методична розробка уроку виробничого навчання

Про матеріал
опис уроку виробничого навчання для проведення в навчальних закладах для ПТНЗ
Перегляд файлу

 

 

 

 

Методична розробка рекомендацій на тему:» Проведення уроків виробничого навчання»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Виконав майстер виробничого навчання Михайло ПОП’ЮК

13-ТАРИФНИЙ РОЗРЯД

Київське вище професійне училище будівництва і дизайну.

 

 


з м і с т

 1. Мета виробничого навчання......................…………………………………………4
 2. Основні дидактичні вимоги до уроку виробничого навчання  ………………………………………..4
 3. Алгоритм підготовки майстра виробничого навчання до уроку ……………………………………...5
 4. Вимоги до змісту структурних елементів уроку виробничого навчання . . ……………………………6
 5. Домашнє завдання з виробничого навчання...........………………………………………....10
 6. Показ трудових дій............................…………………………………………11
 7. Формування   технологічної  дисципліни   учнів   в   період   виробничого навчання в навчальних майстернях              …………………………………………12
 8. Шляхи індивідуалізації навчання на різних етапах навчального процесу  …………………………...13
 9. Психологічні основи індивідуального підходу до учнів на різних етапах
  навчання..................................………………………………………...14
 10.                                                                                                                                                                                                       Рекомендації  майстру  виробничого   навчання   в   процесі   виправлення
  помилок та недоліків в роботі учнів...............………………………………………...15
 11.                                                                                                                                                                                                       Основні плануючі документи з виробничого навчання....…………………………………………15

А. Перелік навчально-виробничих робіт з професії....…………………………………………15

Б. План виробничого навчання групи..............………………………………………...17

В. План уроку виробничого навчання..............………………………………………..20

 1.                                                                                                                                                                                                        Нормування навчально-виробничих робіт.............………………………………………..20
 2.                                                                                                                                                                                                      Облік результатів виробничого навчання.............…………………………………………22
 3.                                                                                                                                                                                                      Недоліки,   які   зустрічаються   при   проведенні   уроків   виробничого
  навчання.................................…………………………………………31

15. Аналіз уроку виробничого навчання..............………………………………………...32

Додаток 1. Приблизна форма переліку навчально-виробничих робіт ………………………………….38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. МЕТА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

1. Навчаюча мета передбачає формування:

 •       вмінь та навичок планування й здійснення виробничого процесу;
 •       загальнопрофесійних вмінь та навичок, які забезпечують широчінь профілю підготовки;
 •       вмінь   застосувати   знання   для   розв'язання   навчально-виробничих завдань;
 •       формування готовності до оволодіння новою технікою та технологією виробництва і т. ін.

 

2. При постановці мети, яка виховує, слід віддавати пріоритет:

 •       повазі до праці, своєї професії;
 •       дбайливому   відношенню   до   обладнання,   матеріалів,   інструменту, тощо;
 •       моральним якостям;
 •       дисципліні, сумлінності, відповідальності, ініціативі;
 •       вмінню працювати в колективі і т. ін.

 

3. Розвиваюча мета охоплює:

 • раціональні прийоми мислення, пам’ять;
 • пізнавальну активність та самостійність;
 •       культуру навчально-виробничої праці;
 •       увагу, спостережливість, волю, наполегливість у досягненні мети;
 •       навички та звички планувати та контролювати свою працю;
 •       вміння та навички самовдосконалення в обраній професії і т. ін.

2. ОСНОВНІ ДИДАКТИЧНІ ВИМОГИ ДО УРОКУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

           І. Нерозривність навчаючої, розвиваючої та виховної мети.

 1. Організаційна   чіткість,   виразність   загального   завдання,   яке роз'вязуэться на даному занятті в прийнятій програмі навчання.
 2. Правильний    вибір   форми   організації   заняття   (фронтальної, бригадної, індивідуальної, змішаної).
 3. Правильний вибір об'єктів роботи для групи, бригади, кожного учня.
 4. Матеріально-технічне    та    дидактичне    забезпечення    занять: організація    робочих    місць,    наявність    та    справність    обладнання, інструменту,   приладів,    наявність   матеріалів,   необхідної   навчально-виробничої документації.
 5. Правильний     вибір    методичних     прийомів     інструктажу     з урахуванням    форми    організації    заняття,    особливостей    трудового завдання, індивідуальних особливостей окремих учнів.
 6. Колективність  в  роботі  учнів,  товариська   взаємодопомога   в поєднанні   з  самостійною  індивідуальною  роботою   кожного,   загальна цілеспрямованість у виконанні виробничого завдання в навчальному цеху, на дільниці, в майстерні як одна з основних передумов колективності.

3.   АЛГОРИТМ  ПІДГОТОВКИ   МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО   НАВЧАННЯ  ДО   УРОКУ

Готуючись до уроку, майстер повинен:

 •    проаналізувати підсумки попередніх занять, уточнити зміст, тему та мету наступного уроку;
 •    визначити структуру уроку та час, відведений на кожний його елемент;
 •    вивчити   технічну   та   методичну   літературу,   а  також   матеріали   з передового досвіду роботи, нової техніки, технології;
 •    намітити навчально-виробничі роботи, які учні будуть виконувати на уроці;
 •    намітити методи та методичні прийоми проведення уроку;
 •    визначити типові  помилки, яких допускаються учні  під час  вправ, намітити міри їх попередження;
 •    визначити домашнє завдання учням;

- скласти    план    уроку    та    конспект    вступного    інструктажу    (при необхідності);

 •    перевірити справність обладнання, інструментів та приладів;
 •    підготувати  до  уроку  матеріали,   заготівки,   навчальну  та  технічну документацію, на очні приладдя;
 •    приготуватися до показу на уроках трудових прийомів.

 

Зміст та порядок підготовки майстра до уроку багато в чому залежить від періоду навчання, змісту навчального матеріалу, досвіду майстра, складу групи.

 

4.  ВИМОГИ ДО  ЗМІСТУ  СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ  УРОКУ  ВИРОБНИЧОГО  НАВЧАННЯ

Вступний   інструктаж

Основною метою вступного інструктажу є підготовка учнів до наступної роботи.

Послідовність проведення вступного інструктажу:

 1. повідомлення мети та теми уроку, мотивація;
 2. перевірка знань, вмінь учнів за матеріалом уроків взаємопов’язаних теоретичних   предметів   та   виробничого   навчання,   необхідних   на даному уроці;
 3. пояснення  характеру та  призначення   наступної роботи   й   порядку виконання вправ, навчально-виробничих робіт;
 4. розбір      інструкційної     та      інструкційно-технічної     (технологічної) документації;
 5. демонстрація зразків наступних робіт;
 6. ознайомлення учнів з матеріалами, інструментами та приладами, які будуть застосовуватися на уроці;
 7. пояснення та показ способів раціональної організації робочих місць при виконанні завдань;
 8. пояснення  та  показ  найбільш  раціональних  прийомів,  способів  та послідовності виконання завдання, а також методів контролю якості роботи;
 9. розглядання правил техніки безпеки;
 10. розглядання типових помилок та способів їх попередження;
 11. опит учнів  з  метою  перевірки  засвоєння  ними   матеріалу  вступного інструктажу;
 12. пробне виконання учнями прийомів роботи, що їх показав майстер;
 13. підведення підсумків вступного інструктажу, оповіщання про критерії оцінок з наступної роботи;
 14. видавання завдань, розподіл учнів по робочих місцях.

 

Ведучі методи при проведенні вступного інструктажу: бесіда, пояснення, показ нових трудових прийомів.

По рівню навчально-пізнавальної діяльності учнів: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний.

 

Поточний   інструктаж

Поточний інструктаж - це керівництво майстра при виконанні учнями вправ.

Індивідуальний поточний інструктаж - проводиться при обході майстром робочих місць учнів.

Приблизна мета обходів:

- перевірка правильності організації робочих місць та додержання правил техніки безпеки;

 • перевірка   правильності   виконання   учнями   трудових   прийомів   та технологічного процесу виконання робіт;
 • перевірка    вмінь    користуватися    кресленнями,    інструкційними    та технологічними картами;
 • перевірка відношення учнів до матеріалів, обладнання, використання учнями робочого часу;
 • надання допомоги учнями в налагодженні обладнання;
 • перевірка ходу виконання робіт (міжопераційний контроль) та надання допомоги учням;
 • приймання та оцінка робіт.

При проведенні індивідуального та поточного інструктажу майстер повинен:

 • вникати в роботу кожного учня, не випускаючи з поля зору роботу всієї групи;
 • розвивати у учнів здібність аналізувати свою працю;
 • знаходити причини помилок та способи їх усунення;
 • спонукати учнів до самоконтролю, забезпечити високу якість їх роботи;
 • спостерігати    за   раціональним    використанням    робочого    часу   та добиватися високої продуктивності праці учнів;
 • надавати  постійну допомогу  відстаючим  учням  шляхом  повторного пояснення та показу трудових прийомів і проведення з ними додаткових вправ;
 • виховувати у учнів звичку правильної організації робочого місця та забезпечення безпечних умов праці.

Колективний   поточний   інструктаж

Проводиться одночасно для всієї групи шляхом повторного пояснення та показу прийомів роботи в тих випадках, коли у більшості учнів виявлені однотипні помилки та утруднення в роботі.

Ведучі методи поточного інструктажу: пояснення, роз'яснення, самостійна практична робота учнів по рівню навчально-пізнавальної діяльності учнів: репродуктивний, дослідницький.

Заключний   інструктаж

Заключний інструктаж - структурний елемент уроку виробничого навчання. Основна його мета - підведення підсумків уроку.

При проведенні заключного інструктажу застосовуються такі методи ви-робничого навчання: за джерелами, пізнання - пояснення, бесіда, демонстрація і аналіз навчально-виробничих робіт учнів; за рівнем навчально-пізнавальної діяльності учнів - пояснювально-ілюстративний або проблемний метод.

Питання, що їх виносять на заключний інструктаж.

Повідомлення про досягнення мети та завдань уроку:

 • виконання навчально-виробничих завдань групою в цілому, учнівськими бригадами, окремими учнями;
 • підсумки   змагання   між   учнями   та  учнівськими   бригадами,   розбір неточностей, які 

   допущені при виконанні навчально-виробничих робіт,
- зазначення шляхів їх попередження та усунення недоліків;

 • аналіз додержання правил безпеки праці, організації робочих місць, розглядання   випадків  утрати   робітничого   часу,   браку,   аналіз   його причин,
 • повідомлення про оцінки з мотивацією, тему наступного уроку та видача домашнього завдання з поясненням методики його виконання.

 

Підвищення   ефективності   заключного інструктажу

З цією метою майстру рекомендується:

-   завжди    проводити    підведення   підсумків   виконання    навчальних завдань уроку на підставі аналізу успіхів та недоліків;

 •    показувати учням  чому  вони   навчилися,  наскільки  просунулися   в оволодінні   професією,   придавати   заключному   інструктажу   навчаючий характер.   На   підставі   вказаного  аналізу  показувати  учням,   що  треба робити,  щоб запобігти  помилок,  закріпити  успіхи,  залучати  учнів до активного обміркування підсумків минулого уроку;
 •    аналіз   підсумків   уроку   та   оцінку   діяльності   роботи   проводити об'єктивно та всебічно, оцінки, які виставляються, аргументувати. При видачі завдань вимагати повторення  матеріалу теоретичних  предметів (особливо спецтехнології), розбирати креслення, схеми, графіки, пов'язані
  з   матеріалами   наступного   уроку,   виконання   технічних   розрахунків, вивчення    інструкційних    карт    технологічного    процесу,    виробничих інструкцій,   доручати    самостійну    розробку   технологічних    процесів майбутніх    робіт,    виконання    комплексних    завдань,    конструювання приладів.   При   цьому   обов'язково   інструктувати   учнів   про   способи
  виконання названих завдань.

Особливості  заключного  інструктажу

При вивченні операційних тем

Основу заключного інструктажу складає аналіз викання вивчаючих прийомів та операцій, звертається увага на раціональність хватки інструменту, приладів, робочої пози та рухів.

Необхідно суворо додержувати педагогічний такт, не акцентувати увагу на помилках учнів, якщо їх причиною є недосвідченість.

Належить широко практикувати порівняння робіт, виконаних учнями, із зразками-еталонами.

При виконанні робіт комплексного характеру

Основу заключного інструктажу складає аналіз трудової діяльності учнів, додержання ними технологічного процесу, вимог щодо якості робіт,

раціональності використання робочого часу. При цьому інструктажі звичайно залучають учнів до самоаналізу виконаних робіт з тим, щоб вони самостійно розібратися в своїх помилках та запропонували способи їх попередження, рекомендується розбір раціоналізаторських пропозицій учнів щодо удосконалення технології, інструменту, приладів, способів контролю робіт тощо.

При навчанні учнів в умовах виробництва

Основу заключного інструктажу на виробництві складає аналіз вмінь учнів виконувати роботу в виробничих умовах, додержувати встановлених вимог організації й технології виробництва. При навчанні учнів у складі учнівських бригад заключний інструктаж проводиться у формі виробничих нарад групи або учнівської бригади. До підведення підсумків роботи доцільно залучати кваліфікованих робітників-наставників, а також керівників виробничих цехів, дільниць, бригад.

 

5. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Мета домашньої навчальної роботи учнів:

- підготовка   до    наступного   заняття;    осмислення   та   узагальнення виробничого досвіду;

- приведення в систему одержаних теоретичних знань для розв’язання практичних завдань; 

- закріплення та розширення теоретичних знань, практичного досвіду.

Вимоги до домашніх завдань.

При складанні домашніх завдань необхідно забезпечити:

 •    їх практичну спрямованість;
 •    реальний та творчий характер змісту;
 •    зв'язок і опору на теоретичні знання та раніше придбаний досвід;
 • можливість застосування одержаних результатів у практичній діяльності учнів;
 • постійне (в самій темі та від теми до теми) підвищення складності та труднощів;
 • диференціацію   за   складністю   та  труднощами   залежно   від   рівня підготовленості учнів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.    ПОКАЗ    ТРУДОВИХ   ДІЙ

Правила застосування метода показу трудових дій

 

Діяльність майстра

Діяльність учнів

1

2

3

1

Пояснити призначення умінь, що їх

Уяснення значущості трудового

 

формують

процесу в професійній діяльності

2.

Показати весь трудовий процес в

Спостереження, цілісне

 

нормальному темпі

спириймання трудового процесу

3.

Виділити операції, прийоми та основні

Аналіз складу та структури

 

дії в трудовому процесі

трудової діяльності

4.

Показати окремі операції, прийоми та

Уяснення способів виконання

 

пояснити способи їх виконання за

кожної операції, прийомів роботи

 

інструкційною картою

згідно з інструкційною картою

5.

Сформувати питання для аналізу

Відповіді на питання

 

інструкційної карти

 

6.

Показати весь трудовий процес в

Повільне сприйняття

 

сповільненому темпі

 

7.

Повторити весь трудовий процес в

Уявне відтворення всієї трудової

 

нормальному темпі

діяльності

8.

Викликати учнів для відтворювання

Спостереження, аналіз

 

показних операцій (по одному від

 

 

кожної мікрогрупи по рівню

 

 

підготовки)

 

9.

Проаналізувати помилки учнів

Аналіз прийомів роботи

 

 

Тренувальний метод

Метод навчання

1

2

3

1.

Роз'яснити учням сутність трудової

Усвідомлення мети трудової

 

діяльності, що вивчається

діяль-ності

2.

Познайомити учнів з умовами роботи

Розглядання та вивчення

 

тренажера

тренажера

3.

Пояснити принцип роботи тренажера

Відробка операцій "включення"

 

 

та "виключення"

4.

Показати структуру вправ, які

Спостереження, розглядання

 

необхідно виконати на тренажері

окремих операцій в трудовій

 

 

діяльності, яка вивчається

5.

Попросити одного чи двох учнів

Спостереження, відтворення

 

повторити операції на тренажері

подумки

6.

Указати помилки, неточності

Аналіз прийомів роботи учнями

7.

Поставити завдання учням

Обдумування програми

 

 

виконання завдання

8.

Стимулювати зацікавленість у учнів в

Включення в активну діяльність

 

виконанні завдання

по виконанню завдання

9.

Визначити програму та ритм виконання завдання

 

Обдумування програми виконання завдання

 

10.

Контроль за ходом виконання  вправ

Відповіді на запитання майстра

 

11.

Коректировка дій учнів

Самоконтроль

 

 

 

 


7.  ФОРМУВАННЯ  ТЕХНОЛОГІЧНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ  УЧНІВ  В  ПЕРІОД  ВИРОБНИЧОГО

НАВЧАННЯ   В   НАВЧАЛЬНИХ   МАЙСТЕРНЯХ

 

Алгоритм         дій

 

 

Майстра

учнів

1

2

3

1.

Ознайомлення з вимогами технологічної дисципліни та конкретним технологічним процесом

Надбання знань, вмінь, навичок з конкретних технологічних процесів

2.

Акцентування уваги на порушеннях технологічної дисципліни, які найчастіше повторюються в ході здійснення технологічного процесу

Виконання вправ, які виховують звичку додержувати технологічної дисципліни

3.

Визначення характеру порушень, причин і способів їх усунення

Розв'язування проблемних завдань з діагностики аварійних ситуацій, розглядання способів їх усунення

8.   ШЛЯХИ   ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ  НАВЧАННЯ  НА РІЗНИХ  ЕТАПАХ  НАВЧАЛЬНОГО   ПРОЦЕСУ

 

Етап навчального процесу

Зміст етапу

1

2

Подача та сприймання навчального матеріалу

Подача матеріалу частинами; виділення головного, підведення підсумків кожної частини. Повторне пояснення змісту та складності окремих питань в ході викладання. Видача диференційованих завдань для самостійного вивчення матеріалу Організація додаткових занять для "слабких" учнів

Закріплення та удосконалення знань, вмінь

Особлива увага закріпленню матеріалу, який слабо засвоєний при первинному сприйнятті Збільшення кількості повторень для "слабких" учнів Диференціювання домашніх завдань

Застосування знань, формування вмінь та навичок

Виконання завдань, диференційованих за змістом, складністю, темпом виконання, ступенем вимог (з поступовим ускладненням для "слабких" учнів)

Диференціювання методів роботи учнів: для "слабких" - за зразком, запропонованим планом; для "сильних" - розвиток творчого мислення, самостійності Видавання допоміжних завдань для "слабких" учнів та додаткових - для "сильних"

Організація бригадних форм роботи учнів (однорідні та неоднорідні бригади)

Залучання кращих учнів до керівництва учнівським колективом Організація взаємодопомоги

Контроль та оцінювання

Більш частий контроль "слабких" та малоактивних учнів

Вимоги до "слабких" учнів: обґрунтувати відповіді та дії

Використання "перспективних" оцінок при контролі знань та вмінь "слабких" учнів

 Чітка аргументація оцінки, зазначення шляхів підвищення якості знань та вмінь

Використання "навідних" питань при перевірці знань та вмінь "слабких" учнів

Урахування якості особистості та суб'єктивних умов навчання учнів Доручення "сильним" учням окремих контрольних функцій виробничого навчання

Виділення кращим учням особистого клейма якості продукції


9.  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ  ІНДИВІДУАЛЬНОГО

ПІДХОДУ ДО УЧНІВ НА РІЗНИХ  ЕТАПАХ

НАВЧАННЯ

 

Виховання зацікавленості та відповідальності

Створення ситуації успіху, вимогливість

Індивідуалізація підходу

Урахування групових різниць, індивідуалізація вказівок, вимог, повнота вказівок

Індивідуалізація при подоланні помилок в роботі

Виключення нераціонального стилю діяльності, підвищеної та зниженої самооцінки, навчання самоаналізу, обґрунтування технологічної доцільності виключення помилок

Активізація мислення

 

Стимулювання активності, спонукання до аналізу, порівняння нераціональних та раціональних прийомів роботи

 

Урахування емоційних       реакцій, індивідуалізація   стосунків

Форма подання критичних зауважень в залежності від темпераменту

Взаємовідношення учнів

Виявлення взаємовідношень шляхом анкетування,

індивідуальних бесід; організація спільної діяльності учнів

Взаємодопомога учнів

 

Організація взаємоконтролю; урахування рівня підготовки, інтелектуального розвитку, швидкості оволодіння вміннями

Психологічне освічення учнів

Організація лекцій, бесід

 

 

 

10.  РЕКОМЕНДАЦІЇ  МАЙСТРУ   ВИРОБНИЧОГО

НАВЧАННЯ  В  ПРОЦЕСІ  ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК  ТА  НЕДОЛІКІВ  В  РОБОТІ   УЧНІВ

 1. Намагатися     рідше     робити     зауваження.     Уникати     частих "відчитувань", які нервують учня, підривають його впевненість в собі та більш перешкоджають, ніж допомагають майстру.
 2. Перш ніж критикувати за помилку, постаратися відшукати в роботі учня будь-що позитивне, вдале.
 3. При  першій  нагоді  надати  учневі   можливість самому  виправити помилку.
 4. Якщо    помилка   допущена    внаслідок    недостатніх    вмінь    або недостатнього розуміння, не виносити її на обговорення колективу. Це деморалізує учня.
 5. Зауваження щодо якості роботи робити в тактовій формі. Щонайгірше в таких випадках діє грубий окрик. Грубість - вивіска неосвіченості. Треба пам'ятати: зміст зауваження адресований розуму учня, але проходить він через серце.
 1.  Похвала - невід'ємна частина роботи майстра. Вона окрилює учня. Будь-який, навіть незначний, але добутий з певними зусиллями успіх, гідний похвали. Особливо корисно похвалити учня в кінці дня. Тоді  він  йде додому з почуттям успішно виконаного обов'язку та свідомістю, що майстер допоміг йому в роботі.
 2. Виправлення   помилки   повинно   мати   форму   не   покарання,   а звичайного завдання, яке учень повинен виконати, щоб успішно оволодіти професією.

 

 

11.   ОСНОВНІ  ПЛАНУЮЧІ  ДОКУМЕНТИ   З ВИРОБНИЧОГО  НАВЧАННЯ

А. Перелік навчально-виробничих робіт з професії є основним плануючим документом з виробничого навчання. У переліку визначаються роботи, які виконують учні з метою оволодіння професійними знаннями, вміннями та навичками, що передбачені робочою навчальною програмою професійно-практичної підготовки.

Перелік навчально-виробничих робіт з професії складається на семестр або курс підготовки майстром виробничого навчання та погоджується зі старшим майстром. Перелік розглядається і схвалюється на засіданні методичної комісії та затверджується заступником керівника з навчально-виробничої роботи ПТНЗ. До переліку поряд з навчально-виробничими включаються навчально-тренувальні роботи для вправ та відробки навичок учнів у виконанні окремих трудових прийомів та виробничих операцій.

Для всіх навчально-виробничих робіт, що внесені в перелік, повинна бути розроблена технологічна та технічна документація: креслення, технічні вимоги згідно з чинними нормативними документами,

інструкційні    та    технологічні     картки.    Документація    розробляється відповідними методичними комісіями ГІТНЗ

Загальні вимоги до підбору навчально-виробничих робіт можна сформулювати таким чином:

 • система робіт повинна дозволяти всемірно різноманітити виробничо-технічні ситуації, максимально наближені до виробничих умов;
 • перевагу слід надавати роботам, які включають виготовлення складних виробів,    складаються    з    деталей,    різноманітних    за    розмірами, конфігурацією, матеріалом, класами точності та чистотою обробки, що потребують   безліч   видів   обробки,   збірки   та   інших   технологічних
  операцій;
 • конструкція   та   складність   робіт   повинні   бути   типовими   для   тих спеціальностей, які готують в училищі;
 • вироби     рекомендується     підбирати,     виходячи     з     можливостей матеріально-технічної бази училища: це, як правило, повинна бути складна      продукція,      передбачаючи      діяльність      учнів      різних спеціальностей в умовах замкненого циклу.

При відбірці робіт для вивчення прийомів виконання операцій насамперед потрібно, щоб робота мала виробниче значення та виконувалася за одну операцію або щоб операція, яку вивчають, переважала в роботі.

Головна вимога до навчальних робіт, які виконуються на тренажерах: вміння та навички, що набуваються, повинні бути максимально наближені до трудових дій, які учні будуть виконувати в реальних виробничих умовах.

При підбиранні комплексних робіт слід ураховувати методично обґрунтоване підвищення складності процесів праці при виконанні навчальних завдань, в тому числі:

 • наростаюча   важкість   виконання,   кількість   та   складність   робочих
  функцій при проведенні робочого процесу;
 • застосування різноманітних засобів праці;
 • ускладнення   виконання   необхідних   розрахунків   при   підготовці   до
  роботи та під час її виконання;
 • удосконалення підготовки робочого місця;
 • зростаючі технологічні показники й вимоги до обсягів та видів робіт.

Комплексні роботи повинні передбачати деяку варіантність виконання найбільш характерних сполучень трудових процесів та технічних операцій, необхідних для закріплення та удосконалення професійних вмінь при ускладненні завдань. В додатку 1 наведена приблизна форма переліку навчально-виробничих робіт.

При проведенні виробничого навчання безпосередньо на виробництві чи в сфері послуг у переліку робіт зазначається загальна характеристика робочих місць або найменування робіт, які учні повинні виконувати з кожної теми чи розділу робочої програми.

 

 

Б. План виробничого навчання групи.

Встановлює конкретний зміст, послідовність та організацію виконання навчально-виробничих завдань для групи учнів. Складається майстром виробничого навчання на місяць на основі робочих навчальних програм виробничого навчання, переліку навчально-виробничих робіт для навчальної групи та фонду наведеного часу на виробничу діяльність.

Обсяг виробничої діяльності визначається в тих професійно-технічних училищах, де в процесі виробничого навчання учні виконують виробничі завдання та виготовляють продукцію.

Фонд зведеного часу на виробничу діяльність визначається таким чином:

 

Фвд   =

де    Твд - фонд навчального часу на виробничу діяльність;

К     - перевідний коефіцієнт до учнівських норм.

 

Твд = (Твн - Ті - Тт ) х N

 

де    Твн - загальна кількість часу на виробниче навчання за даний період відповідно до навчальної програми;

       Ті    -   час,   необхідний   для   проведення   вступних   та   заключних інструктажів;

Тт    - час для виконання тренувальних вправ;

N     - кількість учнів в групі.

 

Утрати навчального часу окремими учнями при визначенні фонду часу на виробничу діяльність до уваги не приймаються.

За відсутності умов для фронтального виконання робіт в навчальних майстернях та на виробництві додатково до плану складається графік переміщення учнів по робочих місцям.

У графіку переміщення вказуються прізвища учнів, теми програми, назви робочих місць, дільниць чи найменування робіт та тривалість роботи на кожному робочому місці. При навчанні професіям, для яких передбачено лабораторно-практичні і практичні заняття з водіння тракторів, дорожньо-будівельних машин та інших транспортних засобів, майстрами виробничого навчання та викладачами розробляються плани проходження учнями практичних і лабораторно-практичних занять та графіки індивідуального навчання водінню для кожної навчальної групи. У професійно-технічних навчальних закладах сільськогосподарського профілю план повинен передбачати таку послідовність і строки проведення робіт на машинах, які б відповідали періодам виконання сільськогосподарських робіт і корегувались з урахуванням природних умов.

Нижче наведені рекомендаційні форми планів.

 

 


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник керівника з НВР  

                                                                                                                   _____________________ 200_ р.


План виробничого навчання в навчальних  майстернях
на 200_р.

(місяць)

 

курс навчання____________________    навчальна група №_____________


професія­________________________________________________________

 

Майстер виробничого навчання ____________________________________

                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові)

Кількість учнів в групі_________________

 

з/п

Номери і

найменування тем (занять)

робочої

навчальної

програми

Кількість годин, що відводиться на вивчення теми (заняття)

Перелік

навчально-

виробничих робіт

Обсяг

навчально-

виробничих

робіт,

установлених

на одну

навчальну

групу

Норма часу на виконання одиниці

навчально-виробничих робіт для учнів

Кількість годин. Відведених для виконання

Обсягу робіт, установлених для навчальної групи

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний фонд навчального часу на виробниче навчання_________________


 


Старший майстер_______________________

 

Майстер виробничого навчання_________

ПОГОДЖЕНО:                                                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник цеху (дільниці)                                                              Заступник керівника з НВР підприємства                                                                                                            ________________________

                                                            

 „___”  _____________  200_ р.                                                                 „___”  _____________  200_ р.

 

.

План

виробничого навчання (виробничої практики) на підприємстві, у сфері послуг

                                         на   „___”  __________ 200__ р.

 

курс навчання____________________    навчальна група №_____________


професія­________________________________________________________

 

Майстер виробничого навчання ____________________________________

                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові)

Кількість учнів в групі_________________

 

 

з/п

Прізвище учня або номери учнівських бригад (за списком)

Робочі місця, дільниці, види робіт

(за робочою навчальною програмою)

з професійно-практичної підготовки

Відмітка майстра виробничого навчання про виконання плану

1

2

3          

4

 

 

 

 

 


 

Старший майстер_______________________

 

Майстер виробничого навчання_________

В.   План   заняття   (уроку)   виробничого   навчання  

Складається майстром виробничого навчання відповідно до робочої навчальної програми на кожний день занять з професійно-практичної підготовки, плану виробничого навчання на місяць з дотриманням педагогічних та методичних вимог на кожний день занять з виробничого навчання в майстернях ПТНЗ або на виробництві. Є особистим робочим документом майстра, обов'язкова форма плану не встановлюється. Під час виробничої практики учнів майстром в/н розробляється план роботи на кожний робочий день.

У дні, коли у закріпленій групі не проводиться професійно-практична підготовка, майстри виробничого навчання працюють за індивідуальними планами роботи, які погоджуються зі старшим майстром.

 

12. НОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ РОБІТ

МЕТА:   поліпшення якості професійної підготовки робітничих кадрів.

 

ЗАВДАННЯ: одержання вихідних даних для планування навчально-виробничої діяльності;

 • забезпечення поступового засвоєння учнями прийомів та методів роботи;
 • навчання   учнів    вмінню    цінити    час,    економно    та правильно   його   витрачати   для   досягнення   високоїпродуктивності праці;
 • виховання у учнів  наполегливості   в досягненні  мети,
  розвиток творчих здібностей, стимулювання активності;
 • сприяння  одержанню  учнями   навичок   планування   та самоконтролю  діяльності,  удосконаленню   професійної майстерності,     успішному     засвоєнню  прогресивних способів праці;
 • створення   умов   для   об'єктивної   оцінки   навчально-виробничої діяльності учнів.

На протязі операційного періоду майстер навчає учнів правильному та найбільш раціональному виконанню окремих рухів, дій, прийомів. В цей період норми часу учням не повідомляються, тому що головна увага повинна бути спрямована на якісні, а не на кількісні показники.

Комплексні роботи нормуються та норми часу повідомляються учням.

Нормування робіт учнів будівельних професій проводиться з початку навчання їх на будівельних об'єктах.

 

 

Визначення учнівської норми часу

Пропонується використовувати таку формулу:

Туч   = Троб.   х   К.

де    Троб.  - технічна норма часу на виготовлення одиниці продукції;

К         -     учнівський  перевідний  коефіцієнт,  який  визначається  з таблиць залежно від періоду навчання та складності робіт:

Троб. = Іосн. + Ідоп. + Іобсл. + Іприр. +

де    Іосн.    - основний технологічний час;

       Ідоп.    - допоміжний технологічний час;

       Іобсл. - час обслуговування робочого місця;

      Іприр. -     час   на  природні  потреби та  відпочинок (для  найбільш важких та шкідливих для здоров'я робіт);

            Іпз. - підготовчо-заключний час;

      Z - обсяг виконаних за зміну робіт.

 


Визначення норми виробітку:

а) за годину  Тв = 60/Туч                        б) за 6 годин   Тв = 360/Туч

 

 

 Розрахунок виконання норм часу (виробітку):

а) на одну навчально-виробничу роботу (деталь, виріб):   Н = (Туч/Тф) × 100

               де Тф - фактичні витрати часу на виготовлення одиниці продукції

 

б)  на партію (деталів, виробів)     Н = (ΣТуч/ΣТф) × 100

              де Σтуч-  сумарний час на виготовлення партії деталів в учнівських нормо-годинах;

               ΣТф-  сумарний час, фактично витрачений на виконання запланованих робіт.

 

Відсоток виконання плану НВР навчальною групою за визначений відрізок часу (зміна, тиждень, місяць, квартал тощо) розраховується за формулою:  (Nф/ Nпл) × 100

 

Де  - фактична кількість придатних навчально-виробничих робіт, виконаних за даний відрізок   

                часу;

      Nпл - планова кількість робіт за даний відрізок часу, розрахована за учнівськими нормами.

 

 

 

 

13.  ОБЛІК  РЕЗУЛЬТАТІВ  ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

 

Виконання навчальних планів

       


Виконання програм виробничого навчання

 

 


 

 

 

Виконання планів виробничої діяльності

 

 

Об'єкти обліку

 

 

 

 

 

Відвідування

 

 

 

 

 

 

 

Вимоги до обліку

Успішність учнів

 

 • Своєчасність та систематичність
 • Всебічність та диференційованість
 • Об'єктивність та справедливість
 • Облік індивідуальних особливостей учнів

 

 

 

Види обліку успішності

 • Поточний — на кожному уроці
 • Періодичний - виконання контрольно-перевірочних робіт
 • Підсумковий - пробна кваліфікаційна робота 


Методи обліку успішності

Поточні спостереження за учнями                                Перевірка виконаних навчально-

в  процесі   виконання  навчально-                                         виробничих робіт

виробничих завдань

 

Перевірка   виконання   домашніх                               Бесіди з учнями при виконанні та

завдань                               перевірці  навчально-виробничих

робіт

Показники для оцінки успішності (основні)

За операційними темами                                          За комплексними роботами

Правильність      використованих                                           Додержання   техничних   вимог   до

прийомів робіт                                                  якості роботи

 

Якість виконання завдання                                           Виконання норм часу, виробітку

 

Організація   праці   та  робочого                                           Організація праці та робочого місця

місця

 

                                                                                                    Ступінь    самостійності    виконання

Додержання     правил     техніки роботи

безпеки

Додержання правил техніки безпеки

 

 

14. НЕДОЛІКИ, ЯКІ ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ УРОКІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Вступний      інструктаж

    1. Неправильно визначена структура інструктажу.

 1. Матеріал інструктажу не ув'язаний з матеріалом спеціальних предметів та попередніх уроків виробничого навчання.
 2. Дублювання матеріалу спеціальних предметів.
 3. Не   проводиться   або   проводиться   методично   та   технічно неправильно    показ    трудових    прийомів,    дій,    рухів    та    пояснення технологічного процесу.
 4. Не     використовується     або     використовується     методично неправильно навчально-інструкційна та технологічна документація.
 5. Не    використовуються    або    використовуються    педагогічно неправильно наочні приладдя, технічні засоби навчання.
 6. Не проводиться або проводиться тільки шляхом усного опиту закріплення вступного інструктажу.
 1.   Не    оголошуються    критерії   оцінки    наступних    навчально-виробничих робіт.
 2.   Не видається завдання з самостійної роботи учням або при виконанні комплексних робіт не повідомляється норма часу (виробітку).

 

 

Поточний      інструктаж

 1. Немає чіткої системи вправ учнів.
 2. Немає чіткої системи в організації поточного інструктування майстром учнів.
 3. Не    застосовуються    методичні    засоби    розвитку    у    учнів самостійності та технічного мислення.
 4. Не      враховується      невикористання      учнями      навчально-інструкційної та технологічної документації.
 5. Не береться до уваги порушення учнями організації робочих місць.
 6. Не  звертається  увага  на  порушення  учнями  правил  техніки безпеки.

16. Не робиться міжопераційний контроль якості виконуваних робіт.

Заключний       інструктаж

17. Не проводиться або проводиться формально.

 

15. АНАЛІЗ УРОКУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

ПТНЗ № , група_____________чол.__________________

було присутньо______________чол.  Фах____________________________________________

курс (клас)_____________Урок веде_________________________________________________

дата___________Мета відвідання уроку__________________________________________________

Тема №__________________________

Мета уроку____________________________________________________________________________

Матеріальна  база  уроку

 1. Наявність    навчально-наочних    приладів,    їх     кількість    та відповідність матеріалу, який вивчається.
 2. Якість    матеріально-технічної   та    дидактичної    бази    уроку (матеріали, інструменти, технічна документація, наочність).
 3. Чи відповідають робочі місця учнів, майстра вимогам програми (окремі зауваження)?

Характеристика  уроку

 1. Наявність плану уроку та конспекту вступного інструктажу.
 2. Правильність визначення теми та мети уроку (які відхилення у визначені теми та мети уроку).
 3. Чи використані методичні прийоми стимулювання позитивного ставлення учнів до теми уроку?
 4. Методи опиту учнів з матеріалу спецпредметів та попередніх уроків виробничого навчання, відповідність опиту меті уроку.
 1. Форми    навчання    при    проведенні    вступного    інструктажу,
  доцільність їх вибору.
 2. Методи ведення вступного інструктажу, їх ефективність.
 1. Методи    показу    (суміщений,    розчленений    спосіб    показу, обґрунтованість вибору прийомів, що їх використовували).
 2. Правильність використання наочних приладів.
 3. Загальна технічна грамотність мовлення майстра, логічність та доступність пояснення.
 4. Яким чином майстер стимулює активність учнів на вступному інструктажі?

 

 1. Чи відображені на інструктажі новинки техніки та технології? Чи показані передові прийоми?
 2. Рівень професіоналізму майстра.
 3. Методи закріплення матеріалу, їх обґрунтованість.
 4. Активність учнів у самостійній роботі та у виконанні вправ.
 5. Форми навчання при виконанні учнями різних видів робіт, їх доцільність.
 6. Чи було  видане денне завдання учням та норми часу (при виконанні комплексних робіт).
 7. Якість роботи учнів, самостійність та усвідомлення їх дій.
 8. Показники роботи кожного учня та всієї групи.
 9. Зміст цільових обходів, їх відповідність меті уроку та рівню підготовленості учнів.
 10. Форми    та    методи   роботи    майстра    в    період    поточного інструктажу, їх особливість.
 11. Організація робочих місць учнів та додержання правил техніки безпеки.
 12. Наявність креслень та вміння учнів читати їх; використання технічної документації. Вміння учнів користуватися інструментом.
 1. Методи приймання та оцінки робіт учнів, їх ефективність.
 2. Прибирання робочих місць учнями, якість прибирання.
 3. Відношення учнів до уроку, уважність, активність, дисципліна.
 4. Правильність відповідей учнів.
 5. Методи проведення заключного інструктажу, їх відповідність реальному ходу уроку.
 6. Склад  зауважень  заключного   інструктажу,   його   педагогічна
  значущість.
 7. Видача домашніх завдань учням.
 8. Ознайомлення учнів з методикою виконання домашніх завдань.
 9. Прибирання майстерні, якість прибирання.

Загальні  висновки

З.     В якій мірі реалізована мета уроку?

 1.     Що на уроці було цінного? Що заслуговує розповсюдження в педагогічному колективі?
 2.     Які недоліки уроку? В чому їх причина?
 3.     Рекомендації майстру з усуненням зауважень.

Вимоги до  аналізу  та  обговорення   відкритого

уроку

 1.     Цілеспрямованість обговорення.
 2.     Наочність аналізу.
 3.     Принциповість, яка сполучається із доброзичливістю.
 4.     Аналіз     уроку     повинен     поєднуватися     з     висновками, практичними рекомендаціями.             
 5.     Підсумки   обговорення   відкритого   уроку   повинен   робити кваліфікований фахівець.

Розглянуто   і  схвалено  на  засіданні

методичної комісії_____________

Протокол №__від_______200_ р.

Голова методичної комісії


Додаток 1 ЗАТВЕРЖДУЮ:

Заступник       керівника       з       НВР


 


(підпис) (прізвище та ініціали)

ПЕРЕЛІК

навчально-виробничих робіт на____________

навчальна група №______професія________


200_ рік.


назва ПТНЗ

курс навчання


200_ р.


 

з/п

Дата, місце проведення занять з вивчення теми

Номер

теми

Кількість годин (хвилин), що відведені для вивчення теми (заняття)

Перелік навчаль но-виробни чих робіт

Рівень складності робіт (розряд)

Установлена норма часу на виконання виробничого завдання(одиниці продукції)

Обсяги навчально-виробничих робіт на одного учня

Відмітка майстра в/н про виконання навчально-виробничо го  завдання

Усього

в тому числі

для праціани

ків підприєм ств

перехі дний коефі цієнт

ДЛЯ

учнів

на інст­руктаж

на виконай ня навчаль них вправ

на виконання навчально-виробничих робіт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майстер виробничого навчання__________________________________

 

Старший майстер_______________________________________________


 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Шемет Ігор Михайович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додав(-ла)
Поп'юк Михайло
Додано
20 грудня 2020
Переглядів
4862
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку