Матеріали для контролю знань і вмінь учнів з теми Взаємозв’язки економічних процесів та явищ, раціональна економічна поведінка споживача та виробника.

Про матеріал
Економіка 11 клас матеріали для контролю знань і вмінь учнів з теми Взаємозв’язки економічних процесів та явищ, раціональна економічна поведінка споживача та виробника.
Перегляд файлу

Тестові завдання.

Варіант 1

І рівень

1.Економіка як наука вивчає:

А  особливість сприйняття людиною навколишньої дійсності

Б  політичну систему й політичне життя суспільства

В  розв'язання глобальних екологічних проблем

Г  виробничі взаємини, що складаються між людьми в процесі виробництва мате­ріальних благ та послуг

2.Економічні потреби - це:

А. потреби, які можуть бути задоволені шляхом споживання товарів або послуг

Б. блага, які необхідні людині

В. речі та послуги, які людина може придбати на обмежені ресурси Г природні ресурси, капітал та праця

C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image1.jpeg
3. Позначте рисунок, на якому зображений засіб праці.

4. Альтернативні витрати на будівництво нової автостради — це:

А  інші товари та послуги, від яких треба відмовитися на користь будівництва автостради

Б  кошти на будівництво автостради в цінах цього року

В  сума річного податку, який повинна сплатити фірма, що будує автостраду

Г  гроші на заробітну плату всіх працівників фірми, що будує автостраду

5. Опуклий вигляд кривої виробничих можливостей указує:

А  на збільшення альтернативної вартості

Б  низький фактичний обсяг виробництва

В  збільшення виробництва інвестиційних товарів

Г  неповне використання ресурсів

6.Критеріями розмежування типів економічних систем вважають:

А рівень добробуту членів суспільства

Б тип координації та управління економічними діями суб'єктів

В форми організації виробництва

Г форми політико-адміністративного устрою

ІІ рівень

C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image2.jpeg
7.Про неповне використання ресурсів і неповний обсяг виробництва свідчить зміщення КВМ на графіку:

 

8.Ціна товару X дорівнює 15 грн., а товару У — 10 грн. Якщо споживач оцінює граничну корисність товару У  у 30 ютилів та прагне досягти найбільшого задоволення від купівлі товарів X та У, то він повинен прийняти граничну корисність товару X за:

А 45

Б 30

В 20

Г 15

9.Обсяг виробництва певного товару збільшився з 20 тис. шт. до 35 тис. шт. За цей період кількість зайнятих робітників не змінилася, а рівень інфляції становить 10 %. Як змінилася продуктивність праці?

А зменшилася на  15 %

Б збільшилася на  15 %

В збільшилася на  25 %

Г збільшилася на  75 %

ІІІ рівень

10.Установіть відповідність між прикладами факторів виробництва та їх класифікацією.

1.пропозиція щодо раціональної організації  А праця

виробництва      Б земля

2.стоматологічне обладнання    В інформація

3.лісовий масив      Г капітал

4.надання лікарем медичної допомоги хворому  Д підприємницькі здібності

11.Маша працювала кіоскером із заробітною платою 12 000 грн. на рік. Після вступу до коледжу (оплата за навчання становить 2500 грн. за семестр) вона відмовилася від роботи в кіоску. Розрахуйте, чому дорівнює альтернативна вартість її вибору за рік.

ІV рівень

C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image3.jpeg
У країні N. виробляються лише два види продукції: велосипеди й пшениця. Можливі варіанти виробництва цих товарів за умови повного використання всіх ресурсів наведені в таблиці.

 

Побудуйте криву виробничих можливостей.

Побудуйте нову КВМ, яка відображає таку ситуацію: через скорочення орних земель у країні N. обсяги виробництва пшениці скоротилися на 20 %.

 


Варіант 2

І рівень

1.Розвиток економічного мислення людей сприяє:

А  підвищенню духовної культури суспільства

Б  розв'язанню глобальної проблеми боротьби з тероризмом

В  умінню орієнтуватися у сфері бізнесу та споживання

Г  умінню орієнтуватися на місцевості

2.Економічні блага-це:

А  обмежені блага

Б  тільки блага, що мають високий ступінь корисності

В блага, що мають корисність тільки для споживача певного блага

Г  блага, що виробляються тільки для власного споживання

C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image4.jpeg
3. Позначте рисунок, на якому зображений предмет споживання.

4.Позначте твердження, яке не належить до розкриття сутності альтернативної вартості.

А  людина має альтернативні витрати, коли її уявлення про економіку не збігають­ся з реальними економічними процесами

Б  вибір одного блага при обмеженості ресурсів означає відмову від іншого блага

В  відмова від використання ресурсів в іншому напрямку і є вартістю втрачених можливостей

Г  ціна вибору — це цінність товару (послуги), від якого (якої) відмовляються, коли здійснюють вибір

5.Усі точки, розташовані ліворуч від кривої виробничих можливостей, відображають:

А  можливий, але неефективний варіант виробництва

Б комбінацію найбільш раціонального використання обмежених ресурсів

В  бажаний, але неможливий варіант виробництва

Г  найбільш ефективний варіант виробництва

6.У ринковій економіці питання «що виробляти?» визначається:

А  виробниками, що прагнуть отримати більший прибуток

Б  споживачами, тобто фактом оплати власним коштом створених товарів

В  непорушними споконвічними традиціями

Г          центральними органами влади

II рівень

C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image5.jpeg

7. Про зростання ефективності виробництва одного з двох альтернативних благ свідчить ситуація на графіку:

8.Ціна товару X дорівнює 10 грн., а товару У — 4 грн. Якщо споживач оцінює гранич­ну корисність товару X у 40 ютилів та прагне досягти найбільшого задоволення від купівлі товарів X та У, то він повинен прийняти граничну корисність товару У за:

А  16

Б  26

В  36

Г  46

9.Маслозавод випускав 60 тис. кг масла на  місяць за  ціною 40 грн. за 1 кг. Після під­вищення ціни до 55 грн. за 1 кг завод став виробляти  80 тис. кг масла на місяць. На скільки відсотків збільшилася або зменшилася продуктивність праці, якщо кількість робітників на заводі не змінилася?

А  зменшилася на 15 %

Б  збільшилася на 20 %

В  збільшилася на 33 %

Г  зменшилася на 33 %

ІІІ рівень

10.Установіть відповідність між прикладами факторів виробництва та їх класифікацією.

1.нафта, природний газ     А праця

2.касовий апарат у супермаркеті   Б земля

3.розробка комп'ютерної програми   В інформація

4.нова комп'ютерна програма    Г капітал

Д  підприємницькі здібності

11.Кравець, який займається індивідуальною трудовою діяльністю, на пошиття одного костюма витрачає два дні (заробіток становить 850 грн.). У неділю кравець зазвичай відпочиває. Друзі запропонували йому провести тиждень на базі відпочинку. Вартість путівки становить 1560 грн. Розрахуйте, чому дорівнює альтернативна вартість ви­бору кравця відпочити тиждень?

ІV рівень

C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image6.jpeg
12.Сільськогосподарське підприємство має теплицю, у якій цілий рік може вирощувати огірки й помідори. Можливі варіанти виробництва цих товарів за умови повного використання ресурсів наведені в таблиці.

Побудуйте криву виробничих можливостей.

Побудуйте нову КВМ, яка відображає таку ситуацію: вирощування нового сорту огірків дозволило підприємству збирати врожаї, на 20 % більші.


Тестові завдання.

Варіант 3

І рівень

 1. Чи належать гроші до виробничих ресурсів?

А Так, але за умов, коли оплачуються проміжні товари

Б так, якщо на гроші купують капітальні ресурси

В ні, бо вони не беруть безпосередньої участі у виробництві

Г ні, якщо вони не розміщені на банківському рахунку

 1. Якщо трудомісткість виробництва зменшити на 25 %, то продуктив­ність праці:

А зменшиться на 25 %

Б збільшиться на 25 %

В збільшиться більш ніж на 30 %

Г зменшиться більш ніж на 30 %

 1. У схемі ринкового кругообігу плата за комунальні послуги фермер­ським господарством виражає спрямування (рух) грошових потоків:

А від домогосподарств на ринок ресурсів

Б від фірм на ринок товарів і послуг

В від домогосподарств на ринок товарів і послуг

Г від фірм на ринок ресурсів

C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image1.jpeg
4. Позначте рисунок, на якому зображений засіб праці.

5.Критеріями розмежування типів економічних систем вважають:

А рівень добробуту членів суспільства

Б тип координації та управління економічними діями суб'єктів

В форми організації виробництва

Г форми політико-адміністративного устрою

6. Опуклий вигляд кривої виробничих можливостей указує:

А  на збільшення альтернативної вартості

Б  низький фактичний обсяг виробництва

В  збільшення виробництва інвестиційних товарів

Г  неповне використання ресурсів

ІІ рівень

7. Крива виробничих можливостей фермера має такий вигляд. Це означає, що альтернативна вар­тість рішення збільшити вироб­ництво овочів із 600 до 800 тонн становить:

А 200 тонн зернових

Б 500 тонн зернових

В 600 тонн овочів

Г 1100 тонн зернових

8.Ціна товару X дорівнює 1,5 грн., а товару У — 1 грн. Якщо споживач оцінює граничну корисність товару У  у 30 ютилів та прагне досягти найбільшого задоволення від купівлі товарів X та У, то він повинен прийняти граничну корисність товару X за:

А 45

Б 30

В 20

Г 15

9 .Обсяг виробництва певного товару збільшився з 20 тис. шт. до 25 тис. шт. За цей період кількість зайнятих робітників не змінилася, а рівень інфляції становить 10 %. Як змінилася продуктивність праці?

А зменшилася на  15 %

Б збільшилася на  15 %

В збільшилася на  25 %

Г збільшилася на  75 %

ІІІ рівень

10.Установіть відповідність між змістом виробничих ресурсів та їхньою класифікацією.

 1. Сировина, яку фірма закуповує в іншої фірми для подальшого виробництва
 1. Природні ресурси
 1. Людські ресурси, які здатні ризикувати та нести економічну відповідальність
 1. Капітальні
 1. Сировина, яку фірма використовує в пер винному виробництві
 1. Підприємницькі
 1. Транспортні засоби, які фірма використовує для виробництва економічних благ
 1. Трудові ресурси

 

 1. Проміжні товари

11.Маша працювала кіоскером із заробітною платою 15000 грн. на рік. Після вступу до коледжу (оплата за навчання становить 3500 грн. за семестр) вона відмовилася від роботи в кіоску. Розрахуйте, чому дорівнює альтернативна вартість її вибору за рік.

ІV рівень

C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image3.jpeg
У країні N. виробляються лише два види продукції: велосипеди й пшениця. Можливі варіанти виробництва цих товарів за умови повного використання всіх ресурсів наведені в таблиці.

 

Побудуйте криву виробничих можливостей, та знайдіть альтернативну вартість переходу від одного варіанту до іншого.

Побудуйте нову КВМ, яка відображає таку ситуацію: через скорочення орних земель у країні N. обсяги виробництва пшениці скоротилися на 10 %.

 

docx
До підручника
Економіка (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас (Радіонова І. Ф., Радченко В. В.)
Додано
28 березня 2019
Переглядів
387
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку