Початок української революції 1917-1918 рр.

Про матеріал
Методична розробка з навчальної дисципліни «Історія України» для 10 класів на тему: «Початок української революції 1917-1918 рр.» Підготувала викладач: Деркач Ю.О. ХЗОШ № 7 Предмет: Історія України 10-клас Тема занять: Початок української революції 1917-1918 рр. -8 уроків. Мета: Навчальна поглибити і систематизувати знання групи з вивчених тем «Українська революція» і «Україна в боротьбі за збереження державної незалежності», приділивши увагу взаємозв'язку історії та сучасності, сприяти формуванню в учнів навичок самостійної роботи з навчальною і додатковою літературою; розвивати вміння аналізувати та систематизувати, логічно мислити, робити висновки й узагальнення; виробляти практику участі в обговоренні, дискусії на задану тему; Виховна виховувати повагу до традицій боротьби за незалежність, сприяти становленню громадянської самосвідомості учнів . Розвиваюча: розвивати логічне мислення та просторову уяву, розвивати науковий світогляд та алгометричну культуру –як діяти за певним алгоритмом завдань. Методи навчання : методи присутні в розробках уроків: Міжпредметні зв’язки:. Захист Вітчизни. Розділ: Історія розвитку українського війська. Тема: Українські військові формування та участь українців у військових подіях ХХ століття. (Учень/учениця називає основні історичні етапи розвитку українського війська; називає видатних військових лідерів українського народу; наводить приклади визначних воєнних подій. Знати: – зміст понять: Українська революція, універсали УЦР, опозиція, національно-територіальна автономія, державний переворот, автономісти, самостійники, ультиматум, інтервенція; – етапи Української революції 1917–1921 рр.; – вплив світових подій на внутрішньоукраїнські процеси; – наслідки боротьби політичних партій за вплив на населення України; – природу виникнення, причини й наслідки війн більшовицької Росії з УНР. Уміти: – визначити хронологічні межі Української революції та синхронізувати історичні події періоду; – використовувати карту як джерело інформації про події Української революції у березні 1917 – квітні 1918 рр.; – на основі порівняльного аналізу робити аргументовані висновки щодо основних ідей, цілей та шляхів їх досягнення українськими політичними партіями на початку Української революції; – проаналізувати й порівняти змісти універсалів УЦР, причини і наслідки укладення УНР Брестського мирного договору; – визначити чинники, що впливали на зміни курсу УЦР упродовж березня 1917 – квітня 1918 рр.; – визначити здобутки і прорахунки УЦР у державотворчому процесі, обґрунтувати висловлені судження; – давати аргументовану оцінку діяльності в період УЦР Петра Болбочана, Володимира Винниченка, Михайла Грушевського, Сергія Єфремова, Миколи Міхновського. Наочність карта «Українські землі у 1917 -1920 рр.», портрети М. Грушевського, М. Міхновського, С. Петлюри, В. Винниченка . Технічне забезпечення: мультимедійна презентація «Початок Української Революції 1917-1918 рр.». Основна література :  Власов В.С, Кульчинцький С.В. Історія України 10 клас, профільний рівень.- Київ : Літера ЛТД, 2018.-304с.  Наочний довідник , Гісем О. Історія України в таблицях. – Харків: Ранок, 2006. – С. 273-325.  Бойко О.Д. Історія України. – К.: Академвидав, 2006. - §11– С.316-365.  Джерела з Історії України 10-12 клас. Нова програма.(посібник для вчителя.)  О.Субтельний. Україна : історія. – К. : Либідь, 1997. – С. 29 -51.  Турченко Ф. Новітня історія України. – К.: Либідь, 1998. – С.296 – 331. Додаткова література:  Грушевський М. Історія України - Руси. В 11 т. 12 кн. — К., 1991—1998.  Грушевский М. Очерк истории украинского народа. — К., 1991.-245 с.  Довідник з історії України / За заг. ред. І.Пілдкови і Р.Шуста. – К, 2001 – С.565-566.  Грицак Я. Нарис історії України. формування модерної української нації. ХІХ – ХХ ст.. – К., 1996. – С. 223-245.  Історія України. ХХ століття: посібник для вчителя/ За ред.. С. В. Кульчицького. – К., 1992.- С. 176-189.  Орест Субтельний. Україна. Історія. – к.: Либідь, 1992. – 510 с.
Перегляд файлу

Тема 1 : Початок Української революції

Мета :з’ясувати причини ,мету, програму діяльності Центральної Ради, розглянути перший етап Української революції та його особливості, розвивати навички аналізу історичних фактів, вміння працювати з джерелами інформації та узагальнюючими таблицями, сприяти формуванню національної свідомості учнів, їх історичної пам’яті, пошани до державотворчих традицій в Україні.

Терміни: Українська революція, Українська Центральна Рада, Тимчасовий уряд, Установчі збори.

Дати :

 • 15(2)  березня  1917 р.- Підписання Миколою ІІ зречення від престолу;
 • 17 ( 4)березня 1917р. - утворення УЦР;
 • 12 березня ( 27 лютого)1917 року- Утворення Петроградської ради робітничих і солдатських депутатів;
 • 19 березня ( 1квітня)1917 року - віче на Софійській площі в Києві;
 • 19(6) квітня 1917р. – проведення Українського національного конгресу в Києві

Персоналії:

 • Микола ІІ
 • М. Грушевський

Обладнання: Портретні зображення, документи, таблиці, презентація, ілюстрації підручника, атласи, історична карта, тестові завдання.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Очікувані результати
Після цього уроку учні зможуть:

 • доводити зв’язок Першої світової війни і революції;
 • аналізувати причини назрівання революції її мету та завдання на тлі складних історичних умов;
 • характеризувати відносини Центральної Ради та Тимчасового уряду, давати їм власну оцінку;
 • визначати причини та аналізувати події на початку Української революції; • описувати повсякденне життя та визначати зміни в житті українського населення, пов’язані з революцією.

 

Хід уроку

 І. Організаційний момент

ІІ.Актуалізація опорних знань учнів

1.Бесіда за запитаннями

1.Пригадайте події з історії в 1915-1916 рр.

2.В якому стані перебували українські землі на початку 1917 року

 

2.Опитування з вибором правильної відповіді.

 

1.Визначте події, які стосуються 1915 року.

1) Галицька битва.

2) Брусиловський прорив.

3) Капітуляція Перемишля.

4) Контрнаступ німецько – австрійських військ у Галичині

5) Створення Легіону Українських січових стрільців.

6)Приїзд до Львова царя Миколи ІІ.

2. Визначте події, які стосуються 1916 року.

1) Брусиловський прорив.

2) Створення  «Юнацької спілки».

3) Битва на горі Лисоня.

4)Похорон І.Франка у Львові.

5) Створення Галицько-Буковинського генерал –губернаторства.

6) Капітуляція Перемишля.

3. Укажіть правильні твердження

1) У Першій світовій війні Україна була об’єктом зазіхань агресивних держав Європи.

2) ГУР закликала галичан підтримати Австро-Угорщину.

3)Легіон Українських січових стрільців був створений за вимогою урядів Австро-Угорщини та Німеччини.

4) Для Росії війна мала справедливий характер, бо вона прагнула визволити братів-русинів з-під айстро-угорського гніту.

5) Однією з причин Першої світової війни було загарбання нових територій, встановлення контролю над ринками збуту та джерелами сировини.

4. Указати події, які стосуються національного руху в період Першої світової війни в Західній Україні.

1) Вихід статті - відозви С. Петлюри «Війна і українці».

2) Створення і діяльність Союзу визволення України.

3) Створення і діяльність ГУР на чолі з К.Левицьким.

4) Діяльність УСДРП, яка підтримувала Росію у війні.

 

 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Вчитель: Кінець лютого 1917 р. став для російського царизму фатальним. Стихійна хвиля народного невдоволення, швидко набираючи силу, переросла революцію. Ситуація в Росії вигляділа так: верхи не можуть, а низи не хочуть жити по-старому. Протягом надзвичайно короткого часу( 23 лютого до 2 березня) самодержавство впало, Микола ІІ зрікся влади і фактично в країні встановився республіканський лад.

Чим можна пояснити блискавичність перемоги над царизмом?

 • Кризовим станом імперії;
 • Гостротою політичних, соціально - економічних та національних проблем;
 • Зростаючою активністю політичних сил;
 • Зниженням авторитету  та слабкістю реально існуючої влади;
 • Потужним каталізатором подій, яким стала Перша світова війна.

Чи позначилися події, що розгорнулися в Петрограді, на ситуації в Україні? Саме це ми і з’ясуємо на сьогоднішньому уроці.

Отже, ми розпочинаємо вивчення Української революції. Цю тему ми будемо розглядати на декількох уроках. А тема сьогоднішнього уроку звучить так: Початок Української революції.

План

 1. Лютнева революція в Росії
 2. Причини, рушійні сили та періодизація Української революції 1917- 1921рр.
 3. Утворення Центральної Ради та місцевих рад робітничих і солдатських депутатів.
 4. Українські громадські організації та політичні партії їх ідеї державного будівництва.

 

Ключове запитання: «Чи можна стверджувати, що події 1917 року в Україні  мали характер національно - демократичної революції?».                 ( Відповідь на це запитання учні дають наприкінці уроку).

 Перед тим як ми розпочнемо вивчення нового матеріалу, давайте зупинимося на ключовому терміні сьогоднішньої теми – революція.

Асоціативний кущ


 • Зміни;
 • Докорінний переворот;
 • Зміна влади;
 • Народне невдоволення;
 • Хаос;
 • Кровопролиття;
 • Боротьба за владу;
 • Криваві сутички.

Отже, революція – це докорінний переворот, зміни; швидка зміна встановленого політичного, соціального чи економічного порядку суспільства здебільшого насильницьким способом.

ІV. Вивчення нового матеріалу

1.Лютнева революція в Росії

Перша світова війна загострила соціально-економічні суперечності в Росії, яка була не готова до таких тривалих бойових дій.

23 лютого 1917 року страйк робітників Путилівського заводу поклав початок Лютневій революції в Росії. 2 березня 1917 року Микола ІІ зрікся престолу. Тимчасовий уряд на чолі з князем Львовим.

Причини Лютневої демократичної революції:

 • збереження самодержавства (дворяни), буржуазія так і не отримала реальної влади;
 • невирішеність аграрного питання (збереження поміщицького землеволодіння);
 • низький рівень життя населення, відсутність соціального захисту робітників;
 • національне гноблення (великодержавний шовінізм).

У великих містах України про події в Петрограді стало відомо вже 27 лютого – 1 березня 1917 року. Це стало поштовхом до Української революції.

В Україні формуються три центри влади: Формування УЦР як єдиного національного центру відбулося завдяки досягненню компромісу між автономістами і самостійниками: перший крок – автономія України, другий – незалежність.

       Росія

 

                  Тимчасовий уряд                           Петроградська рада робітничих і

                                                                            солдатських депутатів

                                                                             (есер Чхеїдзе)

 

 

         Комісари тимчасового уряду                        Ради робітничих   і ………………………………………………………………………солдатських                                                       

         (активісти Земського Союзу,                                          депутатів

   Союзу міст, Воєнно-промислових                               (у містах і на фронтах)

                         комітетів)

Українська

Центральна Рада

(4 березня 1917 р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимчасовий уряд- російський уряд від лютневої (березневої) революції 2 (15) 1917 до більшовицького перевороту 25 жовтня (7 листопада) 1917, складений з членів конституційно-демократичної, соціалістів-революціонерів і соціал-демократичної партій.

Позиція

Тимчасовий уряд намагався втримати єдність Російської імперії, перетвореної на демократичну республіку, був за продовження війни з Центральними державами, виступав проти сепаратистських прагнень неросійських народів, визнаючи їм щонайбільше культурно-національну автономію. Противниками Тимчасового уряду були більшовики, які через Ради робітничих і солдатських депутатів намагалися встановити свою владу.

 

2.  Причини, рушійні сили та періодизація Української революції 1917- 1921рр.

Картинки по запросу причини української революції

 

Працюємо з підручником ст 42. Аналіз історичного джерела.

 

 

3.Утворення Центральної Ради та місцевих рад робітничих і солдатських депутатів

 

 

 

 

4.  Українські громадські організації та політичні партії ,їх ідеї державного будівництва.

Робота з таблицею» Українські політичні партії»

Завдання : Використовуючи текст підручника, ст.46-47 заповнити пропуски в таблиці.

Українські політичні партії

 

Назва

Лідери

Програмові засади

Українська партія соціалістів-революціонерів (українські есери) — УПСР

М. Грушевський, В. Голубович, М. Ковалеський, П. Христюк

• Аграрні перетворення;
• ліквідація поміщицького землеволодіння;
• автономія України у складі Російської держави

Українська соціал-демократична робітнича партія (українські есдеки) — УСДРП

В. Винниченко, І. Мазепа, С. Петлюра, М. Порш

• Демократичні перетворення;
• соціалістичні перетворення;
• автономія України у складі Російської федерації

Українська партія соціалістів-федералістів (українські есефи) — УПСФ

Д. Дорошенко, С. Єфремов, О. Лотоцький, А. Ніковський

• Реформування господарства;
• аграрна реформа;
• збереження приватної власності;
• республіканська форма правління;
• автономія України у складі федеративної Росії

Українська демократично-хліборобська партія — УДХП

В. Липинський, брати Шемети

• Збереження приватної власності і хуторянського селянського господарства;
• автономія України;
• не відкидали й питання про незалежну Українську державу

Українська народна партія — УНП

М. Міхновський, брати Макаренки, І. Липа, О. Андрієвський

• Незалежність Української держави

.

 

V.Закріплення нових знань та вмінь учнів.

Бесіда

Давайте повернемося до ключового запитання.

 «Чи можна стверджувати, що події 1917 року в Україні  мали характер національно - демократичної революції?».           

Виходячи із визначення , що таке революція, то стає зрозумілим , що події на території України у 1917 році - це не що інше, як революція. А характер революції - національно-демократичний, тому що:

 • Велася боротьба а за національну автономію України, що мала перерости за повну самостійність української нації -  мала національний характер;
 • Боротьба за демократичні і політичні права та свободи, а також участь широких мас в подіях засвідчували демократичний характер революції.

 

VІ. Підсумки уроку.

Заключне слово вчителя.Українська революція на першому етапі (березень-квітень 1917р.) характеризуєтся утворенням у березні 1917р. ЦР, основним гаслом політичної діяльності якої була боротьба за національно-територіальну автономію України.

Симон Петлюра якось сказав: « Перед революцією ми були лише етнографічним матеріалом, а тепер, після революції і кривавих років збройної боротьби за свою вільність і державність, Україна як нація, яка знає, чого вона хоче і куди їй йти, - є фактом безперечним навіть для наших ворогів».

Оцінювання учнів за роботу на уроці (з мотивацію виставлення оцінок).

Відкрите запитання « Мікрофон»

М.Грушевський наголошував: « Україна не тільки для українців, а для всіх, хто живе в Україні, а живучи, любить її, а люблячи, хоче працювати для добра краю і його людності, служити їй, а не оббирати, не експлуатувати для себе».

 

Спробуйте пояснити його позицію. Чи співпадають ваші погляди з означеного питання з точкою зору автора? Відповідь обґрунтуйте.

VІІ. Домашнє завдання

Опрацювати § 9-10 ст.41-48

Заповнити таблицю.


Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Демчук Люда
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Історія України (рівень стандарту, академічний) 10 клас (Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г.)
Додано
23 серпня
Переглядів
306
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку