20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Презентація "Зміст завдань для учнів з опису і характеристики географічних об'єктів"

Про матеріал
Під географічним описом розуміється упорядкована характеристика території, а також теоретичне узагальнення отриманого матеріалу, тобто систематизація, пояснення і побудова теорії. Дескриптивна (описова) стадія у розвитку географії є найтривалішою за часом. У ній можна виділити два основних етапи - інвентаризація матеріалу і його систематизація. При географічному описі велике значення має виявлення специфічного, унікального в об'єктах дослідження на основі як інтуїтивного, так і точного статистичного зіставлення.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Зміст завдань для учнів з опису і характеристики географічних об'єктів Скажи мені, і я забуду, Покажи мені, і я запам'ятаю, Дай мені діяти самому, і я навчусь. Давньокитайська мудрість

Номер слайду 2

ХАРАКТЕРИСТИКА КАРТИ ВИД КАРТИ ЗА ОБСЯГОМ ТЕРИТОРІЇ. ВИД КАРТИ ЗА МАСШТАБОМ. ВИД КАРТИ ЗА ЗМІСТОМ. ПРИЗНАЧЕННЯ КАРТИ. ЯКІ УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ Є В ЛЕГЕНДІ КАРТИ? ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ОТРИМАТИ ПІД ЧАС РОБОТИ З КАРТОЮ? ОПИС ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ ОКЕАНУ Положення відносно материків. Положення відносно інших материків. Положення відносно екватора. Положення відносно кліматичних поясів. Особливості берегової лінії.

Номер слайду 3

ХАРАКТЕРИСТИКА ОКЕАНУ Географічне положення. Геологічна будова та рельєф дна океану. Кліматичні пояси та основні типи клімату. Властивості океанічних вод. Органічний світ океану. Ресурси океану та використання. Охорона природи океанів. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКЕАНІВ Географічне положення океанів. Форми рельєфу, що характерні для океанічного дня. Кліматичні пояси, в яких лежать океани (як це позначається на температурі та солоності їх поверхневих вод). Особливості рослинності та тваринного світу. Господарське використання морських ресурсів.

Номер слайду 4

ХАРАКТЕРИСТИКА МОРЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ МАТЕРИКА Як територія розміщена відносно екватора, тропіків, полярних кіл, полюсів, нульового меридіану. Між якими паралелями і меридіанами розміщений. Крайні точки. Розміри. Протяжність із півночі на південь та із заходу на схід. Як материк розміщений відносно інших материків. Моря і океани, що омивають материк. Течії біля берегів. Особливості берегової лінії. Острови. Теплові, кліматичні пояси, природні зони.

Номер слайду 5

ОПИС РЕЛЬЄФУ МАТЕРИКА Переважаючі форми рельєфу. В яких частинах материка розташовані. Максимальні, мінімальні, переважні висоти. У якому напрямі територія має зниження? Переважаючі види рівнин за висотою. Переважаючі види гір за висотою. Природна і господарська оцінка рельєфу. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИ РЕЛЬЄФУ На якому материку та в якій його частині розташована форма рельєфу. Розміри та загальні контури форми рельєфу, приблизна площа і її порівняння з площею материка. Найбільші й найменші переважаючі висоти. Походження форми рельєфу. Оцінка форми рельєфу.

Номер слайду 6

ОПИС ГІР Назва. Географічне положення. Напрям і протяжність Максимальна і переважаючі висоти. Характер вершин, схилів. Вік, походження. Корисні копалини. ОПИС РІВНИН Назва. Географічне положення. Протяжність. Характер поверхні. Середні і найвищі, ухил поверхні. Походження., вік Корисні копалини.

Номер слайду 7

ОПИС КЛІМАТИЧНОГО ПОЯСУ Назва. Географічне положення. Повітряні маси. Середні, максимальні і мінімальні температури. Амплітуда температур. Вітри. Опади, їх режим, зміни по території. Кліматичні області. ОПИС РІЧКИ Географічне положення і загальні відомості про річку: а) на якому материку, в якій його частині тече; б) у якій країні протікає; в) де розташований витік, його абсолютна висота; г) які приймає притоки; д) куди впадає, висота гирла; е) довжина річки, похил, падіння. 2. Вплив природних умов на річку: а) вплив рельєфу (характер течії); б) вплив клімату (джерела живлення, режим річки); 3. Господарське використання річки. 4. Екологічні проблеми і завдання охорони вод, берегів. ОПИС ОЗЕРА Назва. Географічне положення. Форма улоговини, розмір, походження. Глибина. Солоність. Річки, що впадають і витікають. Органічний світ. Господарське використання. Проблеми озера.

Номер слайду 8

ОПИС ГІРСЬКИХ ПОРІД Назва гірської породи; до якої групи належить. Особливості утворення. Склад гірської породи. Форма і колір. Вага (важка, легка, середня). Блиск (матовий, металевий, скляний чи відсутній). Твердість (риска наноситься склом чи нігтем – м'яка, лезом ножа – тверда, кварцом чи її взагалі неможливо нанести – дуже тверда). Структура (масивна, шарувата, сланцювата, пориста тощо). Використання людиною в практичній діяльності. Додаткові відомості про гірську породу. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОГОДИ Назва місяця, пора року. Висота Сонця над горизонтом (для кожного сезону). Середня тривалість дня. Середня температура повітря. Пануючий напрям вітру. Кількість і види опадів. Тип погоди.

Номер слайду 9

ГЕОГРАФІЧНИЙ ОПИС МІСЦЕВОЇ РІЧКИ

Номер слайду 10

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНОЇ ЗОНИ ГП (в якій частині материка розташована, в якому кліматичному поясі). Клімат (тип клімату, пануючі вітри, середні температури липня і січня, кількість опадів). Ґрунти. Рослинність. Тваринний світ. ПТК ГП території. Геологічна будова, корисні копалини і рельєф. Клімат. Ґрунти, рослинний та тваринний світ. Придатність природних умов для сільськогосподарського використання території. Екологічні проблеми території. КРАЇНИ ГП Природні умови та природні ресурси. Населення. Галузі господарства. Транспорт. Міста.

Номер слайду 11

ХАРАКТЕРИТСТИКА НАСЕЛЕННЯ МАТЕРИКА Які народи населяють територію. Розміщення населення по материку. Середня густота. Демографічні та ментальні особливості. Головні населенні пункти та їх види. Господарська діяльність населення. ХАРАКТЕРИСТИКА ГП КРАЇНИ На якім материку і в якій його частині розміщена. Між якими паралелями і меридіанами розміщена, годинні пояси. Координати крайніх точок. Розміри. Протяжність з півночі на південь та із заходу на схід. Як розміщена відносно інших країн. Моря і океани, що омивають. Острови. Розміщення відносно великих форм рельєфу, річок. Теплові, кліматичні, природні зони.

Номер слайду 12

ЕКОНОМІКО - ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЇНИ Загальна характеристика господарства (оцінка рівня і темпів економічного і соціального розвитку, місце у світовому господарстві; особливості структури господарства, галузі спеціалізації і їх обґрунтування). Промисловість (загальна характеристика галузевої і територіальної структури; географія основних промислових комплексів і галузей, їх структура, чинники розміщення, проблеми і перспективи, найбільші ТВК). Сільське господарство (загальна характеристика галузевої і територіальної структури; географія основних комплексів і галузей, їх проблеми і перспективи). Транспортний комплекс. Невиробнича (соціальна) сфера. Географія зовнішніх економічних зв'язків, місце в міжнародному поділі праці. Економіко – географічні відмінності (обґрунтування меж і характеристика економічних районів і центрів). Проблеми та перспективи економічного розвитку.

Номер слайду 13

ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕННЯ КРАЇНИ (РЕГІОНУ) Чисельність населення. Рух населення. Розміщення: загальні риси розміщення й густота населення; міське і сільське розселення; урбанізація. Структура (склад) населення: статева, вікова, етнічна, релігійна; зайнятість населення. Політика країни в області демографії та розвитку населення. ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА Визначення галузі. Значення галузі. Структура галузі. Чинники розміщення. Територіальне розміщення (із зазначеним факторів розміщення промислових центрів). Проблеми і перспективи розвитку. Висновки.

Номер слайду 14

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПАЛИВНОЇ БАЗИ 1. ЕГП (відносно країни, області; зручність розміщення щодо транспортних шляхів; близькість до промислово розвинутих районів, центрів, споживачів палива). 2. Розміри запасів ресурсів (промислові, геологічні); зручність залягання пластів; глибина їх залягання; нахил пластів, можливість відкритої розробки. 3. Якість палива (калорійність, наявність домішок тощо). 4. Собівартість продукції. 5. Перспективність розвитку залежно від заселеності території, потреб промисловості. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ ЕГП. Оцінка природних умов і ресурсів. Населення і трудові ресурси. Загальна характеристика господарства: галузі виробничої і невиробничої сфер. Територіальні відмінності розвитку господарства. Економічні зв'язки. Найбільш міста.

Номер слайду 15

ЕКОНОМІКО - ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Назва, галузева належність, форма власності. ГП і його оцінка. Час і чинники створення, історія розвитку. Продукція підприємства. Економіко – географічна характеристика зв'язків: а) джерела надходження сировини і комплектуючих; б) місце збуту, інтеграційні зв'язки, їх типи. 6. Внутрішня структура і технологічні цикли. 7. Кадри (професії). 8. Рівень рентабельності. 9. Сучасний стан, перспективи розвитку і реконструкцій, економічні, соціальні й екологічні проблеми. ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТУ Рівень розвитку окремих видів транспорту. Конфігурація транспортної сітки. Розміщення головних транспортних шляхів, вузлів, портів. Значення, проблеми та перспективи розвитку.

Номер слайду 16

ХАРАКТЕРИСТИКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Роль галузі в господарстві країни. Природні умови для його розвитку. Структура сільського господарства. Географія рослинництва. Географія тваринництва. Агропромислові відносини.

ppt
Додано
10 березня
Переглядів
146
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку