання на встановлення логічної послідовності.

 1. Встановіть послідовність деградації ґрунтів:
 1. зниження родючості;
 2. накопичення у тканинах людини забруднювальних речовин, розвиток хвороб;
 3. масова загибель мікроорганізмів;
 4. забруднення.
 1. Розмістіть у певному порядку стійкість компонентів природи до антропогенних навантажень:

 1. стійкі;
 2. дуже слабостійкі;
 3. слабостійкі;
 4. середньо стійкі.
 5. сильностійкі;

Частина V.

Завдання відкритого типу.

 1. З якою метою вводять нормативні показники якості природного середовища?
 2. Чому інтенсивність ерозійних процесів на стан ґрун­тового покриву може коливатись? Відповідь підтвердіть при­кладами.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Рымарев Иван
  А де є відповіді,щоб перевірити себе після виконання?
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Екологія (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас (Царик Л.П., Царик П.Л., Вітенко І.М.)
Додано
9 серпня 2018
Переглядів
9736
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку