10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Презентація "Про проведення ДПА здобувачів початкової освіти у 2017-2018 н.р."

Про матеріал

Презентація містить методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації здобувачів початкової освіти у 2017-2018 н.р., складена на основі чинних нормативних документів МОН України. Може бути використана на засіданні методичного об'єднання вчителів початкових класів, на інструктивно-методичній нараді, тощо.

Перегляд файлуДПА у закладах загальної середньої освіти здійснюється 

на підставі частини 8 ст. 12  Закону «Про освіту»

 «Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може здійснюватися в різних формах, визначених законодавством, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

 Державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та/або якості освіти.

    Порядок, форми проведення і перелік навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація, визначає центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки»

Нормативні  документи 

МОН України  щодо проведення ДПА  у 2018 р.  

—  Наказ МОН України № 1547 від 30.12.2014 р. «Про затвердження Положення про ДПА учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»  

—  Лист МОН України від 31.01.2018 р. № 1/9-66 «Про організоване     завершення     2017-2018    н.р.     та особливостей проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти»

—  Лист МОН України від 27.03.2018 р. № 1/9-185 «Щодо проведення  ДПА у закладах загальної середньої освіти в 2017-2018 н.р. »

 

Із Положення про ДПА

Державна підсумкова атестація учнів (вихованців)- це форма контролю

відповідності освітнього рівня випускників

загальноосвітніх навчальних

закладів

—п.2.2 Державна підсумкова атестація у навчальних закладах проводиться у письмовій формі

—Завдання для проведення ДПА укладаються навчальними закладами відповідно до орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, затверджених

МОН України

 

—  п.2.4.Результати ДПА оцінюються за 12бальною шкалою

—  п.2.5.Оцінки за атестацію заносяться до Протоколу державної підсумкової атестації та відповідної шкільної документації

—  оцінки ДПА виставляються: у табель навчальних досягнень

—  п.2.6.Результати державної підсумкової атестації не враховуються при виставленні річних оцінок  

                                      

—п.3.1 за два тижні до початку державної підсумкової атестації в навчальних закладах за погодженням з місцевими органами управління освітою мають бути створені державні атестаційні комісії

—п.3.1 за освітній рівень початкової загальної середньої освіти – у складі: голова (керівник навчального закладу або його заступник) та вчитель, який

викладає у цьому класі

Звільнення від ДПА

—  п.5.2. Учням (вихованцям), звільненим від атестації відповідно до п.1. 5 розділу у табель навчальних досягнень (після закінчення початкової школи) робиться запис:

«звільнений (а)»

—  п.5.7.Підставою для звільнення від проходження ДПА є рішення педагогічної ради, на основі якого видається наказ директора

 

ГОЛОВНЕ ПРО

У ПОЧАТКОВІЙ

ШКОЛІ

складено на підставі 

Ø Листа МОН України  від 31.01.2018 р.№1/9-66 

«Про організоване завершення 

2017/2018 навчального року  та особливості проведення ДПА 

у закладах загальної середньої освіти» та 

ØЛиста МОН України

 від 27.03.2018 р.№1/9-185«Щодо проведення

ДПА у закладах загальної середньої освіти  в 2017-2018 навчальному році»

   

Строки проведення ДПА

     заклади загальної середньої освіти самостійно обирають дати проведення ДПА

     відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім

понеділка і п'ятниці, а також днів перед і після святкових  

ДПА здобувачів  початкової освіти

 здійснюється  з метою 

внутрішнього моніторингу якості освіти

 

У 2018 році 

ДПА учнів 4-х класів проводиться 

з двох предметів:

—української мови (передбачає оцінювання результатів навчання з української мови і літературного  читання)

—   математики

 

У ЗЗСО з навчанням або вивченням мов національних меншин

—   учні можуть додатково проходити державну підсумкову атестацію з третього предмета: мови національної меншини

—   Рішення про ДПА  з мови національної меншини приймається педагогічною радою на підставі письмових звернень батьків і затверджується наказом керівника закладу освіти.

 

ДПА з української мови для учнів, 

які почали її вивчати  в поточному

навчальному році, здійснюється 

за бажанням батьків ДПА проводиться


письмово у формі  підсумкових  контрольних робіт

Єдині завдання для ДПА

—укладають учителі /методичні об’єднання за єдиними завданнями для усіх класів паралелі відповідно до орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань.

—атестаційні матеріали з української мови і математики у двох варіантах, погоджує педагогічна рада і

—затверджує   керівник    закладу освіти

Результати ДПА 

—не враховуються при виставленні річних  оцінок з предметів, з яких учень проходив ДПА

—Оцінки за ДПА виставляються у Класному журналі в колонку «ДПА» без зазначення дати, після колонки «Річна» та у табелі навчальних досягнень учня.

 

Увага: у разі відсутності учня в день проведення

державної підсумкової атестації

—у Класному журналі у колонці під датою її проведення фіксують відсутність учня

Проведення підсумкової контрольної роботи

— 1 академічна година (один урок):

5 хв пояснення змісту роботи та інструкції щодо її виконання  і 35 хв – на її виконання

—! тексти підсумкової контрольної роботи вчителю бажано заздалегідь надрукувати на окремих аркушах і

перед уроком роздати кожному учневі

 

Оцінювання підсумкових контрольних робіт

здійснюється відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ Міністерства від 13.04.2011 № 329, зареєстрований у Міністерстві юстиції

України 11 травня 2011 р. за № 566/19304, наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016          № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013р.

№ 1222»).

 

!.Додаткові підсумкові контрольні роботи у 4-х

класах не проводять.

 

формується відповідно 

до державних вимог щодо

навчальних досягнень

учня/учениці, визначених чинними навчальними програмами для 1-4 класів закладів загальної середньої

освіти

Погоджено                                                Затверджено на засіданні педагогічної ради                    ________ директор Михайлівської ЗОШ І-ІІІ ст. Протокол №___ від  04.05.2018 Михайлов В.Б.

05.05.2018 

 

 

ЗАВДАННЯ

ПІДСУМКОВИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ДЛЯ УЧНІВ 4 –х КЛАСІВ

 

Учителі ПІБ

 

 

 

 

Розглянуто                                                

на засіданні МО учителів початкових класів Протокол № ___від  03.05.2018

 

При підготовці завдань необхідно врахувати

—  перевірці підлягає навчальний матеріал, що опановувався учнями впродовж навчання в початковій школі;

—  контрольна робота повинна містити компетентнісно-орієнтовані завдання різних рівнів складності;

—  кількість і обсяг завдань мають бути оптимальними для виконання впродовж часового проміжку, відведеного на контрольну роботу;

—  тестові завдання бажано формулювати в одному стилі: або у запитання, або спонукання;

—  завдання для проведення підсумкової контрольної роботи готують у двох рівноцінних варіантах

 

 

 

Завдання контрольної роботи 

з української мови 

формуються основі єдиного художнього або

науково-художнього тексту на перевірку

 

§   сформованості навички читання,

§   розуміння прочитаного, 

§   уміння працювати з текстом, використовуючи визначені програмою літературознавчі поняття;

§   перевірку орфографічних і пунктуаційних умінь, 

§   навичок застосування знань про мову і мовлення, мовних умінь; 

§   побудову зв’язного висловлювання

 

Перевірка орфографічних і пунктуаційних умінь

(списування)

 

—


обрати в тексті для читання логічно завершену частину для списування,

— у якій 25% слів містять вивчені орфограми, 

— і оформлюють її з пропусками цих орфограм.

 

Перевірка орфографічних і пунктуаційних умінь

(списування)

—  З метою забезпечення умов цілісного сприйняття тексту, який будуть

опрацьовувати учні, рекомендовано 

розпочати контрольну роботу з

опрацювання частини для списування,  а саме: прочитати її і вставити

пропущені букви (наприклад, олівцем у роздрукованому завданні)

Далі – 

перевірка навички читання мовчки:

—  учитель пропонує дітям взяти в руки олівці;

—  за вказівкою вчителя діти починають читати текст (мовчки);

—  через 3 хвилини вчитель зупиняє читання і пропонує поставити олівцем крапку над словом, на якому зупинився читати учень;

—  учитель пропонує дітям продовжити читання тексту до кінця.

Після  повного прочитання тексту 

учням пропонується

виконувати завдання  у порядку зручному дитині

Зміст підсумкової контрольної роботи  з української мови

—може бути сконструйовано  у двох варіантах 

(за вибором учителя)

І варіант  контрольної роботи 

з української мови містить

§    текст для читання

§    визначена у ньому частина для списування (з пропущеними орфограмами) 

§    трьох завдань до тексту, а саме на перевірку: 

-практичного засвоєння літературознавчих понять;  – сформованості умінь визначати основну думку, тему твору/встановлювати послідовність подій/встановлювати взаємозв’язки фактів, подій/характеризувати вчинки дійових осіб;  – уміння пояснювати зображувальні можливості художнього слова для описів природи, зовнішності персонажів, характеристики героїв),

§    трьох завдань за змістом тексту для перевірки навичок застосування знань про мову і мовлення, мовних умінь, а саме:

-на визначення/групування/класифікацію мовних одиниць,  – на доповнення/побудову/трансформування речень/зв’язок слів у реченні; 

– на утворення форм слів, що належать до різних частин мови, за заданою умовою), 

§   творчого – на побудову зв’язного висловлювання за змістом прочитаного тексту, у якому учень формулює власні оцінні судження.
 

ІІ варіант  контрольної роботи 

з української мови містить

§   текст для читання

§   визначена у ньому частина для списування  (з пропущеними орфограмами) 

—  для перевірки розуміння змісту і вміння працювати з текстом та для перевірки навичок застосування знань про мову і мовлення, мовних умінь тестові завдання закритого типу (на вибір однієї відповіді з трьох пропонованих),

—  тестові відкритого типу (з короткою відповіддю і на встановлення послідовності або відповідності для перевірки мовних знань). 

Оцінювання навички читання мовчки і творчого завдання


Оформлення  атестаційної роботи


У верхній лівій частині титульної сторінки подвійного аркуша ставиться штамп  закладу загальної середньої освіти, на ньому зазначається дата, наприклад: 15.05.2018 р. Підпис роботи починається на сьомому рядку титульної сторінки:

 

Робота

на державну підсумкову атестацію з української мови за курс початкової  школи учня (учениці) 4 класу

( прізвище, ім’я, по батькові у формі родового

відмінка)

39

—На другій сторінці на перших двох рядках записують вид роботи, до прикладу: 

Списування

або

Творче завдання

 

Оформлення  контрольної роботи

 з української мови

—  Частину роботи (списування і творче завдання) учень письмово оформлює на аркушах зі штампом школи), дотримуючись вимог оформлення письмових робіт з мови. 

—  Тестові завдання виконує на аркуші, виданому вчителем. 

 

 

І варіант контрольної роботи 

з математики

qскладена задача на 3 дії; 

qвираз з багатоцифровими числами на визначення порядку дій (з дужками);

qзавдання на порівняння і перетворення величин; 

qзнаходження частини від числа;

qзастосування геометричного матеріалу.

 


Вимоги до формування змісту   І варіанту к.р. з математики

Оформлення контрольної роботи з математики  І комбінації 

—письмово на листочках зі штампом школи, дотримуючись

вимог оформлення письмових робіт з математики; 

—усі письмові обчислення до завдань мають виконуватись

 у зошиті

Особливості конструювання змісту ІІ варіанту


контрольної роботи  з математики

—тестові завдання (відкритого і закритого типу),  серед яких одна задача на три дії та  одне завдання

з геометричним матеріалом

 

Вимоги до формування змісту   ІІ варіанту к.р. з математики

Оформлення ІІ варіанту контрольної роботи  з математики


— Частину роботи (задачу  і геометричний матеріал) учень письмово оформлює на аркушах зі штампом школи, дотримуючись вимог оформлення письмових робіт з математики. Тестові завдання виконує на окремому аркуші з тестовими завданнями, виданому вчителем. Усі письмові обчислення до завдань мають виконуватись відповідно у зошиті і на аркуші з тестами

 

Оформлення  атестаційної роботи

 

Робота

на державну підсумкову атестацію

з математики за курс початкової  школи учня (учениці) 4 класу

( прізвище, ім’я, по батькові у формі родового відмінка)

—У верхній лівій частині титульної сторінки подвійного аркуша ставиться штамп загальноосвітнього навчального закладу. На ньому зазначається дата, до прикладу:

17.05.2018р. 

—Підпис роботи починається на сьомому рядку титульної сторінки.

 

 

Заповнення  класного журналу здійснюється  згідно

Інструкції

щодо заповнення Класного журналу  для 1-4-х класів

загальноосвітніх навчальних закладів,

затвердженої наказом МОН України  від 08 квітня 2015 р. № 412

 

 

—  25. У 4 - х класах бали, одержані учнями за державну підсумкову атестацію у формі підсумкової контрольної роботи, виставляються на правій сторінці журналу у розділі «Тема», де здійснюється запис «Державна підсумкова атестація». 

 

—  26. У разі коли учень (учениця) звільнений (звільнена) від державної підсумкової атестації за рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу у журналі у цій колонці робиться запис

«зв.».  

—  27. Річний бал виставляється у колонці журналу з позначкою «Рік». Окрема колонка для підсумкового бала не відводиться. 

 

Заповнення  класного журналу

—


Бали за атестацію виставляються у класному журналі під датою її проведення. На правій сторінці класного журналу у розділі "Зміст уроку" здійснюється запис "Підсумкова контрольна робота. Державна підсумкова атестація"

— Результати атестації у 4 класі з української мови,  математики  не враховуються при виставленні річних оцінок

 Детальніше  про ДПА у 2018 р.

pdf
Додано
13 квітня 2018
Переглядів
5251
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку