Програма курсу «Літня мовна школа з англійської мови»

Про матеріал
Програма курсу "Літня мовна школа з англійської мови" розроблена відповідно до Державного стандарту базової і повної освіти, Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, а також сучасних інноваційних технологій та методів навчання і пропонує матеріал для організації літніх мовних таборів, що є одним з інноваційних підходів до вивчення іноземної мови.
Перегляд файлу

ПРОГРАМА КУРСУ «ЛІТНЯ МОВНА ШКОЛА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ»

 

автор: учитель англійської мови ЗОШ № 32 м. Маріуполя  

 Ходова Зінаїда Володимирівна

 

                               ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Актуальність розробки курсу.

На сьогодні до числа найбільш актуальних проблем іншомовної освіти належить необхідність адаптації вітчизняної освіти до загальноєвропейського освітньо-наукового культурного простору при збереженні та розвитку здобутків та пріоритетів національної системи освіти.

Інтерес до проблеми іншомовної освіти  обумовлений цілою низкою глобальних чинників, таких як вплив науково-технічного процесу на наше життя, курс держави на європейську інтеграцію, розширення й набуття нової якості демократичних процесів і побудови громадянського суспільства.

Особливої уваги у вирішенні проблем іншомовної освіти набирають питання важливості опанування іноземної мови як засобу комунікації, що має на меті набуття учнями відповідних навичок та умінь.

Актуальність проблеми іншомовної освіти  пов’язана з тим, що сьогодення все наполегливіше вимагає пошуку таких форм та методів навчання, впровадження яких сприяло б активізації навчально-пізнавальної діяльності, підвищувало ефективність набуття нових знань, розвивало творчу активність, а також навички колективно злагоджених дій. Потреба у вирішенні проблеми   зростає з кожним роком.

2. Причини (обумовленість) упровадження.

Упровадження курсу «Літня мовна школа з англійської мови» обумовлено тим, що на сучасному етапі розвитку суспільства знання англійської мови вже є необхідність. Лінгвістичні табори є виклик сучасності. Ринок праці швидко змінюється, і диктує потребу в висококваліфікованих фахівцях, здатних вирішувати нестандартні завдання і проблеми швидко і творчо. Наші випускники не завжди здатні на практиці застосовувати набуті в школі знання. Цілком очевидно, що суспільство потребує якісно нових освітніх систем, направлених на розвиток конструктивного мислення, розвиток умінь та навичок, навичок ефективної взаємодії та комунікації, позитивне ставлення до себе та до навколишнього середовища. Класно- урочна система, на жаль, не спроможна забезпечити реалізацію цих завдань. Тож, організація літніх мовних таборів  є одним з інноваційних підходів до вивчення  іноземної мови. Особистісно орієнтовані технології, зокрема проектна методика, що використовуються у роботі мовного табору у поєднанні з класно -  урочною системою  можуть продемонструвати позитивні результати.

3. Особливості програмного матеріалу.

Специфіка даної навчальної програми обумовлена впровадженням у роботу цілої системи інноваційних технологій, а саме: ігрові методики, проектні методи, інтерактивне навчання.

Особливість курсу полягає в тому, що він дозволить індивідуалізувати заняття у літньому мовному таборі, надасть можливість кожному учневі проявити креативність, реалізувати свій творчий потенціал, розвинути мовленнєві вміння та навички.

Програма літнього мовного табору орієнтована на застосування широкого комплексу видів діяльності, які поєднують спорт, здоровий спосіб життя, соціальну та екологічну діяльність та культурологічну інформацію. Відмінними якостями програми є використання аудіо та відео матеріалів, Інтернет ресурсів, відео презентацій. Відмінними якостями програми є нетрадиційний метод ведення занять з використанням ІКТ, максимальне включення рухливої активності, зорієнтування на задоволення від спілкування з однолітками.

Пропонована програма є не тільки розважальною, веселою, яскравою, але ще й навчальною.

Вона побудована на основі навчального матеріалу, запропонованого  на сайті МОН у розділах «Практичні матеріали»

4. Роль і місце курсу.

Курс входить до понад програмного факультативного курсу з вивчення англійської мови.

Особливе місце даного курсу обумовлено актуальністю проблеми іншомовної освіти.

Вивчення даного курсу пов’язано із такими предметами, як українська мова, українська література, зарубіжна література, історія, географія, образотворче мистецтво, основи здоров’я, що дає можливість інтегрувати знання учнів з різних галузей для вирішення окремо взятої проблеми, стимулюючи при цьому розвиток творчих здібностей особистості учня.

5. Адресат.

 Програма адресована для вчителів, що працюють у літній мовній школі з учнями молодшого та середнього віку, які є учасниками навчально-виховного процесу , а  також може використовуватися у роботі вчителів англійської мови на індивідуальних, додаткових та факультативних заняттях.

Курс рекомендовано для учнів 5-8 класів

Програма розрахована на роботу з учнями, які мають різний рівень знань та на диференційний підхід до навчання.

6. Відповідність змісту державного освітнього стандарту.

 Дана програма побудована відповідно до Державного стандарту базової і повної освіти, “Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання,” а також сучасних інноваційних технологій та методів навчання. Організація інтерактивного навчання та методу проектів передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, а спільне розв’язання проблем  ефективно сприяє формуванню вмінь, навичок і цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії. Використання проектної роботи дозволяє учням поєднати вивчення англійської мови з іншими предметами шкільної програми, одночасно розвиваючи дитину в цілому – її мислення, уяву, креативність, навчаючи її соціальних цінностей та вміння працювати самостійно та в групах.

Навчальна програма розроблена на основі навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступенів для  5-8класів,  затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 №409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05 2014 №664.

7. Вимоги до знань та умінь учнів (прогнозовані результати).

У результаті вивчення програмного матеріалу учень:

 • має знати найбільш поширені слова та словосполучення,
 • має вміти застосовувати отримані на заняттях знання  на практиці,
 • має отримати практичні навички в застосуванні англійської мови в звичайних життєвих ситуаціях,
 • покращити рівень володіння програмним матеріалом,
 • набути досвід роботи в команді та групах.

8. Мета та завдання програми.

 У зв’язку із цим, метою вивчення даного курсу є:

- зацікавити учнів до опанування іноземною мовою та сприяти розвитку навичок   та вмінь використання мовленнєвих форм для реальних комунікативних цілей.

  -  підвищувати мотивацію учнів щодо вивчення англійської мови;

   -  сприяти розвитку їх мовленнєвої компетенції;

   -  створювати умови для виникнення мовленнєвих ситуацій.

   - показати дітям відмінний від шкільного стиль викладання, який відрізняється від звичного  теоретичного підходу до вивчення мов, а саме:  занурення в простір іноземної мови, тепла і дружня атмосфера, безліч веселощів та рухливі ігри, креатив, творчість і яскраві емоції.

У ході реалізації мети вирішуються такі завдання:

навчальні: удосконалення лексико-граматичних навичок, сприяння засвоєнню нових лексичних одиниць;

розвиваючі: розвиток умінь та навичок усного мовлення та аудіювання, навичок співробітництва під час роботи в малих групах, розвиток творчого, критичного мислення учнів;

виховні: формування соціокультурної компетентності, прищеплення культури ведення дискусії.

9. Структура програми.

 У структурі програми виокремлюються такі розділи:

1. «Welcome to Summer Language Camp!».

2. «My Family and Friends».

3. «My Native Motherland».

4. «Children’s Day».

5. «English Speaking World».

6. «Mariupol is the best».

7. «Save the Earth».

8. «Healthy Way of Life».

9. «Hobbies».

Зміст програми складено за концентричним принципом, що допускає повторне вивчення окремих розділів і тем, як на одній, так і на різних ступенях навчання з розширенням змісту та поглибленням рівня його вивчення.

Зміст курсу охоплює такі теми: «Літній відпочинок», «Сім’я та друзі», «Україна», «Моє рідне місто», «Всесвітній День захисту прав дітей»,  «Англомовний світ», «Охорона навколишнього середовища», «Здоровий спосіб життя», «Мої уподобання».

 

10. Форми організації освітнього процесу.

Програма  передбачає різноманітні форми роботи, серед яких: розробка та презентація мовних проектів, віртуальні подорожі, екскурсії, відпочинок на природі, круглі столи, флешмоб, перегляд фільмів, інтелект-шоу, читання тематичних текстів, дискусійні клуби, спортивн змагання, фізкультхвилинки, ігри,  розучування пісень, віршів, скоромовок, індивідуальні та командні заняття.

 

11. Обсяг програми  та терміни навчання.

 Курс розраховано на 27 годин занять у 5,6,7,8  класах.

Навчальна програма літньої мовної школи з англійської мови  «Time of Useful Entertainment» загальним обсягом 27 годин вивчається протягом 9 днів: з 29 травня по 9 червня 2017 року.

 

            НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема заняття

Кількість годин

I.

Welcome to Summer Language Camp!

 

 

1.

Відкриття табору. Лінійка мовного загону.

30хв.

2.

Знайомство. Анкетування. Обговорення назви, девізу, емблеми загону. Проведення інструктажів з техніки безпеки.

30хв.

3.

Виготовлення стіннівки “Hello, Summer.”Вивчення пісні про літо.

2год.

II.

My Family and Friends

 

1.

Моя сім’я та друзі. Знайомтеся – це я.

      1год.

2.

Традиції моєї сім’ї. Улюблені заняття.

1год.

3.

Ігри з друзями на природі.

1год.

III.

My Native Motherland

 

 

1.

Україна- це я, Україна – це ми!

1год.

2.

Заочна подорож по Україні United Ukraine

1год.

3.

Свята в Україні.

1год.

IV.

                                           Childrens Day

 

 

1.

Міжнародний день захисту дітей.  Малюнок на асфальті.

1год.

2.

Захист власного проекту загону ’’Human Rights for Children.’’

1год.

3.

Розучування пісні ’’There will be the Sunshine, віршів. Конкурси.

1год.

V.

English Speaking World

 

 

 

1.

Великобританія. Визначні місця, символи.

1год.

2.

Захист власного проекту загону ’’Human Rights for Children.’’

1год.

3.

Любов моя- англійська мова.

1год.

VI.

 Mariupol is the best

 

 

1.

Моє місто- найкраще.

1год.

2.

Вулиця, на якій я живу.

1год.

3.

Віртуальна екскурсія по місту.

1год.

VII.

                                              Save the Earth

 

 

1.

Міжнародний день захисту довкілля. Екологічні проблеми.

1год.

2.

Робота над проектом “Ecological Problems in Mariupol”

1год.

3.

Вивчення тваринницького та рослинного світу рідного краю.

1год.

VIII.

                                      Healthy Way of Life.

 

 

1.

Роль спорту в житті людини.

1год.

2.

Корисна та шкідлива їжа.

1год.

3.

Моя улюблена їжа.

1год.

 IX.

                                                 Hobbies

 

 

1.

Світ моїх захоплень.

1год.

2.

Перегляд мультфільмів з обговоренням. Рольові ігри.

1,5год.

3

Закриття табору. Концерт. Вручення сертифікатів.

30 хв.

                    Зміст  навчального курсу літнього мовного табору

 у ЗОШ №32 м. Маріуполя на період з 29 травня по 09  червня 2017 року

29.05.17 – понеділок

Welcome to our Summer Language Camp!

9:00 – 9:30  - Відкриття мовного табору. Лінійка мовного загону.                            Привітання учасників. Святковий флешмоб.

9:30 -10:00  - Знайомство. Анкетування. Обговорення назви, девізу, емблеми загону. Проведення інструктажів з техніки безпеки.

10:15 – 11:00 – Виготовлення стіннівки “Hello, Summer!”

11:00-11:15 – Рухливі ігри англійською мовою на свіжому повітрі.

11:15   - 12:00 -    Вивчення пісні про літо”We are on our Summer Holidays”.  Мультимедійна презентація пісні. Розучування  віршів, римівок про  літо.

 

30.05.17 - вівторок

My Family and Friends

    9:00 – 9:45   - « Знайомтеся – це я. Моя сім’я.» - (Опис сім’ї. Розучування пісень, віршів про сім’ю. Дискусійний клуб « Чи є проблеми у твоїй сім’ї?).

   9:45 -10:00 – Релаксація.

    10:00 – 10:45. Традиції моєї сім’ї. Улюблені заняття. (Перегляд тематичного фільму. Рольові ігри.)             

     11:00 – 12:00 Ігри з друзями на природі. ( Спортивні змагання « Веселі старти», ABC games, word games, grammar games)

                                               31.05.17 - середа

My Native Motherland

     9:00 – 9:45  «Україна- це я, Україна – це ми!» (Читання тематичних текстів.   Виконання різних видів мовленнєвих вправ)

    10:00 – 10:45  « Заочна подорож по Україні “United Ukraine» (Робота над проектом . Створення мапи з визначними місцями України.)

    10:45 – 11:00 – Спортивна хвилинка під музику. 

     11:00 – 12:00    «Свята в Україні. (Вікторина про свята.  Написання вітальних листівок, запрошень на вечірку. )             

                                             01. 06. 17 - четвер       

                                               Childrens Day

        9:00 – 10:00   Міжнародний день захисту дітей.  Малюнок на асфальті. 

        10:00 – 10:45 - Захист власного проекту загону ’’Human Rights for   Children.’’ 

      10:45 – 11:10    Веселі п’ятихвилинки. Рухливі ігри

       11:10 – 12:00    Розучування пісні ’’There will be the Sunshine’’та віршів

Конкурс зачісок.

 

                                         02. 06 17   - п’ятниця

                                      English Speaking World

9:00 – 9:45 - « Великобританія. Визначні місця, символи». ( Знайомство з культурою, історією, традиціями Об’єднаного королівства. Перегляд і обговорення фільму.»)

          9:45 -10:00 – Фізкульхвилинки і рухливі ігри. 

          10:00- 11:00 «Лондон – столиця Великобританії».( Проектна робота Визначні місця).             

11:00 – 12:00 -  «Любов моя- англійська мова». (Інтелектуальна гра з використанням ІКТ на виявлення кращого знавця англійського прислів’я. Розгадування загадок, кросвордів. Міні-інсценівки, рольові ігри)              .

 

                                     06.06.17   -вівторок

                             Mariupol is the best. 

9:00 - 9:45       «Моє місто – найкраще». (Перегляд фільму про Маріуполь. Круглий стіл « Я пишаюсь своїм містом»)

10:00- 11:00   -   « Вулиця, на якій я живу.» (Прогулянка по мікрорайону.  Презентація своєї вулиці).             

11:00 – 12:00   - « Віртуальна екскурсія по місту». (Туристичні місця Маріуполя. Напиши про визначні місця на малюнках).              

 

 

 

                                       07. 06.17   - середа

                                              Save the Earth 

  

 9:00 – 10:00    Міжнародний день захисту довкілля. Екологічні проблеми. (Обговорення проблеми. Вивчення пісні “Save the Earth” )             

 10:00 – 11:00   Робота над проектом “Ecological Problems in Mariupol 

 11:00 12:00      Вивчення тваринного та рослинного світу рідного краю. (Створення проектів ’’Lets protect animals and plants’’, ”Animal ABC”. Англійські прислів’я, загадки про тварин. Маріупольський зоопарк.)

 

08.06.17  - четвер

Healthy Way of Life.

9:00 – 10:00  «Роль спорту в житті людини».     ( Вікторина про здоровий спосіб життя. Інтерактивна гра “I will do…”.  Флешмоб.)

10:00- 10:45  «Корисна та шкідлива їжа». (Створення постерів “Healthy and  unhealthy food”, “Health is above wealth”)

10:45-11:00  -  Рухливі ігри

 11:00 -12:00    -     «Моя улюблена їжа». (Рухливі лексичні ігри з м’ячем. Обмін рецептами. Пікнік. ).             

 

09. 06. 17  - п’ятниця

Hobbies

  9:00- 10:00  - «Світ моїх захоплень.» (Чудо майстерня. Виставка виробів, виготовлених власноруч. Відео презентація на тему “ Hobbies”)             

  10:00 -11:30 - Перегляд мультфільмів з обговоренням. ( Рольові ігри.) 

  11:30- 12:00 -Урочисте закриття табору. Концерт «Наші таланти».

                        Вручення сертифікатів та подарунків. 

 

 

 

 

Рекомендована методична література для вчителів

 

 1. Cambridge English Матеріали Primary Pack 2016. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya.
 2. Британська Рада для дітей молодшого віку [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://learnengIishkids.britishcounciI.org/  
 3. Навчальні матеріали для молодшої школи. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya.
 4. Кубарьков Г.Л., Тимощук В.А. Сборник новых тем современного английского языка. – Днепропетровск. – 2005. – 1184 с.
 5. Посібник з проведення літніх таборів «Корпус Миру». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education.
 6. Практичні матеріали Pearson – Dinternal. [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/2-%E2%80%93-rik-anglijskoyi-movi-v-ukrayini/litni-movni-tabori.
 7. «Про здійснення заходів щодо організації літніх мовних таборів» (Наказ МОН № 1379 від 29.12.2015 р.).

 

 Рекомендована методична література для учнів

 

 1. Британська Рада для дітей молодшого віку. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://learnengIishkids.britishcounciI.org/  
 2. Навчальні матеріали для молодшої школи. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya.
 3. Watch videos, cartoons and play games. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://dity.te.ua/childrens-education.

 

1

 

docx
Додано
3 січня
Переглядів
47
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку