Презентація. Інтерактивні методи навчання та впровадження методу проектів на уроках української мови і літератури – один із напрямів активізації пізнавальної діяльності   учнів

Про матеріал
Презентація. Інтерактивні методи навчання та впровадження методу проектів на уроках української мови і літератури – один із напрямів активізації пізнавальної діяльності   учнів Роман Марія Юріївна, вчитель української мови та літератури. Директор НВК "Широківська ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ" Освіта - вища
Зміст слайдів
Номер слайду 1

НВК «ШИРОКІВСЬКА ЗОШ І-ІІ СТУПЕНІВ-ДНЗ» УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИНОГРАДІВСЬКОЇ РДА ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ – ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   УЧНІВ Розробила вчитель української мови та літератури, директор НВК Роман Марія Юріївна

Номер слайду 2

Визначною ознакою сучасної освіти є розвиваюча, культуро творча, здатна до самоосвіти і саморозвитку особистість, яка вміє використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне змінити своє життя.

Номер слайду 3

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Номер слайду 4

Інтерактивні технології це організація засвоєння знань і формування певних вмінь та навичок через сукупність особливим способом організованих навчально–пізнавальних дій, що полягають в активній взаємодії учнів між собою та побудові міжособистісного спілкування з метою досягнення запланованого результату

Номер слайду 5

Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів, де і учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання .

Номер слайду 6

Номер слайду 7

ІНТЕРАКТИВНА МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ Високий рівень засвоєння знань Можливість проконтролювати рівень засвоєння знань учнів Учитель має змогу розкритись як організатор, консультант Партнерство між учителем і учнями та в учнівському колективі Учень і вчитель рівноправні суб’єкти навчання Розширюються пізнавальні можливості учня Заохочуйте бажання дітей до оновлення, якщо ви хочете виховати в них риси нової людини

Номер слайду 8

ПРАВИЛА ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ 1 Учнів повинно бути не більше 30 осіб 6 5 4 3 2 До роботи мають бути залучені всі учні Учні повинні самостійно розробляти і виконувати правила роботи в малих групах Активна участь у роботі має заохочуватися Учні повинні бути підготовлені до роботи в малих групах Спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації

Номер слайду 9

Класифікація інтерактивних технологій Мистецтво навчання не потребує нічого іншого,ніж умілий розподіл часу, предметів і методу. Я.А. Коменський Технологія колективно-групового навчання Технології ситуативного навчання Технології опрацювання дискусійних питань Технологія кооперативного навчання

Номер слайду 10

Використання інтерактивних методів у навчанні Використовувати методи, адекватні вікові учнів, їхньому досвідові роботи з інтерактивними методами враховуючи темп роботи кожного учня і його здібності Уподовж інтерактивної вправи дати учням час обміркувати завдання, щоб вони сприйняли його серйозно, а не виконували механічно Дати завдання учням для попередньої підготовки: прочитати, обміркувати, виконати самостійні підготовчі завдання Добрати для заняття таку інтерактивну вправу, яка давала б учням “ ключ ” до засвоєння теми На одному занятті використовувати один-два інтерактивні методи Провести неквапливе обговорення за підсумками виконання інтерактивної вправи, у тому числі актуалізуючи раніше вивчений матеріал Для ефективного застосування інтерактивних методів, у тому числі – й для того, щоб охопити весь необхідний обсяг матеріалу і глибоко його засвоїти, Потрібно ретельно планувати свою роботу

Номер слайду 11

Організація навчального співробітництва Метод “Прес” “Займи позицію” “Дерево вражень” “Неперервна шкала думок” Дискусійне навчання Колективно – групове навчання Ситуативне моделювання Кооперативне навчання Обговорення проблеми в загальному колі “Мікрофон” “Мозковий штурм” “Навчаючись-навчаю сам” Робота в парах “Карусель” Два-чотири-всі разом Ротаційні “трійки” “Акваріум” Робота в малих групах Рольові ігри Імітаційні ігри Спрощене судове слухання Слід зауважити, що інтерактивне навчання-не самоціль, а лише засіб, за допомогою якого у класі створюється атмосфера творчої Взаємодії, співробітництва, порозуміння і доброзичливості

Номер слайду 12

Структура уроку з застосуванням інтерактивних технологій Сфокусувати увагу дітей на проблемі та викликати інтерес до обговорюваної теми Забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності,тобто того, чого вони повинні досягти на уроці, чого від них чекає вчитель Дати учням достатньо інформації для того, щоб на її основі вони могли виконати практичні завдання за мінімально короткий час Оголошення теми та очікуваних навчальних результатів Надання необхідної інформації Мотивація

Номер слайду 13

Пасивна модель навчання модель “Монолог” Активна модель навчання модель “Діалог”

Номер слайду 14

Інтерактивна модель навчання Модель «Полілог»

Номер слайду 15

Робота в парах; Ротаційні трійки; Робота в малих групах («Діалог», «Синтез думок», «Пошук інформації», «Коло ідей», «Спільний проект») два - чотири всі разом; -“Акваріум” Інтерактивні технології кооперативного навчання: -обговорення проб- леми в загальному колі; "мікрофон"; -Мозаїка («Ажурна пилка») Незакінченні речення; - мозковмй штурм; - навчаючи - учусь; - вирішення проблеми. - метод - прес; - "займи позицію"; - "зміни позицію"; неперервна шкала думок; - дискусія; - дебати. -Гра як інтерактив- ний метод навчання - симуляції; спрощене судове слухання; розігрування ситуацій за ролями Інтерактивні технології опрацювання дискусійних питань Інтерактивні технології колективно - групового навчання: Інтерактивні технології ситуативного моделювання

Номер слайду 16

це специфічна форма організації пізнавальної діяльності учнів мета

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Основні переваги інтерактивних технологій навчання:

Номер слайду 19

Номер слайду 20

Номер слайду 21

Інтерактивні вправи Асоціативний кущ На початку роботи визначається одним словом тема, над якою буде проводитися робота, а учні згадують все, що виникає в пам'яті стосовно цього слова. Спочатку висловлюються найстійкіші асоціації, потім – другорядні. Учень фіксує відповіді у вигляді своєрідного “куща” , який поступово “розростається” Даний метод універсальний, бо може використовуватися під час вивчення будь-якої навчальної дисципліни і на всіх етапах уроку.

Номер слайду 22

Мікрофон Ця вправа надає можливість кожному учневі сказати щось швидко, чітко, по черзі відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію Метод “Прес” Навчає учнів виробляти і формулювати аргументи, висловлювати думки з дискусійного питання у виразній і стислій формі, переконувати інших за допомогою слів : Я вважаю, що … Тому, що … Отже … Дискусія Є тренінгом комунікативних навичок, яскраво демонструє результати багатогранної роботи у формуванні цих здібностей особистості

Номер слайду 23

Робота в парах Ефективна на початкових етапах навчання учнів працювати у малих групах. Дає учням час подумати, сприяє розвитку навичок спілкування, вміння висловлюватись, критичного мислення, вміння переконувати і вести дискусію, де учні не можуть ухилитися від виконання завдання.

Номер слайду 24

Навчаючись-навчаю сам Дає можливість учням узяти участь у передачі Своїх знань однокласникам. Створює загальну картину Понять і фактів, що їх необхідно вивчити на уроці. Використовується під час вивчення блоку інформації або при узагальненні та повторенні вивченого матеріалу

Номер слайду 25

Галявина вражень (рефлексія) Мета цієї вправи – розвиток в учнів навичок прийняття особистого рішення та вдосконалення вміння аргументувати свою думку. Що ви помітили в ході вашого власного творчого процесу? Що стимулювало вас виявляти творчість? Що ви можете сказати про робочу обстановку? Що вам найбільше сподобалось, а що заважало?

Номер слайду 26

Переваги використання інтерактивних методів навчання як форми організації роботи в школі Учні засвоюють всі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, оцінка) , в класах збільшується кількість учнів, які свідомо засвоюють навчальний матеріал. Учні займають активну позицію у засвоєнні знань, зростає їхній інтерес в отриманні знань. В учнів формується характер, розвивається світогляд, логічне і критичне мислення, зв'язне мовлення,виявляються і реалізуються індивідуальні можливості. Учні шукають зв’язок між новими та вже отриманими знаннями,;приймають альтернативні рішення, мають змогу зробити “відкриття” , і формують свої власні ідеї та думки за допомогою різноманітних засобів; навчаються співробітництву. Значно підвищується особистісна роль вчителя – він виступає як лідер, організатор.

Номер слайду 27

Алгоритм роботи вчителя при проведенні інтерактивного уроку: визначення доцільності використання інтерактивних прийомів саме на цьому уроці; ретельний відбір та аналіз навчального матеріалу, у тому числі й додаткового (тести, приклади, ситуації, завдання для груп тощо); планування уроку - етапи, хронометраж, орієнтовний поділ на групи, ролі учасників, запитання та можливі відповіді; вироблення критеріїв оцінювання ефективності роботи груп, заняття; мотивація навчальної діяльності шляхом створення проблемної ситуації, наведення цікавих фактів тощо; забезпечення розуміння учнями змісту їхньої діяльності та формування очікуваних результатів під час оголошення, представлення теми; надання учням необхідної інформації для виконання практичних завдань за мінімально короткий час; забезпечення засвоєння навчального матеріалу учнями шляхом інтерактивної вправи (на вибір учителя); рефлексія (підбиття підсумків) у різних формах - індивідуальна робота, робота в парах, групах, дискусія, у вигляді малюнків, схем, графіків тощо.

Номер слайду 28

кожна думка важлива; не бійся висловитись; ми всі - партнери; обговорюємо сказане, а не людину; обдумав, сформулював, висловив; кажи чітко, ясно, красиво; вислухав, висловився, вислухав; наводь тільки обґрунтовані докази; умій погодитись і не погодитись; важлива кожна роль.

Номер слайду 29

Хай щастить Дякую за увагу увагу Хай щастить!!! Що може бути чесніше й шляхетніше, як навчити того, що сам якнайкраще знаєш. Квинтиліан, давньоримський оратор

ppt
До підручника
Українська мова 9 клас (Авраменко О.М.)
Додано
26 березня
Переглядів
246
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку