Орієнтовне календарно-тематичне планування з української мови для 10 класу на 2018-2019н.р. Рівень стандарту.

Про матеріал

Орієнтовне календарно-тематичне планування з української мови для 10 класу на 2018-2019н.р. Рівень стандарту. Розроблено за новою навчальною Програмою (рівень стандарту), затвердженою наказом МОН

від 23.10.2017 № 1407. Програма відображає засадничі ідеї Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392), Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р. № 462), а також концепції «Нова українська школа».

Перегляд файлу

                          Українська мова 10-Б клас

 

                                                                                                                                                                                                    Усього - 70год.                            2 год. на тиждень

                 Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

2

 

 2

 

Письмо:

 

 

 

 

 

переказ

-

 

-

 

твір

-

 

-

 

Правопис:

 

 

 

 

 

Диктант

-

 

-

 

есе

2

 

3

 

 

 усний переказ,

 діалог

 

 усний  

  твір

 

 

 

 

№ з/п

                               Тема уроку

 

К-сть

год.

Дата

Приміт

ки

1

Вступ  3год.

Лексикографія. Сучасні лексикографічні джерела: словники, довідкова література (у  числі на електронних носіях). Інформативна й нормативна функції їх.  Складання й редагування словникових статей

1

 

 

2

Основні типи словників. Тлумачення значення слова різними способами

1

 

 

3

Довідкові медіаресурси. Укладання словників-мінімумів «Складні випадки наголошування»

1

 

 

                      Поняття норми в сучасній українській

                  літературній мові 1год.

4

Нормативне й ненормативне мовлення. Типи норм.

1

 

 

                        Лексична норма  10год.

5

Лексична помилка. Складання тексту рекомендаційного характеру «Як уникати помилок у мовленні»;

1

 

 

6

Лексичне значення слова. Слово і контекст; залежність значень слова від контексту.

1

 

 

7

Слововживання: вибір слова, лексична сполучуваність.

1

 

 

8

Слова власне українські й запозичені. Виправдані й небажані запозичення. Укладання словника небажаних запозичень «Свої не гірші заморян»

1

 

 

9

Лексичні й фразеологічні синоніми, антоніми. Синонімічне багатство української мови.

1

 

 

10

Написання есе «Прекрасна мить життя», «Чарівність і могутність слова»

1

 

 

11

Пароніми. Запобігання помилок у вживанні паронімів.

1

 

 

12

Найпоширеніші випадки порушення лексичної норми. Кальки з інших мов, недоречне вживання українських слів у невластивому їм значенні. Редагування текстів

1

 

 

13

Основні групи фразеологізмів, багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів. Уживання слів у фразеологізмах відповідно до їхнього стилістичного забарвлення. Укладання тематичного  словника українських фразеологізмів

1

 

 

14

Утвердження лексичної норми в словниках української мови (повторення й узагальнення). Переказування публіцистичного тексту.

1

 

 

15

Контрольна робота №1. Вступ.                        Лексична норма  (редагування, рівневі завдання).  

1

 

 

                              Практична риторика  9год.

16

Риторика як мистецтво, наука й навчальна дисципліна. Роль риторики в сучасному світі. Переказування взірцевих текстів промов

1

 

 

17

Мовленнєва ситуація. Елементи мовленнєвої ситуації (мовець (адресат), слухач (аудиторія), предмет мовлення, умови успішного спілкування.

1

 

 

18

Особистість мовця (чарівність, артистизм, упевненість у собі, щирість, обізнаність, об’єктивність, доброзичливість). Риси гарного співрозмовника. Вимоги до мовлення оратора. Комунікативний стан мовця.

1

 

 

19

Аудиторія (слухач, слухачі). Види слухання. Цілі слухання. Моделювання аудиторії. Контакт з аудиторією. Прийоми налагодження контакту.

1

 

 

20

Контакт з аудиторією. Прийоми налагодження контакту (практично)

1

 

 

21

Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу.

1

 

 

22

Види читання і записування тексту виступу. Естетика тексту. Складання плану виступу

1

 

 

23

Ефективність мовлення. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки. Комунікативний намір. Тренування виступу

1

 

 

24

Мовленнєвий вчинок. Мовленнєва подія. Оцінювання мовленнєвого вчинку

1

 

 

                      Орфоепічна норма   5год.

25

Орфоепічна помилка. Орфоепічний словник. Поняття милозвучності. Чергування у//в, і//й як засіб милозвучності.

1

 

 

26

Основні правила вимови голосних звуків.

Основні правила вимови приголосних звуків. Виразне читання текстів різної жанрово-стильової належності

1

 

 

27

Наголос. Основні правила наголошування слів. Нормативний наголос.  Варіантне наголошування слів в українській мові. інформаційний виступ на тему «Можливості українського наголосу»

1

 

 

28

Написання есе на тему «Наголос – душа слова»

1

 

 

29

Словорозрізнювальний наголос.

Форморозрізнювальний наголос.

Діалектний наголос.

1

 

 

30

Складні випадки наголошування слів.

1

 

 

31

Контрольна робота №2. Практична риторика. Орфоепічна норма  (тести,     складання виступу)

1

 

 

 

32

Підсумковий урок .

1

 

 

 

І семестр   

                        Контрольні роботи-2

                       Есе-2

 

 

 

                     Орфографічна норма   20 год.

33

Орфограма. Орфографічна помилка.

Орфографічний словник.

Принципи української орфографії.

1

 

 

34

Ненаголошені е, и в корені слова. Редагування чужого тексту

1

 

 

35

Апостроф. Добір слів для словникового диктанту

1

 

 

36

Позначення м’якості приголосних

1

 

 

37

Чергування голосних. Чергування приголосних в українській мові.

1

 

 

38

Зміни приголосних при збігові їх у процесі словотворення.

1

 

 

39

Написання есе на теми: «Життя в гармонії з природою», «Моє бачення сучасної школи», «Чого варто уникати в спілкуванні», «Ціна недбалості», «Гаджети чи реальне спілкування?»;

1

 

 

40

Спрощення приголосних.

1

 

 

41

Подвоєння та подовження приголосних.

1

 

 

42

Правопис префіксів. Правопис суфіксів.

1

 

 

43

Уживання великої літери.

1

 

 

44

Правила перенесення слів із рядка в рядок. Письмове докладне переказування текстів різних стилів

1

 

 

45

Написання складних слів разом, окремо, з дефісом.  Редагування текстів

1

 

 

46

Написання слів іншомовного походження. Правило «дев’ятки».

1

 

 

47

Складні випадки написання географічних назв. Обговорення тексту рекламного характеру

1

 

 

48

Розрізнення прислівників і співзвучних сполук (збоку – з боку, зрештою – з рештою, всередині  – в середині тощо). Правила написання їх.

1

 

 

49

Написання не, ні з різними. Написання диктанту

1

 

 

50

Правила графічних скорочень слів. Коментування висловлень відомих людей про ставлення до свого здоров’я.

1

 

 

51

Контрольна робота №3 Орфографічна норма   (диктант з граматичним завданням)

1

 

 

                Морфологічна норма  12 год.

52

Морфологічна помилка

1

 

 

53

Іменник.

Рід іменників (складні випадки узгодження роду іменників типу кір, дріб, біль, нежить, пил, степ, ступінь, путь та ін. з іншими частинами мови). Паралельні родові форми іменника (зал – зала, птах – птаха, плацкарт – плацкарта тощо).

1

 

 

54

Іменники чоловічого та жіночого роду, що означають назви людей за діяльністю (поет – поетеса, поетка; директор – директорка, робітник – робітниця та ін.). Складання діалогів із використанням іменників на позначення назв осіб за родом діяльності у формі чоловічого та жіночого роду

1

 

 

55

Іменники спільного і подвійного роду. Визначення роду невідмінюваних іменників та абревіатур, правила вживання їх. Складання речень з іменниками спільного роду (бідолаха, причепа, базіка, трудяга, ледащо, шульга, староста, ручище, забудько тощо);

1

 

 

56

Написання есе за змістом висловів народної мудрості

1

 

 

57

Іменники, що мають лише форму однини або множини.

1

 

 

58

Складні випадки відмінювання іменників. Написання привітання близькій людині

1

 

 

59

Закінчення іменників І відміни в орудному відмінку.Закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни в родовому відмінку. Відмінкові закінчення іменників з конкретним та абстрактним значенням (терміна – терміну, феномена – феномену).

1

 

 

60

Паралельні закінчення  іменників чоловічого роду давального відмінка (-ові, -еві (-єві) , -у (-ю) ); іменників  знахідного відмінка (назв побутових предметів (узяв олівець – узяв олівця, написав лист – написав листа); іменників місцевого відмінка однини (на коні – на коневі, в ліжку – на ліжкові, в гаї – в гаю, на торзі – на торгу); іменників місцевого відмінка множини (кістьми – костями, крильми – крилами, чобітьми – чоботями тощо).

1

 

 

61

Закінчення іменників ІІІ відміни в орудному відмінку. Словозміна іменників ІV відміни. Коментування висловлень відомих людей щодо збереження природи

1

 

 

62

Особливості кличного відмінка.

Творення й відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові. Усне висловлення на тему «Весняне пробудження природи».

1

 

 

63

Написання есе про явище природи, що викликає найбільше захоплення й здивування

1

 

 

                  Практична риторика  7год.

64

Суперечка як вид комунікації. Різновиди суперечки. Визначення предмета суперечки

1

 

 

65

Правила ведення суперечки.

1

 

 

66

Аргументи й докази. Збирання матеріалу, аргументів для виступу

1

 

 

67

Полемічні прийоми. Аналіз аргументів суперника

1

 

 

68

Мистецтво відповідати на запитання. Формулювання запитань суперникові

1

 

 

69

Контрольна робота №4.  Практична риторика (відповіді на запитання)

1

 

 

70

Дискусія на тему: «Гроші. Навіщо збирати? Де зберігати? На що витрачати? Як заощаджувати?», «Мовна мода – це добре чи погано?».

    ІІ семестр 

                        Контрольні роботи-2

                       Есе-3

 

1

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Українська мова, Планування
Додано
21 липня 2018
Переглядів
2462
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку