Модель соціально-педагогічної системи Біляївського БДЮТ«Виховання патріотизму, національної гідності, шляхом використання краєзнавчого аспекту»

Про матеріал
В даній роботі описано виховну систему позашкільного закладу освіти та її вплив на підвищення ефективності позашкільної освіти, основні параметри виховної системи, науково-педагогічні ідеї, покладені в основу виховної системи та етапи розвитку виховної системи.
Перегляд файлу

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛЯЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

 

 

 

 

 

 

Модель соціально-педагогічної виховної системи Біляївського БДЮТ

«Виховання патріотизму, національної гідності, шляхом використання краєзнавчого аспекту»

 

 

 

Завідуюча  методичним

відділом  Біляївського

районного БДЮТ

Руденко Галина Олександрівна

 

 

 

 

 

 

м. Біляївка, 2017

 

Зміст

І. Вступ. Виховна система ПНЗ та її вплив на підвищення

ефективності позашкільної освіти………………………………               3

ІІ. Основні параметри виховної системи………………………   5

1.Завдання педагогічного колективу БДЮТ

в сфері виховання підростаючого покоління…………………   5

2. Планування та реалізація виховної роботи  в закладі………   6

3. Основні види виховної роботи  закладу

та засоби їх втілення у виховний процес……………………..   6

4.Основні напрямки виховання в БДЮТ……………………   7

5. Схема виховної системи ПНЗ Біляївський районний БДЮТ….  8

6. Пріоритетні принципи, на яких ґрунтується виховна система БДЮТ 9

7. Виховна система в дії, або як це працює………………….   9

ІІІ. Науково-педагогічні ідеї, покладені в основу виховної системи..  10

ІУ. Етапи розвитку виховної системи……………………….   10

1.Становлення виховної системи……………………………   10

2.Блок цілей виховної підсистеми………………………….   11

3. Проектування виховного процесу…………………..    11

4.Виховна система БДЮТ  складається з наступних

підсистем: дидактичної, виховної та системи управління…..   12

5.Ствердження виховної системи………………………………….  13

6.Цілісність виховної системи……………………………………..  20

7.Система управління……………………………………………..   22

8. Організаційно-педагогічна функція управління виховним процесом  24

9.Контрольно-аналітична функція управління

виховною діяльністю БДЮТ…………………………………….   24

10.Функція регулювання………………………………………….   24

11.Культурологічні проекти…………………………………….   26 У.Результат…………………………………………………………                                          27

Додаток 1 Програма виховної роботи Біляївського

районного Будинку дитячої та юнацької творчості…………..   28

Додаток 2 Планування виховних заходів…………………….   39

Додаток 3 Модель самоврядування дитячого колективу БДЮТ….  51

Додаток 4  Комплексно-цільова програма «Обдарованість».……  52

Додаток 5 План-графік контролю з основних питань

за напрямками роботи БДЮТ……………………………………...  55

 Додаток 6 Тематичний план навчання

органів учнівського самоврядування……………………………..   60

Додаток 7 Досягнення гуртківців БДЮТ за 2016-17

 навчальний рік……………………………………………………   62

 

І. Вступ. Виховна система ПНЗ та її вплив на підвищення ефективності позашкільної освіти

Виховна система – це комплекс взаємозалежних компонентів, що розвиваються у часі і просторі:

• цілей, заради яких система створюється;

• спільної діяльності людей, що її реалізують;

• самих людей як суб’єктів цієї діяльності;

• освоєного ними середовища;

• відносин, що виникають між учасниками діяльності;

• керування, що забезпечує життєздатність і розвиток системи.

 У різні часи існували різні точки зору на роль середовища в розвитку дитини:

 • пристосування дитини до того чи іншого середовища,
 •                   дитина, в міру своїх сил і здібностей, може сама організовувати середовище і впливати на нього,
 • особистість і середовище розглядається в єдності їх характеристик;
 • середовище як єдина виховна система впливу на дитину.

 Існують різноманітні підходи до проблеми розвитку особистості дитини, але особливе місце серед них  займає якраз роль середовища

 Отже є очевидним, що ефективність сучасної освіти та створення умов для розвитку і становлення особистості залежить від виховного соціокультурного середовища, в якому здійснюється цілісний педагогічний процес. Тому у сучасних умовах кардинальної зміни соціокультурної ситуації питання про те, як перетворити середовище в засіб управління творчим розвитком особистості, набуває особливої гостроти. Змінюючи у потрібному напрямку середовище життєдіяльності, дорослі виховують дитину, при цьому має місце опосередковане управління її розвитком.

 Яким же чином потрібно організувати середовище в позашкільному навчальному закладі, щоб воно як найкраще впливало на становлення, розвиток та виховання особистості?

 Сфера позашкільної освіти постійно змінюється і переживає нові й нові етапи розвитку. На даний час вона перебуває на важливому етапі розвитку, переходу до більш якісного стану. Адже соціальні, політичні та економічні

перетвореннями  в країні неухильно ведуть до змін у всіх сферах, в тому числі і у освітній, зокрема і у вихованні підростаючого покоління.

 Система позашкільної освіти має свою унікальність та специфічність, які відрізняють її від інших освітніх ланок та виявляються в різноманітті її проявів.

За умови наявності творчого, інноваційного потенціалу педагогічного колективу, фінансового та матеріального забезпечення, всебічної підтримки місцевих громад,  позашкільний заклад, на відміну від інших освітніх закладів, здатен мобільно, швидко реагувати на сучасні запити дитини, суспільства, держави, адже особливістю навчально-виховного процесу таких закладів є їх побудова на принципах дитячої зацікавленості та добровільності, а навчальний процес планується і відбувається  за участю вихованців. Просто  нав’язати дитині для розгляду, вивчення і виготовлення чи відтворення ту чи іншу модель не виходить. Діти не ті що були раніше, потреби у них з кожним роком все більш досконалі і педагог просто змушений і сам навчатись, щоб відповідати вимогам вихованців, їх запитам і можливостям. Інакше набір в гурток буде дорівнювати 0.

 Позашкільники мають враховувати у своїй діяльності те, що сучасні діти не сліпі виконавці чужої волі, і на сьогодні саме вони регулюють розвиток закладу, адже стрімкі зміни технологій у наш час призводять до того, що вихованці не бажають обирати між традиційними формами дозвілля, вони прагнуть нових сучасних форм діяльності.

 Тільки позашкільні навчальні заклади,  враховуючи варіативність, різнорівневість, добровільність, багатоукладність, практичну спрямованість навчання й виховання, можуть створити сприятливе середовище для задоволення  потреб вихованців у самопізнанні й самореалізації, у формуванні особистісних якостей й високого рівня вихованості. Без перебільшень можна сказати, що  ПНЗ має значну роль у пропаганді здорового способу життя, профілактиці негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі. Адже завдяки багаторічним спостереженням, встановлена пряма залежність між рівнем охоплення дітей позашкільною освітою та рівнем підліткової злочинності і правопорушень. Адже дитині, яка має улюблену справу, прагне до вдосконалення та пізнання нового, ніколи займатися поганими справами.

 Позашкільна освіта сьогодні має забезпечити процес соціалізації та саморозвитку особистості. А це означає, що педагоги, використовуючи новітні технології навчання і виховання, мають працювати над  удосконаленням партнерської взаємодії педагога і вихованця у навчально-виховному процесі та різнобічній діяльності, а позашкільні заклади мають продовжувати розвиватися як унікальні інститути соціального виховання дитини, яке передбачає включення вихованця в діяльність у процесі якої відбувається виховання особистості, засвоєння знань, набуття соціального досвіду і зразків культури.

  Потужна, творча виховна система ПНЗ з використанням певної сукупності форм, методів і прийомів педагогічної діяльності дозволить отримати прогнозований результат і забезпечить підвищення ефективності позашкільної освіти.

 

 ІІ. Основні параметри виховної системи

 1.               Завдання педагогічного колективу БДЮТ в сфері виховання підростаючого покоління.

 Опираючись на головну науково-методичну проблему, на якою працює педагогічний колектив (Особистісно-орієнтоване навчання та виховання  гуртківців,   як складова інноваційних технологій. Виховання патріотизму, національної гідності, шляхом використання краєзнавчого аспекту) ми визначили для себе наступні завдання:

 • виховання патріотизму, національної гідності, відданості Батьківщині;

 - виховання соціально-активної та відповідальної особистості, готової до добрих справ заради країни,  рідного міста, громади  та рідного навчального закладу;

  - виховання відданості цінностям демократії, свободи вибору, поваги до прав і гідності інших людей;

 - виховання гуманістичних моральних рис, таких як любов до ближнього, порядність, чемність, доброта, чуйність, чесність, справедливість,толерантність;

 - розвиток національної свідомості, розуміння себе як представника великої нації, яка поважає і цінує кращий досвід інших народів;

 - виховання почуття честі свого роду, відповідальність за продовження його кращих традицій, турбота про батьків, молодших і старших членів сім’ї;

 - виховання творчого ставлення до праці як можливості проявити свої потенціальні здібності, людську суть і на цій основі розвиток таких якостей як самостійність, діловитість, працьовитість, завзятість, дисциплінованість;

 - виховання дбайливого господаря своєї землі, піклування про її природу,

екологію;

 - прищеплення вихованцям  тяги до вивчення особливостей, природних і духовних багатств, традицій та звичаїв свого рідного краю і країни в цілому;

 - створення належного освітнього середовища для розвитку здорової дитини, оволодіння навичками безпечного життя і здорової поведінки, формування у вихованців свідомого ставлення не лише до власного життя і здоров’я, а й оточуючих.

 

 2. Планування та реалізація виховної роботи в закладі

 Виховна робота нашого закладу планується і проводиться відповідно до Закону  України «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний навчальний заклад, щорічних методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України з питань організації виховної роботи у навчальних закладах, типових і авторських навчальних програм гуртків та відповідно до проблеми, над якою працює педагогічний колектив БДЮТ у 2016-2021 р. р.

(Особистісно-орієнтоване навчання та виховання  гуртківців, як складова інноваційних технологій. Виховання патріотизму, національної гідності, шляхом використання краєзнавчого аспекту).  Відображається виховна робота закладу в:

 • плані роботи закладу;
 •                   планах  роботи організаційно-масового та методичного відділів закладу;
 • планах роботи керівників гуртків;
 • навчально-виховних  планах роботи гуртків.

 Виховна система нашого навчального закладу реалізується через роботу керівників гуртків (виховні години, позагурткові виховні заходи, оформлення кабінетів для роботи гуртків), спільні добрі справи, походи, поїздки, індивідуальну роботу з творчо обдарованими дітьми та тими, що потребують особливого контролю,  навчально-виховну роботу під час проведення занять гуртків, бесіди, роботу учнівського самоврядування, підготовку і участь в виставках, конкурсах, змаганнях.

 3. Основні види виховної роботи нашого закладу та засоби їх втілення у виховний процес:

 •                   громадське – міський конкурс «Біляївка має таланти», участь у заходах до Дня міста, Бесіда в гуртках «День миру», працівників освіти Виставка квіткових композицій «Квіти вчителю» до Дня працівників освіти, Тиждень толерантності до міжнародного дня толерантності, , бесіда в гуртках до Дня «Дня рідної мови», Інформаційний випуск присвячений 30 –й річниці Аварії на Чорнобильській АЕС;
 •                   родинно-сімейне - Свято для батьків та дітей «Різдвяний вертеп», Свято до 8 Березня «Ми Вам даруємо тепло своїх сердець», День родини «Тато мама і я», спільні з батьками збори, творчі звіти про роботу в гуртку для батьків;

- національно-патріотичне - гра-змагання до Дня козацтва, перше заняття в гуртках на тему «Це наше і це твоє», «Від проголошення Незалежності до нової України», Бесіда присвячена героїчним подвигам українських воїнів за територіальну цілісність і незалежність України. День Гідності та Свободи. Виготовлення арт-листівок для українських воїнів, випуск інформаційних бюлетенів до Дня української писемності і мови, Всесвітнього Дня дитини, Дня пам`яті жертв голодомору, Свято Андрія «Немає переводу-добрим звичаям народу», Святкова  ігрова програма «Миколай іде в гості», Інформаційний випуск до Дня Соборності, вшанування пам’яті  Героїв Небесної Сотні,

- трудове - Інформаційний вісник до Всесвітнього Дня  споживача, трудові десанти до Дня Землі, Дня водно-болотних угідь, Дня довкілля, суспільно-корисна робота в гуртках та творчих об’єднаннях;

 •                   художньо-естетичне - тематична виставка малюнків до Дня художника,  Новорічний ранок для дошкільнят «Дід Мороз - Червоний ніс  подарунки всім приніс», Святкова програма до Дня Святого Валентина «На крилах любові»,  Літературно-мистецьке свято «Уклін тобі, Кобзарю», Вікторина до Дня сміху;
 •                   моральне – навчально-розважальна програма до  Міжнародного дня театру, Захід до дня книги: «Казкова країна мудрої книги», інформаційний випуск  до Міжнародного Дня пам`яті жертв Голокосту;
 •                   еколого-краєзнавче - Зліт юних туристів БДЮТ до Всесвітнього Дня туристів, Всеукраїнська акція до дня водно-болотних угідь, трудова акція до Дня довкілля, Інформаційний випуск до Міжнародного дня Землі, одноденні туристсько-краєзнавчі, історико-етнографічні, народознавчі походи ;
 •                   оздоровче - Інформаційний випуск до Всесвітнього Дня здоров`я, Бесіда в гуртках до Всесвітнього Дня боротьби  зі СНІДом, «Танцюють всі!» - до Міжнародного дня танцю,  ;
 •                   творчий розвиток особистості – різноманітні конкурси, вікторини, змагання, виставки робіт вихованців, авторські проекти та участь у групових проектах.

4. Основними напрямками виховання в БДЮТ є:

 1. Інтелектуально-пізнавальний процес: інтелектуальні ігри, турніри знавців.
 2. Формування ідеалів життя: ігри, тренінги, групові форми роботи, рольові ігри.
 3. Робота з естетичного виховання: виставки, зустрічі, вікторини.
 4. Формування здорового способу життя: бесіди, тренінги, ігри.
 5. Розвиток творчості гуртківців: конкурси, вечори, фестивалі.
 6. Навчальна діяльність: відвідування гуртків, робота з керівниками гуртків
 7. Робота з батьками: вибори батьківського комітету, проведення батьківських зборів, спільні заходи  вихованців та батьків.
 8. Методична робота: вивчення нових технологій у виховному процесі.

 

 

 

 

5. Схема виховної системи ПНЗ Біляївський районний БДЮТ

Виховна робота під час проведення  різноманітних заходів: бесіди, вікторини, концерти,

виставки, змагання, трудові та екологічні акції, конкурси, походи, ярмарки

Виховна робота під час занять в гуртках

Виховна робота в клубах «Батьківщина» та «Відродження»

 

 

 

Виховна робота

 

 

 

Робота з керівниками гуртків

Робота Ради учнівського колективу

Робота з батьками

 

 

 

 

 

 

Школа педмайстерності

 

 

 

Школа позашкільника

для новачків

  

 

 

 

Батьківські збори, зустрічі, спілкування

Участь батьків у виховних заходах, творчих звітах, спільні з дітьми конкурси, розважальні заходи

 

 

Організація днів учнівського самоуправління, участь в навчальних семінарах з питань учнівського самоврядування.

Пошук ідей для створення проектів «Добрих справ» від вихованців

Участь членів учнівського самоврядування  в  дорадчих органах місцевих рад та територіальних громад (Молодіжні ради)

 6. Пріоритетні принципи, на яких ґрунтується виховна система БДЮТ

 

 1. Принцип гуманізації та демократизації
 2. Урахування вікових особливостей
 3. Принцип виховання в діяльності та особистісно-розвивальному спілкуванні
 4. Принцип стимулювання дитини до самовиховання та рефлексії
 5. Особистісно-орієнтований підхід
 6. Принцип реалізації індивідуальних здібностей особистості через колективну творчу діяльність
 7. Принцип зв’язку з життям
 8. Принцип наступності і безперервності.
 9. Принцип народності
 10. Принцип системності.

 

7. Виховна система в дії, або як це працює

 

 Виховна робота в БДЮТ здійснюється через:

 •                   виховання під час проведення  різноманітних національно-патріотичних заходів: бесід, вікторин, концертів, виставок, змагань, трудових та екологічних акцій, конкурсів, походів, ярмарків;
 •                   виховання під час занять в гуртках, творчих об’єднаннях (ігри, тренінги, групові форми роботи, рольові ігри);
 •                   виховання під час засідань в клубах «Батьківщина» та «Відродження»: клубні години, походи одного дня з метою вивчення природи рідного краю, самобутності, фольклору  та  декоративно-ужиткового мистецтва народів, які проживають на території району, зустрічі з старожилами Біляївки і району, організація авторських виставок, зустрічі з поетами, художниками, народними майстрами  нашого краю;
 •                   виховання під час походів, екскурсій трудових та екологічних акцій;
 •                   виховання через навчання керівників гуртків в Школі педагогічної майстерності та Школі позашкільника для новачків;
 •                   виховання через організацію роботи учнівського самоврядування;
 •                   виховання через роботу з батьками, батьківським комітетом.

ІІІ. Науково-педагогічні ідеї, покладені в основу виховної системи

 Враховуючи всі надбання видатних педагогів в основу виховної системи БДЮТ  покладені наступні науково-педагогічні ідеї:

 1. Ідея розвитку - розвиток вихованця, його почуттів національної гідності та самосвідомості, розвиток особистості педагогів, і педагогічної системи в цілому спрямованих на виховання патріотів своєї країни.

 2.Ідея творчості - універсальний механізм розвитку особистості, що забезпечує її входження у світ культури та  стимулює всі суб’єкти навчально-виховного процесу до творчості.

 3.Ідея співпраці - спільна праця дітей і дорослих забезпечує творчу позицію кожного на всіх етапах колективної життєдіяльності від мети до  результатів.

 

 ІУ. Етапи розвитку виховної системи

 1. Становлення виховної системи

Як було вже сказано вище, є очевидним, що ефективність сучасної освіти та створення умов для розвитку і становлення особистості залежить від виховного соціокультурного середовища, в якому здійснюється цілісний педагогічний процес. Отже, результат можливий лише тоді, коли буде створено умови для розвитку особистості, коли і в навчанні, і у вихованні буде переважати  особистісно-орієнтований підхід, коли педагоги навчаться розуміти особистість, будуть знати де шукати джерела її розвитку. БДЮТ сьогодні орієнтований на вихованця і шукає можливостей задовольнити його пізнавальні потреби, формування самоцінності особистості та  індивідуальності.

Тому творча група керівників гуртків на чолі  з завідуючою методичним відділом почала опрацьовувати матеріал щодо проектного підходу до управління навчально-виховним процесом.

 На першому етапі створення та впровадження виховної системи була проведена робота щодо вивчення стану виховної роботи в БДЮТ:

- зроблено аналіз досягнень та недоліків;

- опрацьовано літературу з питань педагогіки та психології виховного процесу, Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

- на педрадах та методичних засіданнях керівників гуртків обґрунтовано актуальність та необхідність  системного  підходу до питань виховання та навчання гуртківців.

 Результатом такої роботи стало визнання того, що зміст та організація виховного процесу визначаються очікуваним результатом. Кінцева мета виховання поетапно конкретизується, виділяються проміжні виховні цілі, проектуються дії педагогів, батьків та вихованців, але необхідно все це об’єднати в виразну, конструктивну модель (систему), яка б працювала на результат протягом необхідного періоду.

 2. Блок цілей виховної підсистеми:

 1.Виховати громадянина з демократичним світоглядом і культурою, патріота своєї країни, який не порушує прав і свобод людини та з повагою ставиться до традицій і культури інших народів.

 2.Створити умови для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів.

3.Виховати в дітях свідоме ставлення до свого здоров’я і здоров’я інших громадян, сформувати гігієнічні навички та засади здорового способу життя, збереження фізичного та психічного здоров’я з метою продовження та процвітання українців, як нації.

  4.Розвивати співпрацю між молодшими та старшими гуртківцями, між гуртківцями та педагогами, між педагогами та батьками дітей з метою обміну ідеями та знаннями про Україну, її історію, боротьбу за незалежність, свободу і процвітання.

  3. Проектування виховного процесу.

Педагогічне проектування виховного процесу  здійснювалось на основі педагогічної діагностики. Було вивчено результативність навчально-виховного процесу БДЮТ на основі змін у рівнях вихованості гуртківців, та зростанні майстерності керівників гуртків.

Було проведено діагностику діяльності як дитячого колективу і самоврядування так і рівня вихованості гуртківців, стану сімейного виховання.

Виховання починається з родини, а отже, родина та навчальний заклад є головними чинниками виховного процесу.

Ми розуміємо, що там де вихователі не поєднані в колектив і колектив не має єдиного плану роботи, єдиного точного підходу до дитини, там не може бути ніякого виховного процесу. В БДЮТ ми намагалися об’єднати в одну команду адміністрацію, керівників гуртків вихованців та батьків.

Таким чином, завдяки комплексному аналізу, встановили взаємозв’язок різних ланок БДЮТ з батьками вихованців, розкрили причини успіхів і недоліків, визначили шляхи, засоби, методи та прийоми, які забезпечили б високий рівень виховання гуртківців.

Зосередивши увагу  на проектуванні виховної роботи, творча група керівників гуртків зрозуміла, що  гармонійна цілісна система діяльності освітнього закладу утворюється сукупністю виховних навчальних, управлінських, науково-методичних, матеріально-технічних цільових проектів.

Програма розвитку діяльності  БДЮТ будується як серія взаємопов’язаних проектів, що витікають із тих чи інших життєво важливих завдань.

Виховна діяльність БДЮТ – це цілісне динамічне формування, яке має кілька підсистем і володіє великою кількістю нестандартних зв’язків та видів діяльності. У ній безперервно йде процес самоорганізації і пристосування, тому що їй властива потреба в оновленні, в постійній відповідності вимогам часу.

Разом з тим, як будь-яка інша педагогічна система, виховна діяльність БДЮТ має свої загальні ознаки, які дають їй змогу  бути стабільною.

  4. Виховна система БДЮТ  складається з наступних підсистем: дидактичної, виховної та системи управління

Всі названі підсистеми мають загальні риси: єдину мету, структуру, взаємопов’язаність усіх компонентів, зв'язок із середовищем. В умовах демократизації позашкільного закладу можна виділити ще одну ознаку – взаємодію підсистем, співтворчість об’єктів  і суб’єктів виховання. Але, кожна з підсистем має свою сферу діяльності і спілкування, свій рівень управління, тільки їй властивий зміст, форми й методи організації, умови протікання, організаційно-педагогічне й матеріально-технічне забезпечення.

Слід зазначити, що планування організаційно-масової роботи здійснюється на основі досліджень запитів дітей з різних напрямків виховної роботи – художньо-естетичного, туристсько-краєзнавчого, громадсько-патріотичного, екологічного, родинного. Результати опитування обробляються, узагальнюються. Таким чином створюються нові гуртки, виникають традиційні, для Будинку творчості, заходи (Додаток 2).

 Відповідно до теоретичних засад педагогіки життєтворчості першочерговими завданнями педагогів є виховання в учнів та молоді життєвої компетентності, яка визначається чотирма складовими:

 •      політичною компетентністю (знання своїх прав та обов’язків, уміння користуватися ними, прийняття активної життєвої позиції);
 •      соціальною компетентністю (активна участь у молодіжному самоврядуванні, налагодження конструктивних стосунків між всіма членами суспільства);
 •      економічною компетентністю (участь у процесі виробництва в ролі учасника виробництва  та в ролі споживача, здатність навчатися протягом життя);

- культурною компетентністю (освіченість, культурна грамотність громадянина  його самовизначення на фоні історичних подій, які відбуваються в суспільстві, повага до загальнолюдських цінностей та норм поведінки).

 

 1. Ствердження виховної системи

Виховна система БДЮТ – це комплекс виховних цілей, спільність людей, спосіб життя дитячого колективу, всі аспекти якого підлягають тій чи іншій меті, забезпечуючи у процесі свого функціонування досягнення заданого результату – певних меж розвитку й вихованості. Сюди відносимо, згадане вище, оточуюче середовище, яке опановує БДЮТ для реалізації поставлених цілей.

 Метою виховання у виховній системі є формування ціннісної системи особистості, тож сам виховний процес спрямовується на моделювання варіативних ситуацій ціннісного вибору, що забезпечує сформованість ціннісних ставлень вихованця до існуючих явищ та процесів: до суспільства та держави, до людей, до себе, до природи, до знань, до праці.

В основу системи виховної ро­боти БДЮТ покладено ідеї гуманізму, патріотизму та національної гідності. Визначальним факто­ром є те, що в єдиному освітньо­му просторі позашкільного навчального закладу навчальна ро­бота органічно переростає у пізнавальну. У ній за допомогою творчих педагогів  відбувається переломлення крізь навчально-ви­ховну призму тієї інформації мікросоціуму, яка стихійно транс­люється дітьми. Позашкільний заклад облагоро­джує цей процес, допомагаючи ди­тині стати індивідуальним про­відником національних, культурних і духовних цінностей.

На сучасному етапі розвитку України, коли на сході країни йде неоголошена війна, коли  існує пряма загроза денаціоналізації, втрати державної незалежності та потрапляння у сферу впливу іншої держави, виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого і здійснення системних заходів, спрямованих на посилення патріотичного виховання дітей та молоді – формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей:

- повага до національних символів (Герба, Прапора, Гімну України);

- участь у громадсько-політичному житті країни;

- повага до прав людини;

- верховенство права;

- толерантне ставлення до цінностей і переконань представників іншої культури, а також до регіональних та національно-мовних особливостей;

- рівність всіх перед законом;

- готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України

- вивчення самобутності українського народу, його культури, історії, мистецтва.

Прагнучи до прогресивних змін у вихованні, інноваційної організації навчально-виховного процесу та заради виконання по­ставленої педагогічної мети, що полягає в розвитку творчої осо­бистості вихованця засобами розвивальних технологій навчання і вихо­вання, колектив БДЮТ  розробив та затвердив влас­ну концептуальну модель вихов­ної системи БДЮТ  «Виховання патріотизму, національної гідності, шляхом використання краєзнавчого аспекту», за якою працюємо з 2016 року (Додаток 1). За концепцією розробленої нами моделі, виховання є ціле­спрямованим управлінням розвит­ком особистості, головна мета яко­го — створення умов для розвит­ку і саморозвитку гуртківця як суб'єкта життєтворчості, як особистості та патріота своєї країни.

 Реалізація завдань моделі виховання здійснюється поетапно, базуючись на розробле­них колективом БДЮТ 14 кроках формування особистості:

1.  Вивчення соціального, пси­хологічного та фізичного портре­ту гуртківця.

2.  Вивчення ціннісних переваг гуртківця.

3. Розвиток асоціативної осно­ви цілісного сприйняття життєвих цінностей.

4. Створення умов для вільно­го вибору світоглядної позиції.

5.  Створення умов для вільно­го вибору громадянської позиції.

6.  Розвиток здатності до реф­лексії, аналізу, самооцінки.

7.  Виховання розуміння влас­ної відповідальності.

8.   Виховання почуття націо­нальної гідності.

9.  Формування національної свідомості.

10.   Забезпечення духовного відображення особистості на основі загальнонаціональних цінностей та моралі.

11. Формування ціннісних став­лень.

12.  Виховання самостійності, ініціативності, активності.

13.  Розвиток здібностей, ство­рення умов для самореалізації особистості.

14. Формування навичок само­виховання, розвиток життєвих компетенцій.

Програма розрахована на весь період виховної діяльності з вихованцями БДЮТ з огляду на їхні вікові, індивідуальні та психолого-педагогічні особливості.

У зміст виховної діяльності запропоновано орієнтовані форми проведення виховних справ та їх тематика з урахуванням творчого підходу керівників гуртків, батьків, інтересів, запитів та потреб вихованців.

Однією з головних умов ефек­тивності виховної роботи є її пла­нування як спільна творчість пе­дагогічного та дитячого колек­тивів. Система планування перед­бачає складання перспективного, річного плану організаційно-масової роботи БДЮТ,  щомісячного, тижневого.

Одним із головних напрямків діяльності БДЮТ є організація методичної роботи, що спрямована на виявлення, узагальнення і впровадження в практику роботи педагогічного колективу передового педагогічного досвіду з актуальних проблем виховання особистості вихованця. Тут можна  відзначити  спільну діяльність та спілкування членів педагогічного колективу, вивчення досвіду роботи керівників гуртків, які успішно працюють з вихованцями, ознайомлення з методичними рекомендаціями  досвідчених педагогів з питань виховання.

Працюють методичні об’єднання  керівників гуртків за напрямками. Важливим завданням методичної роботи є підвищення професійної майстерності педагогів шляхом їх активної участі у підготовці та проведенні педагогічних рад, семінарів, діяльності консультаційних пунктів для початківців з проблем виховання особистості.

Невід’ємною частиною виховної роботи з дітьми є взаємодія педагогічного колективу БДЮТ з батьками та громадськістю. Це один із головних принципів організації роботи і є важливим чинником у створенні сприятливих умов для гармонійного розвитку особистості дитини, її самовизначення, самореалізації.

Співпрацюючи з батьками ми вирішуємо такі завдання:

- Дати батькам поглибленні знання з педагогіки та виховання;

- Залучити їх  до співпраці та розв’язання важливих проблем пов’язаних із позашкільним закладом;

- Пропагувати кращий досвід виховання дітей у сім’ї;

- інформувати батьків щодо позашкільного життя, навчально-виховного процесу;

- встановлювати тісний контакт між педагогічним та батьківським колективом;

- пропагувати здоровий спосіб життя, культуру здоров’я, запобігати негативному впливу вулиці на виховання дитини;

- пропагувати культуру спілкування, мовлення.

 Практикуються такі форми роботи з батьками, як батьківські збори, методи анкетування та інтерв’ю, індивідуальні консультації з питань виховання дітей, спільні заходи.

 Робота з батьківською громадськістю є окремим компонентом у превентивному вихованні гуртківців. З цією метою педагогічний колектив БДЮТ використовує можливості нетрадиційних форм роботи: Конкурсно-ігрова програма «Мама, тато, я – туристська сім’я», «Народна світлиця» (народознавчі та краєзнавчі спільні з батьками заходи).  Також розроблені заходи по виявленню та залученню в гуртки дітей з девіантною поведінкою.

Формуванню самосвідомості гуртківців сприяє активна співпраця педагогічного та дитячого колективів з Центром соціальних служб для молоді, Фондом «Природна спадщина», які мають можливість у роботі з підлітками та їхніми батьками використовувати висококваліфікованих спеціалістів. Основні види діяльності вихованців та педагогів в межах запланованої системи є традиційними та звичними, але в цілому виховна система є інноваційною, оскільки разом з традиційними формами припускає використання різноманітних інтерактивних форм роботи.

  В БДЮТ організоване таке виховне середовище, яке надає кожному гуртківцю можливість вибору різних видів занять і творчої діяльності, які відповідають їхнім особистим потребам.

Кожний із співробітників БДЮТ виконує відповідну  роботу у вихованні гуртківців.

Заступник директора з навчально-виховної роботи Горобець К.І. за фахом історик, тому і охвачує виховну роботу з туристсько-еколого-краєзнавчого напрямку. А також відповідає за роботу дитячої школи «Лідер», та виховні заходи художньо-естетичного напрямку.

Завідуюча методичним відділом Руденко Г.О. відповідає за виховну роботу декоративно-прикладного та технічного напрямків і за посадою очолює важливий напрямок  діяльності методичного відділу - роботу з молодими  спеціалістами. Багато років в БДЮТ працює «Школа позашкільника (для новачків)», яку веде завідуюча відділом разом з наставниками.

Однією з форм удосконалення педагогічної майстерності та впровадження в практику передового педагогічного досвіду є робота методичних об’єднань керівників гуртків. Ця форма роботи сприяє єдності поглядів, вимог і дії педагогів-позашкільників у розв’язанні педагогічних проблем.

У системі виховної роботи особливу увагу звертаємо на історію і культурно-духовну спадщину нашого регіону. Тому вже багато років в БДЮТ працює дитяче об’єднання однодумців, яке на даний момент очолює керівник гуртка Кузнєцова Л.О.., яка успішно веде роботу народознавчого клубу «Відродження». Разом з вихованцями та іншими керівниками гуртків БДЮТ вона проводить народознавчі заходи «Козацькому роду нема переводу», «Свято Андрія», «Миколай іде в Гості», «Різдвяні зустрічі», «Великодні дзвони» Дуже цікавими є пізнавальні, народознавчі Клубні дні, організовані Радою клубу.

Роботу з організації еколого-краєзнавчої роботи  проводять організатори туристсько-краєзнавчого та екологічного  клубів «Батьківщина» - Блохіна Т.П. та «Дельта Дністра» - Подчинок В.І. Вони є організаторами і активними учасниками всіх еколого-краєзнавчих акцій, проектів.

Одним із напрямків роботи БДЮТ є клуб «Весела карусель» - керівник Харченко Л.О. Основними завданнями клубу є залучення дітей, які не відвідують дитячі садки, до роботи в гуртках  БДЮТ, виявлення та розвиток творчих здібностей дошкільнят, їх адаптація у дитячому колективі та психологічна підготовка до навчання в загальноосвітніх закладах.

  Ці об’єднання  є   організовано оформлені та стабільно функціонують в БДЮТ. Це  групи однодумців, зайнятих соціально корисною, культурно-дозвілєвою діяльністю, які існують на принципах самоврядування. Ради клубів – є організаторами   масових заходів БДЮТ.

  Основні принципи, на яких базується діяльність клубів: добровільне членство, самоврядування, колективний пошук і реалізація прийнятих рішень, індивідуалізація форм і методів.

З 1998 року на базі БДЮТ зареєстрована і працює районна скаутська організація.

Скаутизм – одна з найбільш поширених форм дитячого та юнацького руху, в  основі якої лежить спеціально розроблена система виховання, яка дістала назву «скаутинг». Діяльність скаутизму у вихованні дітей та молоді важко переоцінити. Існуючи поза неформальною освітою, скаутизм являє собою інститулізовану структуру в сфері організації дозвілля підлітків, яка ставить перед собою виховну та освітню мету. Головне завдання дорослих членів організації – допомогти молодим людям у розкритті їх потенційних  здібностей, в оволодінні вмінням брати на себе відповідальність. Скаутизм у найзагальнішому вигляді являє собою систему самовиховання, вивчення діла, роботи в маленьких групах, прогресивних і стимулюючих програм.

Сучасний позашкільний заклад має виховувати не тільки людину, небайдужу до прекрасного, а особистість, яка може активно діяти у всіх сферах життя колективу, держави.

З цією метою БДЮТ вже багато  років працює школа «Лідер».

Мета школи лідерів – впровадження у практику позашкільної роботи БДЮТ дієвого учнівського самоврядування. Яке б сприяло розвитку лідерського потенціалу дітей та юнацтва, формуванню соціальної та життєвої компетентності особистості. Учнівське  самоврядування в БДЮТ – це елемент виховної системи, яка забезпечує входження особистості до соціального середовища, її адаптацію в освоєнні існуючих соціальних зв’язків.

З лідерами всіх гуртків, творчих об’єднань, клубів  БДЮТ проводяться ділові ігри, тренінги. На яких розглядаються суть «самоврядування», його  завдання, організацію, структуру, алгоритм створення проектів та шляхи їх реалізації, методи інформаційного обміну тощо. Прогнозується, що діти мають оволодіти вмінням спланувати та організувати роботу будь-якого органу дитячого самоврядування, самостійно складати сценарії, проекти заходів, розподіляти доручення в колективі однолітків, співпрацювати з іншими організаціями.

Самоврядування в БДЮТ є демократичним і вирішує реальні проблеми гуртківців, представляє всіх вихованців БДЮТ. Важливу роль у підготовці людини, що відповідає вимогам ХХІ століття, людини, яка здатна здійснювати зміни, вирішувати як щоденні, так і масштабні завдання, відіграє учнівське самоврядування.

 На розвиток молодого покоління впливає чинник вибору між двома моделями життя: пасивного (коли за людину хтось робить вибір і приймає рішення) й активного (коли людина свідомо вирішує, як їй жити і діяти). Вибравши першу модель життя, молоді люди ростуть пасивними, а це втрати для суспільства загалом. Сучасному суспільству потрібні енергійні, ініціативні люди, які володіють якостями лідера, здатні організувати діяльність. У зв’язку з цим виникає необхідність у підготовці таких людей  в школі  і особливо в позашкільному закладі, адже не всі діти мають можливість розкритися в шкільному колективі.

 Діяльність органу самоуправління БДЮТ організована таким чином, що народжена ініціатива має форму ідей і прагнень, спроб діяти. Вона  розвивається, а не пригнічується дорослими. В БДЮТ панує атмосфера, у якій культивується дитяча активність, партнерство. Учнівське самоврядування виконує функції внутрішньої самоорганізації учнів закладу. Особистість , яка залучена до самоврядування, отримує можливість перевірити власну спроможність вирішувати різноманітні завдання, пізнає себе та своє середовище, свій життєвий потенціал, можливості його розвитку.

 В  учнівське самоврядування  «Ерудит»  входить 23 групи гуртківців. Керує роботою Рада парламенту, яка є організатором усіх корисних справ. Допомагає групам у підготовці заходів, підводить підсумки виконання завдань, сприяє залученню всіх вихованців.

За   роки роботи самоврядування в БДЮТ досягнуто певних результатів:

 •      вихованці ознайомилися з досвідом самоврядування ( з літератури, преси, досвіду шкіл району),
 • розроблено модель самоврядування БДЮТ (Додаток 3);
 •      створено «Банк лідерів», де зібрана інформація про активістів різних гуртків;
 •      складено Тематичний план  навчання органів самоврядування (Додаток 6);
 •      вихованці активно беруть участь у підготовці та проведенні різноманітних заходів;
 •      члени Ради парламенту щорічно вивчають досвід роботи учнівського самоврядування інших позашкільних закладів на обласних семінарах лідерів.
 •      проводяться літні оздоровчі табори «Лідер», де на загал підводяться  підсумки навчання лідерів самоврядування БДЮТ, та плануються цікаві справи та заходи на наступний рік.

Голова Ради дитячого парламенту БДЮТ Кравчук Костянтин, став ініціатором створення дорадчого органу при Біляївській територіальній громаді - Молодіжної Ради, в яку входять активні гуртківці БДЮТ і  яка організовує різні заходи,  як по благоустрою міста, так і по організації дозвілля учнівської молоді у вільний від занять час. Це:

- організація дитячого літнього кінотеатру в рамка проекту «Пізнай Україну»;

-  регулярне прибирання берега річки та водоканалу;

- участь в конкурсах на кращий малюнок для оформлення стін дитячої поліклініки;

- організація реквієму пам’яті героїв Майдану;

- організація дитячих програм до дня міста та Дня захисту дітей;

- патріотичний велопробіг з українською символікою до Дня Незалежності України;

- підготовка та випуск інформаційних вісників до днів української писемності та мови, Голодомору, Захисника України, Гідності та Свободи.

 Учнівське самоврядування в БДЮТ – це педагогічно доцільний спосіб організації дитячого колективу. Він забезпечує комплексний виховний вплив на вихованців шляхом їх залучення до усвідомленої й систематичної участі і вирішенні важливих питань життя гуртка та БДЮТ.

 В закладі створюються умови для самореалізації вихованців. Гуртківці приймають активну участь у виставках, конкурсах, акціях, змаганнях. Щорічно в БДЮТ проводиться від 60-ти  до 70-ти  різних масових заходів: свят, виставок, змагань, конкурсів та інших форм роботи, в яких задіяні від 1000 до 1300 дітей шкіл району. Вихованці БДЮТ приймають активну участь в різноманітних обласних масових заходах і неодноразово здобували високі результати.

Методичною службою разом з педагогічним колективом розроблена довгострокова комплексно-цільова програма «Обдарованість» (2016-2021 р. р.) (Додаток 4).

 Організація виховної роботи під час канікул (осінніх, зимових, весняних) здійснюється відповідно до заздалегідь складених планів роботи. Виховні заходи різноманітні за змістом. Вони сприяють фізичному, інтелектуальному, духовному, творчому  розвитку дітей та посилюють їхні патріотичні, народознавчі зацікавленості.

 З метою оздоровлення та організації змістовного дозвілля дітей під час літніх канікул організовується  робота гуртків на базі літніх оздоровчих таборів шкіл міста Біляївка та району.

 

 1. Цілісність виховної системи

Виховуюче навчання це така  організація процесу навчання, яка забезпечує органічний взаємозв’язок між життєво важливими знаннями, уміннями і навичками та досвідом морально-творчої діяльності особистості, емоційно-ціннісним ставленням до світу та самого себе.

У БДЮТ вихованці мають можливість засвоїти і реалізувати свої власні знання, скласти власне розуміння життєвих цінностей. Вони не просто переймають чийсь досвід, а набувають власний у творчій діяльності за участю педагога та інших дітей. При цьому навчання не лише базується на окремих знаннях, уміннях і навичках дій із предметами, а охоплює широкий процес формування особистості і стає формою виховання.

Важливим аспектом діяльності педагогів БДЮТ є запровадження у навчально-виховний процес наукових і прикладних засад педагогіки життєтворчості, відповідно до теоретичних засад якої, першочерговим завданням  педагогів є  виховання  в дітей життєвих компетентностей.      Сучасним підвищеним вимогам до викладання в БДЮТ відповідає все більш широко запроваджуваний у позашкільних навчальних закладах компетентністний підхід. Він означає спрямованість навчально-виховного процесу на формування в гуртківців ключових  компетентностей, необхідних  для діяльності в сучасному суспільстві. За результатами навчання в сучасній позашкільної системі освіти, згідно цього підходу, визначаються рівень ЗУН і певний обсяг компетентностей гуртківців. Метою і результатом такого процесу є формування загальної компетентності людини, що є сукупністю ключових компетентностей.

Життєво компетентна людина повинна бути наділена певними вміннями та навичками, над вихованням яких з гуртківцями працюють педагоги БДЮТ, враховуючи специфіку напряму кожного гуртка закладу та використовуючи сучасні підходи особистісно орієнованого навчання.               Завдання щодо формування в гуртківців компетентностей стоять перед керівником будь-якого гуртка. Великі можливості у вирішенні даного питання дають заняття гуртків художньо-естетичного напрямку та декоративно-прикладної творчості, головним завданням яких є навчання гуртківців не лише конкретних трудових операцій, але й підготовка до життя, формування таких цінностей особистості, які допоможуть гуртківцю стати успішним у виборі й проходженні свого життєвого шляху, ствердженні своєї життєвої позиції як людини-патріота, щирого українця, що поважає свою країну, свій народ, свою мову.

        Над розвитком життєвої компетентності своїх вихованців та пошуком шляхів для застосування вмінь та навичок працюють педагоги Вокальної та Театральної студій. Вони вчать гуртківців осмислювати образи у творах, які ті виконують, спонукають учнів до творчого підходу при виборі репертуару. 

         Перше знайомство з видами прикладного мистецтва гуртківців проходить в кабінеті, де керівник гуртка знайомить їх з їх видами. Але умови, в яких знаходяться сьогоднішні кабінети, не завжди дозволяють гуртківцям побачити в натурі деякі види ремесел. Тоді використовують телепередачі, проводять бесіди, читають літературу, розглядають ілюстрації з журналів, відвідують бібліотеки. У ході таких бесід керівник гуртка пояснює вихованцям техніку виконання різних видів ремесел, забезпечуючи формування інформаційної компетентності.             

Формуванню комунікативних компетентностей сприяють різноманітні пізнавально-розвиваючі ігри. Наприклад, керівник гуртка «Різблення по дереву» для закріплення  отриманих знань використовує гру «Політехнічне лото».

         Керівником гуртка  «Виготовлення сувенірів»  на занятті гуртка проводяться вправи, які допомагають   формувати ключові компетентності у гуртківців. Формуванню полікультурної компетентності сприяє, наприклад, гра «Калейдоскоп думок». Вона дозволяє усвідомити цінність та індивідуальність думки кожної дитини, необхідність розуміння інших.

  На заняттях хореографічного гуртка через принцип особистісно зорієнтованого підходу керівник гуртка намагається формувати професійну компетентність.

          Формуванню у гуртківців соціальної компетентності керівнику гуртка «Образотворче мистецтво»  в деякій мірі допомагає «Історія про морську зірку» Ця притча сприяє виробленню вміння брати на себе ініціативу й відповідальність.

            Беручи участь у конкурсах, різноманітних заходах, змаганнях, які проводяться у БДЮТ  гуртківці отримують життєвий досвід, який допомагає їм завойовувати призові місця в районних, обласних і Всеукраїнських заходах. Завдяки різноманітним виховним заходам БДЮТ: фестивалям, виставкам, конкурсам, змаганням, бесідам з’являється можливість простежити розвиток та становлення справжнього Громадянина України.

            Отже, впроваджуючи на заняттях гуртків інтерактивні методи навчання, залучаючи гуртківців до самостійної діяльності, керівник гуртка виховує в гуртківців уміння робити висновки, порівнювати й аналізувати, вирішувати проблемні питання. Тобто, в гуртківців формується мотивація певних дій: самоорганізації, самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення. Використання керівниками гуртків компетентністного підходу до викладання формує в учнівської молоді ключові компетентності, необхідні для діяльності в сучасному суспільстві.

 У виховній системі пріоритетними стають прийоми опосередкованого педагогічного впливу, на перший план виходять методи діалогового спілкування.

 Як приклад функціонування педагогічно організованого соціального середовища з комфортними умовами для індивідуального особистісного розвитку дітей та їх активізації як творців власного середовища життєдіяльності («середовища дорослішання») є туристсько-краєзнавчий клуб «Батьківщина». Для  вихованців це місце, де вони мають можливість:

 • реалізувати власний творчий потенціал;
 • проявити ініціативу;
 • завоювати повагу  за свою діяльність;
 • оволодіти досвідом життя та поведінки у  колективі;
 • пізнати способи спільного існування в групі ровесників;
 •      навчитися любити свою країну та її людей, не дивлячись на тимчасові незгоди та непорозуміння;
 •      бачити в майбутньому свою країну самодостатньою, успішною, миролюбною;
 •      навчитися узгоджувати свої дії  та поведінку з діями інших, що є найціннішим досвідом будівельника власних відносин з оточуючим світом.

За останні роки в БДЮТ значно покращились умови матеріально-технічного та навчально-методич­ного забезпечення. Методичний кабінет укомплектований сучасними ПК є доступ до Інтернету . Інформаційний центр БДЮТ постійно поповнює свій фонд періодикою з проблем виховання. Удосконалюється програмне забезпечення.

 

 1. Система управління

Важливий компонент структури виховної діяльності БДЮТ – управлінський. Він покликаний створити умови для успішного формування всебічного розвитку особистості вихованця, забезпечити її позитивну спрямованість на основі власної активності.

Система управління навчальним процесом  та  проведенням виховної роботи в БДЮТ - це:

 •      відображення системи національно-патріотичного виховання в навчальних програмах та виховних заходах;
 • робота методичних об’єднань керівників гуртків,  та творчих груп педагогів;
 • робота клубів, дитячих організацій та дитячого самоврядування;
 • календарні плани з виховної роботи керівників гуртків;
 •      оперативні плани контролю за навчально-виховним процесом директора та заступника директора з НВР.
 •      Дотримання санітарно-гігієнічним норм в закладі під час НВП.

Управлінська функція виховної діяльності БДЮТ спонукає цілу систему дій, організаційних форм і способів її здійснення. В структурі управління виховною діяльністю БДЮТ можна виділити такі функції: прогнозування, планування, організація контролю, педагогічний аналіз, координація і регулювання. Однією з провідних управлінських функцій яка передбачає  виховання Громадянина України в нашому закладі є  прогнозування.

Реалізація  цієї функції дає відповіді на такі питання:

 • яку особистість нам потрібно виховати;
 • яким чином планується досягти кінцевої мети виховання;
 • якою повинна бути ця мета.

За допомогою прогнозування з урахуванням соціально-економічних, матеріально-технічних, кадрових, територіальних та інших умов визначаємо ті фактори структури особистості, які мають більше можливостей для самореалізації за певних умов.

Значних змін і  вдосконалення у напрямку конкретизації та практичної спрямованості набуває функція планування. Важливою умовою діяльності керівника гуртка є кваліфіковане, якісне планування. З цією метою в серпні на засіданні педагогічної ради дається аналіз виховної роботи за попередній рік, проводиться інструктаж з планування виховної роботи на наступний навчальний рік.

При цьому враховуються:

 • основні документи про позашкільну освіту;
 • заходи з окремих аспектів виховної роботи;

- річний план роботи БДЮТ;

- цільові програми «Обдарованість», Комплексна програма «Виховання творчої особистості»;

- вік та інтелектуально-моральний потенціал вихованців.

 Виховні плани роботи керівників гуртків БДЮТ конкретно і по-діловому передбачають систему заходів і напрямків роботи всього колективу. Замість об’ємних планів керівниками гуртків складаються мобільні схематичні плани з вказівкою конкретних  організаційних заходів, термінів і осіб, які відповідають за їх виконання.

 

 

 1.               Організаційно-педагогічна функція управління виховним процесом.

Систему виховної роботи забезпечують: заступник директора з НВР, яка безпосередньо організовує навчально-виховний процес та масову роботу з гуртківцями; завідуюча методичним відділом, яка підбирає оптимальні та цікаві програми для гуртківців а також керівники гуртків, які розвивають творчі здібності дітей.

Адміністрацією БДЮТ  проводиться ретельний підбір і розстановка кадрів, розподіл обов’язків між членами адміністрації щодо управління виховною діяльністю БДЮТ, визначаються найдоцільніші форми і методи виховної роботи, які б відповідали можливостям і силам вихованців, умовам та обставинам, встановлюються терміни здійснення окремих заходів, забезпечуються необхідні умови для успішної виховної роботи, складаються розклади, графіки, створюється навчально-матеріальна база, організовується підвищення науково-педагогічної  кваліфікації організаторів виховного процесу  надається   допомога у створенні молодіжних організацій, гуртків, клубів тощо.

 1.               Контрольно-аналітична функція управління виховною діяльністю БДЮТ

  Контрольно-аналітична функція управління виховною діяльністю передбачає контроль, самоконтроль, аналіз й самоаналіз, оцінку і самооцінку. Щорічно питання з виховної роботи включаються в графік внутрішнього контролю, виносяться на обговорення на педагогічну раду, нараду при директорі.

  Об’єктами контролю і педагогічного аналізу є:

 - основні організаційно-педагогічні умови підвищення осередків,  доцільність підходу і розміщення кадрів, рівень матеріальної забезпеченості виховного процесу;

  - рівень організації системи національного виховання (системний підхід, робота в громадських організаціях, робота з батьками, громадськістю);

 - рівень організації роботи з дітьми, які потребують особливої педагогічної уваги;

  - якість організації і проведення виховної роботи;

- результативність виховного процесу.

10.Функція регулювання

  Адміністрацією систематично підтримується рівень організованості управління виховною діяльністю БДЮТ і забезпечує погодженість його різноманітних компонентів. Керівництво БДЮТ допомагає керівникам гуртків усунути недоліки, підвищити рівень роботи до оптимального. З цією метою аналізується робота педагогів. Наслідки аналізу порівнюються із попередніми, особлива увага звертається при цьому на той принцип, який ще недостатньо розроблений керівником гуртка (проводяться консультації, співбесіди, щодо подолання цього недоліку).

  Педагоги БДЮТ добре розуміють, що сучасні проблеми модернізації навчально-виховного процесу в позашкільному закладі реально можна розв’язати на основі впровадження в освітній  процес інноваційних освітніх технологій.

  На сьогоднішній день БДЮТ відбувається пошук нових засобів і методів  формування творчої особистості, творця нового суспільства, здатного до самостійної поведінки і дії, саморозвитку, самовдосконалення, самовизначення. Це актуальне завдання вирішується педагогами завдяки використанню нових педагогічних технологій в своїй діяльності.

В своїй роботі педагоги БДЮТ використовують такі виховні технології:

- навчально-виховна (формування необхідних знань, стійких поведінкових норм);

- особистісно-орієнтована (створення ситуації взаємодії, використання активних та інтерактивних  технік);

- культурологічна;

- соціоорієнтована.

Одним із системо утворюючих підходів, який дозволяє формувати особистість сучасного гуртківця, є проектна діяльність,  яку можна розглядувати як самостійну структурну одиницю навчально-виховного процесу.

Обрати справу до душі, здолати труднощі, відпочити вихованцям допомагають проекти, які розроблені в БДЮТ:

 • «Професія, яку ми обираємо»
 • Лекторій «Ми за здоровий спосіб життя».

У межах проекту «Професію, яку ми обираємо», в організації допрофесійної підготовки гуртківців, виділяються такі питання:

- визначення гуртків ( із загальної мережі існуючих) які здатні надавати позашкільну освіту та проводити професійну підготовку за профілем гуртка;

- відповідність  профілю гуртка сучасним пріоритетам, соціальним  запитам;

- високий фаховий рівень підготовки педагога;

- наявність відповідної матеріальної бази.

У межах лекторію «Ми за здоровий спосіб життя» в БДЮТ проводяться цикл заходів, а саме:

- конкурс віршів та малюнків «Наркотикам –НІ!»;

- перегляд науково-популярного фільму «Вся правда про наркотики»;

- суд над шкідливими звичками;

- тренінг «Здоровий спосіб життя».

Метод проектів на сьогодні – один із найбільш розповсюджених видів дослідницької роботи гуртківців. Цей метод – це педагогічна технологія, орієнтована не на інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування до набуття нових. Метод проекту педагоги використовують як доповнення до інших видів прямого або непрямого  навчання, так  як під час використання проектної технології вирішується ціла низка різнорівневих дидактичних, виховних, розвивальних завдань.

11.Культурологічні проекти,  які  використовують в роботі гуртків:

- «Історики-краєзнавці» -  історичні проекти дозволяють учасникам досліджувати різноманітні історичні проблеми, аналізувати історичні події, факти;

- «Географи-краєзнавці» - географічні проекти, які часто є дослідницькими, присвячені вивченню  країни, міста;

- «Юні етнографи» - вивчення традицій і побуту народу, народної творчості, особливостей  національної  культури українського народу;

- дуже популярні в роботі гуртка «Театральний гурт «Околиця» літературно-творчі проекти, які з’єднуються з культурологічним проектом – Рольово-ігрові. Вони націлені на вивчення літературних творів в ігрових ситуаціях, де в ролі персонажів чи авторів цих творів виступають гуртківці.

- Гуртківців туристсько-краєзнавчого клубу «Батьківщина» об’єднують Спортивні проекти. Під час таких проектів радою клубу обговорюються майбутні змагання, походи, експедиції, методики тренувань.

- Значна увага приділяється проектам екологічного спрямування в роботі гуртка « Екологи-краєзнавці». Відзначено у районних конкурсах такі проекти: природоохоронні акції «Збережи ялинку», «Птах року», краєзнавча експедиція «Краса  і біль України», «День водно-болотних угідь».

- Природничо-наукові екологічні проекти активно використовує гурток «Юний дослідник». Відзначено в районних  конкурсах такі екологічні проекти «Криниці», «Жива ріка».

При проведенні виховних заходів БДЮТ використовується творчо-виховний проект, в якому  гуртківці  розробляють заходи, сценарії та конкурси.

Головним принципом проектування є гуманістична спрямованість, яка реалізується через ставлення педагога до вихованців як до відповідальних суб’єктів власного розвитку і вибудовування системи взаємодії на основі суб’єктних відносин.

 

 

 

 

У. Результат

Система, яка складається в БДЮТ протягом років, дає можливість керівникам гуртків виконувати актуальні завдання з виховання учнівської молоді, а вихованцям  – виходити на рівень по-справжньому вихованої, культурної, розвинутої, інтелігентної особистості. Адже, очікувані результати діяльності  позашкільного закладу – це становлення вихованця як соціально зрілої творчої особистості зі  сформованими якостями громадянина незалежної України, потребами у творчості, в удосконаленні,із прагнення до самопізнання, з належним рівнем  психічної поведінки, потребою у збереженні здоров’я, із прагнення до розвитку духовності, вмінням налагоджувати  міжособистісні стосунки.

Досягнення БДЮТ – це результат спільної роботи педагогів, дітей та їх батьків, що спирається на тісні творчі зв’язки зі  школами, вищими навчальними закладами  (Додаток 7).

Головним критерієм оцінки діяльності БДЮТ є досягнення наших випускників. За останні роки 8 випускників БДЮТ пов’язали свою професійну діяльність із педагогічною діяльністю, 3 працюють керівниками гуртків в БДЮТ, багато випускників пов’язали свою професійну діяльність за тими напрямками, навички з яких здобули в наших гуртках.

 Більшість  теперішніх вихованців прийшли до нас по рекомендаціях своїх батьків, рідних, знайомих, які колись також відвідували наші гуртки.

 Вихованість, чітка громадянська позиція, патріотизм і любов до своєї Батьківщини – основні риси більшості наших вихованців.

 Кінцевий продукт даної моделі виховної системи: Громадянин  з демократичним світоглядом і культурою, патріот своєї країни, який не порушує прав і свобод людини та з повагою ставиться до традицій і культури інших народів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

Програма виховної роботи Біляївського районного Будинку

дитячої та юнацької творчості

Пояснювальна записка

На сучасному етапі становлен­ня і розвитку держави перед позашкільним закладом постає складне і відповідаль­не завдання — формування люди­ни нового типу, інтелектуальної, творчої, ініціативної й активної, самостійної свідомої особистості з громадянською позицією, почут­тям національної гідності, готової до конкретного вибору свого місця у житті. Вирішення цих завдань вимагає створення принципово нової системи виховання, яка ра­ціонально поєднувала б зміст, форми і методи впливу на форму­вання цілісної особистості.

Виховання у сучасній освіті розглядається як цілеспрямова­ний, систематичний, регульований процес, що спрямований на утвер­дження у свідомості народу націо­нальної, культурної, духовної єдності, своєї національної непов­торності і вагомості національних ресурсів.

Правильно організоване виховання плекає повноцінну осо­бистість, суверенну індивіду­альність, яка цінує свою грома­дянську, національну й особисту гідність, совість і честь. Організа­ція дозвілля має відбуватися на основі вивчення і розвитку здібно­стей дитини.

Виховання повинно стати цілеспрямованим опосередкова­ним управлінням процесом роз­витку особистості зі створенням умов для саморозвитку людини як суб’єкта життєтворчості, здатної до самовиховання.

Ідеалом виховання має стати всебічно розвинена компетентна особистість, здатна до самореалізації. А виховання громадянина України — це, передусім, вихован­ня особистості, яка здатна реалі­зовувати себе повноцінно в усіх сферах життєдіяльності, прагнучи до гармонії, добра, справедливості. Щоб сформувати та розвинути найкращі якості особистості громадянина, необхідно розробляти та впроваджувати нові творчі програ­ми виховної роботи.

Керуючись Законами України «Про освіту», «Про охорону дитин­ства», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», Указами Пре­зидента України «Про національ­ну програму «Діти України», «Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здо­рового способу життя громадян», Національною програмою вихо­вання дітей та учнівської молоді в Україні, БДЮТ розроблено власну програму виховної роботи школи «Органі­зація активного, змістовного доз­вілля учнів».

 

 

Мета та завдання програми

Метою програми є системати­зація виховних завдань та цілей, спрямованих на розвиток високоінтелектуальної, компетентної, свідомої, творчої особистості з гро­мадянською позицією, здатної до життєтворчості і самореалізації у різних сферах життєдіяльності, що усвідомлює своє призначення, має гуманне ставлення до людей та оточуючого світу, з чіткою грома­дянською позицією, почуттям національної гідності, готової до конкретного вибору свого місця у житті; формування ціннісних став­лень особистості, навичок здоро­вого способу життя; організація активного, змістовного дозвілля, спрямованого на опанування осо­бистістю системою соціальних ро­лей, утвердження в свідомості осо­бистості національної, культурної єдності та неповторності; підви­щення ефективності виховної діяльності закладу.

Успішній реалізації мети Про­грами сприятиме виконання сис­теми завдань, що охоплює:

• розробку власної концепції та моделі виховної системи БДЮТ;

  реалізацію власної виховної концепції, що лежить в основі ви­ховної роботи БДЮТ;

  створення моделі вихованої особистості;

  підпорядкування цілей, зав­дань, форм виховної роботи з гуртківцями вихованню духовно багатої особистості, морально і фізично здорової, гармонійно розвиненої, гуманної, зі стійкими моральни­ми переконаннями; свідомого гро­мадянина України;

• формування змісту виховно­го процесу та системи виховної роботи на основі впровадження на­ціональних та загальнолюдських цінностей у всі сфери діяльності;

• створення системи формувань життєвої компетенції гуртківців;

  розробку системи кроків до формування особистості;

  створення умов для набуття досвіду громадянської дії, демо­кратичної  поведінки та комуніка­тивної взаємодії;

• організацію системи змістов­ного дозвілля гуртківців;

• введення інноваційних форм дозвілля гуртківців;

  створення гуртків за інтере­сами;

  діагностування процесу та результативності виховання гуртківців БДЮТ;

  проведення планування ви­ховної роботи БДЮТ та МО керівників гуртків за результатами діагностики;

  використання базових знань та практич­них навичок з метою формування ціннісних ставлень особистості;

• створення кодексу цінностей особистості;

• формування мотивів самови­ховання особистості;

  гармонійне поєднання зав­дань виховання і самовиховання;

  утвердження в особистості пріоритету духовних цінностей;

• створення сприятливих умов для всебічного розвитку особис­тості;

  сприяння розвитку творчої особистості;

  впровадження в навчально-виховний процес особистісно-зорієнтованої методики формуван­ня в гуртківців навичок здорового спо­собу життя;

• створення сприятливих умов для збереження та зміцнення фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку всіх суб’єк­тів освітнього процесу;

• координацію взаємодії членів педагогічного колективу у роботі виховної системи БДЮТ;

• створення умов для творчого розвитку особистості педагога і гуртківця;

• створення позитивної психо­логічної атмосфери;

   щорічне проведення аналізу стану виховної роботи, її регуляцію та корекцію.

Умови реалізації Програми

Реалізація Програми можлива за наявністю створення відповідного матеріально-технічного та науково-методичного забезпечення, а також оптимального психологічного клімату в колективі БДЮТ. Вона повинна враховувати мету, ідеали, зміст, методи, засоби і форми про­грами національного виховання.

Ефективність упровадження Програми залежить від упорядко­ваності життя колекти­ву БДЮТ, тобто взаємозв’язку навчаль­ної та виховної роботи, коор­динації всіх виховних заходів, чіткого ритму та організації всьо­го життя колективу, наявності єди­ного колективу педагогів, учнів, батьків як колективу однодумців, здатних до постійної творчості.

Однією з головних умов успіш­ної реалізації Програми є участь органів учнівського самоврядуван­ня в діяль­ності виховної системи БДЮТ.

Координаторами Програми є Рада БДЮТ (батьківський комітет, учнівське самоврядування, педагогічний колектив).

Реалізація Програми здій­снюється у співпраці з соціально-педагогічною службою та батьків­1т.1д комітетом БДЮТ.

 

Технологія реалізації  Програми

Перший етап ( 2016— 2017 н. р.). Визначення найбільш важливих проблем у вихованні, обґрунтування їх актуальності, аналіз творчого потенціалу колективу, розробка власної концепції вихов­ної системи та програми виховної роботи школи. Планування та організація роботи відповідно до змісту виховання, створення мо­делі вихованої особистості. Озна­йомлення педколективу з теоре­тичними основами та практични­ми розробками.

Другий та третій етап (2017-2018 н. р. - 2018-2019 н. р.). Реалізація програми, формування ціннісних ставлень особистості, Я-концепції, ціле­спрямоване опанування особисті­стю системи соціальних ролей за такими кроками:

1)  оволодіння нормами і пра­вилами поведінки, усвідомлення їхньої сутності, зумовленої потре­бами суспільно-економічного роз­витку України;

2)  формування переконань, із застосуванням методів та при­йомів, які дають змогу домогтися особливого розуміння суспільних моральних норм;

3)   формування почуттів та ціннісних ставлень учня;

4)  впровадження системи ак­тивного, змістовного дозвілля;

5)  вироблення вмінь і нави­чок компетентної особистості у різних видах життєдіяльності, що передбачає озброєння учнів уміннями й навичками діяти в процесі суспільних відносин відповідно до норм і правил по­ведінки;

6)  самовиховання особистості учня, що передбачає опору на роз­виток його творчих здібностей та власних інтересів;

7)  виникнення рушійних сил процесу виховання, тобто протиріч між набутим досвідом та можли­востями і способами їх задоволен­ня (ці протиріччя стають рушійною силою, що виступає організуючим началом у процесі формування особистості та спонукає до само­виховання).

Четвертий етап (2019— 2020 н. р.). Моніторинг ефектив­ності впровадження програми у практику роботи. Видання на­вчально-методичних посібників та рекомендацій.

П’ятий етап (2020-2021н. р.). Діагностика рівня сформованості вихованої, компетентної особи­стості, здатної до самовиховання та самореалізації у різних сферах життєдіяльності, вивчення та узагальнення перспективного пе­дагогічного досвіду роботи з фор­мування у дітей, учнівської мо­лоді мотивації до ведення здоро­вого способу життя. Аналіз та підбиття підсумків роботи, виз­начення найбільш ефективних форм виховання, розробка та впровадження цільових програм з виховання.

Зміст програми

1. Інформаційно-організаційна діяльність.

 1.1. Проведення планування   виховної роботи, визначення найбільш важливих проблем у ви­хованні.

Відповідальні: адміністрація БДЮТ.

 1.       Розробка та затвердження власної моделі виховної систе­ми та програми виховної роботи БДЮТ згідно з цією моделлю.

Відповідальні: адміністрація БДЮТ.

 1.        Діагностика рівня вихова­ності гуртківців БДЮТ.

Відповідальні: адміністрація БДЮТ.

 1.       Планування та організація роботи відповідно до змісту вихо­вання, передбаченого програмою.

Відповідальні: адміністрація БДЮТ, керівники гуртків.

 1.       Створення моделі вихова­ної особистості. Ознайомлення педагогічного колективу з теоретичними ос­новами та практичними розробка­ми.

Відповідальні: адміністрація БДЮТ, МО керівників гуртків.

2. Формування життєвої ком­петентності «Я — патріот»

2.1. Розробка та впровадження циклу виховних заходів спрямованих на розу­міння та сприйняття української ідеї: пошани до свого народу, його історії, мови та культури, готовності до захисту своєї Батьківщини, сприяння розбу­дові незалежної України.

Відповідальні: адміністрація, кері­вники гуртків, учнівське самоврядування.

 1.        Розробка та впровадження циклу виховних за­ходів спрямова­них на

формуван­ня національної свідомості, любові до рідної землі, природи та духов­ної спадщини ук­раїнського народу.

Відповідальні: адміністрація, кері­вники гуртків, учнівське самоврядування.

 1.        Організація та проведення циклу фольклорно-етнографічних свят.

Відповідальні: адміністрація, кері­вники гуртків, учнівське самоврядування.

 1.       Розробка та впровадження системи виховних заходів, спрямо­ваних на формування позитивних ціннісних ставлень до суспільства та держави:

  молодший шкільний вік — формування здатності пізнавати себе як члена сім’ї, родини, дитя­чого колективу;

• середній шкільний вік — ви­ховання духовно-осмисленого по­чуття патріотизму;

   старший шкільний вік — формування пріоритетних рис ставлення до Батьківщини: відпо­відальності та дієвості.

Відповідальні: адміністрація, кері­вники гуртків.

 1.       Використання програми гуртків з метою фор­мування на заняттях таких рис пат­ріотизму, як гордість за національ­ну історію, культуру, мистецтво, мову тощо.

Відповідальні: адміністрація БДЮТ, МО керівників гуртків.

 1.       Спрямування змісту робо­ти учнівського самоврядування на виховання активістів-патріотів.

Відповідальні: адміністрація школи.

 1.       Залучення учнів з девіантною поведінкою до організації та проведення патріотичних заходів.

Відповідальні: завідуюча масовим відділом, учнівське самоврядування.

 1.       Впровадження оригіналь­них форм та методів патріотично­го виховання.

Відповідальні: МО керівників гуртків.

 1.        Проведення діагностики стану патріотичного виховання в гуртках.

Відповідальні: завідуюча масовим відділом.

 1. Введення методики ви­вчення прояву патріотичних рис на основі спостережень за ознаками сформованості патріотичних рис та анкетування.

Відповідальні: завідуюча методичним відділом, керівники гуртків.

3. Формування життєвої ком­петентності  «Я громадянин»

3.1.  Розробка та впровадження системи виховних справ, спрямо­ваних на формування громадянсь­кої відповідальності, активності, свідомості, гідності, обов’язку.

Відповідальні: адміністрація БДЮТ, керівники гуртків.

3.2.  Підвищення ефективності та впливовості роботи учнівського самоврядування.

Відповідальні: заступник директора з НВР.

3.3.   Спрямованість роботи учнівського самоврядування на підвищення рівня громадянсько-політичної активності гуртківців.

Відповідальні: заступник директора з НВР.

3.4. Проведення лекторію «Ми та закон».

Відповідальні: завідуюча організаційно-масовим відділом, керівники гуртків.

3.5. Проведення циклу круглих столів та ділових ігор на тему «Мої права».

Відповідальні: завідуюча організаційно-масовим відділом.

3.6.  Підготовка та проведення ділової гри «Знавці права».

Відповідальні: завідуюча організаційно-масовим відділом.

3.7. Розробка та впровадження циклу виховних заходів, спрямо­ваних на усвідомлення особисті­стю своїх прав, свобод, обов’язків, свідоме ставлення до законів та державної влади.

Відповідальні: завідуюча організаційно-масовим відділом.

3.8. Розробка та впровадження виховних заходів, спрямованих на формуван­ня політичної культури, здатність брати активну участь у політично­му житті України.

Відповідальні: завідуюча організаційно-масовим відділом.

3.9.  Залучення учнів з девіантною поведінкою до організації та проведення патріотичних заходів.

Відповідальні: завідуюча організаційно-масовим відділом, учнівське самоврядування.

3.10.  Організація спільної ро­боти БДЮТ, сім’ї та громадськості у розв’язанні завдань громадянсь­кого виховання.

Відповідальні: адміністрація БДЮТ.

3.11.  Організація роботи дитячої школи «Лідер».

Відповідальні: заступник директора з НВР.

3.12.  Проведення діагностики стану громадянського виховання в гуртках.

Відповідальні: заступник директора з НВР.

3.13.  Введення методики ви­вчення прояву громадянських рис на основі спостережень за ознака­ми сформованості громадянських рис та анкетування.

Відповідальні: завідуюча методичним відділом.

4. Формування життєвої ком­петентності  «Я — гуманіст»

4.1.  Розробка та впровадження системи виховних заходів, спрямо­ваних на формування якостей осо­бистості, що характеризують її ставлення до оточуючих та вияв­ляються в моральній активності, прояві чуйності, справедливості, толерантності, милосердя.

Відповідальні: заступник директора з НВР.

4.2.   Розробка та проведення циклу бесід, спрямованих на роз­виток моральних почуттів та переконань.

Відповідальні: заступник директора з НВР, керівники гуртків.

4.3. Вивчення виховного впли­ву сім’ї на формування морального стану гуртківця.

Відповідальні: заступник директора з НВР, керівники гуртків.

4.4.  Розробка та впровадження системи заходів, спрямованих на формування культури спілкуван­ня, альтруїстичних рис особистості, свідомої дисципліни.

Відповідальні: завідуюча методичним відділом, МО  керівників гуртків.

4.5. Забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку осо­бистості, її здібностей та таланту.

Відповідальні: адміністрація БДЮТ, МО керівників гуртків.

4.6.   Розробка та проведення лекторію для батьків «Сім’я — го­ловний чинник виховання».

Відповідальні: заступник директора з НВР, МО керівників гуртків.

4.7.  Проведення моніторингу рівня вихованості гуртківців та сфор­мованості основних рис гуманної особистості.

Відповідальні: заступник директора з НВР, керівники гуртків.

5. Формування життєвої ком­петентності «Я — здорова людина».

5.1.  Спрямування змісту на­вчання, суспільно корисної, громадської, та інших сфер життєдіяльності дітей і молоді на утвердження пріори­тету здоров’я.

Відповідальні: Заступник директора з НВР, керівники гуртків.

5.2.   Використання часу навчальної програми  на проведення спеціальних заходів, пов’язаних із пропагандою здорового способу життя, роз’яс­ненням факторів, що погіршують здоров’я людини, та ознайомленням зі способами й методами його збереження.

Відповідальні: керівники гуртків.

5.3. Розробка та впровадження навчально-методичного та науко­во-методичного забезпечення ос­вітньої діяльності з охорони здо­ров’я дітей, підлітків та юнацтва.

Відповідальні: завідуюча методичним відділом.

5.4.  Забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини, її адаптації в дитячому (підлітковому) середовищі, створен­ня позитивного соціально-психоло­гічного клімату в закладі.

Відповідальні: адміністрація БДЮТ, керівники гуртків.

5.5. Розробка та впровадження системи виховних заходів, спрямо­ваних на формування мотивації та навичок здорового способу життя.

Відповідальні: заступник директора з НВР, учнівське самоврядування.

5.6.   Проведення спортивно-масової, оздоровчої роботи та організації дозвілля з особливою увагою до дітей з девіантною поведінкою, із малозабезпечених і неблагополучних сімей.

Відповідальні: : заступник директора з НВР, учнівське самоврядування, клуб «Батьківщина».

5.7.  Розробка та впроваджен­ня виховних заходів, спрямованих на дбайливе ставлення до власно­го здоров’я, збереження та зміц­нення його, вміння бути здоровим фізично, духовно, психологічно та соціально.

Відповідальні: : заступник директора з НВР, МО керівників гуртків.

5.8.   Моніторинг ставлення учнів до шкідливих звичок та влас­ного здоров’я.

Відповідальні: : заступник директора з НВР, керівники гуртків.

 

6. Формування життєвої ком­петентності  «Я — сім’янин»

6.1.  Розробка та впровадження системи виховних заходів, спрямо­ваних на виховання поваги до батьків, близьких людей.

Відповідальні: : заступник директора з НВР, МО ке­рівників гуртків.

6.2.  Розробка та впровадження системи виховних заходів, спрямо­ваних на прищеплення поваги та любові до родинних традицій.

Відповідальні: керівни­ки гуртків, клуб «Відродження».

6.3.  Залучення членів батьківського комітету з різних груп гуртків до проведення ро­динних тематичних свят.

Відповідальні: керівни­ки гуртків, : заступник директора з НВР.

6.4.  Розробка та впроваджен­ня циклу круглих столів: «Педа­гоги — батьки — діти. Проблеми та їх вирішення».

Відповідальні: адміністрація БДЮТ, заступник директора з НВР.

6.5. Розробка та впровадження виховних заходів, спрямованих на родинне виховання та гармоній­ний всебічний розвиток дитини.

Відповідальні: : заступник директора з НВР, керівники гуртків, клуб «Відродження», клуб «Батьківщина».

7. Формування життєвої ком­петентності  «Я і природа».

7.1.  Розробка та впровадження системи виховних заходів, спрямо­ваних на формування екологічної культури особистості, усвідомлен­ня себе частинкою природи, відчут­тя відповідальності за неї.

Відповідальні: : заступник директора з НВР, керівники гуртків, еколого-краєзнавчий клуб «Дельта Дністра».

7.2.  Залучення гуртківців БДЮТ до активної екологічної діяльності, участі в екологічних акціях та конкурсах.

Відповідальні: : заступник директора з НВР, керівники гуртків, учнівське самоврядування.

7.3.  Проведення добровільних рейдів із прибирання міста та лісу.

Відповідальні: клуб «Батьківщина», еколого-краєзнавчий клуб «Дельта Дністра».

7.4.  Впровадження системи за­ходів, спрямованих на формуван­ня екологічної культури учнів.

Відповідальні: заступник директора з НВР, клуб «Батьківщина», еколого-краєзнавчий клуб «Дельта Дністра».

7.5.  Проведення моніторингу виявлення рівня сформованості екологічної культури учнів.

Відповідальні: завідуюча методичним відділом.

8. Формування життєвої ком­петентності «Я — високодуховна осо­бистість».

8.1.  Розробка та впровадження системи виховних заходів, спрямо­ваних на формування ціннісного ставлення до людини як найвищої цінності.

Відповідальні: завідуюча масовим відділом, МО керівників гуртків.

8.2.  Спрямованість змісту ви­ховної роботи на забезпечення до­ступу дитини до всіх сфер духов­ного досвіду.

Відповідальні: : заступник директора з НВР, МО керівників гуртків.

8.3.  Проведення сімейних кон­сультацій з питання «Духовні цінності сім’ї».

Відповідальні: заступник директора з НВР.

8.4.   Проведення діагностики рівня сформованості світоглядної позиції вихованців.

Відповідальні: керівни­ки гуртків, заступник директора з НВР.

9. Формування життєвої компетентності  «Я — висококультурна особистість»

9.1. Розробка та впровадження системи виховних заходів, спрямо­ваних на формування позитивних ціннісних ставлень до мистецтва: формування широкого спектру  почуттів, розвитку твор­чих здібностей, духовної зрілості, естетичної культури.

Відповідальні: заступник директора з НВР, МО керівників гуртів, клуб «Відродження».

9.2.  Запровадження системи виховних заходів, спрямованих на формування належного рівня культури поведінки.

Відповідальні: заступник директора з НВР, МО керівників гуртків.

9.3.  Проведення циклу кон­курсів, спрямованих на знання історії України, її традицій та зви­чаїв, сформованість екологічної культури та культури мовлення.

Відповідальні: заступник директора з НВР, клуб «Відродження», клуб «Батьківщина», клуб «Дельта Дністра»,  керівники гуртків.

9.4.   Запровадження циклу лекцій із сучасного етикету та культури спілкування.

Відповідальні: заступник директора з НВР, МО керівників гуртків.

9.5. Проведення заходів з батьками щодо підвищення рівня культурної ос­віти вихованців (проведення екскурсій, прогулянок, екологічних експедицій, організація виставок тощо).

Відповідальні: заступник директора з НВР, батьківський комітет БДЮТ, учнівське самоврядування.

9.6.  Проведення моніторингу рівня вихованості вихованців.

Відповідальні: завідуюча методичним відділом.

Очікувані результати

- Розвиток високоінтелектуальної, комунікативно, інформацій­но, політично компетентної, свідомої особистості з громадянсь­кою позицією, здатної до самореалізації та прояву своїх можливос­тей у різних сферах життєдіяль­ності, а також спроможної свідо­мо контролювати результати своєї діяльності та рівень особистого розвитку, наділеної уміннями до­сягати успіху та результатів шля­хом наполегливої праці, готової до творчої діяльності, зі сформовани­ми активністю та креативністю, з умінням самостійно критично мислити, шукати раціональні шля­хи подолання труднощів, здатної до самовиховання.

- Залучення все більшої кількості дітей та молоді до  розуміння та сприйняття самого себе як національно свідомого громадянина своєї країни, який любить рідну землю, природу та духовну спадщину українського народу, який шанує свій народ, його історію, мову та культуру, сприяє ствердженню та розбудові незалежної України,  готовий до захисту своєї Батьківщини.

 

 • Підвищення професійної ком­петентності керівників гуртків.
 • Забезпечення ефективності профілактики девіантної поведін­ки у дітей.
 •                   Забезпечення єдності навчан­ня та виховання у здійсненні мети формування компетентної особи­стості.
 •                   Посилення ролі сім’ї у вихо­ванні дітей.
 •                   Поєднання організаційно-педагогічної, родинно-сімейної, національно-культурної,  діяльності педагогів, батьків, вихованців, місцевих громад, учнівського самоврядування.

- Підвищення ефективності роботи  учнівського самоврядування.

- Досягнення оптимального рівня сформованості в вихованців по­зитивної мотивації до ведення здо­рового способу життя.

 •  Сформованість стійких уяв­лень та понять про духовне здо­ров’я та його вияви через загаль­нолюдські цінності: милосердя, співчуття, взаємодопомогу, оволо­діння уміннями й навичками мо­рально-етичної поведінки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Планування виховних заходів

 

п\п

Дата

Назва заходу

Місце проведення

Відповідальний

Громадсько-патріотичне виховання

1.

Червень

Свято до Дня захисту дітей

М. Біляївка

Горобець К.І.

 

16 вересня

День відкритих дверей

 

БДЮТ

Горобець К.І.

 

вересень

Бесіда в гуртках «Україна на карті Європи»

 

За місцем роботи гуртка

Керівники гуртків

 

15.09 -28 вересня

Конкурс «Гімн гуртка»

БРБДЮТ

Керівники гуртків

 

14 жовтня

День українського козацтва

БРБДЮТ

Горобець К.І.

Усік Н.І.

Крутугуз Л.М.

Присяжний В.М.

 

листопад

 

Бесіда присвячена героїчним подвигам українських воїнів за територіальну цілісність і незалежність України. День Гідності та Свободи .Виготовлення арт-листівок для українських воїнів.

За місцем роботи гуртків

 

 Керівники  гуртків 

 

16.10-22.10

Тиждень толерантності до міжнародного дня толерантності

С. Троїцьке

Горобець К.І.

Слепцова І.І.

 

9 листопада

День української писемності і мови

За місцем роботи гуртків

Горобець К.І.

Медянцева Г.П.

Буфалова Л.Г.

Грицюта Л.В.

 

28 листопада

День пам`яті жертв голодомору

За місцем роботи гуртків

Шеремет О.О., МиргородськаО.М.Маркварт Л.О., Безпалько Л.І.

 

Грудень

 

Бесіда «Правила поведінки під час новорічних свят»

 

БРБДЮТ

Керівники гуртків

 

7-13 грудня

Всесвітній тиждень права

Акція – пересувна виставка «Маємо знати свої права»

С. Яськи

Самборська С.А.

 

13 грудня

Свято Андрія «Немає переводу-добрим звичаям народу»

БРБДЮТ

Кузнєцова Л.О.

Блохіна Т.П.

Гордишинська ОЮ

 

19 грудня

Ігрова програма «Миколай іде в гості до  дітей»

БРБДЮТ

Кузнєцова Л.О.

 

9 січня

Свято «Різдвяний вертеп»

БРБДЮТ

Кузнєцова Л.О.

Дорош А.І.

Руденко О.В.

 

22  січня

Інформаційний випуск до Дня Соборності

БРБДЮТ,

 с. Яськи

Руденко Г.О.

Самборська С.А.

 

27 січня

Міжнародний День пам`яті жертв Голокосту

За місцем роботи гуртків

Шеремет О.О., Миргородська О.М.. Маркварт Л.О., Безпалько Л.І.

 

січень

Бесіда ««Дружба - дорогоцінний скарб»»

За місцем роботи гуртків

Керівники гуртків

 

лютий

Бесіда ««Мова рідна – слово рідне»

За місцем роботи гуртків

Керівники гуртків

 

20 лютого

День вшанування пам’яті  Героїв Небесної Сотні

БРБДЮТ

Горобець К.І.

 

31 березня

Народознавче свято «Великодні дзвони»

БРБДЮТ

Горобець К.І.

 

22 квітня

Інформаційний випуск до Міжнародного дня Землі

БРБДЮТ

Руденко Г.О.

 

23 квітня

Захід до дня книги: «Казкова країна мудрої книги»

БРБДЮТ

Зуграва С.В.

 

26 квітня

Інформаційний випуск присвячений 32 –ї річниці Аварії на Чорнобильській АЕС

БРБДЮТ

Руденко Г.О.

 

8-9 травня

Участь в міських заходах   до  Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги у Другій Світовій війні

М. Біляївка

Керівники гуртків

 

грудень

Організація та проведення районного заочного конкурсу «Космічні фантазії»

БРБДЮТ

Руденко Г.О..

Кер.гуртків

 

лютий

Районний конкурс малюнків до 27 –ї річниці виведення військ з Афганістану

БРБДЮТ

Горобець К.І.

Кер.гуртків

 

березень

Організація та проведення районного зльоту юних техніків;

БРБДЮТ

Руденко Г.О.

Кер.гуртків

 

березень

Організація та проведення заочного районного фольклорно-етнографічного конкурсу «Обряди та звичаї в традиціях Одещини»

БРБДЮТ

Горобець К.І.

Кер.гуртків

 

Березень

Районний конкурс юних фотоаматорів

БРБДЮТ

Руденко Г.О.

Кер.гуртків

 

Березень

Районний конкурс  відеофільмів

БРБДЮТ

Руденко Г.О.

Кер.гуртків

 

квітень

Районний етап всеукраїнського конкурсу національно-патріотичного фото ім.. Гарета Джоунса серед дітей та молоді

БРБДЮТ

Горобець К.І.

Кер.гуртків

 

квітень

Районний етап Всеукраїнського багаторівневого фестивалю повстанської і національно-патріотичної пісні ім.. Костя Єрофієва серед дітей та молоді

БРБДЮТ

Горобець К.І.

Кер.гуртків

 

травень

Районний етап Всеукраїнського конкурсу національно-патріотичного малюнку ім.. Ніла Хасевича

БРБДЮТ

Горобець К.І.

Кер.гуртків

 

жовтень

Обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу «Мистецтво оригамі»

М. Одеса

Руденко Г.О.

 

 

жовтень

Обласний конкурс «М’яка іграшка»

М. Одеса

Руденко Г.О.

 

жовтень

Обласний етап Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді з картингу «Кубок Шахматова Ф.В.»(шосейно-кільцеві перегони)

М. Одеса

Руденко Г.О.

Кузьмінецький Ю.В.

 

жовтень

Обласний збір лідерів учнівського самоврядування

М. Одеса

Горобець К.І.

 

березень

Обласний конкурс з писанкарства «Воскресни, писанко!»

М. Одеса

Горобець К.І.

Руденко Г.О.

Валео-екологічне виховання

 

вересень

Районний етап Всеукраїнської акції «День юного натураліста»

БРБДЮТ

Горобець К.І.

Кер.гуртків

 

Жовтень

Районний етап екологічної акції до Дня Чорного моря

БРБДЮТ

Сілін  О.О.

Кер. гуртків

 

Вересень- жовтень

 

Районний етап конкурсу-виставки «Щедрість рідної землі»

БРБДЮТ

Горобець К.І.

Кер. гуртків

 

жовтень

Районний етап Всеукраїнської акції «Флора України: компас у зеленому світі»

БРБДЮТ

Горобець К.І.

 

жовтень

Районний етап  Всеукраїнського проекту «Турбота молоді тобі, Україно!»Трудові акції «Плекаємо сад», «Парад квітів біля школи»

БРБДЮТ

Горобець К.І.

Кер. гуртків

 

1 грудня

Всесвітній День боротьби  проти СНІДу

БРБДЮТ

Нечай І.А.

 

грудень

Районна очно-заочна природоохоронна акція «Ялинка».

БРБДЮТ

Горобець К.І.

Кер. гуртків

 

грудень

Районний етап обласного конкурсу серед обдарованої молоді «Енергія і середовище- 2017»

БРБДЮТ

Горобець К.І

Кер.гуртків

 

грудень

Районний етап науково-дослідницької конференції «Молодь досліджує світ»

БРБДЮТ

Подчинок В.І.

 

грудень

Районний  конкурс малюнків «Зміни клімату: - наші дії, спрямовані на зменшення негативних впливів»

БРБДЮТ

Кер. гуртків

Горобець К.І.

 

 

2 лютого

Всеукраїнська акція до дня водно-болотних угідь

БРБДЮТ

Сілін О.О.

Подчинок В.І.

 

До 20 лютого

 

Районний природоохоронний проект «Пташиний дивосвіт»

- акція «Зимуючі птахи»

- акція «Пташина їдальня»

БРБДЮТ

Горобець К.І.

Кер.гуртків

 

березень

Районний етап Всеукраїнського конкурсу для школярів «Еко -об`єктив»

БРБДЮТ

Горобець К.І.

Кер.гуртків

 

березень

Районний заочний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста»

БРБДЮТ

Горобець К.І.

Кер.гуртків

 

березень

Районний етап Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напрямку

БРБДЮТ

Горобець К.І.

Кер.гуртків

 

березень

Районний етап Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експерементальних робіт із природознавства «Юний дослідник»

БРБДЮТ

Горобець К.І.

Кер.гуртків

 

Квітень

Організація районного етапу щорічного Всеукраїнського тижня охорони навколишнього середовища «До Чистих джерел»

БРБДЮТ

Горобець К.І.

Кер.гуртків

 

15 квітня

Трудовий десант до Міжнародного дня довкілля

БРБДЮТ

Сілін О.О.,

Блохіна Т.П.

 

7 квітня

Інформаційний випуск до Всесвітнього Дня здоров`я

БРБДЮТ

Руденко Г.О.

 

 

Квітень

Участь у районній екологічній акції до Дня Землі- «Дерево життя»

БРБДЮТ

Горобець К.І.

Кер.гуртків

 

До 30 квітня

 

Районний етап акції «Першоцвіти Одещини»

 

БРБДЮТ

Горобець К.І.

Кер.гуртків

 

Вересень ІІІ декада

Обласний етап Всеукраїнської акції «День натураліста» (заочно)

м.Одеса

Горобець К.І.

Кер.гуртків

 

жовтень

Обласна виставка досягнень юних натуралістів «Щедрість рідної землі»

м.Одеса

Горобець К.І.

Кер.гуртків

 

Жовтень-грудень

Обласний конкурс – огляд внутрішнього озеленення приміщень навчальних закладів «Галерея кімнатних рослин»(заочно)

м.Одеса

Горобець К.І.

Кер.гуртків

 

Жовтень -листопад

Обласний конкурс «Зоологічна галерея»(заочно)

м.Одеса

Горобець К.І.

Кер.гуртків

 

Січень-жовтень

Природоохоронні акції: «День землі», «День довкілля», «Птах року», « Годівничка», «День зустрічі птахів»

м.Одеса

Горобець К.І.

Кер.гуртків

 

листопад

Обласний збір дитячого екологічного парламенту

м.Одеса

Горобець К.І.

Кер.гуртків

 

 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу учнівських колективів екологічної просвіти «Земля-наш спільний дім»

м.Одеса

Горобець К.І.

Кер.гуртків

 

 

Обласний конкурс «Молодь досліджує світ»

м.Одеса

Горобець К.І.

Подчинок В.І.

 

грудень

Обласна  природоохорона акція «Ялинка»- етапи Всеукраїнських конкурсів (заочно): «Новорічна композиція», «Український сувенір»

м.Одеса

Горобець К.І.

Кер.гуртків

 

лютий

Участь в обласному відкритому екологічному чемпіонаті «Що, Де,Коли?»

м.Одеса

Горобець  К.І.

 

грудень

 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напрямку

м.Одеса

 

Подчинок В.І.

 

 

березень

Участь в обласному етапі Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об`єктиві натураліста»

м.Одеса

Горобець  К.І.

 

березень

Участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу для школярів «Еко-об`єктив»

м.Одеса

Горобець  К.І.

 

березень

 

Обласний  етап  Всеукраїнського конкурсу

дослідницько-експериментальних робіт із природознавства «Юний дослідник»

м.Одеса

Подчинок В.І.

 

березень

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу з квітникарства і ландшафтного дизайну «Квітуча Україна» (заочно)

м.Одеса

Горобець К.І.

 

квітень

Обласний етап Всеукраїнської акції «День довкілля»

м.Одеса

Кер.гуртків

 

квітень

Обласна акція «Дерево життя»

м.Одеса

Кер.гуртків

 

квітень

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Зоологічна галерея»

м.Одеса

 

Горобець К.І.

 

До 15 травня

Акція «Першоцвіти Одещини»

м.Одеса

Кер. гуртків

Родинне виховання

 

20 листопада

Всесвітній День дитини

Троїцька ЗОШ І-Ш ст..

Слепцова І.І.

 

березень

Бесіда ««Нема того краму, щоб купити маму»

За місцем роботи гуртків

Керівники гуртків

 

лютий

Портфоліо родинних реліквій і/ чи традицій

БРБДЮТ

Руденко Г.О.

Керівники гуртків

 

8 березня

Свято до 8 Березня «Ми Вам даруємо тепло своїх сердець»

БРБДЮТ

Руденко О.В.

 

15 травня

День родини «Тато мама і я»

 

Харченко В.В.

Туристсько-краєзнавче виховання

34.

23 вересня

Зліт туристів БДЮТ, присвячений  Всесвітньому Дню туристів (в рамках  зльоту – «Фотоконкурс «Найоригінальніша посвята в туристи»)

С. Яськи

Блохіна Т.П.

Сілін О.О.

35.

Вересень

 

Районний етап Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна»

 

БРБДЮТ

 

Горобець К.І.

Кер.гуртків туристсько-краєзнавчого напрямку

 

листопад

Районний конкурс на кращу туристсько-краєзнавчу подорож учнівської молоді

БРБДЮТ

Блохіна Т.П., Горобець К.І..

Рада туристського клубу «Батьківщина»

 

грудень

 Районний  конкурс на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді «Мій рідний край»

БРБДЮТ

 

Сілін О.О .

 

грудень

Районна конференція  юних туристів-краєзнавців «Скарбнички мого краю -Одещини».

БРБДЮТ

Горобець К.І .

Кер.гуртків

 

жовтень

Обласна науково-патріотична конференція  «Географія та геологія: наука та патріотизм»

М. Одеса

Горобець К.І.

Кер.гуртків

 

жовтень

Участь в кубку Одеської області з пішохідного туризму  «Осінній марафон»серед юнаків та юніорів

М. Одеса

Горобець К.І .

Сілін О.О .

 

жовтень

ІІ(обласний) етап Чемпіонату України зі спортивного орієнтування серед вихованців ПНЗ(юніори)

М. Одеса

Горобець К.І .

Сілін О.О .

 

 

І (обласний ) тур Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активни способом пересування «Мій рідний край»(підсумки)

 

Горобець К.І .

Сілін О.О .

 

 

Обласна краєзнавча конференція учнівської молоді «Скарбнички мого краю -Одещини»

М. Одеса

Горобець К.І., Керівники гуртків

 

квітень

ІІ (обласний) етап Чемпіонату України з пішохідного туризму

М. Одеса

Блохіна Т.П.,

Горобець К.І.

 

квітень

ІІ (обласний) етап Чемпіонату України зі спортивного орієнтування серед вихованців позашкільних навчальних закладів

М. Одеса

Блохіна Т.П.,

Горобець К.І.

 

червень

Участь в обласному зльоті юних туристів –краєзнавців, активістів руху учнівської молоді «Моя земля-земля моїх батьків»

М. Одеса

Горобець К.І.

Кер.гуртків

 

червень

Участь у першості з техніки пішохідного туризму серед команд навчальних закладів Одеської області

М. Одеса

Горобець К.І.

Сілін О.О.

Художньо-естетичне виховання

39.

Вересень

Конкурс «Біляївка має таланти»

М. Біляївка

Дорош А.І., Руденко О.В., Кузнєцова Л.О.

40.

Кінець вересня

Участь у виставці до Дня міста

М. Біляївка

Руденко Г. О.

Ігнатьєва Т.І., Кушнір О.П.

41.

11 жовтня

День художника – Тематична виставка малюнків

БРБДЮТ

Кушнір О.П.

42.

23.12- 29.12

Новорічний ранок для дошкільнят «Дід Мороз - Червоний ніс - подарунки всім приніс»

БРБДЮТ

Харченко В.В.

Дорош А.І.

Руденко О.В.

43.

12 лютого

Розважальна програма  до Дня Святого Валентина «На крилах любові»

БРБДЮТ

Дорош А.І.

Руденко О.В.

44.

8 березня

Свято до 8 Березня «Ми Вам даруємо тепло своїх сердець»

БРБДЮТ

Руденко О.В.

45.

27 березня

Розважальна програма до Міжнародного дня театру

БРБДЮТ

Кузнєцова Л.О.

46.

березень

Шевченківські дні: Літературно-мистецька композиція  «Уклін тобі, Кобзарю»

БРБДЮТ

Горобець К.І., Кузнєцова Л.О.

 

29 квітня

Виховний захід до Міжнародного дня танцю «Танцюють всі»

БРБДЮТ

Дорош А.І.

 

26 березня – 20 квітня

Виставка-конкурс «Пасхальний диво грай»

БРБДЮТ

Руденко Г.О.

 

Березень

Районний фестиваль  дитячої та юнацької творчості «Юні таланти твої, Одещино!»

БРБДЮТ

Кер. гуртків худ. естетичного напрямку

 

22.04.2016  р.

Обласний конкурс з витинанки -  «Паперове мереживо»;

М. Одеса

Горобець К.І.

Кушнір О.П.

 

23.04.2016р.

Обласний конкурс з петриківського розпису «Жар-птиця». 

М. Одеса

Фурман О.П.

 

Квітень - травень

Обласний фестиваль дитячої та юнацької творчості «Юні таланти твої, Одещино!»

М. Одеса

Горобець К.І.

Трудове виховання

58.

Протягом року

Суспільно-корисна робота в гуртках та творчих об’єднаннях

За місцем роботи гуртків

Керівники гуртків

59.

За календарем

Трудові десанти до до Дня Землі, Дня водно-болотних угідь, Дня довкілля.

За місцем роботи гуртків

Керівники туристсько- краєзнавчих, еколого-натуралістичних,  гуртків

 

2 жовтня

День працівників освіти (Виставка квіткових композицій «Квіти вчителю»)

 

БДЮТ

Горобець К.І.

 

Березень

Участь в обласному конкурсі юних фотоаматорів

М. Одеса

Руденко Г.О.

Тісленко В.В.

 

Березень

 

Участь в обласному конкурсі відеофільмів

М. Одеса

Тісленко В.В.

 

березень

 

 • Обласний конкурс «Юних дизайнерів»;

М. Одеса

Ігнатьева Т.І.

 

 

березень

 

 

 • Обласний конкурс «Конкурс-змагання учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання»;

М. Одеса

Кузьмінецький Ю.В.

 

 

травень.

 

 

 

 

 

 

 

Обласний етап Всеукраїнської  виставки технічної творчості «Наш пошук і творчість  – тобі, Україно!», початково–технічного моделювання, декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»

 

Руденко Г.О.

 

 

червень

Участь в обласних змаганнях з судно модельного спорту

 

Руденко Г.О.

Поваренко Л.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

Модель самоврядування дитячого колективу БДЮТ

 

 

 

Сесія парламенту

(в Парламент

входять старости та актив груп гуртків)

 

 

Рада парламенту

 (голова парламенту і 4 члени парламенту

обираються на сесії)

 

 

Старости

(обираються в групах)

 

 

Актив  групи

(3 гуртківця комплектує староста разом з членами гуртка)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

КОМПЛЕКСНО-ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

«ОБДАРОВАНІСТЬ»

 

І. Загальні положення програми

Мета програми:

визначен­ня стратегії, принципів функціо­нального, педагогічного, соці­ально-психологічного та науко­во-методичного забезпечення її реалізації.

Завдання:

  створення системи цілеспря­мованого виявлення та відбору об­дарованих дітей;

  створення максимально при­йнятних умов для інтелектуально­го, морально-фізичного розвитку таких дітей;

  стимулювання творчої ді­яльності вихованців;

  розробка та послідовне вве­дення нового змісту освіти, про­гресивних технологій в роботі з цією категорією дітей;

  створення умов обдарова­ним дітям для реалізації їх осо­бистих творчих здібностей;

 

Напрямки навчально-вихов­ної роботи з обдарованими ді­тьми:

  розвиток якісно високого рівня світоглядних переконань;

  формування гуманітарного стилю мислення;

  формування духовного по­тенціалу особистості;

  утвердження здорового спо­собу життя;

  розвиток науково-дослідних навичок та творчих здібностей обдарованих дітей.

Принципи реалізації програ­ми:

гуманізм, демократизм, науко­вість та інтегративність, індивідуа­лізація та диференціація, система­тичність, розвиваюче навчання.

Зміст поняття «обдарова­ність»:

  психофізіологічні особли­вості:

  потреба в розумовій праці;

  прагнення до особистої емо­ційної незалежності;

  наявність попередніх здіб­ностей;

інтелектуальні особливості:

  пізнавальний інтерес;

  інформаційна ерудиція;

  високий рівень інтелекту­ального розвитку;

  нестандартність мислення;

  здібність до обдарування;

творчий (креативний) по­тенціал:

  оригінальність у вирішенні пізнавальних питань;

  ініціативність;

  цілеспрямованість у виборі видів діяльності;

  неординарність підходів;

  інтенсивність розумової праці;

світоглядні цінності:

  високий рівень свідомості й культури;

  ініціативно-активна відпові­дальність.

 

II. Організаційне та функціональне забезпечення програми

 1. Права та функції заступ­ника директора з НВР

  відбір пріоритетних напрям­ків;

  забезпечення зв'язку з вищи­ми навчальними закладами;

  організація та проведення се­мінарів;

  розробка та апробація нових технологій;

  координація дій керівників гуртків.

 1. Функції завідуючого методичним відділом:

  підготовка методичних реко­мендацій;

  розробка індивідуальних програм;

  розробка та апробація нових технологій;

3. Функції методичних об'єд­нань:

  розробка методичних реко­мендацій, діагностичного інстру­ментарію;

  підбір завдань підвищеної складності;

4. Функції керівників гуртків:

  організація та проведення за­нять;

  розробка, коригування про­грам;

  моніторинг результативності занять;

  організація індивідуальної роботи;

  підготовка учнів до конференцій, конкурсів, оглядів;

  контроль за рівнем знань та виконанням програм;

  узагальнення та системати­зація матеріалів та результатів ро­боти;

  підготовка матеріалів, мето­дичних рекомендацій з організації роботи.

 

III. Організація та зміст навчального процесу в аспекті реалізації програми

  Орієнтація та світові досяг­нення.

  Опора на інтегроване на­вчання.

  Створення авторських про­грам.

  Орієнтація на організацію науково-дослідницької роботи.

  Розробка та впровадження нових освітніх технологій оптимізації та  інтенсифікації навчаль­ного процесу.

  Забезпечення відповідних умов для фізичного і морального розвитку обдарованих дітей.

 

IV. Організація і зміст виховної роботи в рамках реалізації програми

  Виховання на принципах за­гальнолюдської моралі.

  Формування національної самосвідомості та патріотизму.

  Формування духовної куль­тури.

  Формування високої мовної культури.

  Розвиток почуття високої відповідальності.

  Створення умов для самореалізації.

  Освоєння методів діагнос­тики.

  Орієнтування на індивіду­альні програми.

 

V. Сімейні аспекти розвитку обдарованої дитини

  Врахувати обдарованість як складне психофізіологічне яви­ще.

  Брати до уваги характер сі­мейних відносин.

  Створити умови для форму­вання позитивної «Я-концепції» як найважливішої умови повної реалізації потенційних можли­востей.

 

VI. Матеріально-технічне забезпечення програми

  Комплектування відповід­ним чином інформаційного центру методичного відділу.

  Обладнання технічними за­собами навчальних кабінетів.

  Комп'ютеризація навчаль­ного процесу з метою створення банку даних.

  Забезпечення необхідним обладнанням для роботи гуртків, секцій.

  Формування системи спон­сорського фінансування.

 

 

 

 

 


Додаток 5

План-графік контролю з основних питань

за напрямками роботи БДЮТ

Питання для розгляду

2013-2014

н. р.

2014-2015

н. р.

2015-2016 н.р.

2016-2017

2017-2018

1

- Виконання головної проблеми БДЮТ

- організація роботи над науково-методичною проблемою

- Про організацію роботи педагогічного колективу  над  науково-методичною проблемою «Особистісно-орієнтоване навчання і виховання дітей,  як складова інноваційних технологій. Виховання патріотизму, національної гідності, шляхом використання краєзнавчого аспекту»

Метод рада вересень

 

Метод рада (вересень)

 

Метод рада (вересень)

 

 

 

Метод рада (вересень)

 

 

 

Метод рада (вересень)

2

- Умови діяльності гуртків еколого-натуралістичного напрямку та оснащення їх технічними засобами навчання і навчально-наочними посібниками

- Умови діяльності гуртків туристсько-краєзнавчого напрямку та оснащення їх технічними засобами навчання і навчально-наочними посібниками

- умови діяльності гуртків гуманітарного напрямку та оснащення їх технічними засобами навчання і навчально-наочними посібниками

- умови діяльності гуртків художньо-естетичного напрямку та оснащення їх технічними засобами навчання і навчально-наочними посібниками

- Умови діяльності гуртків науково-технічного напрямку та оснащення їх технічними засобами навчання і навчально-наочними посібниками

Нарада (жовтень)

 

 

 

Нарада (жовтень)

 

 

 

 

 

 

нарада (жовтень)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарада (жовтень)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарада (жовтень)

3

- Педагогічні можливості виховної системи БДЮТ в духовному,    соціальному розвитку і саморозвитку особистості гуртківця.

- Вдосконалення виховної системи БДЮТ.

 

 

 

 

Педрада (жовтень)

 

 

Педрада (жовтень)

4

- Діяльність органів самоврядування

- дитяче самоврядування в ПНЗ. Проблеми функціонування та перспективи розвитку

 

Наказ (листопад)

 

Нарада (листопад)

 

5

- Виконання програм в гуртках еколого-натуралістичного напрямку

- Виконання програм в гуртках туристсько-краєзнавчого напрямку

- виконання програм в гуртках гуманітарного напрямку

- виконання програм  в гуртках художньо-естетичного напрямку

- Виконання програм в гуртках науково-технічного напрямку

Нарада

(січень)

 

Нарада

(січень)

 

 

нарада (січень)

 

 

 

Нарада (січень)

 

 

 

 

Нарада (січень)

6

Організація екологічної освіти

 

 

 

 

Педрада (січень)

 

7

Впровадження інноваційних педагогічних технологій в навчально-виховний процес

- вивчення та узагальнення інноваційних форм та методів гурткової роботи.

- інноваційні форми та методи гурткової роботи

- Формування потреби учнів в саморозвитку та самовдосконаленні через упровадження інноваційних освітніх технологій

Нарада (лютий)

Методична рада (квітень)

 

 

Нарада (березень) перенесла з квітня

 

 

 

Нарада (березень)

 

 

 

 

 

Нарада (березень)

8

 • Аналіз роботи м.о. над науково-методичною проблемою БДЮТ
 • Про підсумки реалізації методичної проблеми закладу
 • Аналіз реалізації П-го етапу методичної проблеми закладу.

Метод рада

лютий

Метод рада  (квітень)

 

Метод рада  (квітень)

 

Метод рада  (квітень)

 

 

Метод рада  (квітень)

9

Науково-пошукова діяльність педколективу

 

 

 

Метод рада (квітень)

 

10

Система роботи гуртків еколого-натуралістичного напрямку (фронтально)

Система роботи гуртків туристсько-краєзнавчого напрямку (фронтально)

Система роботи гуртків гуманітарного напрямку (фронтально)

Система роботи гуртків художньо-естетичного напрямку (фронтально)

Система роботи гуртків науково-технічної творчості (фронтально)

Педрада (травень)

 

 

Педрада (травень)

 

 

 

 

Педрада (травень)

 

 

 

 

 

 

Педрада (травень)

 

 

 

 

 

 

 

 

Педрада (травень)

11

Аналіз роботи з дітьми, які потребують особливої уваги (дітей з девіантною поведінкою, обдарованими дітьми, дітьми-інвалідами, дітьми-сиротами, напівсиротами)

- аналіз роботи з обдарованими дітьми

Наказ

Нарада

 

 

 

 

 

Нарада (травень)

 

12

Методична робота як основна ланка у запровадженні нових технологій у позашкільну освіту і виховання

 

Педрада (жовтень)

 

 

 

13

Роль особистості керівника гуртків під час вирішення сучасних проблем виховання

 

Педрада (січень)

 

 

 

14

- Робота педколективу щодо вдосконалення фахової майстерності педагогів

Нарада березень

 

 

 

Нарада березень

15

 •      Організація діяльності молодих та новопризначених педагогів
 •      Рівень педагогічної підготовки молодих спеціалістів та результативність їхньої діяльності.

 

 

Метод рада

(грудень)

 

 

16

Системний підхід до самоосвіти педагогів як необхідна умова забезпечення безперервності їх кваліфікації. Робота МО і КМО щодо організації самоосвіти педагогів БДЮТ (творчі звіти)

Метод рада

листопад

 

 

 

 

17

Організація роботи з дітьми з особливими потребами

 

 

нарада (листопад)

 

 

18

- концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

 

 

Методрада (грудень)

 

 

19

Організація роботи з батьками

Педрада жовтень

 

Нарада (жовтень)

 

Педрада жовтень

20

- Туристсько-краєзнавча діяльність БДЮТ

 

 

 

Нарада (травень)

 

 

 

Питання постійного контролю БДЮТ    

№№

пп

Зміст питання

2012-2013 н. р.

2013-2014 н. р.

2014-2015  н. р.

2015-2016 н.р.

2017-2018

 1.  

Підготовка навчальних кабінетів до нового навчального року

Нарада (серпень)

Нарада (серпень)

Нарада (серпень)

Нарада (серпень)

Нарада (серпень)

 1.  

Зміст навчальних програм. Затвердження навчальних програм

Методрада (вересень

Методрада (вересень)

Методрада (вересень)

Методрада (вересень)

Методрада (вересень)

 1.  

Стан охоплення дітей гуртковою роботою. Комплектація груп за кількісним і віковим складом

Нарада (вересень)

Нарада (вересень)

Нарада (вересень)

Нарада (вересень)

Нарада (вересень)

 1.  

Планування роботи керівниками гуртків

Нарада (вересень)

Співбесіда

(вересень)

Співбесіда

(вересень)

Нарада (вересень)

Нарада (вересень)

 1.  

Дотримання правил техніки безпеки під час занять в гуртках

Нарада (жовтень)

Нарада (жовтень)

Нарада (жовтень)

Нарада, наказ (жовтень)

Нарада, наказ (жовтень)

 1.  

Методичний арсенал керівників гуртків, які атестуються

Записи в книзі контр (жовтень)

Записи в книзі контр (жовтень)

Записи в книзі контр (жовтень)

Записи в книзі контр

(жовтень)

Записи в книзі контр

(жовтень)

 1.  

Медичний огляд працівників закладу

 

 

 

 

Наказ 

(жовтень)

 1.  

Стан ведення гурткової документації

Наказ

грудень

Наказ

грудень

Наказ

грудень

Наказ грудень

Наказ грудень

 1.  

Наповнюваність навчальних груп, збереження контингенту гуртківців

Нарада (грудень)

Нарада (грудень)

Нарада (грудень)

Нарада , наказ (грудень)

Нарада , наказ (грудень)

 1.  

ЗУН гуртківців. Складання графіка підсумкових занять, відвідування підсумкових

 

 

 

Відвідува

ння підсумко

вих (грудень)

Відвідуван

ня підсумко

вих (грудень)

 1.  

Підсумки перевірки ЗУН гуртківців за 1 півріччя

Нарада (січень)

Наказ (січень)

Нарада (січень)

Наказ (січень)

Наказ (січень)

 1.  

Зайнятість гуртківців у різноманітних масових заходах

Запис в книзі контр

Педрада січень

Запис в книзі контр (квітень)

Нарада (січень)

Нарада (січень)

 1.  

Робота наставників з молодими спеціалістами

Нарада (лютий)

Нарада (лютий)

 Нарада (лютий)

Нарада (лютий)

Нарада (лютий)

 1.  

Атестація педагогічних працівників

Наказ (березень)

Наказ (березень)

Наказ (березень)

Наказ (березень)

Наказ (березень)

 1.  

Участь керівників гуртків у конкурсах науково-методичних розробок з питань позашкільної освіти (автор. програм)

Метод рада (лютий)

Метод рада (квітень)

Метод рада (квітень)

Метод рада (квітень)

Метод рада (квітень)

 1.  

Про стан здійснення підсумкової роботи в гуртках за поточний  навчальний рік  та нагородження кращих гуртківців

Наказ (травень)

Наказ (травень)

Наказ (травень)

Нарада. Наказ (травень)

Нарада. Наказ (травень)

 1.  

Стан збереження контингенту гуртківців

 

 

 

Запис в книзі контролю (травень)

Запис в книзі контролю (травень)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 6

Тематичний план навчання органів учнівського самоврядування

 

 Тема 1 (вересень 2017)   «Планування роботи»

 1. Вивчення Статуту БДЮТ.

 2. Організація самоврядування в групі.

 3. Планування роботи.

 Практичне заняття: проведення  зборів у гуртку.

 Тема 2 (жовтень 2017)  «Самоврядування в групах гуртків»

 1. Актив групи і його функції. Обговорення Правил поведінки для вихованців   в БДЮТ. Права і обов'язки чергових.

 2. Краєзнавча робота вихованців. Участь  в районній виставці-акції «Щедрість рідної землі».

 Практичне заняття: Оформлення гурткового куточка.

 Тема 3-4 (листопад-грудень 2017) «Успішність  колективу групи»

 1. Обговорення досягнень гуртківців.

 2. Дотримання санітарно-гігієнічни норм вихованцями. Організація робочих місць.

 3. Екологічна акція «Збережи ялинку»: сувеніри, прикраси своїми руками.

 Практичне заняття: Проект «Скоро свято НОВИЙ РІК».

 Тема 5 (січень 2018)  «Година спілкування»

 1.               Година спілкування. Збори в групах гуртків. Методика і форми їх проведення (знайомство з методичними рекомендаціями). Роль учнівського самоврядування в проведенні та організації години спілкування.
 2. Інформаційний випуск до Дня соборності.

 Практичне заняття: різні форми проведення години спілкування і класних зборів.

 Тема 6 (лютий 2018) «Права дитини»

 1. Вивчення конвенції ООН «Про права дитини», Конституції і Статуту НВК.

 2. Організація роботи в кабінетах по збереженню ТЗН.

 Практичне заняття: Вивчаємо правові документи. Рейд-перевірка робочих місць гуртківців.

 Тема 7 (березень 2018) «Чергування по БДЮТ і в кабінетах»

 1. Чергування в кабінетах і по БДЮТ. Рівень самостійності гуртківців в цій справі.

 Практичне заняття: рольова гра: «Організація чергування в БДЮТ.

 

 Тема 8 (квітень 2018)  «Звітно-виборна компанія»

 1. Формули проведення звітно-виборних зборів в групах гуртків.

 Практичне заняття: «Вільний мікрофон» і «Калейдоскоп цікавих справ».

 Тема 9: (травень 2018) «Підсумки роботи за рік»

 1. Підсумки роботи за навчальний рік (бесіда-діалог).

 2. Проведення «Свята для успішних вихованців»

 Практичне заняття: «Банк цікавих ідей» (збір пропозицій для плану роботи на наступний навчальний рік).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7

 

Досягнення гуртківців БДЮТ за 2016-17 навчальний рік

 

В 2016-17 навчальному році 1732 вихованці БДЮТ та учні шкіл району були учасниками та організаторами 58 масових заходів Всеукраїнського, обласного,  районного, міського рівнів та БДЮТ а саме у:

 • Всеукраїнських - 4;
 • Обласних - 20;
 • Районних -15
 • Міських – 5;
 • БДЮТ - 16;

 

Та отримали:

 

Дипломів І ст. -165;

Дипломів ІІ ст. -8;

Дипломів ІІІ ст.- 4

Грамоти за активну участь -140.

 

Науково-технічний напрям

 1. Обласний етап Всеукраїнських змагань з картингу серед учнівської молоді «КУБОК пам’яті Ф.В.Шахматова»: 

 -Акімов Станіслав– I місце «Піонер Б»;
 - Терзіогло Ярослав– II місце «Піонер Б», III місце «Піонер Н міні»; 

 -Ткаченко Артем– II місце «Піонер Н міні»;
  - Острижнюк Нікіта – II місце «Піонер Н».

 1.              Обласний етап Всеукраїнського  колоквіуму «Космос. Людина. Духовність» (конкурс «Космічні фантазії»):
 •                   Салагорник Артем – Диплом П-го ст..;
 •                   Черемисіна Дар’я, Карпачова Анна, Кравченко Дарина -Диплом І-го ст..;
 •                   Буюклі Петро – Диплом ІІІ-го ст.;
 •                   Берестенко Анна - Грамота обласного гуманітарного центру позашкільної освіти і виховання;
 •                   Єпур Євген – Грамота обласного гуманітарного центру позашкільної освіти і виховання;
 •                   Дочева Тетяна, Грамота обласного гуманітарного центру позашкільної освіти і виховання;
 •                   Почтар Анастасія, Грамота обласного гуманітарного центру позашкільної освіти і виховання;

 

 1.              Обласний та Всеукраїнський етап відкритих змагань учнівської молоді з судномодельного спорту («NS моделі до 600 мм»), де команда гуртка «Суномодельний» (керівник Поваренко Л.І.) стала переможцями і буде представляти Одеську область на Всеукраїнських змаганнях юних судно моделістів.

    

 Декоративно-прикладний напрямок

        На районні  виставки-конкурси науково – технічної творчості,  декоративно – ужиткового і образотворчого мистецтва та робіт учнів молодшого шкільного віку  з початкового технічного моделювання було представлено 86 робіт з 16  шкіл району та від 15 гуртків БДЮТ. З них, згідно з Положенням було направлено на обласні виставки 15 робіт (по 5-ть за кожним із напрямків) За результатами було нагороджено грамотами БДЮТ за перемогу 27 учасників  і за активну участь – 24 учасники виставок;

 За результатами обласних виставок-конкурсів науково – технічної творчості,  декоративно – ужиткового і образотворчого мистецтва та робіт учнів молодшого шкільного віку  з початкового технічного моделювання:

 •                   Дипломи І-го ст. -  Кравченко Дарина, Черемисіна Дар’я, Кубрик Наталія, Шахова Алла, Цуканов Ігор, Голюк Олександр; Деркач Андрій, Андріяшик Тіхон, Савчук Богдан, Рослий Михайло, Монастирський Владислав;
 • Дипломи ІІ-го ст. – колектив гуртка «Різьблення по дереву»;
 •                   Дипломи Ш-го ст.. Світлицький Артем, Кобзар Тетяна, Павловська Маргарита;
 •                   Обласний конкурс «Воскресни, писанко!» - один Диплом І-го ст..;

 

Художньо-естетичний напрямок:

 1.               Обласний (заочний ) етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси»  фестиваль «Юні таланти твої, Одещино!»:

 

1

Широченко Анастасія

художнє виконавство

Л І

2

Завгороднюк Тетяна

художнє виконавство

Л ІІ

3

Гурток «Вокальний»

художнє виконавство

Л ІІ

4

Колектив «Перлини»

хореографічне мистецтво

Л ІІІ

5

Колектив «Міраж»

хореографічне мистецтво

Л ІІ

6

Іванова Надія

літературна творчість

Л ІІІ

7

Іванова Катерина

літературна творчість

Л ІІІ

8

Гурток «Театральний»

театральне мистецтво

Л ІІ

9

Чорна Олена

обр. та дек.-ужитк. мистецтво

Л ІІ

10

Гурток «Різблення по дереву»

обр. та дек.-ужитк. мистецтво

Л І

11

Вчорашня Ольга

обр. та дек.-ужитк. мистецтво

Л ІІІ

 

Дипломанти: Виниченко Ксенія, Кулік Ольга, Шуріпа Анастасія.

 • Обласний конкурс з петриківського розпису «Жар-птиця» - три Дипломи І-го ст.., 2 Дипломи П-го ст., один Диплом Ш-го ст..;

 

Еколого-натуралістичний напрямок: 

 1. Міжнародний басейновий конкурс «Барви Дністра»:
 • Головченко Тетяна - Диплом ІІ ст..
 • Щербаков Павло - Диплом Ш ст..
 1. Обласна сесія Дитячого екологічного парламенту (ДЕП): - два Дипломи І-го ст.
 2. Обласний  конкурс “Молодь   досліджує  світ”:  1 Диплом І-го ст..;
 3. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Енергія і середовище» - 1 Диплом П-го ст..;
 4. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу винахідників і раціоналізаторів -  два Дипломи П-го ст..;

 

Туристсько-краєзнавчий

 

 1.                   Обласний етап Всеукраїнської краєзнавчої  експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна»: - 3 грамоти І-го ст.., 2 грамоти П-го ст..
 2.                   Обласна  краєзнавча  конференції учнівської молоді «Скарбнички мого краю - Одещини» - шість грамот за участь.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоматеріали

Світлина від Qalia Rudenko.

Герої не вмирають…

 

D:\Фото\Воїнам АТО\DSC02264.JPG

Для воїнів АТО…

D:\Фото\день козацтва\3 411.jpg

День козацтва в літньому таборі. Смачний куліш.

 

Світлина від Біляївський районний БДЮТ.

Вивчення народних ремесел. Конкурс з петриківського розпису

D:\Фото\Ракова казка\_DSC0165.JPG

Постановка української народної казки «Ріпка»

 

D:\Фото\Писанкарство\Центр болг.культ\DSC00096.JPG

Майстер-клас з писанкарства «Діти -  дітям» в Центрі болгарської культури        м.Одеса

Світлина від Qalia Rudenko.

Виставка-акція «Щедрість рідної землі»

 

Світлина від Tamara Zhdan.

Всеукраїнський етап конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму (Диплом Ш-го ст..)

Світлина від Qalia Rudenko.

Виставка науково-технічної, декоративно-ужиткової творчості

 

Світлина від Qalia Rudenko.

Майстер-клас з писанкарства в рамка свята «Великодні дзвони»

Світлина від Qalia Rudenko.

Розучування українських побутових танців в рамках свята «Великодні дзвони»

 

Світлина від Qalia Rudenko.

Виставка «Пасхальний дивограй» в рамках свята «Великодні дзвони»

 

Світлина від Tamara Zhdan.

Гніздо для лелек в с. Яськи допомагають встановити батьки вихованців гуртка «Пізнаємо рідний край» та військовослужбовці

Світлина від Tamara Zhdan.

Переможці  8-го Міжнародного басейнового конкурсу «Барви Дністра - 2016»

Гурток «Юний науковець»

 

Світлина від Tamara Zhdan.

Лялькова вистава «Рукавичка» в рамках святкування Дня театру

Гурток «Ляльковий театр»

 

Світлина від Qalia Rudenko.

Захист проекту «Український національний костюм».  Конкурс «Юних дизайнерів»

Світлина від Tamara Zhdan.

«Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття!» Гурток «Юні мовознавці»

 

Світлина від Tamara Zhdan.

Участь в акції «Шевченко завжди з нами»

Світлина від Tamara Zhdan.

Вивчаємо ремесла. Гурток «Тістопластика»

 

Світлина від Екатерини Горобец.

Вшанування Героїв Небесної сотні: «Живи, Україно, живи! – бо ми за це померли...»

Світлина від Екатерини Горобец.

 Районний заочний етап Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу»

 

Світлина від Qalia Rudenko.

Гурток «Традиційна кулінарія українців»

Світлина від Qalia Rudenko.

Виставка-акція «Ялинка»

 

Світлина від Qalia Rudenko.

Народознавчий захід «Святий Миколай до нас завітай»

 

 

Світлина від Qalia Rudenko.

Народна іграшка. Гурток «Виготовлення іграшок-сувенірів»

 

Світлина від Екатерини Горобец.

Голохвастов, Проня Прокопівна та інші… Гурток «Акторської майстерності»

Світлина від Qalia Rudenko.

Стартує Великодній КВЕСТ

 

Світлина від Qalia Rudenko.

Виставка Великодніх атрибутів «Пасхальний дивограй»

Світлина від Біляївський районний БДЮТ.

Всесвітній день туризму. Подолання смуги перешкод

 

Світлина від Біляївський районний БДЮТ.

Всесвітній день туризму. Конкурс найоригінальніша посвята в туристи.

 

Світлина від Біляївський районний БДЮТ.

Всесвітній день туризму. Конкурс на кращий шалаш-курінь.

 

Світлина від Біляївський районний БДЮТ.

Екскурсія до музею історії українського козацтва, м. Одеса

 

Світлина від Qalia Rudenko.

Стартує конкурс малюнків для оформлення стін дитячої поліклініки

 

Світлина від Молодіжна Рада при Білявській міській Раді.

Члени молодіжної ради спілкуються з дітьми із центру соціально-психологічної реабілітації дітей "Надія"

 

Світлина від Молодіжна Рада при Білявській міській Раді.

Розважально-пізнавальний захід на дитячому майданчику «Кенгуру» від Молодіждної Ради

Світлина від Молодіжна Рада при Білявській міській Раді.

Засідання Молодіжної ради

 

 

https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/20375789_106142836742045_5647608200293755320_n.jpg?oh=11d7f25df06b31b3b3f3918fb80154ff&oe=5AD3BDC3

Молодіжна Рада приймає Волонтерський тур "TourON"

Світлина від Екатерини Горобец.

Члени Клубу «Лідер» - учасники обласного збору лідерів учнівського самоврядування позашкільних навчальних закладів

 

Світлина від Екатерини Горобец.

«Зоре моя, вечірняя…». Хореографічна постановка. Гурток «Ансамбль танцю»

 

 

D:\Фото табір 2015\Козацьки забави\DSC01297.JPG

Козацькі страви в літньому таборі відпочинку

 

D:\Фото табір 2015\Козацьки забави\DSC01245.JPG

Заняття з козацьких бойових мистецтв в літньому таборі відпочинку

 

C:\Users\Галина Олександрівна\Downloads\SAM_8728.JPG

Захід до Дня рідної мови. Гурток «Фольклор та етнографія України»

 

C:\Users\Галина Олександрівна\Downloads\20171123_142811.jpg

День гідності та свободи. Гурток «Фольклор та етнографія України»

 

F:\DSCN2025.jpg

Скаутський загін БДЮТ на обласному скаутському зборі

 

D:\ФОТО\МО історія фото\IMG_1283.JPG

Народознавчий захід «Покрова, Покрівонько, покрий мою голівоньку»

 

 

 

Безымянный.png

Учасники обласного етапу краєзнавчої експедиції «Моя Батьківщина – Україна»

 

E:\Семінар\Наказ День Соборності\Звіти шкіл\Нерубайськ НВК\WP_010101.jpg

День соборності Україна в краєзнавчому музеї

 

C:\Users\StaR\Desktop\Новая папка (2)\DSC07911.JPG

Екскурсія до краєзнавчого музею школи

 

Козацько-лицарське виховання

IMG_9411.JPG

Районний етап військово-патріотичної гри «Сокіл-Джура»

D:\Методична робота\Методичні розробки\КВЕСТ\фото квест 14\квест 14 029.jpg

Краєзнавчий КВЕСТ «Місцями бойової слави рідного міста»

 

 

D:\Фото\Туризм\IMG_4645.JPG\

Дослідження народного мистецтва. Зустріч з  майстринею

 

E:\vFVcAWR0m6M.jpg

Зустріч з місцевим письменником

 

 

P8081008.JPG

Туристичні походи

1

 

docx
Додано
12 лютого 2019
Переглядів
199
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку