2 лютого о 18:00Вебінар: Самооцінювання управлінських та освітніх процесів: нормативні орієнтири та особливості проведення

Підсумкова контрольна робота з української мови у 10 класі

Про матеріал
Підсумкова контрольна робота з української мови у 10 класі ( робота місти ть завдання різних рівнів, що допомагають підготуватися до ЗНО)
Перегляд файлу

10 клас                                                                     Підсумкова контрольна робота 

І варіант

Завдання 1-12 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

 1. Розділ мовознавства, що вивчає звуковий склад мови:

А орфографія;         Б орфоепія;             В фонетика;         Г фонологія

2.Орфографічну помилку (велика — мала літера) допущено в словах рядка:

 А гордіїв вузол, Гордіїв комп'ютер;                         Б Довженкові фільми, Довженків сад;

В Почаївська Лавра, почаївська пам'ятка;              Г Шевченківська премія, шевченківська земля.

3. Вкажіть рядок, в якому у всіх словах відбувається спрощення:

 А щас…ливий, зліс…ний, кількіс…ний, пристрас…ний;       Б вартіс…ний, радіс…ний, форпос…ний, хвас…ливий;

 В совіс…ний, виїз…ний, студен…ський, хворос…няк;         Г жаліс…ний, проїз…ний, тиж…невий, гіган…ський.

4. Позначте рядок слів, в кожному з яких є глухі приголосні, що вимовляються як дзвінкі:

 А молотьба, спробувати, стверджувати;                    Б хоч би, стулити, косьба;         

В рюкзак, вокзал, просьба;                                               Г якби, скиснути, скраю.

5. Всі слова потрібно писати окремо в рядку:

А горизонтально/вертикальний, горизонтально/опуклий, горизонтально/спрямований, горизонтально/неоднорідний;

Б історико/архівний, історико/правовий, історико/художній, історико/мемуарний;

В суспільно/корисний, суспільно/небезпечний, суспільно/необхідний, суспільно/значущий;

Г курортно/готельний, курортно/оздоровчий, курортно/ туристичний, курортно/лікувальний.

6. Літеру с треба писати в усіх словах рядка

А  бе..коштовний, ..казати, ..керований;                                  Б  ..формувати, пере..кочити, ..фотографувати;

В  ..плетений, ..питати, ..шити;                                                    Г  ..тягнути, ро..тлумачити, не..терпний;

7. Знак м’якшення НЕ пишеться в усіх словах рядка

А  міл..ярд, ойкан..ня, мен..ший;                                               Б  Уман..щина, Поділ..ля, Бат..ківщина;

В  безбат..ченко, змагаєш..ся, віс..сю;                                      Г  ін..ший, жен..шень, спіл..чанський;

8. Всі слова в рядку є багатозначними:

 А блакитний, актуальний, волошка, капелюх;                         Б господар, лист, блискавка, камінь;

В допитливий, затирати, лимон, келих;                                     Г журавель, коса, поле, золотий

9. При утворенні прикметників від назв поселень за допомогою суфікса –ськ(ий) відбувається чергування приголосних у всіх словах рядка:

А Волга, Одеса, Кривий Ріг;                                          Б Шербур, Брест, Залісся;

В Онега, Акдаг (гора), Золотоноша;                          Г Кременчук, Воронеж, Миколаїв.

10. Позначте рядок слів, в кожному з яких усі приголосні глухі:

А хвостик, куліш, волошка, часник;                                Б кошик, пекти, кішка, цвіркун;

В чашечка, пух, юшка, кігті;                                              Г сітка, пошта, чекати, хащі.

11. Позначте рядок, в якому у всіх словах уживається подвоєння приголосних:

 А вис...ати, доніс..я, роз..найомитись, в..ижатись;                 Б л..ючи, стат..ей, колос…я, від..аленість;

В священ..ий, невпізнан..ий, міськ..ом, піднесен..о;             Г стат..я, під..аш..я, картин..ий, жадан..ий

12. Апостроф треба писати в усіх словах рядка

А присв..яти, дев..ятий, суб..єкт, хутор..янин;                        Б зав..язнути. сурм..яний, м..який, п..юпітр;

В духм..яний, в..язаний, бар..єр, ін…єкція;                   Г Прокоф..єв, дит..ясла, розм…якнути, комп..ютер.        

 Завдання 13-18 мають по шість варіантів відповіді, серед яких лише два правильні варіанти. Потрібно вибрати два правильні варіанти відповіді.

13. Замість пропусків слід писати и в усіх словах рядка:

А Ц..церон, міт..нг, віз..т, єг..птянин;                                       Б Д..зель, д..зель, гастр..т, дж..гіт;

 В през..дент, автор..тарний, д..р..гент, аж..отаж.               Г тюн..нг, тер..кон, д..с..міляція, ас..гнація;

Д д..фузія, муніц..пальний, інд..катор, д..ференціація;     Е д..аметр, картр..дж, фінанс..ст, с..гналізація.

 

14. З великої літери потрібно писати лише перше слово власної назви в рядку:

А (С/с)трасний (Т/т)иждень, (Ч/ч)умацький (Ш/ш)лях;

Б (С/с)вято (І/і)вана (К/к)упала, (А/а)кадемія (М/м)истецтв (У/у)країни;

В (Д/д)руга (С/с)вітова (В/в)ійна, (М/м)узей (Н/н)ародної (А/а)рхітектури і (П/п)обуту;

Г (У/у)каз (П/п)резидента (У/у)країни, (К/к)аннський (К/к)інофестиваль;

Д (П/п)анамський (П/п)ерешийок, (Т/т)имчасовий (У/у)ряд;

Е (Н/н)ародний (Р/р)ух (У/у)країни, (Н/н)аціональний (Б/б)анк (У/у)країни.

 15. Позначте два рядки, у яких допущено помилки у вживанні подвоєних приголосних в іншомовних словах.

 А Бароко, білль, долар, піца;                                           Б вілла, ванна, бравісимо, тераса;

 В голандський, тона, маса, Таллін;                                 Г будизм, групето, колектив, імміграція;

Д комісія, Калькутта, клас, тераса;                                  Е яффський, асоціація, ілюзія, нетто.                 

16 . Всі слова потрібно писати зі знаком м'якшення в рядку:

А Монгол..ці, їдален.., брен..кіт, дон..ка;                       Б т..мяний, винос..ся, матр..ошка, пужал..це;

В пужал..но, ден..щик, ковз..кий, португал..ці;            Г іспан..ці, жас..кий, шіст..десят, пан..цир;

Д брин..чати, дон..чин, держал..це, т..охкати;            Е Гор..кий, бліц.., вчит..ся, дон..ка.

17. З апострофом потрібно писати всі слова рядка:

А К…янті, миш..як, інтерв..ю, бар..єр;                                        Б він..єтка, бул..йон, В..юртемберг, к..вет;

В п..юпітр, Севіл..я, ф..зеляж, Барб..юс;                                     Г ін…єкція, кон..юктура, диз..юнкція, суб..єктивність;

Д н..юанс, м..юзикл, к..юрі, грав..юра;                                       Е граф..є, б..юро, д..юраль, б..летень.

18. Позначте рядок, у якому всі слова запозичені :

А борошно, шахта, майстер, чабан;                                              Б ланцюг, кран, верстат, фігура;

В соблаговолити, благодать, жертвоприношення, длань;    Г жнива, досконалість, віхола, глузувати;

Д громада, захаращувати, бруднити, завзяття;                       Е лекція, конспект, орден, костюм.

Напишіть власне висловлення (твір – роздум) на одну з запропонованих тем

обсягом 120-140 слів (висунути тезу, навести переконливі аргументи , використати приклади з художньої літератури, історії звичайного життя, зробити висновок):

1.     Чи завжди гроші зло?

2.     Що допомагає людині долати життєві проблеми?

3.     Чи завжди треба говорити правду?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 клас                                                                     Підсумкова контрольна робота 

                                                                                                ІІ варіант

Завдання 1-12 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

 1. Розділ мовознавства, що вивчає правопис слів:

А орфографія;         Б орфоепія;             В фонетика;         Г фонологія

2.Орфографічну помилку (велика — мала літера) допущено в словах рядка:

 А Гордіїв вузол, Гордіїв комп'ютер;                         Б Довженкові фільми, Мічуринський сад;

В Софіївський собор, Почаївська лавра;                  Г Шевченківська премія, шевченкові твори

3. Вкажіть рядок, в якому у всіх словах відбувається спрощення:

 А щас…ливий, зліс…ний, кількіс…ний, балас…ний ;       Б вартіс…ний, радіс…ний, форпос…ний, гіган…ський;

 В совіс…ний, виїз…ний, студен…ський, хвас…ливий;         Г жаліс…ний, проїз…ний, тиж…невий, пристрас…ний.

4. Позначте рядок слів, в кожному з яких є глухі приголосні, що вимовляються як дзвінкі:

 А боротьба, спробувати, нігті;                                       Б хоч би, стулити, лічба;         

В дігтяр, вокзал, просьба;                                               Г якби, футбол, молотьба.

5. Через дефіс пишуться всі слова в рядку

А  генерал/майор, кіловат/година, міні/комп’ютер;

Б  південно/бережний, південно/східний, північно/західний;

В  військово/транспортний, військово/зобов’язаний, військово/юридичний;

Г  вогне/гасник, хліб/сіль, зліт/посадка.

6. Літеру с треба писати в усіх словах рядка

А  бе..шовний, не..казаний, ..керований;                        Б  ..формувати, ..какати, ..питати;

В  ..плетений, ..фотографувати, ..шити;                            Г  ..тягнути, ро..формувати, не..терпний;

7. Знак м’якшення  пишеться в усіх словах рядка

А  міл..ярд, сіл..лю, вос..мий;                                              Б  топол..ці, близ..кий, Бат..ківщина;

В  безбат..ченко, він..єтка, віс..сю;                                      Г  мен..ший, жен..шень, Хар..ків;

8. Всі слова в рядку є багатозначними:

 А блакитний, диктант, волошка, золота;                            Б земля, лист, полотно, ліс;

В голова, затирати, лимон, префікс;                                     Г ложа, твердий, високий, кільце

9. При утворенні прикметників від назв поселень за допомогою суфікса –ськ(ий) відбувається чергування приголосних у всіх словах рядка:

А Калуга, Одеса, Тростянець;                                          Б Шербур, Народичі, Залісся;

В Саки, Гадяч, Запоріжжя;                                               Г Кременчук, Острог, Київ.

10. Позначте рядок слів, в кожному з яких усі приголосні глухі:

А свисток, коса, шишка, фото;                                        Б час, косоокість, шапочка, цифра;

В паста, почуття, шепотіти, скочити;                             Г спекти, стирати, щука, ховрах.

11. Позначте рядок, в якому у всіх словах уживається подвоєння приголосних:

 Аан..ли, ін..токсикація, Брюс..ель, роз..броєний;                 Б від..ати, стат..ей, колос…я, Міс..урі;

В Дон..ечина, Ел..ада, Рус..о, оканя..ий;                        Г Ліс..абон,від..зеркалення , під..аш..я,  жадан..ий

12. Апостроф треба писати в усіх словах рядка

А роз..яснити, під..їхати, Х..юстон, повір..я;                     Б р..ябий, напам..ять, об..їжджають, Мар..яна;

В задвір..ями, пов..язані, грав..юра, довір..я;                  Г в..язниця, медв..яний, з..явилися, фокстер..єр

 Завдання 13-18 мають по шість варіантів відповіді, серед яких лише два правильні варіанти. Потрібно вибрати два правильні варіанти відповіді.

13. Замість пропусків слід писати и в усіх словах рядка:

А Ц..церон, Ш..ллер, Алж..р, єг..птянин;                               Б Д..зель, ф..льм, гастр..т, дж..нси;

В Ч..каго, автор..тарний, с..фон, сп..кер;                               Г рас..зм, м..грант, д..с..міляція, Д..дро;

Д к..шлак, муніц..пальний, інд..катор, Ват..кан;                 Е д..аметр, регбі.., фінанс..ст, граф..н.

 

 

14. З великої літери потрібно писати лише перше слово власної назви в рядку:

А (С/с)трасний (Т/т)иждень, (В/в)елика (В/в)едмедиця;

Б (С/с)вято (І/і)вана (К/к)упала, (А/а)кадемія (М/м)истецтв (У/у)країни;

В (М/м)іністерство (О/о)світи і (Н/н)ауки, (Ц/ц)ентральна (Р/р)ада;

Г (Ч/ч)чумацький (Ш/ш)лях, (К/к)аннський (К/к)інофестиваль;

Д (Б/б)енгальська (З/з)атока, (К/к)арпатські (Г/г)ори;

Е (К/к)анський (К/к)інофестиваль, (Н/н)аціональний (Б/б)анк (У/у)країни.

 15. Позначте два рядки, у яких допущено помилки у вживанні подвоєних приголосних в іншомовних словах.

 А Барокко, панна, долар, мірра;                                           Б вілла, булла, бравісимо, Андора;

 В голландський, тонна, хобі, Таллін;                                  Г еміграція, інтермецо, колектив, імміграція;

Д піца, Одіссей, шосе, пенні;                                                 Е яффський, мадонна, ілюзія,брутто.                 

16 . Всі слова потрібно писати зі знаком м'якшення в рядку:

А Дон..ці, рибал..ці, брен..кіт, вишен..ка;                       Б т..мяний, підніс..ся, злаз..те, пужал..це;

В пужал..но,брон..овик, воротар.., португал..ці;           Г іспан..ці, близ..кий, біл..ший, різ..бяр;

Д брин..чати, вчител..чин, скрин..ці, т..охкати;            Е Гор..кий, топол..ці, люл..ці, Ол..ці.

17. З апострофом потрібно писати всі слова рядка:

А бар..єр, миш..як, інтерв..ю,грав..юра;                                  Б він..єтка, медал..йон, м..який, к..вет;

В п..юпітр, Севіл..я, ф..зеляж, суб..єкт;                                     Г Прип..ять, ін…єкція, диз..юнкція, сап..янці ;

Д н..юанс, м..юзикл, к..юрі, пів..яблука;                                  Е граф..є, к..янті,вар..єте, Фур..є.

18. Укажіть рядки, у яких усі слова записані правильно

А Поволжя, Керчю, нехворощщю, морквяний,           

Б розрісся, віддзвеніти, нью-йорківець, альянс;

Б Верхньодніпровський, пів'ящика, туристський, гумманість;

В паризький, казахський, товариський, сімдесятишестиметровий;

Г інновація, останній, священник, блаженний;

Д роззиратися, ковзький, шістдесятьма, Мольєр;

Е заввідділом, блаженний, священий, східно-слов'янський.

Напишіть власне висловлення (твір – роздум) на одну з запропонованих тем

обсягом 120-140 слів (висунути тезу, навести переконливі аргументи , використати приклади з художньої літератури, історії звичайного життя, зробити висновок):

1.     Чи завжди гроші зло?

2.     Що допомагає людині долати життєві проблеми?

3.     Чи завжди треба говорити правду?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 клас                                                                     Підсумкова контрольна робота 

                                                                                                ІІІ варіант

1. Визначте рядок, у якому всі слова з м’яким знаком  написані правильно:

а) хто-небудь, сопільчин, галці;                               б) вишеньці, людськість, льодовий;

в) стілчик, не виспавшись, сопілонька;                  г) скриньці, топольці, осліньчик.

2.Визначте рядок, у якому немає помилок у написанні слів:

а) бадьорість, льох, грільці;                                     б) мільйон, рибоньці, мудрець;

в) пеньок, майорить, секретарь;                            г) бойовий, працевитий, кобзар.

3. Зі знаком м’якшення всі слова пишуться в рядку

А нян..чити, т..мяний, приятел..ці, Натал..ці                    Б брен..кати, нен..чин, різ..бяр, людс..кість

В спіл..чанський, віс..тю, учител..ство, камін..чик          Г циган..ці, змен..шити, туш.., кін..чик

Д вел..можа, у бан..ці, спанієл.., ал..янс

4. Неправильно написано слово в рядку

А колодязні, потьмянілий, невістці, склянці                 Б тоньший, дамаський, боязнь, міський

В робиться, неньці, сниться, радість                              Г ескадрилья, їдальня, стільчик, синього

Д дівчинці, камінчик, у колисці, Степанчук

5. З буквосполученням йо всі слова пишуться в рядку

А кра..вий, бо..вий, Солов..в, Вороб..ва                      Б ціл..вий, ра..н, Куравл..в, зна..мий

В Ковал..в, чотир..х, вір..вка, л..тчик                           Г Коростил..в, намал..ваний, давн..го, попередн..го

Д бад..рість, чи..го, с..рбати, сформул..ваний

6. З буквосполученням ьо всі слова пишуться в рядку

А медал..н, житт..вий, триль..н, емал..вий                                Б ковал..вого, по-осінн..му, л..дяник, сен..р

В кол..ровий, по-справжн..му, мебл..ваний, ізол..ваний     Г лиц..вий, рубл..вий, вертол..тчик, кінц..вий

Д вимал..вувати, спрац..ваний, мовленн..вий, тюл..вий

7. М'який знак на місці пропуску НЕ ТРЕБА писати в усіх словах рядка

А перелаз..мо, змагаєш..ся, насип..те                       Б  кубан..ський, дзелен..кати, розкіш..

В секретар.., солдатс..кий, переріж..                        Г  красун..чик, дерз..кий, віл..ність

Д  волос..кий, дев'ят.схот, ослін..чик

8. Апостроф треба писати в усіх словах рядка

А мор..як, поголів..я, полум..яний                                           Б подзв..якувати, п..яльця, верф..ю

В  краков..як, міл..ярд, об..їздити                                            Г міжгір..я, голуб..я, зв..язковий

Д  кожум..яка, безриб..я, кур..ява

9. Апостроф треба писати в усіх словах рядка                                                                                                                         А брукв..яний, м..якшати, м..ясний                      Б  плоскостоп..я, помор..янин, дуб..я

В  вар..язький, пір..ячко, розіп..ятий                    Г  підгір..я, перемир..я, різнобарв..я 

 Д Мар..янівка, п..ятдесят, кур..ятина

10. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

А марнослів..я, цв..яховий, любов.ло              Б р..яжанка, високогір..я, пір..ячко

В череп..яний, трьох..етапний, кав..яр            Г скип..ятити, бездощів..я, п..ятниця

Д двох..ярусний, п..явка, р..ябенький

11. Без апострофа треба писати всі слова рядка

А мор..як, за..ява, різдв..яний, м..який                    Б зв..язок, п..юре, б..юджет, гр..юкіт

В цв..ях, бур..яний, рел..єф, ф..юзеляж                    Г під..йом, зар..яд, карб..юратор, об..єм

Д дзв..якнути, духм..яний, тім..я, б..юро

12. Усі слова якого рядка написано правильно?

А обов’язки, передсвятковий, Мурав’йов, варшав’янка    Б надяр’я, напів’ява, пряний, пан’європейський        

В двохелементний, від’ємний, духмяний, пів-Юрмали      Г дитясла, к’янті, Ак’яб, пів-Яви

13. Помилку на правило „Вживання апострофа” допущено в рядку

А виряджати, відсвяткувати, тім’я, бюро                      Б солов’їний, возз’єднання, з’юрмитися, тьм’яний

В зап’ястний, міжгір’я, пів’юрти, зап’ястя                         Г Мін’юст, пір’їстий, нюанс, харків’янин

Д м’ясний, прем’єра, прислів’я, Заполяр’я

14. Усі слова в назвах пишуться з великої літери в рядку

А (к)оралові (р)ифи, (п)еревал (с)ен-(б)ернар, (п)алац (с)порту, (п)ланетарна (т)уманність

Б (п)івнічна (а)мерика, (с)ейм (п)ольської (р)еспубліки, (с)татут ООН, (д)ень (п)еремоги

В(т)ургенєвські (г)ерої, (б)роварський (р)айон, (з)олоті (в)орота, (д)ев’ята (с)имфонія (б)етховена

Г (с)вітовий (о)кеан, (г)енеральний (с)екретар ООН, (п)резидент (у)країни, (г)олова (в)ерховної (р)ади (у)країни

Д (з)аслужений (д)іяч (м)истецтв, (н)ародний (а)ртист (у)країни, (п)резидент (с)получених (ш)татів (а)мерики, (п)рем’єр-(м)іністр (к)анади

15. Літеру и слід писати в усіх словах рядка:

А аркт..чний, черв..нь, віт..рець, зл..денний           Б кр..ло, хв..лювати, л..сиця, св..тина

В мереж..во, тепл..ця, вул..чка, в..личезний           Г фіз..ка, п..ріг, кр..вий, мар..во

Д ж..ття, в..сочінь, бр..ніти, с..лище

16. Літеру е слід писати в усіх словах рядка:

А вес..лковий, п..чера, скат..рть, слиз..стий              Б сідел..чко, в..рховина, сороч..ня, бл..зький

В т..хнічно, в..снянка, ст..блина, в..ртуха                  Г сороч..чка, пап..ровий, п..тля, п..ріг

Д ц..стерна, схил..ний, пр..зидент, крас..нь

17. У коренях слів допущено орфографічні помилки в рядках:

А помережити, кажан, паперовий, криниченька, пором;

Б велетень, глибочінь, президент, погарячитись, серпневий;

В щебетати, левада, котушка, грибники, узбережжя;

Г технічний, блищати, хрестоносець, козуля, слав’янський.

18. Позначте два рядки, у яких допущено помилки в чергуванні голосних.

А Кольору, куреня, восьминіг, річний;                     Б вівса, шепотіти, прислів’я, торговельний;

В папіру, болотце, семирічка, словник;                  Г Харківа, літати, чорнило, білоцерковський;

Д семикутник, слова, покіс, ремінець;

Е жонатий, бджілка, ніженька, клопотання.

Напишіть власне висловлення (твір – роздум) на одну з запропонованих тем

обсягом 120-140 слів (висунути тезу, навести переконливі аргументи , використати приклади з художньої літератури, історії звичайного життя, зробити висновок):

1.     Чи завжди гроші зло?

2.     Що допомагає людині долати життєві проблеми?

3.     Чи завжди треба говорити правду?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 клас                                                                     Підсумкова контрольна робота 

                                                                                               4 варіант

1. Визначте рядок, у якому усі слова написані правильно:

а) поставте, ненчин, вірте;                              б) пончик, камінчик, мізинчик;

в) менший, мисці, кінский;                             г) ялинці, Галинці, соньця.

2. Укажіть рядок, у якому у кожному слові допущено орфографічну помилку:

а) учительчин, няньці, рибалці;                   б) матінці, яблунці, Ніньці;

в) сопільці, бурульчин, тонший;                   г) Парасьці, тополці, кузьня;

3. Зі знаком м’якшення всі слова пишуться в рядку

А таріл..ці, берізон..ці, краплин..ці, у кишен..ці            Б ад..ю, хатин..ці, на колін..ці, в ополон..ці

В дівчин..ці, дон..ці, на павутин..ці, на сторін..ці          Г матін..ці, нян..ці, жін..ці, Галин..ці

Д вишен..ці, калинон..ці, Лізон..ці, брин..чати

4. Неправильно написано слово в рядку

А дос’є, модельєр, бутоньєрка, бюлетень                  Б пеньюар, портьє, каньйон, мальовничий

В васильок, сьорбати, опрацьований, у колисці       Г майбутнє, кінчик, голці, подільський

Д рязанський, батьківський, неньці, станьте

5. З буквосполученням йо всі слова пишуться в рядку

А ц..горічний, пол..вий, ос..вий, л..х                         Б тін..вий, середн..віччя, буль..н, контрол..ваний

В з..мка, Хвил..вий, Горбач..в, ..ршик                       Г баталь..н, в..кати, во..вничий, лось..н

Д вол..вий, ску..вдити, л..н, дз..б

6. З буквосполученням йо всі слова пишуться в рядку

А зна..митися, ..сип, кань..н, кур..з                         Б опен..к, Головл..в, кол..ровий, т..хкати, син..окий

В сл..за, достатн.., тр..хсотий, гіль..тина                Г міль..н, га..к, заво..ваний, скрон..вий

Д с..мий, яблун..вий, давн..римський, лось..н

7. М'який знак на місці пропуску НЕ ТРЕБА писати в усіх словах рядка

А шануєш.., пан..щина, глянец..                      Б колос..ся, любов.., памороз..

В міц.., жовч.., астрахан..ський                         Г  сип..те, тон..ший, корис..тю

Д поліс..кий, мрієш.., пас..мо

8. Апостроф треба писати в усіх словах рядка

А хом..ячисько, кур..йоз, надвечір..я                          Б в..язи, св..ятилище, сухом..ятка

В бур..ячиння, крем..яний, прив..ялий                      Г вітр..як, в..єтнамець, стерв..ятник

Д Стеф..юок, Лук..янчук, Солов..яненко

9. Апостроф треба писати в усіх словах рядка                                                                  

 А в..їжджати, р..яска, міжбрів..я                    Б  з..ясувати, олов..яний, реп..ях     

В  вп..ятьох, цв..яшок, бур..янище              Г   багатослів..я, р..ядовий, плем..я                                                        Д бар..єр, плоскогір..я, бр..язкати

10. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах ряд                                                                                       А моркв..яний, зв..язок, черв..ячок                 Б  сурм..яний, пам..ять, тьм..яний      

В  міжгір..я, гр..ядка, бур..янище                     Г  риб..ячий, об..єднання, верб..я                                                    Д з..єднати, з..ясувати, з..агітувати

11. Апостроф на місці пропуску треба писати в усіх варіантах, ОКРІМ

А Не розіб..єш горіха, то не з..їси й зернятка.            Б Хата без рушників — що сім..я без дітей.

В На чужім подвір.л і мухи б..ють.                                Г Череп..я довше живе, ніж цілий глек.

Д То сніг, то завір..юха, бо зима коло вуха.

12. У якому рядку допущено орфографічні помилки?

А міжз’їздівський, верб’я, морквяний, довір’я          Б різб’яр, ув’язнений, краковяк, горохвяний

В дит’ясла, зоряний, реп’ях, рясний                             Г Рейк’явік, комп’ютер, сек’юриті, ряска

13. Помилку на правило „Вживання апострофа” допущено в рядку

А Руж’є, пів’ягоди, зобов’язання, роз’ятрити               Б багрянець, зів’янути, трав’яний, бюджет

В дебют, Мар’яна, моркв’яний, лижвяр                       Г Фур’є, плоскогір’я, різьбяр, слов’янин

Д роз’ятрений, між’яр’я, мюзикл, об’єктив

 

14. З великої літери перше слово в назві пишеться в рядку

А (м)іжнародна (а)строномічна (с)пілка, (ф)ранкове (с)лово, (б)алканський (п)івострів, (а)ндріївська (ц)ерква

Б (с)узір’я (з)олота (р)иба, (г)рупа „(р)анетки”, (г)ордіїв (в)узол, (б)арон (м)юнхгаузен

В (б)іла (ц)ерква, (г)раф (м)онте-(к)рісто, (ш)евченківський (с)тиль, (н)ародний (а)ртист (у)країни

Г (м)іністр (о)світи (у)країни, (п)осол (р)еспубліки (п)ольща, (п)резидент (а)кадемії (н)аук (у)країни, (б)ілий (н)алив

Д (с)узір’я (в)еликий (в)із, (к)омета (г)аллея, (д)алекий (с)хід, (к)раїни (з)аходу

15. Визначити рядок, у якому з великої літери пишеться кожне слово власної назви.

А (А,а)дмірал (Ф,ф)лоту (У,у)країни, (3,з)ахідна (Є,є)вропа.

Б (Б,бразильське (П,п)лоскогір'я, (Д,д)анило (Г,г)алицький.

 В (Д,д)алекий (С,с)хід, (Х,х)олодний (Я,я)р (заповідник).

Г (X,хотинський (3,з)амок, (Ш,ш)вейцарська (Н,н)ародна (П,п)артія.

16. Літеру е слід писати в усіх словах рядка:

А вип..щений, долон..чка, м..тричний, зуп..нятися                  Б удалеч..ні, ліж..чко, м..ткий, кр..латий

В книж..чка, м..даль, ш..почеться, шел..ст                                 Г од..колон, б..нтежити, дал..на, кл..котіти

Д піс..нька, б..рег, кач..чка, боч..чка, зуп..нка

17. Позначте рядок, у якому на місці пропущеної літери слід писати и.

А ц..стерна, к..парис, сп..рт, Аркт..ка, п..нгвін                     Б арт..кль, С..нгапур, реж..сер, студ..я, тр..умф

В л..мон, дез..нфекція, ш..рма, колор..т, д..аграма              Г Алж..р, Ч..лі, ш..фр, д..спут, с..мпатія

Д кол..ктив, контрр..волюція, інт..рмецо, р..туал

18. Чергування голосних звуків можливе в усіх словах рядка

А ущемити, струменіти, вісім, куриво              Б паливо, теплий, чесний, чоло

В селянський, березень, сон, зелень                 Г вогонь, субота, шовк, гребти

Д сім, шість, шепотіти, летіти

Напишіть власне висловлення (твір – роздум) на одну з запропонованих тем

обсягом 120-140 слів (висунути тезу, навести переконливі аргументи , використати приклади з художньої літератури, історії звичайного життя, зробити висновок):

1.     Чи завжди гроші зло?

2.     Що допомагає людині долати життєві проблеми?

3.     Чи завжди треба говорити правду?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 клас                                                                     Підсумкова контрольна робота 

                                                                                               5 варіант

1. Визначте рядок, у якому всі слова треба написати з м’яким знаком:

а) тіл...ки, біл…мо, дев’ят...сот, кул...гати;                б) куз…ня, скандал…ник, ін...ший, лял…ці;

в) кобзар…, тан…ці, лял...чин, близ...кий.                 г) стан…те, слиз...кий, злаз…те, т...охкати;

2. Укажіть рядок, у якому всі слова з м’яким знаком написані правильно:

а) київський, посунься, тінью;                                    б) ньюанс, медальйон, меньше;

в) різьба, Харків, чотирьма;                                       г) поліський, доньці, Горький.

3. Без знака м’якшення всі слова пишуться в рядку

А тонюсін..кий, камін..чик, промін..чик, велетен..ський      В багац..ко, ред..ці, нян..ці, Ман..чжурія

Б рибал..ство, ірпин..ський, кін..цівка, волин..ський            Г безбат..ченко, громадян..ський,  бояз..кий

Д жен..шень, секретар.., дон..чин, матін..чин

4. Без знака м’якшення всі слова пишуться в рядку

А Пан..ченко, балкон..чик, кур..єр, у колис..ці               Б корис..тю, рибалон..ці, Марусен..чин, дон..чин

В ін..ший, цвірін..чить, батен..ко, дівчинон..ці              Г змен..шити, д..оготь, кар..єра, він..чати

Д оболон..ський, тон..ший, дос..є, модел..єр

5. З буквосполученням ьо всі слова пишуться в рядку

А жолуд..вий, ра..нний, середн..го, попередн..го        Б майбутн.. го, Верхн..лужицький, л..ха, прокл..н

В Журавл..в, га..к, пол..вий, безпосередн..                    Г павіль..н, давн..єврейський, (в) ус..му, кон..м

Д Васил..м, марл..вий, форел..вий, нікел..вий

6. У всіх словах якого рядка на місці крапок пишеться знак м’якшення?

А краплин..ці, близ..ко, сіл..ю,  тон..ший                  Б різ..бяр, учител..ський, буд..те, брин..чати

В ін..ший, безбат..ченко, дзелен..чати, вір..те         Г щаст..я, держал..це, стіл..чик, верф..ю

7. М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А громадян..ство, нян..чити, вишен..ці                        Б  піт..ма, хвац..куватий, зган..бити

В гордіст.., консул..ський, річен..ці                              Г  корін..чик, виход..те, купал..ський

Д русал..чин, погод..те, лял..чин

8. Апостроф треба писати в усіх словах рядка

А темр..ява, валер..янка, Прип..ять                            Б пан..американський, в..язка, б..є

В роз..ївся, хлоп..ятко. пів..ящика                              Г дріб..язковий, гр..ядка, любов..ю

Д тр..юк, переджнив..яний, узгір..я

9. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка                                                                                       А Мін..юст, без..язикий, сузір..я                             Б рутв..яний, відв..язати, бур..ян                                                  В рум..яний, р..ядок, торф..яний                            Г  розм..яклий, різьб..яр, дит..ясла                                                      Д об..єктив, солов..їний, зор..яний  

10. Без апострофа треба писати всі слова рядка

А  Примор..я, подвір..я, пор..ядок                               Б  в..юнитись, зап..ястний, арф..яр                                          В  Р..єпін, прем..єр, солом..яний                                 Г   моркв..яний, мавп..ячий, кр..якати                                                           Д багр..яний, пів..єпархії, бар..єр

11. У всіх словах якого рядка апостроф не ставиться?

А зв..ялити, бур..яний, з..умовити, черв..як                Б дзв..якнути, без..ідейний, пір..я, під..їзд

В цв..ях, сер..йозний, пів..Європи, брукв..яний         Г сором..язливий, б..юро, недокрів..я, в..язка

12. Помилку на правило „Вживання апострофа” допущено в рядку

А п’ятниця, м’ятний, духмяний, інтер’єр           Б сюжет, без’язикий, сім’я, арф’яр

В п’ятеро, пів-яблука, різдвяний, м’яз                   Г рюкзак, грюкати, Зоряна, священний

Д дит’ясла, коряга, капюшон, Монтеск’є

13. Усі слова пишуться з малої літери в рядку

А (п)ротока (к)арські (в)орота, (к)рабоподібна (т)уманність, (в)еликий (п)іст, (к)арл (с)міливий

Б (р)ентгенівські (п)ромені, (з)аслужений (д)іяч (м)истецтв, (т)юркські (п)лемена, (н)арцис (в)узьколистий

В (с)пасівка, (к)иївський (т)еатр (о)перети, (т)рапеція (о)ріона, (к)авказький (х)ребет

Г (н)ароди (п)івночі, (п)івденне (п)олісся, (п)івнічнокримський (к)анал, (з)елений (м)ис

Д (с)хідноєвропейська (р)івнина, (б)улонський (л)іс, (н)ова (г)вінея, (я)сна (п)оляна

14. Визначити рядок, у якому всі власні назви беруться в лапки.

 А Опера Лускунчик, медаль Захисник Вітчизни.            Б Медаль Ушакова, Кирило Кожум'яка.

В Київський літопис, оповідання Закоцюблики.              Г Станція метро Святошин, театр опери і балету

15. Літеру е слід писати в усіх словах рядка:

А вес..лковий, п..чера, скат..рть, слиз..стий                     Б сідел..чко, в..рховина, сороч..ня, бл..зький

 В т..хнічно, в..снянка, ст..блина, в..ртуха                        Г сороч..чка, пап..ровий, п..тля, п..ріг

Д ц..стерна, схил..ний, пр..зидент, крас..нь

16. Позначте рядок, у якому на місці пропущеної літери слід написати и.

 А з..гзаг, с..лует, ц..клон, к..лограм, д..алог                    Б д..зель, к..ргиз, ж..лет, ж..раф, б..лет

 В в..траж, к..парис, ф..ніш, т..тан, Ч..каго                      Г р..нг, експер..мент, д..сципліна, д..спут, Браз..лія

 Д м..дальйон, л..мон, реч..татив, кр..дит, реж..сер

17. Сумнівні ненаголошені голосні можна перевірити наголосом у рядку

А чистота, весна, сливовий                                             Б лимон, селезень, озеро

В осені, верба, сестра                                                      Г село, череда, тремтить

18. Усі слова правильно записані в рядку

А оберігати, бійниця, куріння, приберегти            Б вистилати, вичесувати, запирати, гребінця

В відчіпити, збрехати, творчість, витирати             Г підперезати, випечений, відріктися, застебнути

Д промінчик, батіжка, заметіль, оберіга

Напишіть власне висловлення (твір – роздум) на одну з запропонованих тем

обсягом 120-140 слів (висунути тезу, навести переконливі аргументи , використати приклади з художньої літератури, історії звичайного життя, зробити висновок):

1.     Чи завжди гроші зло?

2.     Що допомагає людині долати життєві проблеми?

3.     Чи завжди треба говорити правду?

docx
Додано
20 лютого 2019
Переглядів
2275
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку