5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Робочий зошит з предмету "Реклама і стимулювання продажу"

Про матеріал
Робочий зошит для вивчення фахової дисципліни "Реклама та стимулювання продажу" містить розробки практичних завдань та завдань для самостійного опрацювання.
Перегляд файлу

 

Міністерство освіти і наукиУкраїни

 

Волинський технікум

Національного університету харчових технологій

 

 

 

Наша Реклама

 

 

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

для проведення практичних занять та виконання індивідуальних завдань з дисципліни

для студентів спеціальності 5.03050702 Комерційна діяльність

галузі знань 0305 Економіка і підприємництво 

освітньо – кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

денної форми навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛУЦЬК-2019


 

 

 

 

 

Робочий зошит для проведення практичних занять та виконання індивідуальних завдань з дисципліни для студентів спеціальності 5.03050702 Комерційна діяльність галузі знань 0305 Економіка і підприємництво  освітньо – кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» денної форми навчання

 

Укладач: викладач вищої категорії Білоконь О.Л.

 

Рецензент: Завідувач кафедри менеджменту та маркетингу Луцького національного технічного університету,  кандидат економічних наук, професор  Морохова Валентина Олександрівна 

 

 

 

 

 

 

 

Логотип "Реклама Рекламы"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ……………………………………………………………………………………………………..

4

Структура навчальної дисципліни (Тематичний план з дисципліни «Реклама і стимулювання продажу») ……………………………………………………………………...….…..

5

Відмітки про виконання практичних занять…………………………………………………..……

6

Практичне заняття №1

Комунікації в системі маркетингу…………………………………………………………………….....

7

Практичне заняття №2

Основи класифікації понять у маркетингових комунікаціях………………………………..……..….

9

Практичне заняття №3

Суть  основні поняття та види реклами………………………………………………………..…..……

10

Практичне заняття №4

Рекламне звернення Стилістичні прийоми рекламного звернення…………………………….……..

12

Практичне заняття №5

Засоби передачі рекламного звернення…………………………………………………..…………..…

13

Практичне заняття №6

Створення фірмового стилю……………………………………………………………………………..

14

Практичне заняття №7

Поняття та напрямки стимулювання збуту……………………………………………………………..

16

Практичне заняття №8

Розробка заходів стимулювання збуту…………………………………………………………………..

18

Практичне заняття №9

Поняття рекламодавця. Організаційна структура рекламної служби…………………………………

19

Практичне заняття №10

Реклама на місці продажу ……………………………………………………………………………….

20

Практичне заняття №11

Принципи оформлення вітрин…………………………………………………………………………..

22

Практичне заняття №12

Рекламні агенції. Види рекламних послуг в Україні…………………………………………………...

23

Практичне заняття №13

Розробка рекламної кампанії…………………………………………………………………………….

24

Практичне заняття №14

Медіа-планування Вибір ЗМІ……………………………………………………………………………

26

Практичне заняття №15

Контроль комунікаційної діяльності Показники ефективності комунікаційної програми………….

27

Тематика індивідуальних завдань…………………………………………………………………….

28

Контрольна робота1:Рекламування товару……………………………………………………………

29

Контрольна робота2:Розробка рекламної кампанії…………………………………………………...

31

Розрахунково-графічна робота 1:Стимулювання продажу товарів…………………………………

35

Розрахунково-графічна робота 2:Реклама на місці продажу………………………………………..

37

Список рекомендованої літератури…………………………………………………………………..

39


Вступ

Робочий зошит призначений для студентів  спеціальності 5.03050702 Комерційна діяльність галузі знань 0305 Економіка і підприємництво  освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» денної форми навчання.

Актуальність і практична значимість робочого зошита полягає в оптимальному поєднанні змісту інформаційної підготовки на заняттях з можливістю формувати навички практичної діяльності, вивільненні часу від переписування завдань для роботи над аналізом помилок, поглибленням знань, розвитком професійного мислення.

Мета застосування робочого зошита - забезпечити покрокове формування  понять, сприяти активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів.

Функції робочого зошита в навчальному процесі такі.

Навчальна. Передбачається формування необхідних знань і вмінь.

Розвиваюча. Робочий зошит сприяє розвитку стійкої уваги на занятті. Завдяки робочому зошиту навчальний матеріал легше сприймається. Робочий зошит може бути інструментом з розвитку мислення через спеціально розроблені завдання і вправи творчого характеру.

Виховна. Виховання акуратності у веденні конспекту.
Формуюча. Робочий зошит формує у студентів навички самоконтролю за умови систематичного заповнення листів робочого зошита.

 Раціональна. Раціональна організація навчального часу та навчальної роботи студентів. При роботі з листами робочого зошита основний час студентів затрачається на пізнання сенсу досліджуваних понять.

Контролююча. Робоча зошит може бути використана для контролю знань і вмінь студентів.

Теоретична частина курсу „Реклама і стимулювання продажу” складається з 8 тем. Обсяг лекційних занять складає 30 годин. Практична підготовка передбачає проведення практичних занять (30 год.), виконання індивідуальної роботи та самостійну роботу студентів над інформаційними джерелами, на яку відведено робочою програмою 44 годин і про виконання якої студент має скласти письмовий звіт.

Практичні заняття, індивідуальна робота та самостійне опрацювання літературних та інших інформаційних джерел мають сприяти кращому засвоєнню теоретичного матеріалу, напрацюванню певних практичних навичок та умінь для реалізації високого рівня фахової підготовки.

Робочий зошит є інтегрованою складовою навчально-методичного комплекту з реклами і стимулювання продажу. Він містить стандартні вправи і задачі, вирішення найбільш поширених проблем та ситуацій, які мають місце на внутрішньому ринку України, а також ринках ЄС. Наведена тестова програма надає можливість студентам підготуватися до поточних та підсумкового контролів, виявити рівень своєї теоретичної  і практичної підготовки.

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

з/п

Назва теми

Всього

Лекції

Семінарські та практичні заняття

Самос.

робота

Індивід завдання

1

Тема1. Комунікації в системі маркетингу

 

4

2

2

 

 

Поняття системи маркетингових комунікацій(СМК). Значення СМК в комплексі маркетингу. Фактори СМК

 

2

 

 

 

 

Основні засоби маркетингових комунікацій. Законодавчі основи рекламно-інформаційної діяльності

 

2

2

 

 

2

Тема2. Основи класифікації понять у маркетингових комунікаціях

 

2

2

1,5

 

 

Класифікація реклами Маркетингові комунікації залежно від етапу ЖЦТ

 

2

2

 

 

3

Тема3. Рекламування товару

 

8

8

6

8

 

Суть та основні поняття та види реклами.

 

2

2

 

 

 

Рекламне звернення Стилістичні прийоми рекламного звернення.

 

2

2

 

 

 

Засоби передачі рекламного звернення

 

2

2

 

 

 

Створення фірмового стилю

 

2

2

 

 

4

Тема4. Стимулювання продажу товарів

 

2

4

2,5

3,5

 

Поняття та напрямки стимулювання збуту.

 

 

2

 

 

 

Розробка плану проведення заходів стимулювання збуту

 

 

2

 

 

5

Тема5. Організація і структура рекламного процесу. Особливості менеджменту рекламодавця

 

6

6

4,5

4

 

Поняття рекламодавця. Організаційна структура рекламної служби

 

2

2

 

 

 

Реклама на місці продажу

 

2

2

 

 

 

Принципи оформлення вітрин

 

2

2

 

 

6

Тема6. Рекламні агенції і планування рекламних кампаній

 

4

4

3

10

 

Рекламні агенції. Види рекламних послуг в Україні

 

2

2

 

 

 

Розробка рекламної кампанії

 

2

2

 

 

7

Тема7. Розробка плану використання засобів масової інформації

 

2

2

1,5

 

 

Медіа-планування Вибір ЗМІ

 

 

2

 

 

8

Тема8. Планування і контроль результатів рекламної кампанії

 

2

2

1,5

 

 

Контроль комунікаційної діяльності Показ ники ефективності комунікаційної програми. Оцінка ефективності рекламної кампанії

 

 

2

 

 

 

Всього

108

30

30

22,5

25,5

 


Відмітки про виконання практичних занять

 

№ п/п

Дата здачі роботи

Тема практичного заняття

Відмітка про виконання

Підпис викладача

1

 

Комунікації в системі маркетингу.

 

 

2

 

Основи класифікації понять у маркетингових комунікаціях.

 

 

3

 

Суть  основні поняття та види реклами.

 

 

4

 

Рекламне звернення Стилістичні прийоми рекламного звернення.

 

 

5

 

Засоби передачі рекламного звернення.

 

 

6

 

Створення фірмового стилю.

 

 

7

 

Поняття та напрямки стимулювання збуту.

 

 

8

 

Розробка заходів стимулювання збуту.

 

 

9

 

Поняття рекламодавця. Організаційна структура рекламної служби.

 

 

10

 

Реклама на місці продажу .

 

 

11

 

Принципи оформлення вітрин.

 

 

12

 

Рекламні агенції. Види рекламних послуг в Україні.

 

 

13

 

Розробка рекламної кампанії.

 

 

14

 

Медіа-планування Вибір ЗМІ.

 

 

15

 

Контроль комунікаційної діяльності Показники ефективності комунікаційної програми

 

 

 

 

Відмітки про виконання індивідуальних завдань

 

№ п/п

Дата здачі роботи

Тема індивідуального завдання

Відмітка про виконання

Підпис викладача

 1.  

 

Рекламування товару

 

 

 1.  

 

Розробка рекламної кампанії

 

 

 1.  

 

Стимулювання продажу товарів

 

 

 1.  

 

Реклама на місці продажу

 

 

 1.  

 

Рекламування товару

 

 

 1.  

 

Розробка рекламної кампанії

 

 


Практична робота №1

 

Тема. Комунікації в системі маркетингу.

Мета: Закріпити набуті теоретичні знання шляхом вирішення ситуаційних завдань.

Завдання. 1.  Побудуйте схематично фрагмент моделі ринку маркетингових комуні­кацій, який складається з виробника фотореактивів, виробника фото­товарів масового користування, трьох роздрібних точок продажу про­дукції цих фірм, банку, страхової компанії, трьох ринкових сегментів, двох газет, телебачення та рекламного агентства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скільки комунікативних та маркетингових комунікаційних зв'язків Ви виявили? __________________ _______________________________________________________________________________________

Чи є відмінність між ними? _______________________________________________________________________________________

 

Контрольні запитання по темі:

1. Роль маркетингових комунікацій полягає:

а) у сприйнятті узгодженості дій виробника і споживача та забезпе­ченні нормального функціонування внутрішнього і зовнішнього се­редовища підприємства;

б) у надходженні інформації від виробника до споживача з метою йо­го переконання та спонукання до купівлі товару;

в) у формуванні взаємовигідних відносин між органами державної влади та підприємством;

г) усі відповіді правильні.

2. До особистісної форми маркетингових комунікацій не належить:

а) спілкування двох співрозмовників;

б) телефонний контакт;

в) виступ по телебаченню популярної особи з адресним зверненням;

г) "спілкування" електронною поштою.

3. Найважливішими чинниками у формуванні цілей маркетингових ко­мунікацій є:

а) тип покупця, тип товару;

б) стадія життєвого циклу товару;

в) витрати виробництва;

г) правильні відповіді а та б.


Завдання 2: Вкажіть яким чином (як основні засоби, як матеріальні цінності, не обліковуються як затрати, як затрати на збут) обліковуються рекламні витрати підприємства у вказаних випадках (dtkt.com.ua/show/1cid0850.html ):

Сувенірна продукція  ______________________________________________________________

Рекламні буклети  _________________________________________________________________

Вартість муляжів, термін служби яких менше 1 року  ___________________________________

Вартість придбаного рекламного щита _______________________________________________

Вартість власного відео ролика, термін використання якого необмежений _________________

Рекламний ролик на радіо __________________________________________________________

Витрати на проведення прес-конференції _____________________________________________

Витрати на розміщення реклами на громадському транспорті ____________________________

 

Завдання 3: Поясніть значення терміну  «податок на рекламу».

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Хто є платником цього податку? _____________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Вкажіть ставку даного податку. _____________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Опишіть особливості сплати даного податку рекламодавцем та виробником реклами.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

В яких документах відображаються затрати на рекламу, яка підлягає оподаткуванню? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Практична робота №2

 

Тема: Основи класифікації понять у маркетингових комунікаціях.

Мета: Закріпити набуті теоретичні знання шляхом вирішення ситуаційних завдань.

 

Завдання1.  Ви працюєте на посаді маркетолога фірми (сферу діяльності та назву фірми оберіть за власним бажанням ___________________________________________________________).

Вам доручено запланувати та розробити подійний захід, який дана фірма проведе у передсвятковий період з метою комерційної пропаганди.

 

Назва заходу: _____________________________________________________________________

 

Місце проведення: ________________________________________________________________

 

Запрошені: 1.  ____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________________

 

Спосіб запрошення: _______________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Сценарій заходу: _________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Необхідні засоби: _________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Практична робота № 3

 

Тема: Суть  основні поняття та види реклами.

Мета: Завкріпити набуті теоретичні знання шляхом опрацювання ситуаційних завдань

Завдання1. Розгляньте ситуації і дайте відповідь на поставлені запитання.

 

Ви нещодавно стали директором відділу реклами компанії «АБВ». Генеральний директор під час першої зустрічі з Вами заявив: «Реклама – це марна витрата грошей! Ми рекламуємо наш товар уже шість місяців, а його збут так і не збільшився. Поясніть мені, для чого продовжувати рекламу?» Дайте відповідь директору: _______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Багато страхових компаній продає організаціям програми медичного страхування. Співробітники обирають окремі програми страхування на свій розсуд, однак загальну вартість придбаних програм визначає керівництво організацій. Нещодавно страхова компанія з медичного страхування «Караван» передала по телебаченню таке рекламне звернення: «Якщо Ваш працедавець не обрав нашої програми медичного страхування, запитайте його : чому?». Поясніть сутність стратегії просування, покладеної в основу цього рекламного звернення. _________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Рекламодавець національного масштабу дійшов висновку, що більшої ефективності в рекламній політиці він може досягнути з використанням переривчастого графіка виходу реклами, коли протягом певного часу жодні рекламні повідомлення не розміщуватимуться. Чому такий графік може бути ефективнішим порівняно з неперервним графіком виходу? __________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольні запитання по темі:

 

1. Загальним призначенням реклами є:

а) надання знань споживачеві з метою створення попиту на товар;

б) спонукання споживачів до купівлі товару;

в) формування у споживачів мотивів щодо купівлі певного товару;

г) усі відповіді неправильні.

 

2. До цілей реклами не належить:

а) формування первинного попиту на товар;

б) збільшення вторинного попиту на товар;

в) створення кола постійних клієнтів;

г) збільшення частки ринку за рахунок витіснення конкурентів;

 

3. Масовість, експресивність, здатність умовляти – це переваги:

а) реклами;

б) пропаганди;

в) персонального продажу.

 

4. Раціональні, емоційні, моральні мотиви слід враховувати:

а) обираючи засоби поширення;

б) оцінюючи рекламну компанію;

в) під час роботи над змістом звернення.

 

5. Реклама на щитах належить до виду реклами щодо каналу її поши­рення:

а) друкованої;

б) телевізійної;

в) реклами на транспорті;

г) зовнішньої;

 

6. Реклама у місцях продажу товару має такі переваги перед іншими каналами поширення:

а) висока частота повторів;

б) масовість аудиторії;

в) результативність;

г) усі відповіді правильні;

 

7. Головною перевагою реклами у газетах є:

а) оперативність розміщення;

б) численна вторинна аудиторія;

в) широкий вибір рекламних засобів та форм;

г) усі відповіді правильні;

 

8.Якими видами і засобами реклами краще користуватися:

 • при виведенні на ринок нового товару рідкого попиту; ___________________________________ ____________________________________________________________________________________
 •  рекламній кампанії товару повсякденного попиту на останній завершальній стадії; ___________ ____________________________________________________________________________________
 • у рекламі медичних послуг; __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

Практична робота № 4

 

Тема: Рекламне звернення Стилістичні прийоми рекламного звернення.

Мета: Завкріпити набуті теоретичні знання шляхом опрацювання ситуаційних завдань.

 

Завдання1. Розробіть проект рекламного звернення для розміщення в пресі або плакату для обраного продукту або підприємства

 

Об’єкт реклами: ___________________________________________________________________

Вид реклами: _____________________________________________________________________

Засіб передачі: ____________________________________________________________________

Стиль реклами ____________________________________________________________________

 

Завдання2 Розгляньте види продуктів, що наявні на ринку та запропонуйте вид, стиль і засіб передачі реклами, який би найбільше підійшов для просування цих продуктів, враховуючи особливості цільової аудиторії; опишіть форми її застосування у кожному конкретному випадку.

№ з/п

Об’єкт реклами

Цільова аудиторія

Вид, стиль та засіб реклами

Зміст рекламного звернення

 1.                 

Дитяча косметика

 

Вид ___________

Стиль _________  _______________ _______________

Засіб __________ _______________

 

 1.                 

Виробник контактних лінз

 

Вид ___________

Стиль _________  _______________ _______________

Засіб __________ _______________

 

 1.                 

Комерційний банк

 

Вид ___________

Стиль _________  _______________ _______________

Засіб __________ _______________

 

 1.                 

Послуги нотаріуса

 

Вид ___________

Стиль _________  _______________ _______________

Засіб __________ _______________

 

 1.                 

Біо-йогурт

 

Вид ___________

Стиль _________  _______________ _______________

Засіб __________ _______________

 

 


Практична робота № 5

 

Тема: Засоби передачі рекламного звернення.

Мета: Завкріпити набуті теоретичні знання шляхом опрацювання ситуаційних завдань.

 

Примітка: «__» - порядковий номер студента за списком в журналі

 

Завдання1 Який з наведених засобів реклами характеризується найнижчим показником вартості тисячі контактів?

Рекламний носій

Вартість реклами, тис.грн.

Обсяг аудиторії,  тис. осіб

Вартість тисячі контактів, грн.

Телевізійне шоу

25

25

 

Журнал

__

10

 

Газета

24

7,2

 

Радіо

2,1

1,6

 

 

Висновок_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання2. Працівники рекламного відділу мережі ресторанів під час вирішення питання ефективності об’яв у газеті без збільшення рекламних витрат запропонували:

Газетна площа

Вартість

1 полоса

1000дол.

½ полоси

500дол.

¼ полоси

250дол.

1/8 полоси

__5дол.

1/16 полоси

88дол.

1/32 полоси

44дол.

а) закупляти всю рекламну полосу;

б) придбати місце на чотири оголошення 1/8 полоси і розмістити послідовно через кожні дві сторінки.

Вивчіть ціни на рекламні об’яви в газеті і визначте якій пропозиції Ви віддасте перевагу. Відповідь обґрунтуйте. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Контрольні запитання по темі:

1. Короткочасність існування, низька якість, висока конкуренція є недоліками:

а) радіо реклами;

б) каталогу;

в) друкованої реклами;

г) телевізійної реклами. 

 

2. Поєднання зображення, дії, звуку є перевагою такого виду реклами:

а) зовнішньої;    в) радіо реклами;

б) телевізійної;    г) друкованої реклами.

 

3. Найпоширенішим видом активної інтернет-реклами є:

а) гіпертекстові посилання;

б) електронна пошта;

в) promotion-сторінки;

г) списки розсилки

Практична робота №6

 

Тема: Створення фірмового стилю.

Мета: Завкріпити набуті теоретичні знання шляхом розробки елементів фірмового стилю для конкретної фірми

Завдання1. Розробіть та опишіть елементи фірмового стилю для торгової фірми «Волинь», яка здійснює гуртовий та роздрібний продаж товарів таких торгових марок: «Во-рост» (цукерки), «Галичина»(молокопродукція), «Аква-світ і ко» (питна вода), «Руна» (соуси)..

Слоган___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

Логотип

 

 

 

 

 

 

 

 

Фірмовий знак

 

Обгрунтування створеного фірмового знаку ___________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Інші елементи фірмового стилю:___________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Носії фірмового стилю _____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розробіть фірмовий бланк для обраної фірми з використанням елементів розробленого фірмового стилю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Завдання2. Дайте відповіді на наступні запитання:

 

1. Рекламний слоган – короткий рекламний девіз, заклик, афоризм, який, як правило:

 • а) несе основне навантаження в мотивації отримувача;
 • б) несе основне навантаження в наданні отримувачу необхідної інформації;
 • в) починає рекламне звернення.

2. Який елемент у системі фірмовий стиль є головним?

 • а) фірмовий колір;
 • б) логотип;
 • в) фірмові константи
 • г) товарний знак;
 • д) фірмовий комплект шрифтів.

3. Що підлягає юридичній реєстрації?

 • а) товарна марка;
 • б) логотип;
 • в) фірмові константи;
 • г) фірмовий колір.

4. Слоган в рекламному зверненні повинен відповідати наступним вимогам:

 •        а)бути коротким, відображати ідею товару чи фірми
 •        б)найбільш повно описувати переваги товару чи фірми

 

Завдання3. Придумайте логотип для наступних фірми:

 

Продавець дитячих іграшок __________________________________________________________

Виробник меблів ___________________________________________________________________

Магазин господарчих товарів ________________________________________________________

Туристична агенція _________________________________________________________________

Дитяче кафе _______________________________________________________________________

Гуртівня продовольчих товарів _______________________________________________________

Плодоовочевий завод _______________________________________________________________

Зелене господарство ________________________________________________________________

Рекламна агенція ___________________________________________________________________

 

Завдання4. Мережа «Три морквинки» об’єднує недорогі супермаркети, розташовані в  спальних  районах  міста. «Три  морквинки»  -  широкий  вибір  продуктів харчування  та  побутових  товарів  щоденного  вжитку  вітчизняних  та закордонних  виробників,  демократичні  ціни,  продумана  система  знижок, уважний  персонал,  зручне  розташування,  велике  місце  для  паркування, дитячі возики та все необхідне для зручного сімейного шопінгу.

Власник  вирішив  розпочати  масштабну  рекламну  кампанію.  Запропонуйте йому власні ідеї слогану який:

а) обігрує назву супермаркету,  б)  підкреслює  основні  переваги  мережі:  демократичність, універсальність, в) яскравий та такий, що легко запам’ятовується.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практична робота № 7

 

Тема: Поняття та напрямки стимулювання збуту.

Мета: Завкріпити набуті теоретичні знання шляхом розробки та оцінки ефективності заходів стимулювання  збуту для продажу вказаних товарів.

 

Примітка: «__» – порядковий номер студента за списком в журналі

 

Завдання1. Торгова фірма спеціалізується на продажу побутової техніки. Основний конкурент, що володіє значною часткою ринку, знизив ціну на 30 %. Маркетингова служба фірми пропонує реалізувати стратегію зміни стимулювання збуту. Тактичний прийом, який пропонується використати при цьому, передбачає знизити у відповідь ціни на пилососи на 40 % (з 320 до 192 дол.), компенсуючи знижки кількістю проданих товарів за зниженими цінами.

При цьому розглядаються дві альтернативні пропозиції. Перша – реклама про зниження цін на пилососи в популярній газеті, наклад якої становить 200 тис. примірників.

Друга пропозиція – купони на право придбати товар за зниженими цінами для покупців, які зробили купівлю в магазині протягом року (фірма має базу даних, до якої за згодою покупців внесено 2500 адресатів). Досвід працівників маркетингової служби дає змогу зробити припущення, що __ % покупців позитивно відреагують на пропозицію.

Витрати на пряму поштову рекламу становлять 5 000 дол., а на рекламу в пресі – 2 040 дол. Прийняттю рішення передують розрахунки очікуваного результату за кожною пропозицією.

 

Таблиця 1.

Оцінка альтернативних пропозицій просування товару

 

 

Сума витрат, дол.

Чисельність цільової аудиторії, осіб

Імовірність позитивної реакції, %

Очікуваний прибуток, дол.

 

Ефективність заходу

Варіант І

Знижки постійним покупцям (надсилання поштою купонів) 

5000

2500

__

 

 

Варіант ІІ

Рекламне оголошення в газеті про зниження цін – прайс-лист 

2040

2­­00000

0,1

 

 

Висновок__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання2. Опишіть переваги, недоліки та приклади застосування вказаних засобів стимулювання збуту

Захід стимулювання збуту

Переваги

Недоліки

Приклади застосування

Знижки

 

 

 

 

Конкурси

 

 

 

 

Картки постійних клієнтів

 

 

 

Семінари

 

 

 

 

Захід стимулювання збуту

Переваги

Недоліки

Приклади застосування

Купони

 

 

 

 

 

Премії

 

 

 

 

 

Упаковка повторного застосування

 

 

 

 

 

Висновок : ____________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Контрольні запитання по темі:

Стимулювання збуту – це:

а) короткочасні спонукальні заходи для заохочення купівлі або прода­жу товару, які мають на меті термінову зміну поведінки споживача;

б) сукупність прийомів, які застосовуються протягом усього життєво­го циклу товару стосовно трьох учасників ринку: споживача, посе­редника, торговельного персоналу;

в) усі відповіді неправильні.

Головною метою стимулювання збуту є:

а) пропонувати споживачеві "приманку", яка збільшує цінність товару;

б) спонукати споживачів купити товар навіть тоді, коли покупка не запланована;

в) пропонувати споживачам і учасникам процесу продажу додатко­вий стимул до дії, наслідком якої є купівля товару;

г) усі відповіді правильні.

До цілей стимулювання збуту не належить:

а) зростання кількості покупців, збільшення кількості товару, який купується одним покупцем;

б) формування позитивного ставлення до фірми та її діяльності;

в) перетворення інертного і байдужного до товару продавця на актив­ного ентузіаста;

г) підвищення зацікавленості посередника в активному збуті то­вару.

До переваг стимулювання збуту не належить:

а) постійний пошук нових ідей та інструментів різноманітного впли­ву на споживача; врахування еволюції ринку і менталітету спожи­вачів для примушення їх до купівлі з використанням нових ефек­тивних засобів впливу;

б) майже гарантований вплив на споживача, незалежно від рівня йо­го доходу;

в) стимулювання збуту, яке супроводжується збиранням інформації про ім'я та адресу, телефон споживачів тощо, допомагає підприємству створювати базу даних з інформацією про клієнтів;

г) перенесення уваги споживачів з цінності торгової марки на ціну то­вару.

До недоліків стимулювання збуту не можна віднести:

а) надання стимулів у вигляді вигоди, перенесення уваги споживачів з одного товару на інший;

б) перенесення уваги споживачів з цінності торгової марки на ціну товару;

в) порушення працівниками торгівлі правил стимулювання, шах­райське погашення купонів, присвоєння подарунків та ін.;

г) правильної відповіді немає.

Заходи стимулювання збуту відрізняються від реклами:

а) орієнтуванням на тривалий період;

б) повільним поступовим впливом на споживача;

в) тривалим періодом з моменту оголошення акції до певних дій споживача;

г) спонуканням покупця до негайної купівлі та формуванням взаємозв'язку між товаром і  споживачем.

Практична робота № 8

 

Тема: Розробка заходів стимулювання збуту.

Мета: Завкріпити набуті теоретичні знання шляхом розробки та оцінки ефективності заходів стимулювання  збуту для продажу вказаних товарів.

Завдання1. Розробіть систему заходів стимулювання збуту для підприємства, що є гуртовим посередником обраних  товарів.

Характеристика підприємства: ______________________________________________________

Стимулювання споживачів: _________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Стимулювання посередників: _______________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Стимулювання власного торгового персоналу: _________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання2. Розробіть заходи стимулювання збуту для просування наведених продуктів:

 

Продукт

Стимулювання споживачів

Стимулювання посередників

Стимулювання власного персоналу

Мякі іграшки

 

 

 

Контактні лінзи

 

 

 

Банківські депозити

 

 

 

Хлібобулочні вироби

 

 

 

Свіжі овочі

 

 

 

 

Завдання3. Підприємство, що займається вирощуванням та продажем кімнатних рослин, стурбоване невизначеністю формування власного іміджу. З одного боку, – багато конкурентів, які пропонують екзо­тичні рослини, що вирощені у спеціальних тепличних умовах і мають привабливий зовнішній вигляд, але у квартирах живуть максимум 1–2 роки. З іншого боку, рослини, пропоновані вітчизняними вироб­никами, не мають такого привабливого вигляду, як імпортні, але вони пристосованіші до квартирних умов і ціна їх менша.

Допоможіть підприємству у формуванні асортименту та визначенні основних можливостей стимулювання збуту _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Практична робота № 9

 

Тема: Поняття рекламодавця. Організаційна структура рекламної служби.

Мета: Завкріпити набуті теоретичні знання шляхом опрацювання ситуаційних завдань.

Завдання1. Опишіть переваги, недоліки та приклади застосування вказаних організаційних структур рекламної служби підприємства

 

Вид оргструктури

Переваги

Недоліки

Приклади застосування

Товарна

 

 

 

 

 

Ринкова

 

 

 

 

 

 

Регіональна

 

 

 

 

 

 

Матрична

 

 

 

 

 

 

 

Висновок ________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання2. Запропонуйте посади та чисельність працівників сфери маркетингових комунікацій для наступних суб’єктів підприємництва

 

Підприємство

Посада та чисельність працівників

Функціональні обов’язки

Всеукраїнська мережа супермаркетів

 

 

Підприємець, що здає в оренду місця для розміщення зовнішньої реклами

 

 

Банк

 

 

Рекламна агенція

 

 

Виробник одягу

 

 

 

Висновок__________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практична робота №10

 

Тема: Реклама на місці продажу .

Мета: Закріпити набуті теоретичні знання шляхом вирішення ситуаційних завдань.

Завдання1.  Розгляньте фото та проаналізуйте оформлення даної торгової точки:

 

http://www.gru.in.ua/tpls/site/img/2010_05_04_2.jpg

 

 

Переваги

Недоліки

Типи обладнання

 

 

 

Розташування обладнання

 

 

Колористика

 

 

 

Розміщення рекламно- інформаційних матеріалів

 

 

Освітлення

 

 

 

Викладка товарів

 

 

 

Пропозиції____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання2.  Відкривається магазин дитячого одягу іспанської марки, 87 кв.м. Зробили зону для малюків до 2-х років в бежевих та світло-сірих тонах. , Дизайнер пропонує зону для дітей з 3-х до 10 років зробити темно-сіру з бежевими і сірими панелями з сатиновим напиленням. Наскільки прийнятне дане оформлення для магазину дитячих товарів, чи не буде дана колористична гама виглядати темною і відразливою? __________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Завдання 3. Розгляньте ситуації та дайте відповіді на запитання.

Запитання: Що звертає на себе увагу в даних прикладах? Що Ви б зробили, щоб забезпечити  собі необхідну кількість клієнтів і об’єм оборотів? Будь-ласка, дайте пораду кожному з підприємців: 

А) – Вже більше 4 тижнів перекопана вулиця - жаліється власник магазину. – Ми втрачаємо по меншій мірі 30 % об’ємів обороту. Клієнти думають, що до нас немає підходу. А ми ж поклали трійний місток через рів...

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Б) Булочник закриває свій магазин на тиждень перед святом Різдва Христового. Йому ж також потрібний зимовий відпочинок.____________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

В) Великий меблевий магазин, в якому клієнти самі можуть забирати  меблі, відкривається в центрі міста, на головній торговій вулиці. Його власники самим важливим критеріям вибору розміщення вважають масовість клієнтури..._________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Будь-ласка, перерахуйте всі елементи такої презентації товарів та дайте поради власникам

Г) Магазин дорогих виробів для домашнього господарства, наприклад, фарфорових сервізів і комплектів столових приборів з срібла і мельхіору, має наступній декор: підлога з червоної плитки; більшість товарів  виставлено у відкритих чи закритих вітринах, освітлених лампами денного світла; багато скла і світлого дерева. _________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Д) Власник універсаму, відомого низьким рівнем цін, оформив свій заклад наступним чином:

Підлога покрита сірою плиткою, стелажі і відкриті полиці світло-сірого відтінку, перед полицями – місце для показу, частково заповнене рекламованими товарами в збірно-розбірних картонних коробках; на полицях – оранжеві етикетки з цінами. Освітлені неоновими лампами з рівномірно розсіяним світлом. Товари добре проглядаються._____________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Е) Будь-ласка, знаходячись в магазин, де Ви робите щоденні покупки, запишіть, які товари знаходяться на рівні очей клієнтів (наприклад, з асортименту кави, чаю, пива, супів).  Чи є вони, найкращими марками, доступними на ринку?___________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ж) Прокоментуйте ситуації:

 •       в адвокатській конторі – неймовірний шум через гучну музику,  яка лунає з радіоприймача;

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- в магазині молодіжного одягу продавці ходять, щоб не шуміти і розмовляють пошепки.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Практична робота №11

 

Тема: Принципи оформлення вітрин.

Мета: Закріпити набуті теоретичні знання шляхом вирішення ситуаційних завдань.

Завдання1.  Розгляньте фото. Для яких товарів, на Вашу думку, найбільше підійде наявне обладнання? Вкажіть ці товари: ______________________________________________ та  запропонуйте схему викладки відповідного товару і розміщення POS-матеріалів в даному торговому залі.

 

112 Торговое оборудование для магазина посуды

Завдання1.  Розробіть основні елементи мерчандайзингу для вказаних товарів:

 

№ з/п

Продукт

Ескіз цінника

Спосіб нестандартної викладки

Схема торгового обладнання

 1.                 

Мило

 

 

 

 1.                 

М’які іграшки

 

 

 

 1.                 

Хлібобулочні вироби

 

 

 

Практична робота №12

 

Тема: Рекламні агенції. Види рекламних послуг в Україні.

Мета: Закріпити набуті теоретичні знання шляхом розв’язання ситуаційних завдань.

Завдання1. Розробіть схему організаційної структури управління для рекламної агенції

Характеристика фірми: ____________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

Схема організаційної структури управління:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функції елементів структури:

 

№ з/п

Відділ(посада)

Функції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид структури ____________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

 

Контрольні запитання по темі:

 

1. Рекламна агенція – це:

А) фірма, яка надає рекламні послуги іншим фірмам;

Б) суб’єкт підприємництва, основним видом діяльності якого є посередництво між рекламодавцями та власниками рекламо носіїв;

В) виробник реклами 

 

2. Яка роль ПР-практиків в агенції?

А) виготовлення рекламо носіїв;

Б) забезпечення комерційної пропаганди агенції;

В) планування та організація зв’язків з громадськістю для замовників.

Практична робота №13

 

Тема: Розробка рекламної кампанії.

Мета: Закріпити набуті теоретичні знання шляхом розв’язання ситуаційних завдань.

Завдання1. Розробіть перелік комунікаційних заходів для торгової фірми «Волинь», яка здійснює гуртовий та роздрібний продаж товарів таких торгових марок: «Во-рост» (цукерки), «Галичина»(молокопродукція), «Аква-світ і ко» (питна вода), «Руна» (соуси).

1. Сформулювати цілі рекламної кампанії (надається чітка відповідь на питання, для чого вона проводиться.) ___________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Описати цільову аудиторію рекламних посилань _____________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Визначити рекламну ідею (основну думку, навколо якої будуть об’єднані всі заходи реклам ної кампанії. Вона має бути присутня в рекламних зверненнях, девізах, рекламних аргументах і т. п.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Визначити засоби реклами і оптимальні канали комунікації, які будуть використані в ході кампані.

Реклама _________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Комерційна пропаганда ____________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Стимулювання збуту ______________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Завдання 2. Розробіть пропозиції щодо вручення подарунків під час ділових візитів у різні країни світу

США ____________________________________________________________________________

Франція _________________________________________________________________________

Польща __________________________________________________________________________

 

Завдання 3. Сформулюйте 5 фраз, якими можна завершити розмову на „позитивній ноті”. Що можна сказати в разі, коли переговори були успішні? _________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Як можна приємно завершити ділову розмову, якщо домовленості не було досягнуто?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 4. Проаналізувати візитні картки на відповідність вимогам щодо їхнього оформлення. Визначити належність візитних карток до конкретних видів (Особисті, ділові, корпоративні рекламно-інформаційні ).

 

Вид:__________________________________________________________________________

Переваги___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Недоліки___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Вид:__________________________________________________________________________

Переваги___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Недоліки__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Вид:_________________________________________________________________________________________________________________ Переваги___________________________________________________________________________________________________________________________________________________Недоліки___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Висновок________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Принт "Реклама рекламы"

 

Практична робота № 14

 

Тема: Медіа-планування Вибір ЗМІ.

Мета: Завкріпити набуті теоретичні знання шляхом опрацювання ситуаційних завдань.

Примітка: «__» – порядковий номер студента за списком в журналі

 

Завдання1. Що буде для вас визначальним при прийнятті рішення про розміщення реклами в конкретному періодичному виданні?

Показники

УР-1

Гала-радіо

Хіт-радіо

Ютар

1

Вартість 30", у. о.

130

55

50

40

2

Рейтинги в березні

30,3

15,2

1,1

4,9

3

Рейтинги в червні

39,61

22,48

6,21

3,21

4

Співвідношення жінок, які слухають цю радіостанцію, до всіх слухачів

0,49

0,3

0,6

0,52

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Чи змінилося б ваше рішення, якби вам було потрібно охопити мешканців України?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 1. Використовуючи свій життєвий досвід, дайте рекомендації щодо часу виходу рекламного звернення. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. Чи впливає те, який товар ви рекламуєте, на вибір радіостанції?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання2. Уявіть, що вам потрібно розмістити рекламу лаку для волосся в журналі. Оскільки грошові кошти обмежені, то вам необхідно обрати одне видання з трьох запропонованих.

Показники

Наталі

Єва

Бурда

1

Заявлений наклад, тис.

700

50

100

2

Формат

А4

А4

А4

3

Вартість шпальти, грн

1__00

2500

__000

4

Періодичність

11 разів на рік

6 разів на рік

1 раз на місяць

5

Мова

Російська

Українська

Російська

6

Середня кількість читачів одного примірника

3,4

2,9

2,2,

7

Середня кількість звернення одного читача до номера

3,2

2,1

7,9

Поясніть свій вибір та наведіть відповіді розрахунки. _________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практична робота № 15

 

Тема: Контроль комунікаційної діяльності Показники ефективності комунікаційної програми.

Мета: Завкріпити набуті теоретичні знання шляхом опрацювання ситуаційних завдань.

Примітка: «__» – порядковий номер студента за списком в журналі

 

Завдання1. Проведіть порівняльний аналіз показників ефективності витрат на рекламу фірмою “А” та фірмою “Б”, якщо середні показники об’єму продажу товарів фірмою “А” на початку досліджуваного періоду складали 15тис. грн., а на кінець досліджуваного періоду – 17тис. грн., для фірми “Б” ці показники були відповідно 26тис. грн. та 31тис. грн. Витрати на рекламу фірмою “А” на початку досліджуваного періоду склали 1,35тис. грн., а на кінець досліджуваного періоду – 1,51тис. грн. Для фірми “Б” ці показники відповідно були 2,49тис. грн. та 2, 98тис. грн. Результати розрахунків занесіть до таблиці

№з/п

Показник

Фірма А

Фірма Б

П.п

К.п

П.п

К.п

 1.  

Середні показники об’єму продажу товарів, тис.грн.

15

17

26

31

 1.  

Відхилення

 

 

 1.  

Витрати на рекламу, тис.грн.

1,__

1,51

2,__

2,98

 1.  

Відхилення

 

 

 1.  

Ефективність реклами

 

 

Висновок ______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання2. Розрахуйте показники ефективності реклами у наведених в таблиці журналах. У якому з видань Ви б розмістили рекламне оголошення з огляду на його ефективність?

Журнал

Ціна за шпальту, грн.

Наклад

Умовна вартість контакту

“Бізнесмен”

12 000

2__ 000

 

“Наша справа”

4 000

20 000

 

“Економіка”

__ 000

150 000

 

“Ринок”

3 __0

10 000

 

Висновок ______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Контрольні запитання по темі:

 

1. Ревізія і контроль маркетингу як складова процесу управління маркетингом - це, передусім, спосіб:

а) досягнення високої культури управління апаратом фірми.

б) ефективного впливу на ринок, клієнтуру фірми.

в) одержання інформації про ступінь досягнення мети фірмою на ринку та контроль кошторису витрат на маркетингову діяльність фірми.

г) правильна сукупність відповідей п.1, п.2.

2.  Який тип контролю транспортної фірми не належить до маркетингового?

а) контроль виконання річних планів фірмою;

б) контроль прибутковості фірми;

в) стратегічний контроль;

г) контроль  виходу транспортних одиниць на лінію.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ

 

№ п/п

Вид завдання

Тематика індивідуальних завдань

К-сть

годин

 1.  

Контрольна робота1

Аналіз реклами на телебаченні

8

 1.  

Контрольна робота2

Розробка рекламної кампанії

10

 1.  

Розрахунково-графічна робота

Стимулювання продажу товарів

3,5

 1.  

Розрахунково-графічна робота

Реклама на місці продажу

4

 

Всього

 

25,5

 

Виконання індивідуального науково-дослідного завдання (контрольної роботи) винесене на індивідуальне самостійне опрацювання студентами.

Індивідуальне науково-дослідне завдання (контрольна робота) передбачає: систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань із дисципліни та застосування їх при вирішенні конкретних практичних ситуацій. Виконання контрольної роботи передбачає також розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння методикою дослідження, пов’язаною з метою цієї роботи.

Роботу студенти виконують самостійно при консультуванні викладачем на протязі вивчення предмету згідно з графіком навчального процесу, але не пізніше терміну проведення підсумкового модульного контролю. Оцінка за виконання контрольної роботи враховується при виставленні загальної оцінки з дисципліни.

Практична значущість роботи полягає в обґрунтуванні реальності її результатів для потреб практики. Тобто, робота має бути актуальною для країни, регіону чи конкретного підприємства і її результати можуть повністю або частково бути впроваджені до потреб практики.

В процесі виконання контрольної роботи, разом із теоретичними знаннями та практичними навиками за фахом, студент повинен продемонструвати здібності до науково-дослідної роботи і уміння творчо мислити, навчитися вирішувати актуальні завдання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Контрольна робота по темі: «Рекламування товару»

Завдання:  Переглянути 3 будь-яких рекламних паузи на різних каналах телебачення і здійснити аналіз рекламних звернень, що транслюються, описавши їх  в наступному порядку:

 Назва каналу _______________Час трансляції ________Тривалість паузи _________ Передача, що переривається _________________________

 

Короткий опис кожного рекламного звернення:

№ з/п

назва фірми чи товару, що рекламується

сценарій рекламного звернення

вид реклами

стилістичний прийом

цільова аудиторія

 

тривалість

переваги та недоліки

 1.                

 

 

 

 

 

 

 

 1.                

 

 

 

 

 

 

 

 1.                

 

 

 

 

 

 

 

 1.                

 

 

 

 

 

 

 

 1.                

 

 

 

 

 

 

 

 1.                

 

 

 

 

 

 

 

 1.                

 

 

 

 

 

 

 

 1.                

 

 

 

 

 

 

 

 1.                

 

 

 

 

 

 

 

 1.           

 

 

 

 

 

 

 

 1.           

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

назва фірми чи товару, що рекламується

сценарій рекламного звернення

вид реклами

стилістичний прийом

цільова аудиторія

 

тривалість

переваги та недоліки

 1.           

 

 

 

 

 

 

 

 1.           

 

 

 

 

 

 

 

 1.           

 

 

 

 

 

 

 

 1.           

 

 

 

 

 

 

 

 1.           

 

 

 

 

 

 

 

 1.           

 

 

 

 

 

 

 

 1.           

 

 

 

 

 

 

 

 1.           

 

 

 

 

 

 

 

 1.           

 

 

 

 

 

 

 

 1.           

 

 

 

 

 

 

 

 1.           

 

 

 

 

 

 

 

 1.           

 

 

 

 

 

 

 

Висновок: Здійснити аналіз дотримання законодавства при трансляції реклами (Відповідність ЗУ Про рекламу та ЗУ Про телебачення та радіомовлення), вказати можливі порушення. _____________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________


Контрольна робота №2

Тема: Розробка рекламної кампанії.

Мета: Завкріпити набуті теоретичні знання шляхом розробки рекламної кампанії

Завдання: Розробити рекламну кампанію для знайомого Вам підприємства на термін з 1 по 31 березня.

Характеристика підприємства ___________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Сформулювати цілі рекламної кампанії (надається чітка відповідь на питання, для чого вона проводиться.) _______________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Описати цільову аудиторію рекламних посилань _________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Вказати відповідальних за проведення рекламної кампанії працівників, делегувати їм необхідні повноваження і визначити ступінь відповідальність за успіх кампанії. Якщо необхідно вказати  зовнішні рекламні агентства, які будуть залучені до проведення кампанії  і функції, здійснення яких їм доручається. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Визначити рекламну ідею (основну думку, навколо якої будуть об’єднані всі заходи рекламної кампанії. Вона має бути присутня в рекламних зверненнях, девізах, рекламних аргументах і т. п.) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Визначити засоби реклами і оптимальні канали комунікації, які будуть використані в ході кампані

Реклама _____________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Комерційна пропаганда ________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Стимулювання збуту __________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Розробити рекламне звернення і заходи інших форм маркетингових комунікацій: комерційної пропаганди, стимулювання збуту і т.п.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Розрахувати  кошторис витрат на проведення кампанії.

Витрати

Розрахунок

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8. Скласти  детальний розгорнутий план основних заходів рекламної кампанії з вказаними строками проведення. Розробити графік проведення заходів кампанії:

 

День місяця

 

Назва заходу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Розрахунково-графічна робота №1

 

Тема. Стимулювання збуту.

Мета: Завкріпити набуті теоретичні знання шляхом розробки  заходів стимулювання  збуту для продажу вказаних товарів.

Завдання:  Розробити комплекс заходів стимулювання збуту для торгової фірми “Волинь”, яка здійснює гуртовий продаж цукерок, мінеральної води та молокопродуктів на 2015 р. за наступним планом:

 1.               Визначити цілі заходів, що плануються. ___________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2.               Розробити комплекс заходів з вказанням та обгрунтуванням термінів проведення(не менше 3 заходів з кожного напрямку):
  •                    для посередників (знижки, акції, умови конкурсу...)

 

Назва заходу

Умови проведення

Термін проведення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • для споживачів(знижки, конкурси, лотереї, вікторини...)

 

1

 

doc
Додано
28 жовтня 2019
Переглядів
1851
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку