8 жовтня о 18:00Вебінар: Самоосвіта та підвищення кваліфікації вчителів: огляд важливих документів

Олімпіада з правознавства 11 клас (2018 р.)

Про матеріал

У посібнику запропоновано завдання для проведення оцінювання досягнень учнів шляхом їх участі у шкільних олімпіадах. Збірник олімпіадних завдань з правознавства містить різнорівневі завдання, які можуть використовуватися вчителями для проведення І (шкільного) етапу всеукраїнської олімпіади з правознавства, а також під час закріплення вивченого матеріалу на уроках, для підсумкових самостійних робіт з курсу, для індивідуальних занять з учнями, які готуються до змагань з правознавства. Завдання складено відповідно до програм з урахуванням змін у законодавстві. Збірник дозволяє вчителям складати диференційовані завдання залежно від здібностей та можливостей кожного учня.

Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, вчителів, методистів.

Сподіваємося, що даний збірник стане в нагоді педагогам в їхній нелегкій роботі. Успіхів!

Перегляд файлу

                                                 Олімпіада                                 11 клас

      1. Тести (10 балів)

Виконайте тестові завдання.

  1. Усиновлення дитини здійснюється на підставі рішення:

А) Органу місцевого самоврядування;

Б) Нотаріуса;

В) Органу опіки і піклування;

Г) суду.        

 

     2.Особа, яка забезпечувала фінансування злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації є:

А) Виконавцем злочину;

Б) Організатором злочину;

В) Підбурювачем до злочину;

Г) Пособником у злочині.

 

     3. Адміністративне законодавство – це :

А) Система актів органів законодавчої, виконавчої та судової влади;

Б) Система правових актів, у яких закріплені адміністративно-правові норми;

В) Система правових норм, що регулюють відносини у сфері державного управління;

Г) Система актів органів виконавчої влади.

 

     4. Стадія укладення цивільно-правового договору іменується:

А) Сервітут;

Б) Акцент;

В)Реалізація;

Г)Регрес

 

    5.Норми Особливої частини КК України систематизовано за:

А) Способом вчинення злочину;

Б) Формою вини;

В) Об`єктом посягання;

Г) Суб`єктом злочину.

 

    6. Для якого банку України одержання прибутку не є основною метою діяльності?

А) Ощадного банку України;

Б) Аграрного банку України;

В) Промислового банку України;

Г) Національного банку України.

 

    7. Не можуть бути визнані безробітними громадяни:

А) Віком до 16 років;

Б) Які вперше шукають роботу;

В) Які мають право на пенсію;

Г) Усі перелічені вище.

 

    8. Приватизація житла є:

А) Безвідплатним актом;

Б) Оплатним актом;

В) Перераховане у пунктах А) , Б);

Г) Господарсько-правовою дією.

 

 

   9. Підберіть поняття до визначення: «Це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування та визначеними щодо неї правами».

А) Земельна ділянка;

Б) Земельна власність;

В) Державний кордон;

Г) Межа земельної ділянки.

 

    10. В які строки Кабінет міністрів України забезпечує офіційне видання Червоної книги?

А) Не рідше одного разу на чотири роки;

Б) Не рідше одного разу на сім років;

В) Не рідше одного разу на десять років;

Г) Не рідше одного разу на п`ятнадцять років.               

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

     8

     9

    10

     Г

     Г

     Б

     Б

    В

    Г

    Г

    В

    А

    В

 

 

2. Дайте відповіді на запитання  (10 балів)

1.Який кодекс містить вичерпаний перелік заходів виховного харакеру?

Відповідь: Кримінальний

 

2.Примусові заходи виховного характеру застосовуються судом у випадках вчинених особою у віці ...

Відповідь: Від 14 до 18 років

 

    3.Чи породжує судимість застосування заходів примусового характеру?

Відповідь: Ні

 

4. Які заходи примусового характеру ви знаєте?

Відповідь: -1

                    -2

                    -3

                    -4

                    -5

5.Якщо неповнолітній ухиляється від виконання призначених заходів виховного характеру, то до якої відповідальності він притягується?

Відповідь: До кримінальної

 

6.Якщо суд призначає неповнолітньому виховання, чи звільняються бітьки від виховання дитини?

Відповідь: Ні

 

7. Охарактеризуйте примусові заходи виховного характеру, які застосовуються до неповнолітніх:

1) Застереження;

2) Обмеження дозвілля і встановлення вимог;

3) Передача неповнолітнього під нагляд батьків або осіб, що їх заміняють;

4) Покладання на неповнолітнього, який досяг 15-річного віку і має майно,кошти або заробіток, обов`язку відшкодувати матеріальні збитки;

5) Відправлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи.

 

 

3. Заповніть пропущене у наведених реченнях (10 балів)

1. Позовна заява – встановлена законом форма звернення до суду за вирішенням спору про суб`єктивне право.

2. Позовна заява за чинним законодавством являє собою єдиний спосіб об`єктивізації позову.

3. Письмова форма позову дає змогу чітку фіксувати зміст заявлених вимог, їх відповідність закону, час і місце пред`явлення позову, оперативно виявляти і усувати недоліки та погрішності, допущені заявником.

4. Таким чином , форма позовної заяви – одна з діючих гарантій прав позивача і відповідача на судовий захист.

5. Позовна заява повинна містити:

     - наменування суду, до якого подається заява;

6.  - ім`я позивача і відповідача;

7.  - зміст позовних вимог;

8.  - зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підствав     для звільнення від доказування;

9.  - перелік документів, що додаються до заяви.

10. Недотримання вимог до форми і змісту позовної заяви перешкоджає початку процесу , оскільки суд не має необхідної інформації для порущення справи.

 

 

4. Визначте помилки та/або недоречності, допущені в тексті (10 балів, 1 бал – встановлення помилки, 1 бал – виправлення помилики)

1. Державний службовець – це особа, яка обіймає посаду в державному органі (організації) щодо практичного виконання їх функцій і завдань і отримує заробітну плату за рахунок коштів приватних осіб.

2. За договорм найму (оренди) наймодавець передає або забов`язується передати наймачеві майно у власність за плату на певний строк.

3. Сім`ю складають особи, які спільно проживають, пов`язані спільним прізвищем, мають взаємні права то обов`язки.

4. Договір вважається укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх звичайних умов договору.

5. Шлюбний вік для чоловіків встановлюється у вісімнадцять років; для жінок – у сімнадцять років.

 

        Помилка

        Виправлення

1

   Приватних осіб

       Держави

2

   Власність

       Користування

3

   Прізвищем

       Побутом

4

   Звичайних

       Загальних

5

   Сімнадцять

       Вісімнадцять

 

 

 

5. Порівняйте поняття (15 балів)

 

Знайдіть відмінність між «авторським правом» та «патентним правом» (15б.: визначення понять – 5б., відмінне -10б.)

Відповідь:

Авторське право – розділ цивільного права, яке регулює особисті майнові та немайнові відносини, пов`язані зі створенням та використанням (виданням, виконанням тощо) творів науки, літератури та мистецтва, виражених в усній, письмовій або іншій об`єктивній формі, що допускає їх відтворення.

Патентне право – галузь законодавства, норми якої регулюють майнові, а також пов`язані з ними особисті немайнові відносини , що виникають у зв`язку зі створенням, правовою охороною та використанням винаходів, корисних моделей та промислових зразків, встановлюючих систему охорони прав на вказані об`єкти шляхом видання патентів.

     Відмінності

Авторське право

  Патентне право

1.

Об`єкт та їх призначення

Результати творчої діяльності в гуманітарній і духовній сферах: твори науки, літератури та мистецтва.

Результати творчої діяльності в технічній сфері:

-винаходи

-корисні моделі

-промислові зразки

2.

Особливості правової охорони

Не потребує реєстрації чи інших формальностей , досить надання твору об`єктивної форми

Обов`язково потрібна державна реєстрація об`єктів, яка засвідчується спеціальним документом

 

3.

Строки охорони прав

Майнові права автора охороняються протягом життя автора; 70 років після його смерті; особисті немайнові - безстроково

Для різних об`єктів встановлено різні строки:

  • патент на винахід – 20 років
  • на корисну модель – 10 років
  • на промисловий зразок – 10 років

 

 

6. Заповніть пропуски в таблиці (10 балів)

Відповідь:

7. Згрупуйте поняття в логічні групи. Дайте назви групам, що утворилися. Знайдіть в переліку зайве поняття, що випадає з логічних рядів, та дайте йому визначення (15 балів) (за об’єднання понять в логічні ряди – по 1 б. за кожний елемент; за назву логічного ряду – по 1 б., за поняття, що випадає з логічних рядів – 1 б., за його визначення – 2 б.)

Святкові, за законом, попередження, неустійка, за договором, штраф, за адміністративним актом, щоденні, оплатне вилучення, відпустки.

Назва логічного ряду

 

 

 

Логічний ряд

 

 

 

 

Відповідь:

Назва логічного ряду

Час відпочинку

Види представництва

Види адміністративних стягнень

Логічний ряд

Святкові, щоденні, відпустки

За законом, за адміністративним актом, за договором

Попередження, штраф, оплатне вилучення

 

Зайве поняття:

Неустійка – це грошова сума, яку боржник повинен сплатити кредиторові у разі невиконання або неналежного виконання забов`язання , а також при виконанні за межами строку.

 

 

 

 

 

 

8. Проаналізуйте правові ситуації. Дайте відповідь на запитання (20 балів)

А) Прочитайте ситуацію. Дайте правовий аналіз ситуації.

Колектив працівників підприємства, на якому ти місяці не виплачували заробітну плату, прийняв рішення про невихід на роботу з наступного дня у зв`язку з проголошенням страйку. Директор підприємства, який був присутній на зборах, попередив, що він надішле заяву до суду про визнання страйку незаконним.

Чи має суд підстави про визнання страйку незаконним при таких обставинах?

На яких порушеннях порядку вирішення колективних трудових спорів він може обгрунтувати своє рішення?

Відповідь: Запропонована правова ситуація регулюється нормами трудового права, зокрема інститутом колективних трудових спорів і нормами Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів» . Колективний трудовий спір – це розбіжності, що виникають між сторонами соціально-трудових відносин щодо, наприклад, укладення чи зміни колективно-трудового договору або невиконання вимог законодавства про працю. Основною особливістю колективного трудового спору є та, що однією з його сторін є колектив працівників або орган, який представляє їх інтереси( профспілковий орган). Підставою для виникнення цих спорів може бути порушення умов колективних договорів чи угод або відмова работодавців від їхнього укладення.

Колективні трудові спрои виникають на виробничому, галузевому(територіальному) та національному рівнях.

Порядок розгляду колективних трудових спорів складний і передбачає наступні етапи:

1 етап: формування колективних вимог. Вимоги формуються на загальних зборах( виробничий рівень), оформляються протоколом і направляються роботодавцю.Їх мають розглянути в 3-денний строк;

2 етап: момент виникнення спору. Він виникає з моменту (згідно ст.6 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів»), коли представницький орган колективу робітників отримав від роботодавця повідомлення про повну або часткову відмову в задоволенні колективних вимог, або відповідь не надійшла.

3 етап: розгляд спору( процедури щодо припинення) здійснюється комісією.

4 етап: страйк – тимчасове колективне добровільне припинення роботи працівнками (невихід на роботу, невиконання трудових обов`язків) з метою вирішення колективного трудового спору. Про початок страйку роботодавця треба попередити письмово не пізніше як за 7 днів до його початку.

Згідно ст.44 Конституції України працівники мають право на страйки для захисту своїх економічних і соціальних інтересів.

Незаконними визнаються страйки, які закликають до зміни конституційного ладу , а також розпочаті з порушенням порядку вирішення колективних трудових спорів.

Отже, колектив працівників має право на захист своїх економічних інтересів використовуючи встановлені законом способи, в тому числі і страйк, але при цьому дотримуючись усіх вимог трудового законодавства.

Вирішуючи вказану ситуацію, суд має підстави для визнання страйку незаконним, оскільки був порушениий порядок вирішення колективних трудових спорів, тобто не застосовані процедури щодо примирення, а також не дотримано 7-денний строк повідомлення роботодавця про початок страйку.

 

 

Б) Прочитайте ситуацію. Дайте правовий аналіз ситуації.

Подружжя Семченко проживало в гуртожитку сімейного типу, що належав ПАТ «Промбуд». Жила площа кімнати, де проживало подружжя, дорівнювала 28 кв.м.

Оскільки кімната у гуртожитку на той час не підлягала приватизації, Семченко звернулися до виконкому міської ради із заявою про постановку на облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов. Розглянувши заяву, виконком прийняв рішення відмовити їм у постановці на підставі ст.74 ЖК України, що встановлює норму жилої площіна одну особу 13,65 кв.м., у той  час як подружжя має на одну особо 14 кв.м.

Чи правомірна відмова у постановці на облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов?

Відповідь: Вказана правова ситуація регулюється нормами житлового права, зокрема нормами, закріпленими в  ЖК України. Згідно ст.47 Конституції України кожен має право на житло. Ч.2 ст.47 Конституції України передбачає, що громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безкоштовно або за                    для них плату відповідно до закону.

За ЖК України, на одну особу надається жила площа в межах 13,65 кв.м. , але не менше рівня середньої забезпеченості громадян нею в даному населеному пункті.

Відповідно до п.6ч1 ст.34 ЖК України такими, що потребують  поліпшення житлових умов, визнаються громадяни, які проживають в гуртожитках. При цьому не має значення, яку жилу площу вони займають. У такому разі подружжя Семченко  має право на постановку на облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов. У зв`язку з цим, відмова виконкому міської ради неправомірна.

 

 

docx
Додано
11 листопада 2018
Переглядів
1581
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку