Програма інтегрованого гуртка "Хімія у повсякденному житті"

Про матеріал
Зміст програми знайомить учнів з характеристикою речовин, які оточують нас у побуті. Гурток орієнтований на розвиток інтересу до природничих наук, формування наукового світогляду, розширення кругозору учнів; націлений на розвиток в учнів оцінювати вплив хімічної промисловоті на людину і природу. Крім того, цей гурток націлений на задоволення пізнавальних інтересів учнів в області хімічних проблем екології, валеології.
Перегляд файлу

КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХЕРСОНСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних

та технологічних дисциплін

 

 

Затверджую

до захисту у комісії

завідувач кафедри, к.пед.н.,

доцент

______ Г.С.Юзбашева

____________ 2014 р.

 

 

 

 

Хімія у повсякденному житті

Інтегрований гурток

 

 

 

Науковий керівник:                                                 ___________Г.С.Юзбашева

к. педагогічних н., доцент

кафедри теорії і методики                                      ___________2014 р.

викладання природничо-

математичних та технологічних

дисциплін

 

 

 

 

Виконавець                                                             _____________Т.І.Новицька

слухач курсів підвищення

кваліфікації вчителів біології, хімії                     _____________2014 р.

Біляївського НВК

 

 

 

 

 

 

Херсон - 2014

 

                                             Пояснювальна записка

   Програма гуртка «Хімія у повсякденному житті» для учнів 9 класу носить міжпредметний характер.

   Хімія в нашому житті займає набагато більше місце і має  набагато більше значення, ніж ми думаємо. Чи то ми готуємо їжу, миємо посуд, ми весь час стикаємося з хімічними реакціями,  хоча ніколи про це не задумуємося. Наш організм, кожна його клітина – це складна  врегульована хімічна лабораторія зі своїми закономірностями і вимогами до умов навколишнього середовища. І чим більше знань з хімії отримає учень, тим менше він буде мати життєвих проблем.

  Зміст програми знайомить учнів з характеристикою речовин,  які оточують нас у побуті. Гурток орієнтований на розвиток інтересу до  природничих наук, формування наукового світогляду, розширення кругозору учнів; націлений на розвиток  в учнів оцінювати  вплив хімічної промисловоті на людину і природу. Крім того, цей гурток націлений на задоволення пізнавальних інтересів учнів  в області хімічних проблем екології, валеології.

 

   Актуальність гуртка  викликана тим, що дитина з народження оточена різними речовинами і повинна вміти з ними поводитись. Знайомство учнів з речовинами, з яких складається навколишнє середовище, дозволяє:

 • розширити  взаємозв’язки людини і речовин в його середовищі існування;
 •  створити умови для гармонічного розвитку особистості і формування цілісної картини світу;
 •  сприяти розвитку екологічної культури учнів, відповідального ставлення до природи;
 • Обґрунтовує необхідність ведення здорового способу життя для збереження здоровя.

   Мета гуртка:

 • повідомити учням  інформацію про речовини, які нас оточують у повсякденному житті;
 • розкрити значення хімії у пізнанні природи та в житті суспільства, значення хімічної освіти для правильної поведінки у різних ситуаціях, попередженні явищ, які завдають шкоду здоров’ю людині та навколишньому середовищу;
 • розвивати внутрішню мотивацію вчення, інтерес до пізнання хімії;
 •  формувати особистість учня;
 •  використання інформаційних технологій, в тому числі й комп’ютерних, з метою підвищення інтересу до вивчення природничих наук.

  Реалізація програми гуртка  сприяє вирішенню  наступних завдань:

 • поглибленню та розширенню знань учнів про будову, властивості, застосуванні засобів побутової хімії, ліків, косметики та інших речовин та методах добування нових матеріалів;
 • розвитку пізнавального інтересу до природничих наук;
 • розвитку умінь працювати з науково – методичною та довідковою літературою, порівнювати, виділяти головне, узагальнювати, систематизувати матеріал, робити висновки;
 • розвитку навичок виконання хімічного експерименту,  самостійності, працелюбства, творчого підходу до роботи;
 •  підготовці учнів до олімпіад, конкурсів, науково – практичних конференцій.

 

   Матеріал гуртка сприяє підвищенню інтересу до хімії та розвитку внутрішньої мотивації вчення. Лабораторні та практичні заняття сприяють формуванню спеціальних умінь і навиків роботи з речовинами та обладнанням. Створення проектних робіт, робота над рефератами дозволяють сформувати в учнів уміння самостійно набувати та застосовувати знання, а також розвивати їх творчі  здібності. Домашні творчі роботи розвивають дослідницькі навики, вчать відбирати та систематизувати матеріал.

    Вичерпавши програму даного гуртка учні будуть знати склад та властивості  речовин та предметів, які оточують нас у повсякденному житті. А саме, методи очистки питної води, способи надання допомоги при отруєнні, правила користування засобами побутової хімії, правила зберігання  та вживання харчових продуктів та інше.  А також будуть уміти проводити хімічний експеримент, готувати розчини, дотримуватись правил безпеки  при  роботі з лікарськими препаратами, засобами гігієни та побутової хімії.

 Програма розрахована на 17 годин:  теоретичних – 10 годин, практичних – 6 годин, екскурсії – 1 година.

 

Календарне планування

№ заняття

Тема

заняття

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Кількість

годин

1.

Хімія – наука про речовини.

Роль хімії  в житті суспільства. Хімія в природі. Галузі хімії.

Учень (учениця):

називає: 

-найважливіші галузі і сучасні напрями розвитку хімічної науки;

наводить приклади:

- найважливіших хімічних виробництв у світі та в Україні (зокрема, місцевих);

характеризує:

- роль хімії у сучасному матеріальному виробництві, медицині, побуті, розв’язанні глобальних проблем;

пояснює:

- явища повсякденного життя, пов’язані з хімією.

 

1

2.

Розвиток хімії як науки. Завдання сучасної хімії.

Учень (учениця):

називає:

- основні гіпотези походження слова «хімія»;

- основні ремесла давнини та сучасні хімічні виробництва;

характеризує:

- основні етапи розвитку хімії;

- сучасні досягнення;

пояснює:

- завдання сучасної хімії

1

3.

Вода – унікальна речовина. Вода у природі та її значення для життя на землі. Таємниці води. Хімічні властивості води. Вода як розчинник. Очищення води.

 

Учень (учениця):

називає:

- план опису фізичних властивостей речовини;

- фізичні властивості води;

- складові  частини розчину;

характеризує:

- гіпотези походження води;

- фізичні явища: випаровування і конденсація води;

наводить:

- приклади про захворю- вання, що пов’язані із забрудненням питної води;

обґрунтовує:

- роль води у підтриманні стабільності біосфери в цілому;

спостерігає:

- властивості води;

- способи очищення води.

 

1

4.

 Практична робота №1 «Визначе-ння якості питної води».

Учень (учениця):

вміють:

- визначати якість питної води;

дотримуються:

- правил безпеки під час виконання лабораторних дослідів.

 

1

5.

Хімія і медицина. Пігулки: чи завжди вони лікують? Засоби дезинфекції.

Учень (учениця):

знає:

- види та призначення аптечок;

- правила поводження з лікарськими засобами;

- ліки першої необхідності.

- Перші засоби дезинфекції.

- Отруйні та їдкі речовини.

порівнює:

- природні та синтетичні лікарські речовини;

вміє:

- надавати першу медичну допомогу.

 

 

1

6.

Практична робота № 2 «Домашня аптечка. Шкідливі речовини у нас вдома».

Учень (учениця):

знає:

- список необхідних санітарних засобів для домашньої аптечки;

- необхідні ліки  домашньої аптечки.

досліджує:

 - за яких умов лікарський засіб може стати шкідливим для людини.

1

7.

Салон краси. Декоративна косметика. Дезодоранти. Духи. Помада. Засоби догляду за зубами.

Учень (учениця):

знає:

-види косметичних засобів;

обґрунтовує:

- роль косметичних засобів у житті людини;

оцінює:

- вплив косметики на організм людини.

1

8.

Практична робота № 3 «Вивчення складу  гігієнічної, лікувальної та декоративної косметики по етикетках, їх розумне використання».

Учень (учениця):

вміє:

- розшифровувати склад косметики по етикетках;

- класифікувати косметичні засоби;

- досліджувати, за яких умов косметичний засіб може стати шкідливим для людини.

1

9.

Хімія в побуті.  Засоби побутової хімії. Використання хімічних матеріалів для ремонту квартир.

Учень (учениця):

знає:

-засоби побутової хімії;

- речовини, яких не повинно бути у складі СМЗ ;

- техніку  безпеки зберіга-

ння   та застосування засобів побутової хімії.

- хвороби, викликані дією на організм  синтетичних миючих засобів.

- фальсифіковану продукцію, її вплив на людину.

 

1

10.

Практична робота № 4

«Видалення плям та накипу»

Учень (учениця):

вміють:

 

- видаляти  плями різного походження;

- видаляти накип за допомогою народних засобів

1

11.

Біосфера  і людина. Глобальні екологічні проблеми, пов’язані з господарською діяльністю людини. Антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища.

Учень (учениця):

знає:

- будову біосфери; методи визначення нітратів і нітритів – хімічними методами в їжі;

має:

- уявлення про глобальні проблеми людства та відновлювальні джерела енергії;

обґрунтовує:

- взаємозв’язок географічних оболонок та процеси, що порушують колообіг елементів у природі

1

12.

 Практична робота № 5 «Правила використання добрив. Підкормка кімнатних рослин мінеральними добривами».

Учень (учениця):

знає:

- правила удобрювання кімнатних рослин;

вміє:

- визначити дозування та способи внесення добрив;

- проводити позакореневу підкормку.

1

13.

Хімія та продукти харчування. Якість продуктів за гарною обгорткою. Енергетична цінність продуктів харчування. Термін зберігання харчових продуктів.

Учень (учениця):

називає:

- основні хімічні компоненти їжі;

- фізичні властивості речовин;

наводить:

- приклади енергетичної цінності основних продуктів харчування;

обґрунтовує:

- взаємозв’язок між властивостями речовин і їх застосуванням;

спостерігає:

-зміни речовин під впливом факторів навколишнього середовища;

вміє:

- визначати якість продуктів за етикеткою.

1

14.

Практична робота №6 «Розши-фровування кодів харчових продуктів та їх значення. Визначення нітратів у плодах та овочах».

Учень (учениця):

вміє:

- розшифровувати коди харчових продуктів;

- визначати нітрати у плодах та овочах;

знає:

- про заходи щодо змен-шення вмісту шкідливих речовин у продуктах хар-чування;

обґрунтовує:

- значення та вид марку-вання упаковок товарів;

 

1

15.

Хімія і твоя  майбутня професія.

Учень (учениця):

знає:

- класифікацію професій на основі їх типологій;

- загальну характеристику професій, санітарно – гігієнічні умови праці;

- вимоги професій до працівника;

- перспективи зайнятості;

визначає:

- шляхи розвитку  і саморозвитку для підготовки до вибору професійної майбутньої діяльності;

обґрунтовує:

-  власну позицію щодо вибору профілю навчання;

застосовує:

-  теоретичні знання з хімії на практиці.

1

16.

Екскурсія в лабораторію СЕС.

Учень (учениця):

знає:

- Значення лабораторії СЕС;

- обов’язки хіміка – лаборанта;

- головне обладнання лабораторії;

- особливості проведення аналізів.

 

1

17.

Узагальнююче заняття.

Учень (учениця):

висловлює:

- судження про самомоти-вацію та професійне само-визначення

1

 

 

 

 

 

Перелік рекомендованих дослідів до  практичних робіт гуртка «Хімія у повсякденному житті»

Тема заняття

Досліди

Визначення якості питної води.

Визначення якості питної води:

а) кип’ятінням;

б) відстоюванням;

в) заморожуванням;

г) фільтруванням.

Домашня аптечка. Шкідливі речовини у нас дома.

1. Найпоширеніші складові домашньої аптечки.

2. Дослідження інструкцій з використання лікарських препаратів.

3. Невідкладна допомога в разі отруєння лікарськими препаратами.

4. Правила застосування та зберігання лікарських препаратів.

 

Вивчення складу  гігієнічної, лікувальної та декоративної косметики по етикетках, їх розумне використання.

Дослідження етикеток та ознайомлення з розміщеними на них інструкціями з використання, складом та впливом на організм:

а) гігієнічної косметики;

б) лікувальної косметики;

в) декоративної косметики.

Видалення плям та накипу.

Видалення плям:

а) іржі;

б) пасти від ручок;

в) жиру;

в) соку ягід;

г) шоколаду, яєць, морозива;

Видалення накипу за допомогою:

а) питної соди;

б) лимонної кислоти;

в) шкірки картоплі або яблук;

г) лимону.

Правила використання добрив. Підкормка кімнатних рослин мінеральними добривами.

Ознайомлення з інструкціями з використання мінеральних добрив та  визначити:

а) правила використання добрив;

б) склад добрива;

в) дозування та спосіб застосування добрива.

Розшифровування кодів харчових продуктів та їх значення. Визначення нітратів у плодах та овочах.

1. Проведення первинної екологічної експертизи продуктів харчування по етикетці даного товару:

а) за штрих –кодом визначити країну виробника;

б) за штампом визначити термін придатності;

в) наявність харчових добавок (Е) в товарі;

г) визначити якість  даних продуктів харчування за даними, вказаними на етикетці.

2. Експрес – метод визначення нітратів у плодах та овочах.

 

Анотації гурткових занять

 

Заняття № 1

Тема: Хімія – наука про речовини. Роль хімії  в житті суспільства. Хімія в природі. Галузі хімії.

Мета: сформувати в учнів поняття про хімію, як науку про речовини, про значення її в житті суспільства та у природі; ознайомити учнів з розділами та  галузями хімії, перспективами її розвитку.

Форма  проведення заняття: лекція з елементами бесіди.

Хід заняття

 1. Історія розвитку хімії, як науки.
 2. Речовини навколо нас.
 3. Розділи та галузі хімії.
 4. Методи дослідження  хімії.
 5. Практичне значення хімії в житті людини та розвитку людства.
 6. Перспективи розвитку хімії.
 7. Професії, пов’язані з хімією.

Домашній експеримент: створити проект «Хімія в моєму житті».

 

Заняття №2

Тема: Розвиток хімії як науки. Завдання сучасної хімії.

Мета: Сформувати в учнів поняття про розвиток хімії, як науки та ознайомити із завданнями сучасної хімії.

Форма проведення  заняття: лекція, демонстрація проектів.

Хід заняття

 1. Розвиток хімії як науки.
 2. Зв'язок хімії з іншими природничими науками.
 3. Цілі і завдання сучасної хімії.
 4. Хімія і сьогодення (Представлення учнями проектів «Хімія в моєму житті»).

Домашній експеримент: створити кросворд, який відображатиме зв'язок хімії з іншими природничими науками.

 

Заняття №3

Тема: Вода – унікальна речовина. Вода у природі та її значення для життя на землі. Таємниці води. Хімічні властивості води. Вода як розчинник. Очищення води.

Мета: узагальнити знання учнів про воду як найпоширенішу речовину на землі, її фізичні та хімічні властивості, закріпити знання учнів про роль води у природі та для живих організмів, єдність живої та неживої природи, методи очищення води, виховувати дбайливе ставлення до водних ресурсів, екологічну та валеологічну культуру учнів.

Форма  проведення заняття: лекція з елементами бесіди.

Хід заняття

 1. Вода – найцінніший скарб планети Земля.
 2. Вміст та значення води для живих організмів.
 3. Хімічна сутність води та використання її людиною для різних потреб.
 4. Фізичні та хімічні властивості води.
 5. Твердість води та методи її усунення.
 6. Інформаційні властивості води.
 7. Основні джерела забруднення водних ресурсів та методи очищення води.
 8.  Проблема питної води. Мінеральні води, їх значення для людини.

Домашнє дослідження: створити памятку «Правила вживання води».

 

 

Заняття №4

Практична робота №1

Тема: Визначення якості питної води .

Мета: Навчити учнів визначати якість питної води  в домашніх умовах.

Форма  проведення заняття: практична робота.

Хід заняття

Для дослідження взяти воду 4 видів однакового обєму : водопровідну, пропущену через фільтр, відстояну протягом 1 доби, вода з колодязя або бутильована.

Дослід 1. Дослідження води на наявність домішок:

Спосіб 1.

 1. Перевірити воду на смак. (Чиста вода повинна бути приємна на смак).
 2. Перевірити воду на запах. (Чиста вода не має запаху).
 3. Перевірити воду на колір (Чиста вода повинна бути прозорою та не матиме каламутного осаду).

Спосіб 2

 1. Налити воду у прозору посудину (наприклад, акваріум або трилітрова банка) та дати постояти 2 – 3 дні.
 2. Дослідити воду на білому фоні.

Визначити якість питної води можна за показниками:

1.Наявність у  воді каламутного зеленуватого забарвлення.

2.Випадання осаду.

3. Поява нальоту на стінках посуду.

4. Утворення на поверхні води масної плівки.

Дослід 2. Визначення  нітратів, пестицидів, важких металів у воді.

 1. Капнути краплю води на гладеньку поверхню (наприклад, дзеркало).
 2. Висушити краплю.

Чиста вода на поверхні не залишає слідів.

Дослід 3. Дослідження швидкості закипання води.

    Однакові об’єми різних видів води закип’ятити в електричному чайнику         або емальованому. Чим якісніша вода, тим швидше закипає.

Домашнє дослідження:  Провести соціологічне дослідження «Методи очищення питної води», в процесі якого вияснити яким з них люди надають перевагу.

 

Заняття №5

Тема: Хімія і медицина. Пігулки: чи завжди вони лікують? Засоби дезинфекції.

Мета: ознайомити учнів із значенням хімічних знань для медицини, правилами поводження з медичними препаратами та засобами дезинфекції.

Форма проведення заняття: лекція.

Хід заняття

 1. Значення хімічних знань для розвитку медицини.
 2. Правила поводження з лікарськими засобами.
 3. Ліки першої необхідності.
 4. Отруйні та їдкі речовини. Способи надання першої медичної допомоги.
 5. Перші засоби дезинфекції.

Домашній експеримент: створити комп’ютерну презентацію «Як хімія лікує».

      Заняття №6

Практична робота №2

Тема: Домашня аптечка. Шкідливі речовини у нас вдома.

Мета: сформувати  в учнів поняття призначення домашньої аптечки та  дослідити  її склад, навчити учнів користуватися інструкціями з використання лікарських засобів та встановити, чи можуть лікарські препарати завдавати шкоду.

Форма проведення заняття: практична робота.

Хід заняття


Дослід 1. Вивчення складу домашньої аптечки.

Домашня аптечка повинна містити всі необхідні ліки, адже без жодного перебільшення від цього залежать здоров'я і життя.

Список необхідних санітарних засобів для домашньої аптечки:
- Бинт нестерильний для фіксації пов'язок.
- Бинт стерильний широкий для перев'язки.
- Вата стерильна для компресів на рани.
- Марлеві пов'язки стерильні.
- Лейкопластир (бактерицидний і звичайний).
- Гумовий джгут кровоспинний.

   В домашній аптеці мають бути:  мати ножиці, пінцет, очну піпетку, термометр (градусник) і тонометр.

Необхідні ліки в домашній аптечці:

- Анальгін (таблетки, 10шт по 0,5 гр.). Болезаспокійливий засіб.
- Ацетилсаліцилова кислота (таблетки, 10шт по 0,25 гр. Та по 0,5 гр.), Поширена назва - аспірин. Жарознижуючий і болезаспокійливий засіб.
- Нітрогліцерин (таблетки або капсули, 20шт по 0,0005 гр). Допомагає при болях у серці.
- Валокордин або Корвалол (рідина ,20-25мл.). Заспокійливий засіб.
- Супрастин (таблетки, 20шт. По 0,025 гр.). Протиалергенні засіб.
- Активоване вугілля (таблетки, 10шт. По 0,5 гр). Допомагає при харчових отруєннях. Приймати від 3 таблеток одночасно.

Препарати для зовнішнього застосування:
- Йод для обробки та дезинфекції ран.
- Зеленка (розчин діамантової зелені) для обробки ран.
- Перекис водню для промивання ран і зупинки кровотечі в місцях дрібних поранень (подряпини, садна)
- Нашатирний спирт необхідний для приведення до тями непритомної людини.
- Марганцівка (перманганат калію) для промивання ран і шлунку при отруєнні. Можна обробляти місця опіків.
- Сульфацил-натрій для обробки очей при травмі або інфекції.

Дослід 2. Ознайомлення з інструкціями з використання лікарських засобів.

1.     Прочитайте інструкцію для застосування медичного препарату анальгін (або будь-якого іншого поширеного анаболіка: аспірин, темпалгін, новалгін, цитрамон тощо).

 

      2.    Позначте синім кольором – інформацію про склад, червоним – інформацію про небезпеку, зеленим – інформацію про застосування.

       3.     Проаналізуйте описи елементарних медичних препаратів в кількості – не менше 3 штук. Зробіть висновки щодо безпечності їх використання. Запишіть до таблиці свої міркування щодо можливого шкідливого впливу цих препаратів на здоров´я людини. (Рекомендовані препарати для дослідження: настойка йоду, перекис водню, розчин бриліантового зеленого, но-шпа, нафтезін, септефріл, спазмалгон, тощо).

 

Медичний засіб

Застосування, дія на організм

Безпечність у використанні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Ознайомлюючись з інструкціями з використання лікарських засобів необхідно звертати увагу на:

 • фармакологічні властивості засобу;
 • спосіб застосування та дози;
 • побічні дії, які може спричинити препарат;
 • правила зберігання препарату;
 •  термін дії препарату.

Дослід 3. Дослідити, за яких умов лікарський засіб може стати шкідливим для людини.

- Чому перед використанням хімічного лікарського засобу необхідно прочитати інструкцію з використання на етикетці?

           -  Про що говорить докладний перелік протипоказань, застережень і побічних ефектів в інструкції до медичного препарату?

 

Домашній експеримент: Дослідити домашню аптечку та встановити, чи спостерігається  порушення правил зберігання  лікарських засобів.

 

Заняття №7

Тема: Салон краси. Декоративна косметика. Дезодоранти. Духи. Помада. Засоби догляду за зубами.

Мета: ознайомити учнів з складом та властивостями декоративної косметики та засобами догляду за зубами, навчити використовувати їх  в залежності від віку та мети.

Форма проведення заняття: лекція з елементами бесіди.

Хід заняття

 

 1. Засоби догляду за тілом, волоссям, нігтями, зубами.
 2. Правила використання гігієнічних засобів.
 3. Інструкції з використання гігієнічних засобів.
 4. Декоративна косметика:
 • види;
 • склад;
 • дія на організм.

5.Різноманітність декоративної косметики.

6. Засоби догляду за зубами та ротовою порожниною.

7. Правила догляду за зубами.

Домашній експеримент: підготовка рефератів: «Різновиди декоративної косметики», «Переваги та недоліки при користуванні декоративною косметикою».

 

Заняття №8

Практична робота №3

Тема: Вивчення складу  гігієнічної, лікувальної та декоративної косметики по етикетках, їх розумне використання.

Мета: ознайомити учнів з  різноманітністю та складом  гігієнічної, лікувальної, декоративної косметики за етикетками їхніх косметичних засобів, навчити учнів використовувати їх в залежності від віку та мети, встановити їхній вплив на організм.

Форма  проведення заняття: практична робота.

   Хід заняття

 

Дослід 1. Класифікувати  наявні косметичні засоби за групами:

 • гігієнічні;
 • лікувальні;
 • декоративні.

Дослід 2. Ознайомлення з інструкціями з використання косметичних засобів.

Ознайомлюючись з інструкціями з використання косметичних засобів необхідно звертати увагу на:

 • склад косметичного засобу;
 • спосіб застосування та вікову категорію, яка може користуватися даним засобом;
 • правила зберігання косметичного засобу;
 • термін придатності засобу.

Дослід 3. Дослідити, за яких умов косметичний засіб може стати шкідливим для людини.

Домашній експеримент: створення комп’ютерних презентацій «Косметичні засоби у моєму житті», «Життя без косметичних засобів».

 

Заняття №9

 

Тема: Хімія в побуті.  Засоби побутової хімії. Використання хімічних матеріалів для ремонту квартир.

Мета: ознайомити учнів із засобами побутової хімії, їх різноманітністю, способами використання та впливом на організм.

Форма проведення заняття: лекція з елементами бесіди.

 

Хід заняття

 

 1. Засоби побутової хімії, їх різноманітність.
 2. Техніка безпеки зберігання та застосування засобів побутової хімії.
 3. Вплив на організм людини засобів побутової хімії.
 4. Хвороби, викликані дією на організм  синтетичних миючих засобів.
 5. Фальсифікована продукція, її вплив на людину.
 6. Речовини, яких не повинно бути у складі СМЗ:
 • хлору;
 • фосфатів;
 • аніонних ПАР;
 • гідрохлориду натрію;
 • нафтових дистиляторів;
 • фенолів та крезолів;
 • нітробензолу;
 • формальдегіду;
 1. Альтернатива побутовій хімії:

-     сік лимону;

-     природні масла та есенції;

-     оцет;

-      бура;

-      майцена;

-      теплий мильний розчин.

Домашній експеримент: Провести дослідження етикеток СМЗ та визначити, які  з них містять у своєму складі небезпечні для людини речовини, ознайомитися з правилами  їх зберігання та застосування.

 

Заняття №10

Практична робота № 4

 

Тема: Видалення плям та накипу.

Мета: навчити учнів видаляти плями різної хімічної природи та накип  природними засобами.

Форма проведення заняття: практична робота.

Хід заняття

Дослід 1. Видалення плям різного походження:

а) іржі;

б) пасти від ручок;

в) жиру;

г) соку ягід;

д) шоколаду, яєць, морозива.

Дослід 2: Видалення накипу за допомогою народних засобів:

а) питної соди;

б) лимонної кислоти;

в) шкірки картоплі або яблук;

г) лимону.

Домашній експеримент: підготувати презентації «Сучасні  синтетичні засоби для видалення плям», «Народні засоби видалення плям»;

Провести соціальне опитування  «Яким засобам видалення плям та накипу  люди надають перевагу».

 

Заняття 11

 

Тема: Біосфера  і людина. Глобальні екологічні проблеми, пов’язані з господарською діяльністю людини. Антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища.

Мета: ознайомити учнів з глобальними екологічними проблемами, які пов’язані з господарською діяльністю людини та антропогенними джерелами забруднення навколишнього середовища.

Форма проведення заняття: лекція.

 

Хід заняття

 1. Біосфера – середовище життя людини.
 2. Глобальні  екологічні проблеми, пов’язані з господарською діяльністю людини.
 3. Шляхи розв’язання екологічної ситуації, яка склалася на планеті, у нашому населеному пункті.
 4. Чинники забруднення навколишнього середовища.
 5. Антропогенний фактор забруднення довкілля.
 6. Роль кожної людини  у природоохоронній роботі.

Домашній експеримент: Проектна робота «Ідеальне село…»

 

Заняття № 12

Практична робота № 5

Тема: Правила використання добрив. Підкормка кімнатних рослин мінеральними добривами.

Мета: ознайомити учнів з правилами використання добрив та навчити проводити підкормку кімнатних рослин мінеральними добривами.

Форма проведення заняття: практична робота.

Хід заняття

 

Завдання 1. Ознайомлення із зразками мінеральних добрив. Вивчення їх складу.

Завдання 2. Ознайомлення з правилами  використання добрив, які вказані на етикетках.

Правила удобрювання кімнатних рослин.

 1. Надмірна кількість добрив так само шкідлива для рослин, як і їх дефіцит.
 2. Якщо рослина хворіє, щойно після пересадки, чи в зимовій сплячці, удобрювати її не треба. Нормально засвоювати добрива може тільки здорова рослина в період активного розвитку. В стані спокою чи адаптації до нових умов рослині  підкормка буде не на користь.
 3. В холодну пору року, коли рослини отримують менше природного світла, зменште частоту підживлення. При недостатньому освітленні засвоєння корисних речовин уповільнюється, залишки добрив будуть тільки засолювати грунт.
 4. В спеку необхідно утриматись від підкормки.
 5. Не допускайте потрапляння препарату на листя  та стебла (якщо це не передбачено умовами застосування добрива).
 6. Для молодих рослин, обсг добрив має бути меншим, ніж для дорослих рослин.
 7. Орхідейні та папоротники не люблять перебору добрив.
 8. В різні періоди та фази росту рослини потребують різних підживлень:
 • на початку росту –  добрива з  азотом;
 • перед і в період активного  цвітіння -  калій і фосфор.
 1. Взимку, якщо рослина не спить, підживлюємо раз на місяць.
 2. За дві години до проведення підкормки рекомендується полити квітку, щоб підготувати грунт до внесення добрив.
 3. Якщо рослину щойно пересадили, перерва у підживленні складає 2 місяці.
 4. Не можна лити добриво у суху землю – попечеться коріння.
 5. Розчиняти добриво краще у скляному посуді.
 6. Для перемішування добрива не варто користуватись металевим інструментом.

 Завдання 3. Визначити дозування та способи внесення добрив.

 З комплексних добрив можна придбати такі: «Азофоска», «Нітрофоска», «Рост», суміші Мітлайдера.

-  Якщо треба розрахувати дозу добрива, але у вас немає вагів:

- в сірникову коробку поміщається 25г;

                                  - в столову ложку – 10 г,

                                  - в чайну – 3 г добрив.

                            Позакореневу підкормка:

 • Розпиляти добриво обприскувачем.
 • Підкормку проводити зранку.
 • Приземкуваті рослини та сукуленти не люблять підкормку – обприскування.

Домашній експеримент: Провести дослідження з кімнатними рослинами «Вплив підживлення  на ріст і розвиток рослин».

 

 

 

 

Заняття № 13

Тема: Хімія та продукти харчування. Якість продуктів за гарною обгорткою. Енергетична цінність продуктів харчування. Термін зберігання харчових продуктів.

Мета: ознайомити учнів із значенням харчування для життя людини, впливом  на її здоров’я якості продуктів харчування та  правилами

їх зберігання.

Форма проведення заняття: лекція з елементами комп’ютерної презентації.

 

Хід заняття

 1. Продукти харчування, їх значення для життя і здоров’я людини.
 2. Склад продуктів харчування: білки, жири, вуглеводи. Їхній вміст у продуктах, значення для організму.
 3. Енергетична цінність продуктів харчування.
 4. Визначення якості продуктів харчування. Дослідження етикеток на продуктах харчування.
 5. Правила і терміни зберігання харчових продуктів.

Домашній експеримент: дослідити продукти харчування, які є у вас вдома та визначити вміст  в них харчових добавок, встановити до якої групи відносяться ці продукти. Створити комп’ютерну презентацію «Харчові добавки».

 

 

Заняття № 14

Практична робота № 6

Тема: Розшифровування кодів харчових продуктів та їх значення. Визначення нітратів у плодах та овочах.

Мета: навчити учнів розшифровувати коди харчових продуктів та навчити визначати нітрати у плодах та овочах.

Форма проведення заняття: практична робота.

Хід заняття

Дослід 1. Проведення первинної екологічної експертизи продуктів харчування по етикетці даного товару:

а) за штрих –кодом визначити країну виробника;

б) за штампом визначити термін придатності;

в) наявність харчових добавок (Е) в товарі;

г) визначити якість  даних продуктів харчування за даними, вказаними на етикетці.

Дослід 2. Експрес – метод визначення нітратів у плодах та овочах.

 

 1% розчин дифеніламіну у концентрованій сульфатній кислоті:

 • синє забарвлення  відсутнє – нітратів немає;
 • голубе забарвлення – нітратів багато (середній вміст);
 • темно – синє забарвлення – нітратів дуже багато, надлишок.

 Домашній експеримент:  підготувати проект «Як зробити їжу не тільки смачною, але й корисною».

 

Заняття № 15

Тема: Хімія і твоя майбутня професія.

 Мета: ознайомити учнів з професіями, які потребують знання хімії на високому рівні.

Форма проведення заняття: лекція з використанням комп’ютерної презентації.

Хід заняття

 1. Загальний огляд професій, які потребують вивчення хімії:
 • агрономія;
 • овочівництво;
 • квітникарство;
 • ландшафтний дизайн;
 • медичні працівники;
 • лаборанти;
 • фармацевти та провізори;
 • технологи харчової промисловості;
 • хіміки – технологи;
 • вчителі хімії та інше.
 1. Галузі, що потребують спеціалістів, які  мають знання з хімії:
 • сільське господарство;
 • медицина;
 • охорона природи;
 • хімічна промисловість;
 • гірничо – добувна промисловість;
 • харчова промисловість;
 • косметична промисловість;
 • фармацевтична промисловість;
 • атомна промисловість;
 • педагогіка;

та інше.

Домашній експеримент: створити поради «Майбутньому хіміку».

 

 

Заняття № 16

 

Тема: Екскурсія в лабораторію СЕС.

Мета: познайомити учнів з обладнанням лабораторії СЕС, роботою хіміка – лаборанта.

Форма проведення заняття: бесіда, демонстрація, звіт.

 

Хід заняття

 1. Значення лабораторії СЕС.
 2. Головне обладнання лабораторії.
 3. Обов’язки хіміка – лаборанта.
 4. Особливості проведення аналізів.
 5. Звіт учнів про екскурсію (фотографії, записи).

 

Заняття № 17

Тема: Узагальнююче заняття.

Мета: встановити рівень підготовки учнів до продовження навчання у класі з хімічним профілем.

Форма проведення заняття: тестування.

Хід заняття

Написання міні – твору.

Теми: 1. «Що нового та корисного я дізнався (лась) на заняттях гуртка?»

          2. «Чим цікаві  для мене були заняття гуртка?»

         3. «Чи так необхідна хімія в житті?»

              4. «Чи цікаво бути дослідником?»

 

Література для учнів

 1.                 Арабаджи.В.В., «Загадки простой воды», М.: Знание,1973
 2.                 Ахманов М. С. « Вода, которую мы пьем»,  М.: Эксмо,  2002
 3.                 Горский В.В., «Вода – чудо природы», М.: Изд-во АНСССР, 1962
 4.                 Ершов М.Е.  Самые распространенные способы очистки воды, 2006, 94

5         Кукушкин Ю. Н.  Химия вокруг нас: Справ. Пособие. –М.: Высш.шк.,      1992

6         Ткачов В. В.  Шамрай С. М. Хімія навколо нас. Х: Основа, 2003. – 112с.

7          Слєта Л. О. Цікава хімія для вчителів та учнів – Х: Основа, 2003. – 96с.

8           Пигуль В. С. Хімічні елементи в організмі людини. – Х: Основа, 2004. – 96с.

Література для вчителя

 1. Нечаев А. П., Траубенберг С. Е.  и др.. Пищевая химия. Изд. 4-е, испр. и доп. -  СПб.: ГИРД, 2007. – 640с.
 2. Пасальський Б. К. Хімія харчових продуктів: Навчальний посібник. – К.: Київ. Держ. торг.-екон. ун-т, 2000.-196с.
 3. Круглицький М. М. Дивовижний світ хімії.-К.:Рад.шк.-1984.-120с.
 4. Мілінчук В. М. Ось така хімія!-Тернопіль:Мандрівець.-2002.-39с.
 5. Седельников В.П. Заботливая помощница.-К.:Рад.шк.-1987.-163c.

     6           Яковенко П.И., Русинов О. А., Яковенко Ю. П. Первая из чудес природы.-К.:Урожай.-1989.-155с. Внеклассная работа по химии/ Сост. М.Г. Гольдфельд.- М.: Просвещение 1976.

     7          Войтович В.А. Химия в быту. – М.: Знание 1980.

     8          Гроссе Э., Вайсмантель Х. Химия для любознательных. – Л. Химия , 1978.

     9          Урок окончен – занятия продолжаются: Внеклассная работа по химии./Сост. Э.Г. Золотников, Л.В. Махова, Т.А. Веселова - М.: Просвещение 1992.

     10        В.Н.Алексинский Занимательные опыты по химии (2-е издание, исправленное) - М.: Просвещение 1995.

     11        Г.И. Штремплер Химия на досуге - М.: Просвещение 1993.

 А.Х. Гусаков А.А. Лазаренко Учителю химии о внеклассной работе – М.:Просвещение 1978.

     12       И.Н. Чертиков П.Н. Жуков Химический Эксперимент. – М.: Просвещение 1988.

     13       Леенсон И.А. Занимательная химия. – М.: РОСМЭН, 1999.

 Воскресенский П.И., Неймарк А.М. Основы химического анализа .-М.: Просвещение, 1972.

    14       Хомченко Г.П., Севастьянова К.И. Практические работы по неорганической химии. –М.: Просвещение 1976.

    15       Балаев И.И. Домашний эксперимент по химии.-М.: Просвещение 1977.

    16      Грабецкий А.А., Назаров Т.С. Кабинет химии. – М. Просвещение, 1983.

 

 

          Електронні ресурси:

         http://www.fs.fed.us/water/.  

            http://www.vodoobmen.ru/

          http://www.chem-astu.ru/chair/study/genchem/index.html

          http://bril2002.narod.ru/chemistry.html

          http://www.chemel.ru/

          http://www.prosv.ru/ebooks/Gara_Uroki-himii_8kl/index.html

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Планування
До підручника
Хімія 9 клас (Григорович О.В.)
Додано
9 лютого
Переглядів
535
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку