Нові критерії для оцінювання здобувчів освіти

Про матеріал

Завдання предмета «Українська література» – сприяти формуванню ціннісного ставлення до того, що відбувається навколо, розуміти, що події важливо пропускати через себе. У пам'яті лишається те, що має емоційне позначення. Мета вивчення української літератури в школі – формування компетентного читача; підвищення загальної освіченості молодого громадянина України, досягнення належного рівня сформованості вміння прилучатися через художню літературу до фундаментальних цінностей, культури, розширення культурно-пізнавальних інтересів школярів; сприяння всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному становленню й самореалізації особистості в сучасному світі; виховання національно свідомого громадянина України; формування і ствердження гуманістичного світогляду особистості, національних і загальнолюдських цінностей

Перегляд файлу

Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти з української літератури

   Завдання предмета «Українська література» – сприяти формуванню ціннісного ставлення до того, що відбувається навколо, розуміти, що події важливо пропускати через себе. У пам’яті лишається те, що має емоційне позначення.

Мета вивчення української літератури в школі – формування компетентного читача; підвищення загальної освіченості молодого громадянина України, досягнення належного рівня сформованості вміння прилучатися через художню літературу до фундаментальних цінностей, культури, розширення культурно-пізнавальних інтересів школярів; сприяння всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному становленню й самореалізації особистості в сучасному світі; виховання національно свідомого громадянина України; формування і ствердження гуманістичного світогляду особистості, національних і загальнолюдських цінностей.

 

Оцінювання знань з української літератури здійснюється на основі:

 1. знання змісту програмових творів, біографій письменників;
 2. уміння переказувати;
 3. уміння інтерпретувати прочитані твори (висувати гіпотези, висловлювати власну думку з приводу прочитаного);
 4. здійснення аналізу художнього твору (тема, ідея, жанр, проблематика, композиція);
 5. знання теорії літератури;
 6. уміння аналізувати образи;
 7. знання цілісності літературного процесу;
 8. установлення міжпредметних зв’язків;
 9. уміння виконувати завдання творчого характеру.

 

У системі оцінювання розрізняють 4 (чотири) рівні навчальних досягнень учнів:

 •           перший рівень — початковий (1-3 бали). Відповідь учня фрагментарна, характеризується початковими уявленнями про предмет вивчення;
 •           другий рівень – середній (4-6 балів). Учень відтворює основний навчальний матеріал, здатний виконувати завдання за зразком, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності;
 •           третій рівень — достатній (7-9 балів). Учень знає істотні ознаки понять, явищ, зв'язки між ними, уміє пояснити основні закономірності, а також самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням). Відповідь учня правильна, логічна, обґрунтована, хоча їй бракує власних суджень;
 •           четвертий рівень – високий (10-12 балів). Знання учня є глибокими, міцними, системними; учень уміє застосовувати їх для виконання творчих завдань, його навчальна діяльність позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні ситуації, явища й факти, виявляти й відстоювати особисту позицію.

 

Оцінювання навчальних досягнень учнів з української, світової та літератур національних меншин має здійснюватися за такими вимогами:

Рівні навчальних досягнень

Бали

Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)

I. Початковий

1

Учень (учениця) сприймає навчальний матеріал на елементарному рівні, називає окремий літературний факт або явище.

2

Учень (учениця) сприймає навчальний матеріал на елементарному рівні, називає окремі літературні факти або явища.

3

Учень (учениця) сприймає навчальний матеріал, відтворює окремий фрагмент твору (з допомогою вчителя).

II. Середній

4

Учень (учениця) частково відтворює навчальний матеріал на репродуктивному рівні, дає визначення літературного явища без посилання на текст.

5

Учень (учениця) розуміє навчальний матеріал і з допомогою вчителя знаходить потрібні приклади у тексті літературного твору.

6

Учень (учениця) розуміє навчальний матеріал, відтворює значну його частину з допомогою вчителя і самостійно знаходить приклади у тексті.

ІІІ. Достатній

7

Учень (учениця) володіє матеріалом і навичками аналізу літературного твору за поданим учителем зразком, наводить окремі власні приклади на підтвердження певних суджень.

8

Учень (учениця) володіє матеріалом та навичками текстуального аналізу художнього твору, під керівництвом учителя виправляє допущені помилки й добирає аргументи на підтвердження висловленого судження або висновку.

9

Учень (учениця) володіє матеріалом, навичками текстуального аналізу на рівні цілісно­комплексного уявлення про певне літературне явище, під керівництвом учителя аналізує і виправляє допущені помилки; добирає аргументи на підтвердження висловленого судження або висновку.

ІV. Високий

10

Учень (учениця) добре володіє матеріалом та навичками цілісно­комплексного аналізу художнього твору,самостійно оцінює окремі літературні явища, знаходить і виправляє допущені помилки, працює із різними джерелами інформації, систематизує дібраний матеріал.

11

Учень (учениця) на високому рівні володіє матеріалом, вміннями і навичками цілісно­комплексного аналізу художнього твору,  висловлює свої думки, самостійно оцінює явища культурного життя,аргументуючи власну позицію щодо них, виявляє початкові творчі здібності.

12

Учень (учениця) вільно володіє матеріалом та навичками цілісно­комплексного аналізу літературного твору, виявляє особливі творчі здібності та здатність до оригінальних рішень щодо різноманітних навчальних завдань, до використання набутих знань та вмінь у нестандартних ситуаціях, має схильність до літературної творчості.

 

Процедура оцінювання здобувачів освіти

Поточне оцінювання на  уроці

Оцінка за урок виставляється за:

 • виконання домашнього завдання;
 • усні  відповіді під час фронтального опитування;
 • індивідуальні відповіді (знання теорії літератури, змісту творів, уміння аналізувати художній твір);
 • робота біля дошки;
 • творчі (усні та письмові) роботи.

 

Обов’язкова кількість видів контролю з української літератури

5–9 класи

Класи

5

6

7

8

9

Семестри

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

Контрольні роботи

у формі:

контрольного класного твору;

 

виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

2

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

1

 

 

2

3

 

 

 

 

 

1

 

 

2

3

 

 

 

 

 

1

 

 

2

3

 

 

 

 

 

1

 

 

2

3

 

 

 

 

 

1

 

 

2

3

 

 

 

 

 

1

 

 

2

3

 

 

 

 

 

1

 

 

2

3

 

 

 

 

 

1

 

 

2

3

 

 

 

 

 

1

 

 

2

Уроки розвитку мовлення*

 

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

Уроки позакласного читання

 

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Перевірка зошитів

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

10-11 класи

Класи

10

11

Семестри

І

ІІ

І

ІІ

 

Рівень стандарту,

академічний

Контрольні роботи

у формі:

контрольного класного твору*;

виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

3

 

 

 

1

 

 

2

3

 

 

 

1

 

 

2

3

 

 

 

1

 

 

2

3

 

 

 

1

 

 

2

Уроки розвитку мовлення**

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

Уроки позакласного читання

1

1

1

1

Перевірка зошитів

4

5

4

5

 

Письмові контрольні роботи проводяться у формі тестів, відповідей на запитання, літературної анкети героя твору, комплексних завдань, літературного диктанту, паспорту твору (за вибором учителя).

Контрольні класні твори проводяться у формі есе, міні-творів щодо розкриття певної проблеми чи образу програмового тексту. Це розвиватиме самостійне творче мислення учнів  і дасть їм  можливість виконати роботу протягом одного уроку.

Оцінка за контрольну роботу та тему учнями не перескладається!

У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку мовлення: одного уроку усного розвитку мовлення, а другого – письмового.

Тематична оцінка ставиться в кінці вивчення теми на основі письмової контрольної роботи (оцінка за тему може бути підвищена або знижена на 1-2 бали з урахуванням поточних оцінок).

Бал за семестр виставляється в кінці кожного семестру (півріччя). Він узагальнено відображає підготовку учня з літератури.

 

Семестровий бал є результатом оцінювання досягнень учня в таких аспектах:

 • тематичні оцінки;
 • читання напамять творів (за програмою);
 • розвитків звязного мовленнія;
 • ведення зошитів, оцінювання яких здійснюється раз на місяць.

 

Перевірка знань та вмінь здійснюється за допомогою завдань тестового характеру відкритого або закритого типів, а також комплексних завдань (на розсуд учителя), залежно від характеру навченого матеріалу.

 

Річний бал виставляється на основі семестрових оцінок.

 

Правила оцінювання здобувачів освіти

 1. Учень забов’язаний бути підготовленим до кожного уроку і виконувати домашнє завдання.
 2. У разі пропуску уроків учень зобов’язаний самостійно опрацювати вивчений класом матеріал.
 3. Якщо учень був відсутній на письмовій контрольній роботі, то він зобов’язаний її написати в позаурочний час за вимогою вчителя.

1

 

doc
Додано
8 квітня 2018
Переглядів
5405
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку