10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Програма гуртка декоративно-ужиткового мистецтва

Про матеріал
Програма є професійно орієнтованою за початковим (1 рік навчання)-144 год (4 год.на т тиждень),Розрахована на гуртківців молодшого та середнього шкільного віку (6-13 років). Метою навчальної програми є створення умов для творчого розвитку дітей засобами декоративно-ужиткового мистецтва.
Перегляд файлу

Червоноградський навчально-виховний комплекс №13

 

 

 

 

 

 

Гурток « Дерево життя »

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

«ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО»

 

5-11 класи

144 год.

(4 год. на тиждень)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель образотворчого мистецтва

 Мартинович О.Я.

 

 

 

 

 

 

2019р.

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

«ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО»

1-7 класи

144 год. (4 год. на тиждень)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

  Невід’ємною частиною художньої культури є декоративно-ужиткове мистецтво, воно єднає минуле із сьогоденням та зберігає національні художні традиції. Це вид мистецтва що належить до сфер створення не лише матеріальних а й духовних цінностей та є потужним джерелом досвіду людства, яке живить сучасну художню культуру.

  Розробка навчальної програми з позашкільної освіти «Декоративно-ужиткове мистецтво»

обумовлена високим інтересом дітей та учнівської молоді до оволодіння

традиційними техніками народних ремесел, бажанням створити свій власний

виріб неповторним та оригінальним.

   В основу навчальної програми покладено основні вимоги Державного

стандарту базової і повної середньої освіти (освітні галузі «Мистецтво»,

«Історія», «Художня культура», «Технології»); передбачено реалізацію в

гуртках, секціях, творчих об’єднаннях художньо-естетичного напряму

позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.

  Програма є професійно орієнтованою за початковим (1 рік навчання)-144 год (4 год.на т тиждень),Розрахована на гуртківців молодшого та середнього шкільного віку (6-13 років).      Метою навчальної програми є створення умов для творчого розвитку дітей засобами декоративно-ужиткового мистецтва,зокрема:

художньої кераміки ,витинанки ,плетіння з природних матеріалів,писанкарства.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань:  розвиток творчих та естетичних здібностей вихованців у процесі теоретичного навчання й виконання практичних робіт; набуття досвіду власної творчої діяльності, розвитку просторового і логічного мислення, уяви, потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні;  формування самостійного вирішення завдань з виготовлення виробів з глини (спосіб обробки, планування, самоконтроль);  розвиток стійкого інтересу до творчої діяльності; сприяння самореалізації особистості дитини та професійному самовизначенню вихованців.

Форма проведення занять – групова,з урахуванням індивідуальних можливостей і потреб кожної дитини.

  Основний дидактичний принцип – навчання через наочно-практичну діяльність.

В процесі реалізації програми необхідно використовувати наступні методи навчання: пояснювально-ілюстративний, розповідь, бесіда, демонстрація, вправи на закріплення прийомів і техніки ліплення, практичні роботи репродуктивного і творчого характеру, методи мотивації і стимулювання, навчального контролю, взаємоконтролю і самоконтролю, ескізування і вибір кращого варіанту вирішення композиції, екскурсії. У процесі теоретичного навчання учні одержують знання про матеріали, які використовуються для виготовлення декоративних виробів, їх обробка і оздоблення, знання технології виготовлення та обробки готового виробу, призначення і прийоми виконання робочих операцій, раціональну та безпечну організацію праці. Особлива увага приділяється засвоєнню в учнів знань і уявлень про мистецтво художньої кераміки, його історію та роль у житті людей, формуванню у дітей художньо-естетичного ставлення до дійсності, творчого пізнання світу, набуття таких якостей, як відчуття краси та гармонії. Практичний матеріал дає вибір конкретних видів трудової діяльності, які дають змогу набути навички роботи з матеріалами, інструментами, обладнанням при виконанні робіт з художньої кераміки.

Заняття з композицій проводяться протягом усього навчального року по всіх розділах тематичного плану. Окремі елементи загальних тем навчальної програми: організація робочого місця, безпека життя, користування інструментами та матеріалами, самообслуговування тощо є наскрізними. Отримані вихованцями знання, сформовані вміння та навички розвиваються на кожному занятті та в повсякденному житті. Для оцінки результативності занять застосовуються попередній, поточний і підсумковий контроль. Попередній контроль включає в себе бесіду з гуртківцями; поточний – виконання творчих завдань для вивчення рівня засвоєння навчального матеріалу.

  В практичній діяльності результативність оцінюється участю гуртківців у конкурсах та виставках, а також кількістю і якістю виготовлених робіт.

  Програма є орієнтовною, а тому керівник колективу може вносити зміни та доповнення до її змісту, враховуючи умови. Кількість годин та їхній розподіл за темами програми теж є орієнтовними.

  Метою навчальної програми є створення умов для творчого розвитку дітей засобами декоративно-ужиткового мистецтва. 

  Основні завдання навчальної програми: - ознайомити із декоративно-ужитковим мистецтвом України, багатством та різноманітністю його видів, особливістю його мови, засобами художньої виразності; - надати знання з основ образотворчої грамоти; - навчити працювати в різних техніках, створювати предмети декоративно-ужиткового мистецтва; - розвинути естетичний та художній смак дитини, творчі здібності, образне мислення; - виховати духовно багату особистість з активною громадянською позицією; - допомогти вихованцям у професійному самовизначенні; - розвинути позитивні якості особистості: працелюбство, наполегливість у досягненні мети, відповідальність за результат власної діяльності  Програма побудована концентричним способом, що дозволяє кожен тематичний розділ вивчати поглиблено та з урахуванням їх взаємозв'язку.

 До програми включені наступні тематичні розділи: - основи образотворчої грамоти; - декоративний розпис;  - писанкарство; - ліплення з пластичних матеріалів; - традиційні та сучасні види декоративно-ужиткового мистецтва.

 У розділі «Основи образотворчої грамоти» гуртківці послідовно ознайомлюються із видатними явищами українського декоративно-ужиткового мистецтва як частини світової культури, вивчають необхідні для творчої діяльності дисципліни: композицію та основи кольорознавства.

 Розділ «Декоративний розпис» діти вчаться стилізувати природні форми, будувати візерунки, пізнають закони композиції, опановують навички роботи з фарбами, вивчають народну творчість, знайомляться із різноманітними техніками розпису.

 У розділі «Писанкарство» передбачено ознайомлення зі звичаями та обрядами, пов’язаними з виготовленням та використанням писанок, вивчення символіки малюнків та кольорової гами, оволодіння різноманітними техніками оздоблювання яєць.  

 У розділі «Ліплення з пластичних матеріалів» передбачено вивчення різноманітних технік для створення об'ємних і рельєфних образів із різних пластичних матеріалів. Діти засвоюють прийоми ліплення з глини, солоного тіста, воску, пластичних мас, пластиліну та технологію обробки та декорування поверхні виробів.

 У розділі «Паперопластика» об'єднано мистецтво конструювання та моделювання паперових художніх композицій на площині та створення тривимірних скульптур.

  До розділу «Традиційні та сучасні види декоративно-ужиткового мистецтва» включені ознайомчі заняття із таких видів декоративно-ужиткового мистецтва, які потребують заготовки великої кількості сировини (флористика), спеціальної технічної бази (гончарство), а також практичні заняття із опанування сучасних способів декорування (декупаж).

Програма передбачає проведення групових та індивідуальних занять із використанням сучасних традиційних та інноваційних педагогічних та інформаційних технологій, виставки, конкурси, майстер-класи, екскурсії, імпровізації, пізнавальні ігри тощо.

 

 

Початковий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

Розділ

 

Тема

Кількість годин

Теоретичні

Практичні

усього

1

Розділ 1.

Основи образотворчої грамоти.

1.Вступ.

1.Види образотворчого мистецтва

2. Розпис, як вид декоративно-ужиткового мистецтва

3. Кольорознавство

4. Композиція

5. Декоративний розпис .Ескіз розпису.

2

2

2

 

2

2

2

 

 

 

 

4

4

8

2

 

 

26

2

Розділ 2. Декоративно-ужиткове мистецтво його витоки та види

1.Декоративно-ужиткове мистецтво в житті людини. Історія його розвитку.

2.Екскурсія у музей декоративно прикладного мистецтва

3.Традиційні та сучасні види декоративно-ужиткового

4.Начерки музейних експонатів.

Створення творчих композицій .

2

2

2

2

 

 

 

12

 

 

 

20

3

Розділ 3. Декоративний розпис

1.Види декоративного розпису

2. Майстри декоративного розпису

3.Створення ескізу декоративного розпису класної кімнати.

2

2

2

4

 

8

 

 

 

18

4

Розділ4.

Художня кераміка.

Ліплення із пластичних матеріалів

1.Історія розвитку художньої кераміки .ЇЇ види.

2.Ліплення з пластиліну

3.Ліплення з соленого тіста

4.Ліплення з глини.

5.Пластика з цільного шматка глини

6.Джгутикова кераміка

7.Виготовлення керамічного свищика

2

1

1

1

1

1

1

 

3

2

8

3

4

2

 

 

 

 

30

5

Розділ 5.

Витинанка

1.Історія української витинанки

2.Види витинанок

3.Створення творчої витинанки. Оформлення її в паспорту.

1

1

1

 

 

4

 

8

6

Розділ 6 Писанкарство

1.Типи писанок за побудовою орнаменту

2.Символіка в писанкарстві

3.Виготовлення писанок - крапанок.

4.Виготовлення двоколірної писанки

1

1

 

1

 

 

2

3

 

 

 

8

7

Розділ 7  Сучасні види декоративно-ужиткового мистецтва

1.Сучасні види декоративно-прикладного мистецтва.

2.Колаж

3.Інсталяція

2

 

2

2

 

 

8

10

 

 

 

 

24

8

Підсумки року

Організація і проведення виставки творчих робіт учнів.

4

4

8

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 Вступ (2 год.) Теоретична частина. Мета та завдання гуртка. Ознайомлення з планом роботи на навчальний рік. Правила поведінки в колективі. Організаційні питання. Санітарно-гігієнічні норми та правила безпеки праці на заняттях. Організація робочого місця. Основні види декоративно-ужиткового мистецтва. 

 Розділ 1. Основи образотворчої грамоти (26 год.) . Витоки декоративно-ужиткового мистецтва (2 год.) Теоретична частина. Мистецтво давніх часів України. Трипільська культура. Орнаменти трипільської кераміки. Практична частина. Відвідування краєзнавчих та історичних музеїв, тематичних та художніх виставок. Тематична композиція «Трипільська кераміка». Кольорознавство (6 год). Теоретична частина. Основні кольори, змішування кольорів, поняття фону.  Практична частина. Композиція із використанням трьох основних кольорів. Композиція (6 год.) Теоретична частина. Поняття композиції. Вибір формату. Центральна статична композиція. Засоби виразності. Мотиви та елементи композиції. Графічність: крапка, лінія, силует, кольорова пляма, ажурне зображення.

 Розділ 3.Декоративний розпис(18год). Види декоративних розписів (6 год.).Майстри декоративного розпису(2 год.). Теоретична частина. Творчість Марії Приймаченко. Практична частина. Композиція за мотивами Марії Приймаченко «Фантастична тварина», «Казковий персонаж». Гармонійне розташування на ар куші паперу масивних та витончених частин зображення. Графічна композиція(10 год). «Диво птах», «Диво звір». Малювання гуашшю на кольоровому папері та перенесення композиції на керамічний виріб.

 Розділ 2. Декоративно-ужиткове мистецтва (20 год.) Теоретична частина: Види декоративного розпису. Реалістичне та стилізоване зображення.(2 год.). Орнамент. Настінний хатній розпис різних регіонів України. Історія розвитку декоративно-ужиткового мистецтва (2 год.). Смислові ознаки народного розпису. Мотиви розпису.  Практична частина: Ескіз розпису класної кімнати. Екскурсія у шкільний музей.(2 год.). Практична робота:начерки музейних експонатів. Створення творчої композиції на основі начерків. Підготовка та проведення виставок робіт вихованців.(14 год)..

 Розділ 3. Художня кераміка (30 год.). Історія розвитку художньої кераміки її види (2 год.) Ліплення з пластиліну (4 год.) Теоретична частина. Поняття, види та властивості пластичних матеріалів. Матеріали та інструменти. Правила підготовки пластиліну до роботи.   Практична частина. «Малювання пластиліном». «Мозаїка» з пластиліну. «Інкрустація» по пластиліну (зооморфні мотиви Трипілля). Ліплення із солоного тіста (3 год.) Теоретична частина. Солоне тісто, як пластична маса. Особливості роботи з тістом. Інструменти.  Практична частина. Формування простих плоских геометричних форм із солоного тіста та подальше їх декорування. Ліплення «равликів», спіральок, хвильок, плетінок, «миколайчиків»; ліплення іграшок-рибок та декорування їх «лусочками», «зернятками», «шишечкою»; ліплення «жайворонків». Ліплення з глини (9 год.) Теоретична частина. Властивості глини. Підготовка глини до роботи. Інструменти. Пластика глини. Керамічний пласт(4 год.).  Народна керамічна іграшка-свищик(3год.). Способи декорування, передачі характеру та настрою іграшки.  Практична частина. Оволодіння прийомами роботи з глини. Засвоєння технології джгутикового посуду за мотивами трипільської кераміки(5 год.). Ліплення об’ємних предметів (трипільська іграшка, трипільська берегиня). Підготовка та проведення виставки робіт вихованців. 

 Розділ 5.Витинанка (8 год.) Паперопластика як вид декоративного мистецтва (1год.)  Теоретична частина. Види паперопластики. Способи обробки паперу. Матеріали та інструменти.  Практична частина. Виготовлення нескладних об’ємних виробів для оздоблення приміщень (янголи, коники тощо). (1 год.) Виготовлення кольорових,багатошарових витинанкових композицій.(5 год.).

 Розділ 6. Писанкарство (8 год.) Писанкарство в Україні (1 год.) Теоретична частина. Історія писанкарства, як виду декоративно-прикладного мистецтва. Українські дослідники та колекціонери писанок. Звичаї та обряди, пов’язані з виготовленням та використанням писанок .Теоретична частина.  Інструменти та матеріали для роботи. Символіка кольорів(1год.).Практична частина. Крашанки та крапанки (2 год.) Різновиди орнаментованих яєць.  . Практична частина. Виготовлення крашанки, писанки-крапанки за допомогою воскової свічки та барвників. Виготовлення писанки різного кольору (двоколірна, чотирьохколірна). Знімання воску, лакування, сушіння писанок. Підготовка та проведення виставки робіт вихованців(4год.) .

 Розділ 7. Сучасні види  декоративно-ужиткового мистецтва (24 год.) Робота з природним матеріалом. Теоретична частина.(2 год.).Поняття про природний матеріал, загальні відомості про його різновиди. Види робіт із природного матеріалу. Правила безпеки при роботі з природним матеріалом . Колаж (10 год.) Практична частина. Творчі зустрічі із художниками та народними майстрами. Спостереження природи. Збір та обробка природного матеріалу (листя, квіти, шишки, жолуді, каштани, насіння тощо). Виготовлення пласких та об’ємних виробів на теми навколишнього життя (звірята в зоосаді, рибка в акваріумі, казкові квіти). Ляльки-мотанки - історія та сучасність. Практична частина. Виготовлення плетених сувенірів. Плетіння ляльки-мотанки. Теоретична частина. Поняття флористики. Інструменти та матеріали. Умови зберігання сировини  та підготовка її до роботи. Флористичні техніки. Види флористичних робіт. Практична частина. Складання композицій із засушених рослин. Виготовлення листівок та панно методом площинної аплікації за підготовленими сюжетами. Колективна робота за обраним сюжетом. Інсталяція (12 год).Підготовка та проведення виставки робіт вихованців.

 Підсумок (8 год.) Підведення підсумків. Організація та проведення виставка кращих творчих робіт за навчальний рік. Організація та проведення учнями гуртка екскурсій у шкільний музей.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці (учні, слухачі) мають знати:  правила безпеки під час занять та на перервах;  основні види декоративно-ужиткового мистецтва;  правила користування художніми матеріалами та інструментами; мистецтво давніх часів України та трипільської культури;  прийоми втілення образів у художній формі;  різницю між реалістичним та стилізованим зображенням; основи композиції, її мотиви та елементи; основні кольори та правила їх змішування; техніку крапкового розпису; історію писанкарства; поняття, види та властивості пластичних матеріалів; види паперопластики та способи обробки паперу; терміни та умовні позначки; природний матеріал та види робіт з нього. Вихованці (учні, слухачі) мають вміти:  спостерігати природу і стилізувати природні форми; аналізувати форму предметів, визначати їх особливості; знаходити композиційне рішення, визначати мотив  та головне в композиції; визначати особливості трипільського орнаменту; виконувати композиції в техніці крапкового розпису; виготовляти крашанки та крапанки; підбирати засоби і матеріали для створення пластичного образу; використовувати елементарні прийоми паперопластики для створення нескладних об’ємних виробів; збирати та обробляти  природний матеріал, виконувати з нього сувеніри та флористичні композиції.

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

1.«Великие художники». Журнал.

-Изд. ООО «Иглмосс Юкрейн», 2003.

2.«Галерея искусств». Популярный журнал о творчестве мастеров

изобразительного искусства -ТОВ «Новий друк», 2006.

3.Збірник навчальних програм гуртків, студій і творчих об’єднань

позашкільних навчальних закладів Київської області / за заг. ред. Т.В. Нестерук. Біла Церква: КОІПОПК, 2004.Ч. І. –188 с.

4.Збірник програм гуртків, студій і творчих об’єднань К

іровоградського обласного Центру дитячої та юнацької творчості. Частина І /Заг. ред. В.О. Бойчук. –Кіровоград: «Імекс ЛТД», 2003. 282 с.

5.«Історія Українського мистецтва в шести томах». Київ. «Жовтень»,1968.

6.Комаровська О.А., Руденко І.В. Орієнтовне календарне планування уроків за програмою «Мистецтво». 6-8 класи./ Книга для вчителя дисциплін

художньо-естетичного циклу. Харків: ПП «Торсінг плюс», 2017. с.730.

7.Комаровська О.А., Руденко І.В. Орієнтовне календарне планування

уроків за програмою «Мистецтво». 7 клас./ Книга для вчителя дисциплін

художньо-естетичного циклу. Харків: ПП „Торсінг плюс”, 2006.–с.747-761.

8.Комаровська О.А., Руденко І.В. Орієнтовне календарне планування

уроків за програмою «Мистецтво». 8 клас./ Книга для вчителя дисциплін

художньо-естетичного циклу. Харків: ПП „Торсінг плюс”, 2016.

9.Косміна О.М. «Українське народне вбрання.»Київ. Балтія Друк,2006.

10.Масол Л.М., Гайдамака О.В., Калініченко О.В. Мистецтво: Підручник 5

клас/За заг. ред. Л.М.Масол .К.: Промінь, 2018.

11.Масол Л.М., Гайдамака О.В., Калініченко О.В. Мистецтво: Підручник 6

клас/За заг. ред. Л.М.Масол .К.: Промінь, 2018.

12.Масол Л.М., О.В. Гайдамака, Е.В. Бєлкіна, О.В. Калініченко, І.В. Руденко.

Методика навчання мистецтва у початкової школі: Посібник для вчителів.

Х.: Веста: Вид-во „Ранок”, 2006.

13.Програми з профільних предметів для спеціалізованих загальноосвітніх

шкіл художнього профілю / Упоряд. О.В.Корнілова, О.В.Гайдамака,

-Х.: Видавництво «Ранок», 2018.

14.Програми факультативних курсів за вибором для спеціалізованих шкіл

художнього профілю / Упоряд. О. В. Корнілова, О.В. Гайдамака. Х.:

Видавництво «Ранок», 2017. -240 с.

15.«Художня культура». Навчальний посібник для учителів ЗНЗ. Матеріали

для проведення уроків предмета «Художня культура». 9 клас. Львів «ВД

Артклас», 2009.

16.Ю. Руденко «Основи сучасного українського виховання», К.

«Видавництво імені Олени Теліги», 2003.

 

 

 

 

docx
Додано
15 жовтня 2019
Переглядів
4205
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку