9 червня о 18:00Вебінар: Як Вчителю зарядити свою внутрішню батарейку

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ із дисципліни «Економіка підприємства»

Про матеріал
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ із дисциплі¬ни «Економіка підприємства»
Перегляд файлу

БЕРДЯНСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ КОЛЕДЖ

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

із дисциплі­ни «Економіка підприємства»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗГЛЯНУТО

Протокол засідання циклової комісії

з підготовки молодших спеціалістів

зі спеціальності 5.05170101

«Виробництво харчової продукції»

30.08.19 № 1 


ВСТУП

 

Методичні рекомендації та тематика курсових робіт із дисциплі­ни „Економіка підприємства” призначені для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” напряму підготовки 5.051701 «Харчова технологія та інженерія», спеціальність: 5.05170101 «Виробництво харчової продукції».

Написання курсової роботи передбачає самостійне поглиблене вивчення студентом окремих питань, систематизацію знань, що сприяє розширенню світогляду студента, розвиток навичок самостійної роботи з науковими працями, навчальною літературою, нормативно-правовими актами, статистичними, аналітичними та практичними матеріалами, електронними та Іnternet-ресурсами, формує основи проведення науко­вих досліджень.

Виконання курсової роботи дозволяє студенту продемонстру­вати рівень опанування дисципліни, вміння досліджувати поставлені питання та творчо підходити до вирішення конкретних управлінських завдань у сфері управління фінансами підприємства.

Методичні рекомендації складаються з таких розділів:

1. Загальні положення.

2. Вибір і затвердження теми, складання плану курсової роботи.

3. Вимоги до змісту та обсягу курсової роботи.

4. Правила оформлення роботи.

5. Захист курсової роботи.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Курсова робота з дисципліни „Економіка підприємства”, є важливою формою самостійного поглибленого вивчення курсу. Виконання та захист курсової роботи - одна з форм контролю знань з дисципліни, важливий етап підготовки до майбутньої практичної діяльності.

Метою виконання курсової роботи є:

- відображення глибоких знань основних понять, термінів досліджу­ваної теми; основних положень нормативних та законодавчих актів, що стосуються фінансової діяльності підприємства;

- систематизація, закріплення та поглиблення знань з теорії та практики управління фінансами підприємств та їх застосування при вирішенні актуальних управлінських, інноваційних науково-дослідних завдань;

- розвиток навичок самостійної роботи та оволодіння сучасним методичним апаратом та технологіями економічних досліджень при вирішенні наукових проблем та питань.

Курсова робота має велике значення для закріплення теоретич­них знань із курсу, набуття умінь самостійно опрацьовувати джерела з відповідної теми, їх аналізу та узагальнення, письмового структурно-логічного викладу матеріалу, який було досліджено, та вміння пов'язувати його з практикою, розробляти пропозиції щодо вирішення проблем з теми роботи. Виконання курсової роботи вимагає вміння використовувати математичні, статистичні, облікові та інші способи обробки інформації. Це є обов'язковою умовою кваліфікації кожного економіста.

Виконання курсової роботи є важливим засобом формування логіки економічного мислення, а також поглиблення знань щодо змісту законів та закономірностей у сфері управління фінансами підприємств.

Зміст роботи мають складати результати теоретичних та практичних досліджень з актуальних проблем управління фінансами підприємств.

У процесі написання курсової роботи виділяють такі етапи:

• вибір теми та об'єкта дослідження;

• затвердження теми;

• складання студентом плану курсової роботи, погодження з науковим керівником;

• формування студентом інформаційної бази для виконання курсової роботи;

• написання й оформлення курсової роботи;

• подання курсової роботи

доопрацювання (у разі необхідності) курсової роботи від­повідно до рекомендацій/зауважень рецензента;

• захист курсової роботи.

 

 

2. ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ, СКЛАДАННЯ ПЛАНУ

КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Визначення тем курсових робіт відбувається, як правило, з урахуванням наукових інтересів, які виявлені студентом у період навчання на попередніх курсах.

Темою курсової роботи може бути одне з актуальних питань економіко-фінансової діяльності підприємства, яке є недостатньо теоретично та методично опрацьованим або потребує розроблення новітніх теоре­тичних та методичних підходів, викликає зацікавленість практиків або є перспективним для подальшого наукового дослідження.

Вибір тем курсових робіт та закріплення їх за студентами відбувається на першому-другому тижнях семестра. Орієнтовна тематика курсових робіт наведена у додатку А.

Студентові надається право самостійно обрати тему курсової ро­боти згідно з тематикою, що затверджена цикловою комісією.

Студент може запропонувати іншу тему, яка має бути актуальною і відповідати тематичній спрямованості дисципліни.

Для складання плану курсової роботи рекомендується ознайо­митися з проблемами, вирішення яких передбачає тема дослідження; опрацювати спеціальну наукову літературу, статистичні дані, законо­давчі та нормативні документи, які послідовно і логічно розкривають визначену тему.

План курсової роботи повинен бути розгорнутий та мати таку структуру: вступ, 2 пункти з підпунктами, висновки, список використаних джерел. У додатку В наведено орієнтовні плани кількох тем курсових робіт.

Зміст розділів складає вирішення завдань, поставлених у курсовій роботі.

План повинен бути логічним, а його пункти та підпункти сприяти всебічному висвітленню обраної теми. Правильно побудова­ний план слугує організуючим початком курсової роботи, допомагає систематизувати матеріал, забезпечує послідовність його викладення. При написанні план роботи може уточнюватися, вводитися нові пункти за рахунок зібраного матеріалу. Деякі розділи навпаки можуть скорочуватися. Зміни в плані слід погоджувати з керівником.

 

 


3. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОБСЯГУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсова робота повинна мати обсяг від 35 до 50 сторінок друко­ваного тексту і складатися з таких елементів:

• титульний аркуш ( приклад наведено в додатку Б)

• зміст ( приклад наведено в додатку В)

• вступ;

• основна частина ( приклад наведено в додатку Г)

• висновки та пропозиції;

• список використаних джерел; (приклад наведено в Додатку Д)

• додатки.

Титульну сторінку включають до загальної нумерації, але не нумерують. Номери наступних сторінок проставляють арабськими цифрами у верхньому правому куті.

Кожна частина курсової роботи повинна мати заголовок відповідно до плану роботи.

Зміст - це план курсової роботи із зазначенням відповідних сторінок, з яких починається кожний структурний елемент. Його розміщують після титульної сторінки і нумерують як другу сторінку.

У вступі на 2-3 сторінках друкованого тексту наводиться обґрунтування актуальності обраної теми, її теоретичне і практичне значення, мета наукового дослідження, його завдання, предмет та об'єкт, основні джерела інформації й методи дослідження.

Об’єктом дослідження є процес чи явище, що обране для вивчення й зумовлює проблемну ситуацію.

Предмет дослідження – це ті суттєві зв’язки, які підлягають безпосередньому вивченню в роботі, є головними та визначальними для конкретного дослідження.

Таким чином, предмет дослідження міститься в межах об’єкта, дає уявлення про те, які нові відносини, властивості, аспекти та функції об’єкта розкриваються.

Інакше кажучи, об’єктом є те, що досліджується, а предметом – те, що в цьому об’єкті має наукове пояснення.

Для досягнення поставленої в роботі мети використовуються певні методи дослідження. Їх також слід перерахувати у вступі, коротко визначаючи, що конкретно досліджувалося тим чи іншим методом.

У вступі зазначають також інформаційну базу, що використовувалася при написанні роботи. Це можуть бути законодавчі та нормативні акти; статистичні дані; результати соціологічних опитувань та фактологічні дані, розміщені у спеціалізованих виданнях; матеріали конференцій, монографічні дослідження; статті в періодичних виданнях; підручники та навчальні посібники.

Якщо курсова робота виконувалася на матеріалах реальної фінансової установи чи організації, про це зазначається як про емпіричну базу дослідження.

Основна частина складається з 2 розділів з підрозділами.

Перший розділ курсової роботи має теоретичний характер. Теоретичне обґрунтування повинне визначати роль і місце досліджу­ваних явищ та процесів, розглядаються загальні теоретичні підходи до теми.

Для якісного виконання курсової роботи необхідно зібрати у достатньо повному обсязі інформацію із законодавчих, нормативних документів, звітів організацій чи установ, які є базою дослідження, проаналізувати та узагальнити їх. Теоретична частина курсової роботи виконується також з використанням матеріалів сучасних літературних джерел із досліджуваної проблеми (монографії, підручники, опорні конспекти лекцій, навчальні посібники, наукові статті, матеріали конференцій, Інтернет-ресурси тощо), у тому числі іноземних авторів.

Робота з відібраною літературою вимагає певної системи, яка передбачає детальне ознайомлення із відповідною темою програми дисципліни „Економіка підприємства” Вивчивши відповідні розділи у рекомендованих навчальних посібниках, необхідно присту­пити до опрацювання нормативно-законодавчих актів, монографій, брошур, статей, що стосуються обраної теми.

Важливе значення має підбір і опрацювання фактичних даних. Показники необхідно відбирати не менше, ніж за останні три роки, аналізувати їх, зіставляти, узагальнювати, групувати у таблиці. З усіх фактів і цифр, які є у літературі, що вивчається, слід використовувати лише ті, які безпосередньо стосуються теми роботи. Таблиці повинні бути не громіздкими, а зручними та зрозумілими для огляду й аналізу. Також з таблицями пропонується використовувати графіки, рисунки, діаграми та схеми, що дозволять більш наочно ілюструвати процеси та закономірності, які розглядаються в роботі.

У першому розділі теоретично обґрунтовується проблема, що досліджується, розглядається її сутність, значення, класифікаційні характеристики, історія та сучасні тенденції предмета дослідження, методичні підходи тощо. Рекомендується ілюструвати текст схемами.

Обсяг першого розділу не повинен перевищувати 30% загально­го обсягу курсової роботи.

Другий розділ курсової роботи має аналітико-дослідницький ха­рактер. Забезпечуючи логічну послідовність дослідження, він повинен поєднати викладені теоретичні засади та вміння використовувати обрані методи дослідження і певний методичний інструментарій.

У цьому розділі розкривається сучасний стан предмета дослідження на обраному об'єкті дослідження; здійснюється аналіз та якісна оцінка факторів, що обумовили динаміку окремих показників на об'єкті дослідження.

Враховуючи сучасну інформатизацію та комп'ютеризацію, обов'язковим є використання у курсовій роботі сучасних інформацій­них технологій, прикладного програмного забезпечення. Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми, схеми мають супроводжува­тися тлумаченням та висновками, які дозволяють визначити сутність та стан явищ і процесів, що спостерігаються на об'єкті дослідження, розкрити їх особливості та тенденції розвитку. Джерелом інформації є фінансова звітність об'єкта дослідження.

Обсяг другого розділу - у межах 30-35% загального обсягу курсової роботи.

Останній пункт 2 розділу повинен містити пропозиції щодо вдосконалення діяльності об'єкта дослідження відповідно до напряму мети та завдань дослідження.

Зміст питань відповідних розділів курсової роботи має відпо­відати їх назві. Теоретичні положення слід пов'язувати з практичним станом досліджуваного питання. Наприкінці кожного пункту стисло -2-3 речення - формулюються висновки.

Висновки, що є окремим елементом курсової роботи, становлять стисле викладання результатів проведеного дослідження відповідно до поставленої мети. Саме тут коротко наводяться найбільш важливі положення, які містять обгрунтовані, чіткі, лаконічні формулювання вирішення проблеми; узагальнюються результати аналізу об'єкта дослідження за визначеними завданнями; подаються пропозиції щодо удосконалення досліджуваного напряму фінансової діяльності підприємства. Пропозиції мають бути спрямовані на вирішення окремих теоретичних питань та проблем практичного характеру. Формулюючи пропозиції, необхідно визначити їх конкретну доцільність у теперішній час або у майбутньому, звертаючи увагу на наслідки економічного та соціального характеру.

Обсяг висновків не повинен перевищувати 4-5 сторінок.

Список використаних джерел може містити орієнтовно 30-40 найменувань. Для інформаційних матеріалів джерел Інтернету обов'язкове посилання на відповідну web-адресу. Посилання на літературні джерела мають наводитися у тексті у квадратних дужках. Наприклад, посилання [19, с. 27] означає: 19 - порядковий номер літе­ратурного джерела у списку, 27 - сторінка цитованого джерела. Також допускається оформлення підстрокових зносок. Опис викори­станих джерел необхідно робити відповідно до вимог державних стандартів опису літературних джерел. Спочатку вказуються офіційні матеріали, якщо вони використовувалися в роботі, - Конституція України, Закони України, Постанови Верховної Ради, Укази Президента України, Постанови Уряду, а потім усі інші джерела в абетковому порядку, дотримуючись мови, якою видано те чи інше джерело (українською, російською). У кінці списку наводять іншо­мовні джерела інформації.

Список основних джерел інформації наведено у додатку Ж. Для поглибленого дослідження обраної теми курсової роботи рекоменду­ється вивчення додаткових джерел, зокрема, статей періодичних видань та матеріалів Інтернету.

Додатки до курсової роботи мають містити інформаційні мате­ріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою і розміщуються на останніх сторінках. Крім того, у додатки можна включати інструкції, ілюстрації допоміжного характеру тощо, на які наводяться посилання в роботі. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі відносно тексту сторінки малими літерами з першої прописної. Над заголовком з першої прописної друкується „Додаток__” і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно прописними літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, І, Й, О, Ч, Ь. У разі, якщо додаток поділений на розділи та підрозділи, текст у межах кожного додатка нумерується літерою і цифрою, наприклад, А.2 (другий розділ додатка А).

Додатки розміщуються відповідно до посилань на них за основним текстом курсової роботи.


4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ

 

Робота повинна бути набрана на комп'ютері, шрифт Times New Roman, 14 кеглем, через 1,5 міжрядкових інтервали. Надання роботи в руко­писному варіанті не допускається. Текст друкується з одного боку стандартного аркуша білого паперу формату А4; комп’ютерний набір  - шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 міжрядковий інтервал; розмір полів: праве - 10 мм, ліве, верхнє, нижнє - 20 мм. Нумирація сторінок в нижньому правому углу, титульний аркуш не нумерується..

Необхідними рисами тексту курсової роботи повинні бути простота, точність та лаконічність викладу її змісту. Текст має бути ретельно відредагований.

Треба уникати багатослів'я, емоційних виразів, використання зайвих слів. Допускаються тільки прийняті скорочення слів. Речення мають бути якомога коротшими. Це полегшує викладення і розуміння думки. Не рекомендується в тексті використовувати надмірно великі чи дрібні абзаци. Повне копіювання не тільки цілих блоків тексту, а й окремих фраз із економічних публікацій не дозволяється.

Для підтвердження висновків дослідження в роботі можуть наводитися цитати з використаних літературних джерел. Але занадто захоплюватися ними не слід. Цитати, статистичні та інші дані, що наводяться у тексті, обов'язково повинні мати посилання на їх джерела у квадратних дужках. Наприклад, [18].

Важливими джерелами даних є статистичні довідники. Використо­вуючи ці матеріали, необхідно враховувати методику розрахунків і отримання тих чи інших даних.

Ретельно вивчивши літературні джерела та фактичні дані, необ­хідно написати перший варіант тексту курсової роботи. Якість роботи оцінюється, насамперед, за змістом тексту: наскільки в ньому самос­тійно, структуровано, глибоко та всебічно розглянуті основні питання теми.

Ілюстративний матеріал слід подавати безпосередньо після посилання на нього у тексті, де він згаданий вперше, або на наступній сторінці, нумерувати послідовно арабськими цифрами без знака "№" (за винятком розміщених у додатках). Позначаються словом „Рис.” або „Таблиця”. Кількість ілюстрацій у роботі визначається її змістом і доцільністю для надання тексту конкретності та наглядності. Номер рисунка та його назву розміщують під відповідним ілюстративним матеріалом (схеми, діаграми, графіки).

Таблиця має містити дані, необхідні для вивчення певного аспекту дослідження, період, за який наведено дані, та одиниці виміру, в яких вони наведені. Номер та назва зазначаються над таблицею у наступному порядку: слово „Таблиця” та її номер вирівняні справа, назва таблиці у наступному рядку з вирівнюванням по центру. У разі перенесення частини таблиці на іншу сторінку зазначають "Продовження табл. 7".

Формули нумеруються послідовно. Номер пишуть у круглих дужках на одному рядку з формулою з правої сторони сторінки. Пояснення значень символів, коефіцієнтів розміщують безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі, кожне з нового рядка. Перший рядок пояснення починають словом „де” без двокрапки.

Робота виконується українською мовою та оформлюється згідно з державним стандартом України ДСТУ 3008-95 „Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформленням”.

1. Кожне питання курсової роботи повинно мати свій номер і заголовок. Текст питання розбивається на розділи, кожний з яких має свій номер і назву. Текст курсової роботи повинен бути чітко розділений за питаннями плану. Назву розділу слід виділити жирним шрифтом. Кожен розділ необхідно починати з нової сторінки.

2. Не рекомендується в тексті використовувати надмірно великі чи дрібні абзаци. Абзац - це синтаксичне ціле, завершена думка, визначена значеннєва частина тексту.

3. Таблиці звичайно розміщують після першого посилання на них у тексті. Якщо таблиця за розміром перевищує 2/3 сторінки, її пере­носять у додатки.

4. Допускаються тільки прийняті скорочення слів.

5. Сторінки тексту варто пронумерувати, а потім відповідно до них указати сторінки питань та розділів у змісті курсової роботи.

6. Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи наведено у дод. <.

7. На наступній сторінці за титульною слід подати зміст курсової роботи. Напроти кожного питання з правого боку зазначаються відповідні сторінки тексту курсової роботи.

8. Нумерацію сторінок у курсовій роботі починають із титульного лис­та, на якому номер сторінки не ставиться. Крім титульного листа, всі сторінки курсової роботи нумеруються арабськими цифрами, що ставляться вгорі справа. Сторінки додатків не нумеруються.

Завершена курсова робота з підшитою карткою контролю по­дається студентом на кафедру для рецензування. Термін рецензування - тиждень.

До захисту допускаються курсові роботи, які одержали позитив­ну рецензію.

При наявності в роботі певних недоробок, на які вказує рецензент, студент їх ліквідує на окремих аркушах під заголовком „Доопрацю­вання” і додає в кінець курсової роботи. Для повторної перевірки такі роботи не здаються. У разі невідповідності курсової роботи вимогам вищої школи за висновками рецензента студент повинен виконати новий варіант за тією ж темою. При здачі переробленої курсової ро­боти студент зобов'язаний подати також її перший варіант, рецензію на неї і картку контролю.

 


5. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Завершена курсова робота із заповненим бланком-завданням по­дається студентом на перевірку. Подання курсової роботи відбувається в термін, передбачений графіком навчального процесу, але не пізніше 10 днів до захисту.

Спочатку виконана курсова робота реєструється та передається викладачу. Викладач ретельно перевіряє роботу, надає рецензію. Якщо робота не відповідає темі, завданню та вимогам до курсової роботи, викладач повертає роботу з позначкою „на доопрацювання”, зазначає зауваження та встановлює строки усунення недоліків.

Тільки після доопрацювання викладач пише рецензію і допускає роботу до захисту, про що проставляється відмітка науковим керівником, його підпис та дата на титульному аркуші роботи та у рецензії.

Під час захисту треба мати з собою курсову роботу з рецензією та залікову книжку. Курсові роботи захищають у присутності всіх студентів групи перед комісією, яку призначено цикловою комісією, у терміни, передбачені розпрядженням. Під час захисту курсової роботи студент має засвідчити глибокі знання з курсу „Економіка підприємства”, вміти розкрити в усній доповіді зміст розглянутих у курсовій роботі положень, чітко викладати власні думки, використовувати ілюстративний матеріал і аргументовано відповідати на поставлені членами комісії питання. За результатами захисту комісія оцінює курсову роботу відповідно до її змісту та якості захисту оцінками „відмінно”, „добре”, „задовільно” або „незадовільно” та за шкалою ЕСТS. У випадку, якщо студент не захистив курсову роботу, він вважається неатестованим з даної дисципліни. Захищені курсові роботи повертаються на кафедру, де зберігаються згідно з вимогами.

 


ДОДАТКИ

Додаток А

 

РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

1. Правові основи функціонування підприємства в сучасній

системі господарювання.

2. Ринкове середовище господарювання підприємства.

3. Підприємництво як сучасна форма господарювання.

4. Договірні взаємовідносини та партнерські зв’язки у підприємницькій

діяльності.

5. Структура та управління підприємством.

6. Кадрова політика та сучасна система управління персоналом на

підприємстві.

7. Поняття, класифікація і структура персоналу підприємства.

8. Основні засоби підприємства: поняття, функціонально-елементний

склад та оцінка.

9. Ефективність відтворення та використання основних фондів

підприємства.

10.Амортизація основних фондів та методи її нарахування.

11.Нематеріальні ресурси та активи підприємства.

12.Нормування оборотних коштів підприємства.

13.Оборотний капітал підприємства: сутність, функціонально-

елементний склад та процес трансформації.

14.Шляхи поліпшення ефективності використання оборотних коштів

(засобів) підприємства.

15.Визначення необхідного обсягу та джерел використання виробничих

інвестицій.

16.Інвестиційна діяльність підприємства.

17.Чинники підвищення ефективності використання інвестицій на

підприємстві.

18.Інноваційна діяльність підприємства.

19.Поняття та класифікація інноваційних процесів та їх взаємозв'язок.

20.Техніко-технологічна база та виробнича потужність підприємства.

21.Виробнича програма підприємства: показники оцінки та формування.

22.Організація виробництва: сутність, форми та методи.

23.Економічна ефективність підвищення якості продукції.

24.Економічний механізм управління якістю продукції.

25.Державне економічне регулювання підприємництва в Україні.

26.Резерви підвищення продуктивності праці персоналу підприємства.

27.Мотивація трудової діяльності працівників на підприємстві.

28.Сучасна політика оплати праці на підприємстві.

29.Ціни на продукцію (послуги): сутнісна характеристика, методика

встановлення та регулювання.

30.Цінова політика підприємства: сутність, принципи та особливості

формування.

31.Методи ціноутворення в умовах ринку.

32.Витрати на виробництво і реалізацію продукції.

33.Джерела і шляхи зниження собівартості продукції.

34.Фінансово-економічні результати діяльності підприємства.

35.Прибуток підприємства: економічна сутність, види, розрахунок і

використання.

36.Шляхи підвищення показників рентабельності підприємства.

37.Діагностика фінансово-економічного стану підприємства.

38.Оцінка та шляхи забезпечення фінансової стійкості підприємства.

39.Економічна безпека підприємства та шляхи запобігання внутрішнім і

зовнішнім загрозам.

40.Санація та реорганізація підприємства.

41.Банкрутство підприємства як економічне явище.

42.Практика здійснення та ефективність процесу реструктуризації

підприємства.

43.Міжнародна підприємницька діяльність.

44.Зовнішнє середовище господарювання підприємств.

45.Планування діяльності підприємства.

46.Соціальна інфраструктура та соціальна діяльність підприємства.

47.Стандартизація та сертифікація продукції.

48.Збутова політика підприємства.

49.Товарна політика підприємства.

50.Дивідендна політика підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Приклад оформлення титульного аркуша

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

БЕРДЯНСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ КОЛЕДЖ

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни "Економіка підприємств різних типів"

на тему: Аналіз фінансового стану підприємства

(на прикладі ПАТ „Дніпроспецсталь”)

 

 

 

 

Виконала:

студентка групи Т-1

спеціальність:

«Виробництво харчової продукції»

Афоніна Олена Олександрівна

 

 

Керівник

Лежавська Анна Андріївна

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

Додаток В

Приклад змісту курсової роботи

ЗМІСТ

Завдання на курсову роботу.....................................................................................2

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень термінів.............3

Вступ...........................................................................................................................   5

Розділ І.Теоретичні основи оцінки фінансового стану підприємства _______7

      1.1. Сутність оцінки фінансового стану підприємства  _______________7

      1.2. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану

підприємства ________________________________________________________

Розділ 2. Аналіз фінансового стану  ПАТ „Дніпроспецсталь”_______________

   2.1. Загальна характеристика підприємства ПАТ «Дніпроспецсталь»

   2.2. Аналіз фінансового стану підприємства_______________________

   2.3. Можливі шляхи покращення фінансового стану підприємства.

Висновки...................................................................................................................31

Перелік посилань.....................................................................................................33

Додатки.....................................................................................................................34

 

 


Додаток Г

Приклад оформлення текстового документу

РОЗДІЛ 1

Теоретичні основи оцінки фінансового стану підприємства

  1. Сутність оцінки фінансового стану підприємства

_________________________________________________________________

 

 

 

 

 


Додаток Д

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у курсовій роботі *

Характеристика джерела

Приклад оформлення

1

2

Книги (монографії, підручники, навчальні посібники)

Один автор

1. Чужиков В. Глобальна регіоналістика: історія та сучасна методологія: монографія / Віктор Чужиков. – К.: КНЕУ, 2008. – 272 с.

2. Жук М. В. Регіональні економіка: підруч. / М. В. Жук. – К.: ВЦ „Академія”, 2008. – 416 с.

3. Семенов В. Ф. Регіональна економіка: навч. посіб. / В. Ф. Семенов. – К.: „МП Леся”, 2008. – 596 с.

Два автори

1. Макконнелл К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика: пер. с англ. 11-го изд. / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю. – К.: ХаГар, 2000. – 785 с.

2. Кизим Н. А. Концентрация экономики и конкурентоспособность стран мира: монография / Н. А. Кизим, В. М. Горбатов. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2005. – 216 с.

Три автори

1. Береснева М. А. Курортный Крым глазами отдыхающих: материалы исследований / Береснева М. А., Клевцова Ю. С., Семаева О. А. – Симферополь: Крымский архив, 2002. – 52 с.

2. Данильчук В. Ф. Методология оценки рекреационных территорий: монография / Данильчук В. Ф., Алейникова Г. М., Бовсуновская А. Я. – Донецк: ДИТБ, 2003. – 197 с.

Чотири автори

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвицький В. В., Кислячнко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – К.: НДІ „Украгропромпродуктивність”, 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: [підруч. для учнів проф..-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К.: Вища освіта, 206. – 478 с. – (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П’ять і більше авторів, колектив авторів

1. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: підруч. / [Ковалевський В. В., Михайлюк О. Л., Семенов В. Ф.та ін.]; за ред. В. В. Ковалевського, О. Л. Михайлюк, В. Ф. Семенова. – [8-ме вид.]. – К.: Знання, 2006. – 350 с.

2. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: монографія / [Варналій З. С., Мокій А. І., Новікова О. Ф. та ін.]; за ред. З. С. Варналія. – К.: Знання України, 2005. – 498 с.

Без автора

1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Колос]. – К.: Грані-Т, 2007. – 119 с. – (Грані світу).

Періодичні продовжуванні видання, частина книги

Один автор

1. Петрова Г. Є. Конкурентоспроможність країни як фактор національної економічної безпеки / Г. Є. Петрова // Держава та регіони. – 2008. – № 3. – С. 178-181. – (Серія: Економіка та підприємництво).

2. Гончарова Н. П. Концептуальные параметры конкурентоспособности национальной экономики / Н. П. Гончарова // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 8 (62). – С. 43-54.

3. Вельгош Н. З. Механизмы повышения конкурентоспособности региона в стратегии развития курортно-рекреационной сферы Крыма / Н. З. Вельгош // Методические аспекты формирования стратегии меж-дународной экономической деятельности в регионе: монография / [И. Н. Буценко, Н. З. Вельгош, А. С. Горда и др.]; под ред. проф. Ф. В. Зиновьева и В. Е. Реутова. – Симферополь: ТОВ „ДіАйПі”. – С. 117-124.

5. Чорний Д. М. Міське самоврядування: тягарі проблем. Принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України: (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) / Д. М. Чорний. – Х., 2007. – Розд. 3. – С. 137–202.

Два автори

1. Внукова Н. М. Базова методика оцінки економічного ризику підприємств / Н. М. Внукова, В. А. Смоляк // Фінанси України. – 2002. – № 10. – С. 15-21.

2. Андреева Е. Морское побережье постсоветской России: потенциал эффективного социально-экономического использования и пути его реализации / Е. Андреева, В. Соколов // Российский экономический журнал. – 2005. – № 5-6. – С. 23-40.

Три автори

1. Захарченко В. І. Моделювання розвитку інноваційного виробництва / Захарченко В. І., Меркулов Н. Н., Саровська І. І. // Культура народов Причерноморья. – 2006. - №78. – С. 28-30.

Чотири, п’ять і більше, без автора

См. приклади оформлення книг з урахування правил оформлення періодичних видань

Матеріали конференцій, з’їздів

Один автор

1. Вельгош Н. З. Межрегиональная конкуренция на рынке курортно-рекреационных услуг: материалы Междунар. науч.-практ. конф. ученых и специалистов [«Интеграционные процессы и социально-экономическое развитие»], (Симферополь, 25-26 апреля, 2007 г.) / Академия эконом. наук Украины, М-во экономики АРК [и др.]. – Симферополь: Крым. эконом. ин-т ГВУЗ «КНЭУ им. В. Гетьмана», 2007. – С. 40-42.

2. Вельгош Н. З. Порівняльний аналіз конкурентоспроможності курортно-туристичного продукту АР Крим: міжнародний аспект: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [„Сучасний стан та проблеми розвитку підприємництва в регіоні”], (Жовті Води, 10-11 листоп. 2005 р.) / Гол. упр-ня освіти і науки Дніпропетр. обл. держ. адм-ції, Дніпропетр. держ. ун-т [та ін.]. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – Т. 2. – 2005. – С. 10-15.

Два, три, чотири, п’ять і більше авторів

См. приклади оформлення книг з урахування правил оформлення матеріалів конференцій

Дисертації, автореферати дисертацій

Дисертація

1. Гудзь П. В. Механізм розвитку курортно-рекреаційних територій в сучасних умовах: дис. ... д-ра екон. наук: 08.10.01 / Гудзь Петро Васильович. – Донецьк, 2003. – 450 c.

2. Сива Т. В. Формування конкурентних відносин у трансформаційній економіці України: дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01 / Сива Тетяна Василівна. – Львів, 2005. – 212 с.

Автореферат дисертації

1. Павловська О. Д. Конкурентоспроможність національних економік в умовах інвестиційної глобалізації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.05.01. „Світове господарство і міжнародні економічні відносини” / О. Д. Павловська. – Київ, 2004 – 26 с.

2. Москвіна А. О. Національні конкурентні переваги та особливості їх реалізації в транзитивній економіці: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.01.01 „Економічна теорія” / А.О. Москвіна. – Харків, 2004. – 20 с.

3. Чужиков В. І. Регіональний розвиток у європейському спільному економічному просторі (динамізація та структурні зміни): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.10.01 „Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка” / В.І. Чужиков. – К., 2003. – 33 с.

4. Бейдик О. О. Методологія та методика аналізу рекреаційно-туристських ресурсів України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук: спец. 11.00.02. „Економічна та соціальна географія” / О. О. Бейдик. – Київ, 2004. – 39 с.

Законодавчі та нормативні документи

Закони України, Кодекси України

1. Закон України „Про підприємництво” від 07.02.1991 р. №698-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 14. – Ст. 168.

2. Закон України „Про стимулювання розвитку регіонів” від 08.09.2005 р. №2850-IV // Відомості Верховної Ради. – 2005. – № 51. – Ст. 548.

3. Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань).

Постанови Кабінету Міністрів України, Укази Президента України

1. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження державної стратегії регіонального розвитку до 2015 року” від 21.07.2006 р. №1001 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 30. – Ст. 2132.

2. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року” від 21.07.2006 р. №1001 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 30. – Ст. 2132

 

Інші законодавчі та нормативні видання

1. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) „Шляхом Європейської інтеграції” / А. С. Гальчинський, В. М. Геєць та ін.; Нац. ін-т стратег. досліджень, Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтеграції України. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. - С. 44.

 

Словники, статистичні джерела інформації, багатотомні документи

Словники

1. Малый экономический словарь / [ред.-сост. А. Н. Азрилиян]. – М.: Институт новой экономики, 2000. – 1088 с.

2. Большой экономический словарь / [авт.-сост. Азрилиян А. Н., Азрилиян О. М., Калашникова Е. В. и др.; под ред. А. Н. Азрилияна]. – [6-е изд., доп.]. – М.: Институт новой экономики, 2004. – 1376 с.

Статистичні джерела інформації

1. Внешнеэкономическая деятельность предприятий и организаций Автономной Республики Крым: статистический бюллетень / Государственный комитет статистики Украины, Главное управление статистики в АР Крым. – Симферополь: ГУС в АР Крым, 2006. – 47 с.

2. Внешнеэкономические отношения Автономной Республики Крым со странами Европейского Союза за 2005 г.: экономический доклад / Государственный комитет статистики Украины, Главное управление статистики в АР Крым. – Симферополь: ГУС в АР Крым, 2006. – 38 с.

3. Санаторно-курортне лікування, організований відпочинок та туризм в Автономній Республіці Крим у 2005/2006 р.: статистичний збірник / Державний комітет статистики України, Головне управління статистики в АР Крим. – Сімферополь: ГУС в АР Крим, 2006. – 95 с.

Багатотомні видання

1. Економічна енциклопедія: [у 3 т.] / ред. рада: Гаврилишин Б.Д. (голова) [та ін.]. Т. 1. / [ред. кол.: Мочерний С.В. та ін.]. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2000. – 864 с.

2. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: монографія: у 2 т. / [Лук’яненко Д.Г., Поручник А.М., Антонюк Л.Л. та ін.; за заг. ред. Д.Г. Лук’яненка, А.М. Поручника].– К.: КНЕУ, 2006. – Т. II. – 2006. – 592 с.

Електроні ресурси

Електронні видання

1. Глобальний доклад про конкурентоспроможність за 2004-2005 рр. [Електронний ресурс] / під ред. А. Лорез-Кларос // Режим доступу: http://www.weforum.org/pdf/Gcr/GCR_04_05_Executive_Summary.pdf.

Електронні періодичні продовжуванні видання

1. Баринов В. А. Развитие организации в конкурентной среде [Електрон-ний ресурс] / В. А. Баринов, А. В. Синельников // Менеджмент в России и за рубежом. – 2000. – № 6. – Режим доступу до журн.: http://www.dis.ru/ manag/arhiv/2000/6/853.html.

2. Гринчель Б. М. Важнейшие факторы повышения конкурентоспособ-ности региона [Електронний ресурс] / Б. М. Гринчель, Н. Е. Костылева // Режим доступу: http://hoster.metod.ru:8086/regionforum/ forum/materials/0

*Згідно з Наказом ВАК України №63 від 26.01.2008., Форма 23 «Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті»

Іншомовні джерела літератури слід оформлювати відповідно до викладених вище правил та дотримуючись вимог до оформлення літературних джерел міжнародних стандартів.

Приклади запису іншомовних джерел:

  1.                Begg I. Cities and competitiveness / I. Begg. // Urban Studies. – 1999. – Vol.36. – P. 795-809.
  2.                Martin R. L. A study on the Factors of Regional Competitiveness. A draft final report for The European Commission Directorate-General Regional Policy / R. L. Martin. – Cambridge, University of Cambridge, 2004. – 184 p.
  3.                Roeller L.-H. Efficiency Gains from Mergers / Roeller L.-H., Stennek J., Verboven F. – Discussion papers. – 2000. – August. – P. 11-27.


 

doc
Додано
28 серпня 2019
Переглядів
442
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку