Заняття «Основні та оборотні фонди підприємства»

Про матеріал
Дисципліна –«Економіка та планування виробництва». Тема заняття – «Основні та оборотні фонди підприємства» Тип заняття – семінар. Форма проведення –узагальнення та контроль знань з елементами ділової гри.
Перегляд файлу

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА (ПЛАН)

ВІДКРИТОГО ЗАНЯТТЯ

 

Дисципліна –«Економіка та планування виробництва».

Тема заняття – «Основні та оборотні фонди підприємства»

Тип заняття – семінар.

Форма проведення –узагальнення та контроль знань з елементами ділової гри.

Навчальна мета:

студент повинен знати: поняття та склад основних фондів підприємства, види зносу та методи амортизації основних фондів, поняття оборотних фондів та оборотних коштів підприємства, сутність нормування оборотних коштів;

студент повинен вміти: розраховувати амортизаційні відрахування, показники ефективності використання основних фондів, показники використання оборотних коштів, нормативи оборотних коштів за елементами.

Виховна мета: формування відповідальності та готовності до трудової діяльності.

Розвиваюча мета: розвиток професійної компетенції студента.

Міжпредметні  зв’язки :

ті, що забезпечують: «Фінанси підприємства», «Основи економічної теорії», «Ло-

комотивне господарство»;

ті, що забезпечуються: курсове, дипломне проектування та подальша професійна

діяльність.

Забезпечення навчання:

наочні посібники: схеми, таблиці;

технічні засоби навчання: калькулятори;

навчальна аудиторія: кабінет економіки та планування виробництва.

 

 

 

Література:

Основна:  Закони України «Про підприємства», «Про підприємництво», «Про господарські товариства»;

Додаткова : Сідун В.А,, Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник:Вид.2-ге, перероб. та доп.-К.: Центр навчальної літератури, 2006.-356 с.

Бойчик І.М..Економіка підприємства. Навчальний посібник.-К.:Атіка, 2002

Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Підручник.-К.:КНЕУ, 2000

 

 

Етапи заняття

      1.Організаційний етап.

Підготовка групи до заняття. Повідомлення теми та мети заняття.

     2.Етап активізації навчально-пізнавальної діяльності.

2.1.Економічна розминка.

2.2.Реферативна презентація (із застосуванням мультимедійного обладнання).

2.3. Узагальнення та контроль знань з елементами ділової гри.

 2.4.Рішення задач з тем: «Основні фонди підприємства», «Оборотні фонди підприємства».

      3. Етап закріплення знань і набуття навичок.

3.1.Залучення студентів-експертів до перевірки виконання практичного завдання.

3.2.Рефлексія – самоаналіз роботи студентів та отриманих знань.

     4. Етап підведення підсумків заняття.

Виставлення студентам поурочного балу.

    5. Домашнє завдання.

Випереджальне завдання: підготувати реферативні повідомлення до теми «Інноваційні процеси на виробництві, їх роль та сутність».

Хід заняття.

     Група студентів поділена на три відділи:

1.Відділ основних засобів.

2.Відділ оборотних засобів.

3.Експерти-практики.

     З «відділу основних засобів» та «відділу оборотних засобів» запрошуються по одному представнику для економічної розминки. Для цього викладачем представлені картки з надписами понять:

локомотив;

вагон;

будівля залізничної станції;

стрілочний світлофор;

мостовий кран;

будівля диспетчерського пункту;

грошові кошти;

руда;

концентрат;

незавершене виробництво;

готова продукція;

грошові документи;

паливо.

     Студенти повинні визначити, які з представлених засобів відносяться до основних засобів підприємства, а які - до оборотних.

     Група експертів може запропонувати обґрунтування студентами свого вибору, а також дати визначення «оборотних та основних засобів підприємства».

     Для реферативної презентації запрошуються по 2-3 спеціалісти з відділів. При цьому можливо використання мультимедійного обладнання. Експерти-практики повинні поставити питання доповідачам за обраними темами.

     Етап узагальнення та контролю знань передбачає пропонування відповісти на поставлені питання представниками відділів один одному:

1.Назвіть ознаки за якими класифікують основні фонди підприємства.

2.Які оцінки використовують для визначення наявності та руху основних фондів?

3.Що характеризують натуральні показники основних фондів і з якою метою вони

використовуються?

4. Призначення вартісних показників оцінки основних фондів.

5.Які види зносу основних фондів ви знаєте? Дайте визначення кожному.

6.Розкрийте сутність амортизації основних фондів підприємства.

7.Які методи амортизації основних фондів підприємства існують?

8.Назвіть види відтворення основних фондів. Наведіть приклади простого та роз-

ширеного відтворення.

9.Розкрийте сутність оборотних фондів.

10.Визначте основні риси, які відрізняють оборотні фонди від основних фондів

підприємства.

11.Які елементи входять до складу оборотних фондів підприємства?

12.Сутність оборотних коштів підприємства.

13.За якими класифікаційними ознаками поділяються оборотні кошти підпри-

ємства?

14.За допомогою яких показників оцінюється ефективність використання оборот-

них коштів підприємства?

15.Розкрийте мету нормування оборотних коштів підприємства.

16.Які методи нормування оборотних коштів існують?

     Наступний етап рішення задач. Відділам та експертам-практикам пропонується вирішити задачі:

Відділу основних засобів.

УМОВА: Підприємство може застосувати прискорену амортизацію основних фондів групи 3, зокрема нових токарних верстатів. Визначте, яким саме методом краще скористатись при нарахуванні амортизації (прискореного зменшення залишкової вартості чи кумулятивним), якщо початкова вартість верстата 100 тис.грн., а нормативний строк служби 5 років.

Відділу оборотних засобів.

УМОВА: Чиста вага деталі, виготовленої зі сталі 100 кг., норма витрати сталі 115 кг., випускається 5000 виробів у рік. Постачання сталі здійснюються один раз у квартал. Транспортний запас – три дні. Визначте розмір виробничого запасу і коефіцієнт використання сталі.

 

Експертам-практикам потрібно теж розв’язати задачі і проаналізувати

 рішення задач представниками відділів.

 

 

 

 

 

Відповіді на теоретичні питання

та рішення задач.

2.1.

Основні фонди – засоби праці які використовуються в процесі виробництва тривалий час (більше одного року), зберігаючи при цьому свою натурально-речовинну форму, мають вартість, не меншу від встановленої державою межі, і переносять її на вартість готової продукції поступово, шляхом амортизаційних відрахувань.

     До основних фондів відносяться:

локомотив;

вагон;

будівля залізничної станції;

стрілочний світлофор;

мостовий кран;

будівля диспетчерського пункту.

Оборотні фонди – частина виробничих фондів підприємства, яка повністю споживається в кожному технологічному циклі виготовлення продукції і повністю переносить свою вартість на вартість цієї продукції.

     До оборотних фондів відносяться:

грошові кошти;

руда;

концентрат;

незавершене виробництво;

готова продукція;

грошові документи;

паливо.

2.3.

 

1.Назвіть ознаки за якими класифікують основні фонди підприємства.

За участю у виробничому процесі: виробничі, невиробничі.

За ступенем участі у виробничому процесі: активна частина, пасивна частина.

Залежно від прав власності: власні, орендовані.

За цільовим призначенням: будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини та устаткування, транспортні засоби, інвентар, інструменти, інші.

Залежно від джерел фінансування: внесені до статутного фонду підприємства його засновниками, придбані протягом діяльності підприємства за рахунок власних коштів, придбані за рахунок довгострокових кредитів банків, безкоштовно отримані.

2. Які оцінки використовують для визначення наявності та руху основних фон-

дів?

Оцінка основних фондів – це грошовий вираз їхньої вартості. Види вартості основних фондів:

Первісна;

Відновлена;

Дооцінена;

Залишкова;

Ліквідаційна;

Амортизована;

Балансова;

Середньорічна.

4.Що характеризують натуральні показники основних фондів і з якою метою вони використовуються?

Натуральні показники (площа, об’єм, потужність, продуктивність обладнання, кількість одиниць обладнання тощо) використовуються при визначенні виробничої потужності, розробці балансів обладнання, для удосконалення складу основних фондів і т.д..

4. Призначення вартісних показників оцінки основних фондів.

Облік основних фондів у вартісному виразі необхідне для визначення загального обсягу, динаміки, структури основних фондів, величини вартості, перенесеної на вартість готової продукції, розрахунку економічної ефективності вкладень.  

     

5.Які види зносу основних фондів ви знаєте? Дайте визначення кожному.

Існують два види зносу основних фондів:

Фізичний знос – втрата основними фондами технічних властивостей та характеристик в результаті експлуатації, атмосферних впливів, умов збереження.

Моральний знос – знецінення вартості основних фондів до настання повного фізичного спрацювання під впливом науково-технічного прогресу.

    

 

 6.Розкрийте сутність амортизації основних фондів підприємства.

Амортизація – це перенесення вартості основних фондів на вартість новоствореної продукції з метою їх повного відновлення. Фактично амортизація означає списання протягом кількох років експлуатації балансової вартості основних фондів. Амортизаційні відрахування відносяться на витрати виробництва і з них формується амортизаційний фонд підприємства. Який і використовується для відновлення основних фондів.

7. Які методи амортизації основних фондів підприємства існують?

Існують наступні методи амортизації основних фондів підприємства:

Прямолінійний (рівномірний);

Метод зменшення залишкової вартості;

Метод прискореного зменшення залишкової вартості;

Кумулятивний метод;

Виробничий метод;

Податковий метод зменшення остаточної вартості.

8.Назвіть види відтворення основних фондів. Наведіть приклади простого та

розширеного відтворення.

Розширене відтворення, під час здійснення якого споживча вартість та кількість основних фондів підприємства зростає. Здійснюється шляхом:

Технічного переоснащення підприємства;

Реконструкції діючого підприємства;

Розширення діючого підприємства;

Нового будівництва;

Модернізації діючого виробничого обладнання.

Просте відтворення, під час якого досягається збереження споживчої вартості основних фондів. Здійснюється шляхом проведення відповідних ремонтів (поточного, капітального, відновного) та заміни застарілих об’єктів. 

9.Розкрийте сутність оборотних фондів.

Оборотні фонди – частина виробничих фондів підприємства, яка повністю споживається в кожному технологічному циклі виготовлення продукції і повністю переносить свою вартість на вартість цієї продукції.

Речовим змістом оборотних фондів є предмети праці, які в процесі виробництва перетворюються на готову продукцію.

 

10. Визначте основні риси, які відрізняють оборотні фонди від основних фондів підприємства.

Основні риси – це те, що основні засоби приймають участь у виробництві продукції протягом довгострокового періоду, а оборотні засоби – одного технологічного циклу. Основні засоби переносять свою вартість частково на  вартість виготовленої продукції у вигляді амортизаційних відрахувань, а оборотні - кожного технологічного  циклу повністю переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції.

11.Які елементи входять до складу оборотних фондів підприємства?

До складу оборотних фондів підприємства входять:

виробничі запаси: необхідні для забезпечення процесу виробництва сировиною та матеріалами;

незавершене виробництво: предмети праці, які ще не пройшли всі стадії обробки;

витрати майбутніх періодів: нематеріальні елементи оборотних фондів, які включають витрати на підготовку та освоєння нової продукції, які здійснюються в поточному році, але на собівартість продукції будуть віднесені в наступному році.

 

12.Сутність оборотних коштів підприємства.

В економічній літературі існують різні підходи до визначення сутності оборотних коштів. Дехто з економістів трактує їх як «предмети праці», «матеріальні активи», «гроші, що перебувають в обігу». Найчастіше можна натрапити на два визначення оборотних коштів:

оборотні кошти – це грошові ресурси, що їх вкладено в оборотні виробничі фонди  і фонди обігу для забезпечення безперервного виробництва та реалізації виготовленої продукції;

оборотні кошти – це активи, які протягом одного виробничого циклу або одного календарного року можуть бути перетворені на гроші. Деякі автори таке саме визначення дають терміну «оборотний капітал». Дехто вважає, що оборотний капітал – це кошти, котрі вкладено в оборотні активи  підприємства і які використовуються або призначаються для використання у виробництві. Це свідчить про ідентичність понять – оборотні кошти або оборотний капітал.

 

13.За якими класифікаційними ознаками поділяються оборотні кошти

 підприємства?

1.  За місцем та роллю в процесі виробництва: оборотні фонди, фонди обігу;

2. За джерелами формування оборотних коштів: власні, позикові;

 3. За способами планування та нормування: нормовані, ненормовані.

14. За допомогою яких показників оцінюється ефективність використання оборотних коштів підприємства?

Важливішим показником ефективності використання оборотних коштів є оборотність. Оборотність оборотних коштів – тривалість повного кругообігу засобів з моменту придбання оборотних коштів до виходу та реалізації готової продукції. До показників оборотності оборотних коштів відносяться:

- коефіцієнт оборотності – показує, скільки оборотів можуть зробити оборотні кошти за певний розрахунковий період часу;

- коефіцієнт завантаження – показує, скільки оборотних коштів підприємства приходиться на 1 гривню реалізованої продукції;

- тривалість одного обороту – показує тривалість одного обороту оборотних коштів у днях.

15.Розкрийте мету нормування оборотних коштів підприємства.

Мета нормування оборотних коштів полягає у визначенні раціонального розміру

оборотних коштів, що відволікаються на певний строк у сферу виробництва та

сферу обігу.

 

16.Які методи нормування оборотних коштів існують?

Існують три методи нормування оборотних коштів:

  1. Метод прямого розрахунку ґрунтується на розрахунках нормативів за кожним нормованим елементом оборотних коштів: виробничими запасами,незавершеним виробництвом та іншими.
  2. Аналітичний метод застосовується в тому випадку, коли в плановому періоді не передбачено істотних змін в умовах роботи підприємства порівняно з попереднім.
  3. Коефіцієнтний метод : норматив визначається на базі нормативу попереднього періоду шляхом внесення в нього змін з урахуванням умов виробництва, постачання, реалізації продукції, розрахунків.

 

 

 

 

 

2.4.  Рішення задач.

Задача №1.

УМОВА: Підприємство може застосувати прискорену амортизацію основних фондів групи 3, зокрема нових токарних верстатів. Визначте, яким саме методом краще скористатись при нарахуванні амортизації (прискореного зменшення залишкової вартості чи кумулятивним), якщо початкова вартість верстата 100 тис.грн., а нормативний строк служби 5 років.

 

РІШЕННЯ:

При використанні для прискореної амортизації методу прискореного зменшення залишкової вартості норму амортизації слід збільшити вдвічі  Н, а річні суми амортизації можна знайти:

1-й рік  - 100х 0,4=40 тис.грн.;

2-й рік  - (100-40)х0,4=24 тис.грн.;

3-й рік  - (60-24)х 0,4=14,4 тис.грн.;

4-й рік  - (36-14,4)х 0,4=8,64 тис.грн.;

5-й рік  - (21,6 -8,64)х 0,4= 5,18 тис.грн.;

Нагромаджена за 5 років експлуатації сума амортизаційних відрахувань становитиме  А=40+24+14,4+8,64+5,18=92,22 тис.грн.. Різниця 100-92,22=7,78 тис.грн. - ліквідаційна вартість верстата.

При використанні кумулятивного методу спочатку слід просумувати цифрові значення з років експлуатації верстата: 1+2+3+4+5=15.

Далі утворюємо ряд чисел типу: і розміщуємо його в зворотному порядку:

Річні амортизаційні суми обчислюються:

1-й рік  - 100 Х () =33,3 тис.грн.;

2-й рік  -100 х () =26,6 тис.грн.;

3-й рік  -100 х () =20 тис.грн.;

4-й рік  -100 х  () =13,3 тис.грн.;

5-й рік  -100 х () = 6,67 тис.грн..

Нагромаджена сума амортизації становитиме: А=33,3+26,6+20+13,3+6,67=99,87 тис.грн..

При нарахуванні амортизації на токарний верстат доцільніше використовувати кумулятивний метод прискореної амортизації, оскільки він дає змогу майже повністю амортизувати вартість верстата за 5 років і за три роки експлуатації повернути підприємству майже 80% його вартості.

 

Задача №2.

УМОВА: Чиста вага деталі, виготовленої зі сталі - 100 кг., норма витрати сталі 115 кг., випускається 5000 виробів у рік. Постачання сталі здійснюються один раз у квартал. Транспортний запас – три дні. Визначте розмір виробничого запасу і коефіцієнт використання сталі.

РІШЕННЯ:

  1. Загальний норматив оборотних коштів у виробничих запасах складається з

поточного, страхового та транспортного запасу:

де  – поточний, страховий, транспортний запас.

  1. Поточний запас визначається за формулою:

де Д – денна потреба у визначеному виді матеріальних ресурсів;

    - період постачання даного матеріального ресурсу в днях.

Визначимо денну потребу в матеріалі:

Тоді величина поточного запасу складе:

  1. Розмір страхового запасу визначимо як 50% поточного запасу:

=71,865 т.

  1. Норматив оборотних коштів у транспортному запасі визначимо шляхом

множення денної потреби у визначеному виді матеріальних ресурсів (Д) на норму перебування запасів у вигляді транспортного запасу ():

  1. Тоді загальний норматив оборотних коштів у виробничих запасах:

  

  1. Коефіцієнт використання сталі (відношення чистої ваги металу у виробі до нормативу витрати) дорівнюватиме:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
19 березня 2020
Переглядів
5830
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку