Контрольна робота з теми: « Вуглеводні»

Про матеріал
Контрольна робота з теми: « Вуглеводні» Варіант 1 І рівень ( по 0,5 бала) Завдання з вибором однієї правильної відповіді 1. Вкажіть назви речовин, що мають однаковий якісний і кількісний склад та молекулярну масу, але різну будову молекул: А гомологи; Б кристали; В ізомери; Г циклоалкани. 2. Вкажіть загальну формулу алкенів: А СnH2n Б СnН2n-2; В СnН2n+2; Г СnН2n-6. 3. Вкажіть прізвище автора теорії хімічної будови органічних сполук: А М. В. Ломоносов; Б А. С. Купер; В О. М. Бутлеров; Г М. Д. Зелінський. 4. Вкажіть назву речовини, яка є продуктом приєднання води до етену: А етанол; Б етанова кислота; В етаналь; Г метанол. 5. Вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні повного окиснення етину: А 9; Б 13; В 11; Г 15. 6. Вкажіть назву речовини, яка не належить до ароматичних вуглеводнів та їх похідних: А бензeн; Б гексахлоробензен; В гексахлороциклогексан; Г хлоробензен. ІІ рівень (по 1 балу) Завдання з вибором кількох правильних відповідей 7. Дайте визначення гомологам: А мають однаковий якісний склад; Б подібні за будовою та хімічними властивостями; В перебувають в однаковому агрегатному стані; Г їх склад відрізняється на гомологічну різницю Завдання на встановлення відповідності 8. Встановіть відповідність між характеристиками метану та їх показниками: А густина (г/л); 1 1; Б відносна густина за воднем; 2 0,71; В масса 10 моль(г); 3 8; Г кількість атомів Гідрогену в молекулі; 4 4; 5 160. Завдання на встановлення послідовності 9. Встановіть послідовність збільшення числа атомів Гідрогену в молекулах алканів:
Перегляд файлу

        Контрольна робота з теми: « Вуглеводні»

             

                                                                                         Варіант 1

 

І рівень ( по 0,5 бала)

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1.   Вкажіть назви речовин, що мають однаковий якісний і кількісний склад та молекулярну масу, але різну будову молекул:

А   гомологи;            Б   кристали;

      В   ізомери;               Г   циклоалкани.

2.  Вкажіть загальну формулу алкенів:

                                       А    СnH2n                  Б    СnН2n-2;

В    СnН2n+2;              Г    СnН2n-6.

3.  Вкажіть прізвище автора теорії хімічної будови органічних сполук:

А   М. В. Ломоносов;                Б   А. С. Купер;

        В   О. М. Бутлеров;                    Г  М. Д. Зелінський.

4.   Вкажіть назву речовини, яка є продуктом приєднання води до етену:

А   етанол;                 Б   етанова кислота;

                                 В   етаналь;                Г   метанол.

5.   Вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні повного окиснення етину:

А   9;                 Б   13;

В   11;               Г    15.

6.   Вкажіть назву речовини, яка не належить до ароматичних вуглеводнів та їх похідних:

А   бензeн;                                   Б   гексахлоробензен;

                       В   гексахлороциклогексан;       Г   хлоробензен.

 

ІІ рівень (по 1 балу)                                                                                        Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7.   Дайте визначення гомологам:

      А   мають однаковий якісний склад;

      Б   подібні за будовою та хімічними властивостями;

      В   перебувають в однаковому агрегатному стані;

      Г  їх склад відрізняється на гомологічну різницю                              Завдання на встановлення відповідності

8.   Встановіть відповідність між характеристиками метану та їх показниками:

                А   густина (г/л);                                                      1   1;

                Б   відносна густина за воднем;                             2   0,71;

               В   масса 10 моль(г);                                                3   8;

               Г   кількість атомів Гідрогену в молекулі;             4   4;

                                                                             5   160.

Завдання  на встановлення послідовності                                                                9.   Встановіть послідовність збільшення числа атомів Гідрогену в молекулах алканів:

А   пропану;     Б   бутану;       В  пентану;       Г   етану.

 

  ІІІ рівень ( по 1,5 бала)

10.   Написати рівняння реакцій за такою схемою:

СН4 → С2Н6 → С2Н4 → С2Н2 →СО2

С2Н5-ОН.

11.   Визначити, яку кількість гідроген броміду можуть приєднати 0,5 моль етину.

 

 ІV рівень (3 бали)

12.   При спалюванні вуглеводню масою 4,2 г утворилося 13,2 г вуглекислого газу та 5,4 г води. Густина вуглеводню відносно повітря становить 2,9. Визначити молекулярну формулу вуглеводню.

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Варіант 2

        

       І рівень ( по 0,5 бала)

      Завдання з вибором однієї правильної відповіді

 1.   Вкажіть символ хімічного елемента, який міститься в усіх   органічних сполуках:

А   Са;                        Б   Н;

В   С;                          Г   О.

2.   Вкажіть, які речовини називаються алканами:

    А   з відкритим карбоновим ланцюгом із загальною формулою СnН2n;

    Б   циклічної будови із загальною формулою СnНn2;

    B   ациклічної будови, у молекулах яких атоми Карбону сполучені між собою зв’язками;

    Г   з відкритим карбоновим ланцюгом із загальною формулою СnН2n-2.

3.   Вкажіть формулу замісника пропілу:

А   С5Н11-;                  Б   С3Н7-;

В   С2Н5-;                       Г   С4Н9-.

4.   Вкажіть частинки, що містять неспарені електрони:

А   гомологи;                 Б   ізомери;

                   В   ізотопи;                    Г   алкільні замісники.

5.   Визначте значення валентного кута між осями гібридизованих орбіталей у молекулах алканів:

   А   109˚28΄;                       Б   122˚38΄;

В   97˚18΄;                         Г   180˚.

6.   Вкажіть назву речовини, яка вступає в реакцію полімеризації:

  А   пропен;                    Б   метан;

В   бутан;                       Г   етан.

 

ІІ рівень (по 1 балу)

  Завдання з вибором кількох правильних відповідей:

   7.   Вкажіть назви речовин, які не належать до ароматичних вуглеводнів:

А   толуен;                  Б   циклогексан;

                   В   гексан;                   Г   гексахлороциклогексан.

Завдання на встановлення відповідності:

  8.   Встановіть відповідність між характеристиками етену та їх показниками:

       А   густина (г/л);                                                       1   1,25;

                   Б   відносна густина за азотом;                               2   1;

   В   маса 1 моль;                                                         3   2;

   Г   кількість атомів Гідрогену в молекулі;              4   4;

                                                                                         5   28.

           Завдання на встановлення послідовності:

9.   Встановіть послідовність зростання мас порцій газу:                                                                         А   2,24 л етану;     Б   2,24 л бутину;        В   4,48 л пропіну;     Г  22,4 л бутену

 

ІІІ рівень

10.   Написати рівняння реакцій за поданою схемою:

Метан →хлорометан →етан → етен →етин → бензен         

11.Встановити молекулярну формулу алкену, 10,5 г якого під час реакції  приєднали 5,6 л водню.

 

ІV рівень

12.   Ароматичний вуглеводень невідомої будови , який має 8 атомів Карбону в молекулі, при взаємодії з бромною водою утворює дибромопохідну, густина якої за воднем 132. Написати структурну формулу ароматичного вуглеводню і його назву.

 

 

 

                                                                                                                

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Варіант 3

 

І рівень (по 0,5 бала)

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1.   Вкажіть, з якої сполуки найзручніше одержувати ацетилен у лабораторії:

А   кальцій карбіду;                 Б   метану;

                   В   етану;                                   Г   кальцій карбонату.

   2.   Позначте реагент, що дозволяє розрізнити гексан, гексен та бензен:

            А   розчин калій перманганату і лугу;

            Б   бромна вода і нітруюча суміш;

            В   нітруюча суміш і луг;

            Г   розчин перманганату калію і бромна вода.

  3.   Визначте елемент, який обов’язково міститься в органічних сполуках:

А   С;            Б   Н;            В   Na;            Г   Si.

  4.   Позначте речовину, яка належить до органічних сполук:

А   крейда;    Б   цукор;    В   сода;    Г   кухонна сіль.

5.   Вкажіть найбільш прийнятну характеристику атомів Гідрогену в молекулі бензену:

           А   усі атоми Гідрогену нерівноцінні;

           Б   один атом відрізняється від інших;

           В   усі атоми Гідрогену рівноцінні;

           Г   три нерівноцінні пари.

 6.   Позначте правильне твердження:

       А   реакції заміщення відбуваються легше, ніж приєднання;

       Б   реакції заміщення та приєднання відбуваються однаково легко;

       В   реакції приєднання відбуваються легше, ніж заміщення;

       Г   реакції заміщення відбуваються, а реакції приєднання ні.

 

   ІІ рівень (по 1 балу)

   Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7.   Вкажіть речовини, які реагують з гексаном:

А   НСl;           Б   НNО3;           В   Сl2;           Г   Zn.

  Завдання на встановлення відповідності

8.   Встановіть відповідність між реагентами та реакціями, за допомогою яких можна одержати етилен:

                                 А   дегідрогенізації                   1   бутану;

                                 Б   гідрогенізації                        2   етану;

    В   крекінгу                                 3   ацетилену;

                                 Г   дегідратації                           4   етанолу;

                                                      5  метанолу.

    Завдання на встановлення послідовності

9.   Встановіть послідовність збільшення молярної маси алкенів:

      А   пентен;           Б   гексен;           В   етен;             Г   бутен.                                                                                                                                                                                                              

 

     ІІІ рівень (по1,5 бала)

    10.   Написати рівняння реакцій за поданою схемою:

            Етан → Етен → Етанол → Карбон (ІV) оксид.

    11.   Встановіть молекулярну формулу алкену, якщо 112 г його приєднали 44,8 л гідроген хлориду.

 

   ІV рівень (3 бали)

   12.  Який етиленовий вуглеводень і якого об’єму потрібно використати, щоб отримати з нього за допомогою каталітичної гідратації 28,75 мл одноатомного спирту (ρ = 0,8 г/мл ), що складає 0,5 моль? Вихід спирту дорівнює 50%.

 

 

 

                                                                             

                                                                                              

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Варіант 4

 

І рівень (по 0,5 бала)

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1.   Позначте реагент, дією якого одержують пропін з 1,2-дибромпропану:

     А   водний розчин лугу;                Б   спиртовий розчин лугу;

     В   суміш цинку зі спиртом;         Г   металічний натрій.

2.   Вкажіть, з якого продукту найзручніше одержувати ацетилен у промисловості:

     А   нафти;                              Б   синтез-газу;

     В   метану;                             Г   етану.

3.   Встановіть, який хімічний зв'язок найпоширеніший в органічних сполуках:

     А   ковалентний;                                Б   йонний;

     В   донорно-акцепторний;                Г   водневий.

4.   Вкажіть, від яких чинників залежать хімічні властивості речовин:

     А   від хімічної та просторової будови;

     Б   від електронної будови;

     В   від просторової будови;

     Г   від хімічної будови.

5.   Вкажіть, в якому стані знаходиться атом Карбону в молекулі ацетилену:

     А   sp3-гібридизації;                Б   sp2-гібридизації;

     В   sp-гібридизації;                  Г   негібридизованому.

6.   Вкажіть загальну формулу алкенів:

     А   СnН2n-6;                                      Б   СnН2n;

     В   СnН2n+2;                                      Г   СnН2n-2.

 

ІІ рівень ( по 1 балу )  

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7.   Визначте речовини, які належать до органічних сполук:

      А   сечовина;        Б   крейда;        В   оцет;        Г   цукор.

Завдання на встановлення відповідності

8.   Встановіть відповідність між реагентами та реакціями, за допомогою яких можна одержати етилен:

     А   дегідрогенізація                            1   бутану;

     Б   гідрогенізація                                2   етану;

     В   крекінг                                           3   ацетилену;

     Г   дегідратація                                   4   етанолу;

                                                                  5   метанолу.

Завдання на встановлення послідовності

9.   Встановіть послідовність зростання молярних мас алканів:

     А   метан;         Б   бутан;         В   етан;          Г   пропан.

 

ІІІ рівень (по 1,5 бала)

10.   Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

Кальцій карбонат → кальцій оксид → кальцій карбід → ацетилен →бензен.

11.   Визначити, яку масу брому можуть приєднати 10 моль пропіну.

 

ІV рівень (3 бали )

12.   Масова частка Карбону у вуглеводні становить 80%. Відносна густина вуглеводню за воднем становить 15. Визначити молекулярну формулу вуглеводню.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Контрольна робота з теми: « Оксигеновмісні сполуки. Частина І »

 

                                                                                                        Варіант 1

 

І рівень (по 0,5 бала)

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1.   Вкажіть, що містять одноатомні спирти:

       А   один атом Карбону;

       Б   одну карбонільну групу;

       В   один атом Гідрогену;

       Г   одну гідроксогрупу, сполучену з вуглеводневою частиною.

2.   Вкажіть формулу речовини, з якою реагує метанова кислота:

       А   Cu;          Б   Аg;         В   Са;           Г   Нg .

3.   Вкажіть формулу метаналю:

       А   НСОН;                      Б   СН3(СН2)2СОН;

       В   СН3СОН;                  Г   СН3СН2СОН.

4.   Вкажіть функціональну групу спиртів:

       А   карбонільна;                       Б   гідроксильна;

       В   карбоксильна;                     Г   аміногрупа.

5.   Вкажіть, як одержують гліцерол:

       А   з рослинних і тваринних жирів;

       Б   під час перегонки нафти;

       В   під час сухої перегонки деревини;

       Г   із природного газу.

6.   Вкажіть фізичні властивості фенолу:

      А   прозора рідина з характерним запахом;

      Б   газоподібна речовина, добре розчинна у воді;

      В   безбарвна кристалічна речовина з характерним запахом, отруйна;

      Г   безбарвна тверда речовина, без запаху, неотруйна.

 

ІІ рівень ( по 1 балу) 

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7.   Позначте спирти, які можуть утворити альдегіди при окисленні:

      А   2-метил-1-пропанол;         Б   2-метил-2-пропанол;

      В   1-бутанол;                           Г   2-бутанол.

Завдання на встановлення відповідності

8.   Встановіть відповідність між реагентами якісних реакцій та класом сполук:

    А   алкени                                           1   металічний натрій;

    Б   альдегіди                                       2   купрум (ІІ) оксид;

    В   одноатомні спирти                       3   аргентум оксид;

    Г   багатоатомні спирти                     4   купрум (ІІ) гідроксид;

                                                                 5   бромна вода.

 

Завдання на встановлення послідовності   

9.   Встановіть послідовність використання реактивів у поданому ланцюзі перетворень:

          1                     2                 3               4

Етан →Хлороетан → Етилен → Етанол →Діетиловий етер

     А   хлор;             Б   вода;               В   сульфатна кислота;

     Г   нітратна кислота;                      Д   натрій гідроксид.

 

ІІІ рівень ( по 1,5 бала )

10.   Складіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:

С2Н6 → С2Н4 → С2Н5ОН → С2Н5Вr

                                    

                               С2Н5ОК

11.   Обчисліть об’єм гідроген хлориду, який повністю прореагує з 0,4 моль етанолу.

 

ІV рівень (3 бали )

12.   Із 2 кг технічного кальцій карбіду при взаємодії з водою можна добути 260 л ацетилену. Скільки потрібно використати  технічного кальцій карбіду для одержання 44 кг ацетальдегіду, якщо вихід за реакцією Кучерова становить 80% ?

 

 

                                                                               

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

                                                                                           Варіант 2

 

І рівень ( по 0,5 бала )

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1.   Вкажіть правильну назву спирту:

     А   етаналь;       Б   етан;       В   етанол;       Г   етанова кислота.

2.   Вкажіть, до якої групи органічних речовин належать альдегіди:

     А   вуглеводнів;                               Б   нітрогеновмісних речовин;

     В   оксигеновмісних речовин;       Г   вуглеводів.

3.   Вкажіть, що є ознакою реакції взаємодії оцтової кислоти з натрій карбонатом:

     А   утворення осаду;               Б   виділення газу;

     В   зміна забарвлення;            Г   поява запаху.

4.   Назви одноатомних насичених спиртів утворюють за допомогою суфікса:

     А   -ил;               Б   -ин;               В   -ол;               Г-діол.

5.   Вкажіть способи добування фенолу:

     А   під час перегонки нафти;       Б   із кам’яновугільної смоли;

     В   гідролізом жирів;                    Г   із природного газу.

6.   Вкажіть формулу речовини, з якою реагуватиме етанова кислота:

     А   Zn;             Б   Au;               В   HCl;                Г   Ag2O.

 

ІІ рівень ( по 1 балу )                                                                                       Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7.   Зазначте фізичні властивості, які характерні для гліцеролу:

     А   має запах і колір;                      Б   густа сиропоподібна рідина;

     В   не має запаху і кольору;           Г   добре розчиняється у воді.

Завдання на встановлення відповідності

8.   Встановіть відповідність між реагентами якісних реакцій та класом сполук:

     А   алкени                                        1   металічний натрій;

     Б   альдегіди                                    2   купрум (ІІ) оксид;

     В   одноатомні спирти                    3   аргентум оксид;

     Г   багатоатомні спирти                  4   купрум (ІІ) гідроксид;

                                                               5   бромна вода.

Завдання на встановлення послідовності 

9.   Встановіть послідовність збільшення кількості атомів Гідрогену в молекулах кислот:

     А   пропанова;       Б   бутанова;       В   етанова;        Г   пентанова. 

ІІІ рівень ( по 1,5 бала )

10.   Допишіть рівняння хімічних реакцій. Назвіть продукти реакцій:

       А   СН3-СН2-СН2ОН + О2 →;

       Б   СН3-СН2-ОН + НСl →;

       В   СН3-СН2-СН2ОН + Na →;

       Г   С6Н5-ОН + NaOH →.

11.   Обчислити масу етилену , яку можна добути з етанолу масою 5,6 кг, якщо масова частка виходу становить 70% від теоретично можливого.

 

ІV рівень ( 3 бали )

12.   Обчислити масу натрій феноляту, яку можна добути при взаємодії натрій гідроксиду масою 20 г з фенолом масою 40 г, якщо  практичний вихід становить 90 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

                

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Варіант 3

 

І рівень ( по 0,5 бала )

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1.   Вкажіть, яку речовину треба використати, щоб із метану одержати хлорометан:

     А   СІ2;             Б   НСІ;             В   NaCl;                   Г   ZnCl2.

2.   Вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції горіння пропанолу, схема якої   С3Н7ОН + О2 → СО2 + Н2О:

     А   15;                   Б   11;                  В   25;                     Г   13.

3.   Вкажіть до якого класу належить гліцерол:

     А    одноатомних спиртів;

     Б    трьохатомних спиртів;

     В   двохатомних спиртів;

     Г   фенолів.

4.   Вкажіть загальну формулу насичених карбонових кислот:

     А   СnН2n+1ОН;    Б   СnН2n-2О;    В   СnНn2+1О;    Г   СnН2nО.

5.   Вкажіть функціональну групу альдегідів:

     А  аміногрупа;  Б  карбонільна;  В  карбоксильна;  Г  гідроксогрупа.

6.   Дайте визначення реакції «срібного дзеркала»:

     А   відновлення альдегідів до спиртів;

     Б   окиснення альдегідів до кислот;

     В   окиснення спиртів до альдегідів;

     Г   окиснення спиртів до кислот.

 

ІІ рівень ( по 1 балу)

Завдання з вибором кількох правильних відповідей 

7.   Вкажіть, які сполуки не будуть вступати в реакцію « срібного дзеркала» :

     А   метаналь;   Б   етанол;   В   метанова кислота;   Г   1-пропанол.

Завдання на встановлення відповідності                  

8. Встановіть відповідність між кількістю речовини спирту і об’ємом кисню, який потрібен для його спалювання:

     А   3 моль бутанолу                          1   67,2 л;

     Б   2 моль метанолу                          2   403,2 л;

     В   4 моль пентанолу                        3   504 л;

     Г   5 моль пропанолу                        4   336 л;

                                                                 5   672 л.

Завдання на встановлення послідовності

9.   Встановіть послідовність збільшення числа атомів Карбону в молекулах альдегідів:

     А   пропаналь;   Б   етаналь;   В   метаналь;   Г   бутаналь.

 

 

 

 

ІІІ рівень ( по 1,5 бала) 

10.   Напишіть рівняння реакцій за такою схемою:

        метан → ацетилен → етилен → етанол.

11.   Обчислити масу натрій гідроксиду, яка необхідна для взаємодії  з фенолом кількістю речовини 2,5 моль.

 

ІV рівень ( 3 бали )  

12.   Суміш фенолу і стиролу може знебарвити 300 г бромної води з масовою часткою брому 3,2 %. Для нейтралізації цієї суміші необхідно витратити 14,4 мл розчину натрій гідроксиду з масовою часткою лугу 2,5% ( ρ =1,11 г/мл ). Визначити масові частки компонентів вихідної суміші.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Варіант 4

 

І рівень ( по 0,5 бала )

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1.   Вкажіть формулу етанолу:

     А   СН4О;     Б   С2Н6О;     В   С3Н6О;     Г   С2Н4О.

2.   Вкажіть, який суфікс мають альдегіди за міжнародною номенклатурою:

     А   - ен;          Б   - діол;          В   - аль;          Г   - ол.

3.   Вкажіть, при взаємодії яких речовин відбувається реакція естерифікації:

     А   карбонових кислот та лугів;

     Б   альдегідів та карбонових кислот;

     В   жирів та альдегідів;

     Г   спиртів та карбонових кислот.

4.   Вкажіть, що одержують при гідруванні пропаналю:

     А   пропанову кислоту;               Б   пропан;

     В   пропанол;                               Г   пропен.

5.   Вкажіть іншу назву карболової кислоти:

     А   метанол;          Б   гліцерол;           В   етанол;            Г   фенол.

6.   Вкажіть, яку речовину потрібно використати, щоб із метанолу одержати хлорометан:

     А   СІ2;             Б   НСІ;             В   NaCl;                Г   ZnCl2.

 

ІІ рівень ( по 1 балу ) 

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7.   Вкажіть, які сполуки не будуть вступати в реакцію «срібного дзеркала»:

     А   етаналь;   Б   оцтова кислота;   В   етанол;   Г   пропаналь.

Завдання на встановлення відповідності

8.   Встановіть відповідність між кількістю речовини спирту та об’ємом кисню, який потрібен для його спалювання:

     А   1 моль етанолу                                   1   224 л;

     Б   2 моль пропанолу                               2   201,6 л;

     В   5 моль метанолу                                 3   336 л;

     Г   2 моль пентанолу                                4   168 л

                                                                        5   67,2 л.

Завдання на встановлення послідовності

9.   Встановіть послідовність зростання молярної маси спирту:

     А   пропанол;       Б   етанол;       В   пентанол;       Г   бутанол.

ІІІ рівень ( по 1,5 бала )

10.   Напишіть рівняння реакції «срібного дзеркала» для метаналю.

11.   Визначити, яка кількість вуглекислого газу виділиться внаслідок згоряння 6 г пропанолу.

 

 

 

 ІV рівень (3 бали)

12.   При взаємодії водного розчину насиченої одноосновної карбонової кислоти  ( W = 25% ) масою 59,2 г із надлишком натрій карбонату одержали газ об’ємом  2,24 л (н.у). Визначити молекулярну формулу кислоти.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота з теми: « Оксигеновмісні сполуки. Частина ІІ.   Нітрогеномісні сполуки. Роль хімії в житті суспільства»

 

                                                                                                   Варіант 1

 

І рівень ( по 0,5 бала )

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1.   Вкажіть, які функціональні групи містять молекули амінокислот:

     А   альдегідну і карбоксильну групи;

     Б   нітрогрупу і карбоксильну групи;

     В   аміногрупу і карбоксильну групи;

     Г   карбоксильну і гідроксильну групи.

2.  Вкажіть, за допомогою якого реактиву можна відрізнити розчин глюкози від розчину сахарози:

     А   КОН;     Б   Вr2;      В   НСІ;      Г  амоніачний розчин Аg2O.

3.   Дайте визначення процесу денатурації:

     А   оборотний процес зсідання білка;

     Б   втрата природних якостей білка при його розчиненні у воді;

     В   розщеплення полімерної білкової молекули на амінокислоти;

     Г   руйнування складної структури білка, що призводить до втрати ним біологічної активності.

4.   Вкажіть, скільки гідроксильних груп містить продукт відновлення глюкози – сорбіт:

     А   4;             Б   5;              В   6;                 Г   3.

5.   Вкажіть, як називають зв'язок між залишками амінокислот у молекулі білка:

     А   водневий;                                         Б   пептидний;

     В   полярний ковалентний;                  Г   йонний.

6.   Вкажіть, до яких волокон належить капрон:

     А   синтетичних;                                  Б   натуральних;

     В   штучних;                                         Г   білкової природи.

 

ІІ рівень ( по 1 балу )                        

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7.   Позначте правильні твердження:

     А   фруктоза – це п’ятиатомний кетоноспирт;

     Б   глюкоза – це шестиатомний кетоноспирт;

     В   фруктоза солодша за глюкозу;

     Г   ксантопротеїнова реакція  - якісна реакція на білок. Під дією лугу та кількох крапель розчину мідного купоросу утворюється фіолетове забарвлення.

Завдання на встановлення відповідності 

8.   Встановіть відповідність між формулою та назвою сполуки:

     А   крохмаль                                       1   ( С6Н10О5)n;

     Б   глюкоза                                          2   6Н12О6)n;

     В   бездимний порох                          3   [ С6Н7О2NО2)3]n;

     Г   діацетат целюлози                        4   ( С10Н14О7)n;

                                                                  5   С6Н12О6.

Завдання на встановлення послідовності

9.   Встановіть послідовність збільшення числа атомів Карбону в молекулі естеру:

     А   бутилбутаноат;                          Б   етилетаноат;

     В   пропілпропаноат;                      Г   метилетаноат.

 

ІІІ рівень ( по 1,5 бала )                                                                                                                                                                                                                

10.   Складіть рівняння реакцій за якими з кальцій карбіду можна одержати етиловий естер оцтової кислоти.

11.   Визначте масу сахарози у її розчині масою 500 г із масовою часткою вуглеводу 30%.

 

ІV рівень ( 3 бали )

12.   Скільки грамів гліцериду оцтової кислоти утвориться при взаємодії оцтової кислоти з надлишком гліцеролу, якщо при дії соди на таку ж кількість оцтової кислоти виділяється 6,72 л вуглекислого газу?

 

 

         

                                                               

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Варіант 2

 

І рівень ( 0,5 бала)

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1.   Вкажіть ізомер глюкози:

     А   сахароза;     Б   фруктоза;     В   целюлоза;     Г   крохмаль.

2.   Вкажіть, яку речовину використовують для виявлення крохмалю:

     А   сульфатну кислоту;             Б   купрум (ІІ) сульфат;

     В   йод;                                       Г   калій перманганат.

3.   Вкажіть, скільки амінокислот беруть участь в побудові білкових макромолекул:

     А   2;                Б   близько 20;               В   3;               Г   4.

4.   Вкажіть, коли може відбуватися денатурація білка:

     А   при дії на білки сульфатною кислотою;

     Б   розчиненні білків у воді;

     В   при дії на білки воднем;

     Г   при дії на білки вуглекислим газом.

5.   Вкажіть, що є основною сировиною для добування сахарози:

     А   соки овочів та фруктів;

     Б   соняшник та картопля;

     В   злакові культури;

     Г   коренеплоди цукрових буряків та цукрова тростина.

6.   Вкажіть вуглевод, який належить до полісахаридів:

     А   крохмаль;                          Б   сахароза;

     В   фруктоза;                           Г   глюкоза.

 

ІІ рівень ( по 1 балу )  

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7.   Вкажіть речовини, які не належать до вуглеводнів:

     А   етилен;         Б   целюлоза;          В   сорбіт;          Г   фруктоза.

Завдання на встановлення відповідності

8.   Встановіть відповідність між кількістю речовини вуглеводу та його масою:

     А   3 моль фруктози                                     1   648 г;

     Б   2 моль целюлози                                     2   1026 г;

     В   4 моль крохмалю                                    3   980 г;

     Г   3 моль сахарози                                      4   540 г;

                                                                            5   324 г.

Завдання на встановлення послідовності

9.   Встановіть послідовність використання реактивів у поданому ланцюзі перетворень:

                 1                   2                3               4

     Метан → ацетилен → етилен → етанол → ацетальдегід

     А   Н2О;           Б   1500 ˚С;            В   СuО;                Г   Н2.

 

ІІІ рівень ( по 1,5 бала )

10.   Напишіть рівняння реакцій отримання аніліну з бензену.

11.   Обчисліть масу етанолу та об’єм вуглекислого газу, що утворяться при спиртовому бродінні 0,1 моль глюкози.

 

ІV рівень ( 3 бали )  

12.Розрахувати, скільки срібла можна отримати при взаємодії 18г глюкози з аміачним розчином аргентум оксиду, якщо вихід продукту реакції 75% . Який об’єм газу (н.у.) виділиться при спиртовому бродінні такої ж кількості глюкози при виході 75%?

 

 

                                          

                                                                     

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Варіант 3

 

І рівень (по 0, 5 бала)

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1.   Вкажіть кількість пептидних зв’язків , що є в молекулі трипептиду, утвореного амінооцтовою кислотою:

     А   2;                    Б   3;                    В   1;                          Г   4.

2.   Вкажіть суму всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції спиртового бродіння глюкози:

     А   4;                   Б   5;                    В   3;                          Г   6.

3.   Вкажіть, як називають тверді інертні речовини, які входять до складу мийних засобів:

     А   інгібітори;                                              Б   протектори;

     В   каталізатори;                                        Г   абразиви.

4.   Вкажіть , до якого класу речовин належить глюкоза:

     А   багатоатомні спирти;            Б   альдегіди;

     В   альдегідоспирти;                  Г   дисахариди.

5.   Позначте, як називаються речовини, що використовуються для виготовлення будь-якого фізичного тіла:

     А   сировиною;                           Б   вихідною сировиною;

     В   матеріалами;                         Г   продуктами.

6.   Вкажіть речовину, яка належить до біополімерів:

     А   клітковина;                 Б   фруктоза;

     В   крохмаль;                    Г   білок курячого яйця.

 

ІІ рівень ( по 1 балу )

Завдання з вибором кількох правильних відповідей  

7.   Вкажіть речовини, які належать до вуглеводів:

     А   крохмаль, глюкоза, рибоза;

     Б   целюлоза, етанол, глюкоза;

     В   фруктоза, глюкоза, целюлоза;

     Г   сахароза, трипептид амінооцтової кислоти.

Завдання на встановлення відповідності  

8.   Встановіть відповідність між кількістю речовини вуглеводу та його масою:

     А   0,3 моль целюлози                         1   34,2 г;

     Б   0,1 моль сахарози                           2   48,6 г;

     В   0, 2 моль глюкози                           3   24 г;

     Г   0, 1 моль фруктози                         4   18 г;

                                                                   5   36 г.

Завдання на встановлення послідовності 

9.   Встановіть послідовність збільшення числа атомів Карбону в молекулі естеру:

     А   бутилбутаноат;                    Б   етилетаноат;

     В   пропілпропаноат;                Г   метилетаноат.

 

ІІІ рівень ( по 1,5 бала)                    

10.   Напишіть структурну формулу дипептиду β-амінопропіонової кислоти.

11.   У результаті гідролізу фільтрувального паперу масою 36 г у присутності концентрованої хлоридної кислоти одержали 32 г глюкози. Визначте вихід глюкози.

 

ІV рівень ( 3 бали )                

12.   Визначте, скільки грамів глюкози потрібно ввести в реакцію спиртового бродіння , щоб при цьому виділилась така ж кількість газу, яка утворюється при повному згорянні 16 г метанолу.

 

 

 

 

                                                                                         

                                                                                         

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Варіант 4

 

І рівень ( по 0,5 бала )

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1.   Вкажіть функціональні групи амінокислот:

     А   -СООН і –NH2;                                Б   -ОН і -NH2;

     В   -СОН і NН2;                                     Г   =С=О і NН2.

2.   Вкажіть, що утворюється під час повного гідролізу крохмалю:

     А   сахароза;         Б   декстрини;         В   глюкоза;        Г   мальтоза.

3.   Вкажіть рослини, які містять значну кількість крохмалю:

     А   столовий буряк, картопля рис;

     Б   виноград, картопля рис;

     В   рис, цукрова тростина, пшениця;

     Г   картопля, рис, пшениця.

4.  Дайте визначення первинної структури білка:

     А     просторова конфігурація, якої набуває поліпептидний ланцюг;

      Б    послідовність чергування карбоксильних груп;

      В    послідовність чергування аміногруп;

      Г    послідовність, у якій залишки α-амінокислот сполучені в молекулі білка.

5.   Вкажіть, до якої групи належить фруктоза:

     А   дисахаридів;                                 Б   моносахаридів;

     В   альдегідоспиртів;                        Г   полісахаридів.

6.   Вкажіть, що виділяється при розкладі білків під дією мікроорганізмів:

     А   амінокислоти і амоніак;

     Б   амоніак, сірководень і фенол;

     В   гліцин і сірководень;

     Г   фенол і амінокислоти.

 

ІІ рівень ( по 1 балу )

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7.   Позначте правильні твердження:

     А   фруктоза – це п’ятиатомний кетоноспирт;

      Б   глюкоза –це шестиатомний кетоноспирт;

     В   фруктоза солодша за глюкозу;

     Г   аміни містять функціональну групу NН2.

Завдання на встановлення відповідності         

8.   Встановіть відповідність між формулою та назвою сполуки:

     А   крохмаль                                1   ( С6Н10О5)n;

     Б   глюкоза                                   2   ( С6Н12О6 );

     В   бездимний порох                   3   ( С10Н14О7 )n;

     Г   діацетат целюлози                 4   6Н7О2 ( ОNО2 )3]n;

                                                           5   С6Н12О6.

Завдання на встановлення послідовності           

9.   Встановіть послідовність зменшення числа атомів Карбону у вуглеводах:

     А   глюкоза;    Б   крохмаль;    В   сахароза;    Г   рибоза.

 

ІІІ рівень ( по 1,5 бала )    

10.   Запишіть рівняння реакцій за наведеною схемою:

      Крохмаль → глюкоза → етанол → етаналь → етанова кислота →  магній ацетат.

11.   Яку масу глюконової кислоти можна одержати з 1,8 г глюкози, якщо вихід кислоти становить 90%?

 

ІV рівень ( 3 бали )  

12.   Визначте, скільки грамів гліцину в розчині, якщо на його нейтралізацію було використано 200 мл хлоридної кислоти з масовою часткою НСІ 36% і ρ = 1,19 г/мл?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота з теми: «Узагальнення знань про органічні речовини»

 

                                                                                         Варіант 1

І рівень ( по 0,5 бала )

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1.   Вкажіть тип хімічного зв’язку між атомом Карбону і Гідрогену в молекулах алканів:

     А   ковалентний полярний;                         Б   йонний;

     В   ковалентний неполярний;                     Г   водневий.

2.   Вкажіть, що містять одноатомні спирти:

     А   один атом Карбону;

     Б   одну карбонільну групу;

     В   один атом Гідрогену;

     Г   одну гідроксогрупу, сполучену з вуглеводневою частиною.

3.   Вкажіть формулу речовини, з якою реагує етаналь:

     А   Н2;                Б   NaOH;                      B   N2;                   Г   Сu.

4.   Вкажіть формулу фенолу:

     А   С6Н6;     Б   С6Н5NO2;       В   С6Н5ОН;       Г   С6Н5NH2.

5.   Вкажіть, як поділяються вуглеводи:

     А   моносахариди і полісахариди;

     Б   моносахариди, дисахариди і полісахариди;

     В   дисахариди і полісахариди;

     Г   полісахариди і альдегідоспирти.

6.   Вкажіть, як сполучаються між собою залишки амінокислот:

     А   водневим зв’язком;          Б   пептидним ( амідним ) зв’язком;

     В   йонним зв’язком;             Г   донорно-акцепторним зв’язком.

 

ІІ рівень ( по 1 балу )        

Завдання з вибором кількох правильних відповідей                                    

7.   Вкажіть, які речовини є гомологами:

     А   етин;          Б   пропін;          В   етен;          Г   пентан.

Завдання на встановлення відповідності

8.   Встановіть відповідність між реагентами якісних реакцій та класом сполук:

     А   алкени                                         1   металічний натрій;

     Б   альдегіди                                     2   купрум (ІІ) оксид;

     В   одноатомні спирти                     3   аргентум оксид;

     Г   багатоатомні спирти                   4   купрум (ІІ) гідроксид;

                                                                5   бромна вода.

Завдання на встановлення послідовності        

9.   Розмістіть у порядку збільшення кислотних властивостей спиртів:

     А   етанол;                                      Б   2-хлоретанол;

     В   2,2-дихлоретанол;                    Г   1-пропанол.

 

ІІІ рівень ( по 1,5 бала)              

10.   Напишіть рівняння реакцій отримання аніліну з бензену.

11.   Обчисліть масову частку глюкози в новоутвореному розчині, якщо до 300 г розчину з масовою часткою глюкози 6% додали 12 г глюкози.

 

ІV рівень (3 бали )       

12.    Масова частка плюмбум тетраетилату Рb2Н5)4 у бензині 0,01%. При згорянні бензину в двигуні у навколишнє середовище потрапляє 92% свинцю. Яка маса свинцю потрапляє в навколишнє середовище при згорянні 50 кг бензину?

 

 

                                                         

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Варіант ІІ                                                                                                                                                                                                                          

 

І рівень ( по 0,5 бала)                                                    

Завдання з вибором однієї правильної відповіді            

1.   Вкажіть функціональну групу спиртів:

     А   карбоксильна;                                           Б   гідроксильна;

     В   аміногрупа;                                               Г   карбонільна.

2.   Вкажіть речовину, яка не належить до ароматичних вуглеводнів та їх похідних:

     А   2,4,6-тринітротолуен;                             Б   бромбензен;

     В   нітробензен;                                            Г   гептан.

3.   Вкажіть формулу речовини, з якою реагуватиме метаналь:

     А   Ag2O             Б   BaO;               B   Na2O;              Г    K2O.

4.   Дайте визначення глюкози:

     А   безбарвна кристалічна речовина, солодка на смак, добре розчинна у воді;

     Б   безбарвна аморфна речовина, солодка на смак, добре розчинна у воді;

     В   безбарвна кристалічна речовина, добре розчинна у воді, отруйна;

     Г   речовина сірого кольору, солодка на смак, добре розчиняється в органічних розчинниках.

5.   Вкажіть формулу аміногрупи:

     А   -ОН;             Б   -СН3;             В   -NH2;                Г   -NO2.

6.   Вкажіть назву твердих інертних речовин, які входять до складу мийних засобів:

     А   інгібітори;                                 Б   протектори;

     В   каталізатори;                             Г   абразиви.

 

ІІ рівень ( по 1 балу )

Завдання з вибором кількох правильних відповідей         

7.   Вкажіть речовини, які належать до алканів:

     А   пентан;                               Б   пентен;

     В   етан;                                    Г   етин.

Завдання на встановлення відповідності      

8.   Встановіть відповідність між назвою вуглеводню та сумою індексів у його хімічній формулі:

     А   метан                                                   1   5;

     Б   пропен                                                 2   8;

     В   бутин                                                   3   9;

     Г   етан                                                      4   10;

                                                                        5   11.

Завдання на встановлення послідовності

9.   Встановіть послідовність збільшення числа атомів Карбону в молекулах альдегідів:

     А   пропаналь;                                Б   етаналь;

     В   метаналь;                                   Г   бутаналь.

 

ІІІ рівень ( по 1,5 бала ) 

10.   За наведеними схемами допишіть рівняння реакцій:

     А   Н2N-СН2-СООН + Н2N-СН2-СООН →;

     Б   Н2N-СН2СООН + NaOH →.

11.   Із 92 кг етаналю добуто 115 кг оцтової кислоти. Обчисліть масову частку виходу кислоти ( у % від теоретично можливого ).

 

 ІV рівень ( 3 бали )

12.   Одноатомний спирт, що містить Карбон , Гідроген та Оксисен , масові частки яких становлять відповідно 52,17%, 13,04% і 34,79%, прореагував з невідомою органічною кислотою ( у присутності концентрованої сульфатної кислоти ) з утворенням складного ефіру, густина парів якого за воднем становить 58. Яку будову можуть мати вихідний спирт і кислота?


                                                                                                          Варіант 3

 

І рівень ( по 0,5 бала )

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1.   Вкажіть, з якої сполуки найзручніше добувати ацетилен в лабораторії:

     А   кальцій карбіду;                 Б   метану;

     В   етану;                                   Г   кальцій карбонату.

2.   Позначте речовину, яка не буде вступати в реакцію  « срібного дзеркала»:

     А   метаналь;                                Б   метанова кислота;

     В   ацетальдегід                           Г   пропаналь.

3.   Вкажіть, до яких сполук відносять глюкозу:

     А   альдегіди;                                   Б   альдегідоспирти;

     В   багатоатомні спирти;                 Г   дисахариди.

4.   Вкажіть речовину, яка утворюється при спиртовому бродінні глюкози:

     А   пропанова кислота;                                  Б   вуглекислий газ;

     В   етиловий спирт;                                        Г   метиловий спирт.

5.   Визначте, атоми яких елементів присутні в усіх молекулах пептидів:

     А   Нітроген, Гідроген, Сульфур;

     Б    Карбон, Силіцій, Оксиген;

     В   Карбон, Гідроген, Нітроген;

     Г   Гідроген, Нітроген, Оксиген.

6.   Вкажіть, за допомогою якого розчину можна визначити наявність крохмалю:

     А   сульфатна кислота;

     Б   купрум ( ІІ ) сульфат;

     В   спиртовий розчин йоду;

     Г   калій перманганат.

 

 ІІ рівень ( по 1 балу )

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7.   Вкажіть ізомери для пентену:

     А   2,3 - диметил- 1 - бутен;

     Б   2 - метил- 1- пропен;

     В   циклопентан;

     Г   3 - метил - 1- бутен.

Завдання на встановлення відповідності

8.   Встановіть відповідність між реагентами та реакціями, за допомогою яких можна одержати етилен:

     А   дегідрогенізація                                       1   бутан;

     Б   гідрогенізація                                           2   етан;

     В   крекінг                                                      3   ацетилен;

     Г   дегідратація                                              4   етанол;

                                                                             5   метанол.

 

 

Завдання на встановлення послідовності

9.   Встановіть послідовність збільшення кількості атомів Гідрогену в молекулах кислот:

     А   пропанова;                                   Б   бутанова;

     В   етанова;                                        Г   пентанова.

 

ІІІ рівень ( по 1,5 бала )

10.   Напишіть рівняння реакцій за такими схемами:

     А   СН3 – СОН + Ag2O →;

     Б   НСОН + Сu(ОН)2 →.

11.   Обчислити масу натрій гідроксиду, яка необхідна для взаємодії з фенолом кількістю речовини 2, 5 моль.

 

ІV рівень ( 3 бали )

12.   Скільки грамів гліцериду оцтової кислоти утвориться при взаємодії оцтової кислоти з надлишком гліцеролу, якщо при дії соди на таку ж кількість оцтової кислоти утворюється 6,72 л вуглекислого газу?

 

 

 

                                                                                            

 

                                                                                                                


Варіант 4

 

І рівень ( по 0,5 бала )

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1.   Вкажіть, який тип ізомерії властивий спиртам:

     А   тільки ізомерія карбонового ланцюга;

     Б   тільки ізомерія функціональної гідроксильної групи;

     В   ізомерія карбонового ланцюга і розташування гідроксильної групи;

     Г   геометрична цис- і транс- ізомерія.

2.   Виберіть суфікс, який прийнятий для хімічних назв природних полімерів:

     А   - ол;              Б   - аль;              В   - оза;                 Г   - ен.

3.   Вкажіть до якої групи належать альдегіди:

     А   вуглеводнів;                       Б   оксигеновмісних речовин;

     В   вуглеводів;                         Г   нітрогеновмісних речовин.

4.   Вкажіть, що є ознакою реакції взаємодії оцтової кислоти з натрій карбонатом:

     А   утворення осаду;                     Б   виділення газу;

     В   зміна забарвлення;                   Г   видимих змін немає.

5.   Вкажіть, як за правилом Марковникова приєднується Гідроген від реагента НХ до атома Карбону:

     А   первинного;           Б   найменш гідрогенізованого;

     В   вторинного;           Г   найбільш гідрогенізованого.

6.   Назвіть речовини, які використовуються для виготовлення фізичних тіл:

     А   корисні копалини;              Б   сировина;

     В   гірські породи;                   Г   матеріали.

 

ІІ рівень ( по 1 балу )        

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7.   Вкажіть, які продукти утворюються при окисненні мурашиної кислоти:

     А     Н2О;            Б   СО;             В   С;               Г   СО2.

Завдання на встановлення відповідності                        

8.   Встановіть відповідність між характеристиками пропану та їх показниками:                              ‌‌‌

     А   густина ( г/л )                                                   1   4;

     Б   відносна густина за Гелієм                              2   8;

     В   маса 0,2 моль                                                     3   8,8;

     Г   кількість атомів Гідрогену в молекулі            4   11;

                                                                                       5  1,96.

Завдання на встановлення послідовності  

 9.   Встановіть послідовність зростання молярних мас спирту:

     А   метанол;                             Б   бутанол;

     В   етанол;                                Г   пропанол.

 

ІІІ рівень ( по 1,5 бала )

10.   Запишіть рівняння реакцій за наведеною схемою:

Крохмаль → глюкоза → етанол → етаналь → етанова кислота → магній ацетат.

11.   До 150 г розчину глюкози з масовою часткою речовини 10% додали 30 г кристалічної глюкози. Обчисліть масову частку глюкози в новому розчині.

 

ІV рівень ( 3 бали )       

12.   Який етиленовий вуглеводень і якого об’єму потрібно використати, щоб отримати з нього за допомогою каталітичної гідратації 28,75 мл одноатомного спирту (ρ=0,8г/мл), що складає 0,5 моль? Вихід спирту становить 50%.

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблиця поелементного аналізу контрольної роботи з теми:

« Вуглеводні »

 

 Варіант І

Що контролюється

К-ть балів

Елементи відповідей

 

І рівень

 

 

1

Знання і розуміння явища ізомерії

0,5

В

2

Знання формул алкенів

0,5

А

3

Знання автора теорії хімічної будови

0,5

В

4

Знання хімічних властивостей алкенів

0,5

А

5

Вміння проставляти коефіцієнти у рівняннях

0,5

Б

6

Знання назв ароматичних вуглеводнів

0,5

В

 

 

3 б

 

 

ІІ рівень

 

 

7

Розуміння поняття «гомологи»

0,5

0,5

Б

Г

8

Знання властивостей алканів

0,25

0,25

0,25

0,25

А-2

Б-3

В-5

Г-4

9

Знання формул насичених вуглеводнів

0,25

0,25

0,25

0,25

Г

А

Б

В

 

 

3 б

 

 

ІІІ рівень

 

 

10

Вміння складати хімічні рівняння відповідно до поданої схеми та урівнювати коефіцієнти

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

   СН4 + СІ2 → СН3СІ +НСІ

2СН3СІ + 2Na → С2Н6 + 2NaСІ

   С2Н6 → С2Н4 + Н2↑

   С2Н4 + Н2О → С2Н5-ОН

   С2Н4 → С2Н2 + Н2

   2Н2 + 3О2 → 4СО2↑ + 2Н2О

11

Вміння розв’язувати задачі за хімічними рівняннями

 

0,20

0,20

 

0,30

 

0,40

 

0,20

0,20

Дано:

n2Н2) = 0,5моль

n(HBr) - ?

 

С2Н2 + HBr → СН3Вr

 

1моль С2Н2 - 1моль НВr

0,5моль С2Н2 - x моль НBr

x = 0,5•1:1

x = 0,5моль НВr

 

 

3 б

 

 

ІV рівень

 

 

12

Вміння розв’язувати задачі на визначення молекулярної формули вуглеводню

 

0,15

0,15

0,15

0,15

 

0,15

 

0,25

0,20

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

 

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

 

Дано:

m(CxHy) = 4,2г

m(CO2) = 13,2г

m(H2O) = 5,4г

D(пов.) = 2,9

______________________

СхНy- ?

 

СхНy + О2 → хСО2 + y : 2Н2О

n(CО2) = m(СО2) : М(СО2) =              = 13,2:44 = 0,3 моль

n(C) = n(СО2) = 0,3 моль

n(H2O) = m(H2O) : М(Н2О)

n(H2O) = 5,4:18 = 0,3 моль

n(H) = 2n(H2O) =2 ∙ 0,3 = 0,6 моль

n(H) : n(C) = 0,6 : 0,3 = 2 : 1

Отже, найпростіша формула вуглеводню СН2

М(СН2) = D(пов.) ∙ 29

М(СН2) = 2,9 ∙ 29 = 84,1(г/моль)

М(СН2) ∙ х = М;

14х = 84; х = 6

Формула речовини - С6Н12

 

 

 

3 б

 

 

                                            


Варіант ІІ

Що контролюється

К-ть балів

Елементи відповідей

 

              І рівень

 

 

1

Знання елементів – органогенів

0,5

В

2

Знання формул алканів

0,5

В

3

Знання формул замісників

0,5

Б

4

Розуміння поняття «алкільні замісники»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

0,5

Г

5

Знання валентного кута між осями гібридизованих орбіталей в молекулах алканів

0,5

А

6

Знання реакцій полімеризації

0,5

А

 

 

3 б

 

 

             ІІ рівень

 

 

7

Знання ароматичних вуглеводнів

0,33

0,33

0,33

Б

В

Г

8

Знання властивостей алкенів

0,25

0,25

0,25

0,25

А-1

Б-2

В-5

Г-4

9

Вміння визначати маси речовин за їх об’ємом

0,25

0,25

0,25

0,25

А

В

Б

Г

 

 

3 б

 

 

             ІІІ рівень

 

 

10

Вміння складати хімічні рівняння за поданою схемою та урівнювати коефіцієнти

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

СН4 + СІ2 → СН3СІ + НСІ

2СН3СІ + 2Na → С2Н6 + 2NaСІ

С2Н6 → С2Н4 + Н2

С2Н4 → С2Н2 + Н2

2Н2 → С6Н6

 

11

Вміння розв’язувати задачі на визначення молекулярних формул алкенів

 

0,15

0,15

0,15

 

0,20

0,15

0,20

0,20

0,15

0,15

Дано:

m(CxH2x) = 10,5г

V(H2) = 5,6л

СхН-?

 

СхН+ Н2 → СхН2х+2

Vm2) = 22,4л

М(СхН) = 10,5∙22,4 : 5,6

М(СхН) = 42(г/моль)

7х = 42; х = 6

Формула речовини - С6Н12

 

 

3 б

 

 

            ІV рівень

 

 

12

Вміння розв’язувати задачі на визначення молекулярних формул ароматичних вуглеводнів, записувати їх структурні формули та давати назви

 

0,15

0,15

0,15

 

0,75

0,30

0,30

0,15

0,30

0,5

0,20

Дано:

С = 8

Dн28НхВr2) = 132           

С8НхВr2 - ?

 

С8Нх + Br2 → С8НхВr2

М(С8НхВr2) =132∙2 М(С8НхВr2)= =264г/моль, тоді    х =8 і формула ароматичного вуглеводню – С8Н8, а його структурна формула

С6Н5 – СН = СН2

( фенілетилен ).                 

 

 

 

3 б

 

 

                                                  


                                                       Варіант ІІІ

Що контролюється

К-ть балів

Елементи відповідей

 

І рівень

 

 

1

Добування ацетилену в лабораторії

0,5

Г

2

Знання якісних реакцій вуглеводнів

0,5

Б

3

Знання елементів – органогенів

0,5

А

4

Класифікація речовин на органічні та неорганічні

0,5

Б

5

Знання будови молекули ароматичних вуглеводнів

0,5

В

6

Розуміння різниці між різними типами хімічних реакцій

0,5

В

 

 

3 б

 

 

ІІ рівень

 

 

7

Знання хімічних властивостей алканів

0,5

0,5

Б

В

8

Знання способів добування алкенів

0,25

0,25

0,25

0,25

А-2

Б-3

В-1

Г-4

9

Визначення молярної маси алкенів

0,25

0,25

0,25

0,25

В

Г

А

Б

 

 

3 б

 

 

ІІІ рівень

 

 

10

Вміння складати хімічні рівняння за поданою схемою та урівнювати коефіцієнти

0,4

0,4

0,7

 С2Н6 → С2Н4 + Н2

 С2Н4 + Н2О → С2Н5-ОН

С2Н5-ОН+2О2 → 2СО2+3Н2О

11

Вміння визначати невідому формулу алкену за хімічним рівнянням

 

0,15

0,15

0,15

 

 

0,5

 

0,30

0,25

Дано:

m(CxH2x) = 112 г

V(HCl) = 44,8 л

СхН - ?

 

  112г      44,8л

  СхН + НСl → СхН2х+1Сl

    М       22,4л

М(СхН) = 112∙22,4:44,8 = 56

Отже, цей алкен – С4Н8(бутен).

 

 

 

3 б

 

 

 

 

ІV рівень

 

 

12

Вміння проводити розрахунки за хімічним рівнянням, визначати формулу етиленового вуглеводню за каталітичною реакцією гідратації спирту, враховуючи практичний вихід продукту реакції

 

 

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

 

 

0,5

 

0,5

 

0,15

 

0,25

0,15

0,25

0,25

0,20

 

 

 

Дано:

VхН2х+1ОН)=28,75мл

ρ = 0,8г/мл

n = 0,5 моль

W=50%

V(СхН) - ?

 

Знаходимо масу спирту:

m(практ.) = ρV =

=28,75 0,8=23(г) (0,5моль)

m(теор.) = m(пр.) : n;

m. (теор) = 23:0,5=46г(1моль)

Отже, М(спирту)=46г/моль.

Визначаємо х:

12х+2х+1+17 = 46; х = 2

Це – етанол С2Н5ОН.

С2Н42О → С2Н5ОН, тоді n2Н5ОН)=n2Н4)=1моль.

Отже ,V2Н4) = 22,4л.

 

 

 

3 б

 

 

                                                   


                                                        Варіант ІV

Що контролюється

К-ть балів

Елементи відповідей

 

            І рівень

 

 

1

Вміння добувати алкіни

0,5

Б

2

Добування ацетилену в промисловості

0,5

В

3

Знання типів хімічного зв’язку в органічних сполуках

0,5

В

4

Хімічні властивості речовин

0,5

Б

5

Знання типів гібридизації атомів Карбону в органічних сполуках

0,5

А

6

Знання загальної формули алкенів

0,5

Б

 

         

3 б

 

 

            ІІ рівень

 

 

7

Класифікація органічних та неорганічних речовин

0,33

0,33

0,33

А

В

Г

8

Типові способи добування алкенів

0,25

0,25

0,25

0,25

А-2

Б-3

В-1

Г-4

9

Вміння визначати молярні маси алканів

0,25

0,25

0,25

0,25

А

В

Г

Б

 

          

3 б

 

 

            ІІІ рівень

 

 

10

Вміння складати хімічні рівняння за запропонованими схемами та урівнювати в них коефіцієнти

0,375

0,375

0,375

0,375

СаСО3 → СаО + СО2

СаО + 3С → СаС2 + СО

СаС2 + 2Н2О = Са(ОН)2 + С2Н2

2Н2 → С6Н6

11

Вміння проводити розрахунки за хімічними рівняннями, обчислювати кількість речовин реагентів

 

0,15

0,15

 

0,15

0,15

0,15

0,15

 

0,15

0,15

0,15

0,15

Дано:

n(C3H4) = 10моль                

m(Br2)-?

 

С3Н4 + 2Br2 = C3Н4Вr4

1мольС3Н4 - 2 мольBr2

10мольС3Н4 - х моль Br2

х = 10∙2:1

х = 20 моль

n = m: М

m = nM

М(Вr2) = 160 г/моль

m(Br2) = 20 ∙ 160 = 320(г)

 

          

3 б

 

 

             ІV рівень

 

 

12

Вміння визначати молекулярні формули вуглеводнів, проводити розрахунки за хімічними рівняннями

 

0,15

0,15

0,15

 

 

 

 

0,25

0,25

0,25

0,5

 

 

0,5

0,5

0,30

 

Дано:

W(C) = 80%

D(H2) = 15

CxHy- ?

 

1.Знаходимо число молей атомів елементів Карбону і Гідрогену в 100г сполуки:

х = n(C) ;  y = n(H)

n(C) =m(C):М(С)=80:12= 6,6;

n(H) = m(H):М(Н) = 20:1 = 20

 2. x:y = 6,6:20 = 1:3, або 2:6.

3. Визначаємо молярну масу

цієї речовини:

D2) = Мх : М(Н2)  ;

Мх = D2) ∙2 =15∙2=30г/моль.

4.Отже, формула речовини С2Н6 тому, що 2А(С)+6А(Н =2∙12+6∙1 = =30.

 

 

 

 

 

3 б

 

 

             


               Таблиця поелементного аналізу контрольної роботи з теми:                       

                    « Оксигеновмісні сполуки. Частина І »

                                                              

                                                               Варіант І

        Що контролюється

К-ть балів

Елементи відповідей

 

              І рівень

 

 

1

Знання будови одноатомних спиртів

0,5

Г

2

Хімічні властивості карбонових кислот

0,5

В

3

Знання формул альдегідів

0,5

А

4

Розуміння будови молекули спирту

0,5

Б

5

Способи одержання багатоатомних спиртів

0,5

Б

6

Фізичні властивості фенолу

0,5

В

 

            

3 б

 

 

               ІІ рівень

 

 

7

Розуміння способів одержання альдегідів із спиртів

0,5

0,5

А

В

8

Знання якісних реакцій на певні класи сполук

0,25

0,25

0,25

0,25

А-2

Б-3

В-5

Г-4

9

Хімічні властивості органічних сполук

0,25

0,25

0,25

0,25

А

Д

Б

В

 

 

3 б

 

 

              ІІІ рівень

 

 

10

Вміння складати хімічні рівняння та урівнювати коефіцієнти

0,375

0,375

0,375

0,375

С2Н6 = С2Н4 +  Н2

С2Н4 + Н2О = С2Н5ОН

С2Н5ОН + К = С2Н5ОК + Н2

С2Н5ОН + НВr = С2Н5Вr + Н2О

11

Вміння проводити розрахунки за хімічними рівняннями, обчислювати об’єми речовин за даною кількістю речовини

 

0,25

0,25

 

0,25

0,25

0,25

0,25

Дано:

n(C2H5OH) = 0,4 моль

V(HCI) - ?

 

С2Н5ОН + НСІ = С2Н5СІ + Н2О

Vm(HCI) = 22,4л

0,4(моль) : 1(моль) = х(л) : 22,4(л)

х(НСІ) = 0,4∙22,4:1= 8,96л

 

 

3 б

 

 

             ІV рівень

 

 

12

Вміння проводити розрахунки за хімічними рівняннями, обчислювати молекулярні маси та кількості речовин за відомим практичним виходом

 

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

 

0,25

0,25

 

0,25

 

0,5

 

0,5

 

 

 

0,5

 

Дано:

m(СаС2) = 2кг

V(C2H2) = 260л

m(CH3COH) = 44кг

W(практ.) = 80%

m(CaC2) - ?

 

СаС2+2Н2О=С2Н2↑+Са(ОН)2   (І)

С2Н2 + Н2О = СН3СОН.   (ІІ)

За рівнянням ІІ для отримання 44кг  СН3СОН (1000моль) за 80% виходу слід узяти  1000моль:0,8=1250мольС2Н2,а його об’єм становитиме 1250∙22,4 = 28000(л).

Для отримання такого об’єму ацетилену потрібно технічного кальцій карбіду:

m(тех..) = 28000 : 260 = 107,7кг.

 

 

 

3 б

 

 

                                            


                                                Варіант ІІ

         Що контролюється

К-ть балів

Елементи відповідей

 

           І рівень

 

 

1

Вміння давати правильні назви спиртів

0,5

В

2

Класифікація органічних сполук

0,5

В

3

Якісна реакція на органічні кислоти

0,5

Б

4

Знання назв одноатомних насичених спиртів

0,5

В

5

Способи добування фенолу

0,5

Б

6

Знання хімічних властивостей карбонових кислот

0,5

А

 

 

3 б

 

 

           ІІ рівень

 

 

7

Знання фізичних властивостей гліцеролу

0,33

0,33

0,33

Б

В

Г

8

Знання якісних реакцій на органічні сполуки

0,25

0,25

0,25

0,25

А-2

Б-3

В-5

Г-4

9

Знання будови молекул одноосновних карбонових кислот

0,25

0,25

0,25

0,25

В

А

Б

Г

 

 

3 б

 

 

           ІІІ рівень

 

 

10

Вміння записувати продукти реакцій за реагентами, урівнювати коефіцієнти, давати назви продуктам реакцій

0,25

0,25

0,25

0,25

3Н7ОН+9О2 = 6СО2↑+8Н2О

С2Н5ОН+НСІ = С2Н5СІ+Н2О

3Н7ОН+2Na = 2С3Н7ОNa2

С6Н5ОН+NaOH = C6H5ONa+Н2О

 

           ІV рівень

 

 

11

Вміння розв’язувати задачі за хімічними рівняннями із заданою масовою часткою виходу продукту реакції

 

0,15

0,15

0,15

 

0,25

0,25

 

0,25

 

0,20

 

0,20

Дано:

m(C2H5OH) = 5,6кг

W(C2H4) = 70%

m(C2H4) - ?

 

С2Н5ОН → С2Н4 + Н2О;

n = m : M; n(C2H5OH) = 5,6 : 46  = 1,2моль, тоді за рівнянням   n2Н4) = 1,2моль, а маса теоретичного виходу С2Н4:

m(C2H4) =1,2моль∙28г/моль=33,6г

Визначаємо масу практичного виходу: m(С2Н4)=33,6∙0,7=23,5г

 

 

 

3 б

 

12

Вміння проводити розрахунки за рівняннями реакцій, обчислювати молекулярні маси, маси речовин, якщо одну з реагуючих речовин взято в надлишку

 

0,15

0,15

0,15

0,15

 

0,5

0,25

0,20

0,10

 

0,20

 

0,5

0,15

 

0,5

Дано:

m(NaOH) = 20г

m(C6H5OH) = 40г

W(С6Н5ОNa) = 90%

m(C6H5ONa) - ?

 

С6Н5ОН+NaOH = C6H5ONa+H2O

n(C6H5OH) = m:M=40:94=0,4моль

n(NaOH) = m:M = 20:40 = 0,5моль

Отже, повністю прореагує фенол,

тому кількість речовини теоретичного виходу натрій феноляту за рівнянням 0,4моль.

n = m : M; m = n M.

m(C6H5ONa) = 0,4 ∙ 116 = 46,6г.

Тоді маса практичного виходу

m(C6H5ONa) = 46,6 ∙ 0,9 = 41,7г

 

 

3 б

 

 

                                                       


                                                        Варіант ІІІ

           Що контролюється

К-ть балів

Елементи відповідей

 

                І рівень

 

 

1

Розуміння способів добування галогенопохідних алканів

0,5

А

2

Вміння проставляти коефіцієнти в хімічних рівняннях

0,5

Г

3

Класифікація органічних сполук

0,5

Б

4

Знання загальної формули насичених карбонових кислот

0,5

Б

5

Знання функціональних груп оксигеновмісних речовин

0,5

Б

6

Розуміння суті реакції «срібного дзеркала»

0,5

Б

 

 

3 б

 

 

               ІІ рівень

 

 

7

Хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук

0,33

0,33

0,33

Б

В

Г

8

Вміння співставляти кількість речовини спирту з об’ємом кисню, потрібним для його спалювання

0,25

0,25

0,25

0,25

 

А-2

Б-1

В-5

Г-4

9

Знання будови молекул альдегідів

0,25

0,24

0,25

0,25

В

Б

А

Г

 

 

3 б

 

 

                ІІІ рівень

 

 

10

Вміння записувати хімічні рівняння за поданими схемами, урівнювати в них коефіцієнти

0,5

0,5

0,5

2СН4 → С2Н2↑ + Н2↑;

С2Н2 + Н2 → С2Н4;

С2Н4 + Н2О → С2Н5-ОН

11

Вміння проводити розрахунки за хімічними рівняннями, обчислювати маси речовин

 

0,15

0,15

 

0,5

0,25

 

0,25

0,20

Дано:

n(C6H5OH) = 2,5 моль

m(NaOH) - ?

 

С6Н5ОН + NaOH = С6Н5ОNa + H2O.

Виходячи з рівняння n(C6H5OH) = n(NaOH) = 2,5моль;

n = m:M; m = nM

m(NaOH) = 2,5∙40 = 100(г)

 

 

3 б

 

 

                 ІV рівень

 

 

12

Вміння розв’язувати задачі на суміші, визначати масові частки компонентів вихідної суміші

 

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05 0,05

 

0,25

0,25

 

0,25

 

0,15

 

0,15

0,15

 

 

0,15

0,15

 

0,15

 

0,15

 

0,15

 

0,10

0,10

 

0,15

 

 

0,10

0,15

 

 

0,10

Дано:

m(Br2) = 300г

W(Br2) = 3,2%

m(NaOH) = 14,4мл

W(NaOH) = 2,5%

ρ(NaOH) = 1,11г/мл

W(C6H5OH) - ?

W(C8H8) - ?

 

С8Н8 +Br2 C8H8Br2 (І)

C6H5OH+3Br2 C6H2Br3OH+

+ 3HBr (ІІ)

C6H5OH+NaOH→C6H5ONa+   

+H2O (ІІІ)

m(р-нуNaOH) = ρV =1,11∙14,4 = 15,98(г)

m(NaOH) =15,98 ∙ 2,5 : 100 = 0,4(г)

n(NaOH) = m(NaOH) : M(NaOH) =        = 0,4:40=0,01моль

З рівняння (ІІІ) видно, що n(C6H5OH) = n(NaOH) = 0,01моль

m(Br2) = m(р-ну) ∙W(Br2) =                = 300 0,032=9,6(г),

n(Br2) = m(Br2) :  M(Br2) =                 = 9,6 : 160 = 0,06(моль).

n(Br2) = 3n(C6H5OH) =3 ∙ 0,01 =      = 0,03(моль)  (ІІ)

n(Br2) = n(Br2) - n(Br2 ) = 0,06-0,03= = 0,03(моль)  (І)

n(C8H8= n(Br2) = 0,03(моль) (І).

Тоді: m(C8H8) = n(C8H8) ∙ m(C8H8) =0,03∙104=3,12(г),

m(C6H5OH) = n(C6H5OH)∙M(C6H5OH) = 0,01 ∙ 94 = 0,94(г).

Маса суміші: 3,12 + 0,94 = 4,06(г)

W(C8H8) = m(C8H8) : m(сум.) =         = 3,12 : 4,06 = 0,7685 = 76,85%.

W(C6H5OH) = 100% – 76,85% =        = 23,15 %

 

 

 

 

 

 

3 б

 

 

                                                          


                                                           Варіант ІV

      Що контролюється

К-ть балів

Елементи відповідей

 

            І рівень

 

 

1

Розуміння формул спиртів

0,5

Б

2

Суфікс альдегіда за міжнародною номенклатурою

0,5

В

3

Знання реакцій естерифікації

0,5

Г

4

Знання хімічних властивостей альдегідів

0,5

В

5

Знання тривіальних назв органічних сполук

0,5

Г

6

Хімічні властивості спиртів

0,5

Б

 

 

3 б

 

 

           ІІ рівень

 

 

7

Розуміння суті реакції                « срібного дзеркала»

0,5

0,5

Б

В

8

Вміння встановлювати відповідність між кількістю речовини спирту та об’ємом кисню, потрібним для його спалювання

0,25

0,25

0,25

0,25

А-5

Б-2

В-4

Г-1

9

Вміння визначати молярні маси спиртів та порівнювати їх

0,25

0,25

0,25

0,25

Б

А

Г

В

 

 

3 б

 

 

            ІІІ рівень

 

 

10

Вміння записувати хімічні рівняння для конкретно даної речовини, урівнювати коефіцієнти в цих рівняннях і давати назви

утвореним речовинам

0,5

0,5

 

0,5

НСОН+Ag2OHCOOH+Ag

HCOH+Ag2O=HCOOH+2Ag

HCOH+Ag2O=HCOOH+2Ag

                        метанова срібло

                      (мурашина)

                         кислота

 

11

Вміння записувати хімічні рівняння до задачі, визначати кількості речовин

 

0,15

0,15

 

0,5

0,25

0,15

 

 

 

0,20

 

0,10

Дано:

m(C3H7OH) = 6г

n(CO2) - ?

 

3Н7ОН+9О2  = 6СО2↑ +8Н2О

n = m : M; n(C3H7OH) = 6:60 =         = 0,1моль

Виходячи з рівняння, складаємо пропорцію:

0,1мольС3Н7ОН  -   х мольСО2

                              =

2моль  С3Н7ОН  -    6 моль СО2

х = 0,1∙6 : 2 = 0,3моль(СО2)

 

 

3 б

 

 

             ІV рівень

 

 

12

Вміння проводити розрахунки за хімічними рівняннями та визначати молекулярні формули речовин

 

0,10

0,10

0,10

0,10

 

0,25

 

0,25

 

 

0,15

 

0,15

 

0,25

 

0,30

 

 

 

 

0,25

 

Дано:

m(р-нуRCOOH) = 59,2г

W(RCOОН) = 25%

V(CO2) = 2,24л

RCOOH - ?

 

2RCOOH + Na2CO3 → 2RCООNa + + CO2↑ + H2O

m(RCOOH) = m(RCOOH) ∙                W(RCOOH)  = 59,2 ∙ 0,25 =

= 14,8(г.)

n(CO2) = V(CO2) : Vm =

= 2,24 : 22,4 = 0,1(моль)

Згідно рівняння n(RCOOH) =

= 2n(CO2) = 2 ∙ 0,1 = 0,2(моль)

M(RCOOH) = m(RCOOH):                : n(RCOOH) =14,8 : 0,2 = 74(г/моль)

Оскільки кислота насичена, то її загальна формула CnH2n+2СООН. Тоді 12n+2n+1+45=74, звідки

n = 2.

Отже, загальна формула кислоти С3Н6О2,або С2Н5СООН (пропанова к-та).

 

 

 

3 б

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Таблиця поелементного аналізу контрольної роботи з теми:

       « Оксигеновмісні сполуки. Частина ІІ. Роль хімії в житті суспільства ».

                                         

                                                                      Варіант І

         Що контролюється

К-ть балів

Елементи відповідей

 

               І рівень

 

 

1

Знання функціональних груп амінокислот

0,5

В

2

Знання якісних реакцій вуглеводів

0,5

Г

3

Розуміння процесу денатурації

0,5

Г

4

Знання будови молекули сорбіту

0,5

В

5

Вміння розрізняти типи хімічних зв’язків

0,5

Б

6

Поняття про синтетичні волокна

0,5

А

 

 

3 б

 

 

               ІІ рівень