Програма курсу за вибором «Розв'язування задач з молекулярної біології»

Про матеріал

Програма

курсу за вибором «Розв'язування задач з молекулярної

біології»

для учнів 9-го класу (35 годин, з них 2 год резервні)

Автор: учитель біології вищої кваліфікаційної категорії,

учитель-методист НВК «Чаплинська школа-гімназія»

Кузьменко Світлана Іванівна

Пояснювальна записка

Однією з головних цілей вивчення біології є формування в учнів уявлень про практичне значення біологічних знань як наукових основ багатьох сучасних галузей виробництва, сільського господарства, медицини. Достатньо глибоке, осмислене засвоєння ними навчального матеріалу передбачає не лише запам'ятовування фактичних даних і теорій, а й уміння застосовувати їх на практиці. Одним із шляхів до цієї мети є розв'язування розрахункових і ситуаційних задач з біології.

Основна частина курсу за вибором ґрунтується на теоретичному матеріалі, викладеному в підручнику та додатковій літературі, і відповідає розділам шкільної програми з біології.

Курс «Розв'язування задач з молекулярної біології» призначений для поглибленого вивчення учнями профільних класів складних питань з молекулярної біології, пластичного та енергетичного обміну речовин, клітинного циклу у розв'язанні теоретичних та практичних проблем сучасної біологічної науки та медицини.

Метою курсу «Розв'язування задач з молекулярної біології» є поглиблення знань основних закономірностей молекулярної біології, опанування окремих методів біологічного аналізу.

Завданням курсу є: засвоєння знань з молекулярної та клітинної біології, запропонувати задачі з основних розділів загальної біології 10-го класу; показати оптимальні способи розв'язування задач різного ступеня складності.

Курс «Розв'язування задач 10 клас» розрахований для учнів 10-х класів. Програма курсу включає 35 навчальних годин і розрахована на один рік навчання. Значна частина навчального матеріалу відводиться на виконання практичних робіт з розв'язування задач. До програми включено вивчення теоретичного матеріалу, знання якого необхідні для розв'язування складних і нестандартних задач. Реалізації курсу сприяють різноманітні форми організації навчання – лекції, семінари, практичні роботи, перегляд відеороликів по мітозу, мейозу.

Знання з курсу забезпечать учням необхідну теоретичну базу для подальшого вивчення біології у вищих навчальних закладах, для участі в олімпіадах, для підготовки наукових робіт.

Кількість

годин

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня підготовки учнів

2

Вступ.

Основні етапи розвитку молекулярної біології та її місце в системі біологічних наук.

Учень (учениця):

називає:

 • -об'єкт вивчення і завдання молекулярної біології;
 • -наукові поняття; видатних вчених-біологів;

наводить приклади;

 • -досягнень молекулярної біології;
 • -основні методи досліджень;
 • -використання результатів біологічних досліджень у медицині, сільському господарстві та різних галузях промисловості;

характеризує:

 • -основні етапи розвитку молекулярної біології;
 • -тенденції і напрями розвитку сучасної біологічної науки;

застосовує знання:

 • -про методи досліджень молекулярної біології з метою доведення пізнаваності живої природи та у практичній діяльності.

18

Тема 1. Пластичний та енергетичний обмін у біосистемах.

Етапи енергетичного обміну: підготовчий та аеробний (цикл Кребса).

Фотосинтез як процес трансформації поглинутої організмом енергії світла в хімічну енергію органічних сполук. Фікобіліни та фікоціанобіліни. Каротиноїди – жиророзчинні пігменти.

Неклітинний потік електронів і фотофосфорилювання. Екологія фотосинтезу. Добові і сезонні ритми фотосинтезу.

Хемосинтез – процес синтезу АТФ, глюкози та інших органічних сполук завдяки енергії, що виділяється при окисненні неорганічних сполук.

Учень (учениця):

називає:

 • -основні метаболічні процеси в клітині та методи їх вивчення;
 • -джерела енергії для клітини;
 • -фотосинтетичні пігменти;
 • -чинники, що впливають на фотосинтез;

описує:

 • -окисно-відновні реакції метаболізму за участю ферментів;
 • -механізми дії різних чинників на біохімічні перетворення;
 • -основні біохімічні реакції у клітині;

аналізує;

 • -роль біомолекул в організації клітинних структур;

застосовує знання;

 • -для характеристики фотосинтезу, гліколізу і дихання як окисно-відновних процесів.

Практичні роботи.

1. Розв'язування задач на енергетичний обмін.

2. Розв'язування задач на фотосинтез.

3. Розв'язування задач на хемосинтез.

8

Тема 2.Молекулярні основи спадковості.

Нуклеїнові кислоти. Історія вивчення нуклеїнових кислот.

Синтез білка. Транскрипція і трансляція. Генетичний код.

Регуляція біосинтезу білка.

Екзонно-інтронна організація геному.

Учень (учениця):

називає:

 • -процеси біосинтезу в живій клітині;
 • -умови протікання процесів біосинтезу білків, вуглеводів, ліпідів;

описує:

 • -кодування структури білка у молекулі ДНК;
 • -транскрипцію інформації на мРНК;
 • -трансляцію інформації на рибосомах;

аналізує;

 • -роль біомолекул в організації клітинних структур;

висловлює судження;

 • -про матричні реакції як основу передачі спадкової інформації у клітині;

застосовує знання;

 • -для характеристики процесів біосинтезу як асиміляційних процесів;

Практичні роботи.

1. Розв'язування задач на визначення порядку чергування нуклеотидів у ДНК.

2. Розв'язування задач на визначення маси гена та маси білка.

3. Розв'язування задач на синтез білка.

4. Розв'язування задач на екзонно-інтронну організацію геному.

5

Тема 3. Клітинний цикл. Мітоз. Мейоз.

Закономірності зміни обсягу інформації, кількості хромосом і ДНК у клітині.

Комбінація гомологічних хромосом у мітозі та мейозі.

Учень (учениця):

розпізнає:

 • -клітини на різних стадіях життєвого циклу;

описує;

 • -способи репродукції клітини;
 • -фази мітозу, мейозу;

пояснює;

 • -біологічне значення різних типів поділу клітини;
 • -значення кросинговеру;
 • -залежність мітотичної активності від фізичних навантажень;

порівнює;

 • -мітоз і мейоз;

аналізує:

 • -причини подібності механізмів саморегуляції у клітинах прокаріотів та еукаріотів.

Практичні роботи.

1. Розв'язування задач на клітинний цикл. Мітоз. Мейоз.

2. Розв'язування задач на комбінацію гомологічних хромосом у мітозі та мейозі.

Тематичний план курсу за вибором «Розв'язування задач з молекулярної біології»

№ з/п

Тема

Кількість навчальних годин

Кількість практичних годин

1

Вступ

2

-

2

Тема 1. Пластичний та енергетичний обмін у біосистемах.

18

10

3

Тема 2. Молекулярні основи спадковості.

8

4

4

Тема 3. Клітинний цикл. Мітоз. Мейоз.

5

3

Список рекомендованої літератури

1. Албертс Б., Брей Д., Льюис Дж. Молекулярная биология клетки: в 3-х т.

2. Барна І.В., Барна М.М. Біологія. Задачі та розв'язки. – Тернопіль: Мандрівець, 2001. – 160с

3. Кочергин Б.Н., Кочергина Н.А. Задачи по молекулярной биологии и генетике. – Минск: Нар.асвета, 1982. – 124 с.

4. Литвиненко О.І., Атроментова Л.О. Генетика. Збірник задач. – К.: Вища школа, 1987

5. Муртазин Г.М. задачи и упражнения по общей биологии. – М.: Просвещение, 1972. – 270с

6. Муртазин Г.М.Задачи и упражнения по общей биологии. – М.: Просвещение, 1981

7. Овчинніков С.О. Збірник задач і вправ із загальної біології. – Київ: Генеза, 2000. – 152с

8. Соколовская Б.Х.Сто задач по молекулярной биологии и генетике. – Новосибирск: Наука, 1971.

9. Сборник задач по биологии (учебно-методическое пособие). – Киров, 1998

10. Тимченко А.Д. Збірник задач і вправ з біології. – К.: ВУ

11. Задачі з генетики та методика їх розв'язування: посібник для вчителів- біологів та учнів шкіл з поглибленним вивченням біології / Д. М. Голда. - К. : Вирій, 1997. - 72 с.

Перегляд файлу

 

 

 

 

Програма

курсу за вибором  «Розв’язування  задач з молекулярної

біології»

для учнів 10-го класу (35 годин, з них 2 год резервні)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: учитель біології  вищої кваліфікаційної категорії,

                                            учитель-методист НВК «Чаплинська школа-гімназія»

Кузьменко Світлана Іванівна

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

Однією з головних цілей вивчення біології є формування в учнів уявлень про практичне значення біологічних знань як наукових основ багатьох сучасних галузей виробництва, сільського господарства, медицини. Достатньо глибоке, осмислене засвоєння ними навчального матеріалу передбачає не лише запамятовування фактичних даних і теорій, а й уміння застосовувати їх на практиці. Одним із шляхів до цієї мети є розв’язування розрахункових і ситуаційних задач з біології.

 Основна  частина курсу за вибором ґрунтується на теоретичному матеріалі, викладеному в підручнику та додатковій літературі, і відповідає розділам шкільної програми з біології.

Курс «Розв’язування задач з молекулярної біології» призначений для поглибленого вивчення учнями профільних класів складних питань з молекулярної біології, пластичного та енергетичного обміну речовин, клітинного циклу у розв’язанні теоретичних та практичних проблем сучасної біологічної науки та медицини.

Метою курсу «Розв’язування задач з молекулярної біології» є поглиблення знань основних закономірностей молекулярної біології, опанування окремих методів біологічного аналізу.

Завданням курсу є: засвоєння знань з молекулярної та клітинної біології, запропонувати задачі з основних розділів загальної біології 10-го класу; показати оптимальні способи розв’язування задач різного ступеня складності.

 Курс «Розв’язування задач 10 клас» розрахований для учнів 10-х класів. Програма курсу включає 35 навчальних годин і розрахована на один рік навчання. Значна частина навчального матеріалу відводиться на виконання практичних робіт з  розв’язування задач. До програми включено вивчення теоретичного матеріалу, знання якого необхідні для  розв’язування складних і нестандартних задач. Реалізації курсу сприяють різноманітні форми організації навчання – лекції, семінари, практичні роботи, перегляд відеороликів по мітозу, мейозу.

Знання з курсу забезпечать учням необхідну теоретичну базу для подальшого вивчення біології у вищих навчальних закладах, для участі в олімпіадах, для підготовки наукових робіт.

Кількість

годин

Зміст навчального матеріалу

 Вимоги до рівня підготовки учнів

2

Вступ.

Основні етапи розвитку молекулярної біології та її місце в системі біологічних наук.

 

Учень (учениця):

називає:

 • об’єкт вивчення і завдання молекулярної біології;
 • наукові поняття; видатних вчених-біологів;

наводить приклади;

 • досягнень молекулярної біології;
 • основні методи досліджень;
 • використання результатів біологічних досліджень у медицині, сільському господарстві та різних галузях промисловості;

характеризує:

 • основні етапи розвитку молекулярної біології;
 • тенденції і напрями розвитку сучасної біологічної науки;

застосовує знання:

 • про методи досліджень молекулярної біології з метою доведення пізнаваності живої природи та у практичній діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Тема 1. Пластичний та енергетичний обмін у біосистемах.

Етапи енергетичного обміну: підготовчий та аеробний (цикл Кребса).

Фотосинтез як процес трансформації поглинутої організмом енергії світла в хімічну енергію органічних сполук. Фікобіліни та фікоціанобіліни. Каротиноїди – жиророзчинні пігменти.

Неклітинний потік електронів і фотофосфорилювання. Екологія фотосинтезу. Добові і сезонні ритми фотосинтезу.

Хемосинтез – процес синтезу АТФ, глюкози та інших органічних сполук завдяки енергії, що виділяється при окисненні неорганічних сполук.

 

 

Учень (учениця):

називає:

 • основні метаболічні процеси в клітині та методи їх вивчення;
 • джерела енергії для клітини;
 • фотосинтетичні пігменти;
 • чинники, що впливають на фотосинтез;

описує:

 • окисно-відновні реакції метаболізму за участю ферментів;
 • механізми дії різних чинників на біохімічні перетворення;
 • основні біохімічні реакції у клітині;

аналізує;

 • роль біомолекул в організації клітинних структур;

застосовує знання;

 • для характеристики фотосинтезу, гліколізу і дихання як окисно-відновних процесів.

 

 

 

 

Практичні роботи.

1. Розвязування задач на енергетичний обмін.

2. Розвязування задач на фотосинтез.

3. Розвязування задач на хемосинтез.

 

8

Тема 2.Молекулярні основи спадковості. 

Нуклеїнові кислоти. Історія вивчення нуклеїнових кислот.

Синтез білка. Транскрипція і трансляція. Генетичний код.

Регуляція біосинтезу білка.

Екзонно-інтронна організація геному.

 

Учень (учениця):

називає:

 • процеси біосинтезу в живій клітині;
 • умови протікання процесів біосинтезу білків, вуглеводів, ліпідів;

описує:

 • кодування структури білка у молекулі ДНК;
 • транскрипцію інформації на мРНК;
 • трансляцію інформації на рибосомах;

аналізує;

 • роль біомолекул в організації клітинних структур;

 

висловлює судження;

 • про матричні реакції як основу передачі спадкової інформації у клітині;

 

застосовує знання;

 • для характеристики процесів біосинтезу як асиміляційних процесів;

 

 

 

Практичні роботи.

1. Розвязування задач на визначення порядку чергування нуклеотидів у ДНК.

2. Розвязування задач на визначення маси гена та маси білка.

3. Розвязування задач на синтез білка.

4. Розвязування задач на екзонно-інтронну організацію геному.

 

5

Тема 3. Клітинний цикл. Мітоз. Мейоз.

 Закономірності зміни обсягу інформації, кількості хромосом і ДНК у клітині.

 Комбінація гомологічних хромосом у мітозі та мейозі.

 

Учень (учениця):

розпізнає:

 • клітини на різних стадіях життєвого циклу;

описує;

 • способи репродукції клітини;
 • фази мітозу, мейозу;

пояснює;

 • біологічне значення різних типів поділу клітини;
 • значення кросинговеру;
 • залежність мітотичної активності від фізичних навантажень;

порівнює;

 • мітоз і мейоз;

аналізує:

 • причини подібності механізмів саморегуляції у клітинах прокаріотів та еукаріотів.

 

 

 

Практичні роботи.

1. Розвязування задач на клітинний цикл. Мітоз. Мейоз.

2. Розвязування задач на комбінацію гомологічних хромосом у мітозі та мейозі.

 

 

Тематичний план курсу за вибором  «Розв’язування  задач з молекулярної біології»

№ з/п

Тема

Кількість навчальних годин

Кількість практичних годин

1

Вступ

2

-

2

Тема 1. Пластичний та енергетичний обмін у біосистемах.

 

18

10

3

Тема 2. Молекулярні основи спадковості.

8

4

4

Тема 3. Клітинний цикл. Мітоз. Мейоз.

 

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список рекомендованої літератури

1. Албертс Б., Брей Д., Льюис Дж. Молекулярная биология клетки: в 3-х т.

2.  Барна І.В., Барна М.М. Біологія. Задачі та розвязки. – Тернопіль: Мандрівець, 2001. – 160с

3. Кочергин Б.Н., Кочергина Н.А. Задачи по молекулярной биологии и генетике.      – Минск: Нар.асвета, 1982. – 124 с.

4. Литвиненко О.І., Атроментова Л.О. Генетика. Збірник задач. – К.: Вища школа, 1987

5. Муртазин Г.М. задачи и упражнения по общей биологии. – М.: Просвещение, 1972. – 270с

6. Муртазин Г.М. Задачи и упражнения по общей биологии. – М.: Просвещение, 1981

7. Овчинніков С.О. Збірник задач і вправ із загальної біології. – Київ: Генеза, 2000. – 152с

8. Соколовская Б.Х. Сто задач по молекулярной биологии и генетике. – Новосибирск: Наука, 1971.

9. Сборник  задач по биологии (учебно-методическое пособие). – Киров, 1998

10. Тимченко А.Д. Збірник задач і вправ з біології. – К.: ВУ

11. Задачі з генетики та методика їх розв'язування: посібник для вчителів- біологів та учнів шкіл з поглибленним вивченням біології / Д. М. Голда. - К. : Вирій, 1997. - 72 с.


 

 

 

 

 


 

docx
Додано
6 серпня 2018
Переглядів
1409
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку