1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

​МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»

Про матеріал

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи

з дисципліни «Бухгалтерський облік»

для студентів спеціальності 5.03051001

«Товарознавство та комерційна діяльність»

Перегляд файлу

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

БЕРДЯНСЬКИЙ ЕКОНОМІКО ГУМАНІТРИЙ КОЛЕДЖ

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

до виконання курсової роботи

з дисципліни «Бухгалтерський облік»

для студентів спеціальності 5.03051001

 «Товарознавство та комерційна діяльність»

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Розглянуто і затверджено

на засіданні циклової комісії

….

Протокол №______від___________

Голова циклової комісії

_____________ . . .

 

 

 

 

 

м. Бердянськ

2018р

Зміст

 

 

 

 

Передмова............................................................................................................3

 

 1. Основні етапи підготовки курсової роботи ................................................4
  •          1.1. Вибір теми та об’єкту дослідження курсової роботи...............................4
  •          1.2. Формулювання мети та основних завдань курсової роботи....................4
  •          1.3. Подання курсової роботи викладачу на рецензування.............................5
  •          1.4. Захист курсової роботи................................................................................5

 

 1. Структура та технічне оформлення курсової роботи.................................7
  •          2.1. Структурні елементи курсової роботи.......................................................7
  •          2.2. Вимоги до технічного оформлення курсової роботи................................9

 

 1. Критерії оцінювання курсової роботи........................................................11

 

Додатки..............................................................................................................12

 

Рекомендована тематика курсових робіт з дисципліни  “ Бухгалтерський облік ”.................................................................................................................20

 

Перелік рекомендованої літератури................................................................23


Передмова

 

Курсова робота з дисципліни “Бухгалтерський облік” є важливим етапом у підготовці молодшого спеціаліста зі спеціальності 5.03051001 – “ Товарознавство та комерційна діяльність ”. Написання курсової роботи є завершальною ланкою у вивченні основ бухгалтерського обліку. Студент має продемонструвати ступінь своєї теоретичної підготовленості а також проявити навички практичної роботи, отримані ним при проходженні ознайомлювальної практики. Після перевірки написаної і правильно оформленої курсової роботи викладачем, студент повинен у визначений термін захистити основні її положення перед комісією, створеною в коледжі.

Курсова робота повинна показати:

знання студентом:

положень теорії бухгалтерського обліку щодо його предмету і методу, побудови бухгалтерського балансу, функціонування системи рахунків бухгалтерського обліку та правил запису сум господарських операцій на них, порядку обліку основних господарських процесів, основ первинної документації та складання бухгалтерської звітності;

вміння та здатність:

визначати та аналізувати складові організації облікової роботи на підприємстві;

проводити аналіз облікової політики підприємства;

визначати склад фінансової звітності підприємства;

проводити експрес-аналіз фінансової звітності;

складати початковий баланс на основі наведених залишків на синтетичних бухгалтерських рахунках;

заповнювати журнал господарських операцій підприємства, розраховуючи суми господарських операцій;

складати заключний баланс та заповнювати форму звітності підприємства № 1 “Баланс”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Основні етапи підготовки курсової роботи

 

Курсова робота є результатом вивчення курсу дисципліни “ Бухгалтерський облік ” та виконується під керівництвом викладача, який допомагає студенту у виборі теми, об’єкту, предмету дослідження, проведенні відповідних досліджень з проблемних питань курсової роботи, оформленні структурних елементів курсової роботи. Протягом всього терміну виконання курсової роботи викладач надає індивідуальні консультації щодо виконання окремих розділів роботи згідно встановленого графіку.

Підготовка курсової роботи охоплює кілька етапів:

 1.     Вибір теми, об’єкту дослідження курсової роботи.
 2.     Формулювання мети та основних завдань курсової роботи.
 3.     Складання змісту курсової роботи.
 4.     Виклад матеріалу та обґрунтування висновків курсової роботи.
 5.     Подання курсової роботи викладачу на рецензування.
 6.     Захист курсової роботи.

 

 1.      Вибір теми та об’єкту дослідження

Тематика курсових робіт визначається змістом навчального курсу дисципліни  

“ Бухгалтерський облік ” розробляється викладачем – керівником роботи і затверджується цикловою комісією.

Тема курсової роботи має становити інтерес для студента, бути пов’язана з його діяльністю і сприяти максимальному використанню здобутих знань про облік як предмет бухгалтерії у подальшому практичному досвіді.

Слід зауважити, що студент має право запропонувати свою тему курсової роботи,  узгоджену з викладачем дисципліни “ Бухгалтерський облік ”.

Для виконання першої частини курсової роботи (практичної) необхідно обрати об’єкт дослідження – підприємство, за даними бухгалтерського обліку та звітності якого має проводитися аналіз облікової політики. Друга частина роботи (розрахункова) виконується повністю за вихідними даними і методичними рекомендаціями, наведеними в посібнику.

Не допускається виконання кількома студентами однакових тем на тих самих підприємствах.

Обрана тема закріплюється підписом студента в спеціальній відомості.

 

 1.      Формулювання мети та основних завдань курсової роботи

Залежно від того, наскільки зрозуміло і точно сформульовано мету курсової роботи , настільки вдалими будуть її основні завдання, план, організація виконання та стиль викладу результатів дослідження ринку товарів народного споживання.

Правильне формулювання мети роботи дасть змогу студенту визначити в ній основний напрямок дослідження, упорядковувати пошук і аналіз інформаційного матеріалу, уникнути загальних міркувань. Мета курсової роботи з «Бухгалтерського обліку» повинна бути тісно пов’язана з її темою.

На основі сформульованої мети студент має визначити основні завдання, які необхідно розв’язати в процесі виконання курсової роботи. Завдання повинні конкретизувати основну мету роботи; їх визначення пов’язане з назвами розділів роботи.

 

 

 

 1.      Подання курсової роботи викладачу на рецензування

Курсова робота має виконуватися студентом у повній відповідності до календарного графіку, який визначено у завданні на виконання курсової роботи.

У відповідності до календарних етапів студент має подавати роботу частинами на перегляд викладачу та своєчасно виправляти недоліки.

Не пізніше, ніж за два тижні до захисту студент подає повністю оформлену курсову роботу викладачеві, який рецензує її та оцінює за чотирибальною системою, згідно критеріїв оцінювання (див. розділ 4).

У рецензії викладач дає стислу характеристику курсової роботи, оцінює теоретичний рівень, глибину проведених досліджень, зроблених висновків, доцільність і обґрунтованість запропонованих рекомендацій, визначає переваги та недоліки роботи, якість і відповідність її оформлення Методичним рекомендаціям (див. розділ 3). Викладач попередньо оцінює її за чотирибальною системою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

Досвід рецензування показує, що в курсових роботах найчастіше зустрічаються такі недоліки:

- відхід від теми курсової роботи (коли тема передбачає розкриття одних питань,

 а фактично досліджуються і розкриваються інші);

- безсистемний, непослідовний виклад матеріалу, який заперечує встановленим завданням з проблеми дослідження курсової роботи;

- логічні помилки, невміння виокремити головне та визначити кінцевий результат проведеного дослідження;

- невдале поєднання теорії з фактичним матеріалом, який було використано при проведені відповідних товарознавчих досліджень;

- переписування теоретичного матеріалу з наукової літератури або періодичних видань;

- копіювання інформації з мережі Інтернет;

- недотримання вимог Методичних рекомендацій щодо технічного оформлення роботи, наприклад: невірне оформлення нумерації сторінок, схем, таблиць по тексту роботи, додатків та переліку літератури, відсутність особистого підпису та дати завершення роботи тощо.

Якщо після перевірки та рецензування оцінка курсової роботи позитивна, студент допускається до її захисту відповідно встановленого графіку.

 

 1.      Захист курсової роботи

Курсову роботу студент захищає відкрито (в присутності навчальної групи) перед комісією, яка складається з викладачів циклової комісії товарознавчо-комерційних дисциплін та членів адміністрації Бердянського економіко гуманітарного коледжу.

Тези доповіді для захисту курсової роботи студент готує заздалегідь та оформлює письмово, де зазначає:

- прізвище, ім’я та по-батькові;

- спеціальність та шифр групи;

- тему курсової роботи;

- її значущість та актуальність;

- мету та основні завдання курсової роботи;

- стислий зміст проведених досліджень згідно структури роботи;

- висновки та пропозиції за результатами дослідження.

Доповідь має бути стислою, але змістовною і тривати не більше 5-8 хвилин.

Після доповіді студент відповідає на запитання членів комісії.

Бажано захист курсової роботи супроводжувати ілюстративним матеріалом або слайд-презентацією.

Під час захисту курсової роботи оцінюються:

- загальне оформлення курсової роботи;

- рівень знань і набутих навичок щодо висвітленої теми роботи;

- вміння використовувати професійні знання товарознавця щодо товарознавчої характеристики непродовольчих товарів, особливостей формування та збереження якості та споживчих властивостей товарів, а також методики контролю та оцінки якості товарів в сучасних торговельних підприємствах;

- вміння логічно і аргументовано викладати думки, відповідати на запитання та відстоювати власну точку зору.

Захищаючи свою курсову роботу, студент повинен підтвердити попередню оцінку її викладачем. Якщо студент не може аргументовано захистити роботу, комісія має право знизити остаточну оцінку за виконання курсової роботи. Результати захисту курсової роботи проставляються в заліковій відомості навчальної групи та заліковій книжці студента.

У разі незадовільної оцінки курсову роботу необхідно доопрацювати або виконати нову за іншою темою.


2. Структура та технічне оформлення

курсової роботи

Курсову роботу студенти виконують самостійно з використанням сучасних комп’ютерних технологій, дотримуючись рекомендованої структури та вимог до технічного оформлення.

 

2.1. Структурні елементи курсової роботи

Титульна сторінка оформлюється відповідним шрифтом, має встановлений перелік необхідної інформації та не потребує особливих пояснень, тому варіант її оформлення наведено у додатку 1.

Завдання на виконання курсової роботи, яке надає студентові викладач та яке не нумерується, а є організаційним початком роботи над курсовою роботою.

Зміст курсової роботи повинен містити номера та назви заголовків розділів, підрозділів та пунктів (при їх наявності) з обов’язковим вказуванням сторінок, на яких вони розміщенні, а також вказано сторінки розміщення переліку літератури (приклад оформлення змісту наведено у додатку 2).

Вступ висвітлює актуальність та практичне значення добраної теми для торговельного підприємства, сформульовану мету і основні завдання курсової роботи, об’єкт і предмет дослідження, коротко сформульовану структуру курсової роботи та визначені джерела інформації, які використано при виконанні товарознавчих досліджень з теми курсової роботи.

Основна частина складається з двох розділів, які вказуються у змісті курсової роботи – «Розділ 1» та «Розділ 2» (див. додаток 2), та які повинні відповідати темі роботи, підпорядковуватись основній меті та завданням, бути органічно взаємопов’язаними, мати приблизно однаковий обсяг.

Теоретичний матеріал може займати не більше 25% загального обсягу основної частини, 75% – це аналітичний матеріал по проблемним питанням практичного характеру, які досліджуються згідно товарознавчого напрямку курсової роботи.

В першому розділі розкриваються теоретичні засади обраної теми курсової роботи. За обсягом оглядовий матеріал першого розділу не може перевищувати 25-30% загального обсягу основної частини. Необхідно визначити характеристику ринку групи непродовольчих товарів, що досліджуються, загальну класифікацію визначеної групи непродовольчих товарів, асортимент якої досліджено у роботі, вимоги до якості та основні споживчі властивості обраної групи товарів, фактори їх формування і збереження.

Другий розділ відображає результати проведеного студентом дослідження практичної діяльності торговельного підприємства з обраної теми. Обсяг другого розділу складає 70-75% загального обсягу основної частини. В ньому необхідно:

- навести стислу характеристику торговельного підприємства, на матеріалах якого проводиться дослідження за темою курсової роботи (назва, адреса, форма власності, вид діяльності, формат, асортиментний профіль підприємства із зазначенням постачальників товарів (додаток 4);

- дати товарознавчу характеристику 5 найменувань непродовольчих товарів обраної групи із обов’язковим оформленням додатків з ілюстраціями непродовольчих товарів, які було досліджено

- розкрити особливості контролю і оцінки якості визначених найменувань товарів з використанням нормативно-технічних документів у вигляді складання 5-ти ситуацій, в яких необхідно розкрити процес контролю якості непродовольчих товарів при їх прийманні у торговельному підприємстві та визначити результати оцінювання фактичної якості певних найменувань непродовольчих товарів;

- висвітлити особливості зберігання групи непродовольчих товарів, що досліджується та вказати основні фактори, які мають вплив збереження споживчих властивостей та якості цих товарів у торговельному підприємстві.

Висновки та пропозиції – це узагальнення товарознавчого дослідження в цілому, де дається коротка характеристика результатів розгляду поставлених завдань з визначенням недоліків та шляхів удосконалення роботи торговельного підприємства з певних питань, які мали місце під час проведення дослідження.

Додатки містять допоміжні матеріали (таблиці, ілюстрації, фото, схеми, копії нормативно-технічних документів, копії документів, які підтверджують якість товарів, документи, які характеризують непродовольчі товари певного виробника, паспорти та інструкції по експлуатації, зразки-копії маркувальних позначень, види пакувальних матеріалів тощо).

Блок додатків до курсової роботи доцільно починати із сторінки «Додатки» та послідовно розмістити всі додатки, які підтверджують результати проведеного дослідження (див. додаток 6).

Кожний додаток починають з нової сторінки, у правому верхньому куті пишуть слово “Додаток” та проставляють його порядковий №. Додатки послідовно нумерують арабськими цифрами (наприклад: ”Додаток 1”). Сторінки в додатках нумерують у межах одного додатка (тобто, якщо у додатку №1 міститься інформація на 5 сторінках, він все одно вважається одним додатком).

Додаток повинен мати тематичний заголовок.

Обов’язково необхідно посилатися на додатки в текстовій частині роботи.

Перелік літератури – це останній структурний елемент курсової роботи, який містить перелік всіх джерел інформації, які було використано у підготовці курсової роботи та який розміщують в кінці роботи з дотриманням правил бібліографії в такій послідовності:

- закони, нормативні акти та положення державного значення;

- літературні та наукові джерела;

- матеріали періодичних видань;

- адреси сайтів у мережі Інтернет.

У літературних і наукових джерелах вказують данні в такій послідовності: прізвище, ініціали автора, повну назву книги, місце видання, видавництво, рік видання. Для статей, що опубліковані в періодичній пресі, зазначають: прізвище, ініціали автора, назву статті, назву журналу чи газети, рік видання, номер журналу чи дату виходу газети (правила оформлення наведено у додатку 5).

Підпис студента і дата виконання роботи проставляються після переліку літератури.

Рецензія викладача на курсову роботу розміщується наприкінці роботи.


2.2. Вимоги до технічного оформлення курсової роботи

Курсова робота повинна бути надрукована за допомогою комп’ютерної техніки, без помилок та виправлень, з одного боку білого паперу формату А4 (210х297).

Загальний обсяг курсової роботи, включаючи список використаних літературних джерел, не повинен перевищувати 30-35 сторінок, надрукованих чорним шрифтом Times New Roman, розмір – 14, через 1,5 інтервали (60 знаків у рядку, враховуючи знаки пунктуації та проміжки між словами; підрядкові зноски друкують через один інтервал).

Аркуш курсової роботи (розташування книжне) повинен мати поля: ліве –     30 мм; верхнє – 15 мм; праве – 10 мм; нижнє – 20 мм (правила оформлення розміщення основних структурних елементів курсової роботи наведено у       додатку 3).

Заголовки структурних частин: ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ, СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ друкуються великими літерами симетрично до тексту без крапки в кінці.

Кожну структурну частину роботи необхідно розпочинати з нової сторінки, крім підрозділів та пунктів у межах розділу.

Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами крім першої великої з абзацного відступу без крапки в кінці.

Текстова частина має бути надрукована тільки чорним кольором.

Сторінки курсової роботи нумеруються таким чином: першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра “1” не ставиться. Після титульної сторінки розташовується сторінка із завданням викладача на виконання курсової роботи, яка теж не нумерується. Отже, загальна нумерація роботи починається на наступній сторінці (зміст курсової роботи) з цифри “2”. Нумеруються всі сторінки роботи до останньої без пропусків, повторів і літерних додатків. Порядковий номер сторінки проставляється у правому куті  її верхнього поля.

Блок додатків до курсової роботи не входить до її обсягу, тому на сторінках додатків не проставляється загальна нумерація.

Текст курсової роботи може ілюструватися схемами, фотографіями, графіками, таблицями, які також виконуються на стандартних аркушах паперу формату А4. Кількість ілюстрацій повинна бути достатньою для того, щоб надати тексту зрозумілості та конкретності. Всі ілюстрації, фотографії, схеми тощо називають рисунками і нумерують послідовно. Номер і назву рисунку пишуть під графічним зображенням. (див. додаток 5). Таблиці підписують та нумерують послідовно над заголовком таблиці з правого боку після слова «Таблиця» (див. додаток 6). Ілюстративний матеріал розміщують у тексті одразу після посилання на нього.

На запозичену з інших джерел інформацію, а також на цитати, що наводяться в тексті, мають бути зроблені посилання. Їх наводять одразу після закінчення цитати в квадратних дужках, де вказують порядковий номер джерела у списку використаної літератури та відповідні сторінки джерела (наприклад: [14, с.31-48]) або під текстом тієї ж сторінки у вигляді зноски, де вказують прізвище та ініціали автора, назву джерела, місце видання, видавництво, рік видання та сторінку. Одну зноску не нумерують. Декілька зносок слід нумерувати порядковою нумерацією арабськими цифрами з крапкою.

Формули, які використані в курсовій роботі, нумерують арабськими цифрами.

Порядковий номер формули вказують у круглих дужках з правого боку напроти нижнього рядка формули, до якої він належить (див. приклад нижче).

При посиланні в тексті на формулу необхідно вказати її повний номер в дужках (наприклад: “у формулі (3)”). Після формули ставлять кому, з нового рядка пишуть слово “де” і розшифровують позначення словами в такій послідовності, як вони подані у формулі. Після слова “де” двокрапка не ставиться.

Наприклад:

Кількість місцевих пороків зовнішнього виду лляних тканин на умовну площу 30м2 (ny) розраховують за формулою:

ny  =  nф  х   (3  х 103 /L х S),     (1)

де nф  – це фактична кількість пороків на вимірюваному куску тканини;

       L – довжина тканини, м;

       S – ширина тканини, см.

Розрахунок проводиться до першого десятинного знаку з послідуючим округленням до цілого числа. А потім, по тексту роботи, за необхідності провести розрахунок за допомогою цієї формули, необхідно вказати так:

“розрахунок кількості місцевих пороків лляної білизняної тканини проведено згідно формули (1)”. А після, без розшифровування формули, необхідно підставити визначені цифрові дані та підрахувати результат.


3. Критерії оцінювання курсової роботи

 

 При перевірці курсової роботи керівник попередньо оцінює її за чотирибальною системою за такими критеріями:

 •     відповідність змісту обраній темі;
 •     наявність глибоко продуманої програми дослідження;
 •     ґрунтовність, повнота і критичність аналізу використаних джерел інформації;
 •     глибина аналізу зібраного фактичного матеріалу;
 •     дотримання вимог методичних рекомендацій щодо технічного і естетичного оформлення роботи;
 •     вчасність подання роботи на рецензування.

Оцінка «ВІДМІННО» ставиться за роботу, що виконано на високому теоретичному і практичному рівні, тему розкрито повно, послідовно, чітко виділено об’єкт і предмет дослідження, всебічно розкрито вузлові питання теми на основі аналізу теоретичного і практичного матеріалу, зроблено самостійні узагальнення та висновки, внесено цікаві пропозиції і рекомендації, відсутні граматичні помилки, а також, коли студент застосував нормативні документи, довідники, самостійно зібрав, систематизував і узагальнив матеріал з досвіду роботи торговельного підприємства та пропонує систему заходів щодо підвищення ефективності його діяльності, вільно володіє спеціальними термінами.

Оцінку «ДОБРЕ» отримує робота, яку виконано на достатньо високому теоретичному рівні, в якій повно і всебічно висвітлено питання теми, розглянуто практичну діяльність підприємства, зроблено висновки та внесено пропозиції, точно використано спеціальні терміни, відсутні грубі граматичні помилки, роботу виконано чисто, акуратно.

Оцінка «ЗАДОВІЛЬНО» ставиться за роботу, яку виконано у відповідності із затвердженим планом, що вміщує теоретичні положення і фактичний матеріал, систематизований та викладений у логічній послідовності, але зміст питання розкрито частково, недостатньо пов’язано з практичною діяльністю об’єкту дослідження, зустрічаються окремі неточності, граматичні помилки, тощо.

Оцінка «НЕЗАДОВІЛЬНО» ставиться за роботу, яка не містить послідовного та логічного розкриття проблеми, в якій відсутній зв'язок теоретичного матеріалу з практичною діяльністю об’єкту дослідження та обґрунтовані висновки і пропозиції, не висвітлено основний зміст питання, допущено грубі змістовні помилки та велика кількість граматичних помилок, якщо вона не відповідає вимогам методичних рекомендацій щодо її технічного та естетичного оформлення, або коли зміст роботи не відповідає обраній темі та плану.


Додаток 1

 

Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи

(рамка – це край аркуша)

(розмір шрифта №14)    Міністерство освіти і науки України

Бердянський економіко гуманітрий коледж

Бердянського державного педагогічного університету

 

 

 

 

 

 

(розм..шрифта №24 жирний)

КУРСОВА  РОБОТА

 

 

(розм..шр. №14)  + (розм..шр. № 16 жирний)

з дисципліни “ Бухгалтерський облік ”

 

 

(розм..шр. №14)  + (розм..шр. № 16 жирний)

за темою     Облік необоротних активів у системі фінансового менеджменту підприємств

 

(розм..шр. №14)          Роботу виконано за матеріалами діяльності ВАТ “Прогрес”

 

 

 

 

(розм..шр. №14)                                                Студентка   3 курсу  групи К-3

                              спеціальності  5. 03051001

                                                            “Товарознавство та комерційна діяльність”

(розм..шр.№ 16 жирний)                                     Іванова Ганна Ігорівна

 

                                                                                                                                                            (розм..шр. №14)  + (розм..шр.№ 16 жирний)         Керівник роботи

                                                               Тягун Світлана Юріївна

 

 

 

 

(розм..шр. №14)                                                       Бердянськ

                                                              2013р.

 


Додаток 2

Зразок оформлення змісту курсової роботи

 (рамка – це край аркуша)

 

30мм                                                                               15мм                                                       10мм

 

 

ЗМІСТ

 

 

 

          ВСТУП................................................................................................3

 

          РОЗДІЛ  І.  Економічна сутність необоротних активів підприємства….……………………………………………………….....6

1.1. Основні засоби……………….……………………............................6

1.2.  Нематеріальні активи…………………………………….................8

1.3. Інші необоротні матеріальні активи……………………………….10

          РОЗДІЛ  ІІ. Коротка організаційно-економічна характеристика базового підприємства ВАТ «Прогрес»………….14

2.3. Облік необоротних активів підприємства,  які використовують на ВАТ “Прогрес”...........................................................................................14

2.4.  Облік основних засобів на ВАТ “Прогрес”.....................................19

2.5.  Облік нематеріальних активів на ВАТ “Прогрес”..........................21

2.6.  Шляхи удосконалення обліку статутного капіталу на

       підприємстві ВАТ “Прогрес”.............................................................23

 

          ВИСНОВКИ  ТА  ПРОПОЗИЦІЇ................................................27

 

          ДОДАТКИ

 

          ПЕРЕЛІК  ЛІТЕРАТУРИ.............................................................35

 

 

                                                                                20 мм

 


Додаток 3

 

Зразок оформлення сторінки

(рамка – це край аркуша)

 

30 мм                                                                                        15 мм

                                                                                                                                                                10 мм                            

(розм..шр. №18, жирний)      РОЗДІЛ  І

(розм..шр. №18, жирний)                     Економічна сутність необоротних активів                                                                         підприємства

 

                            10-12 мм

(№16 жирний)   1.1.  Основні засоби

                                                                                10-12 мм

 

                      Основні засоби формуються …

 

 

 

                          

                          

 

                            ...

                                                                        10-12 мм

 

                      1.2.  Нематеріальні активи

 

10-12 мм

 

                        Нематеріальні активи,  класифікують :

 1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...

.......

 

 

 

 

                    В кожній групі матеріалів їх прийнято поділяти за ознакою

            особливостей загального виробництва, за ознакою опоряджування…

              ....                                                 

                                                                                               20 мм

 

 

 


Додаток 4

 

 

Зразок  оформлення  таблиці виробників-постачальників

 

                                                                                                     Таблиця 1

Бухгалтерські записи господарських операцій

№ операції

Зміст операції

Сума

Кореспонденція рахунків

Податковий облік

Згідно з нормативними документами

На підприємстві

Валові витрати

Валові доходи

Дт

Кт

Дт

Кт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок оформлення рисунків, ілюстрацій, схем

 

 

 

 

Рис.1   Білові вироби – друковані видання


Додаток 5

 

Зразок оформлення переліку літератури

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК  ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Закон України “Про підприємництво” № 698 – ХІІ від 07.02.1991 р./ В редакції від 11.02.2003р.
 2. Закон України “Про підприємства в Україні” № 887 – ХІІ від 27.03.91 р./ В редакції від 07.02.2007 р.
 3. Алексєєв Н.С. Теоретичні основи товарознавства непродовольчих товарів. – М.: КНИГА, 1992.
 4. Беднарчук М.С., Полікарпов І.С. Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва.   Навчальний посібник - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 560 с.
 5. Кисляк Н.К., Коломієць Т.М., Кравченко В.М., Сіренко С.О. Товарознавство господарських товарів: Підручник для студентів товарознавчих спеціальностей вищих навчальних закладів - К.: КНИГА, - Т.11. – 2004.
 6. Кушнір М.К. Взуттєві товари.  Навчальний посібник – К.: НМЦ ”Укоопосвіта”, 1998.

...

...

...

10. Балєва К.П. “Філософія шкіряного виробництва”/ журнал “Единственная”, 2007 р. №5.

13. http: // neprodovol-tov.ucoz.ua

Додаток 6

Зразок оформлення змісту додатків у курсовій роботі

 

30мм                                                                               15мм                                                       10мм

 

 

ДОДАТКИ

 

 

 

 

 

 

          Додаток №1 табл.1. « Характеристика діючої нормативно правової бази з обліку…»………………………………………............36

           Додаток №2 схема.1 Характеристика споживчих властивостей швейних товарів (5 сторінок)  …………………………………………37

           Додаток №3 рис.1. зразок №1 «Сукня»………………………..42

           і т.д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                20 мм

 

 (рамка – це край аркуша)


Рекомендована тематика курсових робіт

з дисципліни “ Бухгалтерський облік ”

для спеціальності 5. 03051001 “Товарознавство та комерційна діяльність”

 

 

№ з/п

Тема курсової роботи

1

2

1

Удосконалення форм бухгалтерського обліку на основі комп’ютеризації

2

Облікова політика підприємства

3

Основні напрямки удосконалення бухгалтерського обліку відповідно до МСФЗ

4

Організаційно-методичні аспекти бухгалтерського обліку в акціонерних товариствах

5

Організаційно—методичні питання обліку операцій в суб’єктах малого підприємництва

6

Організаційно-методичні аспекти бухгалтерського обліку на підприємствах з іноземними інвестиціями

7

Облік джерел власних коштів підприємств різних форм власності

8

Облік та використання власного капіталу в акціонерних товариствах

9

Облік статутного капіталу на підприємствах різних форм власності

10

Облік статутного капіталу і додаткового капіталу на підприємствах різних форм власності

11

Облік необоротних активів у системі фінансового менеджменту підприємств

12

Удосконалення бухгалтерського обліку необоротних активів на основі комп’ютеризації

13

Облік основних засобів у системі управління ефективністю використання матеріально-технічної бази підприємства

14

Удосконалення обліку основних засобів на основі комп’ютеризації

15

Удосконалення обліку основних засобів згідно з міжнародними стандартами

16

Облік малоцінних необоротних матеріальних активів

17

Облік амортизації та ремонтів основних засобів

18

Бухгалтерський облік орендних операцій

19

Облік нематеріальних активів

20

Облік інвестицій у системі управління підприємством

21

Облік капітальних інвестицій

22

Облік фінансових інвестицій  підприємств

23

Облік грошових коштів і поточних фінансових інвестицій у системі фінансового менеджменту підприємства

24

Організація та облік готівкових розрахунків у системі фінансового менеджменту підприємства

25

Облік грошових коштів в системі управління ліквідними активами підприємства

26

Організація та облік безготівкових розрахунків у системі фінансового менеджменту підприємства

27

Облік операцій на рахунках у банках в системі управління фінансами підприємства

28

Облік оборотних активів підприємств в системі управління підприємством

29

Удосконалення обліку оборотних активів на основі комп’ютеризації

30

Бухгалтерський облік товарно-матеріальних цінностей

31

Оцінка та облік виробничих запасів підприємств

1

2

32

Облік виробничих запасів у системі управління оборотними активами підприємства

33

Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів на підприємствах

34

Облік товарів і тари на підприємствах роздрібної торгівлі

35

Облік товарів і тари на підприємствах оптової торгівлі

36

Облік імпортних товарів

37

Облік сировини та купівельних товарів на підприємствах ресторанного господарства

38

Організація обліку товарних операцій на підприємствах на основі комп’ютеризації

39

Удосконалення обліку товарних операцій у системі менеджменту підприємства

40

Удосконалення бухгалтерського обліку в системі управління товарними запасами оптового підприємства

41

Облік поточної дебіторської заборгованості за товари та послуги

42

Удосконалення обліку розрахунків з покупцями та замовниками

43

Удосконалення обліку розрахунків підприємства з контрагентами за операціями нетоварного характеру

44

Удосконалення обліку розрахунково-кредитних операцій на підприємствах

45

Облік операцій з цінними паперами

46

Організація та облік операцій з векселями

47

Облік поточних зобов’язань у системі фінансового менеджменту

48

Облік розрахунків за виплатами працівникам

49

Облік оплати праці в системі управління персоналом підприємства

50

Облік розрахунків за пенсійним та соціальним страхуванням

51

Облік розрахунків з бюджетом по ПДВ у системі управління фінансами підприємства

52

Облік непрямих податків в умовах розвитку ринкових відносин в Україні

53

Системи оподаткування доходів підприємств та облік розрахунків з бюджетом за податком на прибуток

54

Облік довгострокових зобов’язань підприємств

55

Облік реалізації в системі управління торговельним підприємством

56

Облік реалізації товарів на комісійних засадах

57

Облік продажу товарів в кредит

58

Облік та оподаткування експортно-імпортних операцій

59

Удосконалення обліку зовнішньоекономічних операцій

60

Облік виробництва і реалізації продукції в системі менеджменту підприємства ресторанного господарства

61

Інвентаризація та облік товарних втрат на підприємствах роздрібної торгівлі

62

Інвентаризація та облік товарних втрат на підприємствах оптової торгівлі

63

Інвентаризація та облік товарних втрат на підприємствах ресторанного господарства

64

Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків та облік її результатів у системі управління торговельним підприємством

65

Фінансовий та управлінський облік витрат виробництва промислового підприємства

66

Удосконалення методів обліку витрат на виробництво продукції (робіт, послуг)

67

Удосконалення обліку витрат у системі управління торговельним підприємством

68

Удосконалення обліку витрат у системі управління підприємством ресторанного господарства

 

1

2

69

Облік випуску продукції та визначення її собівартості в системі управління підприємством

70

Облік витрат і калькулювання собівартості робіт і послуг в системі управління автомобільним транспортом

71

Облік будівельного виробництва

72

Облік собівартості будівельного виробництва

73

Облік фінансових результатів, розподілу та використання прибутку в системі управління підприємством

74

Удосконалення обліку фінансових результатів діяльності підприємства роздрібної торгівлі

75

Удосконалення обліку фінансових результатів діяльності підприємства оптової торгівлі

76

Удосконалення обліку фінансових результатів діяльності підприємства ресторанного господарства

77

Удосконалення обліку фінансових результатів виробничих підприємств

78

Фінансова звітність як джерело економічної інформації

79

Методика і техніка узагальнення даних фінансового обліку та складання балансу підприємства

80

Облік операцій при припиненні діяльності підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік рекомендованої літератури

 

Основний

 

 1.               Про бухгалтерський облік та фінансову звітність: Закон України від 16.07.1999р. № 996-XIV;
 2.               План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291;
 3.               Інструкція про застосування «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій»: Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291;
 4.               Бухгалтерський облік в Україні: нормативна та методична база: Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія плюс», 2006. – 264 с.;
 5.               Гладких Т.В. Фінансовий облік: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 480 с.;
 6.               Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кравченко І.Ю., Ямборко Г.А. Фінансовий облік: Підручник. – К.: Лімба, 2005;
 7.               Гольцова С.М., Плікус І.Й. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 255 с.;
 8.               Господарські операції та податкові події/ За ред. І. Назарбаєвої. – К.: Бліц-Інформ, 2004;
 9.               Звітність підприємств: Навч. посіб. / А.В. Алексєєва, А.П. Шаповалові, Г.В. Уманців, О.Г. Веренич. – К.: КНТЕУ, 2008. – 323 с.;
 10.          Кім Г., Сопко В.В., Кім С.Г., Фінансовий облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навч. посіб. – К.:Центр навчальної літератури, 2004;
 11.          Кобилянська О.І. Фінансовий облік: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007. – 471с.;
 12.          Кирьянова З.В. Теория бухгалтерского учета: Учебник.-М.:Финанси и

статистика, 2000.-256с.

 1.          Кундря-Висоцька О.П. Бухгалтерський облік: навчальний посібник.-К.: АЛЕРТА, 2004.-303с.
 2.          Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: Основи та практика: Навчальний посібник.- К.: ЦНЛ, 2004.- 576с.
 3.          Лишенко О.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник.-К: ЦНЛ, 2003.-628с.
 4.          Машкерська Т.В. Бухгалтерський облік: Навчальни посібник.- К.:ЦНЛ, 2004.- 464с.
 5.          Сопко В.В. Фінансовий облік: Навч. посібник. – Тернопіль, Астон, 2005;
 6.          Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – К.: Алерта, 2007. – 1080 с.;
 7.          Фінансовий облік і фінансова звітність в Україні: Навч. посіб. / За ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, 2000;
 8.          Хом’як Р.Л. Фінансовий облік. – Львів: Інтелект-Захід, 2004.

 

Періодичні фахові видання

 

 1.               Газета «Баланс»;
 2.               Газета «Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації.»;
 3.               Газета «Все про бухгалтерський облік»;
 4.               Газета «Податки та бухгалтерський облік»
 5.               Журнал «Бухгалтер»;
 6.               Журнал «Дебет-Кредит»
 7.               Журнал «Бухгалтерський облік і аудит»
 8.               Журнал «Бухгалтерський облік в торгівлі»
 9.               Журнал «Бухгалтерія»

 

 

Інтернет ресурси

 

 1.               www.buhgalteria.com.ua
 2.               www.visnuk.com.ua
 3.               www.dtkt.com.ua
 4.               www.sta.gov.com.ua
 5.               www.blank.com.ua
 6.               www.zakon.rada.com.ua
 7.               www.nau.com.ua

 

 

 

1

 

doc
Додано
8 грудня 2018
Переглядів
980
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку