7 квітня о 18:00Вебінар: Інтернет-середовище для професійного розвитку вчителів математики

Стаття. "Модуль інноваційної діяльності педагога в умовах НУШ"

Про матеріал

Опрацювавши багато літератури з методики інтерактивного навчання, розумію, що інтерактивний метод – це метод, у якому той, хто навчається, є учасником навчального процесу, який бере активну участь у тому, що відбувається на уроці, і сам створює процес навчання.

Прикладом є дана стаття, яка чітко розкриває мету та завдання інтерактивного навчання.

Перегляд файлу

Модуль інноваційної діяльності педагога в умовах НУШ

 Нетрадиційний підхід у навчанні  - це вміння інтегрувати учнями  отримані знання та застосовувати їх для одержання нових знань і з’ясовування  явищ, які відбуваються у сучасному суспільстві.

Сучасне життя пропонує велику кількість інноваційних технологій. Відмінність між інтерактивним і традиційним навчанням полягає не лише у методах та прийомах викладання предмету, але й у меті, яку поставить перед собою кожен метод навчання. Метою інтерактивного навчання  є створення педагогом умов навчання, за яких учень сам відкриватиме, здобуватиме й конструюватиме знання та власну компетентність у різних галузях. Опрацювавши багато літератури з методики інтерактивного навчання, розумію, що інтерактивний метод – це  метод, у якому той, хто навчається, є учасником  навчального процесу, який бере активну участь у тому, що відбувається  на уроці, і сам створює процес навчання. Залежно від мети навчального заняття  та форми організації  навчальної діяльності учнів  використовую  технології кооперативного навчання, колектив-но – групового,  технології ситуативного моделювання, технології опрацювання дискусійних питань.

Застосування таких технологій висуває певні  вимоги до структури уроку.  Ясно вона потребує значної кількості часу  для підготовки як учня так і вчителя. Але результат від таких уроків стає стимулом  для подальшої вчительської роботи. Змінюється на краще ставлення учнів до вчителя, виникає атмосфера особливих стосунків між дітьми та педагогом. А це  має важливе значення для всієї вчительської роботи. Задоволення, яке отримує вчитель від цих уроків, послужить стимулом  до роботи з інтерактивними техно -логіями.                                                                                                                                                                                                                                           

Таким чином , використання   нових технологій  на уроках української мови та літератури  найбільш повно забезпечує комфортні, безконфліктні й сприятливі умови розвитку учнів, всебічно реалізує їх  природний потенціал, виховує особистість, здатну до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення. За допомогою подібних інтерактивних вправ  можна глибше осмислити актуальні явища громадського, культурного, міжнародного життя, навчитися поважати  власну думку, зрозуміти те, що висловлює більшість, є істиною.

Систематичне засвоєння інноваційних форм і методів роботи дає змогу успішно розв`язати порушені проблеми.
Для цього я:
визначаю рівень підготовленості класу до сприйняття тієї чи іншої технології;
проводжу достатню попередню підготовку;
забезпечую послідовність в освоєнні учнями певних прийомів роботи;
даю учням інструктивні матеріали.

На мою думку, інтерактивне навчання є однією з найбільш гнучких форм включення кожного учня в роботу, забезпечує перехід від простих до складних завдань, вчить використовувати не готові  знання, а здобувати їх із власного досвіду, що веде до розвитку мислення  - творчого і діалектичного. Нові підходи до організації навчання роблять  навчальний процес  різноманітним, цікавим та ефективним. Для прикладу, на уроках української літератури діти часто мандрують «Літературним садом», вивчаючи життя і творчість письменників. Таким чином, ми встигли змайструвати шість літературних деревцят життя і творчості письменників.

Девізом педагогічної  діяльності вважаю слова  А. Енштейна :

« Уміє вчити той, хто вчить цікаво», доповнивши їх так:

«Хто не провів жодного сірого, нудного уроку». Тому намагаюся творчо, по – новому розв’язувати актуальні завдання сучасної освіти, які спрямовані на гуманізацію та демократизацію, на розвиток особистості. Вважаю, що нема нездібних, бездарних чи лінивих дітей, бо у кожної дитини є задатки до певного виду діяльності. Але нахили у кожної людини різні. Намагаюся, щоб  діти виступали суб’єктами усіх видів діяльності, брали участь у процесі  отримання інформації, а не  запам’ятовували її, щоб у навчанні  робили самостійні відкриття, які є кроком до творчості. У 5 класі діти полюбляють грати-навчаючись. Тому відкрили для себе цікаві новинки. Вивчаючи казку І.Франка «Фарбований лис», здобувачі освіти із задоволенням погрались у гру «Доміно», тим самим виконали 3 види робіт: актуалізацію опорних знань, пошукову діяльність та роботу в групах.

Для  сильніших  учнів підбираю завдання на поглиблення чи розширення знань (випереджувальні  або ті, які вимагають творчого пошуку).   Практикую використання карток з диференційованим навчанням. Частина дітей з перших завдань, поставлених вчителем, включається в пошукову діяльність. Вони складають групу  «прориву». Їх кількість у класі повинна зростати у міру того, як  все нові учні наважуються висловлювати свою думку, пропонувати якісь нові зв’язки. Друга частина  - це ті, хто поступово  включається в процес пошуку. Їм  потрібна опора, відчуття впевненості, перш ніж вони відкрито виступлять у загальнокласній  дискусії. Поступово окремі з  них  потрапляють у групу «прориву». Третя група – це ті, хто  фрагментарно, дуже рідко включаються в загальну діяльність. Деякі з них акуратні й виконавчі, запам’ято-вують і відпрацьовують відкриті іншим правила, інші не беруть участі у загальному процесі навіть на цьому рівні.

Тому велику увагу приділяю різним способам, щоб ввести цих дітей у світ навчальної діяльності. Наприклад, для повторення написання словникових слів, правильне наголошування слів за новим українським правописом, з якими не кожного дня маємо змогу працювати, розроблено ілюстративні картки. На них виділяю по 2-3 хвилинки щоуроку для повторення.

       Щоб зацікавити учнів роботою на уроці, дбаю про гармонійне поєднання мотиваційного, змістового, процесуального, розви-вального компонентів навчальної діяльності. Зміст має приваблювати дітей чимось незвіданим, сприяти новим цілям. Дитина має розуміти значущість навчального матеріалу, а я намагаюся створити оптимальне навчальне середовище для реалізації сутнісного потенціалу кожної особистості. Наприклад, на уроках української мови для прикладу подаю тематичні відео доцента Київського університету ім..Б. Грінченка Олександра Аврааменка. Тим самим мотивую дітей до саморозвитку.

Для підтримання інтересу дітей, активності їхнього мислення і  вольових зусиль завжди відзначаю не тільки тих, хто був найактивнішим, а й тих, хто старанно працював, охайно писав у зошиті, знайшов вдалу відповідь на запитання, дібрав цитату із твору. Вчу дітей аналізувати свої відповіді, оцінювати їх, робити самоаналіз, вчу критично ставитися до відповідей однокласників. Поважаю як правильну, так і хибну думку дитини. Для мене головне, щоб вона була і щоб вона могла її висловити. Керуюсь принципом: полюби дитину такою, як вона є і допоможи їй стати кращою.

          Ставлю завжди і до себе високі вимоги, адже пам’ятаю слова великого педагога  Я.А. Коменського: « Ніхто не може зробити мудрим, крім мудрого, ніхто високоморальним і доброчесним, за винятком  високоморального і доброчесного. Творчість учителя – творчість учнів. Діти – барометр уроку». Саме вони, різні за своїми здібностями сприймати і відтворювати почуте і побачене, спонукають мене шукати нові прийоми і методи навчання.

Для актуалізації опорних знань учнів, опрацювання нового матеріалу використовую нову форму роботи з QR-кодами.

           Уроки намагаюся будувати таким чином, щоб формувати вміння грамотно, змістовно обмінюватися думками, уміння самостійно, творчо працювати з підручниками додатковими джерелами; дитина кожного уроку повинна сама відкривати щось нове, бо  навчання – це процес не лише засвоєння знань, але й розумового зростання, розвитку учнів. Це змушує активно впроваджувати в практику освітні технології чи їх елементи, нетрадиційні  прийоми й методи навчання, інтерактивні  технології, використовувати  нові форми занять для активізації навчально – пізнавальної діяльності учнів. Приймала участь у дослідницькій роботі, під керівництвом Чух Ганни Павлівни розробили електронний підручник для 6 класу з теми «Прикметник».

 Застосовую такі методи і прийоми, які, на мою думку, сприятимуть розвиткові мовленнєвих здібностей, формуванню пізнавальної і творчої самостійності, мовної і мовленнєвої компетенцій (мовленнєвої діяльності, до речі, проводжу третину часу на уроці, поєднуючи розвиток мовних, мовленнєвих та комунікативних умінь учнів):

     пояснювально – ілюстративний            творчий

     дослідницький                                         асоціативний

     проблемний експеримент                       ігрові ситуації  

     парна і групова робота                            творчі завдання

     метод   асоціацій                                     створення ситуації успіху         

     формування пізнавального інтересу    і ін.

      Щоб підтримати інтерес до предмету, впроваджую різноманітні форми уроків:

             урок – гра                               урок- змагання

             урок – казка                           урок – подорож

             урок  - вікторина                   урок – свято

             урок – конференція               урок –композиція

       Під час занять ставлю перед собою і намагаюся розв’язати такі завдання:

  • вдосконалення зв’язного мовлення і підвищення мовної культури учнів;
  • збагачення словникового запасу;
  • послідовне і логічне викладення думок;
  • розвиток творчих здібностей, пам’яті,  уваги, уяви,  образного мислення.

  Намагаюся на уроках створювати на уроках атмосферу співробітництва учнів і вчителя, яка позбавляє страху отримати погану оцінку. А це створює сприятливий клімат для засвоєння знань, умінь і навичок. Організовую  радісне навчання дітей без примусу. Однак розумію, що процес навчання  - це не безперервна радість. Все зробити цікавим неможливо. Тоді намагаюся зробити його простим, зрозумілим і доступним. Намагаюся уроки будувати так, щоб кожен учень почувався дослідником, який самостійно  здобуває знання, і мав змогу зіставляти, порівнювати, шукати і знаходити.

   Аналізуючи людську діяльність, вивела для себе формулу успіху:

ПРАЦЮВАТИ ЛЕГКО, КОЛИ ПРАЦЮВАТИ ЦІКАВО; ВЧИТИСЯ ЛЕГКО, КОЛИ ВЧИТИСЯ ЦІКАВО!

1

 

docx
Додано
13 лютого
Переглядів
34
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку