Програма тренінгових занять "Школи лідера"

Про матеріал

Програма "Школи лідера" містить розробки тренінгових ігрових занять з учнями 5-9 класів для вдосконалення лідерських здібностей учасників Школи: формування організаторського мислення, рефлексії, здатності об'єктивно оцінювати себе і роботу інших, розвиток уміння та навичок організації оптимального спілкування, конструктивної взаємодії, формування етичної культури в лідерів учнівського самоврядування.

Стане у нагоді класним керівникам, педагогам-організаторам, заступникам директора з ВР.

Перегляд файлу

КЗ «Рубіжанська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів»

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Керівник програми:

                                                               Сікора Зоя Іванівна –

                                                               педагог-організатор

 

 

 

 

 

 

2018 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

 Актуальність впровадження програми «Школи лідера»

       Кожна освітня система спрямована на реалізацію завдань суспільства з  виховання його громадян. Нинішня школа є моделлю демократичного суспільства. Це вимагає специфічних методів здійснення навчально-виховної роботи. Важливість упровадження педагогічних інновацій в освітньому просторі України обумовлюється тими можливостями, які вигідно відрізняють їх від традиційних підходів до навчання. По-перше, це можливість встановлення рівноправних партнерських стосунків між педагогом і учнем, організація продуктивної співпраці між тими, хто вчить і хто вчиться; по-друге, навчання базується на потребах дітей та їхніх психологічних характеристиках; по-третє, відбувається орієнтація навчання на результат і набуття учнями найважливіших компетенцій; по-четверте, можливість практичної реалізації особистісно орієнтованого підходу до організації педагогічного процесу. Серед інноваційних технологій навчання, що запроваджуються останнім часом, визначне місце посідає технологія тренінгу, яка допомагає учневі краще усвідомити свій внутрішній світ, зробити своє життя успішним, керувати власними бажаннями та діями. Тому однією з форм навчання вихованців – лідерів учнівського самоврядування дитячої організації «ЕКО» КЗ «Рубіжанська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» є тренінгові заняття «Школи лідера», яка спрямовує свої зусилля саме на розвиток і вдосконалення найкращих комунікативно-організаторських здібностей учнів, які є офіційними і неофіційними лідерами учнівського колективу. Така форма роботи дозволяє   педагогу-організатору  відстежувати актуальні проблеми, які є в учасників Школи, сприяє усвідомленню ними своїх індивідуально-типологічних особливостей, а також їх ефективному використанню в учнівському колективі. Формування успішних лідерів  передбачає перенесення здобутих знань і навичок з тренінгових занять у середовище ровесників під час повсякденного спілкування та взаємодії один з одним, що забезпечує більшу результативність виховної роботи.

     Навчання через практику, навчання через участь – важливі інструменти для становлення особистості підлітків, здатного до саморозвитку й конструктивної взаємодії з однолітками.

       Тренінгові заняття – це завжди імпровізація, яка поєднує в собі діалог і гру, процес знаходження істини. Це забезпечує вихід учнів  на нові обрії розвитку через особисте прийняття й переживання лідерського досвіду, засвоєння знань з проблеми лідерства через особисті почуття й дії. Кожен учень, учасник тренінгу, «відкриває» свої особливості внутрішнього світу і «бачить» себе в ситуації очима інших. У ситуаціях тренінгу спостерігається «пробудження» рефлексивної поведінки, яка є необхідним компонентом культури спілкування лідера.

     Дискусії, творчі завдання, міні-лекції спонукають до смислового занурення особистості в досвід людства, в актуалізовані пласти її особистого життєвого досвіду, стимулюючи самоактивність і продуктивні зміни в психологічній організації внутрішнього світу, розширюючи сферу саморозвитку рефлексивними засобами духовного самовдосконалення.

 

Актуальність програми визначається:

 • сучасними тенденціями розвитку суспільства (глобалізація, демократизація, інформатизація);
 • сучасними тенденціями розвитку системи освіти (відкритість, безперервність, технологічність);
 • зростаючою роллю морального виховання та формування етичної культури і духовності у молоді та її лідерів;
 • необхідністю запровадження інноваційних підходів до підвищення ефективності навчання.

 

Принципи реалізації програми:

 • гуманність і демократичність;
 • науковість і системність;
 • діяльність;
 • особистісно орієнтований підхід;
 • здоров`язбереження;
 • підтримання зв’язку з життям;

 

Головна мета: вдосконалення лідерських здібностей учасників Школи: формування організаторського мислення, рефлексії, здатності об’єктивно оцінювати себе і роботу інших, розвиток уміння та навичок організації оптимального спілкування, конструктивної взаємодії, формування етичної культури в лідерів учнівського самоврядування.

 

Завдання програми

Систематизувати знання щодо:

 • ключових компонентів етичної культури: моральна свідомість, моральні відносини, моральна діяльність;
 • понять «лідер» і «лідерство»;
 • культури спілкування;
 • ціннісних орієнтацій ефективного лідера;
 • поняття про моральний вибір особистості;
 • прийомів самовиховання;
 • способів командної взаємодії та технік морального впливу.

Сформувати вміння (навички):

 • визначити свої ціннісні орієнтації;
 • використовувати моральні вимоги до спілкування;
 • правильно виявляти власні емоції;
 • застосовувати прийоми вольової саморегуляції;
 • використовувати прийоми самопізнання та самовдосконалення;
 • використовувати техніку поведінки у конфліктних ситуаціях і за життєвої кризи;
 • застосовувати технології морального впливу на інших.

Розвинути установки до:

 • самопізнання;
 • самовдосконалення;
 • оволодіння навичками людинознавчої компетентності;
 • етично грамотного прийняття рішень.

 

Очікувані  навчальні результати

Знання:

 • ключових компонентів етичної культури: моральна свідомість, моральні відносини, моральна діяльність;
 • понять «лідер» і «лідерство»;
 • культури спілкування;
 • ціннісних орієнтацій ефективного лідера;
 • поняття про моральний вибір особистості;
 • прийомів самовиховання;
 • способів командної взаємодії та технік морального впливу.

Вміння:

 • визначати свої ціннісні орієнтації;
 • використовувати моральні вимоги до спілкування;
 • правильно виявляти власні емоції;
 • застосовувати прийоми вольової саморегуляції;
 • використовувати прийоми самопізнання та самовдосконалення;
 • використовувати техніку поведінки у конфліктних ситуаціях і за життєвої кризи;
 • застосовувати технології морального впливу на інших.

Установки до:

 • самопізнання;
 • самовдосконалення;
 • оволодіння навичками людинознавчої компетентності;
 • етично грамотного прийняття рішень.

 

Навчальна стратегія

     Реалізація завдань для досягнення результатів програми здійснюється в очному форматі шляхом:

 • участі у роботі «Школи лідера» на тренінгових заняттях (заняття проводяться 1 раз на місяць протягом 1,5-2 години);
 • розгляду навчального матеріалу на годинах спілкування;
 • самостійного вивчення навчального матеріалу на основі комплексу завдань;
 • виконання практичних завдань, спрямованих на набуття умінь та на практиці застосовувати набуті знання;
 • участі у роботі органів учнівського самоврядування з метою розвитку навичок, установок і рис лідера;
 • проведення поточного самотестування після вивчення тем програми, а також підсумкового контрольного анкетування до програми;
 • написання та захисту індивідуальної творчої роботи у вигляді проекту лідера учнівського самоврядування щодо самовдосконалення власної особистості.

 

Склад групи: лідери учнівської ради дитячої організації «ЕКО» КЗ «Рубіжанська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» (10-15 осіб).

 

Методичні прийоми, що використовуються на заняттях: інформаційне повідомлення, експрес-діагностика, мозковий штурм, тренінгові вправи, рольова гра, бесіда, обговорення, міні-завдання, театралізована гра тощо.

 

Форми контролю

     Навчальні результати учнів у межах програми оцінюються на основі:

 • виконання практичних завдань (32 бали);
 • участі в обговореннях (18 балів);
 • підсумкового очного контролю у вигляді тестової анкети (25 балів).

     Максимальна кількість балів за вивчення програми – 100.

Прохідний бал – 51.

 

Критерії оцінювання поточних практичних завдань

 

Критерії

Максимальний бал

Пояснення

Коректність

2

Відповідність отриманим знанням, предметна спрямованість

Індивідуальність

2

Наявність особистої позиції

Творчий підхід

3

Оригінальність, нестандартність рішення

Практична спрямованість

2

Практичне значення для діяльності

Всього

9

 

 

Форми проведення: тренінгові заняття з використанням міні-лекцій, інформаційних повідомлень, вивчення літератури, бесід, дискусій, презентацій, інтерактивних вправ та ігор.

 

Очікувані результати: активізація та удосконалення індивідуального досвіду кожного учасника, розвиток творчої і соціальної ініціативи молоді, високий рівень соціально-комунікативних здібностей учнів, засвоєння методів організаторської роботи, прийомів ефективного спілкування та взаємодії.

     В основі організації тренінгових занять – самоорганізація особистості. Учасники «Школи лідера» самі розробляють і затверджують правила спілкування, взаємодії, ведення тренінгу, пошуків компромісу, визначення мети – «це я можу, а цього я повинен навчитися». Учні допомагають один одному вдосконалювати організаторські навички, вміння слухати співрозмовника, поважати його думку, відмовляючись від своєї, якщо вона виявляється хибною.

     Мистецтво пошуків компромісу – мотив, який пронизує всю програму тренінгу. Толерантність стала метою й засобом навчання. Обговорення теми здійснюється до цілковитого з`ясування всіх її аспектів.  Роль педагога-організатора – тренера – допомогти учням взяти якомога активнішу роль та бути впевненим у правильному розумінні ключових ідей концепції лідерства.

     Тренінг – це конструктивний механізм, який сприяє розгортанню процесу емоційно збагаченого розмірковування, допомагає позитивним моральним самозмінам учнів. Предметом такого розмірковування є образ «Я» лідера в контексті певних суспільних вимог, норм чи життєвих ситуацій.

     Тренінг цілком знімає ефект «придушення дитини дорослим». Тренінг сприяє стабілізації внутрішнього світу дитини, розширює значущий простір учня, спонукає до творчої взаємодії.

     У процесі реалізації тренінгової програми створюються найкращі умови для задоволення потреб вихованців у спілкуванні, самовияві, в пізнанні світу, себе в ньому та загалом сенсу життя.

     Тренінг – це не просто висока активність. Вона трансформується в бажання вихованців висловлюватися, захоплюватися результатом своєї та групової діяльності, переживати від результату своєї праці та співпраці. Це результат сприймання себе як особистості, що є результатом формування позитивної  «Я – концепції» в кожної дитини. Вихованці проявляються своїми новими, невідомими гранями, а педагог-організатор пізнає актуальну та найближчу зону їхнього розвитку, оцінює динаміку зростання учнів як особистостей, бачить новий виток перспективного розвитку, тобто переводить вихованців на вищий рівень розвитку – розвиток свідомого ставлення до свого «Я», індивідуальних цінностей та цінностей суспільства.

 

Структура тренінгового заняття

І. Вступ

 • Представлення тренера, команди.
 • Коротка інформація про програму, у рамках якої проводяться тренінгові заняття.
 • Оголошення теми тренінгу.

     Учасників програми (членів учнівської ради) знайомлять з особливостями методики проведення заняття (що таке тренінгові форма навчання та які її особливості). Дається план-графік роботи: час проведення, перерви тощо.

     Прийняття правил – випробуваний та ефективний метод досягнення в групі атмосфери довіри та співпраці. Правила можуть ухвалюватися на початку кожного заняття. Основний перелік необхідних для тренінгу правил пропонує тренер, а присутні можуть доповнити його своїми. Правила варто записати на великому аркуші паперу та прикріпити на видному місці. Вони мають знаходитися там до кінця заняття, щоб можна було  в разі потреби посилатися на необхідне правило.

Правила

 1. Цінувати час (говорити по черзі, коротко і нечасто, за темою заняття).
 2. говорити тільки від свого імені.
 3. Бути позитивними до себе та інших (Бути +).
 4. Правило додавання (Я + Ти + Ми).
 5. Правило поваги до своєї та протилежної статі (+ +)
 6. Правило добровільної активності.
 7. Правило конфіденційності.
 8. Правило правої руки.

Привітання

     Уточнення самопочуття кожного. Це створює атмосферу «тут і зараз». Розкриваючи свій емоційний стан, учасники розповідають, чого вони очікують від заняття та про зміни, які сталися внаслідок попереднього заняття.

ІІ. Основна частина

     У ній вправи пасивного характеру чергуються з рухливими іграми. І перші, і другі обов’язково завершуються обговоренням і самозвітом учасників стосовно своїх відчуттів і думок (рефлексією). Інколи основна частина може складатися з двох частин, розділених перервою. У такому разі два заняття можна об’єднувати в одне.

ІІІ. Вправи для емоційної розминки

     Спрямовані на створення внутрішньої свободи учасників групи і взяті здебільшого з дитячих ігор. Репертуар їх чималий.

ІV. Підбиття підсумків заняття

     Висловлювання учасниками по черзі своїх відчуттів і вражень щодо проведеної роботи, побажання тренерові та групі.

V. Прощання

     Своєрідна ритуальна дія, яка може мати різні форми проведення.

Закінчення заняття

     Правильно закінчити заняття так само важливо, як і правильно його розпочати. Завершується тренінг спеціальними заключними вправами, після яких має відбутися оцінка-аналіз заняття.

     Оцінку можна проводити у формі анкет, опитувальних листів або просто висловів присутніх. Мета будь-якої оцінки тренінгу – перевірити якість навчання та визначити, наскільки воно було ефективним. Оцінка-аналіз тренінгу також дозволяє коригувати проведення занять,  дає імпульс до нових ідей, допомагає зрозуміти, наскільки було досягнуто поставлену мету. Отримана інформація дає змогу з’ясувати, що із засвоєного присутніми на тренінгу призведе до змін в їхній практичній діяльності. Часто учасники тренінгу знають відповіді на всі запитання, але не спроможні отримати з цього знання користь, перебуваючи у звичайній робочій обстановці. Тому серед запитань оцінки-аналізу обов’язково повинна порушуватися проблема змін у подальшій практичній діяльності учасників тренінгової програми.

     Запитання мають бути відкритими і надавати людині повну свободу відповіді. Бажано лишати достатньо місця на відповіді. Підписувати анкети не обов’язково. Анонімність опитування сприяє чесним відповідям.

     Тренер допомагає учасникам брати найактивнішу участь і бути певними щодо правильного розуміння ключових концепцій та ідей. Тренер має також бути готовим адаптувати програму відповідно до потреб і міркувань, які виникатимуть під час тренінгу:

 • сприяє забезпеченню підходящої атмосфери для обміну досвідом у групі, вільного визначення проблем, розкутого обміркування шляхів їхнього вирішення;
 • допомагає учасникам занять аналізувати мотивацію навчання;
 • застосовує різноманітні навчальні прийоми з тим, щоб надати заняттям розмаїтості та підлаштувати під різні навчальні можливості учасників;
 • установлює позитивну атмосферу в групі та сам стає учасником освітнього процесу;
 • ототожнює себе з групою, нічого не нав’язує і не вимагає.

 

Перший рік навчання

 

з/п

Назва ігрового

заняття з елементами тренінгу

Термін

Зміст тренінгу

1.

Знайомство.

Стратегія лідерства  

вересень

Гра 1. «Вибір лідерів»

Гра 2. «Аукціон»

Гра 3. «Створення команд»

Гра 4. «Створення команди»

Гра 5 . «Велика плутанина»

Гра 6. «Конкурс капітанів»

Гра 7. «Вислови  почуття»

2.

Хто він, лідер?

жовтень

Гра 1. «Гучний рахунок!»

Мозковий штурм «Асоціації»

Вправа 3. «Лідер - це...»

Вправа 4. «Творчі міні-завдання»

3.

Риси лідера

листопад

Міні-сесія «Ролі лідера»

Мозковий штурм «Риси лідера»

Вправа 1. «Психологічний та поведінковий портрет лідера»

Вправа 2. «Особистісні риси»

Вправа 3. «Який я лідер?»

4.

Продуктивне спілкування – основа лідерства

грудень

Гра 1. «Емоції і ситуації»

Вправа 2. «Ярлики»

Вправа 3. «6 чи 9»

Мозковий штурм «Толерантність це...»

Вправа 4. «Згода, незгода, оцінка»

5.

Лідерство – це дія

січень

Вправа 1. «Характеристика»

Вправа 2. «Лідери діють»

Вправа 3. «Світ ідей»

Вправа 4. «Підбиття підсумків»

6.

Шлях до „я” – ідеалу”

лютий

Гра 1. «Ітерв`ю”»

Гра 2. «Модель ідеального класу»

Гра 3. «Горщик з серцями»

Гра 4. «Свічка бажань»

7.

Творчі здібності лідера

березень

Гра 1. «Уяви куб»

Гра 2. «СГІМБРУКВА»

Гра 3. «Продавець взуття»

8.

Лідер і команда

квітень

Гра 1. «Ящик з яблуками»

Гра 2. «Групова машина»

Гра 3. «Пекельні башти»

9.

 

 

Кодекс лідера

 

 

травень

 

 

Гра 1. «Гра Роджера»

Гра 2. «Кодекс»

Гра 3. «Підсумок»

Вправа 4. «Побажання. Сувенір»

 

Тренінг № 1.

ЗНАЙОМСТВО. СТРАТЕГІЇ ЛІДЕРСТВА

 

Мета: створення теплої атмосфери, довірливих стосунків; під час тренінгу   познайомити ближче учасників один з одним.

Матеріал: листи ватману, кольорові маркери, фломастери, олівці, стікери, бейджики, ножиці, дошка, кольорова крейда, листи білого кольору  формату А - 4, ручки, значки.

ХІД ТРЕНІНГУ

Вступне слово педагога-організатора (тренера).

     Попереду в нас тренінг, попереду в нас робота, серйозна і водночас цікава. А сьогодні вам потрібно познайомитися одне з одним, зі мною як тренером і створити особливу атмосферу взаємоповаги, взаємодовіри, взаєморозуміння.

 

 

 

1. Гра «Вибір лідерів»

Тренер: Усі станьте в спільне коло (потрібно об’єднати групу учнів у  команди, для цього потрібно 2  учасники, котрі виконуватимуть роль лідера). Підведіться ті, у кого є справжній друг (зазвичай підводиться половина групи, надалі робота йде з ними). Зробіть крок уперед ті, хто може назвати своїм другом книжку, інші, хто не зробив крок уперед, займають свої місця у загальному колі (запитання ставлять тим, хто зробив крок уперед). Зробіть крок уперед ті, хто вважає своїм другом маму, тата, бабусю чи дідуся, інші (хто не зробив кроку вперед, займають свої місця в загальному колі). Зробіть крок уперед ті, хто вважає себе справжнім другом (зазвичай після цієї гри залишаються декілька учасників, з якими тренер проводить наступну гру).

2. Гра  «Аукціон»

Тренер: Тим, хто пройшов наш «природній відбір», я пропоную зіграти в «Аукціон». По черзі кожен із вас називатиме рису, яку, на вашу думку, повинен мати справжній друг (аукціон розраховано на вибування учасників, залежно від того, яка кількість команд потрібна тренеру для гри).

 

3. Гра  «Створення команд»

Тренер: У мене троє лідерів, однак лідера без команди не існує, тому вам зараз треба буде набрати собі команди, але «веселим» способом. Лідери, оберніться – довкола вас дуже багато цікавих людей, знайдіть цікаву для вас людину і приведіть її в свою майбутню команду (треба влаштувати місто для кожної майбутньої команди). Дуже добре, а тепер ті, кого привели, повертайтеся спиною до людини, яка обрала вас, і швидко обирайте цікаву вам людину, але протилежної статі (так відбувається набір у команди). Дякую, тепер третій шукає четвертого – схожого на себе. Четвертий –

п’ятого, на себе не схожого, і так далі (коли залишається дуже мало учасників треба дати команду: «А тепер усі, хто залишився, швидко розбігайтеся по тих командах, які подобаються вам»).

     Так, у нас з’явилися три команди. Оплески і поздоровлення (кожна команда займає своє місце і утворює коло).

 

4. Гра «Створення команди»

Тренер: Можливо, ви вважаєте, що у вас уже є команда? Ні, у вас є тільки купка людей. Команда у вас буде тоді, коли ви станете згуртованим колективом, а для цього вам потрібно за 10 хв виконати 4 умови.

Умова 1. Оформити для кожного бейджик, на якому буде охайно написано ім’я учасника. Це може бути ваше справжнє ім’я, а може бути тренінгове.

Умова 2. Обрати капітана команди.

Умова 3. Придумати назву команді.

Умова 4. Придумати девіз, під яким ви сьогодні працюватимете (час для роботи – 10 хв). (На дошці або фліп-чарті тренер записує назви команд і виставляє бали за участь у наступних іграх).

 

5. Гра  «Велика плутанина»

Тренер: Зараз по черзі кожна команда буде гравцями. Отже команда гравців стає у центр кола, взявшись за руки. Інші команди суперників її оточують, але спочатку стоять до неї спиною – обличчям зовні, щоб не підглядати. За сигналом гравці починають заплутуватися, підлізаючи одне одному під руки або переступаючи через них, але руки не розриваються. Час на плутанину - 1хв. Оцінюють час, за який команда суперників розплутає команду гравців. Після цього грають наступні команди.

 

6. Гра  «Конкурс капітанів»

Тренер: Яка команда вважає себе найсильнішою? Команда № ... – чудово, ви граєте першою. Прошу вийти вашого капітана. Отже, ви потрапили в неформальні обставини з одним з гравців протилежної команди. І якщо зможете сказати чудові слова про цю людину, засипати її компліментами, то принесете найбільшу кількість балів своїй команді.

Завдання. Запросіть у центр кола людину протилежної статі (дівчина-капітан запрошує хлопця, хлопець-капітан - дівчину), і дивлячись на цю людину, скажіть їй добрі, теплі, красиві слова, компліменти. Вам треба протриматися 2 хв. Пауза, більша за 5 с, стає кінцем вашого виступу. Готові? Починаймо (продовження «захопленої промови» контролюють за допомогою секундоміра. Після цього грають друга і третя команди, кожна не більше 2-х хв).

Тренер: Перед підсумком буде ще одна заключна гра.

 

7. Гра  «Вислови почуття»

Тренер: Тренінг викликав у вас, як ми всі бачили, дуже багато різних почуттів. А почуття не треба тримати у собі, тому я пропоную вам їх висловити. Отже, останнє завдання нашим командам: висловити почуття собі, іншим командам, тренінгу чи ведучому. Час на підготовку – 5 хв.

(Все закінчується великим святом, і про підсумки і визначення переможців ніхто вже не згадує. Отже, мети тренінгу досягнуто, атмосфера тепла і довіру створено).

Тренер: Тренінг завершено, дякую вам усім за активну участь, але дуже важливо отримати й зворотний зв’язок, тому прошу кожного заповнити бланки і здати їх, після цього сісти в спільне коло (бланки зворотного зв’язку заповнюють після кожного тренінгу).

      Прошу сісти в загальне коло. Ми сьогодні грали, знайомилися, проживали свою частину життя в теплій, добрій атмосфері. Запам’ятайте ваші почуття, людей, які вам сьогодні дарували свою увагу, і приходьте наступного разу з бажанням дарувати добро та тепло іншим. До побачення!

 

Тренінг № 2.

ХТО ВІН, ЛІДЕР?

 

Мета: ознайомити учасників з поняттям «лідер»; стимулювати діяльність учасників у пошуках свого розуміння лідерства; допомогти зрозуміти, що лідерська позиція багато в чому залежить від знань, умінь, особистих рис.

Матеріал: листи ватману, фломастери, маркери, листи формату А - 4.

 

ХІД ТРЕНІНГУ

Вступне слово педагога-організатора (тренера).

     Яким ви бачите лідера як особистість? Чого саме від лідера як від особистості ви очікуєте? Кого можна назвати лідером? Які якості лідера ви хотіли б здобути та чи можливо це? На це та багато інших запитань вам допоможуть знайти відповідь заняття на тренінгу «Стратегії лідерства».

Педагог-організатор – це тренер. Працювати ви будете кожен самостійно, тренер та група – тільки допомагатимуть. Кожен із вас отримає стільки, скільки зможе взяти сам.

Тренінгові заняття мають свої правила та закони:

 1. У кожного повинен бути бейджик з його ім’ям.
 2. Не запізнюватися - це принципово.
 3. На заняттях зазвичай ми сидимо гарним рівним колом.
 4. Упродовж заняття виявляємо активність, відкритість, пам’ятаємо про конфіденційність та правило «тут і зараз».
 5. Правило «стоп», якщо учасник не хоче говорити, він має на це право.

 

1. Вправа  «Гучний рахунок!»

Тренер: Почнімо заняття з гри-розминки. Сьогодні в розминці у нас «Гучний рахунок!» Увага – гра! Кожен має назвати свій порядковий номер не тихіше, а набагато гучніше, ніж його попередник. Когось із групи обирають контролером (у кого музичний слух). Так, контролер, стоячи у центрі кола витягнутою рукою демонструє рівень гучності. У разі зниження гучності він зупиняє рахунок і починає його спочатку: з того, хто став казати тихіше. Так доти, доки не закінчиться коло.

2. Вправа «Асоціації»

Тренер: Зараз упродовж кількох хвилин подумайте і скажіть, які асоціації у вас виникають зі словом (поняттям) «лідер» (вправа відбувається у формі мозкового штурму, прийнятні всі ідеї).

 

3. Вправа  «Лідер - це...»

Тренер: Зараз ми об’єднаємося у мікрогрупи по 5 учасників. Завдання для кожної групи: спробуйте дати визначення поняттю «лідер» не наукове, а власне, але зрозуміле не тільки вам, а й учасникам.

Отже, «лідер – це...»

(тренер може підготувати міні-лекцію, в якій розкриє питання «лідерства» та «лідера». Нині існує близько 130 визначень поняття «лідер». У найпоширенішому  тлумаченні лідер – це людина, яка бере на себе функції управління, організації й посідає провідне місце у групі. Саме лідер впливає на групу більше, ніж хто інший.

У словнику практичного психолога поняття «лідер» визначено, як член групи, за яким усі інші члени групи визнають право ухвалювати відповідне рішення в значущих для групи ситуаціях – рішення, які стосуються інтересів та визначають напрям і характер діяльності всієї групи.

Термін «лідерство» охоплює взаємини домінування та підлеглості, впливу й дотримання в системі міжособистісних стосунків в групі, процес управління й організації поведінки людей, який здійснює лідер. З-поміж існуючих нині концепцій лідерства найпоширенішими вважають такі: теорія лідерських ролей, теорія рис лідерства, харизматична концепція лідерства, інтерактивна теорія лідерства, ситуаційна теорія лідерства, синтетична теорія).

     Слово кожній мікрогрупи, поняття записуйте на аркушах паперу, прикріплюйте до дошки.

(після виступу команд свою інформацію може запропонувати тренер  або у будь-якому разі зробити висновок).

 

4. Вправа  «Творчі міні-завдання»

Тренер: Зараз ми об’єднаємось у три мікрогрупи «Вересень. Жовтень. Листопад».

Завдання для групи 1: створити малюнок-символ «Лідер».

Завдання для групи 2: придумати метафору – яскравий образ «Лідер».

Завдання для групи 3: створити скульптурну композицію «Лідер».

(через 15-20 хв тренер пропонує продемонструвати виконане творче завдання).

     Прошу всіх сісти у спільне коло. Я хочу, щоб кожен із вас висловив своє ставлення до сьогоднішньої зустрічі: що нового ви сьогодні дізналися, чого навчилися, кому з учасників хотіли б подякувати.

(зворотний зв’язок можна отримати під час роботи по колу. Беруть участь, за можливості, всі, але існує правило «стоп»: якщо учасник не хоче говорити, він має на це право. Після спільного кола тренер пропонує учасникам заповнити бланки зворотного зв’язку).

     Я дякую усім за сьогоднішню зустріч та тепле ставлення до всіх учасників. До побачення!

 

Тренінг № 3.

РИСИ ЛІДЕРА

 

Мета: ознайомити учасників з рисами, притаманними лідеру; сприяти розвитку  навичок самоаналізу, дати можливість учасникам оцінити свої лідерські риси.

Матеріал: листи паперу формату А - 4, листи ватману, маркери, фішки трьох        кольорів, ручки.

ХІД ТРЕНІНГУ

Вступне слово педагога-організатора (тренера).

     Сьогодні ми поговоримо про риси, притаманні лідеру. Добре, коли в групі є визнаний лідер! Якщо в групі лідера немає – вона розсипається, як купа піщинок. Кожна піщинка – мініатюрна скеля, але без енергії поєднання її легко розмете вітер. В групі з’являється лідер – і вона стає великою єдністю. Кожен знає, що йому робити, куди йти. У групі панує порядок і енергія скерованих в одному напрямку піщинок.

     Стати лідером має прагнути кожен, тільки потрібно знати своє місце, свою справу й свою відповідальність. Лідер – це той, хто обслуговує інтереси групи.

     Під час роботи в групі потрібно, як мінімум, три такі ролі:

 • Діловий лідер (організатор).
 • Емоційний лідер – він поєднує в собі дві основи: тепла (всіх зігріє, створить відчуття ладу, комфорту, затишку); й «мотиватора»  (зацікавить, викличе бажання йти вперед).
 • Працівник – той, хто, власне, й виконує основну роботу. А роботи завжди багато!

     Насправді, ролей значно більше, тому що кожна ситуація потребує своїх ролей і своїх лідерів. А тепер завдання для груп: подумайте й по черзі, починаючи справа від мене, назвіть рису, на ваш погляд, необхідну, важливу для лідера (опитування здійснюється за принципом «мозкового штурму», приймають усі думки, ідеї учасників).

 

1. Гра «Психологічний та поведінковий портрет лідера»

Тренер: А зараз ми працюватимемо в малих групах. За годинниковою стрілкою зліва від мене вам необхідно розрахуватися на 1-4. В одній групі працюють перші номери, в іншій – другі і так далі.

Вам необхідно в протилежній групі визначити одну людину, яку ви вважаєте лідером. Треба скласти психологічний (риси, вміння) й поведінковий (ситуація, в якій він був лідером) портрет лідера. Група 1 шукає лідера в групі 2, група 2 – в групі 3 і так далі. Час для виконання завдання – 10 хв (коли збіжить час, групі один пропонують зачитати психологічний портрет, який вона склала. Після цього група 2 повинна впізнати «свого героя», але під цей портрет підпадає багато людей, тому доводиться зачитувати й ситуацію. Так роблять усі групи).

     Оскільки під портрет, запропонований групами, підходить кожен учасник нашого тренінгу, можна зробити висновок, що  необхідні риси є в кожного, лише розвинені вони по-різному.

 

2. Гра  «Особистісні риси»

Тренер: Пропоную вам попрацювати в інших малих групах. Уся група об’єднується у чотири команди за принципом «Весна. Літо. Осінь. Зима». Завдання для всіх однакове: обговорити і скласти перелік особистісних рис лідера. Час для роботи – 10 хв (коли відведений час закінчиться, представники груп зачитують свої списки, після чого складають один список як «груповий портрет лідерських рис»).

3. Гра  «Який я лідер?»

Тренер: А тепер кожен працює самостійно під час сьогоднішньої зустрічі ми намагалися визначити головні риси лідера. Ми записали їх і зробили висновок, що ці риси має кожен. А тепер кожен для себе зможе визначитися, наскільки вони розвинені саме в нього (учасники беруть аркуші та ручки, займають місця й оцінюють наявність у себе тих рис, які група визначила як риси лідера, в складеному групою «портреті лідера»). Ви записуєте кожну рису та поряд із нею ставите той бал, на який, на вашу думку, у вас розвинена та чи інша риса.

«0» балів – узагалі відсутня.

«10» балів – максимальна кількість балів.

(далі можна обговорити отримані результати в мікрогрупі, а можна обговорити з групою, запропонувати учасникам відповісти на запитання:

 1. Яка риса у вас отримала найменшу кількість балів?
 2. Що ви будете з цим робити?
  • Запишу як є, оскільки це мене влаштовує.
  • Складу програму з розвитку цієї риси.
 3. Чи влаштовує вас «профіль»  особистісних рис, притаманних лідеру?).

     Зараз я пропоную кожному заповнити бланки зворотного зв’язку. Після завершення роботи прошу подякувати тому, з ким сьогодні було комфортно працювати, від кого ви отримали допомогу.

 

Тренінг № 4.

ПРОДУКТИВНЕ СПІЛКУВАННЯ – ОСНОВА ЛІДЕРСТВА

 

Мета: познайомити учасників з правилами спілкування, поняттям «толерантність»; виховувати доброзичливість, чуйність, любов до людей, бажання постійно спілкуватися з людьми.

Матеріал: листи паперу, ватману, фломастери, корони, смужки паперу.

 

ХІД ТРЕНІНГУ

Вступне слово педагога-організатора (тренера).

     Наше життя дуже цікаве, швидкоплинне, наповнене несподіванками, але існують у житті дуже важливі речі, які люди цінують перш за все, тому що купити ці речі не можна ні за які гроші.

     Одного разу один іудейський мудрець звернувся до Господа з проханням показати йому Рай та Ад. Господь погодився і повів мудреця у велику кімнату, посередині якої стояв великий казан з їжею, а біля нього ходили та плакали голодні та нещасні люди. Вони страждали від того, що не могли поїсти, хоча в руках тримали ложки. Та ручки цих ложок були довші, ніж самі руки.

     «Так це ж справжній Ад!» – сказав мудрець.

     Тоді Господь повів мудреця в іншу кімнату, яка була точнісінькою копією першої. Посеред кімнати стояв такий же великий казан з їжею, а люди, які були в кімнаті, тримали точно такі ж ложки. Та люди всі були щасливими та веселими.

     «Так це ж Рай!» – вигукнув мудрець.

- Що відрізняло людей в одній кімнаті, від тих, що були в іншій?

- Що зробили щасливі люди і що повинні були зробити нещасні?

- Що допомогло людям в раю стати щасливими?

Так, правильно, тільки спілкування.

 

1. Гра-розминка «Емоції та ситуації»

     Учасники стають у коло.

Тренер:  Зараз кожен з вас назве одну емоцію і запам’ятає те, що він сказав. Я починаю: «Спокій».

(коли всі назвали по одній емоції, тренер  продовжує).

     А тепер кожний називає будь-яку ситуацію і кидає м’яч іншому учаснику, запрошуючи продовжити речення і назвати свою емоцію. Наприклад: «Коли я перебуваю вдома, я дуже спокійний» (гра закінчена, коли м’яч побуває у кожного учасника тренінгу).

2. Вправа «Ярлики»

«Посміхнись мені», «Будь похмурим», «Корчи мені гримаси», «Жалій мене» і т.д.

Тренер  об’єднує учасників у групи по 5 осіб. Кожному надіває на голову «корон» таким чином, щоб той не бачив, що на ній написано. Після цього кожна група отримує завдання і п’ять хвилин на виконання. Скласти розрізану картинку, але під час роботи треба звертатися один до одного так, як написано на «короні». Після виконання роботи, по черзі відповідають на питання:

- Чи сподобалося вам, коли до вас так звертаються?

- Чим в реальному житті можуть бути корони?

- Як впливають ярлики на спілкування?

- Чи легко зняти ярлик, якщо вам його вже повісили? Як це зробити?

 

3. Вправа «6 чи 9»

Тренер: Уявіть діалог двох людей, який звучить так:

А: – Це шість.

Б: – Це дев’ять.

А: – Та ні, це шість.

Б: – Та хіба це шість, це ж дев’ять.

А: – Це справжня дев’ятка.

Б: – Ти щось плутаєш, це ж дев’ятка.

А: – Ти з глузду з’їхав? Чи тобі повилазило?

Б: – Ні, це тобі треба лікуватися!

Тренер: Небажання зрозуміти одне одного, впевненість, що ваша думка найправильніша – самий короткий шлях до непорозумінню, а найчастіше грунт  для виникнення конфлікту. Тому, коли ви прагнете продуктивного спілкування, необхідно поважати точку зору партнера, його особистість, незалежно від його статусу, національності, індивідуальних особливостей. Таке спілкування називають толерантним.

     Поняття «ТОЛЕРАНТНІСТЬ» вперше почали використовувати ще у ХVІІІ столітті. Ще в своєму трактаті відомий французький письменник та філософ Вольтер писав: «Безумством является убеждение, что все люди должны думать одинаково об определенной вещи». Поняття толерантності не однакове в різних культурах так, як залежить від історичного досвіду народу. Англійці розуміють толерантність як готовність та здатність без протесту приймати іншу особистість, у французів – це свобода для іншого, його думки, поведінка, політичні та релігійні переконання. У китайців бути толерантним означає – великодушно та щиро відноситися до інших. У арабів толерантність – це вміння прощати, терпіти, співпереживати, а на персидськім – це здібність до примирення.

     У наш час толерантність розуміють, як повагу, відказ від домінування, тиску, прийняття інших такими, якими вони є.

     Ділення людей на толерантних та нетолерантних умовно. Кожна людина протягом всього життя здійснює різні вчинки. Але здібність вести себе толерантно може стати особистою рисою характеру, забезпечити успіх у спілкуванні. Толерантні люди більше знають про свої недоліки та переваги. Вони критично ставляться до себе та не дозволяють собі винити в усіх проблемах інших, не перекладають свою вину на інших, не розділяють світ – на чорне та біле, постійно готові до спілкування для того, щоб зрозуміти думку іншого.

     Почуття гумору та здібність посміятися над своїми слабкими сторонами – особиста риса толерантної людини. Тобто, толерантна людина знає та правильно оцінює себе. Його позитивне відношення до себе співіснує з позитивним та відношенням до інших.

 

4. Вправа «Слово – толерантність»

     На дошці вертикально записано слово толерантність. Учасники називають риси характеру людини, яка асоціюється з поняттям толерантності та починається з літери вертикального рядку.

 

5. Вправа «Згода, незгода, оцінка»

   Учасники об`єднуються у три групи. Кожна група отримує лист паперу та карточку із завданням.

 1. Складіть перелік слів та висловів, за допомогою яких ви висловлюєте згоду.
 2. Складіть перелік слів та висловів, за допомогою яких ви не погоджуєтесь будь з чим.
 3. Складіть перелік слів та висловів, за допомогою яких ви висловлюєте оцінку діям та вчинкам іншого.

Через 5 хв кожна група по черзі демонструє свій результат. Потім тренер пропонує підкреслити на листках ті вислови, які можна використовувати під час толерантного спілкування.

6. Підведення підсумків

     Тренер пропонує висловити свою особисту думку з поводу заняття, доповнюючи незакінчене речення: «Мені було.., тому що...»

 

Тренінг № 5.

ЛІДЕРСТВО – ЦЕ ДІЯ

 

Мета: сприяти розширенню знань учнів про лідерство, заохочувати виявляти ініціативу у вирішенні проблем життя громади.

Матеріал: плакат 1. «Керівництво – це процес переконання й прикладу, завдяки яким лідер спонукає інших діяти відповідно до своєї мети чи до мети всієї групи.  Джон У. Гарднер», плакат 2. «Хороший лідер – це ...».

 

ХІД ТРЕНІНГУ

Тренер: Подивіться на плакат на стіні. Так  видатний американський письменник  визначає лідерство. Але це визначення погане, бо воно розпливчасте і не дає інформації, яким же насправді повинен бути лідер. Я  беру дві  червоні смужки паперу і заклеюю ними це визначення – ось так «Х». А тепер подивіться на плакат 2 «Хороший лідер – це...». Сьогодні ви будете працювати над своїм реалістичним визначенням – що таке добре керівництво і як можна використати це визначення в житті.

1. Вправа  «Характеристика лідерства»

Тренер: Зараз ми об`єднаємося у  три групи за допомогою розрізних карток. Для того, щоб взнати хто буде працювати в вашій групі, треба зібрати малюнок з розрізних частинок, і обов`язково вибрати керівника команди (після того, як завдання буде виконано, треба запропонувати сісти групами).

Кожна команда отримує лист ватману, маркери та одну велику смужку паперу. Перше завдання групи – намалювати портрет, який представляє хорошого лідера, звертаючи особливу увагу на хороші лідерські якості. Наприклад: лідер має бути хорошим слухачем, отож у нього мають бути великі вуха. Лідеру необхідно робити багато роботи одразу, тож йому треба мати 10 рук (можна намалювати приклади на плакаті тренера, щоб групи краще зрозуміли завдання). На великій білій смужці паперу команди повинні написати якомога більше прикладів хороших лідерських якостей. Наприклад: розумний, освічений, хороший слухач, вирішує проблеми, хороший спікер тощо (коли учасники закінчать свої презентації, необхідно зазначити, що переліки характеристик, які вони подали, дуже різноманітні, а лідерам і необхідно мати багато різних якостей. Кожен у цій кімнаті може мати ці характеристики. Лідером може бути кожен!).

 

2. Вправа  «Лідери діють»

Тренер: Запрошую всіх вийти у центр кімнати і стати в одну лінію. Зараз я кожному наклею скотчем на спини смужки паперу з прізвищами відомих лідерів. Вони можуть бути прикладом доброго або поганого лідерства (наприклад: Індіра Ганді, Ленін, Роксолана, Сталін, Грушевський, Черчіль, Горбачов, Кучма, Макаренко, Ющенко, Гітлер, Маргарет Тетчер, Чорновіл, Мати Тереза, Король Артур, Принцеса Діана, Біл Клінтон тощо). Вам треба дізнатися, якого відомого лідера ви представляєте, ставлячи один одному запитання (окрім «Яке моє ім`я?»). Наприклад: «Я чоловік чи жінка?»; «Яка моя професія?»; «Я живий чи мертвий?»; «Я політик?»; «Я спортсмен?»

(коли учасники правильно вгадають імена лідерів, написаних у них на спинах, вони повертаються у свої групи).

Тренер: А зараз кожна група отримає лист білого паперу. Вам треба обговорити, чому люди, імена яких були написані на ваших спинах, стали відомими лідерами. Зверніть увагу не скільки на особисті якості відомих людей, скільки на те, що саме ці люди зробили, щоб змінити світ (протягом 3-х хв групи представляють свої ідеї всій аудиторії і наклеюють на плакат «Хороший лідер – це...» смужки паперу, де написані ці їхні ідеї).

     З усього сказаного можна зробити висновок, що, якими б різними ці лідери, не були, головне, що їх об`єднує, – це те, що всі вони діяли, тобто щось робили. Немає значення, чи робили вони щось жахливе чи щось прекрасне, всі вони щось робили, щоб змінити світ навколо себе. Це той чинник, який робить лідерів відомими.

3. Вправа «Світ ідей»

Тренер: Кожний учасник тренінгу отримує білий аркуш паперу та по 4 кольорові маркери (маркерами можна ділитися). Вам треба намалювати малюнок за такими інструкціями:

 1. Візьміть свій улюблений колір і намалюйте коло у центрі аркуша.
 2. Візьміть іще один маркер вашого улюбленого кольору й намалюйте трикутник у верхньому правому куточку.
 3. Намалюйте квадрат будь-якого кольору будь-де.
 4. Намалюйте ще більший квадрат на іншому боці аркуша.
 5. Намалюйте коло в будь-якому квадраті.
 6. Намалюйте трикутник будь-де, де є місце.
 7. Напишіть ваші ініціали на аркуші.

Тренер: Зараз я пропоную кожному заповнити бланки зворотного зв’язку. Після завершення роботи прошу подякувати тому, з ким сьогодні було комфортно працювати, від кого ви отримали допомогу.

 

Тренінг № 6.

ШЛЯХ ДО «Я» - ІДЕАЛУ

 

Мета: допомогти учасникам усвідомити поняття «дружба», формувати вміння розрізняти добро і зло, навчитися виправляти свої помилки, сприяти прагненню учасників до «я» – ідеалу, як лідера.

Матеріал: кольорові паперові серця, горщик, свічка, кольорові олівці, папір, ватман.

ХІД ТРЕНІНГУ

     Вступне слово педагога-організатора (тренера).

Одного разу я була свідком такої розмови:

 • До чого ви готуєте вашого сина? – запитали у жінки.
 • Бути людиною, – відповіла та.
 • Невже ви не знаєте, – відказали їй на це, – що людей, власне, нема в світі і це одне відхилення, зовсім не потрібне нашому суспільству. Нам потрібні лікарі, солдати, механіки, моряки, юристи, а не люди.

Правда це чи ні? А дійсно, чи потрібні зараз «люди»? Чи потрібно розвивати в нас самих такі якості як співчуття, повага, вміння розуміти інших? Чи допоможе нам це почуватися щасливими в сьогоденні? Чи не дорікатимуть нам за це? Зараз ми розбудовуємо нову державу. Відроджуємо культуру наших дідів і прадідів. Яка ж людина потрібна сьогодні? (учасники за бажанням висловлюють свою думку з цього приводу).

 

1. Вправа «Інтерв’ю»

Тренер: Зараз я візьму інтерв’ю в кожного учасника тренінгу:

 • Улюблена книга?
 • Улюблений колір?
 • Вислів, який допомагає в скрутну хвилину?
 • Чого ти найбільше боїшся?
 • Що найбільше цінуєш у людях?
 • Які риси характеру тобі допомагають бути лідером?
 • Чи подобається тобі бути лідером?

 

2. Вправа «Модель ідеальної команди»

Тренер: Я пропоную вам об`єднатися в чотири команди за принципом мушкетерів і спробувати намалювати модель ідеальної команди. Після завершення роботи вам необхідно вибрати спікера команди, який і буде захищати проект ідеальної команди (під час роботи тренер спостерігає за тим, як обираються лідери в мікро групах, хто намагається бути ініціатором, генератором ідей і хто виконавцем).

 

3. Вправа «Горщик з серцями»

Тренер: На столі лежать вирізані з паперу кольорові серця. Підійдіть, будь ласка,  і візьміть будь-яку кількість сердечок. А тепер я пропоную вам таке запитання: «Чим би я міг поділитися з членами своєї команди?». Відповідаючи на запитання ви опускаєте в горщик сердечко.

 

4. Вправа «Свічка бажань»

Тренер: Запалюючи свічку, сподіваюсь на те, що її вогник ви пронесите через усе життя, як спогад про тренінгові заняття, які допомогли вам в житті стати справжніми лідерами. Я передаю свічу по колу, а ви її повинні передати іншому учаснику разом із побажаннями.

Тренінг № 7.

ТВОРЧІ ЗДІБНОСТІ ЛІДЕРА

 

Мета: спонукати учасників до використання прийомів творчого мислення, дати можливість переконатися на практиці в наявності різноманітних стилів розв’язання проблем; продемонструвати відсутність «єдиного правильного способу» розв’язання проблеми; переконати в наявності унікального потенціалу в кожній людині.

Матеріал: картки із задачами, бланки зворотного зв’язку, фломастери, папір.

ХІД ТРЕНІНГУ

1. Гра «Уяви куб»

Тренер: Як завжди розпочнемо з розминки, яка допоможе активізувати ваше творче мислення. Пропоную вам сісти в зручну позу. Заспокойтеся і я починаю гру «Уяви куб». На всі запитання, які я буду ставити ви відповідаєте про себе. Тільки після сьомого пункту вам буде дозволено говорити.

Пункт 1.

 • Уявіть собі куб…, що завгодно, що має форму куба…
 • Тепер розділіть куб на дві частини…
 • Тепер розділіть на дві частини обидві частини вашого куба…
 • Тепер позбудьтеся їх і подивіться, що у вас залишилось?

Пункт 2.

 • Який ви використовували куб – реальний, абстрактний?
 • На що він був схожий, який на доти, на смак?
 • Якого він був кольору?
 • Якого він був розміру?
 • Де він був?

Пункт 3.

Повторюються інструкції пункту 1.

Пункт 4.

 • Ви розділили його чи він розділився сам?
 • Вам хтось допомагав?
 • Чи користувалися ви інструментами?
 • Чи чули ви що-небудь?
 • Чи були ваші руки липкими або брудними?
 • Чи було розділено частини на однакові?
 • Чи були кубами утворені нові частини?

Пункт 5.

Повторюється інструкції пункту 1.

Пункт 6.

 • Як ви позбулися кубів?
 • Як вони зникли – просто як у мультфільмі? Ви їх викинули? Відали? Чи ще щось?

 

 

Пункт 7.

     А тепер я пропоную вам розповісти, як відбувалися зміни в «кубі», який необхідно було уявити.

Тренер: Ви пропонували велику кількість найрізноманітніших способів уявлення куба. Різні точки зору допомагають учасникам розвивати в собі багатогранність поглядів на проблему та її розв’язання, а не шукати єдиної правильної відповіді.

 

2. Гра «СГІМБРУКВА»

Тренер: Серед особистісних рис лідера ви запропонували творчий підхід до розв’язання проблеми. З цією рисою ми сьогодні й попрацюємо. Творче, нестандартне, евристичне мислення, здатність мислити по-новому – все це розберемо на прикладі. У мене записані літери: «СГІМБРУКВА». Увага завдання: закреслити 7 літер таким чином, щоб літери, які залишились, утворили без перестановки нове, добре відоме слово. Варіанти від аудиторії можуть бути: «мука», «буква» (можливий іще один варіант: викреслити літери, що містяться в словосполученні «сім букв». Отримаємо добре відоме слово «гра». На цьому прикладі легко засвоїти поняття творчого, нестандартного підходу до вирішення завдання, проблеми, ситуації).

Тренер: А зараз я пропоную вам об`єднатися у дві команди. Команди будуть працювати над вирішенням найзаплутаніших, але цікавих завдань. Наприкінці обговорення ми матимемо не одне, а два чи більше рішень. Ви готові? Починаймо!

Завдання 1.

Зустрілися дві людини, друзі дитинства. Між ними відбулася наступна розмова.

 • Скільки років ми не бачились, а в моєму житті нічого не змінилось!
 • А в мене вже донька!
 • Як же її звати?
 • Як і маму.
 • Скільки ж років Оленці?

Запитання: як співрозмовник дізнався імя дівчинки? (співрозмовники друзі дитинства – чоловік та жінка).

Завдання 2.

Як закреслити, не відриваючи олівця, чотири крапки трьома лініями і повернутись у вихідну крапку

. .

 

.        .

       Варіанти відповіді:

 

 

     Висновок: під час розв’язання задач основна умова – намагатися вийти за межі стереотипного мислення.

 

3. Гра «Продавець взуття»

Тренер: Розповім вам таку історію, будьте уважні. Покупець іде в магазин взуття й купує пару черевиків, які за знижкою коштували 12 грн. Він розраховується за покупку банкнотою 20 грн. Рано-вранці у продавця немає здачі, тому він просить покупця почекати й крокує до сусідніх дверей, до квітникарки, котра розмінює банкноту. Потім він повертається і віддає 8 грн. здачі, покупець залишає магазин з покупкою.

    З часом засмучена квітникарка з`являється в магазині взуття. Вона помітила, що 20-гривнева банкнота – фальшива, й зателефонувала до поліції, яка скоро до неї приїде. Продавець взуття дуже засмучений цим інцидентом, і тому виймає з каси 20-гривневу банкноту й віддає квітникарці.

    Запитання: яку суму грошей остаточно втратив продавець взуття? (мова не йде про номінальну вартість черевиків). Прошу приступити до обговорення.

    Правильна відповідь: 8 грн. здачі, що квітникарка віддала покупцеві, становить втрату продавця. (Люди по-різному знаходять  відповіді, але ця задача дійсно дуже легка, а ведучому цікаво спостерігати за поведінкою й реакцією учасників, які в цьому завданні намагаються знайти пастку).

Тренер: «Творче мислення – це просто розуміння того, що немає нічого хорошого в тому,  щоб робити речі так, як їх завжди роблять». Роджер фон Ейх, консультант з розвитку творчих здібностей керівників.

     Творчі здібності – це серцевина інтелекту. Намагатися дати визначення творчості – все одно, що намагатися втримати пальцями краплю ртуті. Щойно вам здається, що ви впіймали її, як вона розсипається на багато дрібних крапель і вони розлітаються в різні боки.

     Творчий потенціал людини, її успіху в обраній сфері діяльності набагато залежить від її ставлення до життя. якщо хочете стати творчою особистістю, не шкодуйте часу на розвиток інтуїції, інтелекту й творчих здібностей.

 

Тренінг № 8.

ЛІДЕР І КОМАНДА

 

Мета: спонукати учасників до прийняття способів побудови команди й чинників, що сприяють її побудові.

Матеріал: ватман 3-4 шт, бланки зворотного зв’язку, кольорові олівці, фломастери за кількістю учасників.

 

ХІД ТРЕНІНГУ

 Тренер: «Не буває лідера без команди, як і не може існувати команда без лідера».

 

 

1. Гра «Ящик з яблуками»

Тренер: Прошу зайняти місця зручні для всіх вас, щоб було комфортно і затишно кожному учаснику тренінгу. Уявіть собі, що ваша група – це ящик, наповнений яблуками. Ви – одне з яблук. У якому місці ящика ви перебуваєте – на дні чи зверху? А можливо, в самому центрі? Хто перебуває поруч з вами? Як скупчено лежать яблука в ящику? Як ви почуваєтесь? (після паузи тренер пропонує учасникам висловитися. Питання для обговорення:

 • Як ви почувалися під час вправи?
 • Коли ви почувалися комфортно, коли ні?
 • Що вам хотілося зробити під час виконання вправи?)

Пояснювальна записка для тренера з даної інтерактивної гри – було помічено, що учасники групи (психологічної) мають три основні потреби – в приналежності, здійсненні впливу й прийнятті. Головною є потреба в приналежності. Якщо до четвертої зустрічі учасник не задовольнив дану потребу, його шанси мати користь від участі в групі невеликі. Гра «Ящик з яблуками» для тренера є діагностичною, дає інформацію про те, кому необхідно, щоб його помічали, звертали увагу.

 

2. Гра «Групова машина»

 Тренер: Зараз вам треба буде працювати в групах, прошу об`єднатися по 5 учасників. Оголошую початок гри «Групова машина».

(Ця гра також діагностична – на вміння працювати в команді. Тренер уважно спостерігає за участю кожного, оскільки під час роботи простежується реалізація потреби у впливі. Для цієї гри потрібен великий аркуш паперу – на кожну мікро групу, кольорові олівці, фломастери – за кількістю учасників, буруть участь усі).

Тренер: Зараз ви намалюєте будь-який механізм (автомобіль, мртрцикл, пральну машину тощо), в якому кожен із вас – окремий елемент або складова механізму. Нехай хтось почне малювати, інші підключатимуться до процесу тоді, коли побачать для себе місце. Не треба турбуватися про правдоподібність. Ця машина може бути фантастичною. Всі її складові мають бути пов’язані між собою. І так, малюнки вже готові, переходимо до обговорення.

Тренер: А зараз прошу відповісти на питання:

 • Чи сподобалася вам гра?
 • Що було складним?
 • Що дало задоволення?
 • Чи отримали ви задоволення від гри у своїй ролі?

 

3. Гра «Пекельні башти»

Тренер: А тепер остання гра нашої зустрічі. Вся група має обєднатися у дві однакові за кількістю учасників частини. Умови:

 1. Кожна команда отримує велику кількість деталей конструктора «Лего». Ви сьогодні будуватимете башту.
 2. Кожному учаснику буде видано картку, на якій написано дані, що стосуються якоїсь однієї частини будівлі (тренер попереджає, що цією інформацією ділитися не можна).
 3. Гра відбувається за умови цілковитого мовчання, час обмежено.

Інструкції для гравців, прописані на картках. Головна умова – їхня протилежність. Наприклад:

 1. Башта складається з 20 блоків.
 2. Башта має висоту в 10 рівнів.
 3. Башта має бути побудована тільки з білої, червоної цегли.
 4. Башта має бути побудована тільки з синьої й жовтої цегли.
 5. Шостий рівень повинен відрізнятися за кольором від інших.
 6. Башту маєте будувати тільки ви. Якщо за цеглу візьмуться інші – зупиніть їх, наполягайте, що будуватимете башту самостійно.
 7. По закінченні дії корисно обговорити ситуацію – питання про чинники, які сприяють і які перешкоджають побудові єдиної команди.

Стратегії поведінки в групі можуть бути такі:

 1. Перемагає гравець, якому доручено бути єдиним будівельником. При цьому, якщо «призначений» лідер придивляється до невербальних протестів і виконує, як може, умови інших, команда закінчує роботу першою, і всіх задовольняє їхня башта.
 2. Самозваного будівельника. Зазнає поразки від могутньої опозиції. Така поведінка (безкомпромісна) призводить до конфліктів. Команда програє.
 3. Це комбінація першої і другої стратегій. За достатнього часу башта, зрештою, виросте, але команда, що так поводиться, зазвичай програє суперникам, кі обирають стратегію 1.

Тренер: Під час обміну думками можна зробити висновок, що в командній роботі має бути лідер, той, хто роботу організовує, але при цьому його завдання – врахувати думку всієї команди, намагатися задовольнити потреби максимальної кількості учасників групи. Пам’ятайте – «Лідер – це той, хто обслуговує інтереси групи».

 

Тренінг № 9.

КОДЕКС ЛІДЕРА

 

Мета: підбити підсумок вивченого, націлити учасників на розвиток навичок лідерства, яке може стати стилем життя успішної людини.

Матеріал:  кольорова крейда, ватман, папір, фломастери, олівці, жетони.

 

ХІД ТРЕНІНГУ

 Тренер: Сьогодні у нас заключна зустріч, підбиття підсумків, тому будьте готові до неочікуваних подій, добрих провокацій та інших фінольних варіантів. Я оголошую першу гру сьогоднішньої зустрічі.

 

1. «Гра Роджера»

     Необхідно чітко дотримуватися порядка дій у грі.

Порядок дій

 1. Оголосити, що гру присвячено перемогам та поразкам.
 2. Оголосити двох учасників капітанами команд. Виберіть учасників, яких раніше виокремили за їхню схильність до суперництва та їхній темперамент.
 3. Запропонуйте капітанам набрати собі однакові за кількістю учасників команди.
 4. Коли команди буде сформовано, вручіть капітанам крейду різного кольору.
 5. Оголосіть усім, що гра – це різновид «хрестиків та нуликів». У версії Роджена члени команди по черзі ставлять на дошці, де вже накреслене поле, 36 (6 на 6) клітинок, або «0» або «Х». Завжди буде 18 ходів.
 6. Завдання кожної команди – заповнити якомога більше горизонтальних або вертикальних рядів «Х» або «0». Повторюйте це скільки завгодно разів, але мету гри назвіть лише раз.
 7. Повідомте, що за кожний закінчений ряд, команда-переможниця отримає по 20 ігрових жетонів (олівців, цукерок тощо).
 8. Мета для всієї групи – набрати найбільшу кількість призів при закінченні рядів. Запропонуйте капітанам дати інструктаж своїй команді, дайте кілька хвилин на обговорення стратегії.
 9. Вишикуйте обидві команди перед дошкою в колону. За сигналом ведучого водночас починають гру капітани. Кожен член команди, що приступила до гри, має у своєму розпорядженні 15 секунд на те, щоб підійти до дошки, поставити «Х» або «0», передати крейду товаришу і стати в кінець колони – так кожна команда по черзі робить позначки на дошці, поки не буде вичерпано всі ходи.
 10.  Якщо хтось рухається повільно, тренер починає відраховувати 15 секунд.

(Під час підсумків можна продемонструвати те, що кожна команда могла закінчити по 3 ряди, якби щонайменше хтось один навмисно не заважав би робити це, а відбувався процес співробітництва одного з іншим. Мета гри була така: всій групі набрати максимальну кількість призів, а не окремій команді).

2. «Кодекс лідера»

(Наступна гра виникла на запит групи, що працювала за тренінгом «Стратегії лідерста». Аргументовано це було так: «Бути лідером – добре, а бути добрим лідером – краще». Добрий лідер – це той, хто живе із собою та іншими в мирі, для нього люди – це значущі й гідні особистості, для яких лідер працює й без кого він не існує». Тому і з`явилася ідея скласти Кодекс лідера. Написання кодексу може бути у формі мозкової атаки або в процесі роботи мікро груп).

Тренер: Зараз пропоную вам творче завдання: кожна група має подати орієнтовний «Кодекс лідера». Перший кодекс зявився у Римі. Це була книга з навощаних дощечок або папірусних аркушів. Нині – це систематизований єдиний законодавчий акт, що регулює будь-яку галузь суспільних відносин.

Орієнтовний кодекс:

 1. Захист слабких.
 2. Боротьба тільки за те, у що віриш.
 3. Чесність перед собою.
 4. Піклування про інших, як про себе.
 5. Не роби замаху на свободу інших.
 6. Спинись, якщо помітив свою помилку. Вибачся, якщо ти не правий.
 7. Доводь до кінця почату справу.
 8. Прислухайся до думки інших.
 9. Домагайся мети, не переступаючи через інших.
 10.  Не стій на місці, розвивайся!

 

3. «Підсумок»

Тренер: Прошу обєднатися у дві групи. За кілька хвилин вам необхідно буде вказати на зміни, які ви спостерігали та фіксували відносно вашої участі, та знайти ігри, вправи, які були цікавими для більшості вашої мікрогрупи.

(На це завдання дати 10 хвилин, після чого надати слово представникам – спікерам кожної групи, щоб озвучити аналіз, здійснений мікро групою в процесі занять).

Заключне слово тренера, або краще замінити його метафорою

     Раз на рік, в один і той самий час, у маленьке містечко приїздив садівник з величезним лантухом насіння. Мешканці містечка приходили на центральну площу, щоб взяти для себе з лантуха уславленого садівника. Люди брали стільки, скільки хотіли. Хтось брав насіння, приносив додому - і… забував про його існування. Хтось приносив насіння додому, висівав його, чекаючи паростків. Потім висаджував паростки в кращий грунт, доглядав їх і паростки давали свої плоди: чи то кращі квіти, чи кращі овочі або фрукти. У ваших руках також є насіння: це ті знання, які ви отримали. А як із цими знаннями поводитися – залежить тільки від вас.

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Дудич Мирослава
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Дудич Мирослава
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
28 серпня 2018
Переглядів
3319
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку