26 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Контрольна робота з екології для учнів 11 класу на ІІ семестр

Про матеріал

Контрольна робота з екології для учнів 11 класу на ІІ семестр. Робота містить різнорівневі завдання. Даний матеріал буде корисний вчителям які викладають екологію в 11 класі.

Перегляд файлу

Контрольна робота № 2

Варіант І

Частина І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

 1.      Конвенція про біорізноманіття, ухвалена Конференцією ООН, вперше оголосила збереження біорізноманіття пріори­тетним напрямом діяльності людини у:

 1.      1840 р.;
 2.     1992 р.;
 3.      1990 р.;
 4.     2010 р.

 1.      Зазначте, що називають заповідниками:
 1.      природоохоронні науково-дослідні установи за­гальнодержавного значення, створені з метою збереження у природному стані типових для даної місцевості або унікальних природних комплексів і явищ, у яких відбуваються розробки наукових засад охорони природи;
 2.     природні території, створені з метою збереження і відтворення певних природних комплексів або окремих видів організмів;
 3.      природні території, які створюються для вивчення, збереження, акліматизації та ефективного госпо­дарського використання рідкісних й інших видів як місцевої, так і світової фауни і флори;
 4.     природоохоронні установи місцевого значення, які за статусом близькі до національних парків.
 1.      Вкажіть, яке біорізноманіття можна вважати генетич­ним:
 1.      сукупність генофондів різних популяцій одного виду;
 2.     сукупність унікальних і типових лісових, лучних, болотних, степових, гірських, рівнинних, морських, річкових угруповань;
 3.      сукупність видів, що населяють територію;
 4.     сукупність видів, стан популяцій яких завдяки вжи­тим заходам охорони не викликає стурбованості.
 1.      Червона книга — це:
 1.      відомості про цінні види;
 2.     опис видів, які перебувають під загрозою зникнен­ня і потребують спеціальних заходів щодо їхньої охорони;
 3.      відомості про зниклі види;
 4.     загальна характеристика флори і фауни.
 1.      Вкажіть заповідний об’єкт, який не належить до при­родних територій та об’єктів:

 1.      національні парки;
 2.     біосферні заповідники;
 3.      заказники;
 4.     дендрологічні парки.

 1.      Заповідний фонд України становить:

 1.      0,5 млн га;
 2.     5 млн га;
 3.      3 млн га;
 4.     10 млн га.

 1.      Вкажіть структурний елемент екомережі:
 1.      державні заповідні урочища;
 2.     буферні території;
 3.      пам’ятники садово-паркового мистецтва;
 4.     зоологічні парки.
 1.      Вкажіть, яка з перелічених рослин занесена до Червоної книги України:

 1.      сон-трава велика;
 2.     перстач прямостоячий;
 3.      вороняче око;
 4.     пижмо звичайне.

Частина II. Завдання з вибором кількох правильних відповідей.

 1.      Вкажіть неправильні твердження щодо екомережі:
 1.      територія, виділена з метою збереження, відтворення та відновлення окремих або кількох компонентів найбільш цінних типових чи унікальних комплексів;
 2.     територія, виділена з метою збереження, відтворення та відновлення окремих або кількох цінних компо­нентів природи;
 3.      єдина територіальна система об’єктів, що перебува­ють під охороною, з метою збереження всього біо­тичного і ландшафтного різноманіття, поліпшення стану навколишнього середовища;
 4.     лісові, степові та інші природні комплекси, що ма­ють велике наукове, природоохоронне й естетичне значення.
 1. Програма ООН з навколишнього середовища це:
 1.      міжурядова програма, почата з ініціативи Стокгольм­ської конференції ООН з навколишнього середови­ща (1972 р.);
 2.     програма згідно з рішеннями Генеральної Асамблеї ООН (1973 р.);
 3.      програма, спрямована на вирішення найбільш го­стрих проблем сучасної екологічної кризи (спустелення, деградації ґрунтів; погіршення якості і зменшення кількості прісних вод, забруднення Світового океану);
 4.     система спостережень за станом навколишнього середовища.
 1. Заповідники України — це:
 1.      Канівський, Розточчя, Медобори;
 2.     Чорноморський, Асканія Нова, Луганський;
 3.      Березинський, Біловезька пуща, Поліський;
 4.     Кримський, Ялтинський гірсько-лісовий, Карадазь­кий.

4. Вкажіть основні законодавчі акти, які регулюють пи­тання охорони навколишнього середовища України:

 1.      Кодекс України про надра;
 2.     Закон України про охорону атмосферного повітря;
 3.      Основний закон нашої держави — Конституція України;
 4.     Закон України про тваринний світ.

Частина III.  Завдання на встановлення відповідності.

 1.      Установіть відповідність між принципами побудови екомережі та їх характеристиками:

 1.      цілісність;
 2.      відповідність;
 3.      єдність;
 4.      ієрархічність.

 1.      підпорядкованість екомереж нижчого рангу вищим;
 2.      співмірність наявної природно-антропогенної будови
 3.      території з ландшафтною структурою території;
 4.      взаємопов’язана єдність компонентів, за якої фор­мується якісно нове ціле;
 5.      виконання природно-екологічних, соціальних і еко­номічних завдань;
 6.      територіально-функціональна, ландшафтна.
 1.      Установіть відповідність між категорією заповідного об’єкта та його назвою:

 1.      національний природний парк;
 2.      біосферний заповідник;
 3.      природний заповідник;
 4.      ботанічний сад.
 1.      Синевір;
 2.      Медобори;
 3.      Кременецький;
 4.      Асканія-Нова.

Частина IV. Завдання на встановлення логічної послідовності.

1. Розташуйте об’єкти природно-заповідного фонду України у порядку їх кількості:


 1.      пам’ятки природи;
 2.      біосферні заповідники;
 3.      заказники;
 4.      зоопарки.

2. Розташуйте законодавчу базу щодо охорони природи в Україні у хронологічній послідовності:

 1.      Закон України про охорону навколишнього середо ­вища;
 2.      Закон України про тваринний світ;
 3.      Основний закон нашої держави — Конституція України;
 4.      Закон України про атмосферне повітря.

Частина V. Завдання відкритого типу.

 1.      Дайте загальну характеристику природно-заповідного фонду України.
 2.      У контексті яких міжнародних програм відбувається розбудова екомережі України?

Контрольна робота № 2

Варіант II

Частина І.  Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

 1.      Визначте, який із принципів побудови екомережі спря­мований на виконання природно-екологічних, соціальних і економічних завдань:

 1.      поліфункціональність;
 2.      цілісність;
 3.      комплементарність;
 4.      єдність.

 1.      Вкажіть, які види називають рідкісними:
 1.      ті, які в недалекому майбутньому можуть бути за­раховані до категорії зникаючих, якщо не вжити негайних заходів-для їх збереження;
 2.      ті, які потребують охорони, але відсутність інфор­мації не дає змоги визначити, до якої саме категорії їх слід класифікувати;
 3.      ті, яким у даний час не загрожує зникнення, хоча внаслідок їх незначної чисельності або обмеженого ареолу така загроза може виникнути за несприятли­вих змін середовища існування;
 4.      ті, стан популяцій яких завдяки вжитим заходам охорони не викликає стурбованості.
 1.      Вкажіть неправильне твердження щодо природоохо­ронного виховання:
 1.      формування у людини свідомого сприйняття до­вкілля з метою вироблення гуманістичних природо­охоронних поглядів;
 2.      людина повинна стати над природою, відокремитись від неї і керувати природними процесами;
 3.      ми повинні знати, розуміти природні процеси і співпрацювати з природою, враховуючи її закони;
 4.      визнання незаперечного, факту обмеженості при­родних ресурсів.
 1.      Вкажіть твердження, яке не стосується екомережі:
 1.      єдина територіальна система, яка створена з метою поліпшення екологічних умов для формування та відновлення довкілля;
 2.      система, метою якої є підвищення природно-ре­сурсного потенціалу, збереження ландшафтного біорізноманіття;
 3.      території для місць оселення та зростання цінних видів тваринного і рослинного світу, генетичного фонду;
 4.      спеціальний маршрут для проведення екскурсій у природі.
 1.      Концепція екомережі є інтегруючою на даному етапі збереження природи тому, що:
 1.      забезпечує збереження і відтворення біологічного і ландшафтного різноманіття;
 2.      підтримує екологічну рівновагу та екобезпечний стан довкілля;
 3.      зберігає та відновлює умови невиснажливого при­родокористування;
 4.      поєднує в єдине ціле наявні концепції і системи охорони природи.
 1.      Знайдіть найбільш повне і правильне визначення кате­горії «буферна територія»:
 1.      структурний елемент екомережі;
 2.      захисна зона;
 3.      ключова природна територія для збереження біо­логічного і ландшафтного різноманіття;
 4.      зовнішнє оточення природних ядер та екокоридорів охоронними службами для захисту їх від впливу не­гативних чинників.
 1.      Вкажіть, яка з наведених тварин, занесених до Червоної книги України, належить до типу Членистоногі:

 1.      жовтопуз;
 2.      гага звичайна;
 3.      жук-олень; 
 4.      тхір степовий.

 1.      Вкажіть біосферний заповідник серед категорій запо­відних об’єктів:

 1.      Чорноморський;
 2.      Подільські Товтри;
 3.      Вижницький;
 4.      Кримський

Частина II. Завдання з вибором декількох правильних відповідей.

 1.      Згідно з концепцією 1992 року з охорони біорізноманіття причиною його зменшення названо:
 1.      незбалансоване використання земельних ресурсів;
 2.      виснажливе використання природних екосистем;
 3.      зниження рівня техногенних забруднень природних компонентів;
 4.      збільшення площ під лісами та іншою природною рослинністю.
 1.      Вкажіть шляхи збереження видового різноманіття ор­ганізмів:
 1.      формування екомережі, в якій заповідні території виконують функції основних структурних елементів;
 2.      формування транскордонних елементів екомережі;
 3.      створення міцної правової бази;
 4.      складання Чорного списку.

3. Найважливіші заходи щодо охорони генофонду рослин і тварин:


 1.      створення заповідників і заказників;
 2.      утримання і розведення рідкісних тварин у неволі;
 3.      залужування осушених торфовищ;
 4.      розведення рідкісних рослин у спеціальних госпо­дарствах.

 1.      «Чорний список» — це:
 1.      відомості про цінні види;
 2.      загальна характеристика флори і фауни;
 3.      опис видів, які потребують спеціальних заходів щодо їхньої охорони;
 4.      відомості про види, відсутність достовірних їх зна­хідок протягом останніх 50 років.

Частина III.  Завдання на встановлення відповідності.

 1.      Установіть відповідність між категорією заповідного об’єкта та його роллю у природоохоронній діяльності.

 1.      заповідники; б) національні природні парки; в)пам’ятки природи; г) заказники.

 1.      збереження цінних природних, а також історико - культурних комплексів та об’єктів;
 2.      збереження і відтворення певних природних комп­лексів або окремих видів організмів;
 3.      природоохоронні науково-дослідні установи загаль­нодержавного значення, які створюються з метою збереження у природному стані типових для даної місцевості або унікальних природних комплексів;
 4.      окремі унікальні природні утворення, які мають при­родоохоронне, наукове, естетичне або пізнавальне значення;
 5.      вивчення, збереження, акліматизація та ефективне господарське використання рідкісних та інших видів як місцевої, так і світової фауни.
 1.      Установіть відповідність між терміном та визначенням.

 1.      заповідання;
 2.      охорона природи;
 3.      природокористування;
 4.      природно-заповідний фонд.

 1.      сукупність усіх форм використання природного ре­сурсного потенціалу і заходів щодо його збереження;
 2.      процес вилучення природної території чи акваторії зі сфери усталеного господарського використання для природоохоронних та інших еколого-соціальних цілей;
 3.      природно-територіальна система, яка відображає частину мережі особливо охоронюваних природних територій різних категорій та рангів і забезпечує еко­логічну стабільність і повне збереження біотичногоі ландшафтного різноманіття в окремому районі чи загалом у країні;
 4.      наука про збереження природи, раціональне вико­ристання та відтворення її природних багатств;
 5.      передбачення можливої поведінки природних систем унаслідок впливу природних процесів і людської діяльності.

Частина IV. Завдання на встановлення логічної послідовності.

 1.      Розмістіть елементи стратегії виживання людства у ло­гічній послідовності:
 1.      безвідходні технології;
 2.      використання нетрадиційних джерел енергії;
 3.      регулювання кількості населення;
 4.      зменшення забруднення довкілля.
 1.      Види, занесені до Червоної книги, залежно від стану їхніх популяцій та ступеня загрози зникнення поділяють на сім категорій. Розмістіть категорії видів у порядку зменшення загрози зникнення.

 1.      відновні види; б)зникаючи види;в) зниклі види; г) рідкісні види.

Частина V.  Завдання відкритого типу.

 1.      Охарактеризуйте основні аспекти ландшафтного різно­маніття.
 2.      Чим, на вашу думку, екомережа відрізняється від за­повідної мережі.
docx
До підручника
Екологія (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас (Царик Л.П., Царик П.Л., Вітенко І.М.)
Додано
9 серпня 2018
Переглядів
2035
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку