Презентація на тему "Сутність та зміст підприємництва"

Про матеріал
Презентація розкриває основний матеріал по темі : "Сутність підприємництва"
Зміст слайдів
Номер слайду 1

* Тема 1. “Економіка і підприємництво” Сутність підприємницької діяльності Суб'єкти підприємницької діяльності Види і форми підприємницької діяльності

Номер слайду 2

* Під підприємництвом розуміють ініціативно-самостійну, господарчо-комерційну діяльність окремих фізичних та юридичних осіб, що орієнтовані цілком на отримання доходу. Така діяльність здійснюється від власного ім’я, на власний ризик та під власну майнову відповідальність окремої фізичної особи – підприємця або юридичної особи – підприємства (організації). Головними функціями підприємницької діяльності вважають: творчу – генерування та активне використання новаторських ідей та пілотних проектів, готовність до виправданого ризику та вміння ризикувати у бізнесі (підприємстві); ресурсну – формування та продуктивне використання власного капіталу, а також інформаційних, матеріальних і трудових ресурсів; організаційно-супроводжуючу, тобто практичну організацію маркетингу, виробництва, продажу, реклами та інших господарських справ.

Номер слайду 3

Для здійснення підприємництва існують деякі передумови: Економічні Правові Соціальні Психологічні *

Номер слайду 4

Для розвитку підприємництва в Україні необхідно розв’язати задачу формування такого середовища, яке б спиралося на спільні дії держави і підприємств. Узгодженість цих дій базується на врахуванні сукупності усіх факторів, які впливають на формування підприємницького середовища *

Номер слайду 5

*

Номер слайду 6

Основними чинниками, які формують макросередовище підприємництва, є: - економічний стан в країні; - політична ситуація в країні; - розвиненість ринкової інфраструктури; - державна підтримка підприємництва; - правове забезпечення підприємництва. *

Номер слайду 7

* До принципів підприємницької діяльності відносяться: вільний вибір видів діяльності; використання на добровільних засадах для здійснення підприємницької діяльності майна та засобів юридичних осіб та громадян; самостійне формування програми діяльності, вибір постачальників ресурсів і споживачів виготовленої продукції, встановлення цін у відповідності з законодавством; вільний найм робітників; залучення та використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, природних і інших ресурсів, використання яких не заборонено або не обмежено законодавством; вільне розпорядження прибутком, що залишається після внесення платежів, що встановлені законодавством; самостійне здійснення підприємцем – юридичною особою зовнішньоекономічної діяльності, використання будь-яким підприємцем належаної йому часті валютної виручки за власним бажанням.

Номер слайду 8

* Суб'єкт підприємницької діяльності — це носій прав і обов'язків щодо здійснення самостійної ініціативи, систематичної, здійснюваної на власний ризик діяльності з виробництва продукції, виконання робіт, надан­ня послуг і заняття торгівлею з метою одержання прибутку. Відповідно до законодавства України, суб'єктами підприємницької діяльності є: 1) господарські організації (підприємства) - юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку; 2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці. Здійснення підприємницької діяльності забороняється органам державної влади та органам місцевого самоврядування.

Номер слайду 9

* Характеристика видів підприємницької діяльності Вид Класифікація Сутність підвиду підприємницької діяльності ознака підвиди Ви-роб-нича Підприєм-ницька діяльність за харак-тером основна відносяться види підприємницької діяльності, в процесі яких виготовляються та реалізуються готові до кінцевого споживання вироби додаткова вважаються види підприємництва, які мають не тільки овещественний, але і неовеществленний характер, тобто інжинірингова, консалтингова, лізингова, маркетингова, проектувальна, факторингова та подібна діяльність Підприєм-ницька діяльність за напрямом традиційна (класична) відносяться традиційні види підприємницької діяльності частково інноваційна це вид підприємницької діяльності, що заснований на використанні деяких інноваційних проектів або їх частин інноваційна підприємницька діяльність, що займається впровадженням інноваційних технологій По-сер-ед-ни-цька Агенту-вання агенти: - виробників представляють інтереси декількох виробників однотипних товарів - уповноважених по збуту взаємодіють на договірних основах - уповноважених по закупівлях займаються підбором необхідного споживачам асортименту товару брокери зводять споживача з продавцем і допомагають досягти компромісу комісіонери самостійно займаються розпорядженням товара у результаті прийома його на комісію від комітента (власника товару)

Номер слайду 10

* Продовження таблиці Суб’єкти торгово-комер-ційної діяльності оптово-роздрібні фірми реалізують продукцію виробничого та споживчого призначення з використанням традиційних форм продажу товарів торгові будинки здійснюють експортно-імпортні операції, що включають організацію виставок і реклами, та затвердженням своїх представників в інших державах ділери займаються перепродажем товарів від власного ім’я і за власний рахунок дистриб’ютори закуповують безпосередньо у виробників та реалізують (розподіляють) товари своїм постійним клієнтам коміяжори продають товари з доставкою покупцям Торгівля акціями Об’єкти: -промислові товари - нерухомість -майнові сертифікати Форми: -внутрішньо-державна - міжнародна купівля–продаж акцій різних видів Біржове підприєм-ництво Біржа - фондова купівля-продаж цінних паперів - валютна купівля-продаж золота та інших дорогоцінних металів, іноземної валюти - товарна оптова торгівля масовими товарами та стійкими якісними параметрами - праці облік попиту та пропозиції робочої сили, способствование працевлаштуванню з організацією перенавчання Спеціальні операції - ф’ючерсні контракти займаються контрактами на поставку обумовленої кількості визначеного товару по фіксованій ціні впродовж вказаного в договорі строку - опціони договірними обов’язками купити або продати товар (фіксовані права) по встановленим цінам в межах обговореного періоду. Опціони здійснюються відносно конкретних товарів, цінних паперів, ф’ючерсних контрактів

Номер слайду 11

* Головними організаційно–правовими формами підприємницької діяльності є: одноосібна власність; товариства (партнерства); об’єднання юридичних осіб Господарське товариство – юридична особа, створена на засадах угоди кількох фізичних або юридичних осіб шляхом об’єднання їх капіталів у підприємницькій діяльності за умов: рівного розподілу ризику, прибутку; спільного контролю за результатами бізнесу; безпосередньої участі у здійсненні діяльності з метою одержання прибутку. Згідно з існуючим законодавством до господарського товариства належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю; товариства з додатковою відповідальністю; повні товариства, командитні товариства.

Номер слайду 12

* Порівняльна характеристика організаційно–правових форм підприємницької діяльності Організаційно–правова форма Характеристика Організаційно–економічні та соціальні переваги недоліки Одноосібна власність Підприємство, власником якого є фізична особа або родина простота організації; повна самостійність та оперативність дій підприємця; максимально широкі мотиви до ефективного господарювання; гарантоване збереження комерційної таємниці складності з залученням крупних інвестицій та отриманням кредитів; відповідальність власним майном по боргах; неможливість використання професійного менеджменту; невизначеність строку функціонування Господар-ські товариства (ТОВ, ТДВ) З’єднання власних капіталів декількох фізичних або юридичних осіб за умови: однакового розподілу ризику та прибутку; сумісного контролю бізнесу; участі в здійсненні діяльності широкі можливості виробничої та комерційної діяльності; збільшення фінансової незалежності та дієздатності; велика вільність дії; можливість залучення до управління професійних менеджерів загроза окремих партнерів внаслідок солідарної відповідальності, тобто можливість банкрутства через некомпетентність одного з партнерів; збільшення ймовірності господарчого ризику внаслідок недостатнього передбачення ходу розвитку процесу та результатів діяльності Акціонерне товариство Підприємство, що знаходиться у влас-ності акціонерів, які мають обмежену відповідальність (у розмірі свого внеску в акціонерний капітал) і розпорядкуються прибутком реальна можливість залучення необхідних інвестицій; можливість постійного нарощування обсягів виробництва та послуг; обмежена відповідальність акціонерів по результатах діяльності акціонерного товариства; тривалий характер функціонування наявність розходжень між правом власності та функціями контролю діяльності; подвійне оподаткування (спочатку прибутку, а потім отриманих дивідендів); потенційна можливість посадових осіб впливати на діяльність корпорації у власних інтересах

ppt
Додано
25 січня 2021
Переглядів
2738
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку