16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Орієнтовне календарно-тематичне планування з укр. мови для 10 кл. (рівень стандарту), 2018-2019 н.р.

Про матеріал

Орієнтовне календарно-тематичне планування з української мови для 10 класу (рівень стандарту) на 2018 − 2019 н. р. КТП уклали згідно з листом МОНУ від 03.07.2018 р. № 1/9-415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році». Відповідає такій програмі:

Українська мова : програма для ЗНЗ з укр. мовою навч. 10 − 11 класи. Рівень стандарту / укл.: Н. Б. Голуб та ін. К., 2017. URL : https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv (див. навчальні програми 10 − 11 кл., чинні з 1 вересня 2018 р.; дата звернення: 10.07.2018)

Шановні користувачі! Зверніть, будь ласка, увагу на те, що диктант не є обов'язковою контрольною формою роботи з мови для 10 класу, але в КТП залишила, виходячи з такого положення методичних рекомендацій: «...учитель на власний розсуд має право збільшувати ... кількість [контрольних робіт], залежно від рівня підготовленості класу, здібностей конкретних учнів, умов роботи тощо». За роз'ясненням питання про диктант зверталася до голови районного МО та ЗДНВР.

Перегляд файлу

Українська мова

10 клас

Рівень стандарту

70 год.

(2 год. на тиждень)

Програма. Українська мова : програма для ЗНЗ з укр. мовою навч. 10  11 класи. Рівень стандарту / укл.: Н. Б. Голуб та ін. К., 2017. URL : https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv (див. навчальні програми 10  11 кл., чинні з 1 вересня 2018 р.; дата звернення: 10.07.2018)

КТП уклали відповідно до листа МОНУ від 03.07.2018 р. № 1/9-415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році».

Підручник. Глазова О. П. Українська мова (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти. Харків : Ранок, 2018.

 

Усього

годин

Перевірка мовн. теми

Дикт.

Письм.

переказ

Письм.

твір

Есе

Діалог

Усн.

переказ

Усн.

твір

Зош.

ТО

Рік

70

4

2

0

0

5

1

1

1

9

7

І сем.

32

2

1

0

0

2

1

1

0

4

3

ІІ сем.

38

2

1

0

0

3

0

0

1

5

4

 

Календарно-тематичне планування на 2018  2019 н. р.

І  ІІ семестри

з/п

Тема, зміст навчального матеріалу

Дата

Примітки

І семестр

Вступ

1

Вступ. Лексикографія. Сучасні лексикографічні джерела: словники, довідкова література (у числі на електронних носіях).

 

РВР Складання й редагування словникових статей; здійснення лексикографічного пошуку; тлумачення значення слова різними способами; укладання словників-мінімумів «Складні випадки наголошування», «Незнайомі слова», тематичних словників-мінімумів тощо; обговорення теми «Словники в нашому житті»; диспут на тему: «Не бійтесь заглядати у словник: Це пишний яр, а не сумне провалля…» (М. Рильський).

2

Інформативна й нормативна функції словників і довідників. Основні типи словників. Довідкові медіаресурси.

 

3

ПР

Практична риторика. Риторика як мистецтво, наука й навчальна дисципліна. Роль риторики в сучасному світі.

 

РВР Аналіз змісту висловлень; переказування взірцевих текстів промов.

4

ПР

Практична риторика. Мовленнєва ситуація. Елементи мовленнєвої ситуації (мовець (адресат), слухач (аудиторія), предмет мовлення, умови успішного спілкування.

 

РВР Моделювання ситуації спілкування.

Поняття норми в сучасній українській літературній мові

5

Поняття норми в сучасній українській літературній мові. Типи норм. Нормативне й ненормативне мовлення.

 

РВР Написання відгуку про сайт відомої людини;

переказування публіцистичного тексту.

Лексична норма

6

Лексична норма. Лексичне значення слова. Лексична помилка.

 

РВР Редагування текстів; складання тексту рекомендаційного характеру «Як уникати помилок у мовленні».

7

Слово і контекст; залежність значень слова від контексту.

 

РВР Складання паспорта слова.

8

Слововживання: вибір слова, лексична сполучуваність.

 

РВР Укладання словника рідко вживаних слів; виступ під час дискусії «Які слова руйнують наше життя?»; «Інтернет зближує чи накопичує самотність?».

9

Слова власне українські й запозичені. Виправдані й небажані запозичення.

 

РВР Укладання словника небажаних запозичень «Свої не гірші заморян»; дискусія на тему: «Чи потрібні мові запозичення?».

10

Лексичні й фразеологічні синоніми, антоніми. Синонімічне багатство української мови.

 

РВР Переказування художнього тексту; збагачення тексту синонімами підготовка проектів «Музей одного слова» (систематизація інформації про певне слово з різних лексикографічних джерел), «Фразеологічне багатство творів Мирослава Дочинця»; «Синоніми у творах Михайла Стельмаха»; складання плану проведення зимових канікул.

11

ТО1

(11 ф)

Пароніми. Запобігання помилок у вживанні паронімів.

 

РВР Складання плану роботи на тиждень; складання плану дозвілля на канікули.

12

Найпоширеніші випадки порушення лексичної норми. Кальки з інших мов, недоречне вживання українських слів у невластивому їм значенні.

 

РВР Виступ під час дискусії «Грубість – духовна слабкість чи демонстрування сили?»; складання тексту рекомендаційного характеру «Як уникати конфліктів з друзями».

13

Основні групи фразеологізмів.

 

РВР Укладання тематичного словника українських фразеологізмів.

14

Багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів. Уживання слів у фразеологізмах відповідно до їхнього стилістичного забарвлення.

 

РВР Укладання словника фразеологізмів у творах українських письменників.

15

Утвердження лексичної норми в словниках української мови (повторення й узагальнення).

 

РВР Написання повідомлення на тему «Лексичну норму відображають і утверджують насамперед словники»; добір і складання лінгвістичних мініатюр про правильність мовлення.

16

КР1

Контрольна робота  1 «Вступ. Поняття норми в сучасній українській літературній мові. Лексична норма»: тестування, виконання завдань.

 

РВР Написання повідомлення на тему «Жорстокі слова».

17

КЕ1

Написання есе на теми: «Прекрасна мить життя», «Чарівність і могутність слова», «З чого зіткане щастя?».

 

РВР Переказування текстів різних стилів із творчим завданням.

18

ПР

Практична риторика. Особистість мовця (чарівність, артистизм, упевненість у собі, щирість, обізнаність, об’єктивність, доброзичливість). Риси гарного співрозмовника. Вимоги до мовлення оратора. Комунікативний стан мовця.

 

 

19

ПР

ТО2

(8 ф)

Практична риторика. Аудиторія (слухач, слухачі). Види слухання. Цілі слухання. Моделювання аудиторії. Контакт з аудиторією. Прийоми налагодження контакту.

 

РВР Моделювання аудиторії.

Орфоепічна норма

20

Орфоепічна норма. Орфоепічна помилка. Орфоепічний словник.

 

РВР Сприймання на слух чужого мовлення й аналіз його.

21

Поняття милозвучності. Чергування у//в, і//й як засіб милозвучності.

 

РВР Діалогування  з учителем, учнями.

22

Основні правила вимови голосних звуків. Основні правила вимови приголосних звуків.

 

 

23

Наголос. Нормативний наголос. Основні правила наголошування слів.

 

РВР Виразне читання текстів різної жанрово-стильової належності.

24

Варіантне наголошування слів в українській мові. Діалектний наголос. Словорозрізнювальний наголос. Форморозрізнюваль-ний наголос. Складні випадки наголошування слів.

 

 

25

КР2

Контрольна робота  2 «Практична риторика»: тестування, виконання завдань.

 

РВР Виразне читання улюблених поезій напам’ять.

26

КД1

Контрольний диктант.

 

РВР Усне переказування текстів різних стилів із творчим завданням.

27

КЕ2

Написання есе на тему: «Наголос – душа слова».

 

РВР Інформаційний виступ на тему «Можливості українського наголосу».

28

ПР

Практична риторика. Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу. Ефективність мовлення. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки. Комунікативний намір.

 

РВР Складання плану виступу;

підготовка композиційних частин виступу (вступу, основної частини і висновків);

підготовка різних варіантів вступу і висновку до конкретної теми;

визначення комунікативних намірів мовців за текстом промови.

29

ПР

Практична риторика. Види читання і записування тексту виступу. Естетика тексту.

 

РВР Написання тексту публічного виступу;

запам’ятовування тексту виступу;

тренування виступу;

добір аргументів до конкретної тези;

добір фразеологізмів до теми виступу.

30

ПР

ТО3

(11 ф)

Практична риторика. Мовленнєвий вчинок. Мовленнєва подія.

 

РВР Аналіз власного і чужих виступів;

оцінювання мовленнєвого вчинку;

висловлення особистого ставлення до почутого.

Орфографічна норма

31

Орфографічна норма. Орфограма. Орфографічна помилка. Орфографічний словник. Принципи української орфографії.

 

 

32

Ненаголошені е, и в корені слова.

 

 

ІІ семестр

33

Апостроф.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РВР Редагування чужого тексту;

підготовка конспекту тексту наукового стилю;

добір слів для словникового диктанту;

моделювання «Карти пам’яті» складних орфографічних тем;

письмове докладне переказування текстів різних стилів;

письмове обґрунтування свого вибору на визначену тему («Електронна чи паперова книга?», «Улюблений вид дозвілля», «Мій вибір – здоровий спосіб життя», «Чи може зашкодити неграмотне письмо?», «Чи потрібно вчитися заощаджувати?», «Чи важливо бути пунктуальним», «Ця музика надихає», «Мій вибір – жити й творити в Україні», «Що означає «бути відповідальним»?»);

письмове прохання довільного змісту;

написання ділового листа;

складання ієрархії життєвих цілей;

обговорення тексту рекламного характеру;

коментування висловлень відомих людей про читання;

продукування і редагування текстів;

написання диктантів;

складання карти своїх мрій;

обговорення тексту публіцистичного стилю;

коментування висловлень відомих людей про ставлення до свого здоров’я.

34

Позначення м’якості приголосних.

 

35

Чергування голосних.

 

36

Чергування приголосних в українській мові.

 

37

Зміни приголосних при збігові їх у процесі словотворення.

 

38

Спрощення приголосних.

 

39

Подвоєння та подовження приголосних.

 

40

КД2

Контрольний диктант.

 

41

КЕ3

Написання есе на теми: «Життя в гармонії з природою», «Моє бачення сучасної школи», «Чого варто уникати в спілкуванні», «Ціна недбалості», «Гаджети чи реальне спілкування?».

 

42

ПР

ТО4

(12 ф)

Практична риторика. Суперечка як вид комунікації. Правила ведення суперечки.

 

43

Правопис префіксів.

 

44

Правопис суфіксів.

 

45

Уживання великої літери.

 

46

Правила перенесення слів із рядка в рядок. Правила графічних скорочень слів.

 

47

Написання складних слів разом, окремо, з дефісом.

 

48

Написання слів іншомовного походження. Правило «дев’ятки».

 

49

Складні випадки написання прізвищ і географічних назв.

 

50

Розрізнення прислівників і співзвучних сполук (збоку – з боку, зрештою – з рештою, всередині  – в середині тощо). Правила написання їх.

 

51

Написання не, ні з різними частинами мови

 

52

КР3

Контрольна робота № 3 «Орфографічна норма»: тестування, виконання завдань.

 

53

КЕ4

Написання есе про явище природи, що викликає найбільше захоплення й здивування.

 

54

ПР

ТО5

(12 ф)

Практична риторика. Різновиди суперечки.

 

Морфологічна норма

55

Морфологічна норма. Морфологічна помилка.

 

РВР Складання діалогів із використанням іменників на позначення назв осіб за родом діяльності у формі чоловічого та жіночого роду;

складання речень з іменниками спільного роду (бідолаха, причепа, базіка, трудяга, ледащо, шульга, староста, ручище, забудько тощо);

складання розповіді про подорож Україною або світом із зазначенням назв мешканців відвіданих місць.

написання пропозиції однокласникові/однокласниці спільно спланувати дозвілля у вихідний день й згоди/відмови у відповідь;

написання електронного листа;

написання привітання близькій людині;

написання застережень молодшим дітям щодо безпечної поведінки на воді й біля водойм;

висловлення співчуття близькій людині;

написання звернення до громадян міста (села) щодо чистоти довкілля;

коментування висловлень відомих людей щодо збереження природи;

оголошення приватного змісту;

переказування тексту наукового чи публіцистичного стилю, що містить незмінювані іменники;

усне переказування тексту публіцистичного стилю.

висловлення прохання про допомогу;

висловлення подяки незнайомим людям за допомогу;

коментування новин тижня, висвітлених на місцевому телеканалі;

планування колективної роботи з розподілом ролей кожного учасника;

усне висловлення на тему «Весняне пробудження природи».

56

Іменник. Рід іменників. Паралельні родові форми іменника (зал – зала, птах – птаха, плацкарт – плацкарта тощо). Іменники чоловічого та жіночого роду, що означають назви людей за діяльністю (поет – поетеса, поетка; директор – директорка, робітник – робітниця та ін.).

57

Іменники спільного і подвійного роду. Складні випадки узгодження роду іменників типу кір, дріб, біль, нежить, пил, степ, ступінь, путь та ін. з іншими частинами мови.

 

58

Визначення роду невідмінюваних іменників та абревіатур, правила вживання їх.

 

59

Іменники, що мають лише форму однини або множини.

 

60

Складні випадки відмінювання іменників. Закінчення іменників І відміни в орудному відмінку.

 

61

Закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни в родовому відмінку. Відмінкові закінчення іменників з конкретним та абстрактним значенням (терміна – терміну, феномена – феномену).

 

62

ТО6

(8 ф)

Паралельні закінчення іменників чоловічого роду давального відмінка (-ові, -еві (-єві) , -у (-ю) ); іменників знахідного відмінка (назв побутових предметів (узяв олівець – узяв олівця, написав лист – написав листа); іменників місцевого відмінка однини (на коні – на коневі, в ліжку – на ліжкові, в гаї – в гаю, на торзі – на торгу); іменників місцевого відмінка множини (кістьми – костями, крильми – крилами, чобітьми – чоботями тощо).

 

63

Закінчення іменників ІІІ відміни в орудному відмінку. Словозміна іменників ІV відміни.

 

64

Особливості кличного відмінка.

 

65

Творення й відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові.

 

66

Контрольна робота № 4 «Морфологічна норма»: тестування, виконання завдань.

 

67

КЕ5

Написання есе за змістом висловів народної мудрості.

 

68

ПР

Практична риторика. Аргументи й докази. Полемічні прийоми.

 

 

69

ПР

Практична риторика. Мистецтво відповідати на запитання. Дискусія на тему: «Гроші. Навіщо збирати? Де зберігати? На що витрачати? Як заощаджувати?», «Мовна мода – це добре чи погано?».

 

 

70

ТО7

(8 ф)

Підсумковий урок.

 

 

Учитель − Поліна Володимирівна Мокрушина

Перевірено

___вересня                                                                                                                    ЗДНВР С. А. Колєснікова

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.8
Оригінальність викладу
4.7
Відповідність темі
4.8
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 13
Оцінки та відгуки
 1. Червінська-Ковтунович Ксенія
  Доброго дня. Скажіть, будь ласка, окремих уроків комунікативного розвитку в 10 класі в рівні стандарту вже немає?Все замінили практичною риторикою?
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
 2. Гордієнко Олена Вікторівна
  Контрольного диктанту за методичними рекомендаціями МОН в 10 класі бути не повинно. Можна збільшувати кількість фронтальних робіт, а не додавати їхні види. У 10 класі рівня стандарту письмо передбачено лише у формі есе ( ані диктанту, ані твору, ані переказу бути не може). Як форма роботи на звичайному уроці - будь ласка, але не контрольна. Уважно перегляньте рекомендації.
  Загальна:
  3.0
  Структурованість
  3.0
  Оригінальність викладу
  3.0
  Відповідність темі
  3.0
 3. Ковтун Валентина Василівна
  Дякую за матеріали. Ретельна праця.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Сітало Олена Яківна
  Матеріал корисний для вчителів.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Ціпіньо Мар'яна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Москалець Анастасія Дмитрівна
  Дякую, дуже корисна робота!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Кузьма Наталія Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Деркач Тетяна Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Павлюк Наталія Дмитрівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. Рудакова Антоніна Леонтіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 11. Берегеля Ольга
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 12. Бондарчук Тетяна Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 13. Пилипенко Людмила
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 10 відгуків
docx
Додано
17 липня 2018
Переглядів
32146
Оцінка розробки
4.7 (13 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку