Позакласного заходу: “Тренінг- Квест. Економічні аспекти глобальних проблем”

Про матеріал
Освітній квест - педагогічна технологія, що включає в себе набір проблемних завдань з елементами рольової гри, для виконання яких потрібні будь - які ресурси, і в першу чергу ресурси Інтернету. Розробляються квести для максимальної інтеграції Інтернету в різні навчальні предмети на різних рівнях навчання в навчальному процесі. Вони можуть охоплювати окрему проблему, навчальний предмет, тему, також можуть бути і міжпредметних. Квести можна використовувати для роботи з учнями, батьками, колегами.
Перегляд файлу

МIШСТЕРСТВО ОСШТИ НАУКИ УКРАШИ

КОЛЕДЖ ШФОРМАЩЙНИХ СИСТЕМ ТЕХНОЛОПЙ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

”КИТВСЬКИЙ НАЦЮНАЛЬНИЙ ЕКОНОМЩНИЙ УЮВЕРСИТЕТ iMeHi Вадима Гетьмана”

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА з дисциплЈни

Позакласного заходу: Квест.

аспекти глобальних проблем”

Розробив викладач:                                                                Розглянуто i схвалено

Максименко 1.П.                                                                    на                  ЦК


ДИСЦИПЛIН

Протокол N9

2019 р.

Голова цикловоТ k0MiciT

Шульга О. А.

КиТв — 2019

змтстПередмова..

Т. Структура позакласного заходу... .

 

5

                           II. Проведення проблем”                                                                                   

2.1 .Етапи квесту

2.2. квесту

Висновки. . . . . . . . . . . . . . . .

Список використаних джерел.

аспекти

глобальних

6

6

7

21 22


 

ПЕРЕДМОВА  розвитку    УкраТни в XXI   зазначено,

 що  виховання творчоТ е завданням системи освтги.

Формування  вимагае використання

нестандартних форм  з таких форм е гра як 3aci6

розвитку творчого

Гра, на вщ  навчання, не лише передае певний обсяг знань, але насамперед розвива€ синтезувати й

використовувати отриману форм навчання, спрямована на те, щоб навчити

мотиви свого навчання, своеТ  у                    й у         тобто

формувати мету й програми власноТ, як правило, глибоко прихованоТ у та передбачувати П результати.

1грам притаманна  яка мае  та активний характер;

суперництво й конкуренци; наявюсть прямих або опосередкованих правил, вщтворюють 3MiCT гри, лопчну послцовнгсть П розвитку.

квест - технологи, що включае в себе Ha6ip проблемних завдань з елементами рольовоТ гри, для виконання яких будь - ресурси, i в першу чергу ресурси Тнтернету. Розробляються квести для максимальноТ

Тнтернету в pi3Hi навчальн1 предмети на  навчання в навчальному

Вони можуть охоплювати окрему проблему, навчальний предмет, тему, також можуть бути i  Квести можна використовувати для роботи з учнями, батьками, колегами.

                  початок квести беруть ще в епоху                                               Проте,

залученням квесту в школу ми  розвитку комп'ютерних

В ХХ  в CBiTi комп'котерних починають з'являтися Taki, передбачають  глобальноТ проблеми шляхом виконання невеликих завдань.

Метою даного  € отримати та поглибити знання  про

про глобальнг проблеми у CBiT1, причин Тх виникнення, та шлямв Тх подолання.


Завдання даного позакласного заходу, е  почуття  за своТ вчинки i виховання вза€моповаги,  до суспшльства, людей природи.

Довести, що наше майбутн€ залежатиме  i активноТ людей в цглому свттг 1 кожного з нас окремо, 1 кожного студента.

СТРУКТУРА ПОЗАКЛАСНОГО ЗАХОДУ

1.       момент  2 хв до початку).

2.     


Вступне слово викладача,  теми заходу, мети та 15 хвзавдання.

З- Перегляд тематичного

4.      Ознайомлення з правилами проходження квесту.     3 хв

5.      Проходження квесту        25 хв

6.      Заключний етап, визначення та нагородження10 хв.

2. ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНШГ-КВЕСТУ

”Економјчш АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ“

2. L Етапи квесту

Етап L Ресстрацгя команД:

*     Формування команди з 2-4 oci6 - назви команди та отримання карти маршруту

*     часу старту команди

Етап 2. Проходження квесту:

*     Кожна команда проходить у  порядку BCi 5

*    
На кожнлй станщТ команда виконуе певне завдання, що поясню€ cyTHicTb одгП€Т i3 глобальних проблем

*     Виконавши завдання, команда отримуе ключ до розгадки як проходження (частина пазлу).

*     проходження BCix      команда пряму€ до

Етап З. Фгнгш:

*      час прибуття команди до     (де команда складае yci

частини пазлу i3 вгдомою цитатою)

*     Перемога визнача€ться за  проходження та наданих

*     Yci команди отримують  учасншав та заохочувальж призи, команда-переможниця отриму€ супер приз.

СЦЕНАРЈЙ КВЕСТУ

 Команда Уд 1.

Маршрут команди:

1.      Проблема

2.      Паливно-енергетична проблема.

З. Станцт та збереження миру в CBiTi.

4.     Еколопчна криза.

5.     Сировинна проблема.

             На виконПння завДань, на               станцД  5 хвилин. Команда

може взяти ДОДаТКОВИЙ час, який буде знятий перед виконанням завДання на наступнјй станцй•.

Команда отримуе конверт N21 i3  по яким вони знайдуть записку з

назвою першоТ         квесту. У  сказано, що за  зеленого кольору, знайти сховану

за вказлвками, команда повинна знайти емкгсть з макаронами, у яких схована записка з назвою того, як команда прибула на  координатор видае конверт

-N2 2 i3 завданням та             час початку його виконання.

Завдання на станцй Проолема бгдностЈ:

У 1 кг MakapoHiB, у яких ви знайшли ключ до станцй,  360 Для здорового та активного життя,  споживати, як MiHiMYM у

п'ять pa3iB                       Яку на день, за визначенням

ООН з продовольства 1 господарства, мае вживати людина, аби вважати, що вона голодуе?

(ВЈДповЈДь. Голод це споживання мент, як 1800 кглокалорт на день.)

надання BiPHOT  координатор      дае частину пазлу та конверт Уд З з для ключа до другоТ станцй.

У k0HBepri .N2 З знаходиться чистий аркуш, на якому насправщ лимонним соком написана назва наступноТ станцй. П можна прочитати якщо

аркуш, студенти це             зробити за допомоги запальнички. Для того щоб знайти

7

запальничку, даеться             де “l“i шукати (наприклад: горщик з

зазначенням назви рослини, тощо.)

Прибувши до вказаноТ станцй, команда знову отримуе конверт 4 i3 завданням та час початку його виконання.

            Завдання на              Памшно-енергетична проблема:

темпи приросту споживання природних pecypciB за ocTaHHi роки i прогресуюче забруднення навколишнього природного середовища породили pi3Hi Teopii щодо майбутнього забезпечення ними людей на Особливо це стосуеться невщновлкованих природних ресурсш мшеральноТ сировини палива.

За даними авторитетного центру, так званого «Римського клубу», поклади — за 150 P0kiB, нафти — за 50.

            За                      P0kiB, буде вичерпано                      того, що ви використали,

скориставшись запальничкою, за даними того ж «Римського

Поклас)и газу буде використано за 49 рокт, Длсерело вћсЈпеДЈя.)

надання BiPHOT  координатор станцй•, да€ частину пазлу та конверт 5 з для ключа до наступноТ станцй•.

У k0HBepri 5, отримають пщказку у такого тексту: У MiCTi (kpaiHi) проходить Генеральна Асамблея ООН.

(У аудиторй команда повинна знайти карту або глобус, на якому в зазначеному буде приклеена записка з назвою наступнот

Прибувши до вказаноТ команда знову отримуе конверт 6 i3 завданням та час початку його виконання.

Завдання на  економћси та збереження миру в c«imi:

На основг внесених 3MiH до статуту ООН, у доповщт  k0MiciT з питань втручання i державного cyBepeHiTeTY (2001 р.) було викладено

„гумаютарнот

Яка суть вищевказаноТ концепцй?

                        якщо icnyc реальна загроза безпецг                   з боку Дерлсави чи

Јншого органјзованого полйпичного актора, то втручання мј.яснарос)них сил вважаеться виправДаним.)

 надання BiPHOT  командг координатор дае частину пазлу та конверт N2 7 з для ключа до наступноТ станцй•.

             У k0HBepTi .N9 7 , команда отримуе у               такого тексту:

 Карпатське джерело, там Ви знайдете  Перша — Ваш

маршрут, друга - там позначка, яку  запам'ятати.

(Студентам  знайти пляшку газованоТ питнот води ”Карпатська джерельна” на буде приклеяна записка з назвою наступноТ  та маркером на обведено - СО2 )

                     Прибувши до вказаноТ станцй, команда знову отриму€ конверт     8 i3

завданням та час початку його виконання. А

VAAVVeV' Завдання на Екологгчна криза:

Яке, знайдений Вами хгмшний елемент в Карпатському та виробництва, мають до ”парникового ефекту”?

(В/ДповЈДь. Причиною зростання стало збгльшення спалення викопних порЈД та вирубка знаЧНИХ масивјв лгсш (зокрема, для розширення сЈльськогоспоДарських угЈДь та мјських ДЈлянок). УнаслЈДок цього природний цикл охолос)лсення зазнав 3MiH  тепло стало накопичуватися бјля поверхнг. Активно наДхоДять у атмосферу планети й оксиди азоту, що також сприяють '*парниковому ефекту”. Вони (зидгляються унаслгДок будь-якого з викопних виДЈ(3 палива, що мгстять азоти) сполуки якЈ витляють промисловг пгДприемства.)

                 надання BiPH0i             координатор станцй•, дае частину

пазлу та конверт 8 з для клкоча до наступноТ станцй•.

               У k0HBepTi М 8 , команда отримуе у                такого тексту:

              Яка з п'яти               залишилась непройденою?

того як команда 3p03YMi€ тдповтдь прямуе до останньоТ станцй•)

Прибувши до станцй• - Сировинна проблема, команда знову отриму€ конверт

 9 i3 завданням та час початку його виконання.

              Завдання на               Сировинна проолема:

запасами урану Укра1на забезпечена на багато  для виробництва чого BiH  та в YkpaTHi  даноТ продукцй•? (

— фото на               сторою дверей)

(ВЈДповЈДь. ПЗјть атомних електростанцЈй.)

координатор станцй, дав останню частину пазлу. чого команда направляються до де складае пазл, i читае отриманий текс.

Команда 2.

Маршрут команди:

1.  Паливно-енергетична проблема.

2 та збереження миру в CBiTi.

З. Станци. Екологшна криза.

4 Сировинна проблема.

5.  Проблема

На виконання завДань, на колснгЙ станцп, вТоДиться 5 хвилин. Команда може взяти Додатковий час, який буде знятий неред виконанням завДання на наступнгй станцй•.

Команда отриму€ конверт 1 i3 пщказками, по яким вони знайдуть записку з назвою першоТ станцй квесту.

           У k0HBepTi       , команда отримае                у               такого тексту:

10

Знайдгть того, хто в день споживае, в  BiH наддасть вам

Bka3iBkY маршруту.

( Команда повинна буде знайти у аудиторй статуетку з сонячними батарейками, якою буде наклеена записка з назвою квесту,

            Прибувши на зазначену               команда отримуе вц координатора конверт

N9 2 i3 завданням та час початку його виконання.

            Завдання на              Паливно-енергепшчна проблема:

Чому кролик Py6i, що надав Вам  Як Ваша пов'язана i3 «Зеленим» тарифом?

(  Поняття «зелений» тариф було закргплено на законодавчому piBHi з 70-х рокгв ХХ столгття в США. Зараз така практика поишрена в багатьох кра7нах. В Украћ7П, «Зеленим» називасться тариф, при якому Держава проводшпь закупгвлю електроенергјг• за пгс)вищеною цјною у приватних oci6 i органЈзацТ, якг застосовують aJlbmepHal11iIBHi Джерела енергп•. Цо них вп)носяться

установки,       naHeMi,  памшо, He«eJlHki  Сонячна енергЈя

- найпопулярнгший i Доступне Джерело енергй', практично не приносить шкоди наВКОЛИШНЬОМУ середовщу.)  надання BiPHOT  координатор станцй•, дае частину

пазлу та конверт N2 3 з для ключа до наступноТ станцй. У k0HBepTi З буде наступний текст:  засоби технолог1й, в Seven Ви знайдете ваш маршрут.

( буде знайти  до процесора чи екрана

коробку i3        диску Windows 7 де схована записка i3 назвою станцй•,

Прибувши до вказаноТ команда знову отриму€ конверт 4 i3 завданням та час початку його виконання.

Завдання на станцй• Демтјтаризацгя економЈки та зоерелсення миру в cBimi:

              Що таке мформац1йна                          Як вона пов'язана з шформащйними

                     В сучасну епоху з 'явився но($ий вид             тформацјйна вјйна.

Якщо рангше Дезгнформацгя, провокацгј• були ДопомЈжними засоби ведення (3itIHt[, то 11

HHHi за Допомогою „  36por” можна змгнипш владу в c)ep.ycagi на лоюњну краТЈ, що розпочала таку втну, спровокувати  конфлЈкти, панјку тощо.) надання BiPHOT      координатор       дае частину пазлу та конверт N2 5 з для ключа до наступноТ станцй.

У k0HBepTi Хе 5, отримають  у такого тексту: Тгло, яке BMi€ притягувати дасть вам Ви його знайдете у та€мному

(Команда повинна знайти на якому буде записка з назвою QRкодом, BiH буде схований у з наданими

Прибувши до вказаноТ станцй, команда знову отримуе конверт  6 i3 завданням та час початку його виконання.

Завдання на станцй• криза:

поля здатних призвести до для

екосистем. Ha3BiTb екзогенн1 та  фактори природних (екологячних) катастроф?

(ВЈДповгдь. Природнг катастрофи спричиняються екзогеннилш й ендогенними факторами, тобто 30GHilllHiM[I навколоземними або  та внутрјшнгми силами Землг, зумовленими процесами в 77 надрах.

До зовнгшнЈх сил природи, здатних призвести до катастрофЈчних наслгдкгв для екосистем, налеэюать: 3MiHU магнгтного, електричного, гравгтацгйного полгв i радгацТного поясу, cnpwnmeHi явищами, що  в космЈчному npocmopi (спаиахи наднових 3iP0k, проход.ження облизу 3eM1i великих тгл); на Землю великих метеоритјв,• урагани; повенЈ,• цунамј,• сильнј посухи; cmpawHi зливи,• зсуви; осипи,• селг; ОбВСIЈШ. Внутргшнглт силами Землг вик.пжаються

екологЈчнЈ ситуацй•.• виверлсення вулканЈв,• землетруси; перемјщення

велетенськтх мас ггрських nopi() через утворення в земнгй корј великих розломгв тощо)

             надання BiPHOT                 координатор дае частину

пазлу та конверт N2 7 з для ключа до наступноТ

У k0HBepTi N2 7 , команда отримуе  у такого тексту: Згадайте куди Ви викидаете  там ви знайдете таемний код, якщо зможете його прочитати, Ви визначите наступний маршрут.

(Команда повинна знайти  кошик, на якому  записка з

назвою наступноТ

Прибувши до вказаноТ команда знову отримуе конверт N2 8 i3 завданням та час початку його виконання.

Завдання на станцй• Сировинна проблема:

На смгттевому коишку е знак Рециклјнгу,  Гюго суть, та що таке рецикчгнг?


(ВЈДповЈДь. Цей знак означа€, що пакувальний матерЈал вироблений з повторно переробленог• сировини або мЈстить частку повторно переробленого матерјалу. Перерббка (обрбблення, перербблення) (таком: вторинна переробка, ресайклгнт (6i() англ. recycling), рециклювання П зДЈйснення будь-яких технологјчних операцјй, пов'язШшх 3i змгною

фгзичних, xiMit1HtIx аоо 6iosqopiwmx властивостей з метою nibpomowcu Тх до екомоггчно безпечного зберггання, перевезення, упш,чгзацй' чи видалення. Повторне вшсористання або повернення в обгг вгДхоДЈв вироонщтва чи смгття. )

надання BiPHOT  координатор        дае частину пазлу та конверт N2 9 з для ключа до наступноТ станцй.

           У k0HBepTi N2 9, команда отриму€ гпдказку у            такого тексту:

             Яка з п'яти                залишилась непройденою?

того як команда 3p03YMie пряму€ до останньот станцй•)

Прибувши до станцй — Проблема  команда знову отриму€ конверт

N910 i3 завданням та час початку його виконання.

Завдання на

Зараз сидячи за Вами Альфред Нобель, BiH мае для Вас завдання, ви  BiH чека€ його виконання.)

За портретом А. Нобеля Буде приклеене завдання.

Визначити, хто i3 учених та в якому                   отримав  Альфреда

проблеми

(Вгдпотдь. Е. Цюфш, М Кремер, А. БанерДжЧ. Мауреати цього року впроваДили ноют пгДхгД до отримання Достовјрног• вп)повгДЈ на тппання, як краше боротися з аиооальною 6i01Iicmn ФахгвцЈ ДЈ-чять загальносвјтову проблему на бгльш Dpi0Hi i керованЈ питания, n0B'5130Hi, наприклаД, з заходами щодо  освппи i здоров'я ()imeil. Економјсти показали, що цг конкретнЈ питання найкраще виргшувати за Допомогою ретемьно розробмених ekcnepwueH111iB.

надання BiPH0i  координатор станцй•, да€ останню

частину пазлу.    чого команда направляються до фшшју де складае пазл, i читае отриманий текст.

Команда З.

Маршрут команди:

1.                                             та збереження миру в CBiTi.

2.                                             криза.

3.                                              Сировинна проблема.

4.                                             Проблема 61MiocTi.

5.                                             Станцћ. Паливно енергетична проблема.

На виконОння заедань, на кожнЈй станцй•,  5 хвилин. Команда може взяти Додатковий час, який буде знятий перед виконОнням завДання на станцп.

Команда отримуе конверт N91 i3 пщказками, по яким вони знайдуть записку з назвою першоТ квесту. У сказано наступне:

    У                   епоха переходу           BikY абсолютизму 1 apvTcT0kpaTii, до BikY

та е 1 негативтам Ви знайдете таемний код.

необмдно знайти сховану

15

              (На kapri чи на                   знайти  де приклеяна

записка з назвою того, як команда прибула на координатор видае конверт 2 i3 завданням та час початку його виконання.

            Завдання на             ЦемйЈтаризацгя економгкт та збереження миру в cgimi:

Коли з'явилось слово «тероризм»?

Велика французька революцЈя, 20 ст.)

               надання BiPH0i                 координатор станцй, дае частину

пазлу та конверт М2 З з У k0HBepTi

BiH BMie роздуватися.

Важливо не перестаратися.

Формою бува€ зелений,

Жовтий,

Обожнюю

У ньому е розгадка!

( Студенти назвою

Прибувши до вказаноТ команда знову отриму€ конверт -М2 4 i3 завданням та час початку його виконання.

            Завдання на              Екологјчна криза:

Чому, те що несе короткострокову                приносить глобальну кризу?

(ВЈДповЈДь. Повгтрянг кульки мо.жуть подолати великј вјДстанЈ, забруДнюючи

i H€3ailMaHi куточки нашо7 крагни. Пгсля вп)пускання в неоо, вони nomiM падають назад на поверхню землј та у водойлш. Термјн розклаДання кульок cwlac)ae (3К) 4 рокгв, капронових стргчок понад 100 рокгв,

  НатуральнЈ латекснг кульки класифјкуються як пластиковЈ вЈДхоДи через зовнЈшнг фгзичнг характеристики матерјалу. Вже добре наскгльки пластик

шкЈДливий для Довкјлля, тварин та зДоров 'я людини.

16

  Яскраве забарвлення кульок та стрЈчок дуже приваблюс тварин i nmaxiB.

Багато тварин не здатнг  пусу BiO смгття, тому вони .моэкуть випаДково проковтнути зОлишки кульок, якЈ молсуть завДати ћЛ1 шкоди. Коми тварина поглинае залишки кульки, вона МОЛСе блокувапш 77 шлунково-кишковий тракт. ВнаслЈДок чого пшарини бгльше не молсуть (сти та гинуть ($i() голоДу. ."ЗаЛИШКИ повппряних кульок, що потрапили у воду, дуже cxomci на медуз чи невеликих морських створЈнь. Через це спо,усшзають в бјльшЈ морськг тварини. Птахи часто заплутуються в стрЈчках i не можуть б[иьше ]imamu. ICpiM цього, вони тако»ю спогусивають залишки повппряних кульок в г:жу. В одному з ДослЈДжень було вивл€но, що повЈтрянЈ кульки та rxHi чистини €  причиною загиоелг морських птахм.

  З огляду на ()CIHi наслп)ки, в Деяких регјонах Великобританп•, Австралй• та США запуск кульок заборонений законодавством.

Г11сля надання вгрноТ  командг координатор станцтТ, да€ частину пазлу та конверт 5 з гпдказками для ключа до наступноТ станцй.

            У k0HBepTi М2 5, отримають у             такого тексту:

              яка може визвати вогонь, у        таемний код.

             (Студенти  знайти            з для розпалки вогню, де схована

записка з назвою

Прибувши до  - Сировинна проблема, команда знову отримуе конверт

 6 i3 завданням та час початку його виконання.

Завдання на станцй Сировинна проблема:

Яка основна причина виникнення сировинноТ кризи?

Основнилш причинами загострення сировинно7 проблеми е замучення у виробничий процес природних pecypciB за 7х

об е,усеног• кглькостг на maHemi та нерацгонамьне використання ресурсгв).

надання BiPH0i

пазлу та конверт 7 з

У k0HBepTi

Щоб отримати секретний код, 36epiTb урожай 2019 року, а 3ipw вкажуть Вам дорогу до секретного де його  залишити, HaT0MicTb отримаете — секретний код.

            (Студенти                   позбирати

наклееними код.)

Прибувши до вказаноТ станцй•, команда знову отриму€ конверт М2 8 в завданням та час початку його виконання.

Завдання на станцй• Проблема  що це за ”Споживчий кошик для          населення”?

(ВЈДповгдь. МЈнгмамьний Ha6ip товарЈв та послуг. Вартгсть MiHiMaJlbH080 спо.живчого кошика розраховусться, вихоДячи з реальноТ gapmocmi продуктового кошика та Гого питомог ваги в скиаДЈ сукупних витрат бјДного населення крати.)

 надання BiPHOT  координатор станцй•, дае частину

пазлу та конверт М2 9 з для ключа до наступноТ станц1Т.

У k0HBepTi 9 Команда прочитае наступний текст.

1здила на  у зону чорнобильсько1 АЕС,

Тй сподобалась, але по             додому  пальне, Тй  допомога!!!

 вона може дати Вам

               (Команда повинна знайти  машину, на           накле€на записка з

назвою

А

Прибувши до вказаноТ команда знову отримуе конверт -М210 i3 завданням та час початку його виконання.

            Завдання на             Паливно-енергепшчна проблема:

Яка галузь виробництва € головним споживачем нафти?

(Вгдповгдь. Головним сполсивачем нафтопродуктгв е транспорт; яДерне паливо використову€:ться лише з метою виробницпша електрики не може застосовуватися на транспортг. ВИНИКНеННЯ нового Длсерела енергй• не полтшить становища, якщо енерггю з цього Д.усерела не молсна буде використовувати там, де

                                                    1                         


використову€ться нафта. От,усе, головна енергетична проблема у свЈтг (й 6

УкраЈП[' такоэю) полягас у висналсеннг запаст нафти.)


надання BiPHOT  координатор станцй•, дае частину пазлу.

          Команда прямуе до              складае пазл та читае                 вирази.

висновки

«Lpa — пайкращий метод Дослјд.усення» А. Ейнштейн.

У  як сучасно1 ocBiTHb0i технологй•  бути

BpaxoBaHi BCi види знань i 1х cTpykTypHi компоненти, що забезпечить ocBiTHix  i досягнення навчакоться

заданих в них. Ti, що навчаються в  роботи над квестом,

або створенням власного квест-проектом осягае процеси, проживае конкретю ситуащТ.

З точки зору при p060Ti в kBecTi студент


розвива€ своТ навички пошуку, передавати, i на основт синтезувати нову

                Виконуючи квест i створюючи              власний продукт, який навчаеться

формулювати проблему, планувати свою  критично мислити, складн1 проблеми, зважувати думки,

приймати  брати на себе за Тх

На  проведення  квесту вплива€

однак якщо етап планування i  квесту проходить вдало, то в  ми маемо  BCi ocH0BHi    сучасноТ

ЗВ1сно, квест - не единий спостб взаемодй з учнями, проте все част1ше

педагоги сучасноТ школи звертають увагу на цю по-своему унжальну

Адже викладач, в  в1д шлей змюту навчального

 повинен керуватися тими формами i методами навчання, дадуть

ВИКОРИСТАНА ЛТЕРАТУРА:

1.                      Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике : обучение на основе исследования игры и дискуссии / М. В. Кларин. — Рига, «Эксперимент», 2007.

327 с.

2.                     


 у неперервтй  ocBiTi : Монографш / С. О. Сисоева, А. М. Алексюк, П. М. Воловик та iH., За ред. С. О. Сисо€воТ.

к. : вшол, 2001. — 502 с.

3.                      Яворська Ж. сучасних  Ж. Яворська //    2005. — вип. 19. — с. 241 246.

4.                      Хлебк“кова Т. М гра як метод активного навчання педагога : навч.метод. Т. М. XJ1€6Hik0Ba. — Х. : Основа, 2002. 80 с.

pdf
До підручника
Економіка (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас (Радіонова І. Ф., Радченко В. В.)
Додано
11 лютого 2020
Переглядів
366
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку