Презентація "Методика застосування та створення інтерактивних уроків під час навчання математики"

Про матеріал

У національній державній програмі «Освіта» зазначено, що приорітет в організації навчального процесу слід надавати сучасним технологіям і методам активного навчання. Все більш переконливими є доведення на користь інтерактивного навчання.

Сучасний урок - це організація пошуку істини, спроб і помилок учнів. На уроці необхідно старатися, щоб фігура вчителя відходила у тінь, хоча саме він є головним режисером дій учнів на уроці. Головною метою повино стати не прагнення дати учням якомога більше інформації, а турбота про глибину та якість набутих ними знань, уміння самостійно здобувати знання і застосовувати їх у житті. На уроках необхідно створювати ділову, творчу обстановку, вчити вести діалог, дискусію. Принцип варіативності навчання дає можливість обирати таку систему роботи, таку стратегію навчання, яка б забезпечувала максимальну віддачу, допомагала реалізовувати головну мету навчального процесу на уроці математики: єдність навчання, виховання і розвитку учнів.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Методика застосування та створення інтерактивних уроків під час навчання математики

Номер слайду 2

"Математика вчить мислити і разом з тим вселяє віру у безмежні сили людського розуму. Вона виховує волю, характер". В. О. Сухомлинський

Номер слайду 3

Інтерактивне навчання - спосіб навчально пізнавальної діяльності, що здійснюється у формах активної взаємодії всіх учасників освітнього процесу, занурення в реальну атмосферу ділової співпраці з розв’язання проблем: обміну інформацією, моделювання ситуацій, оцінки дій колег і власної поведінки. Інтерактивне навчання – це, перш за все, діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія учителя і учня. Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес організований таким чином, що практично всі учні беруть участь у процесі пізнання, вони мають змогу розуміти і рефлектувати з приводу того, що вони знають і думають. Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішість, інтелектуальну спроможність. Інтерактив виключає домінування як одного виступаючого, так і однієї думки над іншою.

Номер слайду 4

створення умов для осмислення й вирішення проблем, пов'язаних із захистом своїх прав і прав товариша; соціалізацію особистості й формування в процесі виховання та освіти, навичок активної моральної дії; розвиток особистості, яка здатна критично оцінювати події, що відбуваються в суспільстві;розвиток належності мислення школярів, певної самостійності думок;розвиток опору до навіювання думок, зразків поведінки, вимог інших: спонукають учнів до відстоювання власної думки, створюють ситуацію дискусії, зіткнення думок; вироблення критичного ставлення до себе, уміння бачити свої помилки та адекватно ставитися до них; сприяють розвитку таких умінь, як бачити позитивне і негативне не тільки в діях товаришів, а й у власних; порівнювати себе з іншими й ретельно себе оцінювати; розвиток пошукової спрямованості мислення, прагненню до знаходження кращих варіантів вирішення навчальних завдань; Інтерактивні технології навчання на уроках математики зорієнтовані на: інтерактивні вправи спрямовані і на розвиток уміння знаходити спільні рішення з однокласниками; на підвищення інтересу школярів до вивченого матеріалу.

Номер слайду 5

мотивація. Структура уроку із застосуванням інтерактивних технологійоголошення, представлення теми та очікуваних результатів інтерактивна вправапідбиття підсумків, оцінювання результатів урокунадання необхідної інформації

Номер слайду 6

Технології інтерактивного навчанняІнтерактивні технології кооперативного навчанняІнтерактивні технології колективно-групового навчання. Технології ситуативного моделювання. Технології опрацювання дискусійних питань

Номер слайду 7

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}ТехнологіїТип уроку. Застосування. Навички учнів. Робота в парах засвоєння, закріплення, перевірки знаньдля швидко виконання вправ, які за інших умов потребують великої затрати часусприяє розвитку навичок спілкування, вміння висловлюватись, критичного мислення, вміння переконувати й вести дискусію. Ротаційні (змінювані) трійки вивчення, аналіз, закріплення нового матеріалудля обговорення нового або роз’ясненого матеріалу, особливо питаннь, що потребують неоднозначної відповіді.формує вміння активного, ґрунтовного аналізу та обговорення нового матеріалу з метою його осмислення, закріплення та засвоєння. Два — чотири — всі разом закріплення та засвоєння нового матеріалу з метою його грунтовного аналізу та осмисленнядля обговорення, дискусії або аналізу гіпотетичної ситуаціїсприяє розвичку навичок спілкування в групі, вмінь переконувати та вести дискусію. Карусельінтенсивної перевірки обсягу й глибини наявних знаньдля одночасного включення всіх учасників в активну роботу з різними партнерами зі спілкування для обговорення дискусійних питаньсприяє розвитку вмінь аргументувати власну позицію, вміння вести обговорення будь-якої гострої проблеми з діаметрально протилежних позицій; Робота в малих групах («Діалог», «Синтез думок», «Пошук інформації», «Коло ідей»)розв’язання складних проблем, що потребують колективного розуму (розв’язування задач, розв’язування рівнянь)коли завдання вимагає спільної, а не індивідуальної роботисприяє розвитку вмінь аналізувати, узагальнювати; розвитку пізнавальної активності, логічного мислення. Акваріум закріплення вмінь та навичокза умови, що учні вже мають добрі навички групової роботисприяє розвитку спілкування в малій групі, вдосконалення вміння дискутувати та аргументувати свою думкуІнтерактивні технології кооперативного навчанняrrrr

Номер слайду 8

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}ТехнологіїТип уроку. Застосування. Навички учнів. Мозковий штурманаліз, закріплення нового матеріалудля вироблення кількох вирішень конкретної проблемиспонукає учнів проявляти уяву та творчість, дає можливість їм вільно висловлювати свої думки, ідеїНавчаючи — учусь при вивченні блоку інформації або при узагальненні та повторенні вивченогодає загальну картину понять і фактів, що їх необхідно вивчити на уроці, а також викликає певні запитання та підвищує інтерес до навчанняможливість учням взяти участь у передачі своїх знань однокласникам. Аналіз ситуації (Саsе-метод)розв′язання конкретних прикладів для ідей та узагальнень, які забезпечують основу для високого рівня абстрагування та мисленнядля аналізу певних ситуацій, випадків з життя: правові, історичні, моральні тощо, у яких стикаються інтереси людей, життєві погляди, позиціївчить учнів ставити запитання, відрізняти факти від думок, виявляти важливі та другорядні обставини, аналізувати та приймати рішення. Вирішення проблем закріплення вмінь та навичокдля визначення усіх можливих варіантів вирішення, аналізу можливих наслідків їх та вибору найефективнішого варіантунавчає учнів самостійно вирішувати проблеми та приймати колективне рішення. Дерево рішень засвоєння, закріплення, перевірки знаньдля аналізу та кращого зрозуміння механізми прийняття складних рішень. вчить висловлювати власні думки та ідеї, аналізувати їх та приймати спільні рішенняІнтерактивні технології колективно-групового навчання

Номер слайду 9

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}ТехнологіїТип уроку. Застосування. Навички учнівІмітаціями (імітаційними іграми)Ігрове моделювання явищ, що вивчаютьсявиконання певних простих відомих дій, які відтворюють, імітують будь-які явища навколишньої дійсностірозвивають уяву та навички критичного мислення, сприяють застосуванню на практиці вміння вирішувати проблеми. Симуляції(ситуативне моделювання)застосування гри у навчанні підпорядкованій визначеній дидактичній метісвоєрідні рольові ігри з використанням чітко визначених (за законом або за традиціями) і відомих ролей та кроків, які повинні здійснити виконавціМожливість активізувати самоосвіту учнів; розвити індивідуальне мислення, вміння аналізувати та прогнозувати. Громадські слухання одержання практичного досвіду у визначенні і поясненні ідей, інтересів і цінностеймоделювання суспільного слухання за допомогою імітаційної (симуляційної) гри дозволяє учням зрозуміти мету і порядок слухань, а також ролі й обов’язки членів державних органів, комітетів, комісійодержують практичний досвід у визначенні і поясненні ідей, інтересів і цінностей, пов’язаних із предметом слухання. Розігрування ситуації за ролями(«Рольова гра», «Програвання сценки»,«Драматизація») розв’язання задач з ретельним і поглиблениманалізом учасниками та «спостерігачами» набутого досвідудля отримання конкретних навичок, наприклад безпечної поведінки в певній ситуації тощонабути досвіду шляхом гри, сприяє розвитку уяви і навичок критичного мислення, вихованню спроможності знаходити й розглядати альтернативні можливості дій, співчувати іншим. Технології ситуативного моделювання

Номер слайду 10

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}ТехнологіїТип уроку. Застосування. Навички учнів. Метод ПРЕС (РRES, МППО) Урок-дискусія (початок роботи над навчанням учнів дискутувати)при обговоренні дискусійних питань та при проведенні вправ, у яких потрібно зайняти й чітко аргументувати визначену позицію з проблеми, що обговорюєтьсянавчає учнів виробляти й формулювати аргументи, висловлювати думки з дискусійного питання у виразній і стислій формі, переконувати інших. Займи позицію. Урок-дискусія (на початку роботи з дискусійними , запитаннями та проблемами)на початку уроку для демонстрації розмаїття поглядів на проблему, що вивчатиметься, або після опанування учнями певної інформації з проблеми й усвідомлення ними можливості протилежних позицій щодо її вирішеннязнайомляться з альтернативними поглядами, на практиці використовують уміння захищати власну позицію; вчаться вислуховувати інших. Зміни позиціюінтенсивної перевірки обсягу й глибини наявних знаньпри можливості обговорити дискусійні питання за участі всіх учнівдозволяє стати на точку зору іншої людини, розвивати навички аргументації, активного слухання. Неперервна шкала думок (Континуум, Нескінченний ланцюжок)закріплення вмінь та навичокпри вивченні дискусійної проблеми, яка повинна передбачати наявність обґрунтованих, діаметрально протилежних точок зоруприйняття особистого рішення та вдосконалення вміння аргументувати свою думку. Дискусія Урок-дискусіяпри широкому публічному обговоренні якогось спірного питаннясприяє розвитку критичного мислення учнів, дає можливість визначити власну позицію, формує навички аргументації та відстоювання своєї думки, поглиблює знання з обговорюваної проблеми. Дискусія в стилі телевізійного ток-шоу Урок-ток-шоуу вигляді структурованої дискусії, у якій беруть участь усі учні класунавичок публічного виступу та дискутування висловлення й захисту власної позиції, формування громадянської та особистої активностіОцінювальна дискусія формування вмінь та навичок, закріплення знань, одержаних у ході дискусіїлише тоді, коли учні навчились працювати в групах та засвоїли технології вирішення проблемвідповідальність в учнів за процес навчання. Дебати Урок-дебати (обговорення найбільш складнихдискусійних проблем)лише тоді, коли учні навчились працювати в групах та засвоїли технології вирішення проблемпублічно обґрунтовувати правильність своєї позиції, висловивши свою точку зору, уважно вислухати протилежну сторону, щоб знайти точки дотику. Технології опрацювання дискусійних питань

Номер слайду 11

1. ставити перед собою навчальні завдання, контролювати свою навчальну діяльність щодо поставлених завдань, домагатись запланованого результату і вибирати найбільш раціональний шлях пошуку необхідних для цього засобів розумової або організаційної роботи, щоб стати самостійним суб’єктом навчальної діяльності; 2. розвивати навчальну активність, яку необхідно розуміти як спроможність здійснювати якомога більшу кількість спроб і різноманітних засобів для досягнення визначеної мети;3. визначити проблеми в ході навчання, які ми розуміємо як розрив між уже засвоєними розумовими і організаційними засобами і тими, які лише можуть бути засвоєні учнями;4. навчитися рефлексів своєї навчальної діяльності, тобто вміти переходити від розумової чи організаційної діяльності до практики втілення й аналізу засобу цієї діяльностіКожен учасник інтерактивного навчання має навчитися:

Номер слайду 12

ненав’язливим організатором і керівником навчальної діяльності учнів;2. як член колективу навчальної групи виконувати специфічні функції в колективній діяльності (постановка спільних завдань навчання, забезпечення необхідною інформацією, консультування, контроль);3. готовому до будь-яких запитань, критики, корекції завдань і змін засобів спільної роботи в ході поточної навчальної діяльності з боку тих, хто навчається;4. організатором учасників навчання на безпосередню участь в обговоренні окремих завдань навчальної діяльності;5. контролером, щоб робота кожного учня у першу чергу була адресована всім членам малих груп, а вже потім мені;6. організатором діяльність кожного учасника навчального процесу, щоб він брав безпосередню участь у контролі та оцінюванні спільно виконуваної роботи. Вчителю-організатору необхідно бути:

Номер слайду 13

учні засвоюють всі рівні пізнання (знання, розуміння застосування, оцінка);збільшується в класах кількість учнів, які свідомо засвоюють навчальний матеріал;учні займають активну позицію в засвоєнні знань, зростає їх інтерес в одержанні знань.;значно підвищується особистісна роль вчителя – він виступає як лідер, організатор. Але треба зазначити, що проектування і проведення уроку за інтерактивними технологіями вимагають, перш за все, компетентності в даних технологіях учителя, його вмінню переглянути і перебудувати свою роботу з учнями. Переваги інтерактивного навчання:

Номер слайду 14

Дякую за увагу! Успіхів !style.colorfillcolorfill.typefill.on

pptx
Пов’язані теми
Математика, Інші матеріали
Додано
24 лютого 2018
Переглядів
1625
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку