26 вересня о 18:00Вебінар: Особливості статевого виховання у школах України

Презентація "Економічна розминка"

Про матеріал
Подано презентацію, яку можна застосувати як на занятті з узагальнення та закріплення знань, так і в позааудиторній роботі з дисципліни "Економіка підприємства". В даній презентації студенту пропонується на вибір категорія питань з дисципліни. Кожна тема складається з 10 питань. Кількість часу на обміркування обмежена (5 секунд). У разі затримки відповідь не зараховується.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ІНВЕСТИЦІЇ ТУДОВІ РЕСУРСИ І ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО- ТЕХНІЧНА БАЗА РОЗШИРЕНЕ ВІДТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ОСНОВНІ ЗАСОБИ ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Номер слайду 2

час Запитання 1. Під структурою сільськогосподарських угідь розуміють… Відповідь

Номер слайду 3

Відповідь Процентне відношення окремих видів с.г. угідь до їх загальної площі

Номер слайду 4

час Відповідь Запитання 2. Рівень розораності земель визначається як…

Номер слайду 5

Відповідь Відношення площі ріллі до площі с.г. угідь

Номер слайду 6

час Відповідь Запитання 3. Передача землі її власником у тимчасове володіння та користування іншим фізичним або юридичним особам за відповідну плату – це…

Номер слайду 7

Відповідь Оренда землі

Номер слайду 8

час Відповідь Запитання 4. Право на земельну частку засвідчує спеціальний документ….

Номер слайду 9

Відповідь Земельний сертифікат

Номер слайду 10

час Відповідь Запитання 5. Сукупність необхідних і обґрунтованих відомостей про природні властивості земель, їхній господарський і правовий стан – це…

Номер слайду 11

Відповідь Земельний кадастр

Номер слайду 12

час Відповідь Запитання 6. Основний документ земельного законодавства, яким регулюються земельні відносини з метою створення необхідних умов для раціонального використання і охорони земель – це…

Номер слайду 13

Відповідь Земельний Кодекс України

Номер слайду 14

час Відповідь Запитання 7. Рівень освоєння земель визначається як…

Номер слайду 15

Відповідь Відношення площі с.г. угідь до загальної земельної площі

Номер слайду 16

час Відповідь Запитання 8. Трансформація земельного фонду – це…

Номер слайду 17

Відповідь Перехід одних земельних угідь в інші

Номер слайду 18

час Відповідь Запитання 9. Процентне співвідношення площі під окремою с.г. культурою до загальної площі посіву – це…

Номер слайду 19

Відповідь Структура посівних площ

Номер слайду 20

час Відповідь Запитання 10. Площа всіх земель, взята на облік – це…

Номер слайду 21

Відповідь Земельний фонд України

Номер слайду 22

час Запитання 1. Продуктивність праці – це… Відповідь

Номер слайду 23

Відповідь Кількість виробленої продукції за одиницю часу

Номер слайду 24

час Відповідь Запитання 2. Трудомісткість виробництва – це…

Номер слайду 25

Відповідь Кількість затраченого часу на виробництво одиниці продукції

Номер слайду 26

час Відповідь Запитання 3. Комплекс теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для виконання певної роботи в одній із галузей виробництва – це…

Номер слайду 27

Відповідь Професія

Номер слайду 28

час Відповідь Запитання 4. Розподіл праці в межах професій – це…

Номер слайду 29

Відповідь Спеціальність

Номер слайду 30

час Відповідь Запитання 5. Узагальнюючим показником ефективності праці є…

Номер слайду 31

Відповідь Продуктивність праці

Номер слайду 32

час Відповідь Запитання 6. Винагорода, обчислена в грошовому виразі, який за трудовим договором роботодавець сплачує працівникові за виконану роботу – це…

Номер слайду 33

Відповідь Заробітна плата

Номер слайду 34

час Відповідь Запитання 7. Працездатне населення, зайняте в с.г. виробництві – це…

Номер слайду 35

Відповідь Трудові ресурси с.г.

Номер слайду 36

час Відповідь Запитання 8. Відношення відпрацьованого робочого часу за зміну до встановленого робочого часу – це…

Номер слайду 37

Відповідь Коефіцієнт використання робочого часу дня

Номер слайду 38

час Відповідь Запитання 9. Виробництво окремих видів с.г. продукції з розрахунку на 1 люд.-год. відносять до….. показників продуктивності праці

Номер слайду 39

Відповідь Прямих

Номер слайду 40

час Відповідь Запитання 10. Затрати праці на вирощування 1 га посіву с.г. культур відносять до….. показників продуктивності праці

Номер слайду 41

Відповідь Непрямих

Номер слайду 42

час Запитання 1. Організаційно відокремлена і економічно самостійна ланка виробничої сфери народного господарства, що спеціалізується на виготовленні продукції, виконанні робіт і наданні послуг – це…. Відповідь

Номер слайду 43

Відповідь Підприємство

Номер слайду 44

час Відповідь Запитання 2. Головне завдання підприємства полягає у…..

Номер слайду 45

Відповідь Задоволенні потреб ринку з метою одержання прибутку

Номер слайду 46

час Відповідь Запитання 3. Певна сукупність правил, що регулюють діяльність підприємства та його відносин з іншими суб'єктами господарювання називається….

Номер слайду 47

Відповідь Статут підприємства

Номер слайду 48

час Відповідь Запитання 4. Склад, кількісне співвідношення і розміри внутрішніх виробничих підрозділів, форми їх побудови і взаємозв'язку – це….

Номер слайду 49

Відповідь Виробнича структура підприємства

Номер слайду 50

час Відповідь Запитання 5. Юридична особа, основним видом діяльності якої є виробництва та переробка с.г. продукції, виручка від реалізації якої становить не менше 50% загальної суми виручки – це…

Номер слайду 51

Відповідь Аграрне підприємство

Номер слайду 52

час Відповідь Запитання 6. Визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури – це…

Номер слайду 53

Відповідь Банкрутство

Номер слайду 54

час Відповідь Запитання 7. Характер та особливості реструктуризаційних процесів значною мірою залежить від….

Номер слайду 55

Відповідь Виду реструктуризації

Номер слайду 56

час Відповідь Запитання 8. Найважливішим етапом процесу реструктуризації є…

Номер слайду 57

Відповідь Розробка бізнес-плану реструктуризації

Номер слайду 58

час Відповідь Запитання 9. Припинення діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, визнаного господарським судом банкрутом – це….

Номер слайду 59

Відповідь Ліквідація

Номер слайду 60

час Відповідь Запитання 10. Зміни методів, поділу праці та потоків інформації – це….

Номер слайду 61

Відповідь Реорганізація

Номер слайду 62

час Запитання 1. Сукупність речових елементів та енергії, за допомогою яких люди створюють продукцію – це…. Відповідь

Номер слайду 63

Відповідь Матеріально-технічна база

Номер слайду 64

час Відповідь Запитання 2. Обсяг потужностей технічних двигунів і живої тяглової сили являють собою….

Номер слайду 65

Відповідь Енергетичні потужності

Номер слайду 66

час Відповідь Запитання 3. Відношення кількості електричних потужностей до середньооблікової чисельності працівників – це…..

Номер слайду 67

Відповідь Електроозброєність праці

Номер слайду 68

час Відповідь Запитання 4. Показник, який показує кількість енергетичних потужностей, що припадає на 100 га посівної площі…

Номер слайду 69

Відповідь Енергооснощеність господарства

Номер слайду 70

час Відповідь Запитання 5. Машинно-тракторний парк – це…

Номер слайду 71

Відповідь Склад техніки, що використовується в господарствах

Номер слайду 72

час Відповідь Запитання 6. Коефіцієнт використання пробігу розраховується як….

Номер слайду 73

Відповідь Відношення пробігу машин з вантажем до загального пробігу машин.

Номер слайду 74

час Відповідь Запитання 7. Діленням автомобіле-днів перебування в господарстві на автомобіле-дні у роботі визначають….

Номер слайду 75

Відповідь Коефіцієнт використання автопарку

Номер слайду 76

час Відповідь Запитання 8. Відношенням кількості відпрацьованих машинно-змін до всієї кількості машинно-днів визначають….

Номер слайду 77

Відповідь Коефіцієнт змінності

Номер слайду 78

час Відповідь Запитання 9. Діленням усіх витрат на експлуатацію тракторів, с.г. машин і знарядь на загальний обсяг робіт в ум. ет. га визначають….

Номер слайду 79

Відповідь Собівартість 1 ум. ет. га

Номер слайду 80

час Відповідь Запитання 10. Процентне співвідношення окремих видів енергетики в загальному обсязі енергетичних ресурсів – це…

Номер слайду 81

Відповідь Структура енергетичних ресурсів

Номер слайду 82

час Запитання 1. Показник фондовіддачі характеризує… Відповідь

Номер слайду 83

Відповідь Обсяг валової продукції на 1 грн. основних виробничих фондів

Номер слайду 84

час Відповідь Запитання 2. Матеріальний знос основних фондів, внаслідок чого вони перестають відповідати необхідним вимогам – це…

Номер слайду 85

Відповідь Фізичний знос

Номер слайду 86

час Відповідь Запитання 3. Показник, що характеризує, яка частина загальної вартості основних фондів припадає на одиницю земельної площі…..

Номер слайду 87

Відповідь Фондооснащеність

Номер слайду 88

час Відповідь Запитання 4. Процес знецінення діючих засобів праці до настання повного фізичного спрацювання під впливом науково-технічного процесу – це…..

Номер слайду 89

Відповідь Моральний знос

Номер слайду 90

час Відповідь Запитання 5. Частина виробничих фондів, які беруть участь у процесі виробництва протягом тривалого періоду, зберігаючи при цьому власну натуральну форму і властивості, а також переносячи свою вартість на вартість готового продукту частинами – це….

Номер слайду 91

Відповідь Основні фонди

Номер слайду 92

час Відповідь Запитання 6. Економічний процес поступової втрати основними фондами своєї вартості і перенесення її на створювану продукцію або виконану роботу – це….

Номер слайду 93

Відповідь Амортизація

Номер слайду 94

час Відповідь Запитання 7. Скільки існує груп основних фондів

Номер слайду 95

Відповідь 16 груп

Номер слайду 96

час Відповідь Запитання 8. Частку загальної вартості основних фондів, що припадає на одного середньооблікового працівника характеризує…

Номер слайду 97

Відповідь Фондоозброєність праці

Номер слайду 98

час Відповідь Запитання 9. Як поділяються основні виробничі фонді в залежності від виконуваних ними функцій?

Номер слайду 99

Відповідь Активні і пасивні

Номер слайду 100

час Відповідь Запитання 10. На які групи поділяються основні фонди сільського господарства?

Номер слайду 101

Відповідь Виробничі і невиробничі

Номер слайду 102

час Запитання 1. Постійне повторення і безперервне відновлення в процесі сільськогосподарського виробництва – це… Відповідь

Номер слайду 103

Відповідь Відтворення в сільському господарстві

Номер слайду 104

час Відповідь Запитання 2. Відтворення буває…

Номер слайду 105

Відповідь Просте, розширене і звужене

Номер слайду 106

час Відповідь Запитання 3. Яке відтворення характеризується зменшенням виробництва окремих видів продукції чи розвитку окремих галузей ?

Номер слайду 107

Відповідь Звужене

Номер слайду 108

час Відповідь Запитання 4. Систематичне збільшення виробництва с.г. продукції, що дає змогу не тільки забезпечити досягнутий рівень розвитку суспільства, а й виробляти додаткові засоби виробництва – це…

Номер слайду 109

Відповідь Розширене відтворення в с.г.

Номер слайду 110

час Відповідь Запитання 5. Повторення процесу виробництва в тому самому обсязі характеризує….

Номер слайду 111

Відповідь Просте відтворення

Номер слайду 112

час Відповідь Запитання 6. В обсяг валової продукції рослинництва включають…

Номер слайду 113

Відповідь Урожай с.г. культур і природних кормових угідь, вартість незавершеного виробництва

Номер слайду 114

час Відповідь Запитання 7. До валової продукції тваринництва належать…

Номер слайду 115

Відповідь Молоко, вовна, яйця, мед, приплід і приріст тварин і птиці, пух перо

Номер слайду 116

час Відповідь Запитання 8. Процентне відношення фонду нагромадження до середньорічної вартості основних фондів і запасів – це…

Номер слайду 117

Відповідь Норма розширеного відтворення фондів

Номер слайду 118

час Відповідь Запитання 9. Процентне відношення фонду нагромадження до чистого доходу – це…

Номер слайду 119

Відповідь Норма нагромадження

Номер слайду 120

час Відповідь Запитання 10. При якій формі відтворення передбачається збільшення виробництва с.г. продукції на основі зростання вдосконалення техніки, технології та організації виробництва ?

Номер слайду 121

Відповідь Інтенсивній

Номер слайду 122

час Запитання 1. Частина засобів виробництва, які беруть участь в даному виробничому циклі, при цьому переносять усю свою вартість на вартість готової продукції – це… Відповідь

Номер слайду 123

Відповідь Оборотні фонди

Номер слайду 124

час Відповідь Запитання 2. На які групи поділяються оборотні фонди ?

Номер слайду 125

Відповідь Виробничі запаси і фонди обігу

Номер слайду 126

час Відповідь Запитання 3. Фонди, які включають готову до реалізації продукцію, кошти на поточних рахунках, кошти в розрахунках та інші активи – це…

Номер слайду 127

Відповідь Фонди обігу

Номер слайду 128

час Відповідь Запитання 4. За джерелами утворення розрізняють такі оборотні засоби…

Номер слайду 129

Відповідь Власні та залучені

Номер слайду 130

час Відповідь Запитання 5. Процентне співвідношення окремих елементів у загальному обсязі оборотних засобів називають…

Номер слайду 131

Відповідь Структурою оборотних засобів

Номер слайду 132

час Відповідь Запитання 6. Як визначається середньорічна вартість оборотних засобів

Номер слайду 133

Відповідь Середньоарифметичне вартості оборотних засобів на початок і кінець року

Номер слайду 134

час Відповідь Запитання 7. Діленням кількості днів у році на коефіцієнт оборотності визначають…

Номер слайду 135

Відповідь Тривалість одного обороту

Номер слайду 136

час Відповідь Запитання 8. Як визначається забезпеченість оборотними засобами?

Номер слайду 137

Відповідь Процентне відношення фактично наявних засобів на кінець року до нормативних

Номер слайду 138

час Відповідь Запитання 9. Які стадії проходять оборотні засоби с.г. підприємств в процесі виробництва?

Номер слайду 139

Відповідь Грошову, продуктивну, товарну

Номер слайду 140

час Відповідь Запитання 10. Вкажіть показники ефективності використання оборотних засобів

Номер слайду 141

Відповідь - Середньорічна вартість оборотних засобів - Коефіцієнт оборотності - Тривалість одного обороту - Коефіцієнт закріплення оборотних засобів - Забезпеченість оборотними засобами

Номер слайду 142

час Запитання 1. Сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб та держави щодо реалізації інвестицій – це… Відповідь

Номер слайду 143

Відповідь Інвестиційна діяльність

Номер слайду 144

час Відповідь Запитання 2. Фізична чи юридична особа, що отримує платежі, доходи, залучає інвестиції – це…

Номер слайду 145

Відповідь Реципієнт

Номер слайду 146

час Відповідь Запитання 3. Суб'єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладення власних, позикових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування – це…

Номер слайду 147

Відповідь Інвестори

Номер слайду 148

час Відповідь Запитання 4. За об'єктами вкладених засобів виділяють такі інвестиції…

Номер слайду 149

Відповідь Реальні і фінансові

Номер слайду 150

час Відповідь Запитання 5. Вкладення засобів у різні фінансові інструменти, серед яких найвагомішу частку займають вкладення у цінні папери – це…

Номер слайду 151

Відповідь Фінансові інвестиції

Номер слайду 152

час Відповідь Запитання 6. Вкладення що здійснюються іноземними громадянами, юридичними особами і державами називають…

Номер слайду 153

Відповідь Іноземними інвестиціями

Номер слайду 154

час Відповідь Запитання 7. Вкладення, що здійснюють центральні та місцеві органи влади і управління за рахунок бюджетних засобів, а також державні підприємства та заклади за рахунок власних і позикових засобів – це…

Номер слайду 155

Відповідь Державні інвестиції

Номер слайду 156

час Відповідь Запитання 8. За періодом інвестування розрізняють такі інвестиції

Номер слайду 157

Відповідь Короткострокові і довгострокові

Номер слайду 158

час Відповідь Запитання 9. Вкладення засобів, що здійснюються громадянами а також підприємствами недержавних форм власності – це…

Номер слайду 159

Відповідь Приватні інвестиції

Номер слайду 160

час Відповідь Запитання 10. За характером участі в інвестуванні розрізняють такі інвестиції…

Номер слайду 161

Відповідь Прямі і непрямі

Номер слайду 162

час Запитання 1. Переважний розвиток однієї або кількох галузей на виробництві товарної продукції в окремих районах, областях і регіонах являє собою…. Відповідь

Номер слайду 163

Відповідь Спеціалізацію с.г.

Номер слайду 164

час Відповідь Запитання 2. Які є форми спеціалізації?

Номер слайду 165

Відповідь Зональна, господарська, внутрішньогосподарська

Номер слайду 166

час Відповідь Запитання 3. Частина сільськогосподарського виробництва, яка характеризується певними знаряддями і предметами праці, технологією виробництва та кінцевою продукцією – це…

Номер слайду 167

Відповідь Галузь

Номер слайду 168

час Відповідь Запитання 4. За економічним значенням галузі поділяються на…

Номер слайду 169

Відповідь Головні, додаткові, підсобні

Номер слайду 170

час Відповідь Запитання 5. Частина валової продукції, що вибуває з господарства – це…

Номер слайду 171

Відповідь Товарна продукція

Номер слайду 172

час Відповідь Запитання 6. Процентне співвідношення грошової виручки від реалізації певного виду продукції до загальної суми грошових надходжень – це…

Номер слайду 173

Відповідь Структура товарної продукції

Номер слайду 174

час Відповідь Запитання 7. Який показник характеризує процентне співвідношення товарної продукції до валової

Номер слайду 175

Відповідь Рівень товарності

Номер слайду 176

час Відповідь Запитання 8. Основним показником, що характеризує спеціалізацію підприємства є….

Номер слайду 177

Відповідь Структура товарної продукції

Номер слайду 178

час Відповідь Запитання 9. Якщо коефіцієнт спеціалізації менший 0,2 то рівень спеціалізації….

Номер слайду 179

Відповідь Низький

Номер слайду 180

час Відповідь Запитання 10. Якщо коефіцієнт спеціалізації більший 0,6 то рівень спеціалізації…

Номер слайду 181

Відповідь Поглиблений

Номер слайду 182

час Запитання 1. При якому способі збільшення виробництва продукції досягається за рахунок розширення посівних площ або збільшення поголів'я? Відповідь

Номер слайду 183

Відповідь Екстенсивному

Номер слайду 184

час Відповідь Запитання 2. Спосіб ведення господарства, за якого збільшення виробництва продукції досягається за рахунок додаткових вкладень, застосування більш ефективних засобів виробництва і прогресивних технологій – це…

Номер слайду 185

Відповідь Інтенсифікація

Номер слайду 186

час Відповідь Запитання 3. Показники рівня інтенсивності поділяються…

Номер слайду 187

Відповідь Натуральні і вартісні

Номер слайду 188

час Відповідь Запитання 4. До результативних показників інтенсифікації с.г. належать…

Номер слайду 189

Відповідь Урожайність с.г. культур Продуктивність тварин Вартість валової продукції на 1 га с.г. угідь

Номер слайду 190

час Відповідь Запитання 5. Назвіть критерії інтенсифікації с.г….

Номер слайду 191

Відповідь Збільшення виходу високоякісної продукції з розрахунку на одиницю земельної площі або на одну голову худоби

Номер слайду 192

час Відповідь Запитання 6. Які показники характеризують економічну ефективність інтенсифікації с.г…

Номер слайду 193

Відповідь Продуктивність праці Фондовіддача Собівартість продукції Рівень рентабельності Розмір валового, чистого доходу і прибутку на 1 га земельної площі

Номер слайду 194

час Відповідь Запитання 7. При якому способі збільшення виробництва продукції с.г. відбувається за рахунок підвищення економічної родючості ґрунту і продуктивності тварин…

Номер слайду 195

Відповідь Інтенсивному

Номер слайду 196

час Відповідь Запитання 8. Вкажіть основні напрями інтенсифікації с.г…

Номер слайду 197

Відповідь Комплексна механізація і автоматизація Хімізація Меліорація Спеціалізація і концентрація Використання досягнень науки і техніки

Номер слайду 198

час Відповідь Запитання 9. Неперервний процес одержання і нагромадження наукових знань, їх матеріалізація в елементи техніки – це…

Номер слайду 199

Відповідь Науково-технічний прогрес

Номер слайду 200

час Відповідь Запитання 10. Вкажіть головний напрям розвитку с.г. виробництва і джерело підвищення ефективності с.г….

Номер слайду 201

Відповідь Інтенсифікація с.г.

Номер слайду 202

ppt
Пов’язані теми
Економіка, Інші матеріали
Додано
31 липня
Переглядів
37
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку