Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Програма занять корекційно-розвиткової роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку (6клас) "Розвиток наочно-образного мислення засобами конструювання"

Про матеріал
Корекцiйно-розвиткова робота - здiйcнення комплекcу заходiв пcихолого-педагогiчного cупроводження дiтей з оcобливими оcвітніми потребами у процесі навчання та виховання. Ця робота спрямована на корекцiю порушень психічного розвитку дитини, шляхом розвитку пiзнавальної дiяльностi, емоцiйно-вольової cфери, мовлення, оcобистості дитини.
Перегляд файлу

ВІДДІЛ ОСВІТИ БОРОДЯНСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

НЕМІШАЇВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 1

 

 

 

 

 

 

 

Програма занять корекційно-розвиткової роботи

з дітьми із затримкою психічного розвитку

(6клас)

http://konesh.ru/imgs/viddil-osviti-vikonkomu-komsomolesekoyi-misekoyi-radi-polt/3863.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач :

корекційний педагог

Немішаївської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів №1

Хмельовська І.О.

 

 

 

Немішаєве 2018

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

1.Пояснювальна записка ………………………………………………….…4-7

2.Навчально-тематичний план та структура індивідуальних занять...8-18

3.Діагностичний етап

Заняття №1……………………………………………………………………19-21

Заняття№2………………………………………………………………….…22-23

Заняття№3………………………………………………………………….…24-25

3.Корекційно-розвитковий етап

Заняття №4……………………………………………………………………26-27

Заняття №5……………………………………………………………………28-29

Заняття №6……………………………………………………………………30-31

Заняття №7……………………………………………………………………32-33

Заняття №8……………………………………………………………………34-35

Заняття №9……………………………………………………………………36-37

Заняття №10…………………………………………………………………..38-39

Заняття №11………………………………………………………………..…40-41

Заняття №12…………………………………………………………………..42-43

Заняття №13………………………………………………………………..…44-45

Заняття №14………………………………………………………………..…46-47

Заняття №15………………………………………………………………..…48-49

Заняття №16………………………………………………………………..…50-51

Заняття №17…………………………………………………………………..52-53

Заняття №18………………………………………………………………..…54-55

Заняття №19………………………………………………………………..…56-57

Заняття №20…………………………………………………………………..58-59

Заняття №21………………………………………………………………..…60-61

Заняття №22………………………………………………………………..…62-63

Заняття №23………………………………………………………………..…64-65

Заняття №24…………………………………………………………………...…66

Заняття №25……………………………………………………………..……67-68

Заняття №26………………………………………………………………..…69-70

Заняття №27………………………………………………………………..…71-72

Заняття №28………………………………………………………………...……73

Заняття №29………………………………………………………………..…74-75

Заняття №30………………………………………………………………..…76-77

Заняття №31………………………………………………………………..…78-79

Заняття №32………………………………………………………………..…80-81

Заняття №33…………………………………………………………………..82-83

Заняття №34…………………………………………………………………...…84

Заняття №35…………………………………………………………….….…85-86

Заняття №36…………………………………………………………….………..87

Заняття №37………………………………………………………………..…88-89

Заняття №38………………………………………………………………...……90

Заняття №39………………………………………………………..…………91-92

Заняття №40………………………………………………………………..…93-94

Заняття №41………………………………………………………………..…95-96

Заняття №42………………………………………………………………..…97-98

Заняття №43…………………………………………………………………99-100

Заняття №44………………………………………………………………..101-102

Заняття №45……………………………………………………………..…103-104

Заняття №46……………………………………………………………..…105-106

Заняття №47……………………………………………………………..…107-108

Заняття №48……………………………………………………………..…109-110

Заняття №49……………………………………………………………..…111-112

Заняття №50……………………………………………………………..…113-114

Заняття №51……………………………………………………………..…115-116

Заняття №52……………………………………………………………..…117-118

Заняття №53……………………………………………………………..…119-120

Заняття №54……………………………………………………………..…121-122

Заняття №55……………………………………………………………..…123-124

Заняття №56……………………………………………………………..…125-126

Заняття №57……………………………………………………………..…127-128

Заняття №58……………………………………………………………..…129-130

Заняття №59……………………………………………………………..…131-132

Заняття №60……………………………………………………………..…133-134

Заняття №61……………………………………………………………..…135-136

Заняття №62……………………………………………………………..…137-138

Заняття №63……………………………………………………………..…139-140

4.Етап оцінки  ефективності корекційного впливу

Заняття №64……………………………………………………………..…141-142

Заняття №65……………………………………………………………..…143-144

Заняття №66……………………………………………………………..…145-146

Заняття №67………………………………………………………………….…147

Заняття №68……………………………………………………………..…148-150

Заняття №69……………………………………………………………..…151-152

Заняття №70……………………………………………………………..…153-154

5.Джерела……………………………………………………………….…155-156

6.Додатки (малюнки)………………………………………………….…157-204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Корекцiйно-розвиткова робота - здiйcнення комплекcу заходiв пcихолого-педагогiчного cупроводження дiтей з оcобливими оcвітніми потребами у процесі навчання та виховання. Ця робота спрямована на корекцiю порушень психічного розвитку дитини, шляхом розвитку пiзнавальної дiяльностi, емоцiйно-вольової cфери, мовлення, оcобистості дитини.

Змiст корекцiйно-розвиткової роботи визначається з урахуванням особливоcтей розвитку дiтей з оcобливими оcвiтнiми потребами, мети, завдань та напрямiв такої роботи.

Коригуюче навчання дiтей із затримкою психічного розвитку здiйснюється у класах iнтенсивної педагогiчної корекції, iнклюзивних класах.

Уся навчально-виховна робота повинна ґрунтуватися на принципах корекцiйної педагогiки та розумiннi першопричини вiдхилень у психiчному розвитку цих дiтей. Якщо правильно організувати підхід до кожної дитини, такi дiти здатнi на значний прогрес у знаннях, умiннях i навичках. Позитивна динамiка дає можливiсть дiтям нормально адаптуватися в суспiльствi.

Oднією з умов успiшної корекцiї психiчного розвитку дитини iз затримкою психічного розвитку, є комплексний підхід. Прaцюючи нaд уcуненням певної вaди в iнтелектуальній дiяльнoстi учня, необхiднo усвідoмлювати тiсний взаємoзв’язoк та взаємoзалежнiсть мiж oкремими пcихiчними функцiями. Практичнo немoжливo рoздiлити poзвитoк cприймання, миcлення, пам’ятi тaiнших функцiй, cпочатку зайнявшись oднiєю, a пoтім іншoю. Чим би ми не зaймaлиcя з дитинoю, ми рoзвиваємo її психіку в цілoму, тoму, щocприймaючи річ, дитинa тут же зaпaм’ятовує її зoвнiшнiй вигляд, нaзву, дiї з нею, oсмиcлює її нaлежнiсть дo певнoї групи вже вiдoмих прeдметiв.

Ці зaняття кoрекцiйнooзвиткoвoї рoбoти для дiтей iз зaтримкoю психічного розвитку «Корекція розвитку» розробленi на основі Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами. Організація їх змісту передбачає цілеспрямований вплив на розвиток когнітивної сфери  учнів із затримкою психічного розвитку з метою формування пізнавальної діяльності, наочно-образного та словесно-логічного мислення,  вольових дій, відповідно до вікових та психологічних особливостей молодших школярів із затримкою психічного розвитку.

Ці заняття складено відповідно до Програми з корекційно-розвиткової роботи для 6 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку «Корекція розвитку». Автори: Сак Т.В., Прохоренко Л.І., рекомендованої Міністерством освіти і науки України, Інститутом  спеціальної педагогіки НАПН України затвердженої наказом МОН України  від 29.04.2016 № 476 та  з урахуванням  особливих освітніх потреб дитини.

Метою корекційно-розвиткових занять для учнів із затримкою психічного розвитку є формування пізнавальної,  предметно-практичної  та навчальної діяльностей, мовлення, емоційно-вольової сфери.

Мета корекційно-розвиткових занять реалізується розв’язанням цих завдань.

1. Розвиток  сенсорно-перцептивної діяльності  і формування еталонних уявлень.

2. Розвиток мислиннєвої діяльності (аналітико-синтетичного процесу, порівняння, узагальнення, класифікації) у взаємозв’язку з мовленнєвим розвитком.

3. Розвиток наочно-образного та словесно логічного мислення.

4. Корекційний розвиток вольової сфери(формування уваги,  здатності до вольових зусиль, довільної регуляції поведінки).

5. Формування предметно-практичної діяльності (мотиваційного, орієнтовно-операційного і регуляційного компонентів).

6. Розвиток дрібної моторики.

Для реалізації поставлених завдань передбачається застосування корекційної програми, спрямованої на розвиток наочно-образного мислення засобом конструювання.

 

Особливості організації корекційно-розвиткових занять

Організації корекційно-розвиткових занять має передувати ознайомлення педагога, психолога  з психолого-педагогічними висновками ПМП консультації (обласної, районної або міської), а також шкільного ПМП консіліума  навчального закладу зроблених стосовно кожної дитини, яка буде залучатися до занять. Відповідно  психолого-педагогічних висновків можуть спостерігатися чотири основні групи дітей із затримкою психічного розвитку.

1. Діти, у яких мають місце порушення пов’язані з дефіцитним розвитком функції регуляції пізнавальної діяльності при первинно збереженому інтелектуальному розвитку дитини. Це, насамперед, стани дефіциту уваги з гіпер- чи гіпоактивністю, недорозвиненістю мотиваційної та емоційно-вольової сфер, розлади працездатності  різного походження.

 2. Діти з нерівномірними проявами пізнавальної активності і продуктивності, недостатнім інтелектуальним розвитком при порівняно збереженому рівні їх научуваності, яка може бути реалізованою в умова спеціально організованого навчання.

Для дітей з цими порушеннями властива різка обмеженість знань та уявлень про навколишній світ, не сформованість розумових дій та операцій, яка виявляється в недоліках перцептивної діяльності, наочно-образного та словесно-логічного мислення, відставання в розвитку мовлення: дуже бідному словнику, недорозвиненому граматичному висловлюванні. В процесі виконання навчальних завдань вони терплять чималі труднощі, пов’язані з несформованістю навичок інтелектуальної роботи, недорозвиненістю мовлення, проте в межах доступного матеріалу  діти здатні скористатися допомогою,  дуже чутливі до позитивної стимуляції, стають уважнішими і продуктивнішими. У сприятливих умовах ці діти виявляють достатню научуваність.

3. Діти, яким властиве поєднання низького рівня інтелектуальної продуктивності і надмірно слабкої пізнавальної активності;  недостатній інтелектуальний розвиток зумовлений зниженою научуваністю.  Їм властива особлива ригідність, негнучкості мислення, внаслідок чого дитина під час навчання дуже обмежено користується допомогою: підказка, пояснення не допомагають їй перейти від хибного способу дії до продуктивнішого.

Корекційно-розвиткові  заняття з дітьми із ЗПР з розвитку когнітивної сфери проводяться в групі та індивідуально. В процесі психокорекційної роботи важливо враховувати індивідуально-типологічні особливості кожної дитини, а сам процес корекції має проводитися в межах діяльності, доступної для дитини (ігрова, навчальна тощо). План заняття складається на основі орієнтовного календарно-тематичного планування, яке педагог, психолог розробляє керуючись програмою корекційно-розвиткових занять «Корекція розвитку».

Мета та завдання заняття може  охоплювати декілька напрямків, наприклад, -  формування знань про властивості предметів та їх розташування у просторі (формування знань про колір);  розвиток логічного мислення  (уміння знаходити однакові ознаки предметів);  розвиток довільної уваги.

Зміст заняття може охоплювати один напрямок, наприклад, - розвиток  логічного мислення; формування уявлення: «що можна зробити», «як зробити», «як використати»;  спостереження за змінами у конструкції тощо.

 Індивідуальні заняття проводяться з дітьми, які потребують виконання більшої кількості вправ із застосуванням різних мір допомоги.

Ця індивідуальна корекційно-розвивальна програма розроблена дляроботи з дітьми із затримкою психічного розвитку другого року навчання вінклюзивному класі загальноосвітнього закладу.

Програма складається з трьох етапів:

 1. Діагностичний етап
 2. Корекційно-розвитковий етап
 3. Етап оцінки  ефективності кореційного впливу

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожен із етапів мість змістовий модуль. Разом програма включає 70 занять.

Зміст корекційно-розвиткових занять

 

Очікувані результати корекційного розвитку  учнів

Розвиток наочно-образного мислення засобом конструювання

Формувати уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму, просторові відношення й призначення.

Учити аналізувати конструкторський зразок, співвідносити елементи зразка з частинами предмета, самостійно будувати за схемою.

Навчати виділенню функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

Учити відтворювати споруду відповідно до зразка, визначати склад конструктивних деталей, особливості їх форми, розміру й розташування.

 Учити відтворювати в споруді знайомий предмет, знаходити його конструкторське рішення, планувати послідовність виконання дій з реалізації задуму конструкції.

Навчати добирати необхідні деталі відповідно до зразка.

Добиватися точного з'єднання конструкторських деталей при відтворенні споруди.

(Конструкторські ігри «Місто майстрів», «Будинки для гостей з іншої планети», «Виставка машин», «Палац для казкових героїв», «Мости», «Гра в чарівників». )

 

Учень/учениця

 уміє:сприймати сенсорні еталони, виділяти об'ємні предмети в макропросторі, співвідносити форми об'ємних предметів і задані еталони форми;порівнювати предмети за довжиною і шириною; виділяти функціональні частини у реальних предметах, визначати їх просторове взаєморозташування;відтворювати споруду відповідно до зразка, визначати склад конструкторських деталей, особливості їх форми, розміру й розташування;

добирати необхідні деталі відповідно до зразка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ТА СТРУКТУРА

індивідуальних занять

розвитку наочно-образного мислення засобом конструювання

з дітьми із затримкою психічного розвитку

Діагностичний епап

з-тя

Зміст занять

Структура заняття

1

Визначення  домінуючого типу сприйняття.

1.Привітання

2.Визначення домінуючого типу сприймання за роботою провідних аналізаторів

3.Релаксація

4.Прощання

2

 

Визначення навчальної мотивації

1.Привітання

2. Методика визначення навчальної мотивації (М. Гінзбург)

3.Релаксація

4.Прощання

3

Вивчення самооцінки й ціннісних орієнтацій

1.Привітання

2.Методика комплексного вивчення самооцінки й ціннісних орієнтацій (10-12 років)

3.Релаксація

4.Прощання

Корекційно-розвитковий етап

з-тя

Зміст корекційно-розвиткових занять

Структура заняття

4

Формування уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму, просторові відношення й призначення.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа. Знайди ключик, що відчиняє кожен із замків.

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

5

Формування уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму, просторові відношення й призначення.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа. Назви усі відомі тобі геометричні фігури.

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

6

Формування уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму, просторові відношення й призначення.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3. Конструкторські ігри.

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

7

Формування уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму,  просторові відношення й призначення.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3. Вправа «Фортеці»

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

8

Розвиток уміння працювати самостійно,  здатності аналізувати об’єкти,  виділяти  подібні/ окремі елементи споруд/предметів, розвиток образного мислення засобами конструювання

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Практична робота

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

9

Формування уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму, просторові відношення й призначення.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Практична робота, робота з ілюстрацією, ігрові завдання

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

10

Формування уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму, просторові відношення й призначення.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа «Лисиччині трикутнички»

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

11

Формування уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму, просторові відношення й призначення, розвиток спостереження та навичок порівняння й  аналізу.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Робота з ілюстраціями

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

12

Розвиток наочно-образного мислення засобом конструювання, створення власного зразка фортеці із геометричних фігур.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Практична робота

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

13

Формування уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму, просторові відношення й призначення.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа.Роздивись та розкажи

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

14

Формування уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму, просторові відношення й призначення.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Практична робота

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

15

Формування уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму, просторові відношення й призначення.

 

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа. Робота з ілюстрацією «Геометричні фігури».

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

16

Формування уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму, просторові відношення й призначення.

 

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Практична робота

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

17

Аналіз конструкторського зразка,  научання співвідносити елементи зразка з частинами предмета, самостійно будувати за схемою.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3. Вправа. «До нас на Планету прибули гості»

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

18

Аналіз конструкторського зразка,  научання співвідносити елементи зразка з частинами предмета, самостійно будувати за схемою.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3. Вправа. «Склади пазли і розкажи Булю, хто де живе».

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

19

Аналіз конструкторського зразка,  научання співвідносити елементи зразка з частинами предмета, самостійно будувати за схемою.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Практична робота «Знайди друга для Буля»

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

20

Аналіз конструкторського зразка,  научання співвідносити елементи зразка з частинами предмета, самостійно будувати за схемою.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа «Що вийде?» (аналіз конструкторського зразка)

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

21

Аналіз конструкторського зразка, научання співвідносити елементи зразка з частинами предмета, самостійно будувати за схемою.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3. Практична робота

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

22

Аналіз конструкторського зразка, научання співвідносити елементи зразка з частинами предмета, самостійно будувати за схемою.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Практична робота

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

23

Аналіз конструкторського зразка, научання співвідносити елементи зразка з частинами предмета, самостійно будувати за схемою.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Практична робота

4.Виставка робіт

5.Рефлексія

6.Релаксація

7.Прощання

24

Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа. «Згрупуй предмети»

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

25

Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3. Вправа. «З чого зроблене?»

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

26

Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа. «Що можна зробити із деревини»

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

27

Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3. Вправа. «Наведи приклад»

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

28

Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Практична робота

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

29

Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа. «Що де розташоване»?

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

30

Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа «Що (Хто) без кого не може існувати»?

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

31

Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа. «Асоціації»

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

32

Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа «Знайди мене і розкажи про мене»

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

33

Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Практична робота

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

34

Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа «Пара – до пари»

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

35

Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа. «Склей кубик»

4.Практична робота

5.Рефлексія

6.Релаксація

7.Прощання

36

Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа. «Відшукай дорогу»

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

37

Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа «Корисні предмети»

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

38

Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа. «Згуртуй предмети»

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

39

Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа «Склади килимок»

4.Практична робота

5.Рефлексія

6.Релаксація

7.Прощання

40

Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа. «Виставка машин»

4.Практична робота. «Виставка автомобілів»

5.Рефлексія

6.Релаксація

7.Прощання

41

Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа «Які геометричні фігури сховались»

4. Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

42

Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа. «Яку фігуру потрібно зобразити у клітинці»?

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

43

Відтворення споруди відповідно до зразка, визначати склад конструктивних деталей, особливості їх форми, розміру й розташування.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Казка «Чарівний палац»

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

44

Відтворення споруди відповідно до зразка, визначати склад конструктивних деталей, особливості їх форми, розміру й розташування.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа. «Будь уважним»

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

45

Відтворення споруди відповідно до зразка, визначати склад конструктивних деталей, особливості їх форми, розміру й розташування.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Практична робота

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

46

Відтворення споруди відповідно до зразка, визначати склад конструктивних деталей, особливості їх форми, розміру й розташування.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Практична робота

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

47

Відтворення споруди відповідно до зразка, визначати склад конструктивних деталей, особливості їх форми, розміру й розташування.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Практична робота

4.Виставка робіт

5.Рефлексія

6.Релаксація

7.Прощання

48

Відтворення в споруді знайомого предмету, знаходити його конструкторське рішення, планувати послідовність виконання дій з реалізації задуму конструкції.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа. «Що ми знаємо про мости»

4. Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

49

Відтворення в споруді знайомого предмету, знаходити його конструкторське рішення, планувати послідовність виконання дій з реалізації задуму конструкції.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа. «Роздивляємось мости»

4. Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

50

Відтворення в споруді знайомого предмету, знаходити його конструкторське рішення, планувати послідовність виконання дій з реалізації задуму конструкції.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа «Знаходимо спільне»

4. Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

51

Відтворення в споруді знайомого предмету, знаходити його конструкторське рішення, планувати послідовність виконання дій з реалізації задуму конструкції.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Практична робота. «Будуємо мости»

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

52

Відтворення в споруді знайомого предмету, знаходити його конструкторське рішення, планувати послідовність виконання дій з реалізації задуму конструкції.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа «Пригадаймо»

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

53

Відтворення в споруді знайомого предмету, знаходити його конструкторське рішення, планувати послідовність виконання дій з реалізації задуму конструкції.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа. «Роздивись і розкажи»

4.Вправа. «Назви правильно»

5.Рефлексія

6.Релаксація

7.Прощання

54

Відтворення в споруді знайомого предмету, знаходити його конструкторське рішення, планувати послідовність виконання дій з реалізації задуму конструкції.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа. «Згадай»

4.Вправа. «Будь уважний»

5.Рефлексія

6.Релаксація

7.Прощання

55

Відтворення в споруді знайомого предмету, знаходити його конструкторське рішення, планувати послідовність виконання дій з реалізації задуму конструкції.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Практична робота. «Будуємо мости»

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

56

Відтворення в споруді знайомого предмету, знаходити його конструкторське рішення, планувати послідовність виконання дій з реалізації задуму конструкції.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа «Мости Києва»

4.Вправа «Цікаво знати».

5.Рефлексія

6.Релаксація

7.Прощання

57

Відтворення в споруді знайомого предмету, знаходити його конструкторське рішення, планувати послідовність виконання дій з реалізації задуму конструкції.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа «Пригадаймо»

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

58

Навчатись добирати необхідні деталі відповідно до зразка. Добиватися точного з'єднання конструкторських деталей при відтворенні споруди.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа. «Склади за схемою»

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

59

Навчатись добирати необхідні деталі відповідно до зразка. Добиватися точного з'єднання конструкторських деталей при відтворенні споруди.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа. «На що схоже»?

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

60

Навчатись добирати необхідні деталі відповідно до зразка. Добиватися точного з'єднання конструкторських деталей при відтворенні споруди.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Практична робота (вправа. «Перетворення»)

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

61

Навчатись добирати необхідні деталі відповідно до зразка. Добиватися точного з'єднання конструкторських деталей при відтворенні споруди.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа. «Перетворення»

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

62

Навчатись добирати необхідні деталі відповідно до зразка. Добиватися точного з'єднання конструкторських деталей при відтворенні споруди.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа. «Впиши назви у клітинки»

4.Рефлексія

5.Релаксація

6.Прощання

63

Навчатись добирати необхідні деталі відповідно до зразка. Добиватися точного з'єднання конструкторських деталей при відтворенні споруди.

1.Привітання

2.Мовленнєва розминка

3.Вправа. «Роздивись і повтори»

4.Вправа. «Перетворення»

5.Рефлексія

6.Релаксація

7.Прощання

 

Етап оцінки ефективності корекційного впливу

64

Оцінка ефективності корекційного впливу. Рівень розвитку уваги.

 

1.Привітання

2.Методика «Обсяг уваги»

3.Концентрації уваги

4.Методика «Знайди квадрат»

5.Релаксація

6.Прощання

65

Оцінка ефективності корекційного впливу. Розвиток памʼяті.

 

 

1.Привітання

2.Методика запам'ятовування десяти слів (О. Лурія) 

3.Релаксація

4.Прощання

66

Оцінка ефективності корекційного впливу. Розвиток памʼяті.

 

 

1.Привітання

2.Дослідження обсягу короткотривалої памʼяті

3.«Дослідження мимовільної памʼяті»

4.Запам’ятовування матеріалу, що логічно не пов'язаний

5.Релаксація

6.Прощання

67

Оцінка ефективності корекційного впливу. Розвиток мислення.

1.Привітання

2.Завдання «Візерунок»

3.Релаксація

4.Прощання

68

Оцінка ефективності корекційного впливу. Розвиток мислення.

1.Привітання

2.Методика «Логічні задачі» (О. Зак)

3.Релаксація

4.Прощання

69

Оцінка ефективності корекційного впливу. Розвиток мислення.

1.Привітання

2.«Мисленнєві операції»

3.«Виділення суттєвих ознак»

4.Релаксація

5.Прощання

70

Оцінка ефективності корекційного впливу. Розвиток мислення.

1.Привітання

2.Дослідження особливостей уяви

3.Релаксація

4.Прощання

 

ДІАГНОСТИЧНИЙ ЕТАП

Заняття 1.

Мета заняття: Визначення  домінуючого типу сприйняття.

1.Привітання  (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2. Визначення домінуючого типу сприймання за роботою провідних аналізаторів

Інструкція: відповідайте на запитання «так» чи «ні».

 1. Люблю спостерігати за хмарами і зірками.
 2. Часто наспівую собі під ніс.
 3. Не визнаю незручну моду.
 4. Обожнюю ходити в сауну.
 5. Б автомобілі для мене важливий колір.
 6. Упізнаю по кроках, хто зайшов до кімнати.
 7. Мене розважає копіювання діалектів.
 8. Багато часу присвячую своїй зовнішності.
 9. Люблю масаж,
 1.         Коли є вільна хвилина, люблю роздивлятися людей.
 2.         Погано себе почуваю, коли не насолоджуюся ходою.
 3.         Дивлячись на сукню (костюм) у вітрині магазину, я переконана, що мені в ній буде добре.
 4.         Коли почую стару мелодію, до мене повертається минуле.
 5.         Часто читаю під час їжі.
 6.         Дуже часто говорю по телефону.
 7.         Я схильний(а) до повноти.
 8.         Надаю перевагу прослуховуванню розповіді, аніж самостійному читанню.
 9.         Після поганого дня мій організм у напруженні,
 10.         Із задоволенням і дуже багато фотографую.
 11.         Довго пам'ятаю, що мені сказали друзі і знайомі.
 12.         З легкістю віддаю гроші за квіти, тому що вони прикрашають життя.
 13.         Увечері люблю приймати гарячу ванну.
 14.         Намагаюся записувати свої власні справи.
 15.         Часто розмовляю сам(а) з собою.
 16.         Після тривалої їзди в машині довго прихожу до тями.
 17.         Тембр голосу багато про що говорить мені про людину.
 18.         Дуже часто оцінюю людей за манерою одягатися.
 19.         Люблю потягатися, виправляти кінцівки, розминатися.
 20.         Занадто тверде чи м'яке ліжко — це для мене мука.
 1.          Мені нелегко знайти зручне взуття.
 2.          Дуже люблю ходити в кіно.

82. Упізнаю обличчя навіть через роки.

 1.         Люблю ходити під дощем, коли краплини стукають по парасольці.
 1.         Умію слухати те, що мені говорять.
 1.         Люблю танцювати, а у вільний час займатися спортом чи гімнастикою.
 1.         Коли чую цокіт годинника, не можу заснути.
 2.         У мене якісна стереоапаратура.
 3.         Коли чую музику, починаю відбивати такт ногою.
 4.         На відпочинку не люблю оглядати пам'ятники архітектури.
 5.         Не виношу розгардіяш.
 6.         Не люблю синтетичних тканин.
 7.         Вважаю, що атмосфера в кімнаті залежить від освітлення.
 8.         Часто ходжу на концерти.
 9.         Один потиск руки багато чого може сказати про особистість.
 10.         Охоче відвідую галереї і виставки.
 11.         Серйозна дискусія — це захоплююча справа.
 12.         Через дотик можна сказати значно більше, ніж словами.
 13.          У шумі не можу зосередитися.

Опрацювання результатів

Обведіть кружечком ті запитання, на які ви дали відповідь «так».

Тип А (бачити): 1, 5, 8, 10, 12, 14, 19, 21, 23, 27, 31, 32, 39, 40, 42, 45.

Тип Б (відчувати): 3, 4, 9, 11, 16, 18, 22, 25, 28, 29, 30, 35, 38, 41, 44, 47.

Тип В (слухати): 2, 6, 7, 13, 15, 17, 20, 24, 26, 33, 34, 36, 37, 43, 46, 48.

Тип А (зоровий аналізатор): часто використовуються слова і речення, які пов'язані із зором, з образами і уявою. Наприклад — «не бачив цього», «це, звичайно, роз'яснює всю справу», «помітила чудову особливість».

Малюнки, образні описи, світлини говорять типу А більше, ніж слова. Люди, які належать до цього типу, миттєво схоплюють те, що можна побачити: кольори, форми, лінії, гармонію і безлад.

Тип В (дотик, нюх, смак): у даному випадку частіше використовуються слова «не можу цього зрозуміти», «атмосфера тут нестерпна», «її слова глибоко мене вразили», «подарунок для мене був чимось схожий на теплий дощ». Сприйняття і враження людей даного типу стосуються головним чином того, що пов'язане з дотиком, інтуїцією, здогадами. У розмові їх цікавлять внутрішні переживання.

Тип С (слуховий аналізатор): переважно вживаються такі зво­роти, як «не розумію, що ти мені говориш», «це звістка для мене погана», «не виношу таких голосних мелодій» — це характерні вислови для людей цього типу. Величезне значення для них має все акустичне: звуки, слова, музика, шумові ефекти.

3.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у  долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

4. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 2.

Мета заняття: Визначення навчальної мотивації.

1.Привітання  (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Методика визначення навчальної мотивації (М. Гінзбург)

Мета: Визначити мотиви навчання дитини.

Обладнання. 6 карток із схематичним зображенням фігур.(Дивись малюнок №1)

Інструкція, «Зараз я прочитаю тобі розповідь. Послухай.

Хлопчики (дівчатка) розмовляли про школу. Перший хлопчик сказав: "Я ходжу до школи, тому що мене мама примушує. Якби не мама, я б у школу не ходив ". На стіл перед дитиною викладається картка № 1 (зовнішній мотив).

Другий хлопчик сказав: "Я ходжу до школи, тому що мені подобається вчитися ". Викладається картка № 2 (навчальний мотив).

Третій хлопчик сказав: "Я ходжу до школи, тому що там весело і багато дітей, з якими можна гратися ". Викладається картка № 3 (ігровий мотив).

Четвертий хлопчик сказав: "Я ходжу до школи, тому що хочу бути дорослим. Коли я в школі, я почуваюся дорослим, а до школи я був маленьким ". Викладається картка № 4 (позитивний мотив).

П'ятий хлопчик сказав: "Я ходжу до школи, тому що потрібно вчитися. Без навчання ніякої справи не зробиш, а вивчишся і можеш стати, ким захочеш ". Викладається картка № 5 (соціальний мотив).

Шостий хлопчик сказав: "Я хода/су до школи, тому що одержую там хороші бали". Викладається картка № 6 (мотив одержання балу).

А тепер подумай і дай відповідь:

Хто з них, по-твоєму, має рацію? Чому?

З ким із них ти хотів би разом гратися? Чому?

З ким із них ти хотів би разом учитися? Чому?»

Дитина послідовно здійснює три вибори, при цьому вказує на відповідну картинку і пояснює її. Якщо пояснення дитини не досить чіткі, їй ставлять контрольне запитання: «А що цей хлопчик сказав?».

Інтерпретування результатів

Вибір дитини фіксується у протоколі проміжного результату, і за номерами обраних карток складається загальна думка про мотиви навчання.

Картка № 1: жіноча постать, що схилилася вперед із вказівним жестом; перед нею дитина з портфелем у руках (зовнішній мотив).

Картка № 2: постать дитини, що сидить за партою (навчальний мотив).

Картка № 3: постаті двох хлопців, що грають у м'яча (ігровий мотив).

Картка № 4: дві постаті, зображені спиною одне до одного; у тієї, що вища, в руках портфель, у тієї, що нижче, - іграшковий автомобіль (позиційний мотив).

Картка № 5: постать із портфелем у руках рухається у бік будинку (соціальний мотив).

Картка № 6: постать дитини, що тримає, в руках розкритий зошит (мотив одержання балу).

(Дивись малюнок №1)

3.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у  долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке,  як  зігріває тобі ручки, як росте,  і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

4. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 3.

Мета заняття: Вивчення самооцінки й ціннісних орієнтацій.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось,  друже.

2.Методика комплексного вивчення самооцінки й ціннісних орієнтацій (10-12 років)

Мета: Вивчити самооцінку та ціннісні орієнтації школяра.

Обладнання. Картка зі схематичним зображенням трьох постатей дітей і сім карток з надрукованими на них ціннісними характеристиками. (Дивись малюнок №2)

Інструкція. Перед дитиною кладуть картку із зображенням постатей, а піднею - першу картку з визначеннями:

«Ось три дуже схожі хлопчики (дівчинки). Цей хлопчик розумний, цей -сильний, цей — здоровий. В усьому іншому вони нічим не відрізняються. Яким із цих хлопчиків ти хотів би бути?» Відповідь дитини кодується в таблиці: навпроти вибраної якості під оцінкою «2 бали» ставиться хрестик.

Наступне запитання: «А з тих хлопчиків, хто залишився, ким би ти хотів більше бути?» Відповідь фіксується у таблиці; навпроти названої якості під оцінкою «1 бал» ставиться хрестик. Та якість, що залишилася, не оцінюється.

Після цього дитині кажуть: «А тепер уяви, що один із цих хлопчиків справді ти. Хто це може бути? Хто з них насправді найбільше схожий на тебе?» Відповіді заносять у праву частину протоколу («Самооцінка») й оцінюють так само, як і попередні: перша названа якість - хрестиком під графою «2 бали», друга вибрана якість — хрестиком під графою «1 бал».

Описана процедура повторюється з усіма сімома картками. Відповіді на перші два запитання заносяться у ліву частину розділу «Ціннісні орієнтації» таблиці. Відповіді на наступні два запитання заносяться у праву частину розділу «Самооцінка» таблиці. Потім підраховується відносна вага кожної характеристики у правій та лівій частинах протоколу. У разі збігу значення двох або більше характеристик проводиться додаткове їх зіставлення між собою за тією ж схемою, щоб можна було їх ранжувати за переважанням.

Аналіз результатів

Оцінювання диференційованості системи цінностей.

Чим вищий ступінь диференціації (різниця між «вагою» найбільш та найменш значущих цінностей), тим краща адаптованість та соціалізованість дитини: 5 і більше балів - високий ступінь; 4 бали - середній; З і менше балів - низький.

Ступінь невідповідності самооцінки ціннісним орієнтаціям.

Визначається через зіставлення рейтингових місць самооцінки та ціннісних орієнтацій. Збіжність або ж близьке розміщення (різниця 1-2 місця) свідчить про емоційний комфорт, який суб'єктивно відчуває дитина. Навпаки, відповідність найбільш значущих для дитини цінностей низькій самооцінці за цими характеристиками свідчить про емоційний дискомфорт.

(Дивись малюнок №2)

3.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте,  і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

4. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВИЙ ЕТАП

 

Заняття 4.

Мета заняття: Формування уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму, просторові відношення й призначення.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка (варто повторити 2-3 рази)

 Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.

Ла-ла-ла: Алла дівчинка мала.

Ли-ли-ли: В гості ми до неї йшли.

Ло-ло-ло: В Алли тісто підійшло.

Ла-ла-ла: Пирогів вона спекла.

Л’є-л’є-л’є: Чаю Аллочка нал’є.

Лі-лі-лі: Ось лимони на столі.

Лю-лю-лю: Дуже кисле не люблю.

3.Знайди ключик, що відчиняє кожен із замків.

Мета: розвиток уваги  та памʼяті, уміння порівнювати предмети та повʼязувати між собою.

(Дивись малюнок №3)

До всіх сердець, як до дверей,

Є ключики малі,

Їх кожен легко підбере,

Якщо йому не лінь.

Ти, друже, мусиш знати їх,

Запам'ятать неважко

Маленькі ключики твої —

«Спасибі» і «Будь ласка».

Роздивись зображення знайди ключик, що відчиняє кожен із замків. Подивись уважно та скажи які  ключики  відкриють замочки за якими сховалися слова «Спасибі» та «Будь ласка». Скажи де розташовані ці замочки (по середині, зверху, знизу). Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

4.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

5.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

6. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 5.

Мета заняття: Формування уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму, просторові відношення й призначення.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка (варто повторити 2-3 рази)

 Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.

Ла-ла-ла: Алла дівчинка мала.

Ли-ли-ли: В гості ми до неї йшли.

Ло-ло-ло: В Алли тісто підійшло.

Ла-ла-ла: Пирогів вона спекла.

Л’є-л’є-л’є: Чаю Аллочка нал’є.

Лі-лі-лі: Ось лимони на столі.

Лю-лю-лю: Дуже кисле не люблю.

3.Назви усі відомі тобі геометричні фігури.

Мета: розвиток памʼяті, уваги, здатності до узагальнення форм, уміння аналізувати об’єкти.

(Дивись малюнок №4,5)

Що ти бачиш на малюнках? Назви усі відомі тобі геометри фігури? Де вони розташовані, що саме зображують (сонце, квітку, тощо)?

4.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

5.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

6. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 6.

Мета заняття: Формування уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму, просторові відношення й призначення.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка (варто повторити 2-3 рази)

 Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.

Ла-ла-ла: Алла дівчинка мала.

Ли-ли-ли: В гості ми до неї йшли.

Ло-ло-ло: В Алли тісто підійшло.

Ла-ла-ла: Пирогів вона спекла.

Л’є-л’є-л’є: Чаю Аллочка нал’є.

Лі-лі-лі: Ось лимони на столі.

Лю-лю-лю: Дуже кисле не люблю.

3.Конструкторські ігри.

Мета: розвиток спостережливості, уміння аналізувати предмети; розвиток образного мислення засобами конструювання.

Роздивись малюнок і визнач які геометричні фігури  використали для створення зразків. Яка геометрична фігура, де розташована (зверху, знизу, позаду, попереду, зліва, праворуч); яка вона плоска чи об’ємна. Якого кольору, ти хотів би, що вони були?

На які архітектурні споруди схожі?

(Дивись малюнок №6,7)

4.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

5.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

6. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 7.

Мета заняття: Формування уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму, просторові відношення й призначення.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.

Рі-рі-рі: Що ти бачиш угорі?

Рю-рю-рю: Бачу ясную зорю.

Рі-рі-рі: Ще що бачиш угорі?

Ря-ря-ря: Небо синє, як моря.

Рі-рі-рі: Ще що бачиш угорі?

Ри-ри-ри: Там літають комари.

Ра-ра-ра: З комарами мошкара.

3. Вправа «Фортеці»

Мета: розвиток спостережливості, уміння аналізувати предмети.

Подивись на малюнок. Чи знаєш ти, що на ньому зображено? (Якщо дитина знає, задайте питання. Якщо не знає поясніть відповідно до наведених питань, та використайте їх у кінці заняття для закріплення матеріалу).

(Дивись малюнок №8)

Для чого будували фортеці?

Що нам потрібно, щоб побудувати фортецю?

Яких майстрів запросимо для будівництва фортеці?

Розкажи де розташовані фортеці?

Чому, на твою думку їх збудували саме тут?

4.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

5.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

6. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 8.

Мета заняття: Розвиток уміння працювати самостійно, здатності аналізувати об’єкти,  виділяти  подібні/ окремі елементи споруд/предметів, розвиток образного мислення засобами конструювання.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.

Рі-рі-рі: Що ти бачиш угорі?

Рю-рю-рю: Бачу ясную зорю.

Рі-рі-рі: Ще що бачиш угорі?

Ря-ря-ря: Небо синє, як моря.

Рі-рі-рі: Ще що бачиш угорі?

Ри-ри-ри: Там літають комари.

Ра-ра-ра: З комарами мошкара.

3. Практична робота

Мета: розвиток уміння працювати самостійно, здатності аналізувати об’єкти, виділяти подібні/ окремі елементи споруд/предметів, розвиток образного мислення засобами конструювання.

Роздивись зображення фортеці та знайди деталі із кольорового паперу, які б ти використав для створення власної фортеці. Підбери кольори, які тобі подобаються.

(Дивись малюнок №9)

(У вчителя повинні бути попередньо заготовлені геометричні фігури з кольорового паперу. Якщо дитина здатна зробити їх сама запропонуйте вирізати фігури самостійно)

4.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

5.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

6. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 9.

Мета заняття: Формування уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму, просторові відношення й приз­начення.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.

Гном в гаю гуляв годину,

Назбирав грибів корзину.

Йшла Ганнуся в гастроном,

Їй ішов назустріч гном.

Ніс з грибами він корзину,

Дав Ганнусі половину.

 3. Практична робота.

Мета:Створення власного зразка із геометричних фігур. Добір деталей, визначення місця їх розташування.

(Дивись малюнок №10)

Робота з ілюстрацією «Паркан з візерунчастими гратами».

Розглянь ілюстрацію, подумай над питанням: «Що може бути за цим парканом?»

Ігрові завдання. (гра з деталями). Будівництво огорож. Спорудження огорож з використанням опорних моделей і без них з показом способів конструювання (по чотирьох кутах встановлюються орієнтовні деталі, потім забудовується відстань між ними). Побудуй  гарні парканчики з будівельного матеріалу. Виділіть знайомі деталі.

Форму огорожі вибери сам (беруть аркуші кольорового паперу круглої, квадратної, прямокутної, трикутної форми, кладуть на стіл і починають будувати).

Чим відрізняються звичайні будівельні деталі від деталей з якими працюємо ми?

4.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

5.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

6. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 10.

Мета заняття: Формування уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму, просторові відношення й призначення.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги

Гусінь у лісочку

Гріла спину на грибочку,

Сонце гаряче було,

Їй голівку напекло.

Я зроблю, коли навчусь

Із газети їй картуз.

3. Вправа «Лисиччині трикутнички»

Мета: навчити визначати подібні елементи у різних об’єктах.

(Дивись малюнок №11)

Відгадай загадку

Колобка я з’їла, до зайчика у хату сіла,

Вовкові — сестричка, а звуть мене... (лисичка)

Порахуй усі трикутники на малюнку. Допоможи Лисичці і підкажи, що схоже на трикутники, але має об’ємну форму і називається по іншому (конус). Де ми можемо використати конуси у будівництві фортеці? (Запропонуйте дитині подивитись зображення фортець).

4.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

5.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

6. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 11.

Мета заняття: Формування уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму, просторові відношення й призначення.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги

Гусінь у лісочку

Гріла спину на грибочку,

Сонце гаряче було,

Їй голівку напекло.

Я зроблю, коли навчусь

Із газети їй картуз.

3. Робота з ілюстраціями.

Мета: розвиток спостереження та навичок порівняння й аналізу.

 Роздивись будинки, скажи які матеріали використали для будівництва, які геометричні фігури використали для будівель. Для чого призначені ці будівлі?

(Дивись малюнок №12,13,14,15)

4.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми, Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

5.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

6. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 12.

Мета заняття: Розвиток наочно-образного мислення засобом конструювання, створення власного зразка фортеці із геометричних фігур.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги

Гусінь у лісочку

Гріла спину на грибочку,

Сонце гаряче було,

Їй голівку напекло.

Я зроблю, коли навчусь

Із газети їй картуз.

3.Практична робота

Мета: розвитку наочно-образного мислення засобом конструювання, створення власного зразка фортеці із геометричних фігур.

Роздивись малюнки. Це - різні будинки для чоловічків, сарайчики для звірят, гаражі для машин. Кого ти у який будиночок поселиш?

(Дивись малюнок №16)

Добір деталей, визначення місця їх розташування. Робота над створенням власної фортеці «Містечко майстрів»

Учень продовжує самостійну  роботу над створенням власної фортеці із геометричних фігур.

4.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

5.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

6. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 13.

Мета заняття: Формування уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму, просторові відношення й призначення.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.

На городі у бабусі

рахувати я навчуся.

Раз, два, три чотири, п’ять

Буду квіти рахувать.

Ось червоний гладіолус,

Ось волошка, ось жасмін,

Ось ромашка, хризантема,

Чотири, три, два, один.

А троянда біла – п’ять,

Буде в вазочці стоять.

3. Роздивись та розкажи

Мета: розвиток образного мислення,формування уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму, просторові відношення й призначення.

Розглянь споруди, розкажи, з яких частин вони складаються, з яких деталей складається кожна частина; в якому положенні встановлено деталі, скільки їх; чому саме так розташовані деталі.  Яким би кольором ти забарвив би кожну деталь?

(Дивись малюнок №17)

4.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

5.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

6. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 14.

Мета заняття: Формування уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму, просторові відношення й призначення.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.

На городі у бабусі

рахувати я навчуся.

Раз, два, три чотири, п’ять

Буду квіти рахувать.

Ось червоний гладіолус,

Ось волошка, ось жасмін,

Ось ромашка, хризантема,

Чотири, три, два, один.

А троянда біла – п’ять,

Буде в вазочці стоять.

3.Практична робота

Мета: Формування уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму, просторові відношення й призначення.Створення власного зразка фортеці із геометричних фігур.

Добір деталей, визначення місця їх розташування. Робота над створенням власної фортеці «Містечко майстрів»

4.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

5.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

6. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 15.

Мета заняття: Формування уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму, просторові відношення й призначення.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.

Гуска з дітками гуляє,

Їм лічилку промовляє:

- Раз і два – в саду трава,

Три – це просто ГА-ГА-ГА,

А чотири, п’ять і шість

Мої лапи, дзьоб і хвіст.

Сім – на річку ми пішли,

Вісім – черв’ячка знайшли,

Дев’ять – з’їли черв’яка.

Ось лічилочка яка!

3.Робота з ілюстрацією «Геометричні фігури».

Мета:розвиток уміння аналізувати зображення, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму, просторові відношення й призначення.

Роздивись смужку з п'ятьма геометричними фігурами. Назви їх потім знайди залишене для фігур вільне місце на картинках. Де іще на картинках є схожі деталі?

(Дивись малюнок №18,19,20,21,22,23)

4.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

5.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

6. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 16.

Мета заняття: Формування уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму, просторові відношення й призначення.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.

Гуска з дітками гуляє,

Їм лічилку промовляє:

- Раз і два – в саду трава,

Три – це просто ГА-ГА-ГА,

А чотири, п’ять і шість

Мої лапи, дзьоб і хвіст.

Сім – на річку ми пішли,

Вісім – черв’ячка знайшли,

Дев’ять – з’їли черв’яка.

Ось лічилочка яка!

3.Практична робота

Мета: Формування уміння аналізувати об’єкт, виділяти в ньому основні частини й деталі, їх складові, визначати їх розміри, форму, просторові відношення й призначення.

Створення власного зразка фортеці із геометричних фігур. Добір деталей, визначення місця їх розташування. Закінчення роботи над створенням власної фортеці «Містечко майстрів»

4.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

5.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

6. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 17.

Мета заняття:Аналіз конструкторського зразка, научання співвідносити елементи зразка з частинами предмета, самостійно будувати за схемою.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.

На городі у бабусі

рахувати я навчуся.

Раз, два, три чотири, п’ять

Буду квіти рахувать

Ось червоний гладіолус,

Ось волошка, ось жасмін,

Ось ромашка, хризантема,

Чотири, три, два, один.

3. Вправа. «До нас на Планету прибули гості»

Мета: розвиток уяви, образного мислення.

Прибульця звати Буль. Роздивись картинки, на чому прилетів Буль, звідки,  добрий він чи злий?

(Дивись малюнок №24,25)

4.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

5.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

6. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 18.

Мета заняття:Аналіз конструкторського зразка, научання співвідносити елементи зразка з частинами предмета, самостійно будувати за схемою.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.

На городі у бабусі

рахувати я навчуся.

Раз, два, три чотири, п’ять

Буду квіти рахувать

Ось червоний гладіолус,

Ось волошка, ось жасмін,

Ось ромашка, хризантема,

Чотири, три, два, один.

3. Склади пазли і розкажи Булю, хто де живе.

Мета: розвиток уміння знаходити взаємозв’язок між явищами і предметами.

Буль хоче осетитись у нас на Землі, і просить, щоб ти допоміг йому знайти або збудувати житло. (Пазли виготовте заздалегідь)

(Дивись малюнок №26)

4.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

5.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

6. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 19.

Мета заняття:Аналіз конструкторського зразка, научання співвідносити елементи зразка з частинами предмета, самостійно будувати за схемою.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.

На городі у бабусі

рахувати я навчуся.

Раз, два, три чотири, п’ять

Буду квіти рахувать

Ось червоний гладіолус,

Ось волошка, ось жасмін,

Ось ромашка, хризантема,

Чотири, три, два, один.

3.Практична робота «Знайди друга для Буля»

Мета: розвиток уміння порівнювати та логічно поєднувати окремі  елементи в ціле.

Роздивись малюнок. Вибери друга для Буля. За поданим зразком із поданих геометричних фігур зроби прибульцю Булю друга. Дай йому імʼя.

(Дивись малюнок №27,28)

4.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

5.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

6. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 20.

Мета заняття:Аналіз конструкторського зразка, научання співвідносити елементи зразка з частинами предмета, самостійно будувати за схемою.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.

Ло-ло-ло: Снігом землю замело.

Ля-ля-ля: Стала білою земля.

Лі-лі-лі: Ось замети чималі.

Ра-ра-ра: Дуже рада дітвора.

Ар-ар-ар: Ми поїдем в зоопарк.

3. Вправа «Що вийде?»

Мета:розвиток образного мислення, уваги, памʼяті, уяви засобами аналізу конструкторського зразка.

Буль уже має друга, знає хто де живе, але у нього немає помешкання.  Роздивись зразок. Які геометричні фігури використані. Що відбудеться, якщо ми виріжемо поданий зразок і склеїм по запропонованих лініях.

(Дивись малюнок №29)

4.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

5.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

6. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 21.

Мета заняття:Аналіз конструкторського зразка, научання співвідносити елементи зразка з частинами предмета, самостійно будувати за схемою.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.

Ло-ло-ло: Снігом землю замело.

Ля-ля-ля: Стала білою земля.

Лі-лі-лі: Ось замети чималі.

Ра-ра-ра: Дуже рада дітвора.

Ар-ар-ар: Ми поїдем в зоопарк.

3. Практична робота

Мета: навчити аналізувати  конструкторський зразок,  співвідносити елементи зразка з частинами предмета, самостійно будувати за схемою.

(Дивись малюнок №30)

Виріж по запропонованих лініях, склей. Виготовлення будиночка для прибульця.

4.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

5.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

6. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 22.

Мета заняття:Аналіз конструкторського зразка, научання співвідносити елементи зразка з частинами предмета, самостійно будувати за схемою.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.

Ро-ро-ро: Доберемось на метро.

Ру-ру-ру: В зоопарку кенгуру.

Ру-ру-ру: Риє кріт собі нору.

Ру-ру-ру: Заєць обдира кору.

Ра-ра-ра: Закінчилася в нас гра.

3.Практична робота

Мета: розвиток наочно-образного мислення засобами конструювання, научування співвідносити елементи зразка з частинами предмета, самостіно будувати за схемою.

(Дивись малюнок №31)

Виріж по запропонованих лініях, склей. Виготовлення будиночка для прибульця.

4.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

5.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

6. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 23.

Мета заняття:Аналіз конструкторського зразка, научання співвідносити елементи зразка з частинами предмета, самостійно будувати за схемою.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.

Ічка-ічка-ічка: Ось глибока річка.

Ачка-ачка-ачка: Пливла по річці качка.

Єчки-єчки-єчки: Знесла вона яєчки.

Чат-чат-чат: Навиводить каченят.

Чить-чить-чить: Плавать діточок навчить.

Ічці-ічці-ічці: Попливуть разом по річці.

3.Практична робота

Мета: розвиток наочно-образного мислення засобами конструювання, научування співвідносити елементи зразка з частинами предмета, самостіно будувати за схемою.

(Дивись малюнок №32)

Виріж по запропонованих лініях,  склей. Виготовлення будиночка для прибульця.

4.Виставка робіт.

Мета: мотивування дитини до самостійного виконання поставлених завдань, підведення підсумків роботи, показ досягнень, аналіз, що вдалося та над чим потрібно попрацювати.

5.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

6.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

7. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 24.

Мета заняття: Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.

Єнот і єхидна складали валізи.

Вони до Єгипту летіли без візи.

Єдиний літак донесе їх туди,

До пляжу, до пальм, до морської води.

3. Вправа. «Згрупуй предмети»

Мета: розвиток уміння групувати предмети за функціональною ознакою. 

Розглянь малюнки, подумай і з'єднай лініями пов'язані між собою предмети. 

(Дивись малюнок №33)

4.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

5.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

6. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

Заняття 25.

Мета заняття: Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.

Єнот і єхидна складали валізи.

Вони до Єгипту летіли без візи.

Єдиний літак донесе їх туди,

До пляжу, до пальм, до морської води.

3. Вправа. «З чого зроблене?»

Мета: розвиток уміння аналізувати предмети, виділяти функціональні частини,уміння групувати предмети за ознаками. (які матеріали використали, чому, форма, міцність, як поєднуються матеріали, які матеріали є природними, а які створює людина, чи пов’язані між собою подані малюнки).

(Дивись малюнок №34)

4.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

5.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

6. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 26.

Мета заняття: Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.

Єнот і єхидна складали валізи.

Вони до Єгипту летіли без візи.

Єдиний літак донесе їх туди,

До пляжу, до пальм, до морської води.

3. Вправа. «Що можна зробити із деревини».

Мета: розвиток уміння поєднувати  предмети за спільною ознакою

(назви матеріал, з чого зроблено, призначення предмету, як робиться, як людина використовує у повсякденному житті, чим пов’язані між собою предмети? )

(Дивись малюнок №35)

4.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

5.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

6. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 27.

Мета заняття: Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.

Єнот і єхидна складали валізи.

Вони до Єгипту летіли без візи.

Єдиний літак донесе їх туди,

До пляжу, до пальм, до морської води.

3Вправа. «Наведи приклад» 

Мета: розвиток уміння об’єднувати предмети за спільною ознакою, научіннявизначати практичне застосування речей. 

Скажи: метал – це природній матеріал, чи створений людиною. Що можна зробити із металу, різне призначення предметів їх функції. Як використовує їх людина.

(автомобіль – літак, відро- лопата, автомобіль – стержень ручки, тощо)

4.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

5.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

6. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 28.

Мета заняття: Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.

Єнот і єхидна складали валізи.

Вони до Єгипту летіли без візи.

Єдиний літак донесе їх туди,

До пляжу, до пальм, до морської води.

3.Практична робота

Мета: розвиток мислення, уваги, уяви, памʼяті, навичок самостійної роботи засобами конструювання.

(Дивись малюнок №36)

4.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

5.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

6. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

Заняття 29.

Мета заняття: Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.

Сміється поле, річка, ліс,

Сміються гілочки беріз,

Птахи сміються і луги,

Сміються квіти навкруги.

Ставок, що цілу ніч мовчав,

І той сміятися почав.

3.Вправа. «Що де розташоване»?

Мета: розвиток уміння визначати призначення предметів, їх функціональне застосування, місце розташування.

Роздивись зображення та скажи де на картинці розташовані предмети, які ти бачиш у клітинках, як ми їх використовуємо для чого вони людині.

(Дивись малюнок №37)

4.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

5.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

6. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 30.

Мета заняття: Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.

Сміється поле, річка, ліс,

Сміються гілочки беріз,

Птахи сміються і луги,

Сміються квіти навкруги.

Ставок, що цілу ніч мовчав,

І той сміятися почав.

3. Вправа «Що (Хто) без кого не може існувати»?

Мета: розвиток уваги, мислення, уяви та здібностей повʼязувати між собою явища та дії.

  Розглянь зображення та розкажи і покажи рослини, і тварини які не можуть один без одного існувати. Для того, щоб тобі було легше працювати дивись на стрілочки. Вони допоможуть тобі у всьому розібратися.  Поясни власну думку.

(Дивись малюнок №38)

4.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

5.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

6. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 31.

Мета заняття: Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.

Сміється поле, річка, ліс,

Сміються гілочки беріз,

Птахи сміються і луги,

Сміються квіти навкруги.

Ставок, що цілу ніч мовчав,

І той сміятися почав.

3.Вправа. «Асоціації»

Мета: розвиток уяви, уваги, памʼяті  здібностей повязувати між собою загальні поняття і окремий предмет.

Назви слово, що відповідає поняттю

1.Жива істота (наприклад - кіт):

 • дика тварина;
 • має гострі зубки;
 • має маленький хвостик;
 • узимку білий, улітку сірий.
 • 2.Не живий предмет:
 • з чого ми можемо виготовляти посуд -метал, глина, скло;
 • предмет зроблений людиною;
 • дає людині молоко;
 • уміє дихати пiд водою.

(Дивись малюнок №39)

4.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

5.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

6. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 32.

Мета заняття: Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.

Сміється поле, річка, ліс,

Сміються гілочки беріз,

Птахи сміються і луги,

Сміються квіти навкруги.

Ставок, що цілу ніч мовчав,

І той сміятися почав.

3.Вправа «Знайди мене і розкажи про мене»

Мета: розвиток зорового сприйняття, уваги, просторової уяви, вміння знаходити суттєвий зв'язок між предметами.

Роздивись зображення:

(Дивись малюнок №40)

 • назви усі предмети на картинці зроблені руками людини;
 • скажи для чого вони призначені, як ними користуватися;
 • знайди усі предмети червоного кольору;
 • де у природі ми можемо бачити червоний колір;
 • назви предмети які на картинці ти бачиш великим , малими;
 • для чого у стола ніжки;
 • навіщо людям книги.

Показуючи предмет, скажи де він знаходиться. Говори  повними реченнями. 

4.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

5.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

6. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 33.

Мета заняття: Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.

Сміється поле, річка, ліс,

Сміються гілочки беріз,

Птахи сміються і луги,

Сміються квіти навкруги.

Ставок, що цілу ніч мовчав,

І той сміятися почав.

3.Практична робота

Мета: розвиток мислення, уваги, уяви, памʼяті,  навичок самостійної роботи засобами конструювання.

Із геометричних фігур спробуй побудувати автомобіль (для зразка використайте малюнок №36 із зображенням моделей автомобілів із заняття №28).

4.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

5.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

6. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 34.

Мета заняття: Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.

Чапля чайку частувала,

В чашці чай приготувала.

Чемна чайка чаплі вдячна:

Чай з черемхи – дуже смачно.

3.Вправа «Пара – до пари»

Мета: розвиток вміння знаходити суттєвий зв'язок між предметами.

Розглянь серію малюнків і скажи, що забув намалювати художник? Потрібні предмети необхідно вибрати з нижнього прямокутника. (Дивись малюнок №41,42,43)

4.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

5.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

6. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

Заняття 35.

Мета заняття: Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.

Чапля чайку частувала,

В чашці чай приготувала.

Чемна чайка чаплі вдячна:

Чай з черемхи – дуже смачно.

3.Вправа. «Склей кубик»

Мета: розвиток мислення, уваги, уяви, памʼяті, навичок самостійної роботи засобами конструювання.

Виріж, склей , розкажи, що вийшло, як ми можемо використати цей предмет.

(Дивись малюнок №44)

4.Практична робота

Мета: розвиток мислення, уваги, уяви, памʼяті,  навичок самостійної роботи засобами конструювання.

Із геометричних фігур спробуй побудувати автомобіль

(для зразка використайте малюнок №36 із зображенням моделей автомобілів із заняття №28)

5.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

6.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

7. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 36.

Мета заняття: Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка

 Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.

Ра-ра-ра - весела гра, 

ро-ро-ро - воронове перо, 

ру-ру-ру - до рук беру, 

рі-рі-рі - маленькі снігурі, 

ри-ри-ри - за мною повтори. 

3. Вправа. «Відшукай дорогу»

Мета: розвиток уваги, уяви, логічного мислення, пошуку способу  рішення поставленого завдання.

До якого будиночка найдовша (найкоротша) дорога.(Дивись малюнок №45)

4.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

5.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

6. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

Заняття 37.

Мета заняття: Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов длярозвитку пам'яті, мислення, уваги.

Ра-ра-ра - весела гра, 

ро-ро-ро - воронове перо, 

ру-ру-ру - до рук беру, 

рі-рі-рі - маленькі снігурі, 

ри-ри-ри - за мною повтори. 

3. Вправа Вправа «Корисні предмети»

Мета:  розвиток уваги, уяви, логічного мислення, научіння пошуку практичного використання речей і предметів.

Які із предметів корисні людині (допомагають у домашньому господарстві), для чого вони, з чого зроблені. Як по іншому (не за прямим призначенням)  можна використати предмети. (Дивись малюнок №46)

4.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

5.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

6. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 38.

Мета заняття: Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка

 Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов длярозвитку пам'яті, мислення, уваги.

Ра-ра-ра - весела гра, 

ро-ро-ро - воронове перо, 

ру-ру-ру - до рук беру, 

рі-рі-рі - маленькі снігурі, 

ри-ри-ри - за мною повтори. 

3. Вправа «Згуртуй предмети»

Мета: розвиток логічного мислення та здібностей створювати асоціаційно-наслідкові зв’язки.Роздивись зображення і згуртуй предмети за ознаками, що до чого підходить. Поясни власну думку. (Дивись малюнок №47)

4.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

5.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

6. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

Заняття 39.

Мета заняття: Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка

 Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов длярозвитку пам'яті, мислення, уваги.

Ра-ра-ра - весела гра, 

ро-ро-ро - воронове перо, 

ру-ру-ру - до рук беру, 

рі-рі-рі - маленькі снігурі, 

ри-ри-ри - за мною повтори. 

3. Вправа Вправа «Склади килимок» 

Мета: розвиток уяви, памяті, наочно-образного мислення, навичок самостійної роботи з підбору потрібних елементів, формування із окремих деталей цілого.

Із поданих геометричних фігур склади килимок, скільки тобі не вистачає частин, добери із коробки.(Дивись малюнок №48)

4.Практична робота

Мета: розвиток мислення, уваги, уяви, памʼяті, навичок самостійної роботи засобами конструювання.

Із геометричних фігур спробуй побудувати автомобіль

(для зразка використайте малюнок №36 із зображенням моделей автомобілів із заняття №28)

5.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

6.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

7. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 40.

Мета заняття: Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.

Па-па-па – розсипана крупа. 

Пе-пе-пе – кошеня сліпе. 

По-по-по – річка Лімпопо. 

Іп-іп-іп – зеленіє кріп. 

Ап-ап-ап – травичку щипа цап. 

Уп-уп-уп – поживний суп. 

Оп-оп-оп – у річці короп. 

Пу-пу-пу – по широкому степу. 

Пи-пи-пи – золотаві снопи.

3. Вправа. «Виставка машин»

Мета: розвиток просторової уяви, логічного мислення, аналізу розміру запропонованого елементу до зразка. 

Які геометричні фігури із малюнку потрібно поставити на малюнок з автомобілями? (Дивись малюнок №49,50)

4.Практична робота. «Виставка автомобілів»

Мета: розвиток мислення, уваги, уяви, памʼяті, навичок самостійної роботи засобами конструювання.

Із геометричних фігур спробуй побудувати автомобіль

(для зразка використайте малюнок №36 із зображенням моделей автомобілів із заняття №28)

Дай «імена» усім автомобілям, які ти зробив на попередніх уроках та завершив на цьому. Що роблять ці автомобілі? Для чого вони потрібні?

5.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

6.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

7. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 41.

Мета заняття: Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов длярозвитку пам'яті, мислення, уваги.

Па-па-па – розсипана крупа. 

Пе-пе-пе – кошеня сліпе. 

По-по-по – річка Лімпопо. 

Іп-іп-іп – зеленіє кріп. 

Ап-ап-ап – травичку щипа цап. 

Уп-уп-уп – поживний суп. 

Оп-оп-оп – у річці короп. 

Пу-пу-пу – по широкому степу. 

Пи-пи-пи – золотаві снопи.

3.Вправа «Які геометричні фігури сховались»

Мета: розвиток уяви, логічного та образного мислення, здібностей аналізувати предмет визначати в ньому базову форму.

Роздивись картинки. Скажи які геометричні фігури використали конструктори для створення літака, потяга, вертольота. (Дивись малюнок №51,52,53,54,55)

4.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

5.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

6. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 42.

Мета заняття: Виділення функціональних частин у реальних предметах, визначенню їх просторового взаєморозташування.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов длярозвитку пам'яті, мислення, уваги.

Па-па-па – розсипана крупа. 

Пе-пе-пе – кошеня сліпе. 

По-по-по – річка Лімпопо. 

Іп-іп-іп – зеленіє кріп. 

Ап-ап-ап – травичку щипа цап. 

Уп-уп-уп – поживний суп. 

Оп-оп-оп – у річці короп. 

Пу-пу-пу – по широкому степу. 

Пи-пи-пи – золотаві снопи.

3.Вправа. «Яку фігуру потрібно зобразити у клітинці»?

Мета: розвиток логічного мислення, просторової уяви; розвиток уміння групувати предмети за функціональною ознакою.

Роздивись картинку з машинками. На кожному елементі (геометричній фігурі) зображені умовні позначки. Подивись у якій клітинці потрібно поставити цю геометричну фігуру. Чи усім геометричним фігурам є клітинка? (Поясніть дитині правила виконання, допоможіть коли виникнуть ускладення, виконайте вправу разом). (Дивись малюнок №56,57)

4.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

5.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

6. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 43.

Мета: Розвиток наочно-образного мислення засобом конструювання. Відтворення споруди відповідно до зразка, визначати склад конструктивних деталей, особливості їх форми, розміру й розташування.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов длярозвитку пам'яті, мислення, уваги.

Ав-ав-ав – не лови гав. 

Ва-ва-ва – книжка нова. 

Ву-ву-ву – вип’ємо каву. 

Ув-ув-ув – новину почув. 

Ві-ві-ві – здивувались паві. 

Ів-ів-ів – льон зацвів. 

Во-во-во – намальовано криво. 

Ов-ов-ов – накололи дров. 

Ив-ив-ив – я квіти полив. 

Ви-ви-ви – чорні брови. 

3. Казка «Чарівний палац»

Мета: формування позитивної навчальної мотивації, розвиток памʼяті, образного  та логічного мислення, просторової уяви, 

Прослухай, перекажи. Опиши яким уявляєш «чарівний палац», розкажи який він заввишки, де знаходиться, які у ньому кімнати. Якби ти сам будував палац яким би він був? Хто у ньому жив би? Скільки було б поверхів? тощо.(Дивись малюнок №58)

4.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

5.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

6. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 44.

Мета: Розвиток наочно-образного мислення засобом конструювання. Відтворення споруди відповідно до зразка, визначати склад конструктивних деталей, особливості їх форми, розміру й розташування.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов длярозвитку пам'яті, мислення, уваги.

Ав-ав-ав – не лови гав. 

Ва-ва-ва – книжка нова. 

Ву-ву-ву – вип’ємо каву. 

Ув-ув-ув – новину почув. 

Ві-ві-ві – здивувались паві. 

Ів-ів-ів – льон зацвів. 

Во-во-во – намальовано криво. 

Ов-ов-ов – накололи дров. 

Ив-ив-ив – я квіти полив. 

Ви-ви-ви – чорні брови. 

3. Вправа. «Будь уважним».

Мета:Розвиваток наочно–образного мислення, пам'яті, уваги, зоровогосприйняття; научіння  відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих; удосконалювати вміння визначати відмінні ознаки порівнюваних об’єктів, знаходити суттєвий зв'язок між предметами; спостереження за змінами у конструкції.

- Роздивись зображення, знайди схожі деталі.

- Подумай які б деталі ти використав при будівництві власного палацу.

- Назви усі знайомі тобі геометричні фігури.

-Подивись і скажи з чого складаються деталі, які вони, де розташовані. (Дивись малюнок №58,59,60)

4.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

5.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

6. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 45.

Мета: Розвиток наочно-образного мислення засобом конструювання. Відтворення споруди відповідно до зразка, визначати склад конструктивних деталей, особливості їх форми, розміру й розташування.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги

Чок-чок-чок: Ось червоний бурячок.

Чу-чу-чу: Я капусту посічу.

Щок-щок-щок: В чавунці зварю борщок.

Чний-чний-чний: Получився борщ смачний.

Че-че-че –

Бабуся калачі пече.

Ча-ча-ча –

Дай, бабусю, калача.

Чі-чі-чі –Їж, будь ласка, калачі.

3.Практична робота

Мета: розвиваток наочно–образного мислення, пам'яті, уваги, зоровогосприйняття; научіння  відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих; удосконалювати вміння визначати відмінні ознаки порівнюваних об’єктів, знаходити суттєвий зв'язок між предметами; спостереження за змінами у конструкції.

Виріж, розфарбуй, склей. (Дивись малюнок №61)

4.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

5.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

6. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 46.

Мета: Розвиток наочно-образного мислення засобом конструювання. Відтворення споруди відповідно до зразка, визначати склад конструктивних деталей, особливості їх форми, розміру й розташування.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.

Ма-ма-ма — холодна зима.

Му-му-му — молока кому?

Мо-мо-мо — до школи йдемо.

Ми-ми-ми — нові килими.

Мі-мі-мі — веселій кумі.

Ме-ме-ме — хто книжку візьме?

Ам-ам-ам — нікому не дам.

Ом-ом-ом — помиємо з милом.

Ем-ем-ем — туди не підем.

Ум-ум-ум — у класі шум.

Им-им-им — від багаття дим.

Ім-ім-ім — збудуємо дім.

3.Практична робота

Мета: розвиваток наочно–образного мислення, пам'яті, уваги, зоровогосприйняття; научіння  відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих; удосконалювати вміння визначати відмінні ознаки порівнюваних об’єктів, знаходити суттєвий зв'язок між предметами; спостереження за змінами у конструкції.

Роздивись макет, визнач основні елементи. Що вийде якщо ми виріжемо викройку і склеїм? Виріж, склей. (Дивись малюнок №62)

4.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили? (повтор)

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

5.Релаксація . «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

6. Прощання (буде традиційним)

Прощавай мій любий друже.

Піднімися, посміхнись.

І долоньками торкнись.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 47.

Мета: Розвиток наочно-образного мислення засобом конструювання. Відтворення споруди відповідно до зразка, визначати склад конструктивних деталей, особливості їх форми, розміру й розташування.

1.Привітання (буде традиційним) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюютьдружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри тадоброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,

Твій привіт мені летить

Ми хороші дуже

Привітаймось, друже.

2.Мовленнєва розминка

Мета: розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, створення умов для розвитку пам'яті, мислення, уваги.

За-за-за – до нас іде коза, 

зу-зу-зу - ми ведем козу, 

зи-зи-зи - сіно відвези, 

са-са-са - ось летить оса, 

су-су-су - ми побачили косу, 

си-си-си - прилетіли оси, 

це-це-це - кругле яйце, 

єць-єць-єць - сірий заєць.

3.Практична робота

Мета: розвиваток наочно–образного мислення, пам'яті, уваги, зоровогосприйняття; научіння  відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих; удосконалювати вміння визначати відмінні ознаки порівнюван