Мовознавчий турнір для учнів 9 класу

Про матеріал
Мовознавчий турнір для учнів 9 класу
Перегляд файлу

МОВОЗНАВЧИЙ ТУРНІР

для учнів 9 класу

Могутня зброя людини за будь-яких ситуацій - розум
Чингіз Айтматов

 

Мета: зацікавити учнів вивченням предметів української мови та  літератури;

               сприяти розвитку навичок критичного мислення, творчої уяви, навчати 

               висловлювати власну думку; формувати в учнів компетентність 

               саморозвитку; виховувати патріотизм, національну свідомість, гідність, 

               повагу до людини 

 

 1. Бліц-турнір

 Учитель: Кожній команді по-черзі я буду задавати запитання, а вам потрібно буде дати правильну відповідь на нього

І команда:

1. Що вивчає розділ науки про мову «синтаксис»?

2. Назвіть типи мовлення / Опис, розповідь, роздум

3. Як називаються члени речення, що поєднані сурядним зв’язком, відповідають на однакове питання, відносяться до одного члена речення і виконують однакову синтаксичну роль  / однорідні

4. Назвіть типи складного речення за способом об’єднання частин? / сполучникові, безсполучникові

5. Які розділові знаки ставлять між частинами БСР?  /  ,  ;  - :

6. Сполучники ані ... ані , та, або, і - це сполучники ... / сурядності

7. Назвіть вид складного речення, частини якого нерівноправні за змістом  /  Складнопідрядне

8. Дослівний уривок з чийогось тексту або висловлювання для підтвердження якоїсь думки - це  / цитата

9. На які питання відповідає підрядне означальне речення  / який? чий? котрий?

10. На які питання відповідає підрядне обставинне місця / де? куди? звідки?

ІІ команда:

1. Що вивчає розділ науки про мову «пунктуація»?

2. Назвіть стилі мовлення / Розмовний, художній, науковий, конфесійний, офіційно-діловий, публіцистичний

3. Як називаються слова, словосполучення і речення, які виражають особисте ставлення мовця до висловлювання й не несуть нової інформації?  / вставні

4. На які види поділяються сполучникові складні речення? / ССР, СПР

5. Які розділові знаки ставлять між частинами СПР?  /  ,

6. Сполучники  а, але, чи, то...то - це сполучники ... / сурядності

7. Назвіть тип складного речення, частини якого пов’язані між собою тільки інтонацією / Безсполучникове

8. Чуже мовлення, передане дослівно, з повним збереженням змісту - це  /  пряма мова

9. На які питання відповідає підрядне з’ясувальне речення  /що? про що? кого?  чого?

10. На які питання відповідає підрядне обставинне часу  / коли? як довго? доки?

 

 1. Третє зайве

Розставте потрібні розділові знаки, намалюйте схему речень, визначте його вид. Визначте, яка синтаксична конструкція є «зайвою»

І команда:

1. Не можна допустити,  щоб людиною керував страх.(СП з’ясувальне)

2. Життя - це оббирання  з реп’яхів, що пазурами уп’ялися в душу. (СП означальне)

3. Слово - срібло, а мовчання - золото. (ССР)

ІІ команда:

1. Чи то шумлять так хвилі, чи німфа плаче вслід. (ССР)

2. Пішла вночі до ворожки, щоб поворожити.(СП обставинне мети)

3. Хоч не рідний син Ярема, а щира дитина. (СП обставинне допустове)

 

 1. Дослідження-відновлення

Відновіть прислів’я та приказки, поєднавши частини безсполучникових складних речень з правої і лівої колонок.

1. Він дуже розумний

 

7

сидить та й регоче.

 

2. Дружи з розумним

 

 

4

мій батько і твій батько коло одної печі грілися.

 

3. Від дощу ховався

 

9

голий не дошиє.

4. Ми з тобою родичі

 

3

під град нарвався.

5. Вовків боятися

 

8

втратив і годину.

6. Один кує

 

1

решетом у воді зірки ловить.

7. Дурному не скучно ніколи

 

2

не будеш дурнем.

8. Втратив хвилину

 

5

в лісі не ходити.

9. Голодний не доварить

6

другий псує.

 1. Чарівна скринька

Під час наступного конкурсу вам потрібно буде пригадати матеріал всього курсу української мови.

 

І команда:

1. Що вивчає морфологія?  /  Частини мови

2. Що буває кількісним і порядковим? /Числівник

3. Розмова двох осіб - це ...  /  Діалог

    4. Скільки звуків у слові «кущ»? / 4 

5. Другорядний член речення, що відповідає на питання непрямих відмінків /   Додаток

     6. Частина слова, що знаходиться перед коренем.  /  Префікс

7. Відредагувати речення: У нас построїли гарну школу. (побудували)

8. Назви час дієслова: (майбутній, минулий, теперішній)

9. Як називається речення, в якому наявний лише один головний член?  /  Односкладне

ІІ команда:

1. Назвіть службові частини мови / Частка, сполучник, прийменник

2. Що таке інфінітив?  /  Неозначена форма дієслова

3. Слова з протилежним лексичним значенням…/Антоніми

4. Скільки голосних в українській мові?  / 6

     5. Художнє означення.  /  Епітет

6. Головна значуща частина слова називається ...  /  Корінь

7. Відредагувати речення: Приймати участь у змаганнях. (брати участь)

8. Як пишеться частка не з дієсловами? (окремо)

9. Граматична основа речення — це... (підмет, присудок)

 

 1. Ідентифікація слова

 

І команда:

 1. Покажчик із послідовним переліком усіх днів року за місяцями й відомостями про ці дні.(Календар)
 2. Вищий навчально-науковий заклад з різними гуманітарними та природничо-математич­ними факультетами.(Університет)
 3. Складноскорочене слово, утворене з початкових складів або з перших літер слів словосполу­чення. (Абревіатура)
 4. Порада фахівця з якого-небудь пи­тання. (Консультація)
 5. Доброзичливо-глузливе ставлення до чо­го-небудь, спрямоване на викриття вад. (Гумор)
 6. Наймання, тимчасове користування чимось на договірних засадах. (Оренда)
 7. Зал для читання, лекцій, доповідей. (Аудиторія)
 8. Виготовлення орнаментів чи яких-небудь художніх зображень нашиванням або наклеюва-нням на що-небудь кольорових клаптиків паперу чи тканини.(Аплікація)
 9. Складні природжені реакції, типові для певного виду організмів, на зовнішні та внутрішні подразники.(Інстинкт)

 

 ІІ команда:

 1. Керівник підприємства, установи або навчального закладу. (Директор)
 2. Перебудова, переобладнання чо­го-небудь з метою вдосконалення.  (Реконструкція)
 3. Відомості про якісь події, чиюсь діяльність тощо. (Інформація)
 4. Працівник радіо або телебачення, який читає текст перед мікрофоном. (Диктор)
 5. Неприйнятливість організму до збуд­ників заразних хвороб, отруєння, стійкість організму до зараження, отруєння.  (Імунітет)
 6. Дріт або система дротів, що служать для випромінювання радіохвиль під час радіопередачі або вловлюють їх під часрадіоприймання.   (Антена)
 7. Переселення з батьківщини в іншу країну, зумовлене соціально-економічними, політични­ми або релігійними причинами.  (Еміграція)
 8. Вид мистецтва, що зображує життя, створює художні образи за допомогою слова.  (Література)
 9.   Юрист, який захищає обвинуваченого  або веде якусь справу в суді, а також дає певні поради з правових питань.  (Адвокат)

 

 1. Ми запитуємо – ви відповідаєте

Кожній команді було таке завдання – підготувати для своїх суперників по 4 запитання. Отже, зараз ми перевіримо, хто спритніший у цій справі

 

 1.  Тема

Кожній команді пропонується тема на вибір. За 5 хв. потрібно скласти міні-твір, використовуючи складнопідрядні речення і презентувати свій матеріал.

 

1.  Для мене українська мова –це….

2.  Бути українцем – означає…

 

 

МОВОЗНАВЧИЙ ТУРНІР

Назва команди

 

 

 

 

1.  Бліц-турнір

 (1 бал за кожну відповідь)

 

 

 

 

 

2.  Третє зайве

(3 бали за правильно виконане завдання)

 

 

 

 

3.  Дослідження - відновлення

(3 бали за правильно виконане завдання)

 

 

 

 

4.  Чарівна скринька

(1 бал за кожну відповідь)

 

 

 

 

5.  Ідентифікація слова

(3 бали за правильно виконане завдання)

 

 

 

 

 

6.  Ми запитуємо – ви відповідаєте

(1 бал за кожну відповідь)

 

 

 

 

7. Тема

(5 балів за правильно виконане завдання)

 

 

 

 

 

Загальна кількість балів

 

 

 

 

 

І команда:

1. Не можна допустити  щоб людиною керував страх

 

 

2. Життя  це оббирання  з реп’яхів що пазурами уп’ялися в душу

 

 

3. Слово  срібло  а мовчання  золото

 

 

____________________________________________________________________

 

ІІ команда:

1. Чи то шумлять так хвилі чи німфа плаче вслід

 

 

 

2. Пішла вночі до ворожки  щоб поворожити

 

 

 

3. Хоч не рідний син Ярема а щира дитина

 

 

_____________________________________________________________________

 

1. Він дуже розумний

 

 

сидить та й регоче.

 

2. Дружи з розумним

 

 

 

мій батько і твій батько коло одної печі грілися.

 

3. Від дощу ховався

 

 

голий не дошиє.

4. Ми з тобою родичі

 

 

під град нарвався.

5. Вовків боятися

 

 

втратив і годину.

6. Один кує

 

 

решетом у воді зірки ловить.

7. Дурному не скучно ніколи

 

 

не будеш дурнем.

8. Втратив хвилину

 

 

в лісі не ходити.

9. Голодний не доварить

 

другий псує.

1. Він дуже розумний

 

 

сидить та й регоче.

 

2. Дружи з розумним

 

 

 

мій батько і твій батько коло одної печі грілися.

 

3. Від дощу ховався

 

 

голий не дошиє.

4. Ми з тобою родичі

 

 

під град нарвався.

5. Вовків боятися

 

 

втратив і годину.

6. Один кує

 

 

решетом у воді зірки ловить.

7. Дурному не скучно ніколи

 

 

не будеш дурнем.

8. Втратив хвилину

 

 

в лісі не ходити.

9. Голодний не доварить

 

другий псує.

 

 

І команда:

 

1. Що вивчає морфологія? 

 

2. Що буває кількісним і порядковим? 

 

3. Розмова двох осіб - це ... 

 

    4. Скільки звуків у слові «кущ»?

 

5. Другорядний член речення, що відповідає на питання непрямих відмінків

 

     6. Частина слова, що знаходиться перед коренем.  

 

7. Відредагувати речення: У нас построїли гарну школу.

 

8. Назви час дієслова:

 

9. Як називається речення, в якому наявний лише один головний член? 

 

 

ІІ команда:

 

1. Назвіть службові частини мови

 

2. Що таке інфінітив? 

 

3. Слова з протилежним лексичним значенням

 

4. Скільки голосних в українській мові?  

 

     5. Художнє означення.  

 

6. Головна значуща частина слова називається ... 

 

7. Відредагувати речення: Приймати участь у змаганнях.

 

8. Як пишеться частка не з дієсловами?

 

9. Граматична основа речення — це...

 

_____________________________________________________________________

 

І команда:

 1. Покажчик із послідовним переліком усіх днів року за місяцями й відомостями про ці дні  ___________________
 2. Вищий навчально-науковий заклад з різними гуманітарними та природничо-математич­ними факультетами ________________
 3. Складноскорочене слово, утворене з початкових складів або з перших літер слів словосполу­чення __________________________
 4. Порада фахівця з якого-небудь пи­тання _______________________
 5. Доброзичливо-глузливе ставлення до чо­го-небудь, спрямоване на викриття вад  ________________
 6. Наймання, тимчасове користування чимось на договірних засадах _________________
 7. Зал для читання, лекцій, доповідей  ________________________
 8. Виготовлення орнаментів чи яких-небудь художніх зображень нашиванням або наклеюванням на що-небудь кольорових клаптиків паперу чи тканини _____________________
 9. Складні природжені реакції, типові для певного виду організмів, на зовнішні та внутрішні подразники ______________________

 

Аплікація. Оренда. Інстинкт. Консультація. Університет. Календар. Абревіатура. Гумор. Аудиторія.

 

 

 

 ІІ команда:

 1. Керівник підприємства, установи або навчального закладу _________________________
 2. Перебудова, переобладнання чо­го-небудь з метою вдосконалення __________________________
 3. Відомості про якісь події, чиюсь діяльність тощо  _________________
 4. Працівник радіо або телебачення, який читає текст перед мікрофоном  _______________
 5. Неприйнятливість організму до збуд­ників заразних хвороб, отруєння, стійкість організму до зараження, отруєння  _________________
 6. Дріт або система дротів, що служать для випромінювання радіохвиль під час радіопередачі або вловлюють їх під часрадіоприймання  _____________________________
 7. Переселення з батьківщини в іншу країну, зумовлене соціально-економічними, політични­ми або релігійними причинами  ____________________
 8. Вид мистецтва, що зображує життя, створює художні образи за допомогою слова  _______________________
 9.   Юрист, який захищає обвинуваченого  або веде якусь справу в суді, а також дає певні поради з правових питань.  (Адвокат)

 

 

Реконструкція. Еміграція.  Диктор. Директор. Адвокат. Антена. Імунітет.  Інформація.  Література.

 ___________________________________________________________________

 

 

 

1.  Для мене українська мова –це….

____________________________________

 

2.  Бути українцем – означає…

 

 

_____________________________________________________________________

docx
Додано
27 березня 2019
Переглядів
280
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку